Socialnämnden. Verksamhetsplan med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun"

Transkript

1 Socialnämnden Verksamhetsplan med nulägesanalys Övertorneå kommun

2 Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde Verksamhetsidé Individ- och familjeomsorg Kommunal hälso- och sjukvård Omsorg av personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg Behovsperspektiv Konkurrenssituation Personlig assistans Verksamhetens processer Organisations- och ledningsstruktur Medarbetare Personalbemanning och rekrytering Leverantörer och samverkansparter Externa leverantörer Interna leverantörer Samverkansparter Anläggningar och deras ändamål Strategiska drivkrafter Vision Övergripande mål Förhållningssätt Viktiga framgångsfaktorer SWOT- analys Dem vi är till för Medarbetare Verksamhetens processer Ekonomi Analys av styrande dokument Kommunfullmäktiges mål Socialnämndens verksamhetsplan Övriga styrdokument och riktlinjer Lagstiftning Föreskrifter Övrigt Nya föreskrifter Bemanning i särskilda boenden Stimulansbidrag/medel och projekt Bättre liv för sjuka äldre Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen Nationell värdegrund för äldreomsorgen Föregående år slutsatser Sammanfattning av utvecklingsfrågor/verksamhetsmål Individ- och familjeomsorgen Kommunal hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning Nytt LSS boende Samlad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning... 21

3 Personlig assistans Äldreomsorgen Bemanning och antal platser på särskilt boende Avveckling av socialpsykiatrin som egen enhet Förebyggande arbete inom äldreomsorgen Trygghet alla dygnets timmar Verksamhetsövergripande frågor Trygghets/seniorboende Personal- och kompetensförsörjning Förutsättningar för chefer Gemensam vikarieanskaffning Gemensam biståndsenhet Systemansvar Procapita och statistikrapportering Rutiner och riktlinjer Klagomål- och synpunkter Avslutande kommentarer Investeringar Konskevenser utifrån preliminär budget 25

4 1. Socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten, vilken har till uppgift att ge kommunens invånare omsorg, omvårdnad och service. Kärnverksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Socialtjänstens verksamheter ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 2. Verksamhetsidé 2.1 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. IFO arbetar utifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med att hjälpa, stödja och stärka den enskilde. Det kan handla om frågor och ärenden som exempelvis rör, ekonomi, missbruk, barn och familj och annan social problematik. IFO kan betraktas som en konjunkturkänslig verksamhet. Antalet ärenden gällande exempelvis försörjningsstöd kan variera beroende på arbetslöshetsnivån, möjligheten till ersättning från socialförsäkringssystemet, e.t.c. 2.2 Kommunal hälso- och sjukvård Socialnämnden ansvarar för all för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå vid de särskilda boendena. Detta innefattar även insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast. Den 1 februari 2013 övertog kommunerna även ansvaret från landstingen för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för personer över 18 år som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För att klara övertagande får kommunen ta del av en skatteväxling på 22 öre. Under en övergångsperiod av tre år erhålls även ett mellankommunalt utjämningsbidrag. Systemet med mellankommunal utjämning innebär att kommuner som blivit överkompenserade ger bidrag till underkompenserade kommuner inom ett och samma län. 2.3 Omsorg av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättningar kan med stöd av lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS], beviljas olika former av insatser, exempelvis bostad med särskild service (s.k. LSS boende) personlig assistans, kontaktperson, ledsagning, korttidsvistelse daglig verksamhet och avlösarservice. Syftet med LSS är att underlätta boende, bryta isoleringen, hjälp med personlig omvårdnad, stöd för att delta i samhällslivet och fritidsaktiviteter och möjlighet till en meningsfull sysselsättning. I Övertorneå kommun finns i dagsläget tre, s.k. LSS boenden med totalt 27 platser, vilket ger ett snitt på 9 platser per boende. Tabell 1. Övertorneå kommun (2013) Omsorgsboendeplatser, fördelat per boende. Omsorgsboende Platser Matarengivägen 8 Bangårdsvägen 9 Zackarigården 10 Totalt 27 1

5 2.4 Äldreomsorg Äldre personer kan få hjälp och stöd i hemmet i olika former. Närstående som vårdar en anhörig kan få stöd och avlastning. Har den äldre ett omfattande behov av hjälp kan behovet tillgodoses genom erbjudande om särskilt boende. Insatser rörande äldreomsorgen beviljas med stöd av Socialtjänstlag (SFS 2001:453). I dagsläget finns 100 platser på särskilt boende (säbo) samt 10 platser för korttidsvistelse, s.k. korttidsboende (kobo). Tabell 2. Socialförvaltningen (2013) Fördelning av antal Säbo och korttidsplatser vid respektive beoendeenhet. Boendeenhet Antal platser Särkivaaragården 47 Länsmansgården 18 Björkebygården 19 Polgården 8 Älvgården 8 Korttidsboende 10 Totalt Behovsperspektiv Socialnämnden verksamhetsområden arbetar med att tillgodose enskilda och grupper behov utifrån olika lagrum såsom: Kommunallag (SFS 1990:900) Förvaltningslag (SFS 1986:223) Socialtjänstlag (SFS 2001:453) Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade -LSS Socialförsäkringsbalk SFB (SFS 2010:110) ersatte Lag (SFS 1993:389) om assistansersättning (LASS) 4. Konkurrenssituation 4.1 Personlig assistans Inom personlig assistans har brukaren möjlighet att välja mellan att anlita en privat utförare, kommunal utförare eller att själv vara arbetsgivare. I dagsläget har 12 brukare anlitat privatoch 12 anlitat kommunal utförare. I det fall en brukare väljer att exempelvis byta från kommunal till en privat utförare, kan en övertalighetssituation uppstå i den kommunala verksamheten. Vilket i sin tur kan påverka budgeten negativt eftersom kommunen måste stå för lönekostnader under en eventuell uppsägningstid. 2

6 5. Verksamhetens processer Huvudprocessen inom socialnämndens ansvarsområde är erbjuda omsorg och omvårdnad till enskilda med utgångspunkt i olika lagrum, såsom socialtjänstlag (SFS 2001:453) och lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden i detta arbete är utreda den enskildes behov, vilket utmynnar i en biståndsbedömning. Nedanstående schema visar något förenklat hur beslutsprocessen inom personlig assistans ser ut. Ansökan - Om bistånd enligt LSS Biståndsbedömning Utredning utifrån SoL - Fastställande av personkrets enligt LSS Avslag Bifall Ev. överklagan - Inom 14 dagar till förvaltningsrätt Försäkringskassa - Om antal beviljade assistanstimmar överstiger 20 tim/v skickas beslut till försäkringskassan, vilka betalar överstigande timmar enligt SFB 51 kap. Verkställighet - Beslutad insats, exempelvis; - Personlig assistans - Omsorgsboende - Ledsagning 3

7 6. Organisations- och ledningsstruktur Socialnämnd (Sn) Förvaltningschef Administratör Controller (Tillhandahålls via ekonomi enheten) Verksamhetsutvecklare/ÄO chef (Vakant) Nämdssekreterare (0,25 %) MAS Äldreomsorg Biståndshandläggare Vikariesamordnare (0,25 %) Enhetschef Särkivaaragården Enhetschef Björkebygården Enhetschef Länsmans- pol och älvgården Enhetschef Hemtjänst och korttidsboende Hälso- och sjukvård Enhetschef Hälso och sjukvård (HSL) Individ- och familjeomsorg (ifo) Socialsekretarare Handikappomsorg Biständshandläggare Vikariesamordnare 50 % Enhetschef personlig assistans Enhetschef omsorg/daglig verksamhet Socialpsykiatri Enhetschef Social psykiatri 4

8 7. Medarbetare Socialförvaltningen hade totalt 212,5 tillsvidare anställda (187, 546 årsarbetare). Fördelade enligt organisationsträdet nedan. Tjänsten som äldreomsorgschef/verksamhetsutvecklare är vakant och är inte medtagen i organisationsträdet Ledning 1,0 Förvaltningschef Administration 1,0 Handläggare 0,5 MAS 0,25 Nämndssekr. 2,0 Bist.handläggare Äldreomsorg 4,0 enhetschef 0,25 vik. samordnare Individ och familjeomsorg (IFO) Hälso- och sjukvård (HSL) 1,0 enhetschef Handikappomsorg 2,0 enhetschef 0,5 vik. samordnare 4,0 soc.sekr Utökad tilf. Från 0,5 pga. hemsjukvården Socialpsykiatri 1,0 enhetschef 37 (31,306 åa )Svg 14 (12,646 åa) LMG 35 (28,53åa) Bbg, Älvg och Pg 33 (29,875 åa)hemtj, Kobo Hälso- och sjukvårdspersonal 16 anställda (14,362 åa) Särskilda omsorgen 23 anställda (21,47 åa) Pers.ass 33 anställda (29,057 åa) Stödboendet 4 anställda (3,8 åa) 7.1 Personalbemanning och rekrytering Tidigare har personalomsättningen varit relativt låg inom socialnämndens verksamheter. Denna trend har dock förändrats och i dagsläget kan det periodvis vara svårt att hitta vikarier till äldre- och handikappomsorgen. För gruppen sjuksköterskor är situationen likartad där det oftast inte går att få tag på vikarier, utan ordinarie personal får täcka upp vid frånvaro. Detta är inget unikt problem för Övertorneå kommun utan kan i mångt och mycket sägas vara likartad över hela landet. En trolig orsak kan vara att vårdyrket har tappat attraktivitet och att ungdomar i många fall väljer andra mer attraktiva gymnasieutbildningar. Även individ- och familjeomsorgen (IFO) har periodvis haft hög personalomsättning och haft svårt att rekrytera social sekreterare. En tänkbar orsak till detta kan vara att det är svårt att locka till sig utbildade socionomer på grund av att Övertorneå betraktas som en liten glesbygdskommun. 5

9 Tillgängliga prognoser visar att under perioden förväntas 25 personer gå i pension. Främst handlar det om vårdbiträden och undersköterskor. Tabell. 3. Prognos pensionsavgångar vid 65 års ålder, socialförvaltningen (Övertorneå kommun, 2012, Budget 2013 med flerårsplan , s. 80). Titel Totalt Personliga assistenter Social sekreterare Undersköterska Vårdbiträde Totalt Leverantörer och samverkansparter 8.1 Externa leverantörer Aditro: Tillhandahåller faktureringssystemet IOF, lönesystemet PS självservice och WinLas CareTech AB: Tillhandahåller planerings och uppföljningssystemet för vård och omsorg, I- care Draftit AB: Tillhandahåller den arbetsrättsliga databasen, Draftit Tieto: Tillhandahåller journal- och dokumentationssystemet Procapita samt samordningssystemet för vårdplanering, Meddix Timecare AB: Tillhandahåller schemaplaneringssystemet Timecare Stiftelsen Matarengihem: Tillhandhåller lokaler, städning och vaktmästeritjänster för de fastigheter som hyrs av Stiftelsen, bland annat Älvgårdens äldreboende och Zackarigården. Sysarb Group AB: Tillhandahåller programvaran SAM för det systematiska arbetsmiljöarbetet 8.2 Interna leverantörer IT enheten: Tillhandahåller teknisk support för data- och serversysten, allmän support för e-post och telefoni Ekonomi enheten: Tillhandahåller löneadministration, bokföring, controller funktion, o.s.v. Personal enheten: Ger råd och stöd i HR frågor Tekniska enheten: Tillhandhåller lokaler, städ och kosthållning till lokaler som nyttjas av socialnämndens verksamheter. 6

10 8.3 Samverkansparter Delar av individ- och familjeomsorgens insatser förutsätter samverkan med andra parter. Det kan exempelvis röra sig om stöd, vård och behandlingsinsatser för ungdomar med social- och psykosocial ohälsa, för personer med missbruksproblematik, insatser för att bryta beroende av försörjningsstöd, etc. Exempel på samverkansparter är: Norrbottens läns landsting Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Arbetsmarknads- och Integrationsenheten Polisen 9. Anläggningar och deras ändamål Endast de viktigaste behoven av investeringar som socialnämnden vill lyfta inför 2014 är listade nedan. För att utröna det totala behovet av underhåll i de fastigheter som nyttjas av socialnämnden behövs en grundlig genomsyn av anläggningarna. Ombyggnation av kök på Särkivaaragårdens äldreboende Det finns ett beslut från miljö- och byggenheten om att mottagningsköken måste anpassas för att uppfylla gällande hygienkrav. Detta arbete har ej påbörjats till dags datum. Om inga åtgärder vidtas kan vite komma att utdömas. Utemiljö Särkivaaragårdens äldreboende har en innergård som saknar utsmyckning och planteringar, d.v.s. det är i stort sett bara en tom gräsyta som inte inbjuder till någon utevistelse. Socialnämnden ser gärna att denna åtgärdas, så att den inbjuder till utevistelse och glädje för de äldre som bor på Särkivaaragården. Även Björkebygården har ett behov av upprustning av utemiljön och man har framfört önskemål om att få installera en grillstuga, samt iordningställa gångvägar med stenplattor som underlättar för de äldre att vistas i miljön. 10. Strategiska drivkrafter 10.1 Vision Socialnämndens verksamheter har fokus på brukarna och deras närstående. Förmågan att kommunicera och möta människor där de befinner sig är välutvecklad. Oavsett var i organisationen våra medarbetare befinner sig har de en tydlig brukar/klient fokus. Socialnämndens verksamheter vilar på en tydlig värdegrund och kännetecknas av ett kontinuerligt kvalitetsarbete som genomförs målinriktat, planmässigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering Övergripande mål Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 7

11 10.3 Förhållningssätt Socialnämndens medarbetare har ett professionellt fokus på brukarna och deras närstående. Våra medarbetares förmåga att kommunicera och möta människor där de befinner sig ska vara välutvecklad Viktiga framgångsfaktorer Dem vi är till för; Kommunens medborgare Medarbetare; God arbetsmiljö Attraktiv arbetsgivare Verksamhetens processer; Värdegrundsarbete Tillämpa aktuella lagrum ändamålsenlig organisation Ekonomi; Ändamålsenlig verksamhet Budget i balans Medborgarfokus Beskrivning Socialförvaltningen ska verka för att kommunens medborgare har en god hälsa och goda livsvillkor i övrigt. Det övergripande syftet med socialförvaltningens arbete ska vara att bidra till att alla medborgare har förutsättningar för ett väl fungerande liv. Socialförvaltningens arbete ska grunda sig på alla människors lika värde och beakta att förutsättningar och villkor kan vara olika. Vid bedömningar och beslut ska gällande lagar och föreskrifter tillämpas och tolkas på ett korrekt sätt. Socialförvaltningen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med fokus på medborgarna. En kontinuerlig uppföljning och egenkontroll av de egna verksamheterna bidrar till att skapa en effektiv organisation med en budget i balans. Genom ett strukturerat kvalitetsarbete ska förvaltningens medarbetare känna delaktighet och engagemang i sitt arbete. 8

12 11. SWOT- analys 11.1 Dem vi är till för (kundperspektiv) Styrkor Hög kompetens och professionalism Svagheter Platt organisation Personalförsörjning Möjligheter Ökad kvalité Hot Ekonomi Att någon slutar Ohälsa hos personalen Beskrivning Socialnämndens verksamheter har medarbetare med både hög kompetens och lång erfarenhet vilket borgar för en god kvalité och service till kommunens medborgare. Att socialförvaltningen är en relativt liten organisation medför att det är svårt att tillhandahålla specialistfunktioner, utan många av organisationens medarbetare arbetar med ett brett spektrum av olika uppgifter. Detta kan medföra att det ibland kan ta längre tid för våra kunder att exempelvis få besked i vissa frågor. Samt att det kan innebära en förhöjd risk för ohälsa bland medarbetarna på grund av exempelvis stress. I en mindre organisation finns det även risk för ökad sårbarhet avseende personal- och kompetensförsörjning. Det kan vara svårt att ersätta personal som slutar eller går i pension. Genom att kontinuerligt följa upp verksamheterna ökar möjligheten att i god tid kunna planera för kommande personalbehov Medarbetare Styrkor Välutbildad personal Lång erfarenhet Möjligheter Tillvarata den reella kompetensen Kompetensinventering Möjliggöra byte av arbetsplatser Svagheter Platt organisation Små möjligheter till ombyte Kort yrkeserfarenhet Hot Ekonomi Ohälsa Konkurrens från andra arbetsgivare Utflyttningen från kommunen Beskrivning Socialnämnden har i sina verksamheter välutbildade medarbetare. Däremot kan yrkeserfarenheten variera, många medarbetare har lång yrkeserfarenhet likväl som det finns medarbetare med kortare yrkeserfarenhet. Därav är det viktigt att organisationen arbetar med att aktivt och kontinuerligt stötta nya medarbetare, genom exempelvis handledning och kompetensutveckling. Med anledning av att organisationen i sin helhet är relativt liten innebär det också att den är platt Detta innebär att specialistfunktioner saknas på ledningsnivå och att exempelvis enhetscheferna får ta ett större administrativt ansvar, Att det är en liten 9

13 organisation medför även att medarbetarnas möjligheter till att söka interna tjänster inom organisationen är begränsade. Vilket kan innebära att det finns en ökad risk för att personal söker andra externa arbeten. Då Övertorneå kommun har en negativ befolkningstrend medför detta en ökad risk för minskade anslag framledes. Vilket i förlängningen kan medföra neddragningar inom socialnämndens verksamheter för att anpassa sig till den ekonomiska verkligheten. Det finns även tendenser på att ohälsan bland medarbetarna ökar i en del av socialnämndens verksamheter. Då norrbotten och så särskilt malmfälten (Gällivare & Kiruna) och Pajala befinner sig i en expansiv fas finns det även risk att socialnämnden kan tappa värdefulla medarbetare till andra branscher. För att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att socialnämnden ständigt arbetar för att hitta möjligheter för att tillvarata den reella kompetensen inom organisationen, exempelvis genom att kunna erbjuda medarbetare möjlighet att byta arbetsplats, erbjuda möjlighet att leda utbildning, skola in nya vikarier, etc. Det är även viktigt att kontinuerligt arbeta med att inventera utbildningsbehovet bland medarbetarna och kunna erbjuda möjlighet till kompetensutveckling 11.3 Verksamhetens processer Styrkor Närhet Korta beslutsvägar Flexibilitet Möjligheter Ökad uppföljning och kontroll Medarbetarnas engagemang Svagheter Ekonomi Avsaknad av ledningssystem IT- system Avsaknaden av riktlinjer och rutiner Hot Bristande uppföljning och kontroll Bristande intresse för förändringar Beskrivning Den lilla kommunens styrka är ofta att det är nära till kollegor och beslutsfattare. Detta medför oftast att det blir korta beslutsvägar och en flexibilitet i organisationen. De svagheter som identifierats är bland annat att kommunen har ett vikande befolkningsunderlag vilket kan medföra en negativ inverkan på den kommunala ekonomin som i sin tur kan påverka socialnämndens budget. Socialnämnden har i dagsläget nyligen påbörjat arbetet med att implementera ett ledningssystem, vilket innebär att det tidigare har saknas en strategisk inriktning för exempelvis uppföljning, kontroll och styrning av nämndens verksamhetsområden. Det är även viktigt att beakta att antalet data- och IT baserade system tenderar att blir fler och fler. Dessa kan vara till stor hjälp i det dagliga arbetet men risken finns att för många system, speciellt om de ej är användarvänliga eller saknar tillräcklig support kan innebära större arbetsbelastning. Det behöver även tas ett helhetsgrepp över vilka rutiner och riktlinjer som finns för socialförvaltningens verksamheter, d.v.s. saknas det ruiner, behöver befintliga rutiner uppdateras och hur är de implementerade i verksamheterna? Genom att börja arbeta påbörjats med att ta fram ett system för kontroll och uppföljning kan socialnämndens verksamheter kvalitetssäkras samt att det kan medföra ett ökande engagemang bland medarbetarna i organisationen. 10

14 11.4 Ekonomi Styrkor Stor budget (kan hitta luft i systemet) Externa projekt- och stimulansmedel Möjligheter Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Hög kvalitet Nöjda och stolta medarbetare Svagheter Brist på ekonomiskt engagemang (saknas långsiktighet) Brist på förebyggande arbete Ej adekvat struktur inför framtiden Hot Konjunktur känslighet Kommunal ekonomi Personal som inte orkar engagera sig Kompetensförsörjningen Beskrivning Genom att införa ett mer systematiskt arbete med att kontrollera och följa upp verksamheten kan det innebära att verksamheterna kan effektiviseras utan att det behöver innebära neddragningar. Socialnämndens budget är relativt stor och med en mer effektiv kontroll och uppföljning är det rimligt att anta att effektiviseringar kan göras. Det är även viktigt att verksamheterna undersöker om det kan finnas externa medel att söka för olika projekt som kan möjliggöra kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Det är viktigt att socialnämnden och dess verksamheter även arbetar långsiktigt. I många fall kan det ta mer än ett år innan effekterna av förändring visar sig. I många fall handlar socialt arbete om att olika typer av insatser över tid. Detta innebär att det är oerhört viktigt att arbeta förebyggande. Ett effektivt preventivt arbete lönar sig alltid på längre sikt både ekonomiskt såväl som socialt. Som tidigare nämnt kan socialförvaltningens budget drabbas negativt med anledning av utflyttning och ett växande antal äldre i befolkningen. Det finns även en konjunkturkänslighet, speciellt för IFO, där varsel och neddragningar kan innebära att fler personer exempelvis söker försörjningsstöd. Andra faktorer som kan påverka ekonomin är personal som inte har samma engagemang eller motivation beroende på exempelvis ohälsa. För socialnämndens del är det väldigt viktigt att kontinuerligt arbeta med uppföljning och kontroll av mål och ekonomi. På så sätt kan en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med hög kvalité och struktur uppnås. Ett välfungerande strukturerat ledningsarbete bör även kunna bidra till att medarbetarna i organisationen känner delaktighet i högre grad, vilket i sin tur påverkar engagemang och motivation. 11

15 11. Analys av styrande dokument 11.1 Kommunfullmäktiges mål 1. KF Mål: Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd. 2. KF Mål: Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och sund livsstil är en förutsättning liksom rätten till arbete. 3. KF Mål: Driftighet, ambition och entreprenörskap belönas och går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering. Ständiga förbättringar och utveckling ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat. 4. KF Mål: Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling God ekonomisk hushållning tillämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbete ska utföras för minskad klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas. 5. KF Specifika mål till Socialnämnden Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 12

16 11.2 Socialnämndens verksamhetsplan Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Människor som söker kontakt med socialtjänstens Väntetid till att få plats på äldreboende fr. ansökan till erbjudande * Se notering. Var 6:e månad där det är möjligt verksamheter ska behandlas med Handläggningstid ekonomiskt bistånd fr. värdighet och respekt ansökan till beslut samt erbjudas snabb Antal förhandsbedömningar handläggning av sina betr. Barn och ungdom, ärenden. samt inom vilka tider man genomfört förhandsbedömning (max 2 v) Utredningstider avs. utredningar barn och ungdom Genomförandeplan skall vara upprättad senast 3 veckor efter att insats påbörjats Personalkontinuiteten hos varje omsorgstagare mäts hemtjänst/boende vårdare/äldre under 14 dagar Andel brukare som upplever att de är nöjda med socialnämndens insatser uppföljning sker via öppna jmf och KKiK Antal hushåll i försörjningsstöd under året Andel brukare som känner sig väl bemötta Andel brukare i % som känner att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål Andel brukare som känner trygghet i boendet Andel brukare som är nöjda med dagverksamhet som erbjuds * Not. Mått och indikatorer är helt nya för Det år således inte än fastställt än vem/vilka som är ansvarig för respektive mål. Arbetet med att klarlägga ansvarig/a kommer att ske i en kontinuerlig arbetsprocess där det även ingår att bedöma validiteten i de angivna måtten/indikatorerna. 13

17 Mål Socialtjänstens verksamhet ska kännetecknas av tillgänglighet god ekonomi och hög kvalitet Mått/indikatorer Informationsmöten med andra myndigheter och annan info som går ut Tillgång till trygghetslarm Tillgång till aktiviteter både i Säbo och i hemmet för psykiskt funktionshindrade Kostnad för vård och omsorg i kommunen och jmf. Med länet och riket Hemtjänst, hemsjukvård, Säbo, LSS- boende, personlig assistans, försörjningsstöd, missbruksvård, vård av unga, etc. Kostnad i kommunen i jmf. Med länet och riket Ansvarig * Se notering Uppföljning/mätningar Var 6:e månad där det är möjligt Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Utredning, vård, omsorg, rehabilitering och behandling skall bygga på evidens och säkerställda rutiner. * Se notering Var 6:e månad där det är möjligt Antal personer med vård och omsorgsutbildning i % + total antal/resp. antal med utbildning Genomgång av varje omsorgstagares fallrisk, risk för undernäring och få en genomgång av sina läkemedel Andelen verksamhetschefer inom ÄO med chefsutbildning Antal brukare i % med genomförandeplan Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Socialtjänsten skall arbeta för att ge våra unga en god uppväxt i kommunen * Se notering Var 6:e månad där det är möjligt Antal placerade barn och unga utanför hemmet + % av unga i kommunen 1-25 år Antal anmälningar/aktualiseringar samt därav leder till utredning Antal utredningar om barn som far illa, samt därav leder till beslut on någon form av insats Genomförda föräldrautbildningar, stödgrupp barn/ungdom Antal orossamtal med polisen Antal medlingsärenden (ungdomsbrott) * Not. Mått och indikatorer är helt nya för Det år således inte än fastställt än vem/vilka som är ansvarig för respektive mål. Arbetet med att klarlägga ansvarig/a kommer att ske i en kontinuerlig arbetsprocess där det även ingår att bedöma validiteten i de angivna måtten/indikatorerna. 14

18 11.3 Övriga styrdokument och riktlinjer Lagstiftning Socialtjänstlag (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen (SoL) är en, s.k. ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagen reglerar bland annat kommunens ansvar, socialnämndens uppgifter, rätten till bistånd och socialtjänstens mål. Lag (SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ger socialnämnden långtgående möjligheter att begära tvångsåtgärder. Om missbrukare till följd av ett fortgående missbruk av alkohol och/eller narkotika anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och denne inte kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt, kan LVM bli aktuell. Lag (SFS 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall under 20 år. Lagen täcker både unga människor som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller eget beteende. De brister som föreligger i barnets hemmiljö ska vara av allvarlig art, innan ett ingripande får göras. Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas. Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en, s.k. rättighetslag. Syfte med lagen är att människor med funktionsnedsättning ska få det stöds om behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) Socialförsäkringsbalken (SFB) ersatte Lag (SFS 1993:389) om assistansersättning. I 51 kap SFB regleras den ekonomiska ersättningen från staten för den som beviljats personlig assistans. Kravet är att man behöver assistans för sina grundläggande behov igenomsnitt mer än 20 tim/veckan. Kommunen svarar för den som har behov av assistans färre timmar i veckan. Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Lagen är en ramlag och syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Lagen anger bland annat att: - Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten. - Vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador - Ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet - En anmälningsplikt till socialstyrelsen. Patientdatalag (SFS 2008:355) Reglerar behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård. Lagern reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienters möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direkt åtkomst. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) HSL är en ramlag som fastställer mål och krav och reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. 15

19 Föreskrifter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft 1/ och omfattar såväl socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Föreskrifterna beskriver hur en verksamhet systematiskt och fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Detta medför att den som bedriver verksamhet ska ha kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som bedriver verksamheten måste även ha kunskap om de beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden har under 2013 påbörjat arbetet med framtagande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet är omfattande och tidskrävande men kommer att bidra till att höja kvalitetsnivån inom socialnämndens verksamheter och har således hög prioritet. Det bör även tas i beaktande att det kommer att utgå statsbidrag för de län där alla kommuner infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I de fall en kommun inte infört detta kommer inget statsbidrag att utfalla det länet. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) De nya reglerna innebär en fokus på ökad rättsäkerhet för demensomsorgen och hela biståndsverksamheten. Bland annat krävs tydligare beslut och uppdragsformuleringar till utförarna, utveckling av utredningsmetodiken, utförligare behovsbedömningar, fortlöpande kontroll av genomförandet samt skärpt rapportering av missförhållanden (lex Sarah) Övrigt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) En internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa enligt WHO. Målet är att det ska vara samma strukturer på bedömningar oavsett kommun. Socialstyrelsen har en viljeinriktning på att detta ska införas som ett led i Äldres Behov i Centrum 11.4 Nya föreskrifter Bemanning i särskilda boenden Den 1 januari 2015 införs Socialstyrelsen föreskrift (SOSFS 2012:12) Om ansvaret för äldre personer i särskilda boenden. Det har varit aktuellt att denna förändring skall genomföras den 1 januari år 2014, men Socialstyrelsen har den 10 september meddelat att man har uppskjutit genomförandet till den 1 januari år De nya reglerna innebär högre krav på handläggning, dokumentation och uppföljning av biståndsbesluten inom särskilt boende och korttidsboende. Tidigare har kommunen fattat, s.k. rambeslut för alla som beviljats särskilt boende och korttidsboende. Dessa beslut har gällt tills vidare. Framöver kommer inte, s.k. rambeslut att godtas utan alla personer som beviljas särskilt boende skall även erhålla ett separat beslut om hemtjänstinsatser i det särskilda boendet. Vidare skall alla beslut om hemtjänst i särskilt boende följas upp därefter, vid förändrat tillstånd men minst en gång per år. Med de nya föreskrifterna förtydligas biståndshandläggarens roll avseende verkställigheten. Detta innebär att biståndshandläggaren skall kontrollera att personer verkligen får den hjälp de har beviljats. Vidare ska biståndshandläggaren kontrollera att genomförandeplaner upprättas samt att de efterföljs. Om så inte skulle vara fallet, skall en Lex Sarah rapport omedelbart upprättas av handläggaren. 16

20 Detta arbete kommer troligen att innebära en större arbetsbelastning för våra biståndshandläggare, särskilt då man skall göra grundutredning. I pågående ärenden måste man göra en ny grundutredning när det är aktuellt att överväga/förändra insatserna. Biståndshandläggarna kommer att delta i ICF-utbildning som är en systematiserad och grundlig utredningsmetod inom äldreomsorgen. I nationell jämförelse om ärendebelastning beräknar man ca 100 ärenden/handläggare och det finns därför idag inte skäl att utöka antalet biståndshandläggar-tjänster 11.5 Stimulansbidrag/medel och projekt Bättre liv för sjuka äldre Satsningen sker i samverkan med Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg. Satsningen sker i olika områden som identifierats som prioriterade. Exempelvis är införandet av nationella riktlinjer för äldre och kvalitetsregister några kvalitetsindikatorer som används för att fördela prestationsersättning till kommuner och landsting. Med hjälp av prestationsersättning för uppnådda resultat ska kvaliteten i vård och omsorg till multisjuka äldre höjas. Äldresatsningen i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens läns landsting och benämns Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten och den gemensamma visionen är Trygga äldre i Norrbotten ett gemensamt ansvar Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen För att öka uppföljningen av kvalitén sker registreringen i två register, Svenska Palliativaregistret respektive Senior Alert. Ytterliggare två register är under införande, SveDem (Svenska Demensregistret) och Svenska BPSD- registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Dessa register ska på sikt utveckla demensvården i Sverige. Rapportering och anslutningen till registren kopplas till en prestationsersättning. För att erhålla prestationsersättning för uppnådda mål inom senior alert krävs att riskbedömningar inom fall, trycksår samt undernäring ska ha genomförts på 90 % av brukarna i samtliga kategorier. Kommuner som uppnår detta får vara med och dela på extra stimulansmedel. För socialnämnden i Övertorneå har målet varit att riskbedömningar ska ha gjorts på 100 % av brukarna i samtliga kategorier. För att erhålla prestationsersättning för uppnådda mål inom palliativa registret krävs att registrering genomförts i 70 % av dödsfallen. Även här bedöms Övertorneå kommun uppfylla målen. Dock är det svårt att uppnå 100 % eftersom endast registreringar kan ske i de fall det sker inom kommunens ansvarsområde. Patienter som avlider, exempelvis på sjukhus kan ej registreras då de är inom landstingets ansvarsområde Nationell värdegrund för äldreomsorgen I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ingår numera en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen. Vilket innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den kan vara olika aspekter såsom integritet, självbestämmande, individanpassning, kvalitet och trygghet. Den äldre personen ska så långt som möjligt kunna välja när och hur stöd i boendet ska ges. Kommunen kan ta beslut om att lämna kompensationen till en enskild person om kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid eller kunnat ge det bistånd som socialnämnden garanterat. Arbetet med att Införa den nationella värdegrunden för äldreomsorgen är påbörjad. Den enhetschef som leder 17

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer