FGS Ärendehantering. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FGS Ärendehantering. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering"

Transkript

1 FGS Ärendehantering Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Ärendehantering

2 Karin Bredenberg mfl. IT (40) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING LÄSANVISNING MÅLGRUPP LEVERABLER REFERENSER KONVENTIONER ÖVERSIKT TERMER OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR FGS Ärendehantering avser uttag och leverans av leveranstypen Ärendehantering MAPPNING MELLAN VERKSAMHETSSYSTEM OCH LEVERANSSPECIFIKATION XML-SPECIFIKATION BESKRIVN ELEMENT LEVERANSOBJEKT BESKRIVN ARKIVBILDARSTRUKTUR OCH ARKIVBILDARE Beskrivning av Arkivbildare VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING BESKRIVN ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT INFORMATION OM ÄRENDE INFORMATION OM HANDLING BESKRIVN ÅTERKOMMANDE TYPE-ELEMENT BESKRIVN AGENT BESKRIVN BILAGA BESKRIVN EGET ELEMENT Exempel på användande av EgetElement enligt exemplevärden i tabellen Exempel på användande av EgetElement innehållande nästlade EgetElement BESKRIVNING GALLRING BESKRIVN PERSON/ORGANISATION BESKRIVN RESTRIKTION BESKRIVN XML DATA BESKRIVN RELATIONSVÄRDEN BESKRIVN ÄRENDERELATION VÄRDELISTA BESKRIVN HANDLINGSRELATION VÄRDELISTA...39

3 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ÄNDRINGSLOGG Version Datum Namn Beskrivning Karin Bredenberg, Elin Jonsson Första version Mats Berggren Element tillagda Karin Bredenberg Utkast för remiss inom projektet eard Karin Bredenberg Publicerad version

4 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 1. INLEDNING För en utförlig beskrivning av bakgrund och utgångspunkter hänvisas till följande dokument: Delrapport DP3 FGS för leveranstypen ärendehantering. Slutrapport DP 5 Metadata och e-tjänster för ediarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer (eard - FGS), ( , Dnr RA /5329): o Bilaga 1 Nivåer och generella metadata i FGS för e-diarium o Bilaga 2 Nivåer i FGS för e-diarium o Bilaga 3 Sammanfattande beskrivning av MoReq 2010 o Bilaga 4 Systeminventering DP5 o Bilaga 5 Jfr system-metadata och kontextuell metadata för ärendehantering Det för projektet överordnade dokumentet Översiktlig beskrivning av eard 1.1 LÄSANVISNING De anvisningar som finns gällande hur man pekar ut ärendehanterings information i ett leveranspaket återfinns i FGS för paketstruktur för e-arkiv. De dataelement som definierats beskrivs i kapitel 4 ELEMENT LEVERANSOBJEKT och 5 ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT. I det tillhörande XML-schemat samt medföljande exempel definieras samtliga dataelement för utbytesformatet. Dessa tillhörande XML och XML-schema dokument går att nå via länkar från 1.2 MÅLGRUPP Målgrupper för denna FGS är: Statliga myndigheter Kommuner och landsting Kommersiella aktörer som utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster för ärendehanteringssystem 1.3 LEVERABLER Leverablerna för denna FGS är: Denna specifikation med bilagor XML schema

5 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 1.4 REFERENSER Denna FGS är framtagen med hjälp av följade standarder och specifikationer: Befintliga svenska tillämpningar e-delegationens betänkande MoReq2 MoReq2010 ISO serien ISO serien E-Dok från Toppledarforum SÄHKE2 NOARK5 NSW, Australien ICA Reqs (ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems), ISO :2010 UAM, Estland Denna FGS uppfyller kraven enligt: ISO serien ISO serien Denna FGS är i första hand baserad på: Befintliga svenska tillämpningar MoReq KONVENTIONER Denna FGS följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC)

6 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 2. ÖVERSIKT 2.1 TERMER I denna FSG används de termer och begrepp som definierats i den begreppslista som tagits fram inom eard-projektet OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Denna FGS är en beskrivning av leveranstypen Ärendehantering. Denna FGS beskriver och specificerar innehåll samt struktur gällande leveranstypen Ärendehantering. Denna FGS tillsammans med FGS för paketstruktur för e-arkiv specificerar ett helt leveranspaket gällande leveranstypen Ärendehantering. Huvuddelen av specifikationen avser metadata som behövs för att kunna återsöka information och samla eller knyta ihop (aggregera) information från olika typer av ärendehanteringssystem. Med ärendehanteringssystem avses informationssystem där information primärt är strukturerad efter tillhörighet till ärende eller fråga som hanteras inom myndigheten. Med ärende avses avgränsad fråga som tas upp till formell behandling. Det ska vara möjligt att hitta information, handlingar och ärenden oberoende av vilken produkt eller tjänst som används i verksamheten. FGS:en omfattar därför uppgifter om registrerade handlingar oavsett vilket verksamhetssystem, ärendehanteringssystem eller diarium som hanterar uppgifter om registrerade handlingar (diarieinformation). Denna FGS tar endast upp de uppgifter som registreras och specificerar inte de meddelanden eller dokument (fulltextfiler) som hanteras i ärendesystemet. Den specificerar inte heller metadata för att hantera verksamhetsspecifikt information som till exempel fastighetsdata i ett ärendehanteringssystem som hanterar fastigheter som handläggningsobjekt. Det finns dock möjlighet att använda egen definierade element enligt kapitel EGET ELEMENT vilket medför att denna art av information kan ingå i leveransen FGS Ärendehantering avser uttag och leverans av leveranstypen Ärendehantering Denna FGS behandlar endast de tekniska aspekterna av att leverera ärendeinformation till e-arkiv. Denna FGS avser inte att definiera metoder för uttag ur ett ärendehanteringssystem utan definierar metadata som levereras via ett uttag. Denna FGS definierar inte heller funktioner hos ett ärendehanteringssystem, exempelvis funktioner för registrering av ett ärende eller en handling. Innan överföring av information från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv kan ske så krävs ett förarbete i form av ett leveransprojekt och en leveransöverenskommelse. Denna FGS 2 Begreppslistan går att nå via

7 Karin Bredenberg mfl. IT (40) behandlar inte denna administrativa process eller hur informationen ska presenteras för återsökning i e-arkiv. Hur relationerna mellan FGS för leveranstypen ärendehantering och FGS för paketstruktur för e-arkiv ser ut. 2.3 MAPPNING MELLAN VERKSAMHETSSYSTEM OCH LEVERANSSPECIFIKATION I samband med en leverans från ett specifikt verksamhetssystem måste en mappning ske mellan det aktuella verksamhetssystemets dataelement och de dataelement som definierats i leveransspecifikationen för den aktuella leveranstypen. Denna mappning är ett nödvändigt steg vid leverans till ett e-arkiv.

8 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Mappningsproblematiken kommer att minska vartefter det vid nyutveckling och kravställning vid inköp och tjänster av ärendehanteringssystem tas hänsyn till FGS:en. Dock kvarstår kravet att mappningen alltid behöver kontrolleras.

9 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 3. XML-specifikation För att kunna validera, lagra och söka arkiverad information på ett enhetligt sätt har ett XML-schema definierats, vilket leveranser av digital information till e-arkiv skall ske enligt. Schematekniskt är schemat är uppbyggt med hjälp av konstruktionen att skapa egendefinierade återanvändningsbara typer i komplement till de inbyggda typer som redan finns. En typ kan närmast beskrivas med att man samlar de element och attribut man vill återanvända och sparar dessa som en egen typ. När man skapar ett element anger man i elementet att det använder den egendefinierade typen och elementet får då typens alla element och attribut. Ett antal av dessa typer beskrivs längre fram i detta dokument. En bild av de ingående objekten i leveranstypen. Arkivobjektet är det objekt som ska arkiveras, "Information Object" enligt OAIS 3 -standarden. Arkivobjektet har i denna specifikation för leveranstypen ärendehantering två nivåer: uppgifter om ärende på den övre nivån och uppgifter om handling på den undre nivån. Arkivobjektet har metadata (element/attribut) på båda nivåerna och kan ha innehåll (fil i arkivformat eller xml-data) på båda nivåerna. I beskrivningen av element och attribut används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker: Förklaring till rubriker Element/attributnamn: E/A: Anger det namn som används i schemat för element eller attribut. (se WWW Consortium I denna kolumn anges om det beskrivna objektet är ett element eller attribut i schemat. 3 För att information om OAIS se Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv

10 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Kard: Beskrivning: Användning: Exempel: Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga förekomster. Ett och uppåt innebär obligatorium. Innehåller en beskrivning av objektets typ, datatyp, maxlängd och giltiga värden med mera Anger hur objektet skall användas. Ett exempel på värde för att tydliggöra. Även om de flesta XML parsers klarar teckenset med svenska tecken har dessa undvikits i element och attributnamn eftersom det framkommit viss osäkerhet om alla parsers hanterar dokument med teckenset innehållande svenska tecken. Ändringsloggar hanteras separat i för ändamålet avsedd teknisk lösning.

11 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 4. BESKRIVN ELEMENT LEVERANSOBJEKT För att det ska vara möjligt att leverera arkivobjektet krävs ett leveransobjekt som beskriver den leverans som arkivobjektet ingår i. Leveransobjekt beskriver leveransen och innehåller element och attribut enligt nedan. I Bilagor kan dokument som ingår i leveransobjektet placeras, exempelvis Mappningsdokument. Följande element/attribut är obligatoriska Arkivobjektlista ärenden eller Arkivobjektlista handlingar ArkivbildarStruktur E 0..1 Typ Se 4.1 ARKIVBIL DARSTRUK TUR OCH ARKIVBIL DARE Kan endast finnas en Arkivbildare per leverans. Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. VerksamhetsbaseradArki vredovisning E 0..1 Typ Se 4.2 VERKSAM HETSBASE RAD ARKIVRED OVISNING Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA Dataelement som krävs för att hänvisa till en verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. Bilagor är på denna nivå till exempel systemredovisni g. Detta material är ej avsett för gallring. Arkivbildarstruktur Medel Verksamhetsbasera d arkivredovisning systemredovisning, mappningsdokument etc

12 Karin Bredenberg mfl. IT (40) EgnaElement E 0..* Typ Ger möjlighet Se nedan att lägga till egendefinierade element om leveransen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement EgnaElementBeskrivn ing E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..* Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om leveransen som kompletterar de fördefinierade elementen. Eventuellt tillkommande metadata i valfritt XMLformat Element som beskriver fastighetsdata. Eget element <ApplicationArea xmlns="http://www. openapplications... >

13 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ArkivobjektListaArenden eller ArkivobjektListaHandlin gar E 1 Typ Se 5 ARKIVOBJ EKTLISTA OCH ARKIVOBJ EKT Arkivobjektlista n listar de arkivobjekt som ingår i leveransen. Arkivobjektlista kan endast innehålla Arkivobjekt. Arkivobjektlista 4.1 BESKRIVN ARKIVBILDARSTRUKTUR OCH ARKIVBILDARE Detta sätt att beskriva en arkivbildare kan användas när beskrivning ej sker med hjälp av FGS för arkivredovisning. Överenskommelse gällande användandet av elementet specificeras i leveransöverenskommelsen. Arkivbildarstrukturen beskriver arkivbildaren och innehåller endast Arkivbildare. En arkivbildare kan ingå i en annan arkivbildare och på så sätt bilda en arkivbildarstruktur. En arkivbildare kan ha flera nivåer. Ett exempel på arkivbildarnivåer är: (Nivå 1) Stockholms läns landsting (Nivå 2) Landstingsstyrelsens förvaltning (Nivå 3) SLL Personal Med arkivbildare menas myndighet eller enskild som genererar, hanterar och samlar handlingar och därigenom skapar ett enhetligt arkiv. Informationsägare 4 är en nivå av arkivbildare och affärsmässig avtalspart Beskrivning av Arkivbildare Följande element/attribut är obligatoriska Namn Följande element/attribut bör användas på den lägsta nivån: Namn VerksamhetstidFran Historik 4 Person eller organisation som har det yttersta ansvaret för informationsinnehåll, i t. ex. ett system, och som bestämmer om vem som ska får ta del av informationen inom ramen för befintligt regelverk.

14 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Verksamhetsbeskrivning Arkivbildare Namn E 1 xs:string, maxlängd 256 Arkivbildarens officiella namn. Värdet (namnet) måste förankras SLL Personal VerksamhetstidFran E 0..1 xs:string, maxlängd 32 VerksamhetstidTill E 0..1 xs:string, maxlängd 32 Historik E 0..1 xs:string, maxlängd 1024 Verksamhetsbeskrivning E 0..1 xs:string, maxlängd, 1024 Arkivbildare E 0..1 Typ Se Beskrivning av Arkivbildare hos earkivet. När arkivbildarens verksamhet inleddes. När arkivbildarens verksamhet avslutades. Kortfattad historik om arkivbildaren. Beskrivning av arkivbildarens verksamhet och samband med information. En Arkivbildare kan innehålla ytterligare Arkivbildare 1999 En historik om arkivbildaren En verksamhetsbeskrivn ing. Arkivbildare 4.2 VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING De myndigheter som använder verksamhetsbaserad arkivredovisning bör använda nedanstående attribut och element i leveransobjektet för att beskriva placering i arkivredovisningen. Även på lägre nivåer återfinns vissa av dessa element som pekare till den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Elementen som förekommer på de lägre nivåerna är klassreferens, handlingstypsreferens samt förvaringsenhetsreferens. Följande element/attribut är obligatoriska ArkivReferens

15 Karin Bredenberg mfl. IT (40) KlassificeringsstrukturNamn ArkivReferens E 1 xs:string Identitetskod SE/RA/125.3 för arkivet som leveransen tillhör KlassificeringsstrukturNa mn E 1 xs:string Namn på den klassificeringsst ruktur som använts KlassReferens E 0..* xs:string Referens till en specifik strukturenhet HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör ForvaringsenhetsReferen s E 0..1 xs:string Referens till den förvaringsenhet som objektet tillhör Verksamhetsbaserad Arkivredovisning Anställningsavtal 1/2/2/

16 Karin Bredenberg mfl. IT (40) 5. BESKRIVN ARKIVOBJEKTLISTA OCH ARKIVOBJEKT Arkivobjektlistan listar de arkivobjekt som ingår i leveransen. Arkivobjektlista kan endast innehålla Arkivobjekt och inga andra element. Innehåller ett arkivobjekt en arkivobjektlista som listar ytterligare arkivobjekt är dessa underordnade de föregående. Varje arkivobjekt innehåller den metadata som är definierade för respektive nivå. Det är möjligt att göra ett XML-dokument som innehåller antingen en lista med ärenden eller en lista med handlingar. Normalt innehåller ett ärendehanteringssystem ärenden med handlingar men denna specifikation tillåter även uttag av enbart handlingar. 5.1 INFORMATION OM ÄRENDE I tabellen nedan beskrivs hur ärende representeras. "Ärende" beskriver ett ärende som kan ha en eller flera handlingar. Information som inte ryms inom definierade metadatafält kan läggas antingen som Bilaga, EgnaElement eller TillkommandeXMLdata. Följande element/attribut är obligatoriska Systemidentifierare ArkivobjektID Skapad Ärendemening

17 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Systemidentifierare A 1 xs:string En identifierare av typen UUID som senast vid export till e- arkiv sätts på varje ärendepost ArkivobjektID E 1 xs:string Unikt id för ärendet. UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e /19817 Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. KlassReferens E 0..* xs:string Referens till klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör enligt den verksamhetsbas erade arkivredovisnin gen Medel Anställningsavtal

18 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ForvaringsenhetsReferen s MinaArendeoversikterKl assificering MinaArendeoversikterSta tus E 0..1 xs:string Referens till förvaringsenhet enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g E 0..1 xs:string Element för ärendets klassificering i förhållande till E-tjänsten mina ärendeöversikte r E 0..1 xs:string Element för ärendets status i förhållande till E-tjänsten mina ärendeöversikte r ExtraID E 0..* xs:string Extra identifiering för ärendet. Typ av extra identifiering anges i elementets attribut ExtraID Typ. Se nedan. ExtraIDTyp A 1 xs:string Attributet används för att ange typ av extra identifiering. 1/2/2/ Delgivningsärende Överfört till mina meddelanden 2012/10827 Motpartens diarienummer

19 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Arendetyp E 0..1 xs:string Generiskt element för typ av ärende. Är parallell med elementet Klass som refererar till diarieplan i de fall verksamhetsbas erad arkivredovisnin g inte används. Arkiverat E 0..1 xs:datetime Datum och tid när ärendet arkiverades utifrån bestämmelserna i 3 ArkF. Avslutat E 0..1 xs:datetime Datum och tid när ärendet avslutades. Beskrivning E 0..1 xs:string Kort beskrivning av vad ärendet handlar om Beslutat E 0..1 xs:datetime Datum och tid då frågan som behandlats i ärendet har beslutats. Forvaringsplats E 0..1 xs:string Fysisk eller logisk placering av ärendet (ärendeuppgifte r samt ingående handlingar) Leveransärende T10: T11:35 Prövning av bostadsbidrag utifrån det nya regelverket (pilotfall) T08:35 Arkivskåp 12

20 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Gallring E 0..1 Typ Se ING GALLRING Agent E 0..* Typ Se AGENT Information gällande gallring. Enligt gällande författning eller myndighetens tillämpningsbes lut. Agenter som tillfört ärendet uppgifter eller handlagt ärendet. Klass E 0..1 xs:string Klassificering av ärendet efter typ av ärende enligt gällande diarieplan. Detta element är i första hand avsett för system som inte anpassats för verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. För klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisning se i stället elementet KlassReferens. Restriktion E 0..* Typ Se RESTRIKTI ON Ett element för varje restriktion. typen Gallring. typen Agent typen Restriktion

21 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Motpart E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Den/dem som ärendet huvudsakligen berör (t.ex ingivare) Notering E 0..1 xs:string Fritextfält för kommentarer till ärendet. ArendeRelation E 0..* xs:string Referens till en eller flera ärenden. Typ A 1 Enumererad lista Se ÄRENDERE LATION Beskriver typen av relation. När värdet Egen relationsdefiniti on är valt används även attributet AnnanTyp AnnanTyp A 0..1 xs:string När i Typ värdet Egen relationsdefiniti on är valt anges i detta attribut en egen definition av relationen. SistaAnvandandetidpunkt E 0..1 xs:datetime Datum och tid för sista användning av ärendeposten. Detta element uppdateras normalt inte av användarna utan sätts automatiskt av systemet. typen Person/Organisatio n Ett mycket komplicerat ärende UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e värden för Ärenderelation Relationsbeskrivnin g som inte finns i listan T15:14

22 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Skapad E 1 xs:datetime Datum och tid då ärendet lades upp/registrerade s Inkommen E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet inkom till myndigheten enligt TF. StatusArende E 0..1 Enumererad lista Ärendets aktuella tillstånd Upprattad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet upprättades. Expedierad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då ärendet expedieras. Atkomst E 0..1 xs:string Hur man kommer åt ärendet Arendemening E 1 xs:string Beskriver i en rubrik vad ärendet handlar om Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA Innehåller referenser till bilagda filer T07: T17:48 Öppet Vilande Stängt Makulerat Ad Acta T12: T18:35 Åtkomligt i registratorskontoret. Leverans från skatteverket typen Bilaga

23 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Egna element E 0..* Typ Se nedan EgnaElementBeskrivn ing Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..1 Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Ett element som kapslar in metadata enligt ett annat XMLschema. Ger möjlighet att tillföra ytterligare metadata om ett ärende Se nedan Element som beskriver fastighetsdata. Se ING AV EGET ELEMENT typen XML data

24 Karin Bredenberg mfl. IT (40) ArkivobjektListaHandlin gar E 0..1 Typ Se 5.2 INFORMA TION OM HANDLING Ett element som innehåller en lista av element. En lista kan innehålla ett eller flera element av typen Arkivobjekt handlingar. typen Arkivobjekt handling. 5.2 INFORMATION OM HANDLING I tabellen nedan beskrivs hur handling representeras. Handling beskriver uppgifter om en eller flera handlingar tillhörande ett ärende. Varje ny handling innebär att en ny handling skapas, det vill säga ett nytt arkivobjekt. Information som inte ryms inom definierade metadatafält kan läggas antingen som Bilaga, EgnaElement eller TillkommandeXMLdata. Följande element/attribut är obligatoriska Systemidentifierare ArkivobjektID Systemidentifierare A 1 xs:string En identifierare av typen UUID som senast vid export till e- arkiv sätts på varje handlingspost ArkivobjektID E 1 xs:string Unikt id för handlingen UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e /19817/1 Informationsklass E 0..1 xs:string Kan användas för att ange informationskla ssning utifrån informationssäk erhet. Medel

25 Karin Bredenberg mfl. IT (40) KlassReferens E 0..* xs:string Referens till klassificering enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g HandlingstypsReferens E 0..* xs:string Referens till den handlingstyp i arkivredovisnin gen som arkivobjektet tillhör enligt den verksamhetsbas erade arkivredovisnin gen ForvaringsenhetsReferen s E 0..1 xs:string Referens till förvaringsenhet enligt verksamhetsbas erad arkivredovisnin g ExtraID E 0..* xs:string Extra identifiering för handlingen. Typ av extra identifiering anges i elementets attribut ExtraIDTyp. Se nedan. ExtraIDTyp A 1 xs:string Attributet används för att ange typ av extra identifiering Anställningsavtal 1/2/2/ /10827/187 Motpartens dokument-id

26 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Handlingstyp E 0..1 xs:string Generiskt element för typ av handling enligt gällande diarieplan. Detta element är i första hand avsett för system som inte anpassats för verksamhetsbas erad arkivredovisnin g. För handlingstyp enligt verksamhetsbas erad arkivredovisning se i stället elementet Handlingstyps- Referens. Avsandare E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Beskrivning av den/de som sänt in handlingen. Avser extern avsändare utanför myndigheten Beskrivning E 0..1 xs:string Kort beskrivning av vad handlingen handlar om Expedierad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen expedieras. PM typen Person/Organisatio n Handlingen avser en ansökan från en kund som har ansökt om bostadsbidrag T18:35

27 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Gallring E 0..1 Typ Se ING GALLRING Agent E 0..* Typ Se AGENT Information gällande gallring. Enligt gällande författning eller myndighetens tillämpningsbes lut. Agenter som skapat eller bearbetat handlingen. Inkommen E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen inkom till myndigheten enligt TF. Lopnummer E 0..1 xs:int Nummer som anger handlingarnas tidsmässiga ordning Mottagare E 0..1 Typ Se PERSON/O RGANISATI ON Beskrivning av den/de som mottagit handlingen. Avser extern mottagare utanför myndigheten. Notering E 0..1 xs:string Fritextfält för kommentarer till handlingen. HandlingRelation E 0..* xs:string Referens till en eller flera handlingar. typen Gallring. typen Agent T09:05 3 typen Person/Organisatio n Ett mycket välformulerat PM UUID:c6ff3a36- db15-102e-803e

28 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Typ A 1 Enumererad lista Se HANDLING SRELATIO N Beskriver typen av relation. När värdet Egen relationsdefiniti on är valt används även attributet AnnanTyp AnnanTyp A 0..1 xs:string När i Typ värdet Egen relationsdefiniti on är valt anges i detta attribut en egen definition av relationen. Rubrik E 0..1 xs:string Fritextfält där handlingens rubrik anges, systemgenererat eller manuellt infört. Skapad E 0..1 xs:datetime Datum och tid när en handling lagts upp av systemet eller av en användare. SistaAnvandandetidpunkt E 0..1 xs:datetime Datum och tid för sista användning av handlingsposten. Detta element uppdateras normalt inte av användarna utan sätts automatiskt av systemet. värden för Handlingsrelation Relationsbeskrivnin g som inte finns i listan. Ansökan om bostadsbidrag T07: T15:14

29 Karin Bredenberg mfl. IT (40) StatusHandling E 0..1 Enumererad lista Anger om handlingen är inkommen, upprättad mm. Upprattad E 0..1 xs:datetime Datum och tid då handlingen upprättades. Atkomst E 0..1 xs:string Hur man kommer åt handlingen Restriktion E 0..* Typ Se RESTRIKTI ON Bilaga E 0..* Typ Se BILAGA EgnaElement E 0..* Typ Se nedan Ett element för varje restriktion. Innehåller referenser till bilagda filer Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Elementet innehåller två element: EgnaElementBe skrivning samt EgetElement Initierad Under arbete Inkommen Upprättad Expedierad T12:07 Åtkomlig i registratorskontoret. typen Restriktion typen Bilaga Se nedan

30 Karin Bredenberg mfl. IT (40) EgnaElementBeskrivn ing E 0..1 xs:string En kort förklarande text om vad de egna elementen beskriver. EgetElement E 0..* Typ Se EGET ELEMENT TillkommandeXMLdata E 0..1 Typ Se XML DATA Ger möjlighet att lägga till egendefinierade element om handlingen som kompletterar de fördefinierade elementen. Ett element som kapslar in metadata enligt ett annat XMLschema. Ger möjlighet att tillföra ytterligare metadata om en handling. Element som beskriver fastighetsdata. typen Egna element typen XML data 5.3 BESKRIVN ÅTERKOMMANDE TYPE-ELEMENT De element som i tabellerna beskrivs som Typ och återkommer på flera ställen i de tidigare tabellerna beskrivs här. Övriga typ-element beskrivs direkt i tabellerna på raden/raderna under sitt huvudelement, dessa rader inleds med ett indrag BESKRIVN AGENT Typen beskriver de uppgifter som definierar agenten som är den som tillfört ärendet uppgifter eller handlagt ärendet respektive skapat eller bearbetat handlingen. Typen som används för att beskriva Motpart, Mottagare och Avsändare återfinns i PERSON/ORGANISATION Följande element/attribut är obligatoriska Roll

31 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Roll E 1 xs:string En beskrivning av agentens roll i handläggning av ärenden eller hantering av handlingar Namn E 0..1 xs:string Namn på agenten Registrator Sven Persson Organisationsnamn E 0..1 xs:string Namn på organisation som agenten tillhör Enhetsnamn E 0..1 xs:string Namn på organisations enhet som agenten tillhör Skatteverket Arkivfunktionen BESKRIVN BILAGA Följande element/attribut är obligatoriska Namn Lank Namn A 1 xs:string Bilagans namn/benämnin g Chefskontrakt Beskrivning A 0..1 xs:string Beskriver bilagans innehåll. Lank A 1 xs:string Filens namn inklusive sökväg och filändelse. Storlek A 0..1 xs:integer Anges i bytes 100 Definition av chefsuppdrag \bilagor\chefskontra kt.pdf

32 Karin Bredenberg mfl. IT (40) CharacterSet A 0..1 xs:string Anger vilken teckenuppsättni ng som använts. UTF-8 Mimetyp A 0..1 xs:string Ett sätt att beskriva filens typ. Tex text/plain för en textfil. Checksumma A 0..1 xs:string En summa som räknats ut och som är unik för just denna fil. ChecksummaMetod A 0..1 xs:string Används för att ange den algoritm som använts för att generera checksumman. SchemaURI A 0..1 xs:string En pekare till xml-schemat i leveransen som används för att beskriva xmlstrukturen. Esignatur A 0..1 Enumererad lista Bevaras E 0..1 Boolean: true eller false Certifikaten tas bort före arkivering. Detta är markören för att handlingen har varit elektroniskt signerad. Om bilagan är gallringsbar=fal se, annars true. application/pdf 0A CA408E 30E2BEAC MD-15 sll_schemadata_1_0.xsd Ja Nej True

33 Karin Bredenberg mfl. IT (40) Exempel på mediatyper (MIME): Mediatyper application/pdf text/xml Audio/mp3 Audio/wav Image/tiff Video/mpeg-1 Video/mpeg-2 Video/mpeg-4 Exempel på teckenkoder (charset) Teckenkoder US-ASCII UTF-8 UTF-16 ISO UCS-2 ISO UCS-4 ISO ISO BESKRIVN EGET ELEMENT Typen är ett sätt att skapa egendefinierade element i de fall element saknas i specifikationen. Typen är inte avsedd att ersätta FGS:er där fälten ingår. Observera att användandet av egna element skall definieras och överenskommas med respektive arkivorganisation inför varje leverans. Samma användande hos flera leverantörer kan ge utökning av FGS:en med dessa element. Utökning hanteras av förvaltningsorganisationen för FGS:erna. Två exempel presenteras efter tabellen. Följande element/attribut är obligatoriska Namn Namn A 1 xs:string Namn på det egendefinierade elementet Datatyp A 0..1 xs:string Datatyp för det egendefinierade elementet Format A 0..1 xs:string Format för det egendefinierade elementet Kostnadsställe String Myndighetens kontoplan

FGS Personal. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Personal

FGS Personal. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Personal FGS Personal Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen Personal Christer Atterling & Karin Bredenberg IT 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 1.1 LÄSANVISNING...3

Läs mer

DP7 FORMELL KONTROLL

DP7 FORMELL KONTROLL DP7 FORMELL KONTROLL Magnus G 2015-01-09 2014-06-03 1.0 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...3 2. DOKUMENTINFORMATION...3 2.1 SYFTE...3 2.2 MÅLGRUPP...3 3. ALLMÄNT...3 3.1 AVGRÄNSNING...3 3.2

Läs mer

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 1 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2 eard

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

PRAKTIKFALL: Vinnaren av ediamond Award 2014! Data kan flyttas utan att information går förlorad

PRAKTIKFALL: Vinnaren av ediamond Award 2014! Data kan flyttas utan att information går förlorad PRAKTIKFALL: Vinnaren av ediamond Award 2014! Data kan flyttas utan att information går förlorad Karin Bredenberg E-Förvaltningsdagarna 2015, 2015-10-07 Vad har hänt? 2 FGS:erna underlättar informationsförsörjningen

Läs mer

Förvaltning av FGS:er (Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium) Karin Bredenberg /

Förvaltning av FGS:er (Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium) Karin Bredenberg / Förvaltning av FGS:er (Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium) Karin Bredenberg / 2014-10-16 Visionen för information Det ska vara enkelt att återsöka, återanvända och arkivera

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

DP7 Kompletterande information

DP7 Kompletterande information Magnus G 2013-12-19 1.1 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DOKUMENTINFORMATION...4 1.1 SYFTE...4 1.2 MÅLGRUPP...4 2. ALLMÄNT...4 2.1 ALLMÄNT...4 2.1.1 Validering...4 2.1.2 Tomma element bör inte vara med...4

Läs mer

Enkätsammanställning DP7

Enkätsammanställning DP7 Enkätsammanställning DP7 2014-12-17 1.0 2(5) ENKÄTSAMMANSTÄLLNING, DP7 Uppgifter om myndighet/organisation. A Enkätfråga Svar 1 Hur bemannades er pilot och var det med Intern (3). Både och (3). Extern.

Läs mer

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL)

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Datum: 2016-02-17 Version 1.2 Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Referens till det här dokumentet: http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/deposit/fgs-publ/

Läs mer

Karin Bredenberg Specifikation av olika leveranstyper/aflevereringstyper och leveransprocessen. Karin Bredenberg,

Karin Bredenberg Specifikation av olika leveranstyper/aflevereringstyper och leveransprocessen. Karin Bredenberg, Specifikation av olika leveranstyper/aflevereringstyper och leveransprocessen Karin Bredenberg, 2014-06-03 1 Inledning Jag gör en presentation och sedan får ni ta vid i diskussionen efter en kort paus!

Läs mer

Hantera informationspaket i system för bevarande

Hantera informationspaket i system för bevarande Kompetensutveckling har erbjudits deltagare inom projektet Elektroniskt bevarande i form av en kurs i XML. Kursen har genomförts av Riksarkivet och haft en praktisk inriktning. Ett 10-tal personer deltog

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Ärendehantering Bilaga 1 Introduktion till MoReq2010

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Ärendehantering Bilaga 1 Introduktion till MoReq2010 Delrapport DP3 FGS för leveranstypen Ärendehantering Introduktion till MoReq2010 Elin Jonsson & Karin Bredenberg IT 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1 INTRODUKTION TILL

Läs mer

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer)

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) 2016-10-13 Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet Elin Jonsson, Bevarandestrateg, Sydarkivera

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal Delrapport DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Personal Christer Atterling & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14

Läs mer

Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium

Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium Visionen för information Det ska vara enkelt att återsöka, återanvända och arkivera information hos offentliga myndigheter oavsett var och

Läs mer

Introduktion till (FGS) Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Introduktion RAFGS2D20150815.

Introduktion till (FGS) Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Introduktion RAFGS2D20150815. Introduktion Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna RAFGS2D20150815 Kontakta oss Information om arbetet

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

ADDML vid Riksarkivet i Sverige

ADDML vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ADDML vid Riksarkivet i Sverige Mats Berggren / Riksarkivet 1 ADDML vid Riksarkivet i Sverige Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Bevarande av databaser Erfarenheter av

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering

Delrapport DP3. Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering Delrapport DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv Förvaltningsgemensamma Specifikationer (eard FGS) FGS för leveranstypen Ärendehantering IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(34) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version Författare Datum V 1.0 Anne Lamér 2014 09 09 V 2.0 Anne Lamér 2016 05 24 V 2.1 Anne Lamér 2016 09 26 1 Arkivkrav för IT

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 2 PREMIS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 2 PREMIS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 2 PREMIS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(4) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 2: PREMIS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013 Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer 11 juni 2013 eard Aktuell information A Aktuell information B Mellanarkiv Slutarkiv Aktuell information C Bakgrund Behov för

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

Aktuellt från Riksarkivet

Aktuellt från Riksarkivet Aktuellt från Riksarkivet Nora Liljeholm / Divisionen för offentlig informationshantering Registratorskonferens, 19 maj 2015 RA-MS Format earkiv FGS RA-FS OSL TF PDF/A-1 SSC PDF FE PSI HS KS Öppen data

Läs mer

FGS Paketstruktur. Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv

FGS Paketstruktur. Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv FGS Paketstruktur Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011. Svensk SIP och AIP Mats Berggren, Riksarkivet

Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011. Svensk SIP och AIP Mats Berggren, Riksarkivet Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 Svensk SIP och AIP Mats Berggren, Riksarkivet Förstudie om E-Arkiv och E-Diarium Förvaltningsgemensamma specifikationer Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer

Läs mer

Långsiktig informationshantering med stöd av e-arkiv. Caspar Almalander Projektledning e-arkiv och e-diarium (eard)

Långsiktig informationshantering med stöd av e-arkiv. Caspar Almalander Projektledning e-arkiv och e-diarium (eard) Långsiktig informationshantering med stöd av e-arkiv Caspar Almalander Projektledning e-arkiv och e-diarium (eard) Om e arkiv earkiv, begrepp och betydelse Att prata samma sak - e-arkiv - mellanarkiv -

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Personal Bilaga 1 Exempel på rapporter och sammanställningar

Delrapport DP3. FGS för leveranstypen Personal Bilaga 1 Exempel på rapporter och sammanställningar Delrapport DP3 FGS för leveranstypen Personal Exempel på rapporter och sammanställningar Christer Atterling & Karin Bredenberg IT 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1 TILL

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas,

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas, - - - 1 2 kap. Definitioner I dessa föreskrifter avses med aktivitet arkiv arkivredovisning databärare förvaringsenhet förvaringsmedel handling handlingstyp handlingsslag inventarium klassificeringsstruktur

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC Elin Jonsson & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 1(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se)

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Definitioner (arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Term Definition Förklaring Kategori Källa Access Den funktion som tillhandahåller

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning. Version 2.0

E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning. Version 2.0 E-arkiv och e-diarium (eard) översiktlig beskrivning Version 2.0 14 januari 2013 Kristiansson/Almalander/Geber 14 januari 2013 2.0 1(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 3 2. PROJEKTBESKRIVNING...

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning Testmetodik Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D2A20171025 Kontakta oss Information om arbetet med

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Dokumenttyp Ordlista Projekt Elektroniskt bevarande, Etapp 2

Dokumenttyp Ordlista Projekt Elektroniskt bevarande, Etapp 2 1 (12) 2011 ORDLISTA Bilaga 1 Caspar Almalander, Eskilstuna Henrik Erngren, Malmö Anja Helldal, Ockelbo Elin Jonsson, Växjö Samuel Lindeborg, Falkenberg Eva Lindelöw Sjöö, Gävle Mats Nafsund, Västerås

Läs mer

En snabb titt på XML LEKTION 6

En snabb titt på XML LEKTION 6 LEKTION 6 En snabb titt på XML Bokstaven x i Ajax står för XML, ett mycket användbart beskrivningsspråk som gör det möjligt för Ajax-tillämpningar att hantera komplex strukturerad information. I den här

Läs mer

Vägen till en förvaltningsgemensam e-arkiv lösning. Torbjörn Hörnfeldt, 2015-11-12 Enhetschef, Utveckling och e-förvaltning

Vägen till en förvaltningsgemensam e-arkiv lösning. Torbjörn Hörnfeldt, 2015-11-12 Enhetschef, Utveckling och e-förvaltning Vägen till en förvaltningsgemensam e-arkiv lösning Torbjörn Hörnfeldt, 2015-11-12 Enhetschef, Utveckling och e-förvaltning Bakgrund 2 E-delegationen (-> 2015-06-30) För att stärka utvecklingen a emyndigheten

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet - vägledning

Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet - vägledning ARKIVKRAV FÖR IT-SYSTEM - VÄGLEDNING 1 2014-09-09 Avd. Dokumenthantering Anne Lamér IT-arkivarie Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet - vägledning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1

Läs mer

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för digital information Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-07-31 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.0 Arkivkrav vid införande

Läs mer

Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer

Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer Resultaten från eard projektet Om förvaltningsgemensamma specifikationer Caspar Almalander Projektledning e-arkiv och e-diarium (eard) ediamond award till Riksarkivet/eARD Juryns motivering lyder: Vinnaren

Läs mer

Slutarkiv. Inleveransspecifikation vårdrelaterade system Landstingsarkivet. LSF Landstingsarkivet Version

Slutarkiv. Inleveransspecifikation vårdrelaterade system Landstingsarkivet. LSF Landstingsarkivet Version 2007-02-08 Slutarkiv Inleveransspecifikation vårdrelaterade system Filnamn: LA_Inleveransspecifikation_Vårdsystem_2.0.doc Ändrat: 8 feb 2007 16:25:00 2 (28) Revisionsdatum Version Beskrivning Författare

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter; RA-FS 2008:4 Utkom från trycket den

Läs mer

Allmänhet Myndighet Riksarkivet Sökning via NAD Riksarkivet och SVAR:s webbplats ARKIS Data Management RALF KRAM Myndighetsverktyg för kontroll och SIP-generering Access Dissemination Ingest Digitala Kedjan

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

FGS Paketstruktur. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv. Specifikation RAFGS1V1. Kontakta oss

FGS Paketstruktur. Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv. Specifikation RAFGS1V1. Kontakta oss Specifikation FGS Paketstruktur Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv RAFGS1V1 Kontakta oss Information om arbetet med FGS:er hittar du på vår webbplats: www.riksarkivet.se/fgs-earkiv

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Dnr V 2015/375, utkast version 2015-04-24 Bakgrund Allt mer av universitetets information hanteras digitalt. Olika verksamhetssystem,

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

Processbeskrivning för leveranser till SLL e-arkiv. v.1.0 2013-05-21

Processbeskrivning för leveranser till SLL e-arkiv. v.1.0 2013-05-21 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet PROCESSDOKUMENT Dokumentnamn Dokumentägare Datum Versionsnummer Processbeskrivning SLL e-arkiv v1.0.docx Leveransfunktionen 2013-05-21 1.0 Processbeskrivning

Läs mer

Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. Projektdirektiv

Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. Projektdirektiv Anna Gillquist Sida: 1 (8) Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler Projektdirektiv Anna Gillquist Sida: 2 (8) Godkännande av projektdirektiv Beställare/uppdragsgivare:

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Vägledning Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D20150815 Kontakta oss Information om arbetet med FGS:er hittar du på vår webbplats:

Läs mer

Införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning vid Malmö högskola

Införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning vid Malmö högskola MAH / Gemensam förvaltning Kansliet Tomas Holmström Arkivarie PM 2015-10-19 Dnr MAHR 13-2015/646 Införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning vid Malmö högskola Bakgrund 2011 Arbete med att införa

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Informationsklassificering i e-arkiv Stockholm utifrån Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen

Informationsklassificering i e-arkiv Stockholm utifrån Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen STADSARKIVET LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN Bilaga 3 Informationsklassificering i e-arkiv Stockholm utifrån Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen Projekt Författare Version Dnr Navet

Läs mer

IT-avdelningen. Författare Funktion Telefon Datum Version Sid Karin Bredenberg SoU 010-476 71 23 2009-07-13 1.5 1 (10)

IT-avdelningen. Författare Funktion Telefon Datum Version Sid Karin Bredenberg SoU 010-476 71 23 2009-07-13 1.5 1 (10) Karin Bredenberg SoU 010-476 71 23 2009-07-13 1.5 1 (10) Att använda METS för AIP För långtidsbevarande krävs det metadata som beskriver de bevarade paketen (AIP) och vi har valt att använda METS för detta.

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-11-07 Riksarkivet Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig

Läs mer

SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer

SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer Roger Löfgren IT/SoU 08-674 56 64 2012-07-04 1.0 1 SLUTRAPPORT DP 5 Metadata och e-tjänster för e- diarium - Förvaltningsgemensamma specifikationer (eard - FGS) Copyright. Kopiering förbjuden. Nyttjanderätt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0 Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 XML-schema... 3 2.1 Element för paketering av uppgiftskrav... 3 2.1.1

Läs mer

Tidformat Tid anges enligt formatet yyyy-mm-ddthh:mm:ss Där plustiden är tidstillägg i förhållande till UTC 2.

Tidformat Tid anges enligt formatet yyyy-mm-ddthh:mm:ss Där plustiden är tidstillägg i förhållande till UTC 2. Karin Bredenberg SoU 010-476 71 23 2009-03-26 1.2 1 (8) Att använda METS för AIP För långtidsbevarande krävs det metadata som beskriver de bevarade paketen (AIP) och vi har valt att använda METS för detta.

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

ABC till. (FGS) och FGS Paketstruktur. ABC till de. förvaltningsgemensamma. specifikationerna ABC RAFGS3D Kontakta oss

ABC till. (FGS) och FGS Paketstruktur. ABC till de. förvaltningsgemensamma. specifikationerna ABC RAFGS3D Kontakta oss ABC ABC till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och FGS Paketstruktur ABC till de förvaltningsgemensamma specifikationerna RAFGS3D20171025 Kontakta oss Information om arbetet med FGS:er hittar

Läs mer

Leveranshandledning. Tillhörande Vägledning och funktionella krav

Leveranshandledning. Tillhörande Vägledning och funktionella krav Leveranshandledning Tillhörande Vägledning och funktionella krav Magdalena Nordin och Elin Jonsson 2013-06-11 1.0 1(39) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Rutin för hantering av avtal

Rutin för hantering av avtal Rutin Rektors kansli 2010-02-11 MDH 1.7.1-224/09 Johan Andersson Rutin för hantering av avtal Definition av avtal Med avtal avses en upprättad handling som dokumenterar överrenskommelse eller uppgörelse

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Det vi har 46,5 20131107 Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Vart är vi på väg 20131107

Läs mer

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet VIR-VÄGLEDNING Vägledning Att redovisa information enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten för

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer