Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL"

Transkript

1 Vision Vi har tagit fram fyra grundstenar som bygger visionen. Det handlar om ord och begrepp som hela tiden återkommit under arbetet och som kommer att bära upp visionen. Bättre Simrishamn är en plats man väljer för att må bättre. Därför ska kommunen vara bra på att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina invånare. Kommunens största attraktionskraft ligger i landskapet, som ska värnas om genom långsiktigt hållbarhetsarbete. Kontrasterna Kontrasterna i landskapet vårdas och fortsätter att locka till sig kreativa människor. Mångfald uppmuntras och engagerade invånare bidrar till att driva kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. Levande Både landskap och människor skapar växtkraft och grogrund för innovationer. Nya företagsetableringar och utbildningsmöjligheter lockar yngre inflyttare. Tradition och historia vårdas, men siktet är ställt på framtiden. Alla dagar Vardagen ska vara god för Simrishamns invånare hela året om: En bättre vardag var dag. Detta uppnås genom att gjuta liv i kommunen och öppna för innovation, forskning och företagande. Vår vision är; Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. För att vi ska nå denna vision måste alla arbeta tillsammans mot gemensamma mål och inom gemensamma ramar. Och alla har vi olika uppgifter: Kommunens ansvar är att skapa förutsättningarna. Medborgarnas ansvar är att ta tillvara på dem. Politiken målar upp visioner och sätter mål. Politikerna fattar beslut om vad som ska göras för att nå dessa mål och framför allt är de medborgarnas företrädare. Tjänstemännen, slutligen, ansvarar för hur frågorna ska lösas, verkställer besluten och återrapporterar till politiken och kommunmedborgarna. För att säkerställa att vi alla jobbar mot samma mål måste vi i den kommunala verksamheten prioritera, både i och bland våra verksamheter och ansvarsområden. Det finns alltså ett behov av att definiera våra kärnområden och hitta samarbetsmodeller. Därför beskriver de strategiska utvecklingsområdena vad vi ska fokusera på, för att förverkliga vår vision och tackla våra utmaningar. De visar vägen för hur vi ska ta oss ifrån nuläget till ett önskat läge. Förändring sker över tid. För att vi ska lyckas med denna resa krävs mod, engagemang och framför allt uthållighet.

2 Strategiska utvecklingsområden I visionsarbetet har vi genom nulägesanalysen identifierat ett antal utmaningar: geografi, demografi, demokrati och kompetensförsörjning. Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta våra utmaningar och framför allt för att utveckla våra styrkor. De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i utmaningarna och beskriver vad vi ska fokusera på. 1. Utmaning geografi: Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framtiden. Hela kommunen ska vara levande. Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och byarna emellan med sina starka identiteter gör oss unika i förhållande till andra kommuner. Tillsammans ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis digitala. Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga mötesplatser och utveckla nya. Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett breddat utbud som motsvarar behov och förväntning hos dagens och morgondagens medborgare. Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till utvecklingsprojekt. 2. Utmaning: demografi. En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra alla dagar. Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en framgångsrik kommun som människor vill leva, bo och verka i. Utan unga ingen långsiktig tillväxt. Simrishamn har unika kvalitéer som gör att valet av kommunen som bostads- eller etableringsort är ett medvetet val. Simrishamns kommun ska vara kommunen där man mår bättre. Där man trivts när man växte upp, dit återvänder man. Man vill trivas där man bor, kunna försörja sig själv, veta att god omsorg finns att få när den behövs. Detta är också förutsättningar för att man ska bli en förespråkare för sin kommun. Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjligheterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarnomsorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge alla barn och unga samma förutsättningar till lärande. Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet att leva självständigt som möjligt, nu och i framtiden. Kommunens bostadsbyggande ska följa medborgarens behov genom livets skeenden.

3 En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns kommun är det rika kulturutbudet och det kontrastrika landskapet. Kulturen skapar möten och är också grogrund för innovationer och tillväxt. 3. Utmaning: demokrati. Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och verkar i Simrishamns kommun. Det medför annorlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar tillvara på det engagemang och den viljekraft som finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och förändring ses som möjligheter. Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala om aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompetens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras genom att befintliga kanaler, som exempelvis Framtidsverkstäderna utvecklas och genom att hitta och använda nya kommunikationskanaler.

4 Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättrekontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Strategiska utvecklingsområden 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 3. Demokrati Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. 1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar. 1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt. 2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet. 2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla. 3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn. 3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen. 1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och är jämställdhet vid planering av bebyggelse. 1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil. 1.5 Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten. 2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto. 2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering. 2.5 Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden. 3.3 Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar. 2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt.

5 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar Kommunen ska prioritera detaljplaner som medger flera lägenheter i samma detaljplan. (KS) Antal detaljplaner som medger flera lägenheter Exploatering i områden dit inflyttning av permanentboende förväntas ske, ska prioriteras. (SBN) Bostadsförsörjningsprogram skall påbörjas under 2014.

6 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt Företagen upplever företagsklimatet som bra. Nivån ska inte understiga föregående års nivå. (KS) Det är attraktivt för nya företag att etablera sig i kommunen. Nivån ska inte understiga föregående års nivå(ks) Alla företag skall få en god service. Nivån ska inte understiga föregående års nivå.(ks) Utveckla reseanledningar på destinationen för att öka antalet gästnätter och arbetar för en året runt destination. Sammanfattande omdöme om förtagsklimatet via Nöjd kund index. SKL undersökning Insikten (KKiK mått 34) Antal nya företag per 1000 invånare. (KKiK mått 34). Sammanfattande omdöme om förtagsklimatet via Nöjd kund index. SKL undersökning Insikten (KKiK mått 34) Antalet gästnätter mäts månadsvis samt på årsbasis Bidra till en upplevelserik och kreativ samhällsmiljö, där näringsliv och ideella krafter engageras i det gemensamma arbetet. (KFN) Inom gymnasieskolan/vux utbildas elever i samverkan med det lokala näringslivets olika grenar. (BUN) Antal etablerade samarbeten med föreningar inom allmänkulturverksamheten. Antal etablerade samarbeten med företag inom allmänkulturverksamheten och Österlens museum. Det lokala näringslivet, och de lokala offentliga verksamheterna, anger i enkäter och intervjuer att de upplever att behovet av kompetens inom aktuella områden tillgodoses.

7 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och är jämställdhet vid planering av bebyggelse Kommunens översiktsplan utarbetas i linje med fokusområdet. (KS) Granskning av hur detaljplaner etc. bidrar till målen i översiktsplanen Anpassade mötesplatser för hela kommunens ålderstruktur och som bedöms som säkra och trygga mötesplatser. (SBN) Skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av informationen och kunskapsuppbyggnaden kring vårt lokala kulturella arv. (KFN) Invånare och besökare ska uppleva att det finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande, särskilt fokus ska läggas på barn och unga. (KFN) Trygghetsvandringar och möte med samverkansråd för trygghet och hälsa ska ske. Antal aktiviteter inom Österlens museum. Könsuppdelad statistik över antal besökare/deltagare på Benka Dí, Österlens museum och bilioteket. Antal aktiviteter från Benka Dí tillsammans med föräldradrivna fritidsgårdar. Statistik över antal bokningar av samlingslokaler och sporthallar/ idrottsanläggningar Öppettid utöver tiden på vardagar på biblioteket Öppettid utöver tiden på vardagar på simhallen Äldre män och kvinnor ska ges möjlighet till mötesplatser i kommunen. (SN) Till budget 2015 ska en plan ha tagits fram för mötesplats i centrala Simrishamn.(VoO)

8 1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil. 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt Verksamheter och projekt med marin anknytning samverkar. Antalet projekt med marin anknytning ska öka. (KS) Antal arbetstillfälle i projekt. Antal projekt Hamnarna ska i högre grad upplevas som attraktiva mötesplatser och besöksmål av så väl permanentboende som turister. (SBN) Antal besökare i hamnen Industriell hamnverksamhet och Simrishamns betydelse som en av Sveriges viktigaste landningsplats för fisk ska utvecklas och säkerställas. (SBN) Större andel av den svenska kvoten fångst ska landa i Simrishamn. Andel sysselsättning inom det marina området.

9 1. Geografi Kontrasterna är vår största tillgång vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 1.5 Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten. Det antagna miljöprogrammets mål gäller. Uppföljning sker enligt miljöprogrammets anvisningar.

10 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet Förskolors och skolors lokaler och utemiljöer ska motsvara brukarnas förväntningar och önskemål. (SBN) Öka barn och ungas möjlighet till kunskapsinhämtning, tillgång till kulturell verksamhet med hög kvalitet och varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter. (KFN) Arbeta för att minska andelen unga i utanförskap. (KFN) Kommunens skolor har kunskapskrav och resultat som är över det nationella genomsnittet. (BUN) God och inspirerande lärmiljö. (BUN) Enkätundersökning för nöjd kundindex ska utföras minst vartannat år. Könsuppdelad statistik över antal utlån på biblioteket Antal evenemang för barn och unga i biblioteket, allmänkultur, Österlens museum och Benka Dí. Könsuppdelad statistik för fördelning av aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet. Framtagande av biblioteksplan. Antal pojkar och flickor som deltar i de mobila fritidsledarnas aktiviteter. Resultaten från de nationella databaserna (SCB, SIRIS med flera) indikerar resultat över rikssnittet. Attitydundersökningens resultat visar att eleverna upplever skolan som meningsfull och trivsam.

11 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet Tidig upptäckt av barn och elever i behov av särskilt stöd prioriteras. (BUN) Behov av omfattande insatser utanför hemmet för flickor och pojkar ska minska genom att erbjuda insatser öppenvård i egen regi. (SN) Elevhälsans statistik indikerar att färre elever än tidigare upptäcks först i de senare årskurserna. Antal anmälningar som leder till utredning, antal ködagar, antal genomförda utredningar jämfört med föregående år Ingångvärde andel personer med insats öppenvård respektive köpt vård. Stäms av första gång Andel personer med insatser i form av köpt vård ska minska.

12 En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppleva att de får ett gott bemötande. (KS,SN) 2. Demografi Medelvärdet på fråga om bemötande i individuell kvalitetsuppföljning för VoO och LSS ska vara minst 2,8 av 3. Medelvärdet på fråga om bemötande i enkät för IFO ska vara minst 4 av 5.(SN) Andel medborgare som upplever ett gott bemötande via telefonkontakt. Medelvärde 82 % år (KKiK mått 3) (KS) Öka möjlighet för distansarbete. (KS) Tillgängligheten, service och effektivitet ska öka genom införande av e-tjänster. Införande av 20 e-tjänster ska göras under år E-tjänster möjliggör att information inte bara ges på begäran. (KS) Tillgängligheten i det offentliga rummet ska motsvara brukarnas förväntningar och önskemål. (SBN) Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha möjlighet till IT-teknik som stöd för kommunikation, delaktighet, självständighet och trygghet. (SN) Nulägesanalys av befintlig utbyggnad av bredband och fiberoptik. Uppföljningen visar att större andel har tillgång till fiberoptik. Antal införda e-tjänster under år Inventering av offentliga rummet som utmynnar i att åtgärdslista ska utföras. Målet är uppnått när man inom LSS kan beskriva att IT/teknik används för kommunikation, när elektronisk tillsyn nattetid erbjuds alla äldre med behov av tillsynsbesök nattetid VoO, samt när alla boenden inom VoO och LSS har trådlös uppkoppling.

13 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder och med insatser inom LSS ska uppleva sig inkluderade i samhället. (SN) Behov av omfattande insatser för kvinnor och män med missbruksproblematik ska minska genom att erbjuda öppenvård. (SN) Andelen hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska minska.(sn) Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,7 av 3.0. (LSS) Ingångvärde andel personer med insats öppenvård respektive köpt vård. Stäms av första gång Andel personer med insatser i form av köpt vård ska minska. (IFO) 2013 Ingångsvärde andel hushåll med långvarigt (sex månader eller längre). Stäms av första gången (IFO) Socialförvaltningen ska verka för att erbjuda platser för introduktion på arbetsmarknaden inom kommunens verksamheter för kvinnor och män i åldern år som haft försörjningsstöd sex månader eller längre. (SN) Målet är uppfyllt när kommunen har minst 10 praktikplatser för kvinnor och män i åldern år.

14 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto Vid utgången av år 2014 ska Kommunstyrelsen ha utarbetat en strategi för att öka befolkningen Kommunen ska arbeta för att påverka tidplanen avseende Simrishamnsbanan så att detta prioriteras och tidigareläggs. (KS) Ökade marknadsföringsinsatser genom kommunens hemsida med inriktning på Simrishamns kommun som inflyttningskommun. (KS) Ökad befolkning. Ökad befolkning. Träffar med Skånetrafiken, Region Skåne. Nuvarande tidplan i förhållande till ny tidplan. Simrishamnsbanan ska vara med i regionala och nationella planer. Ökad befolkning. Ett fönster på hemsidan finns år 2014 med samlad information om Simrishamn som inflyttningskommun. Antal besökare på sidan ska öka Offentliga miljöer i byarna och i Simrishamn skall upplevas som attraktiva och spännande. (SBN) Ökad befolkning. Ombyggnad ska ske av Hammenhögs torg samt ombyggnaden av Skillinge bycentrum skall påbörjas Kommunens skolor och förskolor är attraktiva.(bun) Ökad befolkning. Resultaten i attitydundersökningen i förskola, förskoleklass, grundskola, fritids och gymnasieskola visar att eleverna och vårdnadshavarna är nöjda med och kan rekommendera sin skola.

15 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering God arbetsmiljö - Medarbetarna ska vara nöjda med den totala arbetssituationen. Minst 70 % av medarbetarna ska rekommendera den egna arbetsplatsen. (KS) Simrishamns kommun ska vara en jämställd arbetsplats. (KS) Rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. (KS) Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, kompetenta och inspirerande pedagoger och personal på alla nivåer.(bun) Andel medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen. Enkät har tagits fram under 2013 och en nulägesanalys har genomförts. Insatser genomförs under år 2014, mätning sker igen år Årlig lönekartläggning. Jämställd rekryteringspolicy samt jämställd kompetensförsörjningsplan tas fram. I analysen av elevernas svar i attitydundersökningen, och i andra utvärderingar, pekar utfallet på att eleverna upplever pedagogerna som kompetenta och inspirerande. I analysen av pedagogernas svar i attitydundersökningen, och i andra utvärderingar, pekar utfallet på att pedagogerna upplever sin arbetsmiljö som attraktiv och inspirerande.

16 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.5 Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden Behov av biståndsbedömd vård och omsorg ska minska genom att erbjuda förebyggande åtgärder i samverkan med andra. (SN) Målet är uppnått när andelen av äldre i befolkningen (80-) som har beslut om särskilt boende eller hemtjänst minskar (Handläggaren-heten, VoO) Behov av hälso- och sjukvård ska minska genom att erbjuda förebyggande åtgärder. (SN) Kvinnor och män med insatser inom Vård och omsorg ska uppleva att insatserna har god kontinuitet vad gäller personal. (SN) Kvinnor och män ska uppleva att insatserna har god kvalitet. (SN) Kvinnor och män ska uppleva maten som god. (SN) Målet är uppnått när andelen äldre i befolkningen (80-) som behöver hemsjukvård minskar. (VoO) Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,2 av 3.0 i individuell kvalitetsupp-följning. (VoO) Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst, 2,8 av 3,0 i individuell kvalitetsuppföljning. (VoO) Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,5 av 3.0 i individuell kvalitetsupp-följning. (VoO)

17 2. Demografi En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra - alla dagar. 2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt Handlingsprogram ska tas fram under år 2014 för att tydliggöra fokusområdet. (KS) Arbeta för planering av nya mötesplatser för spontana idrotts- och kulturyttringar i dialog med invånarna. (KFN) Handlingsprogram finns. Antalet framtagna/framlagda förslag för nya mötesplatser. Antal årliga utbildningstillfällen med föreningar. Antal årliga dialogträffar med markägare.

18 3. Demokrati Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. 3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn Öka samverkan inom kommunen samt mellan kommun, föreningsliv och näringsliv för att garantera barn och unga god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor. (KFN) Antal samverkansprojekt med extern part. Antal samverkansprojekt med intern part Öppna medborgarmöten som behandlar frågor om det offentliga rummet ska hållas. (SBN) Minst två öppna så kallade kafémöte skall hållas. Mötena hålls på förvaltningen Flickor och pojkar, kvinnor och män ska uppleva att de kan påverka vid genomförandet av sin insats. (SN) Målet är uppnått när medelvärdet av de svarande ligger på minst 2,6 av 3.0 i individuell kvalitetsupp-följning. (VoO, LSS)

19 3. Demokrati Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. 3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen Medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling ska vara god och ska inte understiga 2012 års nivå. (KS) Mätning av aktiviteter för medborgardialog. Nivå år 2012, 75 % av maxpoäng. Egen mätning inrapporteras till Kolada. (KKiK mått 14) Ökad närvaro på internet, sociala medier. (SBN) Invånarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör deras vardag.(kfn) Antal besökare på Facebook. Antal medborgardialogträffar/ fokusgrupper Andel aktiviteter på Benka Dí som uppstått genom att unga varit delaktiga i planeringen. Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar. Årlig deltagarenkät Benka Dí Samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen har en levande samhällsdialog som kännetecknas av goda flöden i moderna medier. (BUN) Statistik avseende aktivitet och delaktighet i våra olika informations- och dialogkanaler visar på höga värden Socialnämnden ska förstärka och utveckla dialog vid större inriktningsbeslut genom exempelvis dialogcafé och evenemang. (SN) Socialförvaltningen ska genomföra minst två aktiviteter för dialog vid större inriktningsbeslut. Skriftlig utvärdering ska ske.

20 3. Demokrati Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. 3.3 Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar Tydliga roller och ansvar för politiker och tjänstemän. (KS) Utbildningsinsatser

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR SALA.SE 2014-2016 1 (3) 2014-02-12 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler Internet rymmer idag ett stort

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Nämndmål Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare. Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN

Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare. Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN Sida Innehåll 3 5 6 7 8 11 13 14 Vision 2020 Delaktighet och inflytande Hållbar utveckling Jämställdhet

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer