ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 EKONOMI 12

3 AMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND mhetsåret Verksamhetsåret Sveriges Tvätteriförbund Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, är en politiskt ideell förening, obunden politiskt och ej obunden och ej fackligt avtalsslutande. fackligt avtalsslutande. Syftet med Förbundet Syftet med är att Förbundet på den svenska är att på marknaden: svenska marknaden: bevaka tvätt- och bevaka textilservicebranschen tvätt- och textilservicebranschen verka för en utökad verka marknad för en utökad för medlemmarna marknad för medlemmarna höja standarden höja på tvätteribranschen standarden på tvätteribranschen vilket bland vilket bland annat ska ske genom annat kurser, ska ske konferenser genom kurser, och konferenser och information information i övrigt tillvarata i övrigt medlemmarnas tillvarata medlemmarnas gemensamma gemensamma intressen intressen Ordförande har Ordförande ordet har ordet Under årsmötet Under genomfördes årsmötet skifte genomfördes på Ordförandeposten, skifte på Ordförandeposten, Sten Jennervall, Sten Jennervall, Östersund med Östersund sina många med år som sina ordförande många år som lämnade ordförande över till lämnade mig. En över ära till mig. En ära och en utmaning och att en driva utmaning verksamheten att driva vidare verksamheten med vad vidare som under med många vad som under många år fungerat bra, år men fungerat samtidigt bra, också men samtidigt snegla på också hur man snegla kan på utveckla hur man en kan utveckla en bransch som bl a bransch drabbas som av bl politikers a drabbas i våra av politikers ögon godtyckliga i våra ögon beslut, godtyckliga beslut, neddragningar inom neddragningar branscher inom som betraktas branscher som som textilintensiva betraktas som (bl textilintensiva a (bl a arbets-och skyddskläder), arbets-och svart skyddskläder), arbetskraft svart som arbetskraft lokalt skapar som orimliga lokalt skapar orimliga konkurrenssituationer. konkurrenssituationer. Medlemmarna har Medlemmarna noterat utmaningarna har noterat och utmaningarna agerar efter och sin agerar förmåga efter och sin förmåga och som Förbund ska som vi stå Förbund upp och ska skapa vi stå de upp bästa och förutsättningar skapa de bästa förutsättningar att för att expandera vår bransch expandera och vår öka bransch lönsamheten och öka för lönsamheten de som investerar för de i som inte investerar i inte bara maskiner och bara utrustning maskiner utan och utrustning i lika mycket utan i sin i lika egen mycket och sin i sin personals egen och sin personals utveckling. utveckling. För att bättre fånga För att upp bättre var vi fånga ska lägga upp var våra vi resurser ska lägga har våra styrelsen resurser arbetat har styrelsen arbetat fram en Verksamhetsinriktning fram en Verksamhetsinriktning att gälla de kommande att gälla åren de kommande och som i sina åren och som i sina delar beskriver insatser, delar beskriver aktiviteter insatser, och förväntade aktiviteter och mål. förväntade Syftet är att mål. den Syftet är att den ska ge våra medlemmar, ska ge våra styrelse medlemmar, och kansli styrelse en gemensam och kansli bild en gemensam vart vi som bild vart vi som Förbund vill driva Förbund vår verksamhet. vill driva vår verksamhet. Vi är ett litet Förbund Vi är ett med litet begränsade Förbund med resurser begränsade men jag resurser kan bara men jag kan bara konstatera att vi konstatera varit aktiva att inom vi varit flera aktiva för oss inom viktiga flera områden för oss viktiga där vi områden haft där vi haft framgång och kunnat framgång påverka och kunnat slutresultatet. påverka Vill slutresultatet. snabbt nämna, Vill Vita snabbt jobb, nämna, Vita jobb, Miljöstyrningsrådet, Miljöstyrningsrådet, Nystart SKL, Rättvis Nystart konkurrens SKL, Rättvis bl. konkurrens a Fängelsernas bl. a Fängelsernas påverkan på marknaden, påverkan på Auktorisationskontrollverksamheten marknaden, Auktorisationskontrollverksamheten mm. mm. Höstmötena får Höstmötena allt viktigare får en roll allt som viktigare kunskapsförmedlare roll som kunskapsförmedlare inte bara inte bara mellan styrelse och mellan medlemmar styrelse och utan medlemmar lika mycket utan medlemmar lika mycket emellan. medlemmar emellan. Leverantörerna Leverantörerna behöver få en tydligare behöver roll få en på tydligare dessa möten roll på och dessa vi har möten inlett och vi har inlett samtal om hur detta samtal kan om utvecklas hur detta till kan en utvecklas större ömsesidig till en större nytta. ömsesidig nytta. Branschsektionerna, Branschsektionerna, KVG och TTG, har KVG haft och ett TTG, mycket har haft lugnt ett år. mycket Sektionerna lugnt år. Sektionerna har varit basen i har vår varit verksamhet basen i vår och verksamhet det är viktigt och att det ta tillvara är viktigt den att ta tillvara den 1 1 1

4 kunskap och erfarenhet som finns samlad där. Aktiviteterna har dock varit begränsade och förbundsstyrelsen har bestämt att föreslå årsmötet nya arbetsformer. Syftet är att lyfta fram våra behov och skapa aktiviteter som ger resultat. Vi tror att en styrelse kan vara hämmande för utveckling och väljer istället andra former för att få igång kreativitet och skapa ökad medlemsnytta. Året har också gett vår Förbundsdirektör ytterligare ett års erfarenhet i ryggen och vi syns allt mer i olika media såväl sociala som i de mer traditionella formaten. Det är viktigt att vi syns i de olika debatterna och det krävs mer av detta i framtiden. Vi står inför flera utmaningar och ökade krav på att driva verksamhet. Miljökraven ökar och det kommer att krävas större insatser i framtiden. Flera av våra medlemmar ligger redan nu långt framme i arbetet med miljöoch kvalitetsfrågor. Energianvändningen kommer att stå i fokus under lång tid framöver. Genom krav på bättre arbetsmiljö ökar också kraven på utformning och säkerhet kring arbets- och skyddskläder som i sin tur ställer krav på våra medlemmar. Kompetensutveckling måste i allt större utsträckning integreras i varje företags dagliga arbete. Över tid ser vi också ändrade köpbeteenden hos kommande generationer och som får ses som nya utmaningar för dem som vill vara framgångsrika på en allt tuffare marknad. Olle Kristensson Förbundsordförande STYRELSE M M FÖRBUNDET Tvätteriförbundets styrelse har sedan årsmötet den 5 maj 2011 utgjorts av följande personer: Ordförande: Olle Kristensson Vice ordförande: Tor-Björn Angin, Kållered Ordinarie ledamöter: Sofia Sjöström, Örebro Suppleanter: Sten Jennervall, Östersund Robert Serruys, Limhamn KEM- OCH VATTENTVÄTT- GRUPPEN Ordförande: Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Angin, Kållered Kåre Christiansson, Stockholm Mikael Kamsén, Norrköping Irene Persson, Lidköping Robert Serruys, Limhamn Suppleanter: Daniel Özboyaci, Stockholm Anders Johansson, Bromma 2 2

5 TVÄTT- TVÄTT- OCH OCH TEXTILSERVICE- TEXTILSERVICE- GRUPPEN GRUPPEN Ordförande: Ordförande: Ordinarie Ordinarie ledamöter: ledamöter: Suppleanter: Suppleanter: Olle Olle Kristensson Kristensson Lars Lars Karlgren, Karlgren, Malmö Malmö Sten Sten Jennervall, Jennervall, Östersund Östersund Kent Kent Pettersson, Pettersson, Bengtsfors Bengtsfors Peter Peter Streijffert, Streijffert, Borgholm Borgholm Pontus Pontus Lindvall, Lindvall, Ödeshög Ödeshög Anders Anders Bonnevier, Bonnevier, Vaggeryd Vaggeryd Kristofer Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Patrik Patrik Keller, Keller, Norsborg Norsborg AUKTORISATIONS-NÄMNDEN Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen tillsammans tillsammans med med arbetsgruppen arbetsgruppen där där följande följande personer personer ingår: ingår: Lars Lars Löf, Löf, Lennart Lennart Hansson, Hansson, Lennart Lennart Jaldin Jaldin VALKOMMITTÉER VALKOMMITTÉER Förbundet: Förbundet: Andreas Andreas Tengelin, Tengelin, Järfälla, Järfälla, sammankallande sammankallande Mikael Mikael Kamsén, Kamsén, Norrköping Norrköping Hans Hans Andersson, Andersson, Lima, Lima, suppleant suppleant Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Vetlanda, Vetlanda, suppleant suppleant Kem- Kem- och och Vattentvätt- Vattentvättgruppen: gruppen: Tvätt- Tvätt- och och Textilservice- Textilservicegruppen: gruppen: Inger Inger Sandberg, Sandberg, Västerås, Västerås, sammankallande sammankallande Anders Anders Johansson, Johansson, Bromma Bromma Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Göteborg, Göteborg, sammankallande sammankallande Peter Peter Keller, Keller, Norsborg Norsborg REVISORER REVISORER Ordinarie: Ordinarie: Hans Hans Björck, Björck, Stockholm Stockholm Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Suppleanter: Suppleanter: Marita Marita Ljungberg, Ljungberg, Stockholm Stockholm Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Vetlanda Vetlanda FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS JURIST JURIST Advokat Advokat Henrik Henrik Hedenstierna, Hedenstierna, Stockholm Stockholm 33 3

6 MEDLEMMAR, AVGIFTER MEDLEMMAR, AVGIFTER Antal medlemsföretag inom Förbundet, fördelade geografiskt, framgår av nedanstående Antal medlemsföretag uppställning. inom Förbundet, fördelade geografiskt, framgår av nedanstående uppställning Mellersta-Norra Sverige Mellersta-Norra Stockholmsområdet Sverige + Gotland Stockholmsområdet Södra Sverige + Gotland Södra Västra Sverige Västra Östra Sverige Östra Sverige Härtill kommer 65 (65) filialer och butiksenheter. Vidare var 27 (25) leverantörsföretag Härtill kommer 65 (65) anslutna filialer till och förbundet butiksenheter. som medlemmar. Vidare var 27 (25) leverantörsföretag Antalet medlemmar anslutna i sektionerna till förbundet har varit som 35 (34) medlemmar. st i Tvätt- och Textil- Antalet servicegruppen medlemmar och 69 i sektionerna (71) st i Kem- har och varit Vattentvättgruppen. 35 (34) st i Tvätt- och Textilservicegruppen och 69 (71) st i Kem- och Vattentvättgruppen. Medlemsavgifterna till Sveriges Tvätteriförbund har för året varit 250 kr Medlemsavgifterna per företag för aktiva till och Sveriges leverantörsmedlemmar Tvätteriförbund har samt för 300 året kr varit för 250 senior- kr per medlemmar. företag för aktiva och leverantörsmedlemmar samt 300 kr för seniormedlemmar. Till Tvätteriförbundets Service AB har för aktiva medlemmar utgått en Till serviceavgift Tvätteriförbundets enligt följande Service tabell. AB har Företagens för aktiva årsomsättning medlemmar utgått för 2010 en serviceavgift utgör underlag. enligt följande tabell. Företagens årsomsättning för 2010 utgör underlag. Medlemskap i Kem- och Vattentvättgruppen Medlemskap i Kem- och Vattentvättgruppen Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr Medlemskap i Tvätt- och Textilservicegruppen Medlemskap i Tvätt- och Textilservicegruppen Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Leverantörsmedlemskap Leverantörsmedlemskap Serviceavgift för leverantörsmedlemmar = kr Serviceavgift för leverantörsmedlemmar = kr 4 4 4

7 BRANSCH- OMSÄTTNING Den totala omsättningen för företagen inom Sveriges Tvätteriförbund var under 2011 ca 3 miljarder kronor. TTG:s medlemmar omsätter totalt ca 2,8 miljarder kronor KVG:s medlemmar omsätter totalt ca 200 miljoner kronor KANSLI Kansliarbetet har flutit på under året som gått och det är positivt att fler och fler hittar till Förbundet när de söker branschspecifik information. Bo Österlund har engagerats som konsult inom konsumenttvättområdet. Kanslilokaler hyrs som tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Örebro SAMMANTRÄDEN Förbundsstyrelsen har sammanträtt den 26 april, 17 maj och den 8 november. Kem- och Vattentvättgruppens styrelse har sammanträtt den 12 januari och den 23 februari, 1 september och 18 november. Tvätt- och Textilservicegruppens styrelse har sammanträtt den 12 januari, 23 februari, 1 september och 18 november. TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB Huvuddelen av förbundsarbetet har bedrivits inom Förbundets servicebolag. Ordinarie bolagsstämma med servicebolaget hölls den 17 maj via telefon. Bolagsstyrelsen har sammanträtt den 26 april, 17 maj och 8 november. Bolagsstämma hölls i samband med Förbundets årsmöte. Bolagets styrelse har utgjorts av: Ordförande: Ordinarie ledamöter: Olle Kristensson, Malmö Tor-Björn Angin, Kållered Sofia Sjöström, Örebro Suppleanter: Robert Serruys, Limhamn Sten Jennervall, Östersund FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN ÅRSMÖTEN Kem- och Vattentvättgruppen (KVG) och Tvätt- och Textilservicegruppen (TTG) 2011 hade KVG och TTG både årsmöte och höstmöte gemensamt. Förbunds och sektionsmöten: Kem- och Vattentvättsgruppen (KVG) och Tvätt- och Textilservicegruppen 5 5

8 (TTG) hade årsmöte och höstmöte gemensamt. Årsmötet hölls den 4-5 maj i Kosta Boda. Ca 70 medlemmar deltog på årsmötet. Här ingick medlemmar från de båda sektionerna och leverantörsmedlemmar. Dagen började med en demonstration i glasblåsning av lärare och elever på Kosta glasbruk. Vi fortsatte dagen med sektionernas årsmöte, här tackades Lennart Jaldin för sina insatser som ordförande i Tvätt- och Textilservicesektionen. Efter hurraropen var det leverantörernas möjlighet att synas, och vi fick presentationer av årets nyheter. Dagen avslutades med festligheter i den vackra glasbaren. Årsmöte med Sveriges Tvätteriförbund I anslutning till Tvätt- och Textilservicegruppens årsmöte hölls den 6 maj också årsmöte med Sveriges Tvätteriförbund. Mötet leddes av ordförande Sten Jennervall. Vi passade också på att tacka Sten för hans värdefulla arbete som ordförande för Sveriges Tvätteriförbund samt VD för Tvätteriförbundets Service AB. Stens engagemang för branschen har skapat nya möjligheter och med sitt positiva sätt har han varit en viktig grundsten i Förbundet under flera år. Vi hälsade också Olle Kristensson välkommen som ordförande för Förbundet samt för Tvätt och Textilservicegruppen. I samband med Förbundets årsmöte hölls också bolagsstämma med Tvätteriförbundets Service AB under ledning av Lennart Jaldin. HÖSTMÖTEN Tvätt- och Textilservicegruppen (TTG) och Kem- och Vattentvättgruppen (KVG) Även höstmötet var gemensamt. Det avhölls den 17 november på Sundbyholms slott i Eskilstuna. 70 talet deltagare var närvarande på mötet. Dagen började med en uppdatering kring vår nya auktorisationskontroll av Ann Stare på SWEREA IVF. Sedan tog Paal Evjenth över. Paal jobbar med övertygelsen att vi är alla födda vinnare, som barn har vi basen av vinnaregenskaper inom oss. Ett starkt självförtroende, nyfikenhet, fantasi, positivt tänkande, envishet, ärlighet och förmågan att leva i nuet är egenskaper vi ser i barn. Dessa egenskaper försvagas tyvärr ofta av yttre påverkningar. Paal visade oss på ett humoristiskt sätt hur vi kan få fram våra bästa egenskaper även i vuxen ålder, en föreläsning som uppskattades mycket av de närvarande. Från Svenskt Näringsliv kom konjunktur och näringslivsexperten Göran Grahn och gav oss en blick mot framtiden och hur det som händer i världsekonomin påverkar oss. Från Industri och kemigruppen presenterade Per Östlund de senaste turerna i avtalsförhandlingarna. Dagen avslutades med nätverkande, leverantörsmingel och en trevlig middag på slottet. MEDLEMSKONTAKT & KOMMUNIKATION Ett viktigt led i Förbundets kontakt med medlemmarna har varit de olika förbunds- och sektionsmötena. Förbundskansliet har daglig kontakt med medlemmarna genom telefon, brev, e-post och besök. Individuell rådgivning och information har lämnats till medlemmar, konsumenter, andra organisationer och allmänhet i en rad fall. Personliga möten har 6 6

9 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND Verksamhetsåret 2011 Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, politiskt obunden och ej fackligt avtalsslutande. Syftet med Förbundet är att på den svenska marknaden: bevaka tvätt- och textilservicebranschen verka för en utökad marknad för medlemmarna höja standarden på tvätteribranschen vilket bland annat ska ske genom kurser, konferenser och information i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen Ordförande har ordet Under årsmötet genomfördes skifte på Ordförandeposten, Sten Jennervall, Östersund med sina många år som ordförande lämnade över till mig. En ära och en utmaning att driva verksamheten vidare med vad som under många år fungerat bra, men samtidigt också snegla på hur man kan utveckla en bransch som bl a drabbas av politikers i våra ögon godtyckliga beslut, neddragningar inom branscher som betraktas som textilintensiva (bl a arbets-och skyddskläder), svart arbetskraft som lokalt skapar orimliga konkurrenssituationer. Medlemmarna har noterat utmaningarna och agerar efter sin förmåga och som Förbund ska vi stå upp och skapa de bästa förutsättningar för att expandera vår bransch och öka lönsamheten för de som investerar i inte bara maskiner och utrustning utan i lika mycket i sin egen och sin personals utveckling. För att bättre fånga upp var vi ska lägga våra resurser har styrelsen arbetat fram en Verksamhetsinriktning att gälla de kommande åren och som i sina delar beskriver insatser, aktiviteter och förväntade mål. Syftet är att den ska ge våra medlemmar, styrelse och kansli en gemensam bild vart vi som Förbund vill driva vår verksamhet. Vi är ett litet Förbund med begränsade resurser men jag kan bara konstatera att vi varit aktiva inom flera för oss viktiga områden där vi haft framgång och kunnat påverka slutresultatet. Vill snabbt nämna, Vita jobb, Miljöstyrningsrådet, Nystart SKL, Rättvis konkurrens bl. a Fängelsernas påverkan på marknaden, Auktorisationskontrollverksamheten mm. Höstmötena får en allt viktigare roll som kunskapsförmedlare inte bara mellan styrelse och medlemmar utan lika mycket medlemmar emellan. Leverantörerna behöver få en tydligare roll på dessa möten och vi har inlett samtal om hur detta kan utvecklas till en större ömsesidig nytta. Branschsektionerna, KVG och TTG, har haft ett mycket lugnt år. Sektionerna har varit basen i vår verksamhet och det är viktigt att ta tillvara den SÄRSKILDA HÄNDELSER UNDER SÄRSKILDA ÅRET HÄNDELSER UNDER ÅRET SÄRSKILDA HÄNDELSER UNDER ÅRET DISTRIKTSFÖRENINGAR DISTRIKTSFÖRENINGAR DISTRIKTSFÖRENINGAR också prioriterats under året och studiebesök har utförts på flera av medlemmarnas också prioriterats anläggningar, under året och studiebesök andra för branschen har utförts intressanta på flera av verksamheter. medlemmarnas anläggningar, och andra för branschen intressanta Förbundet också verksamheter. prioriterats har också under en egen året och sida studiebesök i tidningen RENT har utförts som på heter flera av Tvättnytt. medlemmarnas Förbundet har Vi finns också anläggningar, på en twitter egen sida och och i andra via tidningen vår för facebooksida branschen RENT som intressanta får heter du uppdaterad information verksamheter. Tvättnytt. i Vi realtid. finns på Under twitter 2011 och infördes via vår månadsbrev facebooksida som får du skickas uppdaterad via e-post, Förbundet information dessa har i ersatte realtid. också en Under egen tidigare 2011 sida INFO infördes i tidningen bladen månadsbrev RENT för att kunna som som heter sprida skickas relevant via information Tvättnytt. e-post, dessa på Vi ersatte finns ett effektivare på de twitter tidigare sätt. och INFO via bladen vår facebooksida för att kunna får sprida du uppdaterad relevant information i på realtid. ett effektivare Under 2011 sätt. infördes månadsbrev som skickas via Ytterligare e-post, dessa ett ersatte exempel de på tidigare medlemsinformationen INFO bladen för att är kunna Förbundets sprida hemsida relevant med information Ytterligare adress ett på exempel ett effektivare på medlemsinformationen sätt. På hemsidan är presenteras Förbundets branschen hemsida och med Förbundet. adress På hemsidan finns sidor På som hemsidan vänder sig presenteras till konsumenter branschen och Ytterligare inköpare Förbundet. ett och exempel På under hemsidan på medlemssidan medlemsinformationen finns sidor läggs som rapporter vänder är sig Förbundets och till konsumenter utredningar hemsida upp som med och inköpare kan adress hjälpa och medlemmarna under medlemssidan i sitt arbete. läggs På hemsidan rapporter presenteras och utredningar branschen upp och som Förbundet. kan hjälpa medlemmarna På hemsidan finns i sitt sidor arbete. som vänder sig till konsumenter och inköpare och under medlemssidan läggs rapporter och utredningar upp Det som har kan varit hjälpa ett medlemmarna lugnt år och vi i har sitt varit arbete. förskonade från händelser som kan rubriceras Det har varit som ett katastrofer. lugnt år och 2010 vi har inträffade varit förskonade ett antal från bränder händelser i tvätterier som kan och rubriceras i vissa fall som har katastrofer. brandorsaken 2010 inte inträffade kunnat ett fastställas. antal bränder Förbundet i tvätterier har tillsammans Det och har i vissa varit fall med ett har lugnt försäkringskompetens brandorsaken år och vi har inte varit kunnat informerat förskonade fastställas. om från Förbundet händelser har som kan försiktighetsåtgärder rubriceras tillsammans som med katastrofer. försäkringskompetens som finns 2010 att inträffade tillgå för informerat ett att antal undvika om bränder brand. i tvätterier Vi har under 2011 och försiktighetsåtgärder i vissa klarat fall oss har ifrån brandorsaken allvarliga som finns olyckor att inte tillgå kunnat eller för tillbud. att fastställas. undvika Detta Förbundet brand. trots att Vi våra har har under medlemmar tillsammans 2011 klarat oss tillsammans med ifrån försäkringskompetens allvarliga är ett olyckor mycket eller stort informerat tillbud. åkeri med Detta om många trots fordon att våra ute på försiktighetsåtgärder medlemmar våra vägar. tillsammans Det tyder som på är finns kloka ett mycket att chaufförer tillgå stort för att med åkeri undvika gott med omdöme. många brand. fordon Vi Flera har under av ute våra 2011 på våra medlemsföretag klarat vägar. oss Det ifrån tyder allvarliga har på valt kloka att olyckor gå chaufförer med eller i miljösamarbeten tillbud. med gott Detta omdöme. trots på att europanivå, Flera våra av och medlemmar våra verka medlemsföretag tillsammans hållbar utveckling har är valt ett att mycket och gå social med stort i responsibility. miljösamarbeten åkeri med många på fordon europanivå, ute på och våra verka vägar. för hållbar Det tyder utveckling på kloka och chaufförer social responsibility. med gott omdöme. Flera av Under våra medlemsföretag året lämnade vår har revisor valt att Hans gå med Björck i miljösamarbeten sitt uppdrag då han på europanivå, valde att lämna och Under verka sin året anställning. för lämnade hållbar vår utveckling Ny revisor och Hans för förbundet social Björck responsibility. sitt kommer uppdrag att då utses han valde i samband att med lämna årsstämman. sin anställning. Ny revisor för förbundet kommer att utses i samband Under med årsstämman. året lämnade vår revisor Hans Björck sitt uppdrag då han valde att lämna sin anställning. Ny revisor för förbundet kommer att utses i samband med årsstämman. Verksamheten i de olika föreningarna är skiftande. Vid senaste mötet meddelades Verksamheten följande: i olika föreningarna är skiftande. Vid senaste mötet meddelades följande: Mellersta-Norra Verksamheten i de Sveriges olika föreningarna Tvätteriförening är skiftande. Senaste Vid ordförande: senaste mötet Inger Sandberg meddelades Mellersta-Norra följande: Sveriges Tvätteriförening Senaste ordförande: Inger Föreningen Sandberg drivs som en kamratförening. Mellersta-Norra Föreningen drivs Sveriges som en kamratförening. Tvätteriförening Senaste ordförande: Inger Stockholms Sandberg Tvätteriförening Föreningen har avvecklats Föreningen Stockholms drivs Tvätteriförening som en kamratförening. Föreningen har avvecklats Södra Sveriges Tvätteriförening Ordförande: Lars-Göran Henriksson Föreningen Stockholms Södra Sveriges är Tvätteriförening fortfarande aktiv Föreningen och Ordförande: man träffas har avvecklats Lars-Göran till årsmöte. Henriksson Föreningen är fortfarande aktiv och man träffas till årsmöte. Västra Södra Sveriges Tvätteriförening Ordförande: Lars-Göran Tor-Björn Angin Henriksson Föreningen Västra Sveriges är nedlagd fortfarande Tvätteriförening och aktiv drivs och som Ordförande: man en kamratförening. träffas Tor-Björn till årsmöte. Angin Föreningen är nedlagd och drivs som en kamratförening. Östra Västra Sveriges Tvätteriförening Senaste Ordförande: ordförande: Tor-Björn Hans-Guy Angin Henestål Föreningen Östra Sveriges drivs är nedlagd Tvätteriförening som en och kamratförening. drivs som Senaste kamratförening. ordförande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs som en kamratförening. Östra Sveriges Tvätteriförening Senaste ordförande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs som en kamratförening

10 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET NÄRINGSPOLITISK NÄRINGSPOLITISK BEVAKNING BEVAKNING En viktig del i Tvätteriförbundets arbete är att bevaka och ta till vara En viktig del i Tvätteriförbundets arbete är att bevaka och ta till vara medlemsföretagens näringspolitiska intressen. medlemsföretagens näringspolitiska intressen. När det gäller den mer allmänna bevakningen av företagens villkor i När det gäller den mer allmänna bevakningen av företagens villkor i samhället sker den i samverkan med bl.a. näringslivets huvudorganisation samhället sker den i samverkan med bl.a. näringslivets huvudorganisation Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv. Kontakt har också hållits med andra bransch- och företagarorganisationer Kontakt har också hållits med andra bransch- och företagarorganisationer för diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. för diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. Daglig nyhetbevakning och besök på olika verksamheter inom vårt Daglig nyhetbevakning och besök på olika verksamheter inom vårt marknads- och branschområde skapar en förståelse för branschens marknads- och branschområde skapar en förståelse för branschens vändningar och vad som påverkar medlemsföretagen, och förhoppningsvis vändningar och vad som påverkar medlemsföretagen, och förhoppningsvis också var vår påverkan bör vara som störst. Detta arbete har varit också var vår påverkan bör vara som störst. Detta arbete har varit prioriterat under året. prioriterat under året. SKATTEVERKET, EKO- SKATTEVERKET, EKO- BROTTSMYNDIGHETEN, BROTTSMYNDIGHETEN, KONKURRENSVERKET KONKURRENSVERKET Samarbetet för att motverka svarta pengar och skapa vita jobb i olika Samarbetet för att motverka svarta pengar och skapa vita jobb i olika branscher har även i år pågått. I december anordnades seminarier där branscher har även i år pågått. I december anordnades seminarier där företrädare för olika branscher, politiker och andra intressenter bjöds in för företrädare för olika branscher, politiker och andra intressenter bjöds in för att föra fram problematiken med svart arbetskraft och hur det påverkar att föra fram problematiken med svart arbetskraft och hur det påverkar konkurrensen. Sofia Sjöström representerade Förbundet i en paneldebatt konkurrensen. Sofia Sjöström representerade Förbundet i en paneldebatt för att påvisa problemet i tvätteribranschen. Från Tvätteriförbundet deltog för att påvisa problemet i tvätteribranschen. Från Tvätteriförbundet deltog även Anders Johansson, Robert Surreys och Olle Kristensson. Från även Anders Johansson, Robert Surreys och Olle Kristensson. Från evenemanget producerades en film som finns att hitta på Förbundets evenemanget producerades en film som finns att hitta på Förbundets hemsida. hemsida. Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de ärenden som verket handlagt under året. ärenden som verket handlagt under året. MILJÖSTYRNINGSRÅDET MILJÖSTYRNINGSRÅDET Tvätteriförbundet har deltagit i Miljöstyrningsrådets arbete inför Tvätteriförbundet har deltagit i Miljöstyrningsrådets arbete inför uppdateringen av kriterierna för upphandling av tvätt och uppdateringen av kriterierna för upphandling av tvätt och textilservicetjänster. textilservicetjänster. SEMINARIE OM OFFENTLIG SEMINARIE OM OFFENTLIG UPPHANDLING MED UPPHANDLING MED FÖRETAGARNA OCH FÖRETAGARNA OCH COMMENTUS COMMENTUS Seminariet med Företagarna gick av stapeln i Örebro den 1 mars. Seminariet med Företagarna gick av stapeln i Örebro den mars. Moderatorn Sibylle Mendez som har en bakgrund som upphandlingschef Moderatorn Sibylle Mendez som har en bakgrund som upphandlingschef på landstinget förklarade myndigheternas utgångspunkt, och gav förslag på landstinget förklarade myndigheternas utgångspunkt, och gav förslag och råd till dig som vill lämna anbud, hur man går tillväga, och vilka och råd till dig som vill lämna anbud, hur man går tillväga, och vilka elektroniska system man bör ha koll på. Syftet var också att skapa en elektroniska system man bör ha koll på. Syftet var också att skapa en brygga mellan företagen och upphandlare inom den offentliga sektorn som brygga mellan företagen och upphandlare inom den offentliga sektorn som förhoppningsvis kan leda till bättre och enklare upphandlingar i framtiden. förhoppningsvis kan leda till bättre och enklare upphandlingar i framtiden. 8 På SKL commentus upphandlingsdag för leverantörer och offentliga På SKL commentus upphandlingsdag för leverantörer och offentliga upphandlare höll Sofia Sjöström ett föredrag om utmaningarna i vår upphandlare höll Sofia Sjöström ett föredrag om utmaningarna i vår bransch kring offentlig upphandling, och vilka åtgärder som bör tas från bransch kring offentlig upphandling, och vilka åtgärder som bör tas från upphandlarnas håll för att skapa en konkurrenskraftig marknad. Vikt lades också vid ett ökat samarbete mellan näringslivet och det offentliga. 8

11 PERSONALLIGGARE Förslaget om personalliggare ligger hos finansdepartementet för beslut. KASSAREGISTER- LAGEN Den 1 januari 2010 infördes kassaregisterlagen. Branschen har upplevt en viss sanering av oseriös konkurrens efter lagkravet, vilket ses som positivt. LOU REMISSER Lagen om offentlig upphandling har också genomgått förändringar från och med 1 juli Syftet är att minska antalet otillåtna direktupphandlingar. Ännu har ingen analys kunnat göras kring huruvida lagen nått sitt syfte eller ej. Förbundet har under året svarat på remisser om månadsrapportering och remiss från miljöstyrningsrådet. TVÄTTEMPERATUR -PROJEKT Projektet fotsätter tillsammans med företrädare på forskningsenheten på akademiska sjukhuset. AUKTORISATIONS- KONTROLL KVG För att vara medlem krävs att man klarar auktorisationskontrollen. Nedan följer en liten redogörelse för detta. Besöksfrekvensen är kvar på samma nivå som tidigare, dvs. besöken genomförs vart tredje år. Arbetsgruppen har eftersträvat ett homogent arbetssätt i båda sektionerna, vilket innebär att resultatschemat för Kemoch Vattentvättgruppen delats upp i följande avsnitt: Hygien, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö samt Ordning & Reda. Uppdelningen av kravpunkter och övriga punkter finns kvar. För företag med endast vattentvätt har en kvalitetsparameter tillkommit, askhalt. Askhalten talar om att inga tvättmedels- eller smutsrester ackumuleras i textilierna, vilket är en trygghet för kunden. Ansvarig person på varje företag får skriva på en deklaration där man förbinder sig att hantera eventuella tvättlappar enligt instruktion och lämna korrekt information, annars kan auktorisationen bli indragen. Liksom tidigare får alla två månader på sig att rätta till eventuella korrigerande åtgärder. 9 AUKTORISATIONS- KONTROLL TTG Den nya auktorisationskontrollen har genomgått en grundlig förändring med ett mer tydligt fokus på hygienaspekter samt miljö. Flera nya frågor finns under hygienavsnittet, bland annat rutiner för handhygien, avgränsning ren/smutsig sida plus en utökning av bakterieodlingarnas omfattning till att även innefatta efterbehandlingsavdelningen. Miljöavsnittet innefattar frågor om miljöpolicy, handlingsplaner, källsortering samt föreläggande från myndigheter etc. Arbetsmiljödelen finns fortfarande kvar, men har tonats ner väsentligt. Revisionen 9

12 finns under hygienavsnittet, bland annat rutiner för handhygien, avgränsning ren/smutsig sida plus en utökning av bakterieodlingarnas omfattning till att även innefatta efterbehandlingsavdelningen. Miljöavsnittet innefattar frågor om miljöpolicy, handlingsplaner, källsortering samt föreläggande från myndigheter etc. Arbetsmiljödelen finns fortfarande kvar, men har tonats ner väsentligt. Revisionen genomförs vartannat år istället för varje år, vilket reducerar besöksfrekvensen till hälften. Ansvarig person på varje företag får skriva på en deklaration där man förbinder sig att hantera tvättlappar enligt instruktion och lämna korrekt information, om inte kan auktorisationen bli indragen. Vi har anpassat kontrollen för att kunna harmonisera med miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, och vår auktorisationskontroll blev också offentlig för inköpare och upphandlare eftersom vi ofta får frågor om rådgivning kring upphandlingskriterier från dessa grupper. MEDLEMSFÖRMÅNER Vi hade under 2011 följande medlemsförmåner: Mercedes-Benz, Sverige; Ford Nybergs Bil i Jönköping; Saab, Toyota, Opel, Hundai, Peugeot, Chevrolet; Försäkringskompetens; OKQ8 drivmedel och olja; Securitas DirectX larm; Telia mobil och fast företagstelefoni, Vissman. FÖRBUNDSGOLF Årets upplaga av Tvätteriförbundet Open spelades i Söderköping. Tävlingen arrangerades av Jonny Hägerström, TvNo. Segrade gjorde Christer Månsson på Modern tvätt i Malmö som blir ansvarig för att arrangera nästa års tävling. STIPENDIER BRANSCHINDEX SCB Tvätteriförbundets resestipendium Under 2011 utdelades inget Tvätteriförbundets resestipendium. Tvätteriförbundet och TTG fortsätter att presentera kostnadsprisindex för Tvätteribranschen. Indexet presenteras månadsvis och levereras som en PDF-fil. VERKSAMHETSPLAN Under året färdigställdes Förbundets verksamhetsplan som tagits fram tillsammans med styrelsen. I verksamhetsplanen har vi arbetat utifrån stadgarna och tagit med oss de funderingar och konstateranden som kom fram under workshopen på höstmötet i Örebro. Planen har omarbetats flera gånger under året. Syftet är att planen skall vara ett styrdokument för styrelsens och verkställande direktörens arbete. Planen revideras, arbetet följs upp, och siktet ställs om för att anpassas efter branschens utmaningar och behov. Planen finns att ladda ner på UTMÄRKELSER Flera förbundsmedlemmar har under året representerat branschen på ett positivt sätt. CWS-bocos hygienserie vann designpriset Plus X award, serien vann också pris för årets produkt Lindbytvätten och Storsjötvätt nominerades till årets gasellföretag av Dagens Industri. Textilia blev medlem i buisness compliance initiativ och vann miljöpris på Örebrogalan.

13 medlem i buisness compliance initiativ och vann miljöpris på Örebrogalan. INTERNATIONELLT SAMARBETE ETSA Tvätteriförbundet var i år värd för E.T.S.As (den europeiska textilserviceindustrins paraplyorganisation) årliga möte med representanter från de övriga branschorganisationerna i Europa. Mötet hölls i Örebro och under mötet pågick diskussioner kring nya ISO standarder, hur marknaden ser ut i olika länder och vilka utmaningar branschen står inför. Vi har också en möjlighet att se hur införandet av EU:s direktiv gått till i de olika länderna. Medlemskapet i ETSA innebär en möjlighet att vara med och påverka beslutsfattare på Europanivå, samt upplysa svenska lagstiftare och myndigheter om studier och rapporter som tagits fram i samarbete med de nationella branschförbunden. ETSA har mycket rapportmaterial och har genomfört studier inom flera områden. NORDEN De organisationer Tvätteriförbundet samverkar med i Norden är Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning, Dansk Renseriforening, Textilserviceförbundet i Finland och Norsk Renseri- & Vaskeri förening. CINET Comité International de l Entretien du Textile, CINET, är den europeiska organisationen för kemtvättföretagen. Även på det europeiska planet deltar Förbundet i en organiserad branschsamverkan inom CINET. Tvätteriförbundet deltar aktivt på internationella möten som arrangeras av CINET och vi tar del av och översätter deras rapportmaterial som senare skickas ut till medlemmarna i form av nyhetsbrev. REPRESENTATION OCH SAMVERKAN En viktig uppgift för Sveriges Tvätteriförbund är att tillvarata medlemsföretagens intressen i förhållande till andra organisationer, institutioner, utredningar och övriga organ av betydelse för branschen. Under året har Tvätteriförbundet varit representerat i och samarbetat med bland annat följande instanser. INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Ett nära samarbete har upprätthållits med Industri- och Kemigruppen, och det är Industri- och Kemigruppen som förhandlar vårt avtal med arbetstagarparten. Förhandlingsdelegationen har detta år bestått av: Leif Syrstad - CWS Boco, Lars Hansson - Berendsen, Peter Haveus - Berendsen, Anders Bonnevier - Comforta, Tomas Bergström Textilia, Jenny Sjögren Textilia, samt Tor-Björn Angin Vic Textiltvätt AB. 11 Förhandlingschef: Per Östlund Industri och Kemigruppen. IF METALL OCH SVENSKA KOMMUNAL- ARBETAREFÖRBUNDET Med IF Metall och Kommunal har informella kontakter skett i frågor som rör fria arbetskläder och andra liknande branschfrågor som har samband med facklig verksamhet. SVENSKT NÄRINGSLIV Vi har fortsatt ett nära samarbete med Svenskt Näringsliv i frågor som rör konkurrensbegränsande verksamhet, minskat regelkrångel och problematik 11

14 KOMMUNAL- ARBETAREFÖRBUNDET rör fria arbetskläder och andra liknande branschfrågor som har samband med facklig verksamhet. IF METALL OCH SVENSKA SVENSKT KOMMUNAL- NÄRINGSLIV ARBETAREFÖRBUNDET Med IF Metall och Kommunal har informella kontakter skett i frågor som Vi rör har fria fortsatt arbetskläder ett nära och samarbete andra liknande med Svenskt branschfrågor Näringsliv som i frågor har samband som rör konkurrensbegränsande med facklig verksamhet. verksamhet, minskat regelkrångel och problematik kring offentlig upphandling. SVENSKT NÄRINGSLIV ALLMÄNNA REKLAMATIONS- NÄMNDEN ALLMÄNNA REKLAMATIONS- NÄMNDEN Vi har fortsatt ett nära samarbete med Svenskt Näringsliv i frågor som rör konkurrensbegränsande verksamhet, minskat regelkrångel och problematik kring offentlig upphandling. Tvätteriförbundet utser på uppdrag av regeringen representanter till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för tvättfrågor. För perioden har ingått Hans Noreen och Peter Rickberg som ordinarie ledamöter och Anders Johansson och Anders Gibrand som ersättare. Tvätteriförbundet utser på uppdrag av regeringen representanter till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för tvättfrågor. För perioden har ingått Hans Noreen och Peter Rickberg som ordinarie samarbete. ledamöter och 27 företag Anders har Johansson under år och 2011 Anders varit Gibrand leverantörsmedlemmar. som ersättare. BRANSCHENS LEVERANTÖRER Med branschens leverantörer har förbundet haft ett nära och gott SWEREA BRANSCHENS IVF LEVERANTÖRER Tvätteriförbundet Med branschens leverantörer har uppdragit har åt förbundet Swerea IVF haft att ett utföra nära förbundets och gott auktorisationskontroll. samarbete. 27 företag har under år 2011 varit leverantörsmedlemmar. NATURVÅRDS- SWEREA IVF VERKET Med Tvätteriförbundet Statens Naturvårdsverk har uppdragit hålls åt fortlöpande Swerea IVF kontakt att utföra när förbundets gäller branschens auktorisationskontroll. miljöfrågor såväl vad gäller kemtvätt som tvätt i vatten. NATURVÅRDS- EKONOMI VERKET Med Statens Naturvårdsverk hålls fortlöpande kontakt när det gäller branschens miljöfrågor såväl vad gäller kemtvätt som tvätt i vatten. FÖRBUNDETS EKONOMI FÖRBUNDETS EKONOMI Beträffande den ekonomiska ställningen för såväl Sveriges Tvätteriförbund som Förbundets servicebolag hänvisas till separata resultat- och balansräkningar. Beträffande den ekonomiska ställningen för såväl Sveriges Tvätteriförbund som Förbundets Örebro servicebolag mars 2012 hänvisas till separata resultat- och balansräkningar. Olle Kristensson Förbundsordförande Örebro mars 2012 Tor-Björn Olle Kristensson Angin Förbundsordförande Tor-Björn Angin Sofia Sjöström Sofia Sjöström

15

16 Sveriges Tvätteriförbund Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23-25, Örebro Hemsida:

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9 KEM- OCH VATTENTVÄTTGRUPPEN 9 TVÄTT- OCH TEXTILSERVICEGRUPPEN

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 INNEHÅLL Sida ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 KEM- OCH VATTENTVÄTTGRUPPEN

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad.

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. STADGAR För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd 1 Namn och Säte Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. 2 Föreningens syfte/ändamål Föreningens

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer