FGS Ärendehantering. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FGS Ärendehantering. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering"

Transkript

1 FGS Ärendehantering Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering

2 Karin Bredenberg mfl. IT (40) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING LÄSANVISNING MÅLGRUPP LEVERABLER REFERENSER KONVENTIONER ÖVERSIKT TERMER OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR FGS Ärendehantering avser uttag och leverans av leveranstypen Ärendehantering MAPPNING MELLAN VERKSAMHETSSYSTEM OCH LEVERANSSPECIFIKATION XML-SPECIFIKATION BESKRIVN ELEMENT LEVERANSOBJEKT BESKRIVN ARKIVBILDARSTRUKTUR OCH ARKIVBILDARE Beskrivning av Arkivbildare VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING BESKRIVN ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT INFORMATION OM ÄRENDE INFORMATION OM HANDLING BESKRIVN ÅTERKOMMANDE TYPE-ELEMENT BESKRIVN AGENT BESKRIVN BILAGA BESKRIVN EGET ELEMENT Exempel på användande av EgetElement enligt exemplevärden i tabellen Exempel på användande av EgetElement innehållande nästlade EgetElement BESKRIVNING GALLRING BESKRIVN PERSON/ORGANISATION BESKRIVN RESTRIKTION BESKRIVN XML DATA BESKRIVN RELATIONSVÄRDEN BESKRIVN ÄRENDERELATION VÄRDELISTA BESKRIVN HANDLINGSRELATION VÄRDELISTA...39

3 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ÄNDRINGSLOGG Version Datum Namn Beskrivning Karin Bredenberg, Elin Jonsson Första version Mats Berggren Element tillagda Karin Bredenberg Utkast för remiss inom projektet eard Karin Bredenberg Publicerad version

4 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 1. INLEDNING För en utförlig beskrivning av bakgrund och utgångspunkter hänvisas till följande dokument: Delrapport DP3 FGS för leveranstypen ärendehantering. Slutrapport DP 5 Metadata och e-tjänster för ediarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer (eard - FGS), ( , Dnr RA /5329): o Bilaga 1 Nivåer och generella metadata i FGS för e-diarium o Bilaga 2 Nivåer i FGS för e-diarium o Bilaga 3 Sammanfattande beskrivning av MoReq 2010 o Bilaga 4 Systeminventering DP5 o Bilaga 5 Jfr system-metadata och kontextuell metadata för ärendehantering Det för projektet överordnade dokumentet Översiktlig beskrivning av eard 1.1 LÄSANVISNING De anvisningar som finns gällande hur man pekar ut ärendehanterings information i ett leveranspaket återfinns i FGS för paketstruktur för e-arkiv. De dataelement som definierats beskrivs i kapitel 4 ELEMENT LEVERANSOBJEKT och 5 ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT. I det tillhörande XML-schemat samt medföljande exempel definieras samtliga dataelement för utbytesformatet. Dessa tillhörande XML och XML-schema dokument går att nå via länkar från 1.2 MÅLGRUPP Målgrupper för denna FGS är: Statliga myndigheter Kommuner och landsting Kommersiella aktörer som utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster för ärendehanteringssystem 1.3 LEVERABLER Leverablerna för denna FGS är: Denna specifikation med bilagor XML schema

5 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 1.4 REFERENSER Denna FGS är framtagen med hjälp av följade standarder och specifikationer: Befintliga svenska tillämpningar e-delegationens betänkande MoReq2 MoReq2010 ISO serien ISO serien E-Dok från Toppledarforum SÄHKE2 NOARK5 NSW, Australien ICA Reqs (ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems), ISO :2010 UAM, Estland Denna FGS uppfyller kraven enligt: ISO serien ISO serien Denna FGS är i första hand baserad på: Befintliga svenska tillämpningar MoReq KONVENTIONER Denna FGS följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC)

6 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 2. ÖVERSIKT 2.1 TERMER I denna FSG används de termer och begrepp som definierats i den begreppslista som tagits fram inom eard-projektet OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Denna FGS är en beskrivning av leveranstypen Ärendehantering. Denna FGS beskriver och specificerar innehåll samt struktur gällande leveranstypen Ärendehantering. Denna FGS tillsammans med FGS för paketstruktur för e-arkiv specificerar ett helt leveranspaket gällande leveranstypen Ärendehantering. Huvuddelen av specifikationen avser metadata som behövs för att kunna återsöka information och samla eller knyta ihop (aggregera) information från olika typer av ärendehanteringssystem. Med ärendehanteringssystem avses informationssystem där information primärt är strukturerad efter tillhörighet till ärende eller fråga som hanteras inom myndigheten. Med ärende avses avgränsad fråga som tas upp till formell behandling. Det ska vara möjligt att hitta information, handlingar och ärenden oberoende av vilken produkt eller tjänst som används i verksamheten. FGS:en omfattar därför uppgifter om registrerade handlingar oavsett vilket verksamhetssystem, ärendehanteringssystem eller diarium som hanterar uppgifter om registrerade handlingar (diarieinformation). Denna FGS tar endast upp de uppgifter som registreras och specificerar inte de meddelanden eller dokument (fulltextfiler) som hanteras i ärendesystemet. Den specificerar inte heller metadata för att hantera verksamhetsspecifikt information som till exempel fastighetsdata i ett ärendehanteringssystem som hanterar fastigheter som handläggningsobjekt. Det finns dock möjlighet att använda egen definierade element enligt kapitel EGET ELEMENT vilket medför att denna art av information kan ingå i leveransen FGS Ärendehantering avser uttag och leverans av leveranstypen Ärendehantering Denna FGS behandlar endast de tekniska aspekterna av att leverera ärendeinformation till e-arkiv. Denna FGS avser inte att definiera metoder för uttag ur ett ärendehanteringssystem utan definierar metadata som levereras via ett uttag. Denna FGS definierar inte heller funktioner hos ett ärendehanteringssystem, exempelvis funktioner för registrering av ett ärende eller en handling. Innan överföring av information från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv kan ske så krävs ett förarbete i form av ett leveransprojekt och en leveransöverenskommelse. Denna FGS 2 Begreppslistan går att nå via

7 Karin Bredenberg mfl. IT (40) behandlar inte denna administrativa process eller hur informationen ska presenteras för återsökning i e-arkiv. Hur relationerna mellan FGS för leveranstypen ärendehantering och FGS för paketstruktur för e-arkiv ser ut. 2.3 MAPPNING MELLAN VERKSAMHETSSYSTEM OCH LEVERANSSPECIFIKATION I samband med en leverans från ett specifikt verksamhetssystem måste en mappning ske mellan det aktuella verksamhetssystemets dataelement och de dataelement som definierats i leveransspecifikationen för den aktuella leveranstypen. Denna mappning är ett nödvändigt steg vid leverans till ett e-arkiv.

8 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Mappningsproblematiken kommer att minska vartefter det vid nyutveckling och kravställning vid inköp och tjänster av ärendehanteringssystem tas hänsyn till FGS:en. Dock kvarstår kravet att mappningen alltid behöver kontrolleras.

9 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 3. XML-specifikation För att kunna validera, lagra och söka arkiverad information på ett enhetligt sätt har ett XML-schema definierats, vilket leveranser av digital information till e-arkiv skall ske enligt. Schematekniskt är schemat är uppbyggt med hjälp av konstruktionen att skapa egendefinierade återanvändningsbara typer i komplement till de inbyggda typer som redan finns. En typ kan närmast beskrivas med att man samlar de element och attribut man vill återanvända och sparar dessa som en egen typ. När man skapar ett element anger man i elementet att det använder den egendefinierade typen och elementet får då typens alla element och attribut. Ett antal av dessa typer beskrivs längre fram i detta dokument. En bild av de ingående objekten i leveranstypen. Arkivobjektet är det objekt som ska arkiveras, "Information Object" enligt OAIS 3 -standarden. Arkivobjektet har i denna specifikation för leveranstypen ärendehantering två nivåer: uppgifter om ärende på den övre nivån och uppgifter om handling på den undre nivån. Arkivobjektet har metadata (element/attribut) på båda nivåerna och kan ha innehåll (fil i arkivformat eller xml-data) på båda nivåerna. I beskrivningen av element och attribut används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker: Förklaring till rubriker Element/attributnamn: E/A: Anger det namn som används i schemat för element eller attribut. (se WWW Consortium I denna kolumn anges om det beskrivna objektet är ett element eller attribut i schemat. 3 För att information om OAIS se Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv

10 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Kard: Beskrivning: Användning: Exempel: Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga förekomster. Ett och uppåt innebär obligatorium. Innehåller en beskrivning av objektets typ, datatyp, maxlängd och giltiga värden med mera Anger hur objektet skall användas. Ett exempel på värde för att tydliggöra. Även om de flesta XML parsers klarar teckenset med svenska tecken har dessa undvikits i element och attributnamn eftersom det framkommit viss osäkerhet om alla parsers hanterar dokument med teckenset innehållande svenska tecken. Ändringsloggar hanteras separat i för ändamålet avsedd teknisk lösning.

11 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 4. BESKRIVN ELEMENT LEVERANSOBJEKT För att det ska vara möjligt att leverera arkivobjektet krävs ett leveransobjekt som beskriver den leverans som arkivobjektet ingår i. Leveransobjekt beskriver leveransen och innehåller element och attribut enligt nedan. I Bilagor kan dokument som ingår i leveransobjektet placeras, exempelvis Mappningsdokument. Följande element/attribut är obligatoriska Arkivobjektlista ärenden eller Arkivobjektlista handlingar ArkivbildarStruktur E 0..1 Typ Se 4.1 ARKIVBIL DARSTRUK TUR OCH ARKIVBIL DARE Kan endast finnas en Arkivbildare per leverans. Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. VerksamhetsbaseradArki vredovisning E 0..1 Typ Se 4.2 VERKSAM HETSBASE RAD ARKIVRED OVISNING Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA Dataelement som krävs för att hänvisa till en verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. Bilagor är på denna nivå till exempel systemredovisni g. Detta material är ej avsett för gallring. Arkivbildarstruktur Medel Verksamhetsbasera d arkivredovisning systemredovisning, mappningsdokument etc

12 Karin Bredenberg mfl. IT (40) EgnaElement E 0..* Typ Ger möjlighet Se nedan att lägga till egendefinierade element om leveransen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement EgnaElementBeskrivn ing E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..* Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om leveransen som kompletterar de fördefinierade elementen. Eventuellt tillkommande metadata i valfritt XMLformat Element som beskriver fastighetsdata. Eget element <ApplicationArea xmlns="http://www. openapplications... >

13 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ArkivobjektListaArenden eller ArkivobjektListaHandlin gar E 1 Typ Se 5 ARKIVOBJ EKTLISTA OCH ARKIVOBJ EKT Arkivobjektlista n listar de arkivobjekt som ingår i leveransen. Arkivobjektlista kan endast innehålla Arkivobjekt. Arkivobjektlista 4.1 BESKRIVN ARKIVBILDARSTRUKTUR OCH ARKIVBILDARE Detta sätt att beskriva en arkivbildare kan användas när beskrivning ej sker med hjälp av FGS för arkivredovisning. Överenskommelse gällande användandet av elementet specificeras i leveransöverenskommelsen. Arkivbildarstrukturen beskriver arkivbildaren och innehåller endast Arkivbildare. En arkivbildare kan ingå i en annan arkivbildare och på så sätt bilda en arkivbildarstruktur. En arkivbildare kan ha flera nivåer. Ett exempel på arkivbildarnivåer är: (Nivå 1) Stockholms läns landsting (Nivå 2) Landstingsstyrelsens förvaltning (Nivå 3) SLL Personal Med arkivbildare menas myndighet eller enskild som genererar, hanterar och samlar handlingar och därigenom skapar ett enhetligt arkiv. Informationsägare 4 är en nivå av arkivbildare och affärsmässig avtalspart Beskrivning av Arkivbildare Följande element/attribut är obligatoriska Namn Följande element/attribut bör användas på den lägsta nivån: Namn VerksamhetstidFran Historik 4 Person eller organisation som har det yttersta ansvaret för informationsinnehåll, i t. ex. ett system, och som bestämmer om vem som ska får ta del av informationen inom ramen för befintligt regelverk.

14 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Verksamhetsbeskrivning Arkivbildare Namn E 1 xs:string, maxlängd 256 Arkivbildarens officiella namn. Värdet (namnet) måste förankras SLL Personal VerksamhetstidFran E 0..1 xs:string, maxlängd 32 VerksamhetstidTill E 0..1 xs:string, maxlängd 32 Historik E 0..1 xs:string, maxlängd 1024 Verksamhetsbeskrivning E 0..1 xs:string, maxlängd, 1024 Arkivbildare E 0..1 Typ Se Beskrivning av Arkivbildare hos earkivet. När arkivbildarens verksamhet inleddes. När arkivbildarens verksamhet avslutades. Kortfattad historik om arkivbildaren. Beskrivning av arkivbildarens verksamhet och samband med information. En Arkivbildare kan innehålla ytterligare Arkivbildare 1999 En historik om arkivbildaren En verksamhetsbeskrivn ing. Arkivbildare 4.2 VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING De myndigheter som använder verksamhetsbaserad arkivredovisning bör använda nedanstående attribut och element i leveransobjektet för att beskriva placering i arkivredovisningen. Även på lägre nivåer återfinns vissa av dessa element som pekare till den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Elementen som förekommer på de lägre nivåerna är klassreferens, handlingstypsreferens samt förvaringsenhetsreferens. Följande element/attribut är obligatoriska ArkivReferens

15 Karin Bredenberg mfl. IT (40) KlassificeringsstrukturNamn ArkivReferens E 1 xs:string Identitetskod SE/RA/125.3 för arkivet som leveransen tillhör KlassificeringsstrukturNa mn E 1 xs:string Namn på den klassificeringsst ruktur som använts KlassReferens E 0..* xs:string Referens till en specifik strukturenhet HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör ForvaringsenhetsReferen s E 0..1 xs:string Referens till den förvaringsenhet som objektet tillhör Verksamhetsbaserad Arkivredovisning Anställningsavtal 1/2/2/

16 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 5. BESKRIVN ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT Arkivobjektlistan listar de arkivobjekt som ingår i leveransen. Arkivobjektlista kan endast innehålla Arkivobjekt och inga andra element. Innehåller ett arkivobjekt en arkivobjektlista som listar ytterligare arkivobjekt är dessa underordnade de föregående. Varje arkivobjekt innehåller den metadata som är definierade för respektive nivå. Det är möjligt att göra ett XML-dokument som innehåller antingen en lista med ärenden eller en lista med handlingar. Normalt innehåller ett ärendehanteringssystem ärenden med handlingar men denna specifikation tillåter även uttag av enbart handlingar. 5.1 INFORMATION OM ÄRENDE I tabellen nedan beskrivs hur ärende representeras. "Ärende" beskriver ett ärende som kan ha en eller flera handlingar. Information som inte ryms inom definierade metadatafält kan läggas antingen som Bilaga, EgnaElement eller TillkommandeXMLdata. Följande element/attribut är obligatoriska Systemidentifierare ArkivobjektID Skapad Ärendemening

17 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Systemidentifierare A 1 xs:string En identifierare av typen UUID som senast vid export till e- arkiv sätts på varje ärendepost ArkivobjektID E 1 xs:string Unikt id för ärendet. UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e /19817 Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. KlassReferens E 0..* xs:string Referens till klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör enligt den verksamhetsbas erade arkivredovisnin gen Medel Anställningsavtal

18 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ForvaringsenhetsReferen s MinaArendeoversikterKl assificering MinaArendeoversikterSta tus E 0..1 xs:string Referens till förvaringsenhet enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g E 0..1 xs:string Element för ärendets klassificering i förhållande till E-tjänsten mina ärendeöversikte r E 0..1 xs:string Element för ärendets status i förhållande till E-tjänsten mina ärendeöversikte r ExtraID E 0..* xs:string Extra identifiering för ärendet. Typ av extra identifiering anges i elementets attribut ExtraID Typ. Se nedan. ExtraIDTyp A 1 xs:string Attributet används för att ange typ av extra identifiering. 1/2/2/ Delgivningsärende Överfört till mina meddelanden 2012/10827 Motpartens diarienummer

19 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Arendetyp E 0..1 xs:string Generiskt element för typ av ärende. Är parallell med elementet Klass som refererar till diarieplan i de fall verksamhetsbas erad arkivredovisnin g inte används. Arkiverat E 0..1 xs:datetime Datum och tid när ärendet arkiverades utifrån bestämmelserna i 3 ArkF. Avslutat E 0..1 xs:datetime Datum och tid när ärendet avslutades. Beskrivning E 0..1 xs:string Kort beskrivning av vad ärendet handlar om Beslutat E 0..1 xs:datetime Datum och tid då frågan som behandlats i ärendet har beslutats. Forvaringsplats E 0..1 xs:string Fysisk eller logisk placering av ärendet (ärendeuppgifte r samt ingående handlingar) Leveransärende T10: T11:35 Prövning av bostadsbidrag utifrån det nya regelverket (pilotfall) T08:35 Arkivskåp 12

20 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Gallring E 0..1 Typ Se ING GALLRING Agent E 0..* Typ Se AGENT Information gällande gallring. Enligt gällande författning eller myndighetens tillämpningsbes lut. Agenter som tillfört ärendet uppgifter eller handlagt ärendet. Klass E 0..1 xs:string Klassificering av ärendet efter typ av ärende enligt gällande diarieplan. Detta element är i första hand avsett för system som inte anpassats för verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. För klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisning se i stället elementet KlassReferens. Restriktion E 0..* Typ Se RESTRIKTI ON Ett element för varje restriktion. typen Gallring. typen Agent typen Restriktion

21 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Motpart E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Den/dem som ärendet huvudsakligen berör (t.ex ingivare) Notering E 0..1 xs:string Fritextfält för kommentarer till ärendet. ArendeRelation E 0..* xs:string Referens till en eller flera ärenden. Typ A 1 Enumererad lista Se ÄRENDERE LATION Beskriver typen av relation. När värdet Egen relationsdefiniti on är valt används även attributet AnnanTyp AnnanTyp A 0..1 xs:string När i Typ värdet Egen relationsdefiniti on är valt anges i detta attribut en egen definition av relationen. SistaAnvandandetidpunkt E 0..1 xs:datetime Datum och tid för sista användning av ärendeposten. Detta element uppdateras normalt inte av användarna utan sätts automatiskt av systemet. typen Person/Organisatio n Ett mycket komplicerat ärende UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e värden för Ärenderelation Relationsbeskrivnin g som inte finns i listan T15:14

22 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Skapad E 1 xs:datetime Datum och tid då ärendet lades upp/registrerade s Inkommen E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet inkom till myndigheten enligt TF. StatusArende E 0..1 Enumererad lista Ärendets aktuella tillstånd Upprattad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet upprättades. Expedierad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet expedieras. Atkomst E 0..1 xs:string Hur man kommer åt ärendet Arendemening E 1 xs:string Beskriver i en rubrik vad ärendet handlar om Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA Innehåller referenser till bilagda filer T07: T17:48 Öppet Vilande Stängt Makulerat Ad Acta T12: T18:35 Åtkomligt i registratorskontoret. Leverans från skatteverket typen Bilaga

23 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Egna element E 0..* Typ Se nedan EgnaElementBeskrivn ing Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..1 Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Ett element som kapslar in metadata enligt ett annat XMLschema. Ger möjlighet att tillföra ytterligare metadata om ett ärende Se nedan Element som beskriver fastighetsdata. Se ING AV EGET ELEMENT typen XML data

24 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ArkivobjektListaHandlin gar E 0..1 Typ Se 5.2 INFORMA TION OM HANDLING Ett element som innehåller en lista av element. En lista kan innehålla ett eller flera element av typen Arkivobjekt handlingar. typen Arkivobjekt handling. 5.2 INFORMATION OM HANDLING I tabellen nedan beskrivs hur handling representeras. Handling beskriver uppgifter om en eller flera handlingar tillhörande ett ärende. Varje ny handling innebär att en ny handling skapas, det vill säga ett nytt arkivobjekt. Information som inte ryms inom definierade metadatafält kan läggas antingen som Bilaga, EgnaElement eller TillkommandeXMLdata. Följande element/attribut är obligatoriska Systemidentifierare ArkivobjektID Systemidentifierare A 1 xs:string En identifierare av typen UUID som senast vid export till e- arkiv sätts på varje handlingspost ArkivobjektID E 1 xs:string Unikt id för handlingen UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e /19817/1 Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. Medel

25 Karin Bredenberg mfl. IT (40) KlassReferens E 0..* xs:string Referens till klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör enligt den verksamhetsbas erade arkivredovisnin gen ForvaringsenhetsReferen s E 0..1 xs:string Referens till förvaringsenhet enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g ExtraID E 0..* xs:string Extra identifiering för handlingen. Typ av extra identifiering anges i elementets attribut ExtraIDTyp. Se nedan. ExtraIDTyp A 1 xs:string Attributet används för att ange typ av extra identifiering Anställningsavtal 1/2/2/ /10827/187 Motpartens dokument-id

26 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Handlingstyp E 0..1 xs:string Generiskt element för typ av handling enligt gällande diarieplan. Detta element är i första hand avsett för system som inte anpassats för verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. För handlingstyp enligt verksamhetsbas erad arkivredovisning se i stället elementet Handlingstyps- Referens. Avsandare E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Beskrivning av den/de som sänt in handlingen. Avser extern avsändare utanför myndigheten Beskrivning E 0..1 xs:string Kort beskrivning av vad handlingen handlar om Expedierad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen expedieras. PM typen Person/Organisatio n Handlingen avser en ansökan från en kund som har ansökt om bostadsbidrag T18:35

27 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Gallring E 0..1 Typ Se ING GALLRING Agent E 0..* Typ Se AGENT Information gällande gallring. Enligt gällande författning eller myndighetens tillämpningsbes lut. Agenter som skapat eller bearbetat handlingen. Inkommen E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen inkom till myndigheten enligt TF. Lopnummer E 0..1 xs:int Nummer som anger handlingarnas tidsmässiga ordning Mottagare E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Beskrivning av den/de som mottagit handlingen. Avser extern mottagare utanför myndigheten. Notering E 0..1 xs:string Fritextfält för kommentarer till handlingen. HandlingRelation E 0..* xs:string Referens till en eller flera handlingar. typen Gallring. typen Agent T09:05 3 typen Person/Organisatio n Ett mycket välformulerat PM UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e

28 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Typ A 1 Enumererad lista Se HANDLING SRELATIO N Beskriver typen av relation. När värdet Egen relationsdefiniti on är valt används även attributet AnnanTyp AnnanTyp A 0..1 xs:string När i Typ värdet Egen relationsdefiniti on är valt anges i detta attribut en egen definition av relationen. Rubrik E 0..1 xs:string Fritextfält där handlingens rubrik anges, systemgenererat eller manuellt infört. Skapad E 0..1 xs:datetime Datum och tid när en handling lagts upp av systemet eller av en användare. SistaAnvandandetidpunkt E 0..1 xs:datetime Datum och tid för sista användning av handlingsposten. Detta element uppdateras normalt inte av användarna utan sätts automatiskt av systemet. värden för Handlingsrelation Relationsbeskrivnin g som inte finns i listan. Ansökan om bostadsbidrag T07: T15:14

29 Karin Bredenberg mfl. IT (40) StatusHandling E 0..1 Enumererad lista Anger om handlingen är inkommen, upprättad mm. Upprattad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen upprättades. Atkomst E 0..1 xs:string Hur man kommer åt handlingen Restriktion E 0..* Typ Se RESTRIKTI ON Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA EgnaElement E 0..* Typ Se nedan Ett element för varje restriktion. Innehåller referenser till bilagda filer Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement Initierad Under arbete Inkommen Upprättad Expedierad T12:07 Åtkomlig i registratorskontoret. typen Restriktion typen Bilaga Se nedan

30 Karin Bredenberg mfl. IT (40) EgnaElementBeskrivn ing E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..1 Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Ett element som kapslar in metadata enligt ett annat XMLschema. Ger möjlighet att tillföra ytterligare metadata om en handling. Element som beskriver fastighetsdata. typen Egna element typen XML data 5.3 BESKRIVN ÅTERKOMMANDE TYPE-ELEMENT De element som i tabellerna beskrivs som Typ och återkommer på flera ställen i de tidigare tabellerna beskrivs här. Övriga typ-element beskrivs direkt i tabellerna på raden/raderna under sitt huvudelement, dessa rader inleds med ett indrag BESKRIVN AGENT Typen beskriver de uppgifter som definierar agenten som är den som tillfört ärendet uppgifter eller handlagt ärendet respektive skapat eller bearbetat handlingen. Typen som används för att beskriva Motpart, Mottagare och Avsändare återfinns i PERSON/ORGANISATION Följande element/attribut är obligatoriska Roll

31 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Roll E 1 xs:string En beskrivning av agentens roll i handläggning av ärenden eller hantering av handlingar Namn E 0..1 xs:string Namn på agenten Registrator Sven Persson Organisationsnamn E 0..1 xs:string Namn på organisation som agenten tillhör Enhetsnamn E 0..1 xs:string Namn på organisations enhet som agenten tillhör Skatteverket Arkivfunktionen BESKRIVN BILAGA Följande element/attribut är obligatoriska Namn Lank Namn A 1 xs:string Bilagans namn/benämnin g Chefskontrakt Beskrivning A 0..1 xs:string Beskriver bilagans innehåll. Lank A 1 xs:string Filens namn inklusive sökväg och filändelse. Storlek A 0..1 xs:integer Anges i bytes 100 Definition av chefsuppdrag \bilagor\chefskontra kt.pdf

32 Karin Bredenberg mfl. IT (40) CharacterSet A 0..1 xs:string Anger vilken teckenuppsättni ng som använts. UTF-8 Mimetyp A 0..1 xs:string Ett sätt att beskriva filens typ. Tex text/plain för en textfil. Checksumma A 0..1 xs:string En summa som räknats ut och som är unik för just denna fil. ChecksummaMetod A 0..1 xs:string Används för att ange den algoritm som använts för att generera checksumman. SchemaURI A 0..1 xs:string En pekare till xml-schemat i leveransen som används för att beskriva xmlstrukturen. Esignatur A 0..1 Enumererad lista Bevaras E 0..1 Boolean: true eller false Certifikaten tas bort före arkivering. Detta är markören för att handlingen har varit elektroniskt signerad. Om bilagan är gallringsbar=fal se, annars true. application/pdf 0A CA408E 30E2BEAC MD-15 sll_schemadata_1_0.xsd Ja Nej True

33 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Exempel på mediatyper (MIME): Mediatyper application/pdf text/xml Audio/mp3 Audio/wav Image/tiff Video/mpeg-1 Video/mpeg-2 Video/mpeg-4 Exempel på teckenkoder (charset) Teckenkoder US-ASCII UTF-8 UTF-16 ISO UCS-2 ISO UCS-4 ISO ISO BESKRIVN EGET ELEMENT Typen är ett sätt att skapa egendefinierade element i de fall element saknas i specifikationen. Typen är inte avsedd att ersätta FGS:er där fälten ingår. Observera att användandet av egna element skall definieras och överenskommas med respektive arkivorganisation inför varje leverans. Samma användande hos flera leverantörer kan ge utökning av FGS:en med dessa element. Utökning hanteras av förvaltningsorganisationen för FGS:erna. Två exempel presenteras efter tabellen. Följande element/attribut är obligatoriska Namn Namn A 1 xs:string Namn på det egendefinierade elementet Datatyp A 0..1 xs:string Datatyp för det egendefinierade elementet Format A 0..1 xs:string Format för det egendefinierade elementet Kostnadsställe String Myndighetens kontoplan

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 1 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2 eard

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Ärendehantering Bilaga 1 Introduktion till MoReq2010

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Ärendehantering Bilaga 1 Introduktion till MoReq2010 Delrapport DP3 FGS för leveranstypen Ärendehantering Introduktion till MoReq2010 Elin Jonsson & Karin Bredenberg IT 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1 INTRODUKTION TILL

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal Delrapport DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal Christer Atterling & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering Delrapport DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(34) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC Elin Jonsson & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se)

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Definitioner (arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Term Definition Förklaring Kategori Källa Access Den funktion som tillhandahåller

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Allmänhet Myndighet Riksarkivet Sökning via NAD Riksarkivet och SVAR:s webbplats ARKIS Data Management RALF KRAM Myndighetsverktyg för kontroll och SIP-generering Access Dissemination Ingest Digitala Kedjan

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Processbeskrivning för leveranser till SLL e-arkiv. v.1.0 2013-05-21

Processbeskrivning för leveranser till SLL e-arkiv. v.1.0 2013-05-21 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet PROCESSDOKUMENT Dokumentnamn Dokumentägare Datum Versionsnummer Processbeskrivning SLL e-arkiv v1.0.docx Leveransfunktionen 2013-05-21 1.0 Processbeskrivning

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer

SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer Roger Löfgren IT/SoU 08-674 56 64 2012-07-04 1.0 1 SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer (eard - FGS) Copyright. Kopiering förbjuden. Nyttjanderätt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen. Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser

2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen. Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser...

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0 Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 XML-schema... 3 2.1 Element för paketering av uppgiftskrav... 3 2.1.1

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0 Isolda Inköp - EDI Specifikation v 2.0 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Vad är EDI?... 4 1.2 Skicka och ta emot dokumenten... 4 1.3 Filformaten... 4 1.3.1 XML (Språket/Formatet)...

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Elektronisk arkivering

Elektronisk arkivering Elektronisk arkivering Information om pågående projekt Riksarkivet och SKL Caspar Almalander Agenda 1. Sambruks projekt Elektroniskt bevarande etapp 2 2. Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium 3. SKL:s

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

RADAR. Mats Berggren / 2013-05-15

RADAR. Mats Berggren / 2013-05-15 RADAR Mats Berggren / 2013-05-15 1 RADAR Varför digitalt bevarande? Riksarkivets digitala arkiv (RADAR) RADAR och eard 2 RADAR Varför digitalt bevarande? Riksarkivets digitala arkiv (RADAR) RADAR och eard

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05 Liv Nyström Daniel Höffker Vad vi ska prata om Läget för arkivredovisningen på AF Förvaringen av pappershandlingar hur beskrivs denna Förvaringen

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium PM RFI Request for information 1 (8) Dnr 2010/1431 2011-06-08 Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Administrativa bestämmelser...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1 PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING Page 1 Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska struktureras utifrån vilken process handlingen

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning Cia Jarehov, projektledare 2014-10-16 Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium ett program för diarieföring och ä r e n d e h a n t e r i n g s p e c i e l lt a n p a s s at för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium Aveny Diarium Aveny Diarium ingår ingår som en integrerad del

Läs mer

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET.

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Handläggare Er beteckning Datum Telefon Vår beteckning 2012-07-05 MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Bakgrund Riksarkivets (RA) fattade 2009 beslut om en övergång

Läs mer

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5)

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5) 1(5) Inspektion av arkivverksamheten vid Svenska Filminstitutet 1. Sammanfattning Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) har de senaste åren bedrivit ett målinriktat arbetet för att uppfylla de krav som

Läs mer

Aktivitetsrapport från Aktivitet 3 Digitala Leveranser 2005 2005-12-04

Aktivitetsrapport från Aktivitet 3 Digitala Leveranser 2005 2005-12-04 Aktivitetsrapport från Aktivitet 3 Digitala Leveranser 2005 2005-12-04 Arkivering, Långtidslagring I dokumentet Aktivitetsplan för Projekt Digitala Leveranser, daterat 2005-09-14, framgår det att aktivitetens

Läs mer

Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI

Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI E-utvecklingsråd i Jönköpings län Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI [Orden handling och information kallas här för det inom e-arkiv mer relevanta information, kort skrivet info ] Access

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Anslutningsprocess e-arkiv

Anslutningsprocess e-arkiv Anslutningsprocess e-arkiv ontus Värmhed Christer Schultzén 2014-10-20 1 Finns ett intresse för e-arkiv. Förvaltningsgemensamma specifikationer. Statens servicecenter - E-arkiv ny förvaltningsgemensam

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

ATT LEVERERA INFORMATION TILL E-ARKIV STOCKHOLM

ATT LEVERERA INFORMATION TILL E-ARKIV STOCKHOLM STOCKHOLMS STADSARKIV ATT LEVERERA INFORMATION TILL E-ARKIV STOCKHOLM ATT LEVERERA INFORMATION TILL E-ARKIV STOCKHOLM Version 1.1 2013 Författare: Louise Högberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 HÅLL

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelserna Generellt Handläggningsstöd Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelsernas verksamhet 21 länsstyrelser Gemensam IT-verksamhet,

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer