Uppförandekod för Procordia Food

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod för Procordia Food"

Transkript

1 Uppförandekod för Procordia Food Vi tar ansvar för våra handlingar Procordia Food (nedan kallad Procordia) är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken som Felix, Bob, Ekströms, Önos, Risifrutti, Fun Light och Grandiosa. Vårt företag erbjuder mat och drycker som är välsmakande, bekväma och säkra. Det är avgörande för oss att våra konsumenter och kunder känner förtroende för våra produkter, värderingar och hur vi agerar. Det är därför viktigt att all vår verksamhet drivs med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, säkerhet och hälsa, affärsetik, miljö och ett hållbart jordbruk. I våra kunders och intressenters perspektiv har vi ansvar för hela värdekedjan från odling till konsumtion från jord till bord. Om uppförandekoden Procordias uppförandekod tar sitt avstamp dels från Orklas värdegrund, dels från Procordias egna kärnvärden närhet, kärlek till mat & dryck och nyfikenhet. Uppförandekoden är baserad på Orklas etiska riktlinjer (www.orkla.no), FNs deklaration om mänskliga rättigheter samt ILOs konventioner om arbetsförhållanden. Utöver uppförandekoden ska vi alltid följa all lagstiftning där vi verkar. Denna uppförandekod omfattar alla anställda på Procordia. Den är en ram för vad vi anser vara ansvarsfullt uppträdande, men är inte uttömmande. Vi ska alltid uppvisa gott omdöme, omtänksamhet och ansvar i vårt arbete. 1. Vi ställer höga krav på den mat vi tillagar Vår syn på säker mat och produktkvalitet Våra produkter ska vara goda och välsmakande och därmed leva upp till eller överträffa konsumenternas/kundernas förväntningar. Vår kärlek till mat och dryck innebär att vi lägger ner ett stort arbete på att använda bra och fina råvaror. Vi arbetar mycket medvetet, från råvara till färdig produkt för att kunna garantera produktsäkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Det gör vi genom förebyggande kvalitetssäkring, löpande produktionskontroller och uppföljande produktsäkerhets- och stickprovskontroller. Vi satsar löpande på utbildning i exempelvis livsmedelshygien och allergikunskap. Procordia arbetar enligt Global Food Safety Standars och Orkla Foods Matsäkerhetsstandard som båda är baserade på principerna i HACCP (Hazard Analyzis and Critical Control Point) avseende matsäkerhet. - Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt kvalitetsstandarden Global Standard for Food Safety. Vi har även ett internt matsäkerhetsprogram inom koncernen -Orklas Food Safety Standard. Vår efterlevnad säkerställs genom interna- och tredjepartsrevisioner. - Vi har ett flertal ekologiska alternativ som är godkända för ekologisk produktion

2 - Alla kontraktsodlare är godkända i enlighet med Procordia Foods kontrakts-bestämmelser, som årligen uppdateras. - Övriga råvaruproducenter måste uppfylla Orkla Foods Guidelines for Raw Material Suppliers. - Alla legotillverkare ska vara certifierade enligt senaste versionen av Global Standard for Foods Safety, eller motsvarande standard samt uppfylla de kompletterande kraven i Procordia Food Guideline for Contract Manufactures. Vår syn på tillsatser, ingredienser och hälsa Procordia ska aktivt medverka till konsumenternas hälsa, välbefinnande och matglädje. Vi vill hjälpa våra kunder att välja näringsriktig mat och skapa bra matvanor. Detta gör vi genom att förbättra näringsinnehållet i befintliga produkter, utveckla nya näringsriktiga produkter samt aktivt delta i forskning. Vid utveckling av nya och befintliga produkter i sortimentet utgår vi från de Nordiska näringsrekommendationerna samt vår Näringspolicy. Utöver detta erbjuder vi våra konsumenter och kunder - så många nyckelhålsmärkta (fiberrika och magra produkter med mindre socker och salt) produkter som möjligt, - produkter med socker, lättsockrade produkter, produkter utan socker och produkter med sötningsmedel, - magra produkter med bättre fettsammansättning. Vi arbetar förebyggande för att minska risken för allergener i våra produkter, och så långt som möjligt tar vi bort allergiframkallande ämnen i våra recept i enlighet med Procordias riktlinjer och Orklas Allergipolicy. Vi erbjuder och satsar vidare på SärNär-godkända (särskilda näringsbehov) produkter. Vi har en produktionsenhet där säker allergihantering innebär att vi kan garantera att produkter är fria från utvalda allergener som exempelvis mjölk och gluten. Procordia fokuserar på att minska användningen av tillsatser. Varje tillsats utvärderas ur konsumentoch produktnytta. Vi använder inga råvaror som har bestrålats. 2. God och utvecklande arbetsmiljö på våra arbetsplatser Grunden för att vi ska kunna leverera goda och välsmakande produkter, som överträffar våra konsumenter och kunders förväntningar, är att våra anställda har en utvecklande arbetsmiljö. Vi är övertygade om att bra ledarskap, utveckling av våra medarbetare samt ett målinriktat arbete bidrar till trivsel, effektivitet och en god arbetsmiljö. Vi gör årligen inventering av vårt kompetensbehov både på kort och lång sikt. I linje med detta så satsar vi på kompetens- och personalutvecklingsprogram. Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Vi lägger stor vikt vid att skapa en arbetsmiljö som tryggar hälsa, säkerhet och utveckling. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete vidtar vi kontinuerligt åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Vi tillåter inte att någon är alkoholpåverkad, eller nyttjar droger på arbetet. Vi erbjuder alla anställda friskvårdsaktiviteter samt företagshälsovård för att skapa och upprätthålla en god fysisk och mental hälsa.alla medarbetare erbjuds med viss regelbundenhet hälsokontroller. Vi följer noggrant upp arbetsskador och sjukfrånvaro och upprättar rehabiliteringsplaner för dem som varit sjuka en längre period.

3 Jämställdhet och diskriminering Vi främjar mångfald och jämställdhet och bemöter alla anställda enligt hans eller hennes förmåga och meriter i alla beslut som gäller arbetet, såsom befordran, lön, förmåner, utbildning, permittering och uppsägning. Alla medarbetare behandlas rättvist och med respekt oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning, etnisk eller nationell bakgrund, politisk uppfattning, föreningstillhörighet eller funktionshinder. Vi tolererar inga former av diskriminering, fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier. Vi tolererar heller inte övergrepp av kollegor eller affärspartners. Löner och arbetstid Vi förespråkar en balans mellan arbete och fritid och som regel ska inte anställda arbeta övertid, förutom under extraordinära affärsmässiga omständigheter. Vi erbjuder våra medarbetare förstärkt föräldrapenning. Alla anställda, inklusive säsongs- och projektanställda, har anställningskontrakt och är införstådda med arbetsvillkoren. Villkor och löner är rättvisa och lika med eller överstiger lagstadgad samt avtalad miniminivå för branschen. Datoranvändning och IT Datorer med tillgång till Internet och/eller E-post är viktiga arbetsredskap för Procordias medarbetare. Vi använder Internet och E-post så att de inte strider mot denna uppförandekod. Det är inte tillåtet att: besöka sajter som strider mot våra värderingar ex sexsajter kopiera och sprida mjukvara spela spel på Internet ladda ned mjukvara som screensavers, musik och filmfiler. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete via hemdator för tjänstemän. 3. Vi har högt ställda krav på affärsetik och integritet Mutor och gåvor Vi har höga krav på hederlighet och integritet och förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med. Vi varken ger eller tar emot gåvor som kan påverka eller ge intryck av att påverka integritet och omdöme i en affärsrelation. Gåvor och andra förmåner som inslag i en normal affärsrelation ska vara av ringa värde och omfattning för mottagaren. Intressekonflikter Vi undviker situationer där personliga, familjerelaterade eller ekonomiska intressen kan komma i konflikt med Procordias intressen. I de fall då intressekonflikter kan förväntas uppstå, skall den anställda meddela detta och rådgöra med högre chef. Fri konkurrens och sekretess Vi står för rättvis handel och främjar fri konkurrens. Vi agerar oberoende av våra konkurrenter och försöker aldrig inhämta information om konkurrenter som inte är allmänt tillgänglig. Alla anställda har ansvar för att inte röja kritisk information om verksamheten eller på annat sätt skada företaget. Sekretessavtal ska undertecknas av alla medarbetare, och upprättas i samband med alla affärskritiska projekt. Vi skriver alltid sekretessavtal med samtliga leverantörer.

4 Bokföring och rapportering All ekonomisk redovisning presenteras av Procordia Foods ägare Orkla ASA, som är noterat på börsen i Oslo. Bokföring och redovisning görs enligt lagstiftning och god bokföringssed. 4. Vi värnar om miljön Vår verksamhet skall bedrivas på ett resurssnålt sätt och med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi strävar efter att utveckla produkter som belastar miljön mindre genom att arbeta systematiskt med miljöledningssystem på våra anläggningar. I produktionsprocesserna fokuserar vi på att minska energianvändningen och därmed också klimatpåverkan. Vårt organiska avfall omvandlas antingen till biogas eller används till djurfoder. Distributionen görs med effektiv logistik som inte äventyrar produktens kvalitet. Vi använder inte flygtransporter för råvaror. Så långt som möjligt försöker vi minimera resor i tjänsten. Vi använder tele- och videomöten när så är möjligt, för att hålla ned resandet. Vi lägger stor vikt vid att använda resurssnåla och miljöanpassade förpackningar som är enkla för kunderna att tömma och återvinna. Alla förpackningar ingår i system för återvinning. Våra förpackningar utgörs av återvinningsbart material i de fall där så är möjligt och vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall som produkterna ger upphov till. Vi använder inte klorerade plastföreningar i förpackningar. Vi har en mycket restriktiv inställning till genmodifierade organismer, GMO, och tillåter inte råvaror eller ingredienser som är producerade genom genmodifiering. Vi köper inte palmolja från nyupprättade plantager och alla leverantörer är medlemmar i RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil). 5. Vi arbetar för ett hållbart jordbruk Hållbar odling Vårt företag är beroende av ett produktivt och hållbart jordbruk. Vi vill därför aktivt verka för att de råvaror som ingår i våra produkter har odlats och producerats på ett ansvarstagande sätt. I nära samarbete med våra kontraktsodlare (huvudsakligen potatis, gurka och rödbetor) följer vi noggrant odlingsprocessen. Vi ställer krav på att odlarna ska ha genomfört LRF s Miljöhusesyn. Utöver detta finns preciserade krav avseende val av utsäde, bekämpningsmedel, behovsanpassad bekämpning och gödsling. Revac-slam får användas förutsatt att det sker under kontrollerade former. Procordia ser gärna att odlarna satsar på integrerad produktion (IP). Vi stödjer Odlareföreningen (potatis) så att de ska kunna satsa på olika utvecklingsprojekt, bl a för att minska användning av bekämpningsmedel. Vi erbjuder konsumenterna ekologiska produkter. Djuromsorg Alla leverantörer av djur och köttprodukter måste ha dokumenterad plan för djurhälsa. Djur för köttproduktion ska skötas och omhändertas så att djurens hälsa och välbefinnande säkerställs. Tillväxthormoner och användning av antibiotika för att påskynda tillväxten får inte användas. Djuren ska transporteras, stallas och slaktas på sätt som orsakar så lite stress som möjligt.

5 6. Vi arbetar med leverantörer som agerar ansvarsfullt Det är angeläget att våra leverantörer agerar ansvarsfullt avseende kvalitet, miljö, hälsa, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar därför våra leverantörer och andra partners att följa denna uppförandekod. I Procordia Foods Guideline for Contract Manufactures tydliggörs vilka ytterligare krav som vi ställer på våra leverantörer. Dessa Guidelines innehåller en Code of Business Principles, som omfattar lagstiftning, samt Procordias syn på diskriminering, tvångsarbete, barnarbete, fackliga rättigheter, arbetsmiljö och villkor samt god sed i affärsrelationer. Guideline for Contract Manufactures innehåller också kvalitetskrav, som bygger på Global Standard for Food Safety, miljökrav samt hur uppföljning och revision ska genomföras. Övriga leverantörer måste uppfylla kraven i Orkla Guidelines for Raw Material Suppliers. Vi följer regelbundet upp leverantörernas arbete genom dialog och kontroller och vi delar gärna med oss av vår kunskap. 7. Vi är lyhörda gentemot omvärlden Kommunikation och öppenhet Genom att vara öppna, ärliga och lyhörda i vår kommunikation och kontakt med kunder, konsumenter och övriga intressenter säkerställer vi att vår verksamhet anpassas efter nationella, regionala och lokala förhållanden och har en positiv effekt både för Procordia och för samhället. Vi uppträder med öppenhet och transparens mot externa kontakter och samhället. Vi till-handahåller saklig information om Procordia, våra produkter och vår utveckling så långt det är möjligt. Märkning Ärlighet mot kunder och konsumenter och samhälle ger vi aldrig avkall på. För oss är det självklart att vår märkning är ärlig och korrekt. För att säkerställa korrekt märkning på konsumentförpackningarna följer vi noggrant den svenska och europeiska livsmedelslagstiftningen samt gällande branschriktlinjer. Vi arbetar systematiskt med att tillhandahålla riktig information om exempelvis ingredienser, allergener, näringsinnehåll och tillverkningsmetoder på våra förpackningar så långt det finns utrymme. Vi strävar också att så långt som möjligt kommunicera råvarornas ursprung samt att vägleda konsumenterna till näringsriktigt dagligt intag av olika näringsämnen genom GDA-märkning på förpackningen (Guideline Daily Amount). Ytterligare information om produkterna finns alltid tillgänglig på vår hemsida eller via direktkontakt med Procordias Konsumentkontakt. Reklam till barn Vi har ett mycket restriktivt förhållningssätt gällande marknadsföring gentemot barn och ungdomar utöver lagstiftning. Vi arbetar enligt Orklas riktlinjer, som bland annat omfattar på vilket sätt reklam ska utformas, i vilka medier reklam kan visas och med särskilt hänsynstagande till kommunikation via Internet. Politisk och religiös aktivitet Som representanter för Procordia avstår vi från alla typer av finansiellt eller annat stöd till politiska partier, politiker och religiösa organisationer. Varken namnet Procordia eller några som helst resurser används för att främja politiska partiers intressen eller religiösa organisationer. Procordias roll i samhället

6 Vi är angelägna om att beakta synpunkter på vår verksamhet från omvärlden och engagerar oss i en öppen dialog med våra intressenter, såsom detaljhandel, storhushållskunder, intresse-organisationer, miljöorganisationer, forskare och myndigheter. Vi medverkar, stödjer och uppmuntrar forskning inom miljö, hälsa och livsmedelskvalitet i olika nätverk och forum. Vi engagerar oss i vissa lokala idrotts- och motionsaktiviteter samt även i välgörenhetsprojekt. Våra sponsringsaktiviteter är framförallt fokuserade på barns och ungdomars hälsa och välmående och vi tar aktivt avstånd från aktiviteter där alkohol förekommer. Sponsring får endast ske i enlighet med Procordias riktlinjer. Genomförande och uppföljning Ledningen ansvarar för att införa och informera alla anställda om denna uppförandekod och uppmuntrar till en öppen, konstruktiv och informell diskussion om vad som kan anses vara ansvarsfullt beteende. Genom kompletterande policys, riktlinjer utbildning och avtal säkerställs implementering av uppförandekoden. Anställda uppmuntras att rapportera förhållanden som kan stå i konflikt med dessa principer. Anmälningar om överträdelser mot uppförandekoden kan lämnas anonymt till närmaste chef eller personalavdelningen. Det medför inget straff eller andra negativa konsekvenser för personer som lämnar in anmälan i god tro. Eventuella anmärkningar och misstankar behandlas konfidentiellt och överordnad skall iaktta tystnadsplikt i fråga om underordnade som rapporterar om misstänkta förhållanden. Denna uppförandekod har antagits av Procordias styrelse den 5 mars 2009 och ändringar kan endast godkännas av styrelsen.

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Bravidas uppförandekod

Bravidas uppförandekod Bravidas uppförandekod Bravidas värdeord Bravidas uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i det dagliga arbetet och för att stödja varje enskild medarbetare i sin

Läs mer