Anteckningar från kurs i IST Analys Stefan Karlsson Hans Bergström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från kurs i IST Analys 2010. Stefan Karlsson Hans Bergström"

Transkript

1 Anteckningar från kurs i IST Analys 2010 Stefan Karlsson Hans Bergström 10

2 Referenspunkter IST Analys är ett av några verktyg som GSL tillhandahåller kommuner och skolor så att dessa kan ta fram uppgifter om egna elever eller sökande och intagna. IST Analys är Webbaserat. När som helst, oberoende av GSL, skall ni kunna ta fram aktuell statistik. Databasen uppdateras f.n. tre gånger om dygnet , 1215 och Databasen är en spegelbild av intagningsdatabasen. Om man tycker att data inte stämmer så beror i regel detta på felaktigheter, ofullständigheter eller fördröjningar i intagningsdatabasen. Huruvida data är korrekt eller inte beror huvudsakligen på om data i databasen är rätt, att registreringar är rätt gjorda, import från andra intagningsområden osv Urval kan göras bland flikarna och i flikarna samt i själva tabellerna. Mycket data fås direkt genom ett klick på en flik. Andra data tas fram genom urval. Det finns en särskild urvalsflik för kommuner och fristående gymnasieskolor. Urval i t ex en tabell påverkar data i hela verktyget (utom fliken Förändringshistoria). Hela verktyget fokuseras på detta urval. I fönstret Aktuella Val visas var i urvalsprocessen man befinner sig. Hjälpmedel är Bakåt och Radera knapparna. Det gäller bara att veta var och när man skall använda dessa knappar. Genom att skapa Bokmärken sparar man urval man gör. Då slipper man göra samma urvalsprocedur varje gång. Bokmärken Bokmärken används för att spara urval som man gjort och som man vill använda vid ett senare tillfälle. Ett exempel för detta: sparat urval för intagna kommunen/friskolan. För att spara ett bokmärke, klickar man på Bokmärke (om Bokmärke ej visas i verktygsmenyn, högerklickar man på verktygsmenyn och väljer bokmärke.) I dialogrutan som visas: - Skriv in ett namn som är tydligt, det ska vara lätt att förstå vilket urval du får upp med bokmärket.

3 - Om Låt bokmärket följa aktuellt val kryssas i betyder det att ditt bokmärkesurval läggs till på redan aktuellt urval när man använder det. - Om du kryssar i Låt bokmärket följa aktuellt val betyder det att ditt bokmärkesurval läggs till på redan aktuellt urval. - Om Visa layout-status kryssas i så kommer bokmärket att ta dig till den flik som är aktuell. - I Info-text anger man information om urvalet. - Om Popup-meddelande kryssas i så kommer info-texten att visas varje gång man väljer bokmärket. - Bokmärken är personliga och sparas på den dator eller den klientmapp man kopplat upp sig ifrån. Nyckeltal Det finns tre olika tabeller eller boxar som behandlar sökande till en kommun eller friskola eller från en kommun beroende på vilken inloggning man använder. Sökande Behörighetsstatus på sökande Intagna Uppgifterna i samtliga boxar handlar om sökande som har minst ett val till kommunen eller friskolan. Sökande Antal fysiska personer som har minst ett val i kommunen/friskola. Totalt antal val till kommunen/friskola. Behörighetsstatus Fördelning i antal och andelar mellan behöriga och obehöriga sökande, termins- och slutbetygen. Obehöriga sökanden är de som saknar betyg i minst ett av sv, ma eller eng. Här ingår även sökande med tom reguljär betygsrad. De kan t ex komma från Tyska skolan eller annan skola med annat betygssystem. I intagningsprövningen ingår både en maskinell behörighetsbedömning (betygsraden) och manuell bedömning. Den kompletterande/manuella behörighetsbedömningen görs på varje valrad. Gör följande för att få fram antalet faktiskt obehöriga bland de som saknar betygsrad: 1. Gå in i fliken Urval för att få en mer realistisk bild av behörighetstatus: t ex göra urval i boxen behörig/saknar betygsrad/obehörig. Behörig Obehörig Ingen slutbetygsrad Har minst G i en, ma och sv Saknar betyg i minst ett av ämnena en, ma eller sv En del kan vara behöriga, andra inte. 2. Vi markerar först Obehörig och går tillbaka till Nyckeltal. Då visas de maskinellt obehöriga exklusive sökande med tom betygsrad.

4 3. Vi går in i Urval och markerar Ingen slutbetygsrad och går tillbaka till Nyckeltal. Då visas antalet med tom betygsrad. I exemplet 12 sökande. 4. För att titta närmare på dessa sökande (med tom betygsrad) går vi vidare och öppnar fliken Behörighet I boxen Behörighetskod antal valrader visas de manuellt satta behörigheterna per valrad för de 12 sökanden som saknar betygsrad. Behörighetskoderna J och Q är i detta läge av intagningen behöriga (enligt betygsraden). Om man markerar dessa koder visas antalet sökanden i boxen Antal obehöriga/sökande. Dessa är 6 till antalet. För att se ansökan gällande dessa 6 behöriga sökande med tom betygsrad kan man öppna fliken Sökandelista, där sökandens samtliga val till utbildningsanordnaren visas.

5 Intagna Här visas inte intagna i den kommun eller fristående skola som loggat in. Om inget urval gjorts visas här om sökande med minst ett val till inloggade utbildningsanordnare tagits in någonstans. Önskar inloggad utbildningsanordnare uppgift om antalet intagna i den egna kommunen eller skolan måste ett urval första göras i fliken Urval. och sedan öppna fliken Nyckeltal. Ej intagna Antal Ej intagna är Antal sökande antal nuv intagna En beräkning av ej intagna görs i första hand för att avlämnande kommun skall kunna använda detta i uppföljningsansvaret. Som avlämnande kommun loggar en kommun in på ett särskilt sätt. Går man in som avlämnande kommun är antalet sökande i fliken Nyckeltal, samtliga sökande från kommunen. Antalet i boxen Ej intagna är de från kommunen som inte fått någon plats i gymnasieskolan. Vilka dessa är visas i fliken Ej intagna. Sökande per program Till viktiga nyckeltal kan väl också räknas antal 1 handssökande per program och plats.

6 Diagram Trender 1. Öppna databaserna 2. Klicka på Trend 3. Välj olika intagningsår 4. Urval kan göras i själva grafen. a. Markera urval staplar. Använd Bakåt knappen för att återgå b. Klicka på Urval Tre urvalsboxar: Generella urval av s folkbokföringskommun, kön och intagningsår Sökande Intagna Generella urval Folkbokföring: namn och kod T ex sökande hemmahörande i 0180 Sökande Vi vill göra urval på samtliga program utom IV och SÄR 1. Håll nere Ctrl knappen och markera IV och SÄR 2. Högerklicka och välj Uteslutna 3. Då ändras urvalet till samtliga program utom IV och SÄR 4. Kolla i fönstret Aktuella val Program: Behörighet Vit bakgrund, aktuella för sökt kommun det aktuella intagningsåret Högerklicka och välj möjliga Behöriga Välj först MP Öppna sedan fliken Sökande Gå tillbaka till Urval Gör urval på SP och gör samma sak. Kursval 1. Välj Nuv.intagen enhet 2. Välj i Kursval Moderna språk 1:1 3. Öppna fliken Kursval 4. Välj tabellen Anskod Kursval nuvarande intagna Intagna Viktigt att göra urval här om man sedan skall få fram riktiga intagningslistor.

7 Även om er kommun eller kommun ligger default på raden Nuv.intagen kommun, så måste markera kommunen eller friskolan om man skall få fram en aktuell intagningslista. Man kan specificera urvalet genom att välja studieväg och skola. Sökande Information finns för: antal sökande, totalt och i 1:a hand, hemkommun och valrang. Sökande per studieväg Visar sökt kommun, Ansökningskod, antal och sökande 1:a hand Boxen expanderas genom att klicka på + för att visa Ansökningskod Sökande som trend Visar Sökt kommun/skola och intagningsperiod För att visa diagram klickar man på diagramikonen i tabellhuvudet För att visa flera intagningsperioder måste flera perioder väljas i urvalet Period Sökande per hemkommun Diagrammet visar vilka hemkommuner sökande kommer ifrån Diagrammet visar alla kommuner vilket oftast ger många datastaplar. För att minimera antal data kan man föra muspekaren över de kommuner som man vill se resultat ifrån. Sökande från en specifik hemkommun I tabellen Folkbokf.kommun markeras den kommun man önskar se en lista ifrån Därefter går man till fliken Sökandelista Nu visas en lista på samtliga val som sökande från vald kommun har gjort. OBS en sökande kan ha fler val. För att se sökande per studieväg går man tillbaks till fliken Sökande Sökt kommun/friskola studieväg Sökandelista I sökandelistan finns uppgifter om bl a provpoäng för sökande till studievägar där färdighetsprov används vid urvalet eller information om vilken typ av bilaga som en sökande ev åberopar. Sökt studieväg Denna flik används i första hand av kommunal utbildningsanordnare eftersom tabeller visar statistik över sökande som tagits emot i mån av plats. Studieväg/program behöriga sökande Tabellen visar på sökande som tas emot i första resp andra hand.

8 Behöriga sökande 1:a val Antal sökande som har valet som förstahandsval och som är behöriga enligt betygsraden. Här kan ingå sökande från annat samverkansområde till kommunal skola som inte tagits emot av kommunen eller där yttrande- och mottagandehanteringen inte är klar. Även sent inkomna val inkluderas. De som utesluts i kolumnen är avvisade sökande (som inte kan tas in) och obehöriga. Mottagna 1:a hand Valrang 1 Antal sökande som har valet som förstahandsval, som är behöriga enligt betygsraden och som tillhör samverkansområdet/tagits emot i första hand. Sent inkomna val räknas med här. Mottagna 1:a hand Valrang 2 Antal sökande som har valet som andrahandsval, som är behöriga enligt betygsraden och som tillhör samverkansområdet/tagits emot i första hand. Sent inkomna val räknas med här. Mottagna 2:a hand Antal sökande, oberoende av valrang, som är behöriga enligt betygsraden, som är hemmahörande i kommun utanför samverkansområdet och som tagits emot i andra hand. Även sent inkomna inkluderas här. För resp kategori visas sedan antalet sökande per plats. Exempel: Gå till Urval: gör urval på NV. Gå tillbaka till fliken Sökt studieväg.

9 Studieväg/program inriktning Antalet sökande per program och inriktning. Även uppgift om medelbetyg finns. Trend könsfördelning och tabell slutbetyg medel I grafen Sökande per kön visas antal val, inte antal fysiska personer. I tabellen Slutbetyg Medel visas bl a medelbetyg. Här är det fråga om fysiska personer. Genom att i grafen Sökande per kön (antal val) markera t ex ett av könen slår detta direkt igenom denna tabell och visar det valda könets medelbetyg. Intagna Intagen i kommun Antal intagna totalt i kommunen/friskolan: samtliga och i 1-hand Folkbok.kommun Fördelning av intagna på vilken kommun de är hemmahörande i. Intagen i kommun/kommun per studieväg Antal intagna per studieväg: samtliga och i 1-hand Intagen kommun/skola Intagna i kommunen fördelat på skola Här visas antal per 1a, 2a och 3e hand samt antal platser. Interaktion mellan boxarna Man kan som tidigare nämnts göra urval i en fliks olika tabeller eller boxar. Ett urval i en tabell påverkar innehållet i övriga tabeller i fliken. Använd Bakåt knappen för att återgå. Intagna skola Att gå direkt in i denna flik är väl det enklaste och snabbaste sättet att få ett grepp om läget för skolan efter t ex en planeringskörning.

10 Per studieväg och skola visas antalet intagna per valrang och totalt, antal platser, antal reserver, intagningsgräns samt median. Intagna inriktning Tabellen kan expanderas så att antalet intagna per inriktning visas. Klicka på + tecknet! Återgå genom att klicka på tecknet! Även inriktningar som inte är officiella kan förekomma, beroende på hur ansökan ser ut och manuell registrering eller import från utanför intagningsområdet. Inom t ex SP finns endast de fyra nationella inriktningarna, inte friidrott. Yttrande och mottagande I fliken finns även uppgifter om yttrande och mottagande om sökanden är hemmahörande utanför sökt kommun eller inte tillhör samverkansområdet. Mest intressant för kommunala skolor. För att se sökande som tagits emot i mån av plats (sk andrahands sökande) klicka på siffran 4 i tabellen Mottagande kommuns beslut och markera sedan studievägen/arna i tabellen Intagna och öppna sedan fliken Intagningslista. Välj där listan Intagningslista med yttrande och mottagande.

11 Intagningslistor Det finns fem olika intagningslistor. De innehåller olika typer och mängder av information. Lista med uppgift om bilaga I en lista finns uppgift om att den intagna åberopat bilaga. Bilagan kan dock öppnas endast i SB systemet. Uppgift om bilaga finns även i Sökandelista. Intagningslista med yttrande och mottagande Uppgift om yttrande och mottagande. Första i raden har ingen sådan uppgift. Antingen har sökanden tagits in utan att mottagande kommun fått klartecken från hemkommunen eller så har GSL inte registrerat besluten. Lista med ansökningskod Listan i mitten informerar om vilken studieväg sökanden är intagen på. Här finns även betygsraden. Lista med betygsrad Denna lista är gjord för att ta fram betygsraden. Lista för avlämnande kommun Listan Intagningslista för avlämnande kommun är i första hand för just en avlämnande kommun. I denna framgår var och på vilken studieväg de är intagna. Den kan dock användas av mottagande kommun om man gör rätt urval i fliken Urval. Fördelen med denna lista är att, samtidigt som det är en totallista (samtliga) intagna, så finns uppgift om vilken studieväg sökandena är intagna på. Sortering Sortera i listan: klicka på kolumnen Urval i listan: klicka på ett fält Söka på yttrande Om man önskar sortera ut de som inte söker frisök: klicka på lämplig siffra i intagningslistan. Alternativ: 1. Gå in i fliken Intagna skola 2. Klicka på ett yttrande eller mottagande 3. Gå in i fliken Intagningslista Två vägar till intagningslistan Jag skall först visa på två vägar hur man kommer fram till en Intagningslista. Med den ena vägen finns en risk att man tolkar listan fel. A. Problematisk väg Om man går direkt till Intagningslista så blir det krångligt. Flera på listan är inte intagna i Lidingö. En del har inte längre val till Lidingö.

12 Lista med uppgift om studieväg Vi väljer intagningslista som visar ansökningskod. Endast de sökande med ansökningskod är intagna. Övriga har Huddinge i sin ansökan men är i de flesta fall intagna på i någon annan Friskola eller friskola. Lista utan uppgift om studieväg Då blir det än svårare att få fram de verkligt intagna. Alla med t ex poäng är de som är intagna. B. Bättre och tillförlitligare väg Det är bättre att göra följande: 1) Öppna fliken Urval 2) Markera kommunen eller friskolan i på raden Nuv.intagen kommun i boxen Urval intagna i fliken Urval. 3) OBS! Detta skall man göra även om man loggar in som mottagande kommun. 4) Gå till fliken Intagningslista 5) Välj intagningslista med ansökningskoder Går man den tidigare vägen så finns risk att man överskattar antalet intagna. Endast de som faktiskt är intagna visas i listan Kursval Intagna skola Välj en studieväg i Intagna skola, t ex SP. 82 st är intagna på SP. Välj Moderna språk 1:1 i boxen Typ av kursval.

13 De intagnas kursval fördelas på språk i Kursval fördelade på typ. Tabellen Kursval fördelade på studieväg kan expanderas så att de intagnas namn och personnummer visas, exempel de som valt Franska steg 1 Reservlista En studieväg i taget. Öppna först fliken Intagna skola för att se på vilka studievägar det finns reserver. Öppna sedan fliken Sökande skola och markera den studieväg man önskar ta in reserver till. I fliken Reservlista finns två boxar: En reservlista och en tabell som visar antalet reserver med olika prioritet. Listan Reservlista med betyg är inte korrekt. I nuläget kan ni bortse från denna. Det finns sammanlagt 25 reserver till studievägen. Endast sökande med reguljära grundskolebetyg kan hamna på en rangordnad lista. Klicka på raden Prioritet 1.

14 Reservlistan visas endast reserver som rangordnats maskinellt utifrån reguljära grundskolebetyg. I listan finns telefonnummer. Om man vill skicka ett reservbesked via posten gör man följande: Marker den eller de reserver som skall erbjudas reservplats. Håll nere Ctrl knappen om ni vill markera flera reserver. Öppna sedan fliken Adresslista förenklad. Man kan även gå till t ex fliken Kursval Sökande skola för att se vilka kursval reserverna har. Förändringshistoria I denna flik kan en mottagande gymnasieskola se förändringar i intagningen. Elever som tillkommit och elever som flyttat till annan skola. Data i denna flik är den enda flik som är oberoende av urval. Man klickar direkt på fliken. Man kan välja fr o m ett visst datum genom att först klicka på Visa förändringar från och med: Klicka en gång i fältet så att fyrkanten med tre prickar syns. Klicka sedan i fyrkanten. I fönstret skriver man i fr o m datumet. Borttagen Tackat Nej Berör en skola Tillagd Ny sökande Berör en skola

15 Ändrad Flyttad till annat sökalternativ Båda inblandade skolor ser samma händelse. Om jag loggar in som kommun visas förändringar inom en kommun. Om jag loggar in som mottagande skola. Ej intagna I IST analys är det främst en KOMMUN som har användning för data om Ej intagna, t ex inom ramen för uppföljningsansvaret. En FRISKOLA kan använda SYV sidan på Dexter för att se hur det gått för s a s de egna eleverna. 554 sökande är hemmahörande i Lidingö. Av dessa har 32 inte någon plats i gymnasieskolan. Samtliga val som dessa 32 har visas i fliken Ej intagna.

16 I listan visas samtliga val, behörighetstatus, en kolumn visar om en bilaga åberopas, betygsrad. Exportera information från flikar, tabeller eller diagram För att exportera eller skriva ut information högerklickar man på fliksidan, tabell eller diagram. I dialogrutan kan väljas: - Skriv ut - Skriv ut som pdf - Skicka till Excel (Skapar en ny Excelbok varje gång) - Exportera I denna dialogruta kan man välja ett flertal dokumentstandards beroende på vilket format som önskas på den sparade filen. - Kopiera till Urklipp (väljs om man vill kopiera information till en befintlig Excel eller Word) I denna dialogruta kan man välja om man vill kopiera all information med rubriker etc. välja Hela tabellen eller endast kopiera data Tabellvärden. Om informationen är ett diagram kommer urklippet att bestå av data, EJ diagrammet. För att spara diagrammet måste man välja bild.

Handbok IST Analys Intag

Handbok IST Analys Intag Handbok IST Analys Intag Innehåll Innehåll... 2 IST Analys - generellt... 3 Flikar... 3 Inbyggd hjälp... 3 Exportmöjligheter... 3 Bokmärken... 4 Behörigheter... 5 Flera datakällor... 5 Flikar... 6 Översikt

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 20131004 Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Behörighet... 3 Överblick över analysen... 4 Inbyggd hjälp... 4

Läs mer

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto.

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto. Så här gör du din digitala ansökan Ansökan gymnasiala kurser Komvux Skaffa dig ett inloggningskonto Komvux Örebro använder nu digital ansökan. Det första du måste göra för att kunna ansöka om att läsa

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 1 ÖVERSIKT :s produkt Driftdagboken är en dagbok/loggbok för operatörer inom industrin, där händelser i form av information om anläggningen, planlagt underhåll, driftsstörningar,

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Beställning av behörighet till projekt

Beställning av behörighet till projekt Fastighetsavdelning INSTRUKTION 1(6) 2007-04-03 Beställning av behörighet till projekt För att få åtkomst till eller avanmäla dig från ett projekt på Locums projektplats i advantum måste du logga in i

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Personalbokslut. HR-Nyckeltal i Hogia Personal

Personalbokslut. HR-Nyckeltal i Hogia Personal Personalbokslut HR-nyckeltal hjälper till att mäta hur väl organisationen fungerar och kan användas till att fästa uppmärksamhet på olika delar av företaget som behöver extra fokus samt hjälpa till att

Läs mer

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 0 ForReg Manual Innehållsförteckning Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5 Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 Fördjupning av företag utan e-post sid. 8 Fördjupning av utsökning sid. 9 12 Fördjupning

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

IST Sverige AB, Arabygatan 82, 352 46 Växjö E-post: info.se@ist.com Telefon: 0470-70 71 00

IST Sverige AB, Arabygatan 82, 352 46 Växjö E-post: info.se@ist.com Telefon: 0470-70 71 00 Generellt... 5 Flikar... 5 Inbyggd hjälp... 5 Objekt... 5 Urvalslista... 5 Tabell... 6 Pivottabell... 6 Ikoner... 6 Export... 7 Bokmärken... 7 Exportera bokmärken... 8 Importera bokmärken... 8 Kontrollpanelen...

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 Tex rapporter utan insatser: Välj tider tex kalendervecka Välj arbetslag Välj Filter Uppdelning, tex medarbetare Listtyp Komplett Utökad sökning Bocka i Endast rapporter

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Nationella kursprov Gymnasium

Nationella kursprov Gymnasium Nationella kursprov Gymnasium Publicerad 2013-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Nationella kursprov 1 Gymnasium 1 Nationella kursprov 3 Kontrollera

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver två enkla sätt att via mail göra allt ifrån snabba omröstningar till mer avancerade enkäter. Båda metoderna

Läs mer

Nationella prov Grundskola

Nationella prov Grundskola Nationella prov Grundskola Publicerad 2013-02-14 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Nationella prov Grundskola 1 Nationella prov 3 Kontrollera grunddata 3

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2011-12-16 Education Sida 1/7

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2011-12-16 Education Sida 1/7 Education Sida 1/7 Till Användare av Procapita Gymnasieantagning Driftsansvarig Produktinformation Procapita Gymnasieantagning, version 9.1 Denna produktinformation presenterar nyheter och förändringar

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6 Organisation...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT

MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT MANUAL RAPPORTER UR SENIOR ALERT Senior alerts rapporter ger utdata för olika syften och målgrupper. Rapporterna ger stöd för utvecklingsarbete och överblick för hur det förebyggande arbetssättet fungerar

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 1 Nya Funktioner Bevakning skicka till flera lärare Nu finns det möjlighet att skicka bevakningar till flera lärare samtidigt. Man kan välja att skicka bevakningen

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare WEBaccess Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i CareTech WEBaccess. Med hjälp av den här manualen får du kunskap i hur weblösningen

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer