VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2011-2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och textilservice och kemtvättservice. Vår auktorisationskontroll bygger grunden i hela vår verksamhet och tvingar branschen att alltid sträva mot nya mål för att visa att vi är bäst i branschen vad gäller miljö, hygien och arbetsmiljö Styrelsen

2 Innehåll Inledning... 2 Sveriges tvätteriförbunds uppdrag... 2 Sveriges tvätteriförbunds vision... 2 Sveriges tvätteriförbunds kärnvärden... 2 Sveriges tvätteriförbunds organisation... 3 Auktorisations- och kontrollverksamhet... 3 Utbildning... 3 Nätverksbyggande... 4 Internationellt arbete... 5 Remissverksamhet... 5 Kommunikation... 5 Projekt och samarbeten... 5 Medlemmar... 6 Samarbetspartners... 6 Rådgivning... 7 Medlemsförmåner... 7 Aktiviteter

3 VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Verksamhetsplanen ska visa vilka områden som prioriteras och vilka mål som ska uppfyllas under innevarande verksamhetsår. Allt i syfte att ge största medlemsnytta. Det innebär att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder som ger mest nytta för medlemmarna. Arbetet kommer i huvudsak ske genom vår FÖRBUNDSDIREKTÖR. SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS UPPDRAG Sveriges Tvätteriförbund har som huvuduppgift att organisera företag, privata som offentligt ägda, och verksamma inom tvätt- och textilservice. En bransch som omsätter dryga 3 miljarder kronor. Omsättningen fördelas på 250 företag som har personer anställda. Förbundet är även öppet för samarbetsföretag verksamma som leverantörer till våra medlemsföretag. Förbundet är moderförening och ensam ägare till Sveriges Tvätteriförbunds Service AB SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS VISION Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och textilservice och kemtvättservice. Auktorisationskontrollen utgör grunden i hela vår verksamhet och gör att branschen alltid strävar mot nya mål inom områden som miljö, hygien och arbetsmiljö. SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS KÄRNVÄRDEN För att nå visionen krävs insatser inom flera viktiga områden. Viktigt är att största hänsyn tas till medlemsnyttan och anpassas till de rådande förhållanden som gäller vid olika tidpunkter. Grunden för detta arbete byggs på ett antal kärnvärden. Vi har enats kring följande kärnvärden: Vi är Lyhörda för våra medlemmars behov. Vi är Engagerade i vår strävan att förbättra villkor och förutsättningar för våra medlemmar att på ett framgångsrikt sätt driva sin verksamhet. Vi är Närvarande i våra medlemmars verklighet och vardag så att vi förstår och kan omsätta behoven till olika stödinsatser. Vi är Tydliga i vårt arbete med att påverka den omvärld våra medlemmar verkar i för att ständigt förbättra deras villkor. 2

4 SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS ORGANISATION Förbundet ägs av sina medlemmar. Den dagliga verksamheten drivs från förbundskontoret och av Förbundsdirektören. FÖRBUNDETS INRIKTNINGSMÅL Auktorisations- och kontrollverksamhet Att vara auktoriserad är ett grundläggande krav för att vara medlem. Kraven på resurshushållning ökar och detta ställer också större krav på verksamheter som har en stor andel av energianvändningen - olja, el, vatten och kemikalier. Genom att löpande genomföra kontroller och vid godkänt auktorisera medlemmarna, uppfylls därmed de grundläggande krav för att bla kunna medverka i offentliga upphandlingar, som ett viktigt argument mot såväl privata kunder som företagskunder i olika inköpssituationer. Det innebär också en ökad egenkontroll på verksamheten avseende områden som miljö, energi och arbetsmiljö. Auktoriserade medlemmar utgör kärnan i Tvätteriförbundet. Våra kriterier uppdateras ständigt för att följa marknadens behöv och ökade krav på miljövänlighet och flexibilitet. Kontrollen uppdateras årligen av en samarbetsgrupp med olika kompetensområden. Ett av auktorisationens syften är att finnas som ett verktyg för upphandlare och inköpare. Bland annat har Svanen och Miljöstyrningsrådet vår auktorisationskontroll som baskrav i sina kriterier. Genom ett nära samarbete med Miljöstyrningsrådet, Svanen och andra motsvarande organisationer kan vi påverka processen så den på bästa sätt passar våra medlemmar. Att vara lyhörda för medlemmarnas behov är grundläggande. Utbildning Kunskap är en avgörande faktor för att lyckas långsiktigt. För detta krävs utbildning. Förbundet har ett särskilt ansvar att ge medlemmarna möjligheter att med samarbete med marknadens aktörer finna sådan utbildning som gör dem bättre rustade att möta ökade krav från myndigheter, kunder, medarbetare och konkurrenter. Internationella kunskaper och erfarenheter ska också tas tillvara. Olika utbildningsinsatser mot medlemmarna skall under verksamhetsåret presenteras och genomföras. Vi ser utbildningsinsatser som en viktig medlemsförmån och att det sker långsiktigt. Förbundet ska fokusera på följande områden där medlemsnyttan blir störst: Bokförings- och skattelagar Miljölagar, miljömärkning Att ha anställd personal (Arbetsrätt) Marknadsföring, försäljning, sociala medier 3

5 Genom att använda olika tekniker som tillexempel webbaserad utbildning (e-learning) finns större möjligheter för de som har svårt att vara borta från sin verksamhet under längre perioder att delta. Gemensamma träffar som Årsmöte och Höstmöte ska användas i utbildningssyfte. Nätverksbyggande Som Förbund är det viktigt att knyta till sig olika nätverk såväl regionalt, nationellt som internationellt. Nätverkande är viktigt i en liten organisation för att öka möjligheterna till samhällelig påverkan och är ett sätt att minska kostnader för studier och annat utredningsarbete som flera aktörer på marknaden kan ha nytta utav. Att bygga och utveckla nätverk har stor betydelse för vår verksamhetsutveckling och visar på stort engagemang. Genom att vara engagerad i ETSA och CINET fångas den internationella utvecklingen upp. Mässor är ett lika viktigt nätverk och Förbundet ska som samordnare erbjuda medlemmarna möjlighet att åka till prioriterade mässor. Nationellt ska nätverk byggas kring bland annat Svenskt Näringsliv, Företagarna, Industri och kemigruppen, Myndigheter som driver frågor som förutsätter vår input. Lika viktigt är att bygga ett internt nätverk där medlemmarna kan träffas och utbyta erfarenheter i frågor som främjar omgivningens syn på vår verksamhet. Sociala medier får en viktig roll som forum och vi ska utnyttja och använda dessa till vår fördel. Detta är ett fokuserat område för Förbundet och årligen ska en aktivitetsplan tas fram med syfte och mål samt en tydlig återkoppling av gjorda insatser/kontakter. I nätverksbyggandet kan vi också lyfta frågor som är aktuella, tex; visstidsanställningar, ny lagstiftning Arbeta för att våra SNI koder skall vara anpassade till vår verksamhet, dvs tjänste/service Vita jobb, är ett långsiktigt projekt som ska löpa över lång tid Lobbying, som är en del av vårt arbetssätt, ska ske på ett målinriktat sätt och inom områden där Förbundet söker förändring eller på annat sätt vill påverka framförallt politiker att beslut blir till vår fördel. Politiker och andra makthavare skall ständigt påminnas om vår verksamhet och de problemområden vi upplever som hinder för en positiv utveckling. Lobbyarbetet ska genom media, påtryckning av beslutande politiker och andra i första hand fokusera på följande områden: Energipriser och skatter Ökade krav på administrativa pålagor Konkurrenssituationen Ansvarig för denna verksamhet åligger Förbundsdirektören och utgör ett prioriterat arbetsområde. 4

6 Årlig plan upprättas. Internationellt arbete Nationell och Internationellt nätverk (medlemskap/samverkan) som stärker oss som organisation och där vi kan fånga upp nyheter, innovationer och som kan användas i vår verksamhet. Men också genom aktivt deltagande påverka och påskynda angelägna frågeställningar Remissverksamhet Att vara aktiv en remissinstans i frågor som berör vår verksamhet och våra medlemmar är självklart och utgör en viktig del i Förbundets övergripande mål. Engagemang och närvaro i verksamheten utgör grundläggande kärnvärden. Kommunikation Att sprida Information inom organisationen såväl som utanför utgör en grund för vår övergripande verksamhet. Vi ska utnyttja de olika medier som finns för att sprida kunskap och behov om vår bransch. En lika viktig del är att på olika sätt nå medlemmarna med information men också ha forum för att samla in information. Vår informationspolicy ska bygga på följande: Våra kärnvärden ska vara en bärande grund Informationen ska innehålla hur vi ska sprida kunskap om vår verksamhets villkor för att på så sätt påverka beslutsfattare till att ta sina beslut på faktabaserad grund Vi ska aktivt delta i debatter som har betydelse för vår verksamhet och på så sätt bidra till en positiv uppfattning från omgivningen Exempel på detta är vita jobb Särskild mediepolicy ska arbetas fram, av den ska framgå på vilket sätt och med vilka budskap vi ska delta i den mediala debatten Årligen ska en aktivitetsplan tas fram där aktiviteterna beskrivs både i omfattning, ansvar och syfte PROJEKT OCH SAMARBETEN Projekt utgör den grundläggande delen av Förbundets verksamhet. Styrelsen kommer att föreslå en uppdelning i arbetssätt genom att rekommendera att det bildas särskilda projektgrupper inom respektive verksamhetsområden. En grupp för KVG samt en för TTG. Dessa ska ersätta de styrelser som idag har det uppdraget. En särskild plan redovisas under hösten/vintern Det förutsätts en aktiv medverkan från medlemmar som kan fungera som spanare mot marknaden och på olika sätt fånga upp förväntningar och behov. 5

7 Utifrån medlemmarnas behov starta projekt som ger olika fördelar, kunskaper och stärker förbundets roll. Förbundet väljer att, i första hand, starta och driva projekt inom, följande områden: Auktorisationskontrollen, utvecklas mot morgondagens krav på resurshushållning Miljöfrågor, vilka krav kommer i framtiden att drabba våra medlemmar Att ligga före och påverka besluten utifrån en faktabaserad grund Kemikalieanvändning, nu och i framtiden. Hur ser kravbilden ut, vad händer med dagens kemikalie användning Svanen, blir det framtidens grundkrav för att kunna eller få driva tvätt- och textilservice Miljöstyrningsrådet, vilken betydelse ska vi tillskriva denna och hur kan vi vara aktiv Fortsatt arbete för att främja god konkurrens fritt från svarta pengar och svart arbetskraft. Energifrågor, vilket blir framtidens drivkälla till vår verksamhet Konkurrensen, marknaden som köper tjänster av icke auktoriserade företag Fria arbetskläder Standarder för tvättemperaturer Media, press, lagförslag, propositioner och SOU:er Styrelsen beslutar om 3-5 prioriterade områden för året. Dock sker bevakning av samtliga ovanstående punkter. Projekt kan drivas över flera år och hänsyn får tas i samband med budgetprocessen. Förbundet ska även söka externa finansieringar om det är möjligt. MEDLEMMAR Att ständigt attrahera medlemmarna att kvarstanna som medlem är en viktig del i Förbundets arbete. Att locka nya medlemmar blir också ett viktigt arbete för att säkerställa förbundets röst i olika branschfrågor. Viktiga argument för medlemskap: Genomförande av auktorisationskontrollen T-märket Nätverk Utbildningar Förmåner En möjlighet att påverka lagstiftaren i frågor som rör företagare i tvätteribranschen SAMARBETSPARTNERS Samarbetspartners i form av leverantörer är viktiga för utvecklingen inom områden som produktion, service, textilleveranser, tillbehör och motsvarande. Förbundet anser att detta samarbeta ska utvecklas ytterligare. Medlemsförmåner i form av bättre ekonomiska villkor, utbildning, vara del i utveckling av nya tjänster eller material ska 6

8 utgöra grunden för samarbetet. Leverantörerna skall bjudas in för att själv påverka utvecklingen och bygga samarbetet För att utveckla detta arbete ytterligare ska särskild arbetsgrupp tillsättas under ledning av Förbundsdirektören. Utveckling av medlemsförmåner och hur bredda samarbetet blir två viktiga frågeställningar. Arbetet ska startas under hösten/vintern RÅDGIVNING Förbundet ska kunna erbjuda olika former av rådgivning, till exempel: juridik personalfrågor skatter miljö samt teknik Som ett led i detta ska Förbundet bygga upp ett nätverk av spetskompetens inom dessa områden. MEDLEMSFÖRMÅNER Förbundet ska medverka till att skapa förmånliga avtal inom områden som stödjer medlemmarnas verksamhet. Under ledning av Förbundsdirektören skall en grupp etableras för att driva dessa frågor. Förbundet prioriterar bl a följande områden: Försäkringar Drivmedel Fordon Energi Telefoni, IT I dagsläget har vi samarbete med: OkQ8 som ger bra rabatter på drivmedel Rejmes, rabatt på bil Viessman, utför gratis utredning om rätt och billig elförsörjning Telia, avtal för både fast och mobil telefoni samt mobilt bredband Holmgrens bil, rabatt vid bilköp Försäkringskompetens, en samlad och verksamhetsanpassad försäkring för förbundets medlemmar. De flesta små och medelstora företag tjänar in sin serviceavgift tack vare denna försäkring AKTIVITETER - UPPFÖLJNING Verksamhetsplanen följs upp löpande av styrelsen och redovisas i samband med Års- och Höstmöte 7

9 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1 Strategiskt mål... 4 4.2

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer