Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag"

Transkript

1 Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group stärker sin finansiella ställning genom en affär med ett fastighetsbolag, där fastighetsbolaget övertar Wise Groups börsplats och förlustavdrag. Den befintliga verksamheten i Wise Group överförs till dotterbolaget Wise Online som avser att ansöka om anslutning till First North. Wise Group AB (publ) (Wise Group) har tecknat ett apportavtal som innebär att bolaget förvärvar fastighetsbolaget Dagon AB (Dagon) mot vederlag i egna aktier. Wise Groups nuvarande verksamhet förs över till dotterbolaget Wise Online AB (Wise Online), som knoppas av och återbetalas till aktieägarna. Wise Online avser att ansöka om anslutning till First North. Wise Group byter namn till Dagon som kommer att äga fastigheter till ett värde om cirka 4,0 miljarder kronor och ha ett eget kapital om cirka 1,3 miljarder kronor. Nuvarande aktieägare i Wise Group kommer efter transaktionerna att äga aktier dels i Wise Online, dels i Dagon tillsammans med Dagons tidigare aktieägare samt ett antal investerare. Aktien i Dagon kommer att vara fortsatt noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Wise Online kommer att fortsätta att arbeta enligt nuvarande Wise Groups affärsidé och ta tillbaka namnet Wise Group så snart nuvarande Wise Group namnändrat till Dagon. Wise Onlines balansräkning stärks med 7 miljoner kronor genom transaktionerna. Transaktionerna kräver godkännande av Wise Groups årsstämma den 26 mars Styrelsen föreslår att: Wise Online, innehållande hela den nuvarande verksamheten, överförs till aktieägarna. Överföringen bedöms omfattas av Lex ASEA, vilket innebär att den är skattefri för såväl Wise Group som dess aktieägare i Sverige. För varje aktie i Wise Group erhålls en (1) ny aktie i Wise Online, vilket medför att ägarstrukturen förblir densamma som i nuvarande Wise Group. Wise Online ansöker om anslutning till First North. Wise Group byter verksamhetsinriktning och blir ett nytt noterat fastighetsbolag med det föreslagna namnet Dagon: Wise Groups styrelse har träffat en överenskommelse med huvudaktieägarna i Dagon om att förvärva drygt 98 procent av aktierna i Dagon, där avsikten är att förvärva 100 procent av Dagon. Köpeskillingen för aktierna i Dagon uppgår till högst kronor och betalas genom att högst aktier i Wise Group emitteras. Vid sidan av Dagons

2 aktieägare kommer ett antal investerare i Dagon samt ett ytterligare antal fristående investerare att delta i apportemissionen mot tillskjutande av reverser utställda av Dagon. Reverserna uppkommer i samband med att Dagon inför affären med Wise Group dels genomför fastighetsförvärv för cirka 1,4 miljarder kronor, dels genomför en kapitalanskaffning om 150 miljoner kronor. Köpeskillingen för reverserna uppgår till högst kronor som betalas genom att ytterligare högst aktier i Wise Group emitteras. Totalt uppgår köpeskillingen till högst kronor som betalas genom att högst aktier i Wise Group emitteras. De nuvarande aktieägarna i Wise Group kommer tillsammans att äga cirka 0,7 procent av kapitalet och rösterna, motsvarande 10 miljoner kronor, i Dagon. Dessutom kommer Wise Online att erhålla ett kontant kapitaltillskott om 7 miljoner kronor från de nuvarande aktieägarna i Dagon. I uppgörelsen med Dagon har Wise Group, efter avknoppning av hela den nuvarande verksamheten, således värderats till totalt 17 miljoner kronor. Efter apportemissionerna kommer bolaget att genomföra en omvänd split 1:500 i syfte att normalisera antalet aktier samt pris per aktie. Dagon avser vidare att erbjuda aktieägare med innehav som understiger en handelspost att utan kostnad för courtage köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en hel handelspost alternativt att sälja sin aktiepost. Aktieägare i Wise Group med cirka 32 procent av kapital och röster har uttalat att de stödjer styrelsens förslag till beslut. Bakgrund och motiv Wise Group Wise Group grundades Aktien anslöts 2000 till Nya Marknaden (nuvarande First North) och börsnoterades År 2004 ändrade Wise Group strategi för att fokusera på HR (Human Resources) och i samband med detta delades dotterbolaget FormPipe ut till aktieägarna. Wise Group har sedan starten genomfört omfattande investeringar, i de systemplattformar som numera finns inom FormPipe och under 2006 i en helt ny integrerad systemplattform för utveckling och effektivisering av Wise Groups egen verksamhet. Verksamheten har finansierats genom nyemissioner och då bolaget löpande har genererat rörelseförluster finns betydande skattemässiga underskottsavdrag. Genom det föreslagna apportförvärvet av fastighetsbolaget Dagon kan aktieägarna i Wise Group tillgodogöras värdet av bolagets underskottsavdrag tidigare än vad som annars bedöms möjligt med nuvarande verksamhet, samtidigt som Wise Online, där verksamheten kommer att bedrivas vidare, erhåller ett kontant kapitaltillskott. Styrelsen är förvissad om att de föreslagna transaktionerna är värdeskapande för Wise Groups aktieägare och föreslår därför att årsstämman i Wise Group beslutar om minskning av aktiekapitalet med återbetalning av samtliga aktier i Wise Online till nuvarande aktieägarna i Wise Group samt om apportförvärv. Dagon Styrelsen i Dagon har uttryckt en ambition att under 2007 börsnotera bolaget. Mot bakgrund av detta genomförs affären med Wise Group. Dagon är ett Malmöbaserat fastighetsbolag som äger huvudsakligen kommersiella fastigheter med ett bedömt värde om cirka 4,0 miljarder kronor 1. Fastigheter i Stockholm, Malmö och Karlskrona utgör tillsammans cirka hälften av värdet. 1 Beaktat fastighetsförvärv om cirka 1,4 miljarder kronor vilka genomförs i samband med affären med Wise.

3 Dagon startade sin verksamhet 1994 som projektledare och teknisk konsult i fastighetssektorn. Projekutveckling är en viktig del av bolagets verksamhet och inom fastighetsbeståndet finns ett flertal utvecklingsfastigheter. Dagon har drygt 50 ägare, varav flertalet är verksamma i bolaget. En notering av Dagon medför att tillgången till kapitalmarknaden förbättras och ger en möjlighet att erbjuda noterade aktier som betalningsmedel vid framtida fastighetsförvärv. Vidare kommer uppmärksamheten från kunder, investerare och media öka. Affärs- och tillväxtmöjligheterna för Dagon bedöms som goda och ambitionen är att Dagon genom ytterligare förvärv av fastigheter ska stärka sin ställning som ett projektorienterat bolag samt utveckla effektiva förvaltningsenheter. Wise Online Wise Online (som avser att namnändra till Wise Group) kommer att fortsätta arbeta utifrån samma affärsidé och strategier som nuvarande Wise Group genom att erbjuda kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Kunderbjudande Wise Online erbjuder en kombination av HR-konsulter och webbverktyg som förenklar det praktiska personalarbetet och möter kundernas höga krav på effektivitet och användbarhet. Genom en mix av djup och bred kompetens inom personalhantering kan Wise Online identifiera HR-relaterade styrkor och svagheter på olika nivåer i organisationer, hur de påverkar helheten och erbjuda de lösningar som skapar störst långsiktig affärsnytta för kunden. Affärsmodell Wise Online erbjuder sina kunder helhetslösningar inom alla centrala HR-processer såsom rekrytering, karriär-, chefs- och kompetensutveckling, personaladministration och omställning. Tjänsterna baseras på standardiserade och anpassade HR-tjänster med IT som bas i kombination med konsultstöd. Centralt i affärsmodellen är ambitionen att ge kunderna de lösningar som ger störst affärsnytta. Detta uppnås genom att analysera kundens situation och behov. Därefter kan Wise Online erbjuda såväl skräddarsydda som standardiserade lösningar som innehåller hög HR-kompetens och ett effektivt IT- och konsultstöd. Wise Online erbjuder tjänster som stödjer kunden genom företagets hela livscykel. Kunden kan få hjälp i olika utvecklingsfaser, i tillväxt såväl som i neddragning, vilket skapar förutsättningar för ett framgångsrikt HR-arbete baserat på långsiktiga relationer. Intäkter Abonnemangsintäkter Intäkterna består till cirka 75 procent av kontraktsbundna abonnemangsintäkter med löptider på minst ett år. Abonnemangsintäkterna härrör från OnLine-tjänsterna samt de HR-nätverk som bolaget erbjuder. Abonnemangen betalas i förskott. Abonnemangsintäkternas storlek per kund baseras på antal anställda i kundföretaget och på tjänsteinnehåll. Konsultintäkter Vid försäljning av kundanpassade webblösningar får Wise Online även betalt för själva kundanpassningen. Inom affärsområdena Wise Karriär och Wise PA forum genomförs konsultuppdrag som baseras på ett fast pris med en successiv vinstavräkning beroende på uppdragens färdigställande.

4 Övrigt Antalet aktier i Wise Online, kommer vid planerat upptagande till handel på First North, att uppgå till , vilket motsvarar antalet aktier i Wise Group före apportförvärven. De ledande befattningshavarna i Wise Online kommer att vara desamma som i nuvarande Wise Group. Styrelsen för Wise Online kommer att bestå av samma ledamöter som de som för närvarande ingår i styrelsen för Wise Group. Dagon Nedan presenteras det nya fastighetsbolaget efter avknoppning av Wise Groups nuvarande verksamhet, byte av verksamhetsinriktning samt apportförvärv och namnändring till Dagon AB. Affärsidé Med kunnande och kompetens kring fastigheter, skapar byggstenarna förvärv, förädling, förvaltning och försäljning långsiktig tillväxt och värdeökning. Övergripande mål och strategi Dagons övergripande mål är att bli ett av de ledande fastighetsbolagen på utvalda marknader samt att förädla och realisera värden, delvis genom projektverksamhet, för att därigenom skapa god långsiktig avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Dagon: Genom att samordna företagets samlade kompetens inom ekonomi och förvaltning samt projekt-, byggledning och service skapa ett effektivt processflöde av fastighetsförädling och förvaltning. Förvärva och försälja såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och mark. Etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv syftande till att medverka i och stödja den lokala utvecklingen. Organisation VD Koncerngemensamma funktioner Fastighetsförvaltning Projekt Extern förvaltning Dagons verksamhet kan delas in i; fastighetsförvaltning, interna och externa projekt samt extern förvaltning. Antalet medarbetare uppgår till 64, varav 15 är kvinnor. Inom fastighetsförvaltning arbetar 44 personer, varav 20 med administration, 16 med fastighetsskötsel och 8 med byggservice. Av dessa 44 arbetar 6 inom den externa förvaltningen. Projektledningsgruppen består idag av 8 medarbetare som huvudsakligen arbetar med externa uppdrag. Under de senaste åren har de bland annat deltagit som installations- och samordningsansvariga vid uppförandet av Turning Torso samt haft huvudansvaret för planering, styrning och ekonomireglering vid ny- och ombyggnation av Burlövs Köpcentrum.

5 Fastighetsbeståndet 1 Fastighetsbeståndet består av 119 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka kvm. De kontrakterade hyresintäkterna på årsbasis uppgår till cirka 396 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 4,0 mdkr, enligt externt genomförda fastighetsvärderingar, fördelat på förvaltningsfastigheter cirka 88 procent och utvecklingsfastigheter cirka 12 procent. De fem största geografiska områdena svarar för cirka 68 procent av fastigheternas värde. Inom utvecklingsfastigheterna finns en bedömd potential att bygga cirka 900 bostadslägenheter. Av den totala vakansen om cirka kvm avser cirka kvm en utvecklingsfastighet belägen i östra hamnen i Malmö. Direktavkastningen för förvaltningsfastigheterna uppgår till cirka 7 procent och för utvecklingsfastigheterna till cirka 2 procent. FÖRDELNING AV VÄRDE PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Övriga Sverige Övriga Skåne 5% 11% Halmstad 4% Sollefteå/ Härnösand 5% Eskilstuna 8% Falun 10% Kalmar 10% Stockholm 18% Malmö 17% Karlskrona 12% FÖRDELNING AV VÄRDE PER FASTIGHETSKATEGORI Projekt och mark 12% Bostad 3% Kommersiellt 85% FÖRDELNING AV UTHYRBAR AREA PER LOKALTYP Övrigt 17% Kontor 25% Bostad 4% Handel 7% Industri/Lager 47% Finansiell information Nedan redovisas en proforma balansräkning per 31 december 2006 och en proforma prognos för 2007 för Dagon beaktat att affären med Wise Group, kompletterande fastighetsförvärv och kapitalanskaffning under 2007 var genomförda per 31 december Kommentar till proforma balansräkning I proforma balansräkningen har beaktats fastighetsförvärv under 2007 om totalt cirka 1,5 miljarder kronor, varav cirka 1,4 miljarder kronor genomförs i samband med affären med Wise Group. I balansräkningen redovisas samtliga fastigheter till bedömt verkligt värde baserat på externa marknadsvärderingar. Vidare har beaktats en kapitalanskaffning om 150 miljoner kronor. 1 1 Beaktat pågående fastighetsförvärv om cirka 1,4 miljarder kronor vilka genomförs i samband med affären med Wise.

6 Kommentar till proforma prognos 2007 Prognosen har baserats på aktuellt fastighetsbestånd och kapitalstruktur enligt redovisad proformabalansräkning samt följande antagande: Genomförda förvärv under 2007 redovisas med helårseffekt som om förvärven skett per den 1 januari Prognostiserade hyresintäkter överstiger kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med cirka 10 miljoner kronor. Administration består av central- och fastighetsadministration. Här ingår även marknadsföringskostnader med mera. Dagons projektledning, externa förvaltning och byggservice redovisas under övriga intäkter och kostnader. Genomsnittlig ränta cirka 4,0 procent. Prognosen innehåller ingen bedömning av fastigheternas värdeutveckling. Förändringar i fastigheternas marknadsvärde kommer att redovisas över resultaträkningen. Mkr PROFORMA PROGNOS 2007 Hyresintäkter 406 Fastighetskostnader -142 Driftnetto 264 Administration -38 Övriga intäkter och kostnader 2 Rörelseresultat 229 Finansnetto -108 Resultat efter finansnetto 120 PROFORMA BALANSRÄKNING PER 31 DEC 2006 Fastigheter Uppskjuten skattefordran 103 Övriga tillgångar 73 Kassa och bank 202 Summa tillgångar Eget kapital Avsättning uppskjuten skatt 221 Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder 149 Summa eget kapital och skulder Dagons underskottsavdrag efter affären med Wise Group uppgår till cirka 500 miljoner kronor av vilka drygt hälften har bokats upp i proforma balansräkningen. Genom affären med Wise Group kommer 149 miljoner kronor att tillskjutas Dagon. Detta innebär att Dagons skattebelastning under kommande år kommer att vara låg. Ledande befattningshavare Roger Stjernborg Eriksson Verkställande direktör Peter Olsson Ekonomichef Per Johansson Fastighetsansvarig Lars Axelsson Affärsutveckling Anders Carlsson Projektledning Dagons ägarstruktur efter föreslagna transaktioner EFTER SAMMANLÄGGNING 500:1 Ägare Antal aktier Andel, % Antal aktier Andel, % Cormac Förvaltnings AB , ,8 Celeritas Fastigheter AB , ,1 Zebub Förvaltning AB , ,1 Ateneum AB , ,5 Göran Malmgren , ,9 Kent Svensson , ,3 Övriga aktieägare , ,3 Totalt , ,0

7 Sammanfattning av transaktionerna 1 aktie i Wise Online AB Wise Online AB ansluts för handel på Stockholmsbörsens First North 1 aktie i Wise Group AB 1 aktie i Dagon AB (fd Wise Group) 500 aktier i Dagon AB sammanläggs till 1 aktie Särerbjudande om courtagefri handel i Dagon-aktier För varje aktie i Wise Group erhålls en aktie i Wise Online utan att aktieägarna behöver vidta någon åtgärd. Wise Online kommer att ansöka om anslutning till First North. Aktierna i Dagon (fd. Wise Group) kommer efter att Wise Online-aktien avskiljts att sammanläggas, varvid 500 aktier blir 1 aktie. Detta sker genom en sk. omvänd split. Efter genomförd omvänd split kommer aktieägare i Dagon AB vars aktieinnehav understiger en börspost, ges möjlighet att kostnadsfritt köpa det antal aktier som krävs för att få en börspost. alternativt sälja det antal aktier som understiger en börspost. Transaktionens genomförande Transaktionen sker genom att dagens verksamhet i Wise Group per den 28 februari 2007 överlåts till dotterbolaget Wise Online. Givet erforderliga godkännanden av årsstämman i Wise Group den 26 mars 2007 kommer aktierna i detta bolag att överföras till de nuvarande aktieägarna i Wise Group. För varje aktie i Wise Group erhålls en aktie i Wise Online. Tekniskt genomförs överföringen genom att aktiekapitalet i Wise Group nedsätts med återbetalning till aktieägarna i form av aktierna i Wise Online. Aktiekapitalet återställs därefter genom apportemissionerna. Överföringen av aktierna i Wise Online bedöms av styrelsen omfattas av Lex ASEA, innebärande att kapitalbeskattning inte uppkommer som en följd av överföringen. Aktieägarnas anskaffningsvärde fördelas istället på aktierna i Wise Group och aktierna i Wise Online. Fördelningen baseras på aktiernas relativa marknadsvärde och besked om den definitiva fördelningen kommer retroaktivt att erhållas via Skatteverket. Avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Wise Online föreslås vara den 29 mars Vid årsstämma i Wise Group den 26 mars 2007 avses beslut fattas om apportemission om högst aktier vilket utgör likvid för förvärv av apportegendomen. Efter genomförd apportemission kommer nuvarande aktieägares andel i Wise Group uppgå till cirka 0,7 procent. Viktiga datum Informationsunderlag inför årsstämma den 26 mars tillgängligt på Wise Groups hemsida Årsstämma i Wise Group Sista dag för handel med Wise Group-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Wise Online Första dag för handel med Wise Group-aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Wise Online Avstämningsdag för erhållande av aktier i Wise Online Beräknad första dag för handel i Wise Group-aktier med nytt namn, Dagon. Beräknad första dag för handel på First North med aktier i Wise Online 12 mars 26 mars 26 mars 27 mars 29 mars 16 april 16 april

8 Övrigt För mer information avseende de föreslagna transaktionerna se Kallelse till årsstämma i Wise Group AB (publ) offentliggjord idag. Inför årsstämman i Wise Group den 26 mars 2007 kommer en informationsbroschyr som mer ingående beskriver transaktionerna att hållas tillgänglig för aktieägarna. Remium har varit finansiella rådgivare i transaktionen åt Wise Group. Catella Corporate Finance har varit finansiella rådgivare åt Dagon. Stockholm den 23 februari 2007 Wise Group AB Styrelsen Kontaktpersoner: Wise Group AB (publ) Marika Philipson, Verkställande Direktör Tel: , Mobil: , e-post: Dagon AB: Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande Direktör Tel: , Mobil: e-post:

Sammanfattning april 2007

Sammanfattning april 2007 Sammanfattning april 2007 Innehåll Definitioner Dagon eller Bolaget Wise Gamla Dagon Prospektet Dagon AB (publ), tidigare Wise Group AB (publ), efter utdelning av aktier i Wise Online AB och efter förvärv

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2007 kl. 16.00 i bolagets lokaler på St. Eriksgatan 117 E, Stockholm.

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten 2002-05-16 kl. 11.15, sida 1 (5) Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten Adcores konsultrörelse, Adcore Consulting, byter namn till Connecta AB Connecta skiftas

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Enlight förbättrar värdeutvecklingen för ägarna nuvarande ägare blir delägare i två bolag.

Enlight förbättrar värdeutvecklingen för ägarna nuvarande ägare blir delägare i två bolag. Pressmeddelande 27 Juni 2005 Enlight förbättrar värdeutvecklingen för ägarna nuvarande ägare blir delägare i två bolag. Enlights nuvarande verksamhet flyttar till Nya Marknaden och tillförs nytt kapital.

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist erbjuder Wise en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:37 2007-10-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-10-17.

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Peab bildar Brinova Fastigheter

Peab bildar Brinova Fastigheter 1 1 (5) Pressmeddelande från Peab AB 2003-02-13 Nr 3 Peab bildar Brinova Fastigheter Som tidigare meddelats har Peabs styrelse beslutat föreslå en utdelning av koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade värdeförändringar uppgick till 4,4 Mkr Orealiserade värdeförändringar

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist erbjuder Wise en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Peab AB (publ) Brinova Fastigheter AB

Peab AB (publ) Brinova Fastigheter AB Information till Peabs aktieägare inför ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2003 Information till aktieägarna i Peab AB (publ) avseende utdelning av Brinova Fastigheter AB Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017

Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017 Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017 BAKGRUND & VIKTIGA HÄNDELSER 2016 Om bolaget BAKGRUND MaxFast grundades 2013 av befintlig

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

AssiDomän AB Corporate Communications SE Stockholm Telephone Telefax

AssiDomän AB Corporate Communications SE Stockholm Telephone Telefax 3UHVV,QIRUPDWLRQ AssiDomän AB Corporate Communications SE-105 22 Stockholm Telephone +46 8 655 90 00 Telefax +46 8 655 94 01 Utdelning och erbjudande om förvärv av aktier i Sveaskog Styrelsen föreslår

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer