Valprogram för Falköpings kommun 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprogram för Falköpings kommun 2014"

Transkript

1

2

3 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det är därför vi vill att makten skall finnas så nära människorna som möjligt. Vi vill också bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Detta innebär att människan ska bruka och inte förbruka det som tillhör kommande generationer. Det samhälle vi eftersträvar bygger på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Utifrån dessa grundläggande värderingar skapar vi ett hållbart samhälle där alla människor har möjlighet att leva det goda livet. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och bygger på frihet, rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Centerpartiet driver en politik där marknadsekonomin är grunden till samhällets välstånd och man tar etisk och miljömässig hänsyn. Genom att skapa förutsättningar för företag och minska på byråkrati kan arbetstillfällen skapas. Att människan har ett arbete är grunden för skapandet av ett hållbart samhälle, utveckling, för jämlikhet, jämställdhet, välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela Falköpings kommun. Centerpartiet har lett och utvecklat Falköpings kommun sedan kommunen bildades efter valet Vi är beredda att fortsätta ta ansvar efter valet 2014, för att arbeta för Falköpings kommuns utveckling i hållbar riktning och där social trygghet, goda livsvillkor och ett gott liv skall finnas. Falköping har stora förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att kommunen skall bli självförsörjande på produktion av förnybar energi! Under Centerpartiets ledning har viktiga beslut fattats; tex utvecklingen av biogas och vindkraft; logistikcenter, en ny köksorganisation med lokal tillagning av mat; införandet av LOV:en i hemtjänsten och en ny sporthall i Vartofta. Falköping är en landsbygdskommun med många styrkor! Falbygden har en lång tradition av odling och kultur. Här finns en stor utvecklingspotential när det gäller produktion och handel av lokal mat, samt inom andra delar av den gröna näringen. Genom att medvetet satsa på turismen, där maten, historien och naturen är reseanledningar, kan detta bli en viktig framtida näring för kommunen. Centerpartiets företrädare utövar ett tydligt och resultatinriktat politiskt ledarskap och vi vill fortsätta ta ansvar och medverka i olika samarbeten i olika samarbeten för att utveckla Falköpings kommun på alla nivåer. Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara därför har vårt lokala valprogram namnet Centerpartiet Ett hållbart val för Falköpings kommun!

4 Välfärd Hälsa Trygghet För att må bra behöver människan ha hälsan och känna trygghet. Det kan vara trygghet i det egna hemmet, på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer. Det är också en trygghet att veta att man får vård och omsorg när man behöver den. Idag månar många människor om sin hälsa mer än tidigare; man motionerar, försöker äta sunt, slutar röka och dricker mindre alkohol. Vi lever idag längre och vi kan se ett mönster att både unga och äldre lever ett mycket aktivt liv på olika sätt. Trots detta vet vi att minst 20 % av den totala sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Centerpartiet vill att alla invånare i kommunen ska ha möjlighet att må bra. Att ta hand om sin hälsa är ett egenansvar och för att klara det i livets olika skeden måste man ha möjlighet att sköta om kropp och själ. Vad det innebär för den enskilde varierar över tid och ibland behöver samhället stödja. Centerpartiet vill därför satsa på insatser som ger förutsättningar till en god hälsa och som förebygger ohälsa. Centerpartiet tycker det är viktigt med valfrihet när det gäller vård och boende i livets alla skeden. Behöver man insatser för att sköta sin bostad eller vård och omsorg ska man även fortsättningsvis kunna välja utförare, privata såväl som kommunala. Detta är ett sätt att kunna forma sitt liv utefter sina egna behov och önskemål. Att hamna i missbruk är något mycket tragiskt för både den enskilde, men också för omgivningen. Ungdomar dricker allt mindre alkohol, men nyfikenheten på andra droger finns hos ungdomar. Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att arbeta med alkohol- och drogförebyggande program i skolan, till föräldrar och elever, men också att det finns en god missbruksvård. Kommunens pensionärer är en stor och ofta outnyttjad resurs i samhället. Många människor är ensamma och vill ha en meningsfull uppgift efter pensionen. Föreningslivet/civilsamhället tillsammans med kommunen måste bli bättre på att ta till vara pensionärernas erfarenheter och skapa forum och mötesplatser som minskar ensamhet och utanförskap. Centerpartiet anser att ett väl utvecklat anhörigstöd är mycket viktigt för att minska ohälsan. För dem som vårdar sina närstående skall det finnas tillfälle till återhämtning. De anhöriga gör en mycket viktig insats i vården av sina nära och kära och därför vill Centerpartiet arbeta för ett utvecklat system för anhörigstöd. att Falköpings kommuns invånare skall ha Skaraborgs bästa hälsa 2020 att det finns fler hjärtstartare i kommunen. att det blir en ökad satsning på friskvård, för att ge bra möjligheter så att invånarna ska kunna ta ansvar för att leva ett gott och friskt liv. att psykiskt och fysiskt funktionshindrade skall få en meningsfull sysselsättning. att satsa fler fältassistenter i det förebyggande arbetet mot missbruk, utanförskap och kriminalitet.

5 Att bra missbruksvård erbjuds. att pensionärernas erfarenheter tas tillvara. Äldre -Anhöriga-Särskilt boende Friskvård Centerpartiet anser att seniorernas erfarenhet och kunskap är en viktig resurs för samhället. Många seniorer behåller sin vitalitet långt upp i åldrarna. Det är viktigt med naturliga mötesplatser, tillgång till kulturarrangemang och nätverk dit man kan söka sig för socialt umgänge. Detta är än viktigare i dag då allt fler bor i en-persons-hushåll och ofrivillig ensamhet kan leda till ohälsa. Tillgång till fysisk aktivitet förbättrar också livskvalitén. Omsorg För Centerpartiet är det viktigt med valfrihet och att vi kan erbjuda både offentlig och privat hemtjänst i kommunen. Anhöriga/närstående Centerpartiet anser att det ska finnas stöd till anhöriga/närstående och att det ska bestå av flera olika delar. En av dessa är att ge möjlighet till avlastning för att man ska kunna få återhämtning. Boende Lägenheter med god tillgänglighet behöver byggas där det även finns gemensamma utrymmen. Centerpartiet anser att det ska finnas äldreboende i alla delar av vår kommun. Behovet av demensplatser kommer att öka och Centerpartiet vill att det byggs ett demensboende i Falköping. Färdtjänst Tillgång till färdtjänst kan behövas även vid kortare perioder av funktionsnedsättning, till exempel i samband med höftledsoperation. Kollektivtrafik Centerpartiet vill sänka åldersgränsen för gratis åkande med kollektivtrafik till 70 år. Vi kommer att arbeta för: Att det ska finnas äldreboende i alla delar av kommunen Utökat stöd till anhöriga/närstående Sänkt åldersgräns på gratis åkande inom kollektivtrafiken till 70 år Att färdtjänst ska beviljas även vid kortare tid av funktionsnedsättning Att lägenheter med god tillgänglighet byggs Skola och utbildning Centerpartiet anser att det är viktigt att förskola och skola ger en möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar. Alla har rätt till god utbildning! Centerpartiets skola är en skola med fokus på kunskap, lust att lära och entreprenörstänkande,

6 som ger eleverna det stöd, den hjälp och de verktyg som behövs för att möta framtida arbetsliv och livets olika utmaningar. Det är en skola där alla elever går ut med minst godkända betyg. Det är angeläget att barn och ungdomar får säker och rimligt lång resväg mellan hemmet och skolan. Detta är viktigare ju yngre barnen är. Skolornas upptagningsområden måste anpassas så att detta fungerar eftersom landsbygdsbarnen annars missgynnas. Det kan bli nödvändigt att avsätta medel för ytterligare turer med skolskjuts om kravet inte kan uppfyllas. Fritidshem och förskola ska finnas nära där människor bor. Detta är en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Om man måste åka in till Falköping eller en annan större tätort för att lämna barnen blir det svårare att bo på landet. En möjlighet är att fler orter än idag kan ha fritids i anslutning till förskola. Alla barn ska ha samma möjligheter att undervisas av behöriga lärare och att få extra stöd om de behöver. Undervisningens kvalitet ska inte påverkas av vilken skola man går i eller var i kommunen man bor. Skolorganisationen ska verka för integration. Skolan utgör en central samlingspunkt och är hela ortens gemensamma angelägenhet. Lokalerna används av föreningslivet på kvällstid och gymnastikhallen ger möjlighet till fritidsaktiviteter. Skolans bibliotek ska vara tillgängligt för alla. På dessa sätt bidrar skolan till ortens samhällsservice och leder till att invånare trivs och bor kvar. En ort som blir av med sin skola kommer sannolikt att drabbas av minskande befolkning och därmed inleds en nedåtgående spiral för orten vilket leder till samhällsekonomiska konsekvenser för ortens invånare och hela kommunen. På lärcenter i Falköping finns det ett brett utbud av utbildningar och verksamheter som riktar sig till vuxna. Att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna är viktigt både för människan och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi vill att Lärcenter i samverkan med näringslivet fortsätter att utveckla utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Falköpings kommun måste erbjuda goda arbetsförhållanden till all personal inom skolan. Detta gäller såväl löneutveckling som arbetsbelastning och annat som påverkar arbetssituationen. Klimat och miljö att lärares status och lönenivå ska öka. att lärares administrativa arbete ska minska. att fler vuxna med olika profession finns inom skolan. att den kommunala musikskolan ska finnas kvar. att skolan ska bli bättre på att samverka med företag och arbetsmarknad. att det blir fler vuxna på fritids. att barnomsorgspengen ska vara kvar som ger föräldrar möjlighet att välja barnomsorg. att ge tidiga insatser till barn med särskilda behov. ett kraftfullt gymnasium som erbjuder en utbildning med både spets och bredd. Det går att ta ansvar för miljön utan att bromsa ekonomin om vi använder de resurser som finns

7 på ett smart sätt. Vi vill att alla ska tjäna på att göra val som är bra för miljön. Vi behöver öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. En fortsatt satsning på biogas och andra biobränslen är viktig för att andelen miljöbilar ska öka. Kommunen bör föregå med gott exempel genom att se till att de egna fordonen är fossilfria. Kärnkraften måste fasas ut och ersättas med el producerad från förnybara energikällor så som biobränslen, vind, vatten och solenergi. En naturlig konsekvens av detta är att inte tillåta vare sig brytning av uran eller prospektering efter uran i vårt land. Omställningen underlättas av energieffektiviseringar som minskar elanvändningen. Detta bidrar även till en minskad sårbarhet vid en eventuell framtida brist på energi. Centerpartiet anser att Falköpings kommun skall använda den kommunala vetorätten för att stoppa ansökningar om uranbrytning. Prospektering efter andra mineraler i västgötabergen måste hindras. Vårt landskap och vår natur skall skyddas mot exploatering. Vi utsätts för skadliga kemikalier båda genom föda och till följd av giftiga ämnen som finns i kläder, plaster och andra varor vi använder. Det är angeläget att så många giftiga ämnen som möjligt kan fasas ut. Kommunen ska eftersträva en ökning av så väl ekologiska som närproducerade livsmedel. Vi ska upphandla kött från djur som fötts upp i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Kultur och fritid att ingen prospektering eller brytning ska ske i Västergötlands berggrund. att Falköpings kommun tar fram tydliga mål för att uppnå klimatneutralitet. att Falköpings kommunala fordonspark ska bli helt fossilfri. att satsningen på förnybar energi från t.ex. biogas, vind, sol och biobränsle fortsätter. att kommunen underlättar för lantbrukare som vill satsa på produktion av biogas. att arbetet med energieffektivisering i kommunens fastigheter fortsätter. att Falköpings kommun upphandlar en större andel närproducerat och ekologiskt. Att utreda och fasa ut giftiga ämnen i kommunens verksamheter. Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors delaktighet i samhället. Ett levande kultur- och fritidsliv för alla åldrar är viktigt då man utvecklas i möten med varandra och olika kulturupplevelser. Ett samhälle med ett blomstrande kultur- och fritidsliv, som innefattar alla, ger de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande och en hållbar framtid. Kultur och upplevelser är även viktig tillväxtfaktor för handel och näringsliv i kommunen. Kultur i förskola, skola och omsorg är viktigt för att skapa utveckling, delaktighet och demokrati. Centerpartiet vill utveckla Medborgarhuset till ett kulturhus där det sjuder av liv och aktiviteter av olika slag och som vänder sig till alla i kommunen.

8 Centerpartiet har varit drivande när det gäller utbyggt bredband i hela kommunen och det innebär stora möjligheter till nya mötesplatser, kunskap, kultur och utveckling. Digitalisering på lika villkor, oavsett var man bor, är en förutsättning för demokrati och möjliggör en decentralisering. att kommunen har ett levande kulturhus för alla. Ett fortsatt stöd till folkbildningen och till föreningslivet Stöd till olika kulturevenemang Tillgång till kulturupplevelser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer att utegym och spontan/ näridrottsplatser skapas i kommunen. Jämlikhet-integration-demokrati Varje människa är unik och tillför erfarenhet. Vi har ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter. Gemenskapen ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, kön, ålder eller sexuell läggning. Ofta tänker man på invandrargruppen när man ser ordet integration, men det finns olika grupper/människor som har behov av att integreras. För att kunna integreras i samhället krävs ett eget ansvar, en ömsesidig vilja och förståelse. Främlingsfientlighet är ett av de mest allvarliga hot som vårt samhälle och vår demokrati står inför. Den bryter ned den ömsesidiga respekten och värdigheten människor emellan. Främlingsfientlighet öppnar vägen för återkomst av ideologier vars utgångspunkt är att alla människor inte har samma värde. Detta kan aldrig accepteras och kan bemötas med ökad kunskap om olika kulturer. Att ta vara på den mångfald som finns i Falköpings kommun är ett sätt att bevara och utveckla demokratin. att minska bostadssegregationen. att människors olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara. att fortsätta tillgängliggöra lokaler och utemiljöer för personer med olika funktionshinder. att ta tillvara människors olika förutsättningar till arbete och delaktighet. att arbeta med positiv värdegrund för att alla människor ska mötas med respekt. alla som bor i kommunen ska känna delaktighet och ansvar.

9 Landsbygd och mat En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att det inte finns någon motsättning mellan stad och land utan att vi ser utvecklingsvinster genom samverkan. Landsbygden är en viktig resurs för att vi ska kunna få närproducerad mat, förnybar energi och hållbar turism. Svenskt jordbruk, fiske och jakt bidrar till den klimatsmarta, sunda och säkra maten. Svensk djuruppfödning skapar ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas. Allt detta tillsammans är unika möjligheter för landsbygden att ta ledning i den gröna näringslivsutvecklingen. För att göra det möjligt att bo och utvecklas i hela kommunen är det viktigt att det finns god service att tillgå oavsett var du bor. Tillgången till bra uppkoppling är en förutsättning för att kunna bo och driva företag ute på landsbygden, därför är det viktigt med fortsatt utbyggnad av fibernätet i kommunen. Vi kommer vara fortsatt drivande i frågorna om bidrag till vatten-, fiber-, avlopp- och vägföreningar. God mat som är lagad från grunden och håller god kvallitet är viktigt för hälsan och för att känna trygghet i vardagen. Centerpartiet har varit drivande i frågan om fler tillagningskök så att maten lagas så nära gästen som möjligt. Samlastningscentralen är mycket viktig för kommunens utveckling. att det ska finnas god service att tillgå oavsett var du bor i kommunen. att behålla bidragen till enskilda vägföreningar; fiberföreningar och vatten och avloppsföreningar. att maten ska lagas från grunden i kommunens kök. att fortsätta utveckla samlastningscentralen och verka för att öka samarbetet med andra kommuner. att mer närproducerade livsmedel upphandlas. Infrastruktur och bostäder För att Falköpings ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i, ska det finnas ett varierat boende och goda möjligheter till arbetspendling inom, till och från kommunen. Fler avgångar med både tåg och buss från kommunens mindre orter och landsbygd är viktig, det gäller att matcha framtidens efterfrågan. Utifrån en miljö- och folkhälsosynpunkt är det viktigt att man ska kunna förflytta sig inom kommunen på säkra och trygga cykelvägar/cykelbanor. att det byggs bostäder av varierat utbud. att tågstopp i Vartofta införs. att det blir fler busstopp i de mindre orterna vid rätt tidpunkter. att göra det säkrare för våra oskyddade trafikanter. att fler cykelvägar/banor i kommunen byggs.

10 att fler cykelparkeringar vid allmänna platser byggs. att man ska kunna ta med sig cykeln på tåg och bussar. Jobb och företagande Arbete är grunden för hela samhällets utveckling, jämlikhet, jämställdhet, välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela kommunen. Vi vill ha fler växande företag i hela kommunen. Det finns stora förutsättningar att utveckla företagande inom områden som rör exempelvis förnybar energi, turism och livsmedelsproduktion. Falköpings kommun bör fortsätta att uppmuntra nätverkande mellan småföretagare för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. För att kommunen ska växa behövs en stark arbetsmarknad och ett gott företagsklimat. Centerpartiet anser att ett livslångt lärande ger människor möjlighet till frihet och rörlighet under sitt yrkesliv. På lärcenter i Falköping finns det ett brett utbud av utbildningar och verksamheter som riktar sig till vuxna. Att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna är viktigt både för människan och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att möta konjunktursvängningar, matcha arbetsmarknadens och näringslivets behov av rätt utbildad personal och använda skattemedel på bästa sätt är det viktigt att Lärcenter är flexibelt. att mobiltäckningen i hela kommunen blir bättre. att gynna företagetagsutveckling. att kommunen är en aktiv aktör på arbetsmarknaden. att fortsätta utveckling Logistikcenter. ett lärcenter som möjliggör ett livslångt lärande för kommunens invånare. att fortsätta utveckla YH-utbildningar som möter arbetsmarkandens behov. Detta är närodlad politik för Falköpings kommun!!!

11 !

12

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.

Läs mer

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i 2011-2014 1. Verksamhetsbeskrivning Folkhälsorådet svarar genom olika samverkansformer med kommuninvånare och övriga intressenter

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Välkommen till Seniorting 2012

Välkommen till Seniorting 2012 Välkommen till Seniorting 2012 Uthållig trohet, stark solidaritet Låt oss tala om detta Politiken och samhället Seniorpolitiken Mycket har hänt Nya utmaningar Sjukvård, men också friskvård! En politik

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar.

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram 2015-2018 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 1 tillsammans arbeta för en utveckling av vår kommun, som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Här finns redan mycket vi

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer