Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag"

Transkript

1 Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group stärker sin finansiella ställning genom en affär med ett fastighetsbolag, där fastighetsbolaget övertar Wise Groups börsplats och förlustavdrag. Den befintliga verksamheten i Wise Group överförs till dotterbolaget Wise Online som avser att ansöka om anslutning till First North. Wise Group AB (publ) (Wise Group) har tecknat ett apportavtal som innebär att bolaget förvärvar fastighetsbolaget Dagon AB (Dagon) mot vederlag i egna aktier. Wise Groups nuvarande verksamhet förs över till dotterbolaget Wise Online AB (Wise Online), som knoppas av och återbetalas till aktieägarna. Wise Online avser att ansöka om anslutning till First North. Wise Group byter namn till Dagon som kommer att äga fastigheter till ett värde om cirka 4,0 miljarder kronor och ha ett eget kapital om cirka 1,3 miljarder kronor. Nuvarande aktieägare i Wise Group kommer efter transaktionerna att äga aktier dels i Wise Online, dels i Dagon tillsammans med Dagons tidigare aktieägare samt ett antal investerare. Aktien i Dagon kommer att vara fortsatt noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Wise Online kommer att fortsätta att arbeta enligt nuvarande Wise Groups affärsidé och ta tillbaka namnet Wise Group så snart nuvarande Wise Group namnändrat till Dagon. Wise Onlines balansräkning stärks med 7 miljoner kronor genom transaktionerna. Transaktionerna kräver godkännande av Wise Groups årsstämma den 26 mars Styrelsen föreslår att: Wise Online, innehållande hela den nuvarande verksamheten, överförs till aktieägarna. Överföringen bedöms omfattas av Lex ASEA, vilket innebär att den är skattefri för såväl Wise Group som dess aktieägare i Sverige. För varje aktie i Wise Group erhålls en (1) ny aktie i Wise Online, vilket medför att ägarstrukturen förblir densamma som i nuvarande Wise Group. Wise Online ansöker om anslutning till First North. Wise Group byter verksamhetsinriktning och blir ett nytt noterat fastighetsbolag med det föreslagna namnet Dagon: Wise Groups styrelse har träffat en överenskommelse med huvudaktieägarna i Dagon om att förvärva drygt 98 procent av aktierna i Dagon, där avsikten är att förvärva 100 procent av Dagon. Köpeskillingen för aktierna i Dagon uppgår till högst kronor och betalas genom att högst aktier i Wise Group emitteras. Vid sidan av Dagons

2 aktieägare kommer ett antal investerare i Dagon samt ett ytterligare antal fristående investerare att delta i apportemissionen mot tillskjutande av reverser utställda av Dagon. Reverserna uppkommer i samband med att Dagon inför affären med Wise Group dels genomför fastighetsförvärv för cirka 1,4 miljarder kronor, dels genomför en kapitalanskaffning om 150 miljoner kronor. Köpeskillingen för reverserna uppgår till högst kronor som betalas genom att ytterligare högst aktier i Wise Group emitteras. Totalt uppgår köpeskillingen till högst kronor som betalas genom att högst aktier i Wise Group emitteras. De nuvarande aktieägarna i Wise Group kommer tillsammans att äga cirka 0,7 procent av kapitalet och rösterna, motsvarande 10 miljoner kronor, i Dagon. Dessutom kommer Wise Online att erhålla ett kontant kapitaltillskott om 7 miljoner kronor från de nuvarande aktieägarna i Dagon. I uppgörelsen med Dagon har Wise Group, efter avknoppning av hela den nuvarande verksamheten, således värderats till totalt 17 miljoner kronor. Efter apportemissionerna kommer bolaget att genomföra en omvänd split 1:500 i syfte att normalisera antalet aktier samt pris per aktie. Dagon avser vidare att erbjuda aktieägare med innehav som understiger en handelspost att utan kostnad för courtage köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en hel handelspost alternativt att sälja sin aktiepost. Aktieägare i Wise Group med cirka 32 procent av kapital och röster har uttalat att de stödjer styrelsens förslag till beslut. Bakgrund och motiv Wise Group Wise Group grundades Aktien anslöts 2000 till Nya Marknaden (nuvarande First North) och börsnoterades År 2004 ändrade Wise Group strategi för att fokusera på HR (Human Resources) och i samband med detta delades dotterbolaget FormPipe ut till aktieägarna. Wise Group har sedan starten genomfört omfattande investeringar, i de systemplattformar som numera finns inom FormPipe och under 2006 i en helt ny integrerad systemplattform för utveckling och effektivisering av Wise Groups egen verksamhet. Verksamheten har finansierats genom nyemissioner och då bolaget löpande har genererat rörelseförluster finns betydande skattemässiga underskottsavdrag. Genom det föreslagna apportförvärvet av fastighetsbolaget Dagon kan aktieägarna i Wise Group tillgodogöras värdet av bolagets underskottsavdrag tidigare än vad som annars bedöms möjligt med nuvarande verksamhet, samtidigt som Wise Online, där verksamheten kommer att bedrivas vidare, erhåller ett kontant kapitaltillskott. Styrelsen är förvissad om att de föreslagna transaktionerna är värdeskapande för Wise Groups aktieägare och föreslår därför att årsstämman i Wise Group beslutar om minskning av aktiekapitalet med återbetalning av samtliga aktier i Wise Online till nuvarande aktieägarna i Wise Group samt om apportförvärv. Dagon Styrelsen i Dagon har uttryckt en ambition att under 2007 börsnotera bolaget. Mot bakgrund av detta genomförs affären med Wise Group. Dagon är ett Malmöbaserat fastighetsbolag som äger huvudsakligen kommersiella fastigheter med ett bedömt värde om cirka 4,0 miljarder kronor 1. Fastigheter i Stockholm, Malmö och Karlskrona utgör tillsammans cirka hälften av värdet. 1 Beaktat fastighetsförvärv om cirka 1,4 miljarder kronor vilka genomförs i samband med affären med Wise.

3 Dagon startade sin verksamhet 1994 som projektledare och teknisk konsult i fastighetssektorn. Projekutveckling är en viktig del av bolagets verksamhet och inom fastighetsbeståndet finns ett flertal utvecklingsfastigheter. Dagon har drygt 50 ägare, varav flertalet är verksamma i bolaget. En notering av Dagon medför att tillgången till kapitalmarknaden förbättras och ger en möjlighet att erbjuda noterade aktier som betalningsmedel vid framtida fastighetsförvärv. Vidare kommer uppmärksamheten från kunder, investerare och media öka. Affärs- och tillväxtmöjligheterna för Dagon bedöms som goda och ambitionen är att Dagon genom ytterligare förvärv av fastigheter ska stärka sin ställning som ett projektorienterat bolag samt utveckla effektiva förvaltningsenheter. Wise Online Wise Online (som avser att namnändra till Wise Group) kommer att fortsätta arbeta utifrån samma affärsidé och strategier som nuvarande Wise Group genom att erbjuda kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Kunderbjudande Wise Online erbjuder en kombination av HR-konsulter och webbverktyg som förenklar det praktiska personalarbetet och möter kundernas höga krav på effektivitet och användbarhet. Genom en mix av djup och bred kompetens inom personalhantering kan Wise Online identifiera HR-relaterade styrkor och svagheter på olika nivåer i organisationer, hur de påverkar helheten och erbjuda de lösningar som skapar störst långsiktig affärsnytta för kunden. Affärsmodell Wise Online erbjuder sina kunder helhetslösningar inom alla centrala HR-processer såsom rekrytering, karriär-, chefs- och kompetensutveckling, personaladministration och omställning. Tjänsterna baseras på standardiserade och anpassade HR-tjänster med IT som bas i kombination med konsultstöd. Centralt i affärsmodellen är ambitionen att ge kunderna de lösningar som ger störst affärsnytta. Detta uppnås genom att analysera kundens situation och behov. Därefter kan Wise Online erbjuda såväl skräddarsydda som standardiserade lösningar som innehåller hög HR-kompetens och ett effektivt IT- och konsultstöd. Wise Online erbjuder tjänster som stödjer kunden genom företagets hela livscykel. Kunden kan få hjälp i olika utvecklingsfaser, i tillväxt såväl som i neddragning, vilket skapar förutsättningar för ett framgångsrikt HR-arbete baserat på långsiktiga relationer. Intäkter Abonnemangsintäkter Intäkterna består till cirka 75 procent av kontraktsbundna abonnemangsintäkter med löptider på minst ett år. Abonnemangsintäkterna härrör från OnLine-tjänsterna samt de HR-nätverk som bolaget erbjuder. Abonnemangen betalas i förskott. Abonnemangsintäkternas storlek per kund baseras på antal anställda i kundföretaget och på tjänsteinnehåll. Konsultintäkter Vid försäljning av kundanpassade webblösningar får Wise Online även betalt för själva kundanpassningen. Inom affärsområdena Wise Karriär och Wise PA forum genomförs konsultuppdrag som baseras på ett fast pris med en successiv vinstavräkning beroende på uppdragens färdigställande.

4 Övrigt Antalet aktier i Wise Online, kommer vid planerat upptagande till handel på First North, att uppgå till , vilket motsvarar antalet aktier i Wise Group före apportförvärven. De ledande befattningshavarna i Wise Online kommer att vara desamma som i nuvarande Wise Group. Styrelsen för Wise Online kommer att bestå av samma ledamöter som de som för närvarande ingår i styrelsen för Wise Group. Dagon Nedan presenteras det nya fastighetsbolaget efter avknoppning av Wise Groups nuvarande verksamhet, byte av verksamhetsinriktning samt apportförvärv och namnändring till Dagon AB. Affärsidé Med kunnande och kompetens kring fastigheter, skapar byggstenarna förvärv, förädling, förvaltning och försäljning långsiktig tillväxt och värdeökning. Övergripande mål och strategi Dagons övergripande mål är att bli ett av de ledande fastighetsbolagen på utvalda marknader samt att förädla och realisera värden, delvis genom projektverksamhet, för att därigenom skapa god långsiktig avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Dagon: Genom att samordna företagets samlade kompetens inom ekonomi och förvaltning samt projekt-, byggledning och service skapa ett effektivt processflöde av fastighetsförädling och förvaltning. Förvärva och försälja såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och mark. Etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv syftande till att medverka i och stödja den lokala utvecklingen. Organisation VD Koncerngemensamma funktioner Fastighetsförvaltning Projekt Extern förvaltning Dagons verksamhet kan delas in i; fastighetsförvaltning, interna och externa projekt samt extern förvaltning. Antalet medarbetare uppgår till 64, varav 15 är kvinnor. Inom fastighetsförvaltning arbetar 44 personer, varav 20 med administration, 16 med fastighetsskötsel och 8 med byggservice. Av dessa 44 arbetar 6 inom den externa förvaltningen. Projektledningsgruppen består idag av 8 medarbetare som huvudsakligen arbetar med externa uppdrag. Under de senaste åren har de bland annat deltagit som installations- och samordningsansvariga vid uppförandet av Turning Torso samt haft huvudansvaret för planering, styrning och ekonomireglering vid ny- och ombyggnation av Burlövs Köpcentrum.

5 Fastighetsbeståndet 1 Fastighetsbeståndet består av 119 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka kvm. De kontrakterade hyresintäkterna på årsbasis uppgår till cirka 396 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 4,0 mdkr, enligt externt genomförda fastighetsvärderingar, fördelat på förvaltningsfastigheter cirka 88 procent och utvecklingsfastigheter cirka 12 procent. De fem största geografiska områdena svarar för cirka 68 procent av fastigheternas värde. Inom utvecklingsfastigheterna finns en bedömd potential att bygga cirka 900 bostadslägenheter. Av den totala vakansen om cirka kvm avser cirka kvm en utvecklingsfastighet belägen i östra hamnen i Malmö. Direktavkastningen för förvaltningsfastigheterna uppgår till cirka 7 procent och för utvecklingsfastigheterna till cirka 2 procent. FÖRDELNING AV VÄRDE PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Övriga Sverige Övriga Skåne 5% 11% Halmstad 4% Sollefteå/ Härnösand 5% Eskilstuna 8% Falun 10% Kalmar 10% Stockholm 18% Malmö 17% Karlskrona 12% FÖRDELNING AV VÄRDE PER FASTIGHETSKATEGORI Projekt och mark 12% Bostad 3% Kommersiellt 85% FÖRDELNING AV UTHYRBAR AREA PER LOKALTYP Övrigt 17% Kontor 25% Bostad 4% Handel 7% Industri/Lager 47% Finansiell information Nedan redovisas en proforma balansräkning per 31 december 2006 och en proforma prognos för 2007 för Dagon beaktat att affären med Wise Group, kompletterande fastighetsförvärv och kapitalanskaffning under 2007 var genomförda per 31 december Kommentar till proforma balansräkning I proforma balansräkningen har beaktats fastighetsförvärv under 2007 om totalt cirka 1,5 miljarder kronor, varav cirka 1,4 miljarder kronor genomförs i samband med affären med Wise Group. I balansräkningen redovisas samtliga fastigheter till bedömt verkligt värde baserat på externa marknadsvärderingar. Vidare har beaktats en kapitalanskaffning om 150 miljoner kronor. 1 1 Beaktat pågående fastighetsförvärv om cirka 1,4 miljarder kronor vilka genomförs i samband med affären med Wise.

6 Kommentar till proforma prognos 2007 Prognosen har baserats på aktuellt fastighetsbestånd och kapitalstruktur enligt redovisad proformabalansräkning samt följande antagande: Genomförda förvärv under 2007 redovisas med helårseffekt som om förvärven skett per den 1 januari Prognostiserade hyresintäkter överstiger kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med cirka 10 miljoner kronor. Administration består av central- och fastighetsadministration. Här ingår även marknadsföringskostnader med mera. Dagons projektledning, externa förvaltning och byggservice redovisas under övriga intäkter och kostnader. Genomsnittlig ränta cirka 4,0 procent. Prognosen innehåller ingen bedömning av fastigheternas värdeutveckling. Förändringar i fastigheternas marknadsvärde kommer att redovisas över resultaträkningen. Mkr PROFORMA PROGNOS 2007 Hyresintäkter 406 Fastighetskostnader -142 Driftnetto 264 Administration -38 Övriga intäkter och kostnader 2 Rörelseresultat 229 Finansnetto -108 Resultat efter finansnetto 120 PROFORMA BALANSRÄKNING PER 31 DEC 2006 Fastigheter Uppskjuten skattefordran 103 Övriga tillgångar 73 Kassa och bank 202 Summa tillgångar Eget kapital Avsättning uppskjuten skatt 221 Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder 149 Summa eget kapital och skulder Dagons underskottsavdrag efter affären med Wise Group uppgår till cirka 500 miljoner kronor av vilka drygt hälften har bokats upp i proforma balansräkningen. Genom affären med Wise Group kommer 149 miljoner kronor att tillskjutas Dagon. Detta innebär att Dagons skattebelastning under kommande år kommer att vara låg. Ledande befattningshavare Roger Stjernborg Eriksson Verkställande direktör Peter Olsson Ekonomichef Per Johansson Fastighetsansvarig Lars Axelsson Affärsutveckling Anders Carlsson Projektledning Dagons ägarstruktur efter föreslagna transaktioner EFTER SAMMANLÄGGNING 500:1 Ägare Antal aktier Andel, % Antal aktier Andel, % Cormac Förvaltnings AB , ,8 Celeritas Fastigheter AB , ,1 Zebub Förvaltning AB , ,1 Ateneum AB , ,5 Göran Malmgren , ,9 Kent Svensson , ,3 Övriga aktieägare , ,3 Totalt , ,0

7 Sammanfattning av transaktionerna 1 aktie i Wise Online AB Wise Online AB ansluts för handel på Stockholmsbörsens First North 1 aktie i Wise Group AB 1 aktie i Dagon AB (fd Wise Group) 500 aktier i Dagon AB sammanläggs till 1 aktie Särerbjudande om courtagefri handel i Dagon-aktier För varje aktie i Wise Group erhålls en aktie i Wise Online utan att aktieägarna behöver vidta någon åtgärd. Wise Online kommer att ansöka om anslutning till First North. Aktierna i Dagon (fd. Wise Group) kommer efter att Wise Online-aktien avskiljts att sammanläggas, varvid 500 aktier blir 1 aktie. Detta sker genom en sk. omvänd split. Efter genomförd omvänd split kommer aktieägare i Dagon AB vars aktieinnehav understiger en börspost, ges möjlighet att kostnadsfritt köpa det antal aktier som krävs för att få en börspost. alternativt sälja det antal aktier som understiger en börspost. Transaktionens genomförande Transaktionen sker genom att dagens verksamhet i Wise Group per den 28 februari 2007 överlåts till dotterbolaget Wise Online. Givet erforderliga godkännanden av årsstämman i Wise Group den 26 mars 2007 kommer aktierna i detta bolag att överföras till de nuvarande aktieägarna i Wise Group. För varje aktie i Wise Group erhålls en aktie i Wise Online. Tekniskt genomförs överföringen genom att aktiekapitalet i Wise Group nedsätts med återbetalning till aktieägarna i form av aktierna i Wise Online. Aktiekapitalet återställs därefter genom apportemissionerna. Överföringen av aktierna i Wise Online bedöms av styrelsen omfattas av Lex ASEA, innebärande att kapitalbeskattning inte uppkommer som en följd av överföringen. Aktieägarnas anskaffningsvärde fördelas istället på aktierna i Wise Group och aktierna i Wise Online. Fördelningen baseras på aktiernas relativa marknadsvärde och besked om den definitiva fördelningen kommer retroaktivt att erhållas via Skatteverket. Avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Wise Online föreslås vara den 29 mars Vid årsstämma i Wise Group den 26 mars 2007 avses beslut fattas om apportemission om högst aktier vilket utgör likvid för förvärv av apportegendomen. Efter genomförd apportemission kommer nuvarande aktieägares andel i Wise Group uppgå till cirka 0,7 procent. Viktiga datum Informationsunderlag inför årsstämma den 26 mars tillgängligt på Wise Groups hemsida Årsstämma i Wise Group Sista dag för handel med Wise Group-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Wise Online Första dag för handel med Wise Group-aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Wise Online Avstämningsdag för erhållande av aktier i Wise Online Beräknad första dag för handel i Wise Group-aktier med nytt namn, Dagon. Beräknad första dag för handel på First North med aktier i Wise Online 12 mars 26 mars 26 mars 27 mars 29 mars 16 april 16 april

8 Övrigt För mer information avseende de föreslagna transaktionerna se Kallelse till årsstämma i Wise Group AB (publ) offentliggjord idag. Inför årsstämman i Wise Group den 26 mars 2007 kommer en informationsbroschyr som mer ingående beskriver transaktionerna att hållas tillgänglig för aktieägarna. Remium har varit finansiella rådgivare i transaktionen åt Wise Group. Catella Corporate Finance har varit finansiella rådgivare åt Dagon. Stockholm den 23 februari 2007 Wise Group AB Styrelsen Kontaktpersoner: Wise Group AB (publ) Marika Philipson, Verkställande Direktör Tel: , Mobil: , e-post: Dagon AB: Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande Direktör Tel: , Mobil: e-post:

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2007 kl. 16.00 i bolagets lokaler på St. Eriksgatan 117 E, Stockholm.

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten

Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten 2002-05-16 kl. 11.15, sida 1 (5) Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten Adcores konsultrörelse, Adcore Consulting, byter namn till Connecta AB Connecta skiftas

Läs mer

Peab AB (publ) Brinova Fastigheter AB

Peab AB (publ) Brinova Fastigheter AB Information till Peabs aktieägare inför ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2003 Information till aktieägarna i Peab AB (publ) avseende utdelning av Brinova Fastigheter AB Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist erbjuder Wise en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Dagon Bokslutskommuniké

Dagon Bokslutskommuniké Dagon Bokslutskommuniké Januari december 2007 Fastighetsintäkterna uppgick till 382,6 mkr (191,7). Årets resultat uppgick till 193,1 mkr (312,5), vilket motsvarar 10,77 kronor per aktie (24,60) före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Information till aktieägarna i Enlight AB

Information till aktieägarna i Enlight AB Information till aktieägarna i Enlight AB inför extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 med anledning av styrelsens förslag om överföring av aktier i Enlight International AB till aktieägarna i Enlight

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission

Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission Stockholm 2015-05-19 Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma onsdagen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Punkt 19 a) c) Bakgrund

Punkt 19 a) c) Bakgrund Punkt 19 a) c) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 29 mars 2012 angående långfristiga aktieprogram för 2012 Bakgrund SEB:s ersättningsstrategi

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer