Socialnämnden. Verksamhetsplan med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun"

Transkript

1 Socialnämnden Verksamhetsplan med nulägesanalys Övertorneå kommun

2 Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde Verksamhetsidé Individ- och familjeomsorg Kommunal hälso- och sjukvård Omsorg av personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg Behovsperspektiv Konkurrenssituation Personlig assistans Verksamhetens processer Organisations- och ledningsstruktur Medarbetare Personalbemanning och rekrytering Leverantörer och samverkansparter Externa leverantörer Interna leverantörer Samverkansparter Anläggningar och deras ändamål Strategiska drivkrafter Vision Övergripande mål Förhållningssätt Viktiga framgångsfaktorer SWOT- analys Dem vi är till för Medarbetare Verksamhetens processer Ekonomi Analys av styrande dokument Kommunfullmäktiges mål Socialnämndens verksamhetsplan Övriga styrdokument och riktlinjer Lagstiftning Föreskrifter Övrigt Nya föreskrifter Bemanning i särskilda boenden Stimulansbidrag/medel och projekt Bättre liv för sjuka äldre Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen Nationell värdegrund för äldreomsorgen Föregående år slutsatser Sammanfattning av utvecklingsfrågor/verksamhetsmål Individ- och familjeomsorgen Kommunal hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning Nytt LSS boende Samlad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning... 21

3 Personlig assistans Äldreomsorgen Bemanning och antal platser på särskilt boende Avveckling av socialpsykiatrin som egen enhet Förebyggande arbete inom äldreomsorgen Trygghet alla dygnets timmar Verksamhetsövergripande frågor Trygghets/seniorboende Personal- och kompetensförsörjning Förutsättningar för chefer Gemensam vikarieanskaffning Gemensam biståndsenhet Systemansvar Procapita och statistikrapportering Rutiner och riktlinjer Klagomål- och synpunkter Avslutande kommentarer Investeringar Konskevenser utifrån preliminär budget 25

4 1. Socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten, vilken har till uppgift att ge kommunens invånare omsorg, omvårdnad och service. Kärnverksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Socialtjänstens verksamheter ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 2. Verksamhetsidé 2.1 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. IFO arbetar utifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med att hjälpa, stödja och stärka den enskilde. Det kan handla om frågor och ärenden som exempelvis rör, ekonomi, missbruk, barn och familj och annan social problematik. IFO kan betraktas som en konjunkturkänslig verksamhet. Antalet ärenden gällande exempelvis försörjningsstöd kan variera beroende på arbetslöshetsnivån, möjligheten till ersättning från socialförsäkringssystemet, e.t.c. 2.2 Kommunal hälso- och sjukvård Socialnämnden ansvarar för all för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå vid de särskilda boendena. Detta innefattar även insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast. Den 1 februari 2013 övertog kommunerna även ansvaret från landstingen för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för personer över 18 år som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För att klara övertagande får kommunen ta del av en skatteväxling på 22 öre. Under en övergångsperiod av tre år erhålls även ett mellankommunalt utjämningsbidrag. Systemet med mellankommunal utjämning innebär att kommuner som blivit överkompenserade ger bidrag till underkompenserade kommuner inom ett och samma län. 2.3 Omsorg av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättningar kan med stöd av lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS], beviljas olika former av insatser, exempelvis bostad med särskild service (s.k. LSS boende) personlig assistans, kontaktperson, ledsagning, korttidsvistelse daglig verksamhet och avlösarservice. Syftet med LSS är att underlätta boende, bryta isoleringen, hjälp med personlig omvårdnad, stöd för att delta i samhällslivet och fritidsaktiviteter och möjlighet till en meningsfull sysselsättning. I Övertorneå kommun finns i dagsläget tre, s.k. LSS boenden med totalt 27 platser, vilket ger ett snitt på 9 platser per boende. Tabell 1. Övertorneå kommun (2013) Omsorgsboendeplatser, fördelat per boende. Omsorgsboende Platser Matarengivägen 8 Bangårdsvägen 9 Zackarigården 10 Totalt 27 1

5 2.4 Äldreomsorg Äldre personer kan få hjälp och stöd i hemmet i olika former. Närstående som vårdar en anhörig kan få stöd och avlastning. Har den äldre ett omfattande behov av hjälp kan behovet tillgodoses genom erbjudande om särskilt boende. Insatser rörande äldreomsorgen beviljas med stöd av Socialtjänstlag (SFS 2001:453). I dagsläget finns 100 platser på särskilt boende (säbo) samt 10 platser för korttidsvistelse, s.k. korttidsboende (kobo). Tabell 2. Socialförvaltningen (2013) Fördelning av antal Säbo och korttidsplatser vid respektive beoendeenhet. Boendeenhet Antal platser Särkivaaragården 47 Länsmansgården 18 Björkebygården 19 Polgården 8 Älvgården 8 Korttidsboende 10 Totalt Behovsperspektiv Socialnämnden verksamhetsområden arbetar med att tillgodose enskilda och grupper behov utifrån olika lagrum såsom: Kommunallag (SFS 1990:900) Förvaltningslag (SFS 1986:223) Socialtjänstlag (SFS 2001:453) Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade -LSS Socialförsäkringsbalk SFB (SFS 2010:110) ersatte Lag (SFS 1993:389) om assistansersättning (LASS) 4. Konkurrenssituation 4.1 Personlig assistans Inom personlig assistans har brukaren möjlighet att välja mellan att anlita en privat utförare, kommunal utförare eller att själv vara arbetsgivare. I dagsläget har 12 brukare anlitat privatoch 12 anlitat kommunal utförare. I det fall en brukare väljer att exempelvis byta från kommunal till en privat utförare, kan en övertalighetssituation uppstå i den kommunala verksamheten. Vilket i sin tur kan påverka budgeten negativt eftersom kommunen måste stå för lönekostnader under en eventuell uppsägningstid. 2

6 5. Verksamhetens processer Huvudprocessen inom socialnämndens ansvarsområde är erbjuda omsorg och omvårdnad till enskilda med utgångspunkt i olika lagrum, såsom socialtjänstlag (SFS 2001:453) och lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden i detta arbete är utreda den enskildes behov, vilket utmynnar i en biståndsbedömning. Nedanstående schema visar något förenklat hur beslutsprocessen inom personlig assistans ser ut. Ansökan - Om bistånd enligt LSS Biståndsbedömning Utredning utifrån SoL - Fastställande av personkrets enligt LSS Avslag Bifall Ev. överklagan - Inom 14 dagar till förvaltningsrätt Försäkringskassa - Om antal beviljade assistanstimmar överstiger 20 tim/v skickas beslut till försäkringskassan, vilka betalar överstigande timmar enligt SFB 51 kap. Verkställighet - Beslutad insats, exempelvis; - Personlig assistans - Omsorgsboende - Ledsagning 3

7 6. Organisations- och ledningsstruktur Socialnämnd (Sn) Förvaltningschef Administratör Controller (Tillhandahålls via ekonomi enheten) Verksamhetsutvecklare/ÄO chef (Vakant) Nämdssekreterare (0,25 %) MAS Äldreomsorg Biståndshandläggare Vikariesamordnare (0,25 %) Enhetschef Särkivaaragården Enhetschef Björkebygården Enhetschef Länsmans- pol och älvgården Enhetschef Hemtjänst och korttidsboende Hälso- och sjukvård Enhetschef Hälso och sjukvård (HSL) Individ- och familjeomsorg (ifo) Socialsekretarare Handikappomsorg Biständshandläggare Vikariesamordnare 50 % Enhetschef personlig assistans Enhetschef omsorg/daglig verksamhet Socialpsykiatri Enhetschef Social psykiatri 4

8 7. Medarbetare Socialförvaltningen hade totalt 212,5 tillsvidare anställda (187, 546 årsarbetare). Fördelade enligt organisationsträdet nedan. Tjänsten som äldreomsorgschef/verksamhetsutvecklare är vakant och är inte medtagen i organisationsträdet Ledning 1,0 Förvaltningschef Administration 1,0 Handläggare 0,5 MAS 0,25 Nämndssekr. 2,0 Bist.handläggare Äldreomsorg 4,0 enhetschef 0,25 vik. samordnare Individ och familjeomsorg (IFO) Hälso- och sjukvård (HSL) 1,0 enhetschef Handikappomsorg 2,0 enhetschef 0,5 vik. samordnare 4,0 soc.sekr Utökad tilf. Från 0,5 pga. hemsjukvården Socialpsykiatri 1,0 enhetschef 37 (31,306 åa )Svg 14 (12,646 åa) LMG 35 (28,53åa) Bbg, Älvg och Pg 33 (29,875 åa)hemtj, Kobo Hälso- och sjukvårdspersonal 16 anställda (14,362 åa) Särskilda omsorgen 23 anställda (21,47 åa) Pers.ass 33 anställda (29,057 åa) Stödboendet 4 anställda (3,8 åa) 7.1 Personalbemanning och rekrytering Tidigare har personalomsättningen varit relativt låg inom socialnämndens verksamheter. Denna trend har dock förändrats och i dagsläget kan det periodvis vara svårt att hitta vikarier till äldre- och handikappomsorgen. För gruppen sjuksköterskor är situationen likartad där det oftast inte går att få tag på vikarier, utan ordinarie personal får täcka upp vid frånvaro. Detta är inget unikt problem för Övertorneå kommun utan kan i mångt och mycket sägas vara likartad över hela landet. En trolig orsak kan vara att vårdyrket har tappat attraktivitet och att ungdomar i många fall väljer andra mer attraktiva gymnasieutbildningar. Även individ- och familjeomsorgen (IFO) har periodvis haft hög personalomsättning och haft svårt att rekrytera social sekreterare. En tänkbar orsak till detta kan vara att det är svårt att locka till sig utbildade socionomer på grund av att Övertorneå betraktas som en liten glesbygdskommun. 5

9 Tillgängliga prognoser visar att under perioden förväntas 25 personer gå i pension. Främst handlar det om vårdbiträden och undersköterskor. Tabell. 3. Prognos pensionsavgångar vid 65 års ålder, socialförvaltningen (Övertorneå kommun, 2012, Budget 2013 med flerårsplan , s. 80). Titel Totalt Personliga assistenter Social sekreterare Undersköterska Vårdbiträde Totalt Leverantörer och samverkansparter 8.1 Externa leverantörer Aditro: Tillhandahåller faktureringssystemet IOF, lönesystemet PS självservice och WinLas CareTech AB: Tillhandahåller planerings och uppföljningssystemet för vård och omsorg, I- care Draftit AB: Tillhandahåller den arbetsrättsliga databasen, Draftit Tieto: Tillhandahåller journal- och dokumentationssystemet Procapita samt samordningssystemet för vårdplanering, Meddix Timecare AB: Tillhandahåller schemaplaneringssystemet Timecare Stiftelsen Matarengihem: Tillhandhåller lokaler, städning och vaktmästeritjänster för de fastigheter som hyrs av Stiftelsen, bland annat Älvgårdens äldreboende och Zackarigården. Sysarb Group AB: Tillhandahåller programvaran SAM för det systematiska arbetsmiljöarbetet 8.2 Interna leverantörer IT enheten: Tillhandahåller teknisk support för data- och serversysten, allmän support för e-post och telefoni Ekonomi enheten: Tillhandahåller löneadministration, bokföring, controller funktion, o.s.v. Personal enheten: Ger råd och stöd i HR frågor Tekniska enheten: Tillhandhåller lokaler, städ och kosthållning till lokaler som nyttjas av socialnämndens verksamheter. 6

10 8.3 Samverkansparter Delar av individ- och familjeomsorgens insatser förutsätter samverkan med andra parter. Det kan exempelvis röra sig om stöd, vård och behandlingsinsatser för ungdomar med social- och psykosocial ohälsa, för personer med missbruksproblematik, insatser för att bryta beroende av försörjningsstöd, etc. Exempel på samverkansparter är: Norrbottens läns landsting Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Arbetsmarknads- och Integrationsenheten Polisen 9. Anläggningar och deras ändamål Endast de viktigaste behoven av investeringar som socialnämnden vill lyfta inför 2014 är listade nedan. För att utröna det totala behovet av underhåll i de fastigheter som nyttjas av socialnämnden behövs en grundlig genomsyn av anläggningarna. Ombyggnation av kök på Särkivaaragårdens äldreboende Det finns ett beslut från miljö- och byggenheten om att mottagningsköken måste anpassas för att uppfylla gällande hygienkrav. Detta arbete har ej påbörjats till dags datum. Om inga åtgärder vidtas kan vite komma att utdömas. Utemiljö Särkivaaragårdens äldreboende har en innergård som saknar utsmyckning och planteringar, d.v.s. det är i stort sett bara en tom gräsyta som inte inbjuder till någon utevistelse. Socialnämnden ser gärna att denna åtgärdas, så att den inbjuder till utevistelse och glädje för de äldre som bor på Särkivaaragården. Även Björkebygården har ett behov av upprustning av utemiljön och man har framfört önskemål om att få installera en grillstuga, samt iordningställa gångvägar med stenplattor som underlättar för de äldre att vistas i miljön. 10. Strategiska drivkrafter 10.1 Vision Socialnämndens verksamheter har fokus på brukarna och deras närstående. Förmågan att kommunicera och möta människor där de befinner sig är välutvecklad. Oavsett var i organisationen våra medarbetare befinner sig har de en tydlig brukar/klient fokus. Socialnämndens verksamheter vilar på en tydlig värdegrund och kännetecknas av ett kontinuerligt kvalitetsarbete som genomförs målinriktat, planmässigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering Övergripande mål Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 7

11 10.3 Förhållningssätt Socialnämndens medarbetare har ett professionellt fokus på brukarna och deras närstående. Våra medarbetares förmåga att kommunicera och möta människor där de befinner sig ska vara välutvecklad Viktiga framgångsfaktorer Dem vi är till för; Kommunens medborgare Medarbetare; God arbetsmiljö Attraktiv arbetsgivare Verksamhetens processer; Värdegrundsarbete Tillämpa aktuella lagrum ändamålsenlig organisation Ekonomi; Ändamålsenlig verksamhet Budget i balans Medborgarfokus Beskrivning Socialförvaltningen ska verka för att kommunens medborgare har en god hälsa och goda livsvillkor i övrigt. Det övergripande syftet med socialförvaltningens arbete ska vara att bidra till att alla medborgare har förutsättningar för ett väl fungerande liv. Socialförvaltningens arbete ska grunda sig på alla människors lika värde och beakta att förutsättningar och villkor kan vara olika. Vid bedömningar och beslut ska gällande lagar och föreskrifter tillämpas och tolkas på ett korrekt sätt. Socialförvaltningen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med fokus på medborgarna. En kontinuerlig uppföljning och egenkontroll av de egna verksamheterna bidrar till att skapa en effektiv organisation med en budget i balans. Genom ett strukturerat kvalitetsarbete ska förvaltningens medarbetare känna delaktighet och engagemang i sitt arbete. 8

12 11. SWOT- analys 11.1 Dem vi är till för (kundperspektiv) Styrkor Hög kompetens och professionalism Svagheter Platt organisation Personalförsörjning Möjligheter Ökad kvalité Hot Ekonomi Att någon slutar Ohälsa hos personalen Beskrivning Socialnämndens verksamheter har medarbetare med både hög kompetens och lång erfarenhet vilket borgar för en god kvalité och service till kommunens medborgare. Att socialförvaltningen är en relativt liten organisation medför att det är svårt att tillhandahålla specialistfunktioner, utan många av organisationens medarbetare arbetar med ett brett spektrum av olika uppgifter. Detta kan medföra att det ibland kan ta längre tid för våra kunder att exempelvis få besked i vissa frågor. Samt att det kan innebära en förhöjd risk för ohälsa bland medarbetarna på grund av exempelvis stress. I en mindre organisation finns det även risk för ökad sårbarhet avseende personal- och kompetensförsörjning. Det kan vara svårt att ersätta personal som slutar eller går i pension. Genom att kontinuerligt följa upp verksamheterna ökar möjligheten att i god tid kunna planera för kommande personalbehov Medarbetare Styrkor Välutbildad personal Lång erfarenhet Möjligheter Tillvarata den reella kompetensen Kompetensinventering Möjliggöra byte av arbetsplatser Svagheter Platt organisation Små möjligheter till ombyte Kort yrkeserfarenhet Hot Ekonomi Ohälsa Konkurrens från andra arbetsgivare Utflyttningen från kommunen Beskrivning Socialnämnden har i sina verksamheter välutbildade medarbetare. Däremot kan yrkeserfarenheten variera, många medarbetare har lång yrkeserfarenhet likväl som det finns medarbetare med kortare yrkeserfarenhet. Därav är det viktigt att organisationen arbetar med att aktivt och kontinuerligt stötta nya medarbetare, genom exempelvis handledning och kompetensutveckling. Med anledning av att organisationen i sin helhet är relativt liten innebär det också att den är platt Detta innebär att specialistfunktioner saknas på ledningsnivå och att exempelvis enhetscheferna får ta ett större administrativt ansvar, Att det är en liten 9

13 organisation medför även att medarbetarnas möjligheter till att söka interna tjänster inom organisationen är begränsade. Vilket kan innebära att det finns en ökad risk för att personal söker andra externa arbeten. Då Övertorneå kommun har en negativ befolkningstrend medför detta en ökad risk för minskade anslag framledes. Vilket i förlängningen kan medföra neddragningar inom socialnämndens verksamheter för att anpassa sig till den ekonomiska verkligheten. Det finns även tendenser på att ohälsan bland medarbetarna ökar i en del av socialnämndens verksamheter. Då norrbotten och så särskilt malmfälten (Gällivare & Kiruna) och Pajala befinner sig i en expansiv fas finns det även risk att socialnämnden kan tappa värdefulla medarbetare till andra branscher. För att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att socialnämnden ständigt arbetar för att hitta möjligheter för att tillvarata den reella kompetensen inom organisationen, exempelvis genom att kunna erbjuda medarbetare möjlighet att byta arbetsplats, erbjuda möjlighet att leda utbildning, skola in nya vikarier, etc. Det är även viktigt att kontinuerligt arbeta med att inventera utbildningsbehovet bland medarbetarna och kunna erbjuda möjlighet till kompetensutveckling 11.3 Verksamhetens processer Styrkor Närhet Korta beslutsvägar Flexibilitet Möjligheter Ökad uppföljning och kontroll Medarbetarnas engagemang Svagheter Ekonomi Avsaknad av ledningssystem IT- system Avsaknaden av riktlinjer och rutiner Hot Bristande uppföljning och kontroll Bristande intresse för förändringar Beskrivning Den lilla kommunens styrka är ofta att det är nära till kollegor och beslutsfattare. Detta medför oftast att det blir korta beslutsvägar och en flexibilitet i organisationen. De svagheter som identifierats är bland annat att kommunen har ett vikande befolkningsunderlag vilket kan medföra en negativ inverkan på den kommunala ekonomin som i sin tur kan påverka socialnämndens budget. Socialnämnden har i dagsläget nyligen påbörjat arbetet med att implementera ett ledningssystem, vilket innebär att det tidigare har saknas en strategisk inriktning för exempelvis uppföljning, kontroll och styrning av nämndens verksamhetsområden. Det är även viktigt att beakta att antalet data- och IT baserade system tenderar att blir fler och fler. Dessa kan vara till stor hjälp i det dagliga arbetet men risken finns att för många system, speciellt om de ej är användarvänliga eller saknar tillräcklig support kan innebära större arbetsbelastning. Det behöver även tas ett helhetsgrepp över vilka rutiner och riktlinjer som finns för socialförvaltningens verksamheter, d.v.s. saknas det ruiner, behöver befintliga rutiner uppdateras och hur är de implementerade i verksamheterna? Genom att börja arbeta påbörjats med att ta fram ett system för kontroll och uppföljning kan socialnämndens verksamheter kvalitetssäkras samt att det kan medföra ett ökande engagemang bland medarbetarna i organisationen. 10

14 11.4 Ekonomi Styrkor Stor budget (kan hitta luft i systemet) Externa projekt- och stimulansmedel Möjligheter Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Hög kvalitet Nöjda och stolta medarbetare Svagheter Brist på ekonomiskt engagemang (saknas långsiktighet) Brist på förebyggande arbete Ej adekvat struktur inför framtiden Hot Konjunktur känslighet Kommunal ekonomi Personal som inte orkar engagera sig Kompetensförsörjningen Beskrivning Genom att införa ett mer systematiskt arbete med att kontrollera och följa upp verksamheten kan det innebära att verksamheterna kan effektiviseras utan att det behöver innebära neddragningar. Socialnämndens budget är relativt stor och med en mer effektiv kontroll och uppföljning är det rimligt att anta att effektiviseringar kan göras. Det är även viktigt att verksamheterna undersöker om det kan finnas externa medel att söka för olika projekt som kan möjliggöra kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Det är viktigt att socialnämnden och dess verksamheter även arbetar långsiktigt. I många fall kan det ta mer än ett år innan effekterna av förändring visar sig. I många fall handlar socialt arbete om att olika typer av insatser över tid. Detta innebär att det är oerhört viktigt att arbeta förebyggande. Ett effektivt preventivt arbete lönar sig alltid på längre sikt både ekonomiskt såväl som socialt. Som tidigare nämnt kan socialförvaltningens budget drabbas negativt med anledning av utflyttning och ett växande antal äldre i befolkningen. Det finns även en konjunkturkänslighet, speciellt för IFO, där varsel och neddragningar kan innebära att fler personer exempelvis söker försörjningsstöd. Andra faktorer som kan påverka ekonomin är personal som inte har samma engagemang eller motivation beroende på exempelvis ohälsa. För socialnämndens del är det väldigt viktigt att kontinuerligt arbeta med uppföljning och kontroll av mål och ekonomi. På så sätt kan en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med hög kvalité och struktur uppnås. Ett välfungerande strukturerat ledningsarbete bör även kunna bidra till att medarbetarna i organisationen känner delaktighet i högre grad, vilket i sin tur påverkar engagemang och motivation. 11

15 11. Analys av styrande dokument 11.1 Kommunfullmäktiges mål 1. KF Mål: Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd. 2. KF Mål: Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och sund livsstil är en förutsättning liksom rätten till arbete. 3. KF Mål: Driftighet, ambition och entreprenörskap belönas och går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering. Ständiga förbättringar och utveckling ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat. 4. KF Mål: Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling God ekonomisk hushållning tillämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbete ska utföras för minskad klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas. 5. KF Specifika mål till Socialnämnden Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. 12

16 11.2 Socialnämndens verksamhetsplan Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Människor som söker kontakt med socialtjänstens Väntetid till att få plats på äldreboende fr. ansökan till erbjudande * Se notering. Var 6:e månad där det är möjligt verksamheter ska behandlas med Handläggningstid ekonomiskt bistånd fr. värdighet och respekt ansökan till beslut samt erbjudas snabb Antal förhandsbedömningar handläggning av sina betr. Barn och ungdom, ärenden. samt inom vilka tider man genomfört förhandsbedömning (max 2 v) Utredningstider avs. utredningar barn och ungdom Genomförandeplan skall vara upprättad senast 3 veckor efter att insats påbörjats Personalkontinuiteten hos varje omsorgstagare mäts hemtjänst/boende vårdare/äldre under 14 dagar Andel brukare som upplever att de är nöjda med socialnämndens insatser uppföljning sker via öppna jmf och KKiK Antal hushåll i försörjningsstöd under året Andel brukare som känner sig väl bemötta Andel brukare i % som känner att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål Andel brukare som känner trygghet i boendet Andel brukare som är nöjda med dagverksamhet som erbjuds * Not. Mått och indikatorer är helt nya för Det år således inte än fastställt än vem/vilka som är ansvarig för respektive mål. Arbetet med att klarlägga ansvarig/a kommer att ske i en kontinuerlig arbetsprocess där det även ingår att bedöma validiteten i de angivna måtten/indikatorerna. 13

17 Mål Socialtjänstens verksamhet ska kännetecknas av tillgänglighet god ekonomi och hög kvalitet Mått/indikatorer Informationsmöten med andra myndigheter och annan info som går ut Tillgång till trygghetslarm Tillgång till aktiviteter både i Säbo och i hemmet för psykiskt funktionshindrade Kostnad för vård och omsorg i kommunen och jmf. Med länet och riket Hemtjänst, hemsjukvård, Säbo, LSS- boende, personlig assistans, försörjningsstöd, missbruksvård, vård av unga, etc. Kostnad i kommunen i jmf. Med länet och riket Ansvarig * Se notering Uppföljning/mätningar Var 6:e månad där det är möjligt Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Utredning, vård, omsorg, rehabilitering och behandling skall bygga på evidens och säkerställda rutiner. * Se notering Var 6:e månad där det är möjligt Antal personer med vård och omsorgsutbildning i % + total antal/resp. antal med utbildning Genomgång av varje omsorgstagares fallrisk, risk för undernäring och få en genomgång av sina läkemedel Andelen verksamhetschefer inom ÄO med chefsutbildning Antal brukare i % med genomförandeplan Mål Mått/indikatorer Ansvarig Uppföljning/mätning Socialtjänsten skall arbeta för att ge våra unga en god uppväxt i kommunen * Se notering Var 6:e månad där det är möjligt Antal placerade barn och unga utanför hemmet + % av unga i kommunen 1-25 år Antal anmälningar/aktualiseringar samt därav leder till utredning Antal utredningar om barn som far illa, samt därav leder till beslut on någon form av insats Genomförda föräldrautbildningar, stödgrupp barn/ungdom Antal orossamtal med polisen Antal medlingsärenden (ungdomsbrott) * Not. Mått och indikatorer är helt nya för Det år således inte än fastställt än vem/vilka som är ansvarig för respektive mål. Arbetet med att klarlägga ansvarig/a kommer att ske i en kontinuerlig arbetsprocess där det även ingår att bedöma validiteten i de angivna måtten/indikatorerna. 14

18 11.3 Övriga styrdokument och riktlinjer Lagstiftning Socialtjänstlag (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen (SoL) är en, s.k. ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagen reglerar bland annat kommunens ansvar, socialnämndens uppgifter, rätten till bistånd och socialtjänstens mål. Lag (SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ger socialnämnden långtgående möjligheter att begära tvångsåtgärder. Om missbrukare till följd av ett fortgående missbruk av alkohol och/eller narkotika anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och denne inte kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt, kan LVM bli aktuell. Lag (SFS 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall under 20 år. Lagen täcker både unga människor som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller eget beteende. De brister som föreligger i barnets hemmiljö ska vara av allvarlig art, innan ett ingripande får göras. Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas. Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en, s.k. rättighetslag. Syfte med lagen är att människor med funktionsnedsättning ska få det stöds om behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) Socialförsäkringsbalken (SFB) ersatte Lag (SFS 1993:389) om assistansersättning. I 51 kap SFB regleras den ekonomiska ersättningen från staten för den som beviljats personlig assistans. Kravet är att man behöver assistans för sina grundläggande behov igenomsnitt mer än 20 tim/veckan. Kommunen svarar för den som har behov av assistans färre timmar i veckan. Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Lagen är en ramlag och syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Lagen anger bland annat att: - Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten. - Vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador - Ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet - En anmälningsplikt till socialstyrelsen. Patientdatalag (SFS 2008:355) Reglerar behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård. Lagern reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienters möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direkt åtkomst. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) HSL är en ramlag som fastställer mål och krav och reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. 15

19 Föreskrifter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft 1/ och omfattar såväl socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Föreskrifterna beskriver hur en verksamhet systematiskt och fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Detta medför att den som bedriver verksamhet ska ha kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som bedriver verksamheten måste även ha kunskap om de beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden har under 2013 påbörjat arbetet med framtagande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet är omfattande och tidskrävande men kommer att bidra till att höja kvalitetsnivån inom socialnämndens verksamheter och har således hög prioritet. Det bör även tas i beaktande att det kommer att utgå statsbidrag för de län där alla kommuner infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I de fall en kommun inte infört detta kommer inget statsbidrag att utfalla det länet. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) De nya reglerna innebär en fokus på ökad rättsäkerhet för demensomsorgen och hela biståndsverksamheten. Bland annat krävs tydligare beslut och uppdragsformuleringar till utförarna, utveckling av utredningsmetodiken, utförligare behovsbedömningar, fortlöpande kontroll av genomförandet samt skärpt rapportering av missförhållanden (lex Sarah) Övrigt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) En internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa enligt WHO. Målet är att det ska vara samma strukturer på bedömningar oavsett kommun. Socialstyrelsen har en viljeinriktning på att detta ska införas som ett led i Äldres Behov i Centrum 11.4 Nya föreskrifter Bemanning i särskilda boenden Den 1 januari 2015 införs Socialstyrelsen föreskrift (SOSFS 2012:12) Om ansvaret för äldre personer i särskilda boenden. Det har varit aktuellt att denna förändring skall genomföras den 1 januari år 2014, men Socialstyrelsen har den 10 september meddelat att man har uppskjutit genomförandet till den 1 januari år De nya reglerna innebär högre krav på handläggning, dokumentation och uppföljning av biståndsbesluten inom särskilt boende och korttidsboende. Tidigare har kommunen fattat, s.k. rambeslut för alla som beviljats särskilt boende och korttidsboende. Dessa beslut har gällt tills vidare. Framöver kommer inte, s.k. rambeslut att godtas utan alla personer som beviljas särskilt boende skall även erhålla ett separat beslut om hemtjänstinsatser i det särskilda boendet. Vidare skall alla beslut om hemtjänst i särskilt boende följas upp därefter, vid förändrat tillstånd men minst en gång per år. Med de nya föreskrifterna förtydligas biståndshandläggarens roll avseende verkställigheten. Detta innebär att biståndshandläggaren skall kontrollera att personer verkligen får den hjälp de har beviljats. Vidare ska biståndshandläggaren kontrollera att genomförandeplaner upprättas samt att de efterföljs. Om så inte skulle vara fallet, skall en Lex Sarah rapport omedelbart upprättas av handläggaren. 16

20 Detta arbete kommer troligen att innebära en större arbetsbelastning för våra biståndshandläggare, särskilt då man skall göra grundutredning. I pågående ärenden måste man göra en ny grundutredning när det är aktuellt att överväga/förändra insatserna. Biståndshandläggarna kommer att delta i ICF-utbildning som är en systematiserad och grundlig utredningsmetod inom äldreomsorgen. I nationell jämförelse om ärendebelastning beräknar man ca 100 ärenden/handläggare och det finns därför idag inte skäl att utöka antalet biståndshandläggar-tjänster 11.5 Stimulansbidrag/medel och projekt Bättre liv för sjuka äldre Satsningen sker i samverkan med Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg. Satsningen sker i olika områden som identifierats som prioriterade. Exempelvis är införandet av nationella riktlinjer för äldre och kvalitetsregister några kvalitetsindikatorer som används för att fördela prestationsersättning till kommuner och landsting. Med hjälp av prestationsersättning för uppnådda resultat ska kvaliteten i vård och omsorg till multisjuka äldre höjas. Äldresatsningen i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens läns landsting och benämns Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten och den gemensamma visionen är Trygga äldre i Norrbotten ett gemensamt ansvar Uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen För att öka uppföljningen av kvalitén sker registreringen i två register, Svenska Palliativaregistret respektive Senior Alert. Ytterliggare två register är under införande, SveDem (Svenska Demensregistret) och Svenska BPSD- registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Dessa register ska på sikt utveckla demensvården i Sverige. Rapportering och anslutningen till registren kopplas till en prestationsersättning. För att erhålla prestationsersättning för uppnådda mål inom senior alert krävs att riskbedömningar inom fall, trycksår samt undernäring ska ha genomförts på 90 % av brukarna i samtliga kategorier. Kommuner som uppnår detta får vara med och dela på extra stimulansmedel. För socialnämnden i Övertorneå har målet varit att riskbedömningar ska ha gjorts på 100 % av brukarna i samtliga kategorier. För att erhålla prestationsersättning för uppnådda mål inom palliativa registret krävs att registrering genomförts i 70 % av dödsfallen. Även här bedöms Övertorneå kommun uppfylla målen. Dock är det svårt att uppnå 100 % eftersom endast registreringar kan ske i de fall det sker inom kommunens ansvarsområde. Patienter som avlider, exempelvis på sjukhus kan ej registreras då de är inom landstingets ansvarsområde Nationell värdegrund för äldreomsorgen I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ingår numera en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen. Vilket innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den kan vara olika aspekter såsom integritet, självbestämmande, individanpassning, kvalitet och trygghet. Den äldre personen ska så långt som möjligt kunna välja när och hur stöd i boendet ska ges. Kommunen kan ta beslut om att lämna kompensationen till en enskild person om kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid eller kunnat ge det bistånd som socialnämnden garanterat. Arbetet med att Införa den nationella värdegrunden för äldreomsorgen är påbörjad. Den enhetschef som leder 17

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer