NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera"

Transkript

1 NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

2 NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Ska du bygga nytt hus? Då har du chansen att göra rätt från början! I detta häfte får du nybyggarens perspektiv på husets klimatskal, distributionssystem och uppvärmningsformer samt tips var du kan hitta mer information. Energi och ekonomi - tänk långsiktigt Ofta vägs energieffektiva lösningar mot ekonomi och då är det lätt att välja det som är billigast. Men det som är billigast vid inköpstillfället kan kosta mer under husets livslängd än vad en mer energieffektiv lösning gör. Du ska inte behöva byta ventilationssystem eller uppvärmningsalternativ om fem eller tio år bara för att det du valde har blivit för dyrt i drift. Regler och lagar På Boverkets webbplats kan du läsa om de byggregler och konstruktionsregler som reglerar de krav som ställs på byggnadens energihushållning och funktionalitet när det gäller till exempel badrum, bärförmåga, stadga och beständighet. Lagstiftningen anger en maxnivå när det gäller energianvändning per kvadratmeter- det finns flera bra exempel på hus som har betydligt lägre energianvändning per kvadratmeter än vad byggreglerna anger. Kraven kommer också att skärpas på sikt från och med 2021 måste alla nybygga hus vara nära nollenergihus. Just nu utarbetas reglerna för vad som då kommer att vara tillåten energianvändning. Placeringen påverkar energianvändningen Klimatpåverkan utifrån har ofta stor inverkan på energianvändningen i huset. Bygg gärna huset på en skyddad plats och placera små fönster mot norr och stora fönster mot söder. Undvik energibovar Fönstren är tillsammans med balkong- eller verandadörren ofta de största energibovarna i husets klimatskal. Satsa på fönster med lågt U-värde. De är lite dyrare men det tjänar du snart in på lägre energibehov och högre komfort. U-värdet beskriver hur väl fönstret isolerar.

3 Lågenergi- och passivhus Satsa på att bygga ett lågenergihus som har mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar). Isoleringen gör att en stor del av värmen som alstras inne i huset av människorna som bor där, av hushållsmaskiner och hemelektronik stannar kvar i huset. I ett passivhus gör bra isolering och värmeåtervinning att man i stort sett inte behöver tillföra någon värmeenergi alls. Huset utrustas med ett ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften. En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energianvändningen för varmvattenproduktion. Plusenergihus framtidens lösning? Redan idag finns hus som totalt sett producerar mer energi än vad som används. Det kallas då för plusenergihus. Förutom bra isolering och värmeåtervinning förses huset med egen elproduktion, till exempel solceller eller vindkraft. Givetvis finns det tillfällen då huset måste tillföras energi utifrån men vid andra tillfällen finns ett energiöverskott. KLIMATSKAL Klimatskalet är husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar. När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av husets klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt. Lågenergihus har mycket bra klimatskal. Huset värms upp med den värme som alstras av hushållsapparaterna och de boende. Den extra isoleringen i väggar, golv, tak, fönster och dörrar gör att den värmen oftast räcker. Under årets kallaste dagar behövs en liten mängd tillskottsvärme. Att bygga ett lågenergihus är dyrare än att bygga ett vanligt hus men eftersom kostnaden för uppvärmning är så låg är det ändå ekonomiskt försvarbart, sett till husets livslängd. Fönster Att välja energieffektiva fönster är en självklarhet. Det kostar lite mer men det har du snart sparat in. Med en värmekamera kan man lätt se värmeförlusterna om ett fönster till exempel är dåligt drevat. På energimyndighetens hemsida finns mer information om thermofotografering av fönster, se länktips i slutet av denna broschyr. Det finns även en guide till ett bra fönsterval på energimyndighetens hemsida.

4 God isolering minskar förlusterna För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Tio centimeters isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,5 Watt per kvadratmeter Kelvin. Med 50 centimeter isolering sänker du U-värdet till drygt 0,1. En tilläggsisolering i efterhand kan bli mycket kostsam, för att inte säga omöjlig att genomföra. Därför är det viktigt att göra rätt från början. När du bygger nytt lönar det sig att isolera ordentligt. Vid nybygge bör ytterväggarna ha ett U-värde på högst 0,16. Lågenergihus kan ligga runt 0,1. Vindbjälklaget bör ha ett U-värde på högst 0,1 och markplattan (grunden) bör ha ett U-värde på högst 0,2. Köldbryggor, det vill säga genomföringar i konstruktioner som leder värme, spelar relativt sett större roll ju mer välisolerat huset är. Två exempel på köldbryggor är infästningen av en balkong i fasaden och där golvbjälklagen möter fasaden. Även husets form är viktig, det vill säga hur stor väggytan är i förhållande till golvytan. Exempelvis är tvåplansvillor lättare att få energieffektiva än enplansvillor. Med en värmekamera kan du se var exempelvis väggarna är dåligt isolerade. Observera att det är viktigt att den person som utför thermofotografering har utbildning inom detta. Var noga med tätskiktet! Husets tätskikt är viktigt för att huset ska hålla den energiprestanda som tillverkaren utlovar. Ett otätt hus kan leda till fuktproblem och onödiga värmeförluster. I ett helt tätt hus kan ett bra inneklimat uppnås genom styrd till- och frånluftsventilation. Tätskiktet kan ibland skadas under byggets gång så ställ gärna krav på att huset ska täthetsprovas när det är färdigt. DISTRIBUTIONSSYSTEM Om du satsar på ett vattenburet distributionssystem i ditt hus får du ett flexibelt system och du har chans att slippa bli elberoende. Vattenburen värme kan du ha i både traditionella radiatorer, i golvet, eller överfört till luftvärme. Det vattenburna systemet drivs med en cirkulationspump och enligt ett test som Energimyndighetens Testlab har gjort skiljer det mycket i energianvändning mellan olika cirkulationspumpar. Mer info finns på energimyndighetens hemsida.

5 Luftvärme Ser du till att satsa ordentligt på isolering av väggar, golv, tak och fönster blir det möjligt att värma huset med hushållsmaskiner och den värme som ges av dig och din familj. När det är som kallast behövs ett litet värmetillskott som till exempel kan komma från ett värmebatteri i ventilationsluften. Värmebatteriet slår då till och värmer luften som sedan distribueras ut i huset. Om värmebatteriet består av rörslingor med cirkulerade varmvatten kallas systemet för vattenburen luftvärme. Reglersystem Styr- och reglersystemets uppgift är att hålla en jämn önskad temperatur i bostadens olika delar. Temperaturen i ett nybyggt, välisolerat hus kan påverkas mycket av instrålande sol. Därför är det bra att ha ett reglersystem som anpassar värmetillförseln efter detta. Golvvärme Golvvärme kan vara vattenburen eller bestå av elslingor. Har du ett vattenburet värmesystem i huset är det klokt att även välja vattenburen golvvärme. Golvvärmen kan antingen användas som enda uppvärmningsform eller som komfortvärme i vissa delar av huset. Installerar du golvvärme som komfortvärme blir ofta energianvändningen större eftersom golvvärmen gärna används även på sommaren för att förhindra kalla golv. Ska du ha golvvärme är det extra viktigt att se till så att isoleringen under golvvärmen är bra. För ett nybyggt hus där man kan påverka hur det ser ut under grunden rekommenderas minst 300 mm isolering under bottenplattan. Glöm inte att även kanten av bottenplattan behöver isoleras, annars kan det läcka ut mycket energi där. UPPVÄRMNINGSFORMER Det finns olika möjligheter för att värma upp en villa. Valet av uppvärmningssystem styrs av ekonomi, miljöhänsyn och bekvämlighet men också av det enskilda husets förutsättningar. Valmöjligheterna bestäms också av var huset kommer att ligga, i tätort eller glesbygd, och om det finns ledningar för fjärrvärme eller gas. Personlig rådgivning Det är bra att diskutera husets energilösningar med någon innan du träffar husförsäljaren. Mora och Orsas energi- och klimatrådgivare nås på samt

6 Solvärme Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom det i princip inte ger några utsläpp alls till luften. Solvärme används som komplement till någon annan uppvärmningskälla. En bra kombination brukar vara solvärme tillsammans med en vedeller pelletspanna. Redan i planeringsskedet av ditt husbygge kan du anpassa husets läge och yttre förutsättningar för att optimalt stämma med solvärmen. Solpanelerna ska ligga på ett tak i söderläge, sydväst till sydost, utan skuggning från omgivande träd eller byggnader. Lutningen på panelerna ska vara mellan 25 grader och 60 grader. Vid dimensioneringen bör du ta hänsyn till att behovet av uppvärmning är lägre i ett nybyggt välisolerat hus men att behovet av tappvarmvatten ligger kvar och inte påverkas nämnvärt av den modernare standarden. Elvärme I ett nybyggt, välisolerat hus med bra återvinning av energin från ventilationsluften kan den större delen av energin för uppvärmning komma från människor och apparater i huset. När det är som kallast behövs ett litet värmetillskott som till exempel kan komma från ett elektriskt värmebatteri som värmer upp inkommande ventilationsluft. Det ställs strängare krav på energianvändningen per kvadratmeter i hus som byggs med direktverkande elvärme. Du kan läsa mer om krav på energihushållning i nya byggnader i Boverkets byggregler. Fjärrvärme Beroende på var du tänker bygga ditt hus varierar förutsättningarna för att kunna få fjärrvärme inkopplat. Kostnaden för att dra kulvert kan bli så stor att man prioriterat bort fjärrvärme från ett område som har långt mellan husen. Vänd dig till E.ON för att få reda på om det är möjligt att få fjärrvärme till just din tomt. Ved Ved är ett förnybart bränsle som inte ökar utsläppen av koldioxid. Du kan välja att värma hela huset med ved genom att utrusta dig med en vedpanna med tillhörande ackumulatortank eller så väljer du att sätta in en vedkamin, vedspis eller kakelugn som kompletterande uppvärmning. Pellets Pellets är ett biobränsle som används antingen i en kamin eller i en panna. En fördel jämfört med ved är att bränslet är torrt, ger små utsläpp och att den i huvudsak sköter sig själv.

7 Värmepump Frånluftsvärmepumpen har tidigare varit vanlig i nybyggda villor men nu har också andra typer av värmepumpar som bergvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar börjat användas. När du ska bygga nytt hus kan du undersöka de nya lösningarna på frånluftsvärmepumpar som börjat dyka upp på marknaden. Det är frånluftsvärmepumpar som kompletteras med ett kortare borrhål eller en kortare markvärmeslinga. En frånluftsvärmepump tar vara på värmen i den utgående ventilationsluften för att göra varmvatten och värme till huset. Kompletterat med till exempel en bergvärmeslinga kan frånluftsvärmepumpen bli mer effektiv och täcka en större del av energibehovet under året. Speciellt eftersom en nytt välisolerat hus har ett väsentligt lägre värmebehov. Gas Till energigaserna räknas naturgas, stadsgas, gasol och biogas. Biogasen är förnybar till skillnad från de övriga. Tillgången till gas är begränsad till vissa områden i Sverige, beroende på att infrastrukturen för gas inte är utbyggd i hela landet. MER INFORMATION För mer information besök gärna följande sidor: Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Under fliken Hushåll hittar du som privatperson information om energispartips, uppvärmning etc. SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Här finns information om värmepumpar. Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 70 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Här finns information om solenergisystem. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

8 Pelletsintressenters Samorganisation. Pellsam har till ändamål att främja konsumentens intresse genom trygga, ekonomiska och miljömässigt bra uppvärmningssystem baserade på förnyelsebar energi. Energimyndigheten har initierat projektet Energimärkta fönster vars syfte är att underlätta för konsumenter att välja energisparande fönster. Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Välj fliken Innehåll A-Ö och sedan Konsumentinformation A-Ö till vänster. KONTAKTUPPGIFTER: Energi- & klimatrådgivare Mora & Orsa kommuner , KÄLLA: BILDER: royalty-free photos

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer