Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra värderingar. Hållbart värdeskapande"

Transkript

1 Våra värderingar 1

2 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar" kompletterar varandra och ingår i företagskulturen och Lokala ledningssystemen ledningssystem inom hela koncernen. Vår ledningsfilosofi bygger på åtta framgångsfaktorer som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Framgångsfaktorerna är samlade under begreppet Våra affärsprinciper och utgör den fogmassa som håller ihop NIBE-koncernen och alla dess anställda. Att känna till vår ledningsfilosofi är oerhört viktigt för alla inom koncernen och det får aldrig råda tvivel om vilka principer vi arbetar efter och vilken företagsmiljö man är delaktig i. Vi arbetar för att skapa mervärde för våra intressenter och vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Hållbart värdeskapande innebär att det inte går att kompromissa med frågor som rör kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. För att ge våra medarbetare vägledning i dessa frågor har vi ställt samman ett antal riktlinjer och policys. Vi kallar detta för Våra värde- ringar och åtagandena ska ses som en etisk kompass som kompletterar våra åtta framgångsfaktorer. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer men är framför allt djupt rotade i koncernens långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Hållbart värdeskapande är någonting som känns väldigt naturligt för oss och vi har alla ett ansvar mot kunder, leverantörer, aktieägare, medarbetare, miljö och samhälle. Jag vill nu att du som medarbetare i NIBE tar del av riktlinjerna som rör affärsetik, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, produktsäkerhet och samhällsansvar och funderar över hur vi succesivt kan vidareutveckla begreppet hållbart värdeskapande. Jag är övertygad om att var än i världen du befinner dig så kan du göra en förstklassig insats med stöd av Våra värderingar. Markaryd, Maj 2011 Gerteric Lindquist Verkställande direktör och koncernchef 2 3

3 Våra värderingar Inom NIBE Industrier arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter. Detta gör vi utan att kompromissa med våra åtaganden kring kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer, men är framförallt djupt rotade i NIBEs långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. 4 5

4 NIBE tar ansvar för den påverkan som våra aktiviteter och produkter har på samhället och miljön. Genom våra värderingar: Bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. Tar vi hänsyn till våra intressenters förväntningar. Efterlever vi tillämpliga lagar och internationella uppförandekoder. Är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och praktiseras i våra relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter. 6 7

5 Styrning av verksamheten Effektiv styrning i NIBE baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt respekt för gällande lagstiftning. Våra metoder och strukturer för att fatta beslut bygger på att: Vi strävar efter en företagskultur där principerna om socialt ansvar tillämpas och uppmuntras. Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt. Vi balanserar koncernens vision och mål mot behov och mål hos våra intressenter. Detta gäller både på kort och lång sikt. Grupper som är underrepresenterade (kön, ras, etniskt tillhörighet) blir rättvist representerade i ledande befattningar. Vi kommunicerar med våra intressenter och lyssnar på deras synpunkter. Medarbetare på olika nivåer inom NIBE ges möjlighet att ta del i beslut som rör socialt ansvar. Vi regelbundet granskar och utvärderar koncernens styrning av socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar mot aktieägare Ansvaret baseras på att skydda aktieägarnas investeringar och eftersträva en hållbar avkastning som ständigt förbättras. De vägledande principerna för god bolagsstyrning syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap, en välavvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning och transparens gentemot alla intressenter. Relationen mellan NIBE och aktieägarna baseras på följande principer: När beslut ska fattas om viktiga strategier och handlingsalternativ beaktas alltid avkastningen på aktieägarens investerade pengar. Vi håller våra aktieägare välinformerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBEaktierna är listade. Information som är viktig för företagets intressenter ska alltid ges så fort som omständigheterna tillåter. Årsstämman är NIBE-koncernens högsta beslutande organ. Stämman utser styrelsen, vilken ansvarar för att ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna styrinstrument

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Uppförandekod Uppförandekod Respekt för mänskliga rättigheter Goda arbetsförhållanden Minskad miljöpåverkan God affärsetik Krav på leverantörer Produktkvalitet och produktsäkerhet Samhällsengagemang Öppenhet Vår uppförandekod utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens policys ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen

8 1 Respekt för mänskliga rättigheter Den grundläggande principen är att vi respekterar våra medarbetare och deras mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att: inte särbehandla medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung. våra medarbetare inte av något skäl får trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner. vi respekterar de anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. löner och ersättningar betalas ut enligt överenskommelse och i tid. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser. minimiåldern för att arbeta i våra verksamheter är 15 år och får aldrig vara lägre än att den obligatoriska skolplikten ska ha uppfyllts. Vi ställer samma krav på de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med. vi inte tillåter illegalt arbete eller tvångsarbete. Detta gäller vår egen verksamhet och de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med

9 2 Goda arbetsförhållanden Den grundläggande principen är att vi ska ha hög standard på arbetsmiljön vid koncernens samtliga anläggningar, samt att vi ska bidra till medarbetarnas utveckling. Detta gör vi genom att vi: arbetar förebyggande för att minska risker och konsekvenser för olyckor och arbetsskador. anser att kompetensutvecklande aktiviteter skapar goda förutsättningar för att kunna uppfylla nuvarande och framtida krav. ger medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens, i syfte att höja deras yrkesskicklighet och stärka deras sociala och ekonomiska möjligheter

10 3 Minskad miljöpåverkan Vi anser att helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i tillverkning samt vid val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi gör verklighet av detta genom att: vårt övergripande mål är att våra aktiviteter inte ska orsaka miljö-påverkan eller negativ påverkan på människors hälsa. hushålla med naturresurserna. identifiera risker för människor och miljö och tillämpa försiktighetsprincipen. utveckla energieffektiva produkter och att arbeta med interna åtgärder för att bidra till minskad klimatpåverkan

11 4 God affärsetik Affärsrelationerna mellan NIBE och våra affärspartners baseras på följande värden: Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners. Mutor är förbjudna och följaktligen ska alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner enbart avse egentliga varor eller tjänster. Gåvor och andra förmåner som delar av förväntad gästfrihet får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. Alla affärstransaktioner som görs för ett NIBE-företags räkning måste synas tydligt i företagets bokföring, som ska skötas enligt koncernens regler. Alla enheter och medarbetare i koncernen måste alltid iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar

12 5 Krav på leverantörer Vi ska arbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod, våra kvalitetskrav och affärsprinciper. Detta gör vi genom att vi: i leverantörskontrakt ställer krav på att NIBEs uppförandekod ska efterlevas. uppmanar leverantörer att arbeta aktivt för att undvika negativa miljö- och hälsoeffekter av sina aktiviteter. Vi uppmuntrar leverantörer att införa certifierbara kvalitets- och miljöledningssystem. stödjer och övervakar våra leverantörers prestationer. överväger lämpliga åtgärder om en leverantör inte visar sig uppfylla en avtalad specifikation. Detta kan innebära krav på korrigerande åtgärder eller avslutande av relationen

13 6 Produktkvalitet och produktsäkerhet Vår grundläggande princip är att vi ska beakta alla relevanta aspekter som rör våra produkters kvalitet, säkerhet och miljöanpassning. Detta gör vi genom att: inom NIBE Energy Systems utveckla energieffektiva produkter för uppvärmning, ventilation och kyla som i stor utsträckning utnyttjar förnyelsebara energikällor. vi inom NIBE Stoves utvecklar förbränningseffektiva produkter vilket resulterar i minskad bränsleåtgång och minskade utsläpp. Brasvärmeprodukterna, vilka huvudsakligen utnyttjar förnyelsebar energi, ska i högsta möjliga utsträckning vara försedda med miljömärkning. vi inom NIBE Element har ett nära utvecklingssamarbete med kunderna vid elementframtagningen för att skapa en totalprodukt med ökad livslängd och minskat energibehov. våra produkter uppfyller överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen. vi erbjuder korrekt och tydlig information om användningen av våra produkter på ett energieffektivt sätt. Vidare ger vi relevant information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande

14 7 Samhällsengagemang Vår grundläggande princip är att vi ska, där det är möjligt, engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar. Detta gör vi genom att vi: strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer. främjar bidrag till aktiviteter i närmiljön till våra anläggningar. prioriterar sponsoravtal som gynnar de samhällen och omgivningar där vi verkar, som stödjer våra värderingar och som stärker våra relationer med kunder och partners. inte bidrar till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer

15 8 Öppenhet Vår grundläggande princip är att all kommunikation ska vara öppen och ärlig samt följa tillämpliga lagstiftningar, regler och normer. Detta gör vi genom att vi: är öppna och korrekta inom ramen för tillämplig affärssekretess. upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik. som medarbetare måste iaktta tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners, liksom för sådan information som potentiellt kan påverka företagets konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad

16 Policys Uppförandekoden fastställer NIBEs grundläggande värderingar och sammanfattar koncernens övergripande policys. För aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, kvalitet och kommunikation har vi tagit fram koncernövergripande policys. De utgör grunden för de policys som utformas inom ramarna för de enskilda bolagens ledningssystem avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Åtagandena i de enskilda bolagens policys får inte understiga koncernens åtaganden

17 Miljöpolicy Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi ska arbeta förebyggande och systematiskt inom arbetsmiljöområdet. Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i miljö- och arbetsmiljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar. Vi ska införa certifierade miljöledningssystem enligt ISO vid alla tillverkningsenheter. Vi följer lagar och andra krav Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen på miljö- och arbetsmiljöområdet efterlevs med god marginal. Vi erbjuder miljöanpassade produkter Vi ska erbjuda högkvalitativa och energieffektiva produkter och lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi ställer krav på våra affärspartners Vi ska beakta miljöaspekter och socialt ansvar när vi väljer leverantörer, entreprenörer och transportörer. Vi använder naturresurserna på ett effektivt sätt Våra verksamheter ska kännetecknas av effektiv användning av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser. Vi minskar utsläpp och minimerar risker Avfall och utsläpp från produktionsanläggningar och andra aktiviteter ska minimeras. Avfallsprodukterna ska i hög utsträckning återvinnas på ett effektivt sätt. Vi ska arbeta med att förebygga olyckor, okontrollerade utsläpp och exponering för farliga kemikalier. Vi erbjuder god arbetsmiljö Överallt där vi verkar ska vi ha en hög arbetsmiljöstandard. Genom riskanalyser, utbildning och andra förebyggande åtgärder ska vi säkerställa att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt. Vi är öppna i vår information Vi ska öppet och objektivt redovisa vår utveckling på hållbarhetsområdet. Vi gör detta i enlighet med etablerade internationella riktlinjer

18 Kvalitetspolicy Kunderna ska kunna lita på oss Grundprinciper är att kunderna alltid ska kunna lita på oss och på våra produkter. Vi betonar därför betydelsen av kvalitet som en integrerad del av koncernens kultur och verksamhet. Kvalitetssäkring är en förutsättning för koncernens fortsatta utveckling och en avgörande orsak till varför kunderna väljer NIBEs produkter och tjänster. Vi ska klara kundernas kvalitetskrav och där det är möjligt överträffa dem. Vi strävar efter noll fel Styrningen av kvalitetsfrågorna ska baseras på principen noll fel i varje enskilt steg i våra processer. Vid utvecklingsarbetet ska syftet vara att skapa produkter som på rätt sätt uppfyller kundens förväntningar och som kan produceras enligt principen om noll fel. Principen om noll fel ska vara integrerad i inköp, produktion, distribution och service. Principen ska kunna verifieras. Vi arbetar med ständiga förbättringar Våra medarbetare ska få utbildning i kvalitetsfrågor och ska aktivt och ansvarsfullt delta i arbetet med att åstadkomma ständiga förbättringar. Efter åtgärder för att skydda människor och miljö, ska kvalitetsfrågorna ges högsta prioritet när ett fel har upptäcks eller när det föreligger risk för att ett fel ska uppstå. Alla NIBE-bolag ska på ett systematiskt sätt skapa god ordning och reda i sin verksamhet. Kvalitetssystemen vid våra produktions- och utvecklingsenheter ska vara certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande ledningssystem. Vi ställer krav på våra leverantörer Kvalitetskraven på produkter och tjänster som koncernen köper in, eller lägger ut hos underleverantörer, ska motsvara de krav vi ställer på oss själva. Leverantörens kvalitetsarbete ska utvärderas innan ett avtal tecknas. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav och regelbundet utvärdera hur leverantören uppfyller kraven. Vi ska regelbundet utvärdera och dokumentera hur marknaden och enskilda kunder uppfattar kvaliteten i NIBEs produkter och tjänster. Vi ska reagera snabbt på resultaten av utvärderingarna

19 Kommunikationspolicy Vi kommunicerar öppet och trovärdigt Grundprincipen är att vi kommunicerar på ett öppet, trovärdigt och etiskt sätt. Vårt sätt att kommunicera ska bidra till att koncernens mål uppnås och att våra intressenters förtroende för koncernen stärks. Vi kommunicerar internt Så långt det är möjligt ska våra medarbetare vara de första att få tillgång till både goda och dåliga nyheter som rör NIBE. Den interna informationen ska syfta till att göra våra medarbetare motiverade och skapa förståelse för koncernens mål och aktiviteter. Informationen ska vara klar och tydlig och bidra till att vi alla bättre förstår vår egen roll i det större sammanhanget. Vi kommunicerar externt Syftet med den externa kommunikationen är att förstärka bilden av NIBE som en dynamisk och trovärdig samarbetspartner och arbetsgivare som tar socialt ansvar. Vi vill att omvärlden förstår koncernens värderingar och aktiviteter. Genom en aktiv extern kommunikation skapar vi möjlighet att själva påverka agendan inom områden som är viktiga för oss. Alla medarbetare måste efterleva de gällande reglerna avseende konfidentiell information. Detta gäller information som rör NIBE och våra samarbetspartners

20 Så här ska vår uppförandekod och våra policys tillämpas Varje medarbetare kommer att få ett exemplar av skriften Våra Värderingar och måste förstå och agera i enlighet med dessa grundläggande principer. Övergripande ansvarig för uppförandekoden och dess uppföljning är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen. NIBE-koncernen genomför utbildning och distribuerar information som stödjer införandet av uppförandekoden i alla verksamheter. Chefer är skyldiga att inkludera uppförandekoden i utbildningsprogram för de anställda. Chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tilllämpningen av reglerna

21 NIBE är ett internationellt företag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden; NIBE Element, NIBE Energy Systems och NIBE Stoves. y Visionen är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. y Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa energitekniska produkter och lösningar. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kunnande inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tel FBR SE NIBE Industrier AB Produktion NIAB Foto Jerry Gladh, Micke Persson, Daniel Eriksson, Lucky Look mfl Tryck Mixiprint AB

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna Uppförandekod Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Läs mer

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1 Uppförandekod 1 Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen Koncernen Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Hållbarhetspolicy för Samhall AB

Hållbarhetspolicy för Samhall AB Sid 1 (6) Beslutad på styrelsens sammanträde 2014-06-12 Hållbarhetspolicy för Samhall AB Hållbart företagande Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget ägs av svenska staten. Företagets

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

The SKF Commitment. SKFs åtagande

The SKF Commitment. SKFs åtagande The SKF Commitment SKFs åtagande Innehåll Vår historia... 6 Vision... 8 Affärsidé... 10 Etiska riktlinjer... 12 Värderingar... 32 Drivkrafter... 42 Sammanfattning... 54 Förord The SKF Commitment definierar

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer