ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 EKONOMI 12

3 AMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND mhetsåret Verksamhetsåret Sveriges Tvätteriförbund Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, är en politiskt ideell förening, obunden politiskt och ej obunden och ej fackligt avtalsslutande. fackligt avtalsslutande. Syftet med Förbundet Syftet med är att Förbundet på den svenska är att på marknaden: svenska marknaden: bevaka tvätt- och bevaka textilservicebranschen tvätt- och textilservicebranschen verka för en utökad verka marknad för en utökad för medlemmarna marknad för medlemmarna höja standarden höja på tvätteribranschen standarden på tvätteribranschen vilket bland vilket bland annat ska ske genom annat kurser, ska ske konferenser genom kurser, och konferenser och information information i övrigt tillvarata i övrigt medlemmarnas tillvarata medlemmarnas gemensamma gemensamma intressen intressen Ordförande har Ordförande ordet har ordet Under årsmötet Under genomfördes årsmötet skifte genomfördes på Ordförandeposten, skifte på Ordförandeposten, Sten Jennervall, Sten Jennervall, Östersund med Östersund sina många med år som sina ordförande många år som lämnade ordförande över till lämnade mig. En över ära till mig. En ära och en utmaning och att en driva utmaning verksamheten att driva vidare verksamheten med vad vidare som under med många vad som under många år fungerat bra, år men fungerat samtidigt bra, också men samtidigt snegla på också hur man snegla kan på utveckla hur man en kan utveckla en bransch som bl a bransch drabbas som av bl politikers a drabbas i våra av politikers ögon godtyckliga i våra ögon beslut, godtyckliga beslut, neddragningar inom neddragningar branscher inom som betraktas branscher som som textilintensiva betraktas som (bl textilintensiva a (bl a arbets-och skyddskläder), arbets-och svart skyddskläder), arbetskraft svart som arbetskraft lokalt skapar som orimliga lokalt skapar orimliga konkurrenssituationer. konkurrenssituationer. Medlemmarna har Medlemmarna noterat utmaningarna har noterat och utmaningarna agerar efter och sin agerar förmåga efter och sin förmåga och som Förbund ska som vi stå Förbund upp och ska skapa vi stå de upp bästa och förutsättningar skapa de bästa förutsättningar att för att expandera vår bransch expandera och vår öka bransch lönsamheten och öka för lönsamheten de som investerar för de i som inte investerar i inte bara maskiner och bara utrustning maskiner utan och utrustning i lika mycket utan i sin i lika egen mycket och sin i sin personals egen och sin personals utveckling. utveckling. För att bättre fånga För att upp bättre var vi fånga ska lägga upp var våra vi resurser ska lägga har våra styrelsen resurser arbetat har styrelsen arbetat fram en Verksamhetsinriktning fram en Verksamhetsinriktning att gälla de kommande att gälla åren de kommande och som i sina åren och som i sina delar beskriver insatser, delar beskriver aktiviteter insatser, och förväntade aktiviteter och mål. förväntade Syftet är att mål. den Syftet är att den ska ge våra medlemmar, ska ge våra styrelse medlemmar, och kansli styrelse en gemensam och kansli bild en gemensam vart vi som bild vart vi som Förbund vill driva Förbund vår verksamhet. vill driva vår verksamhet. Vi är ett litet Förbund Vi är ett med litet begränsade Förbund med resurser begränsade men jag resurser kan bara men jag kan bara konstatera att vi konstatera varit aktiva att inom vi varit flera aktiva för oss inom viktiga flera områden för oss viktiga där vi områden haft där vi haft framgång och kunnat framgång påverka och kunnat slutresultatet. påverka Vill slutresultatet. snabbt nämna, Vill Vita snabbt jobb, nämna, Vita jobb, Miljöstyrningsrådet, Miljöstyrningsrådet, Nystart SKL, Rättvis Nystart konkurrens SKL, Rättvis bl. konkurrens a Fängelsernas bl. a Fängelsernas påverkan på marknaden, påverkan på Auktorisationskontrollverksamheten marknaden, Auktorisationskontrollverksamheten mm. mm. Höstmötena får Höstmötena allt viktigare får en roll allt som viktigare kunskapsförmedlare roll som kunskapsförmedlare inte bara inte bara mellan styrelse och mellan medlemmar styrelse och utan medlemmar lika mycket utan medlemmar lika mycket emellan. medlemmar emellan. Leverantörerna Leverantörerna behöver få en tydligare behöver roll få en på tydligare dessa möten roll på och dessa vi har möten inlett och vi har inlett samtal om hur detta samtal kan om utvecklas hur detta till kan en utvecklas större ömsesidig till en större nytta. ömsesidig nytta. Branschsektionerna, Branschsektionerna, KVG och TTG, har KVG haft och ett TTG, mycket har haft lugnt ett år. mycket Sektionerna lugnt år. Sektionerna har varit basen i har vår varit verksamhet basen i vår och verksamhet det är viktigt och att det ta tillvara är viktigt den att ta tillvara den 1 1 1

4 kunskap och erfarenhet som finns samlad där. Aktiviteterna har dock varit begränsade och förbundsstyrelsen har bestämt att föreslå årsmötet nya arbetsformer. Syftet är att lyfta fram våra behov och skapa aktiviteter som ger resultat. Vi tror att en styrelse kan vara hämmande för utveckling och väljer istället andra former för att få igång kreativitet och skapa ökad medlemsnytta. Året har också gett vår Förbundsdirektör ytterligare ett års erfarenhet i ryggen och vi syns allt mer i olika media såväl sociala som i de mer traditionella formaten. Det är viktigt att vi syns i de olika debatterna och det krävs mer av detta i framtiden. Vi står inför flera utmaningar och ökade krav på att driva verksamhet. Miljökraven ökar och det kommer att krävas större insatser i framtiden. Flera av våra medlemmar ligger redan nu långt framme i arbetet med miljöoch kvalitetsfrågor. Energianvändningen kommer att stå i fokus under lång tid framöver. Genom krav på bättre arbetsmiljö ökar också kraven på utformning och säkerhet kring arbets- och skyddskläder som i sin tur ställer krav på våra medlemmar. Kompetensutveckling måste i allt större utsträckning integreras i varje företags dagliga arbete. Över tid ser vi också ändrade köpbeteenden hos kommande generationer och som får ses som nya utmaningar för dem som vill vara framgångsrika på en allt tuffare marknad. Olle Kristensson Förbundsordförande STYRELSE M M FÖRBUNDET Tvätteriförbundets styrelse har sedan årsmötet den 5 maj 2011 utgjorts av följande personer: Ordförande: Olle Kristensson Vice ordförande: Tor-Björn Angin, Kållered Ordinarie ledamöter: Sofia Sjöström, Örebro Suppleanter: Sten Jennervall, Östersund Robert Serruys, Limhamn KEM- OCH VATTENTVÄTT- GRUPPEN Ordförande: Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Angin, Kållered Kåre Christiansson, Stockholm Mikael Kamsén, Norrköping Irene Persson, Lidköping Robert Serruys, Limhamn Suppleanter: Daniel Özboyaci, Stockholm Anders Johansson, Bromma 2 2

5 TVÄTT- TVÄTT- OCH OCH TEXTILSERVICE- TEXTILSERVICE- GRUPPEN GRUPPEN Ordförande: Ordförande: Ordinarie Ordinarie ledamöter: ledamöter: Suppleanter: Suppleanter: Olle Olle Kristensson Kristensson Lars Lars Karlgren, Karlgren, Malmö Malmö Sten Sten Jennervall, Jennervall, Östersund Östersund Kent Kent Pettersson, Pettersson, Bengtsfors Bengtsfors Peter Peter Streijffert, Streijffert, Borgholm Borgholm Pontus Pontus Lindvall, Lindvall, Ödeshög Ödeshög Anders Anders Bonnevier, Bonnevier, Vaggeryd Vaggeryd Kristofer Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Patrik Patrik Keller, Keller, Norsborg Norsborg AUKTORISATIONS-NÄMNDEN Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen tillsammans tillsammans med med arbetsgruppen arbetsgruppen där där följande följande personer personer ingår: ingår: Lars Lars Löf, Löf, Lennart Lennart Hansson, Hansson, Lennart Lennart Jaldin Jaldin VALKOMMITTÉER VALKOMMITTÉER Förbundet: Förbundet: Andreas Andreas Tengelin, Tengelin, Järfälla, Järfälla, sammankallande sammankallande Mikael Mikael Kamsén, Kamsén, Norrköping Norrköping Hans Hans Andersson, Andersson, Lima, Lima, suppleant suppleant Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Vetlanda, Vetlanda, suppleant suppleant Kem- Kem- och och Vattentvätt- Vattentvättgruppen: gruppen: Tvätt- Tvätt- och och Textilservice- Textilservicegruppen: gruppen: Inger Inger Sandberg, Sandberg, Västerås, Västerås, sammankallande sammankallande Anders Anders Johansson, Johansson, Bromma Bromma Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Göteborg, Göteborg, sammankallande sammankallande Peter Peter Keller, Keller, Norsborg Norsborg REVISORER REVISORER Ordinarie: Ordinarie: Hans Hans Björck, Björck, Stockholm Stockholm Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Suppleanter: Suppleanter: Marita Marita Ljungberg, Ljungberg, Stockholm Stockholm Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Vetlanda Vetlanda FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS JURIST JURIST Advokat Advokat Henrik Henrik Hedenstierna, Hedenstierna, Stockholm Stockholm 33 3

6 MEDLEMMAR, AVGIFTER MEDLEMMAR, AVGIFTER Antal medlemsföretag inom Förbundet, fördelade geografiskt, framgår av nedanstående Antal medlemsföretag uppställning. inom Förbundet, fördelade geografiskt, framgår av nedanstående uppställning Mellersta-Norra Sverige Mellersta-Norra Stockholmsområdet Sverige + Gotland Stockholmsområdet Södra Sverige + Gotland Södra Västra Sverige Västra Östra Sverige Östra Sverige Härtill kommer 65 (65) filialer och butiksenheter. Vidare var 27 (25) leverantörsföretag Härtill kommer 65 (65) anslutna filialer till och förbundet butiksenheter. som medlemmar. Vidare var 27 (25) leverantörsföretag Antalet medlemmar anslutna i sektionerna till förbundet har varit som 35 (34) medlemmar. st i Tvätt- och Textil- Antalet servicegruppen medlemmar och 69 i sektionerna (71) st i Kem- har och varit Vattentvättgruppen. 35 (34) st i Tvätt- och Textilservicegruppen och 69 (71) st i Kem- och Vattentvättgruppen. Medlemsavgifterna till Sveriges Tvätteriförbund har för året varit 250 kr Medlemsavgifterna per företag för aktiva till och Sveriges leverantörsmedlemmar Tvätteriförbund har samt för 300 året kr varit för 250 senior- kr per medlemmar. företag för aktiva och leverantörsmedlemmar samt 300 kr för seniormedlemmar. Till Tvätteriförbundets Service AB har för aktiva medlemmar utgått en Till serviceavgift Tvätteriförbundets enligt följande Service tabell. AB har Företagens för aktiva årsomsättning medlemmar utgått för 2010 en serviceavgift utgör underlag. enligt följande tabell. Företagens årsomsättning för 2010 utgör underlag. Medlemskap i Kem- och Vattentvättgruppen Medlemskap i Kem- och Vattentvättgruppen Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr Medlemskap i Tvätt- och Textilservicegruppen Medlemskap i Tvätt- och Textilservicegruppen Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Leverantörsmedlemskap Leverantörsmedlemskap Serviceavgift för leverantörsmedlemmar = kr Serviceavgift för leverantörsmedlemmar = kr 4 4 4

7 BRANSCH- OMSÄTTNING Den totala omsättningen för företagen inom Sveriges Tvätteriförbund var under 2011 ca 3 miljarder kronor. TTG:s medlemmar omsätter totalt ca 2,8 miljarder kronor KVG:s medlemmar omsätter totalt ca 200 miljoner kronor KANSLI Kansliarbetet har flutit på under året som gått och det är positivt att fler och fler hittar till Förbundet när de söker branschspecifik information. Bo Österlund har engagerats som konsult inom konsumenttvättområdet. Kanslilokaler hyrs som tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Örebro SAMMANTRÄDEN Förbundsstyrelsen har sammanträtt den 26 april, 17 maj och den 8 november. Kem- och Vattentvättgruppens styrelse har sammanträtt den 12 januari och den 23 februari, 1 september och 18 november. Tvätt- och Textilservicegruppens styrelse har sammanträtt den 12 januari, 23 februari, 1 september och 18 november. TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB Huvuddelen av förbundsarbetet har bedrivits inom Förbundets servicebolag. Ordinarie bolagsstämma med servicebolaget hölls den 17 maj via telefon. Bolagsstyrelsen har sammanträtt den 26 april, 17 maj och 8 november. Bolagsstämma hölls i samband med Förbundets årsmöte. Bolagets styrelse har utgjorts av: Ordförande: Ordinarie ledamöter: Olle Kristensson, Malmö Tor-Björn Angin, Kållered Sofia Sjöström, Örebro Suppleanter: Robert Serruys, Limhamn Sten Jennervall, Östersund FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN ÅRSMÖTEN Kem- och Vattentvättgruppen (KVG) och Tvätt- och Textilservicegruppen (TTG) 2011 hade KVG och TTG både årsmöte och höstmöte gemensamt. Förbunds och sektionsmöten: Kem- och Vattentvättsgruppen (KVG) och Tvätt- och Textilservicegruppen 5 5

8 (TTG) hade årsmöte och höstmöte gemensamt. Årsmötet hölls den 4-5 maj i Kosta Boda. Ca 70 medlemmar deltog på årsmötet. Här ingick medlemmar från de båda sektionerna och leverantörsmedlemmar. Dagen började med en demonstration i glasblåsning av lärare och elever på Kosta glasbruk. Vi fortsatte dagen med sektionernas årsmöte, här tackades Lennart Jaldin för sina insatser som ordförande i Tvätt- och Textilservicesektionen. Efter hurraropen var det leverantörernas möjlighet att synas, och vi fick presentationer av årets nyheter. Dagen avslutades med festligheter i den vackra glasbaren. Årsmöte med Sveriges Tvätteriförbund I anslutning till Tvätt- och Textilservicegruppens årsmöte hölls den 6 maj också årsmöte med Sveriges Tvätteriförbund. Mötet leddes av ordförande Sten Jennervall. Vi passade också på att tacka Sten för hans värdefulla arbete som ordförande för Sveriges Tvätteriförbund samt VD för Tvätteriförbundets Service AB. Stens engagemang för branschen har skapat nya möjligheter och med sitt positiva sätt har han varit en viktig grundsten i Förbundet under flera år. Vi hälsade också Olle Kristensson välkommen som ordförande för Förbundet samt för Tvätt och Textilservicegruppen. I samband med Förbundets årsmöte hölls också bolagsstämma med Tvätteriförbundets Service AB under ledning av Lennart Jaldin. HÖSTMÖTEN Tvätt- och Textilservicegruppen (TTG) och Kem- och Vattentvättgruppen (KVG) Även höstmötet var gemensamt. Det avhölls den 17 november på Sundbyholms slott i Eskilstuna. 70 talet deltagare var närvarande på mötet. Dagen började med en uppdatering kring vår nya auktorisationskontroll av Ann Stare på SWEREA IVF. Sedan tog Paal Evjenth över. Paal jobbar med övertygelsen att vi är alla födda vinnare, som barn har vi basen av vinnaregenskaper inom oss. Ett starkt självförtroende, nyfikenhet, fantasi, positivt tänkande, envishet, ärlighet och förmågan att leva i nuet är egenskaper vi ser i barn. Dessa egenskaper försvagas tyvärr ofta av yttre påverkningar. Paal visade oss på ett humoristiskt sätt hur vi kan få fram våra bästa egenskaper även i vuxen ålder, en föreläsning som uppskattades mycket av de närvarande. Från Svenskt Näringsliv kom konjunktur och näringslivsexperten Göran Grahn och gav oss en blick mot framtiden och hur det som händer i världsekonomin påverkar oss. Från Industri och kemigruppen presenterade Per Östlund de senaste turerna i avtalsförhandlingarna. Dagen avslutades med nätverkande, leverantörsmingel och en trevlig middag på slottet. MEDLEMSKONTAKT & KOMMUNIKATION Ett viktigt led i Förbundets kontakt med medlemmarna har varit de olika förbunds- och sektionsmötena. Förbundskansliet har daglig kontakt med medlemmarna genom telefon, brev, e-post och besök. Individuell rådgivning och information har lämnats till medlemmar, konsumenter, andra organisationer och allmänhet i en rad fall. Personliga möten har 6 6

9 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND Verksamhetsåret 2011 Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, politiskt obunden och ej fackligt avtalsslutande. Syftet med Förbundet är att på den svenska marknaden: bevaka tvätt- och textilservicebranschen verka för en utökad marknad för medlemmarna höja standarden på tvätteribranschen vilket bland annat ska ske genom kurser, konferenser och information i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen Ordförande har ordet Under årsmötet genomfördes skifte på Ordförandeposten, Sten Jennervall, Östersund med sina många år som ordförande lämnade över till mig. En ära och en utmaning att driva verksamheten vidare med vad som under många år fungerat bra, men samtidigt också snegla på hur man kan utveckla en bransch som bl a drabbas av politikers i våra ögon godtyckliga beslut, neddragningar inom branscher som betraktas som textilintensiva (bl a arbets-och skyddskläder), svart arbetskraft som lokalt skapar orimliga konkurrenssituationer. Medlemmarna har noterat utmaningarna och agerar efter sin förmåga och som Förbund ska vi stå upp och skapa de bästa förutsättningar för att expandera vår bransch och öka lönsamheten för de som investerar i inte bara maskiner och utrustning utan i lika mycket i sin egen och sin personals utveckling. För att bättre fånga upp var vi ska lägga våra resurser har styrelsen arbetat fram en Verksamhetsinriktning att gälla de kommande åren och som i sina delar beskriver insatser, aktiviteter och förväntade mål. Syftet är att den ska ge våra medlemmar, styrelse och kansli en gemensam bild vart vi som Förbund vill driva vår verksamhet. Vi är ett litet Förbund med begränsade resurser men jag kan bara konstatera att vi varit aktiva inom flera för oss viktiga områden där vi haft framgång och kunnat påverka slutresultatet. Vill snabbt nämna, Vita jobb, Miljöstyrningsrådet, Nystart SKL, Rättvis konkurrens bl. a Fängelsernas påverkan på marknaden, Auktorisationskontrollverksamheten mm. Höstmötena får en allt viktigare roll som kunskapsförmedlare inte bara mellan styrelse och medlemmar utan lika mycket medlemmar emellan. Leverantörerna behöver få en tydligare roll på dessa möten och vi har inlett samtal om hur detta kan utvecklas till en större ömsesidig nytta. Branschsektionerna, KVG och TTG, har haft ett mycket lugnt år. Sektionerna har varit basen i vår verksamhet och det är viktigt att ta tillvara den SÄRSKILDA HÄNDELSER UNDER SÄRSKILDA ÅRET HÄNDELSER UNDER ÅRET SÄRSKILDA HÄNDELSER UNDER ÅRET DISTRIKTSFÖRENINGAR DISTRIKTSFÖRENINGAR DISTRIKTSFÖRENINGAR också prioriterats under året och studiebesök har utförts på flera av medlemmarnas också prioriterats anläggningar, under året och studiebesök andra för branschen har utförts intressanta på flera av verksamheter. medlemmarnas anläggningar, och andra för branschen intressanta Förbundet också verksamheter. prioriterats har också under en egen året och sida studiebesök i tidningen RENT har utförts som på heter flera av Tvättnytt. medlemmarnas Förbundet har Vi finns också anläggningar, på en twitter egen sida och och i andra via tidningen vår för facebooksida branschen RENT som intressanta får heter du uppdaterad information verksamheter. Tvättnytt. i Vi realtid. finns på Under twitter 2011 och infördes via vår månadsbrev facebooksida som får du skickas uppdaterad via e-post, Förbundet information dessa har i ersatte realtid. också en Under egen tidigare 2011 sida INFO infördes i tidningen bladen månadsbrev RENT för att kunna som som heter sprida skickas relevant via information Tvättnytt. e-post, dessa på Vi ersatte finns ett effektivare på de twitter tidigare sätt. och INFO via bladen vår facebooksida för att kunna får sprida du uppdaterad relevant information i på realtid. ett effektivare Under 2011 sätt. infördes månadsbrev som skickas via Ytterligare e-post, dessa ett ersatte exempel de på tidigare medlemsinformationen INFO bladen för att är kunna Förbundets sprida hemsida relevant med information Ytterligare adress ett på exempel ett effektivare på medlemsinformationen sätt. På hemsidan är presenteras Förbundets branschen hemsida och med Förbundet. adress På hemsidan finns sidor På som hemsidan vänder sig presenteras till konsumenter branschen och Ytterligare inköpare Förbundet. ett och exempel På under hemsidan på medlemssidan medlemsinformationen finns sidor läggs som rapporter vänder är sig Förbundets och till konsumenter utredningar hemsida upp som med och inköpare kan adress hjälpa och medlemmarna under medlemssidan i sitt arbete. läggs På hemsidan rapporter presenteras och utredningar branschen upp och som Förbundet. kan hjälpa medlemmarna På hemsidan finns i sitt sidor arbete. som vänder sig till konsumenter och inköpare och under medlemssidan läggs rapporter och utredningar upp Det som har kan varit hjälpa ett medlemmarna lugnt år och vi i har sitt varit arbete. förskonade från händelser som kan rubriceras Det har varit som ett katastrofer. lugnt år och 2010 vi har inträffade varit förskonade ett antal från bränder händelser i tvätterier som kan och rubriceras i vissa fall som har katastrofer. brandorsaken 2010 inte inträffade kunnat ett fastställas. antal bränder Förbundet i tvätterier har tillsammans Det och har i vissa varit fall med ett har lugnt försäkringskompetens brandorsaken år och vi har inte varit kunnat informerat förskonade fastställas. om från Förbundet händelser har som kan försiktighetsåtgärder rubriceras tillsammans som med katastrofer. försäkringskompetens som finns 2010 att inträffade tillgå för informerat ett att antal undvika om bränder brand. i tvätterier Vi har under 2011 och försiktighetsåtgärder i vissa klarat fall oss har ifrån brandorsaken allvarliga som finns olyckor att inte tillgå kunnat eller för tillbud. att fastställas. undvika Detta Förbundet brand. trots att Vi våra har har under medlemmar tillsammans 2011 klarat oss tillsammans med ifrån försäkringskompetens allvarliga är ett olyckor mycket eller stort informerat tillbud. åkeri med Detta om många trots fordon att våra ute på försiktighetsåtgärder medlemmar våra vägar. tillsammans Det tyder som på är finns kloka ett mycket att chaufförer tillgå stort för att med åkeri undvika gott med omdöme. många brand. fordon Vi Flera har under av ute våra 2011 på våra medlemsföretag klarat vägar. oss Det ifrån tyder allvarliga har på valt kloka att olyckor gå chaufförer med eller i miljösamarbeten tillbud. med gott Detta omdöme. trots på att europanivå, Flera våra av och medlemmar våra verka medlemsföretag tillsammans hållbar utveckling har är valt ett att mycket och gå social med stort i responsibility. miljösamarbeten åkeri med många på fordon europanivå, ute på och våra verka vägar. för hållbar Det tyder utveckling på kloka och chaufförer social responsibility. med gott omdöme. Flera av Under våra medlemsföretag året lämnade vår har revisor valt att Hans gå med Björck i miljösamarbeten sitt uppdrag då han på europanivå, valde att lämna och Under verka sin året anställning. för lämnade hållbar vår utveckling Ny revisor och Hans för förbundet social Björck responsibility. sitt kommer uppdrag att då utses han valde i samband att med lämna årsstämman. sin anställning. Ny revisor för förbundet kommer att utses i samband Under med årsstämman. året lämnade vår revisor Hans Björck sitt uppdrag då han valde att lämna sin anställning. Ny revisor för förbundet kommer att utses i samband med årsstämman. Verksamheten i de olika föreningarna är skiftande. Vid senaste mötet meddelades Verksamheten följande: i olika föreningarna är skiftande. Vid senaste mötet meddelades följande: Mellersta-Norra Verksamheten i de Sveriges olika föreningarna Tvätteriförening är skiftande. Senaste Vid ordförande: senaste mötet Inger Sandberg meddelades Mellersta-Norra följande: Sveriges Tvätteriförening Senaste ordförande: Inger Föreningen Sandberg drivs som en kamratförening. Mellersta-Norra Föreningen drivs Sveriges som en kamratförening. Tvätteriförening Senaste ordförande: Inger Stockholms Sandberg Tvätteriförening Föreningen har avvecklats Föreningen Stockholms drivs Tvätteriförening som en kamratförening. Föreningen har avvecklats Södra Sveriges Tvätteriförening Ordförande: Lars-Göran Henriksson Föreningen Stockholms Södra Sveriges är Tvätteriförening fortfarande aktiv Föreningen och Ordförande: man träffas har avvecklats Lars-Göran till årsmöte. Henriksson Föreningen är fortfarande aktiv och man träffas till årsmöte. Västra Södra Sveriges Tvätteriförening Ordförande: Lars-Göran Tor-Björn Angin Henriksson Föreningen Västra Sveriges är nedlagd fortfarande Tvätteriförening och aktiv drivs och som Ordförande: man en kamratförening. träffas Tor-Björn till årsmöte. Angin Föreningen är nedlagd och drivs som en kamratförening. Östra Västra Sveriges Tvätteriförening Senaste Ordförande: ordförande: Tor-Björn Hans-Guy Angin Henestål Föreningen Östra Sveriges drivs är nedlagd Tvätteriförening som en och kamratförening. drivs som Senaste kamratförening. ordförande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs som en kamratförening. Östra Sveriges Tvätteriförening Senaste ordförande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs som en kamratförening

10 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET NÄRINGSPOLITISK NÄRINGSPOLITISK BEVAKNING BEVAKNING En viktig del i Tvätteriförbundets arbete är att bevaka och ta till vara En viktig del i Tvätteriförbundets arbete är att bevaka och ta till vara medlemsföretagens näringspolitiska intressen. medlemsföretagens näringspolitiska intressen. När det gäller den mer allmänna bevakningen av företagens villkor i När det gäller den mer allmänna bevakningen av företagens villkor i samhället sker den i samverkan med bl.a. näringslivets huvudorganisation samhället sker den i samverkan med bl.a. näringslivets huvudorganisation Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv. Kontakt har också hållits med andra bransch- och företagarorganisationer Kontakt har också hållits med andra bransch- och företagarorganisationer för diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. för diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. Daglig nyhetbevakning och besök på olika verksamheter inom vårt Daglig nyhetbevakning och besök på olika verksamheter inom vårt marknads- och branschområde skapar en förståelse för branschens marknads- och branschområde skapar en förståelse för branschens vändningar och vad som påverkar medlemsföretagen, och förhoppningsvis vändningar och vad som påverkar medlemsföretagen, och förhoppningsvis också var vår påverkan bör vara som störst. Detta arbete har varit också var vår påverkan bör vara som störst. Detta arbete har varit prioriterat under året. prioriterat under året. SKATTEVERKET, EKO- SKATTEVERKET, EKO- BROTTSMYNDIGHETEN, BROTTSMYNDIGHETEN, KONKURRENSVERKET KONKURRENSVERKET Samarbetet för att motverka svarta pengar och skapa vita jobb i olika Samarbetet för att motverka svarta pengar och skapa vita jobb i olika branscher har även i år pågått. I december anordnades seminarier där branscher har även i år pågått. I december anordnades seminarier där företrädare för olika branscher, politiker och andra intressenter bjöds in för företrädare för olika branscher, politiker och andra intressenter bjöds in för att föra fram problematiken med svart arbetskraft och hur det påverkar att föra fram problematiken med svart arbetskraft och hur det påverkar konkurrensen. Sofia Sjöström representerade Förbundet i en paneldebatt konkurrensen. Sofia Sjöström representerade Förbundet i en paneldebatt för att påvisa problemet i tvätteribranschen. Från Tvätteriförbundet deltog för att påvisa problemet i tvätteribranschen. Från Tvätteriförbundet deltog även Anders Johansson, Robert Surreys och Olle Kristensson. Från även Anders Johansson, Robert Surreys och Olle Kristensson. Från evenemanget producerades en film som finns att hitta på Förbundets evenemanget producerades en film som finns att hitta på Förbundets hemsida. hemsida. Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de ärenden som verket handlagt under året. ärenden som verket handlagt under året. MILJÖSTYRNINGSRÅDET MILJÖSTYRNINGSRÅDET Tvätteriförbundet har deltagit i Miljöstyrningsrådets arbete inför Tvätteriförbundet har deltagit i Miljöstyrningsrådets arbete inför uppdateringen av kriterierna för upphandling av tvätt och uppdateringen av kriterierna för upphandling av tvätt och textilservicetjänster. textilservicetjänster. SEMINARIE OM OFFENTLIG SEMINARIE OM OFFENTLIG UPPHANDLING MED UPPHANDLING MED FÖRETAGARNA OCH FÖRETAGARNA OCH COMMENTUS COMMENTUS Seminariet med Företagarna gick av stapeln i Örebro den 1 mars. Seminariet med Företagarna gick av stapeln i Örebro den mars. Moderatorn Sibylle Mendez som har en bakgrund som upphandlingschef Moderatorn Sibylle Mendez som har en bakgrund som upphandlingschef på landstinget förklarade myndigheternas utgångspunkt, och gav förslag på landstinget förklarade myndigheternas utgångspunkt, och gav förslag och råd till dig som vill lämna anbud, hur man går tillväga, och vilka och råd till dig som vill lämna anbud, hur man går tillväga, och vilka elektroniska system man bör ha koll på. Syftet var också att skapa en elektroniska system man bör ha koll på. Syftet var också att skapa en brygga mellan företagen och upphandlare inom den offentliga sektorn som brygga mellan företagen och upphandlare inom den offentliga sektorn som förhoppningsvis kan leda till bättre och enklare upphandlingar i framtiden. förhoppningsvis kan leda till bättre och enklare upphandlingar i framtiden. 8 På SKL commentus upphandlingsdag för leverantörer och offentliga På SKL commentus upphandlingsdag för leverantörer och offentliga upphandlare höll Sofia Sjöström ett föredrag om utmaningarna i vår upphandlare höll Sofia Sjöström ett föredrag om utmaningarna i vår bransch kring offentlig upphandling, och vilka åtgärder som bör tas från bransch kring offentlig upphandling, och vilka åtgärder som bör tas från upphandlarnas håll för att skapa en konkurrenskraftig marknad. Vikt lades också vid ett ökat samarbete mellan näringslivet och det offentliga. 8

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer