Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra värderingar. Hållbart värdeskapande"

Transkript

1 Våra värderingar 1

2 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar" kompletterar varandra och ingår i företagskulturen och Lokala ledningssystemen ledningssystem inom hela koncernen. Vår ledningsfilosofi bygger på åtta framgångsfaktorer som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Framgångsfaktorerna är samlade under begreppet Våra affärsprinciper och utgör den fogmassa som håller ihop NIBE-koncernen och alla dess anställda. Att känna till vår ledningsfilosofi är oerhört viktigt för alla inom koncernen och det får aldrig råda tvivel om vilka principer vi arbetar efter och vilken företagsmiljö man är delaktig i. Vi arbetar för att skapa mervärde för våra intressenter och vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Hållbart värdeskapande innebär att det inte går att kompromissa med frågor som rör kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. För att ge våra medarbetare vägledning i dessa frågor har vi ställt samman ett antal riktlinjer och policys. Vi kallar detta för Våra värde- ringar och åtagandena ska ses som en etisk kompass som kompletterar våra åtta framgångsfaktorer. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer men är framför allt djupt rotade i koncernens långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Hållbart värdeskapande är någonting som känns väldigt naturligt för oss och vi har alla ett ansvar mot kunder, leverantörer, aktieägare, medarbetare, miljö och samhälle. Jag vill nu att du som medarbetare i NIBE tar del av riktlinjerna som rör affärsetik, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, produktsäkerhet och samhällsansvar och funderar över hur vi succesivt kan vidareutveckla begreppet hållbart värdeskapande. Jag är övertygad om att var än i världen du befinner dig så kan du göra en förstklassig insats med stöd av Våra värderingar. Markaryd, Maj 2011 Gerteric Lindquist Verkställande direktör och koncernchef 2 3

3 Våra värderingar Inom NIBE Industrier arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter. Detta gör vi utan att kompromissa med våra åtaganden kring kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer, men är framförallt djupt rotade i NIBEs långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. 4 5

4 NIBE tar ansvar för den påverkan som våra aktiviteter och produkter har på samhället och miljön. Genom våra värderingar: Bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. Tar vi hänsyn till våra intressenters förväntningar. Efterlever vi tillämpliga lagar och internationella uppförandekoder. Är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och praktiseras i våra relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter. 6 7

5 Styrning av verksamheten Effektiv styrning i NIBE baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt respekt för gällande lagstiftning. Våra metoder och strukturer för att fatta beslut bygger på att: Vi strävar efter en företagskultur där principerna om socialt ansvar tillämpas och uppmuntras. Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt. Vi balanserar koncernens vision och mål mot behov och mål hos våra intressenter. Detta gäller både på kort och lång sikt. Grupper som är underrepresenterade (kön, ras, etniskt tillhörighet) blir rättvist representerade i ledande befattningar. Vi kommunicerar med våra intressenter och lyssnar på deras synpunkter. Medarbetare på olika nivåer inom NIBE ges möjlighet att ta del i beslut som rör socialt ansvar. Vi regelbundet granskar och utvärderar koncernens styrning av socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar mot aktieägare Ansvaret baseras på att skydda aktieägarnas investeringar och eftersträva en hållbar avkastning som ständigt förbättras. De vägledande principerna för god bolagsstyrning syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap, en välavvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning och transparens gentemot alla intressenter. Relationen mellan NIBE och aktieägarna baseras på följande principer: När beslut ska fattas om viktiga strategier och handlingsalternativ beaktas alltid avkastningen på aktieägarens investerade pengar. Vi håller våra aktieägare välinformerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBEaktierna är listade. Information som är viktig för företagets intressenter ska alltid ges så fort som omständigheterna tillåter. Årsstämman är NIBE-koncernens högsta beslutande organ. Stämman utser styrelsen, vilken ansvarar för att ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna styrinstrument

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Uppförandekod Uppförandekod Respekt för mänskliga rättigheter Goda arbetsförhållanden Minskad miljöpåverkan God affärsetik Krav på leverantörer Produktkvalitet och produktsäkerhet Samhällsengagemang Öppenhet Vår uppförandekod utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens policys ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen

8 1 Respekt för mänskliga rättigheter Den grundläggande principen är att vi respekterar våra medarbetare och deras mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att: inte särbehandla medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung. våra medarbetare inte av något skäl får trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner. vi respekterar de anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. löner och ersättningar betalas ut enligt överenskommelse och i tid. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser. minimiåldern för att arbeta i våra verksamheter är 15 år och får aldrig vara lägre än att den obligatoriska skolplikten ska ha uppfyllts. Vi ställer samma krav på de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med. vi inte tillåter illegalt arbete eller tvångsarbete. Detta gäller vår egen verksamhet och de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med

9 2 Goda arbetsförhållanden Den grundläggande principen är att vi ska ha hög standard på arbetsmiljön vid koncernens samtliga anläggningar, samt att vi ska bidra till medarbetarnas utveckling. Detta gör vi genom att vi: arbetar förebyggande för att minska risker och konsekvenser för olyckor och arbetsskador. anser att kompetensutvecklande aktiviteter skapar goda förutsättningar för att kunna uppfylla nuvarande och framtida krav. ger medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens, i syfte att höja deras yrkesskicklighet och stärka deras sociala och ekonomiska möjligheter

10 3 Minskad miljöpåverkan Vi anser att helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i tillverkning samt vid val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi gör verklighet av detta genom att: vårt övergripande mål är att våra aktiviteter inte ska orsaka miljö-påverkan eller negativ påverkan på människors hälsa. hushålla med naturresurserna. identifiera risker för människor och miljö och tillämpa försiktighetsprincipen. utveckla energieffektiva produkter och att arbeta med interna åtgärder för att bidra till minskad klimatpåverkan

11 4 God affärsetik Affärsrelationerna mellan NIBE och våra affärspartners baseras på följande värden: Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners. Mutor är förbjudna och följaktligen ska alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner enbart avse egentliga varor eller tjänster. Gåvor och andra förmåner som delar av förväntad gästfrihet får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. Alla affärstransaktioner som görs för ett NIBE-företags räkning måste synas tydligt i företagets bokföring, som ska skötas enligt koncernens regler. Alla enheter och medarbetare i koncernen måste alltid iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar

12 5 Krav på leverantörer Vi ska arbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod, våra kvalitetskrav och affärsprinciper. Detta gör vi genom att vi: i leverantörskontrakt ställer krav på att NIBEs uppförandekod ska efterlevas. uppmanar leverantörer att arbeta aktivt för att undvika negativa miljö- och hälsoeffekter av sina aktiviteter. Vi uppmuntrar leverantörer att införa certifierbara kvalitets- och miljöledningssystem. stödjer och övervakar våra leverantörers prestationer. överväger lämpliga åtgärder om en leverantör inte visar sig uppfylla en avtalad specifikation. Detta kan innebära krav på korrigerande åtgärder eller avslutande av relationen

13 6 Produktkvalitet och produktsäkerhet Vår grundläggande princip är att vi ska beakta alla relevanta aspekter som rör våra produkters kvalitet, säkerhet och miljöanpassning. Detta gör vi genom att: inom NIBE Energy Systems utveckla energieffektiva produkter för uppvärmning, ventilation och kyla som i stor utsträckning utnyttjar förnyelsebara energikällor. vi inom NIBE Stoves utvecklar förbränningseffektiva produkter vilket resulterar i minskad bränsleåtgång och minskade utsläpp. Brasvärmeprodukterna, vilka huvudsakligen utnyttjar förnyelsebar energi, ska i högsta möjliga utsträckning vara försedda med miljömärkning. vi inom NIBE Element har ett nära utvecklingssamarbete med kunderna vid elementframtagningen för att skapa en totalprodukt med ökad livslängd och minskat energibehov. våra produkter uppfyller överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen. vi erbjuder korrekt och tydlig information om användningen av våra produkter på ett energieffektivt sätt. Vidare ger vi relevant information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande

14 7 Samhällsengagemang Vår grundläggande princip är att vi ska, där det är möjligt, engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar. Detta gör vi genom att vi: strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer. främjar bidrag till aktiviteter i närmiljön till våra anläggningar. prioriterar sponsoravtal som gynnar de samhällen och omgivningar där vi verkar, som stödjer våra värderingar och som stärker våra relationer med kunder och partners. inte bidrar till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer

15 8 Öppenhet Vår grundläggande princip är att all kommunikation ska vara öppen och ärlig samt följa tillämpliga lagstiftningar, regler och normer. Detta gör vi genom att vi: är öppna och korrekta inom ramen för tillämplig affärssekretess. upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik. som medarbetare måste iaktta tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners, liksom för sådan information som potentiellt kan påverka företagets konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad

16 Policys Uppförandekoden fastställer NIBEs grundläggande värderingar och sammanfattar koncernens övergripande policys. För aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, kvalitet och kommunikation har vi tagit fram koncernövergripande policys. De utgör grunden för de policys som utformas inom ramarna för de enskilda bolagens ledningssystem avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Åtagandena i de enskilda bolagens policys får inte understiga koncernens åtaganden

17 Miljöpolicy Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi ska arbeta förebyggande och systematiskt inom arbetsmiljöområdet. Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i miljö- och arbetsmiljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar. Vi ska införa certifierade miljöledningssystem enligt ISO vid alla tillverkningsenheter. Vi följer lagar och andra krav Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen på miljö- och arbetsmiljöområdet efterlevs med god marginal. Vi erbjuder miljöanpassade produkter Vi ska erbjuda högkvalitativa och energieffektiva produkter och lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi ställer krav på våra affärspartners Vi ska beakta miljöaspekter och socialt ansvar när vi väljer leverantörer, entreprenörer och transportörer. Vi använder naturresurserna på ett effektivt sätt Våra verksamheter ska kännetecknas av effektiv användning av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser. Vi minskar utsläpp och minimerar risker Avfall och utsläpp från produktionsanläggningar och andra aktiviteter ska minimeras. Avfallsprodukterna ska i hög utsträckning återvinnas på ett effektivt sätt. Vi ska arbeta med att förebygga olyckor, okontrollerade utsläpp och exponering för farliga kemikalier. Vi erbjuder god arbetsmiljö Överallt där vi verkar ska vi ha en hög arbetsmiljöstandard. Genom riskanalyser, utbildning och andra förebyggande åtgärder ska vi säkerställa att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt. Vi är öppna i vår information Vi ska öppet och objektivt redovisa vår utveckling på hållbarhetsområdet. Vi gör detta i enlighet med etablerade internationella riktlinjer

18 Kvalitetspolicy Kunderna ska kunna lita på oss Grundprinciper är att kunderna alltid ska kunna lita på oss och på våra produkter. Vi betonar därför betydelsen av kvalitet som en integrerad del av koncernens kultur och verksamhet. Kvalitetssäkring är en förutsättning för koncernens fortsatta utveckling och en avgörande orsak till varför kunderna väljer NIBEs produkter och tjänster. Vi ska klara kundernas kvalitetskrav och där det är möjligt överträffa dem. Vi strävar efter noll fel Styrningen av kvalitetsfrågorna ska baseras på principen noll fel i varje enskilt steg i våra processer. Vid utvecklingsarbetet ska syftet vara att skapa produkter som på rätt sätt uppfyller kundens förväntningar och som kan produceras enligt principen om noll fel. Principen om noll fel ska vara integrerad i inköp, produktion, distribution och service. Principen ska kunna verifieras. Vi arbetar med ständiga förbättringar Våra medarbetare ska få utbildning i kvalitetsfrågor och ska aktivt och ansvarsfullt delta i arbetet med att åstadkomma ständiga förbättringar. Efter åtgärder för att skydda människor och miljö, ska kvalitetsfrågorna ges högsta prioritet när ett fel har upptäcks eller när det föreligger risk för att ett fel ska uppstå. Alla NIBE-bolag ska på ett systematiskt sätt skapa god ordning och reda i sin verksamhet. Kvalitetssystemen vid våra produktions- och utvecklingsenheter ska vara certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande ledningssystem. Vi ställer krav på våra leverantörer Kvalitetskraven på produkter och tjänster som koncernen köper in, eller lägger ut hos underleverantörer, ska motsvara de krav vi ställer på oss själva. Leverantörens kvalitetsarbete ska utvärderas innan ett avtal tecknas. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav och regelbundet utvärdera hur leverantören uppfyller kraven. Vi ska regelbundet utvärdera och dokumentera hur marknaden och enskilda kunder uppfattar kvaliteten i NIBEs produkter och tjänster. Vi ska reagera snabbt på resultaten av utvärderingarna

19 Kommunikationspolicy Vi kommunicerar öppet och trovärdigt Grundprincipen är att vi kommunicerar på ett öppet, trovärdigt och etiskt sätt. Vårt sätt att kommunicera ska bidra till att koncernens mål uppnås och att våra intressenters förtroende för koncernen stärks. Vi kommunicerar internt Så långt det är möjligt ska våra medarbetare vara de första att få tillgång till både goda och dåliga nyheter som rör NIBE. Den interna informationen ska syfta till att göra våra medarbetare motiverade och skapa förståelse för koncernens mål och aktiviteter. Informationen ska vara klar och tydlig och bidra till att vi alla bättre förstår vår egen roll i det större sammanhanget. Vi kommunicerar externt Syftet med den externa kommunikationen är att förstärka bilden av NIBE som en dynamisk och trovärdig samarbetspartner och arbetsgivare som tar socialt ansvar. Vi vill att omvärlden förstår koncernens värderingar och aktiviteter. Genom en aktiv extern kommunikation skapar vi möjlighet att själva påverka agendan inom områden som är viktiga för oss. Alla medarbetare måste efterleva de gällande reglerna avseende konfidentiell information. Detta gäller information som rör NIBE och våra samarbetspartners

20 Så här ska vår uppförandekod och våra policys tillämpas Varje medarbetare kommer att få ett exemplar av skriften Våra Värderingar och måste förstå och agera i enlighet med dessa grundläggande principer. Övergripande ansvarig för uppförandekoden och dess uppföljning är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen. NIBE-koncernen genomför utbildning och distribuerar information som stödjer införandet av uppförandekoden i alla verksamheter. Chefer är skyldiga att inkludera uppförandekoden i utbildningsprogram för de anställda. Chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tilllämpningen av reglerna

21 NIBE är ett internationellt företag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden; NIBE Element, NIBE Energy Systems och NIBE Stoves. y Visionen är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. y Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa energitekniska produkter och lösningar. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kunnande inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tel FBR SE NIBE Industrier AB Produktion NIAB Foto Jerry Gladh, Micke Persson, Daniel Eriksson, Lucky Look mfl Tryck Mixiprint AB

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr ÅRSREDOVISNING 2009 2009 i korthet 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Nettoomsättning senaste fem åren (Mkr) 3 819 4 958 5 402 5 811 5 751 0 2005 2006 2007 2008 2009 Nettoomsättningen minskade med 1,0% under

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer