Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra värderingar. Hållbart värdeskapande"

Transkript

1 Våra värderingar 1

2 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar" kompletterar varandra och ingår i företagskulturen och Lokala ledningssystemen ledningssystem inom hela koncernen. Vår ledningsfilosofi bygger på åtta framgångsfaktorer som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Framgångsfaktorerna är samlade under begreppet Våra affärsprinciper och utgör den fogmassa som håller ihop NIBE-koncernen och alla dess anställda. Att känna till vår ledningsfilosofi är oerhört viktigt för alla inom koncernen och det får aldrig råda tvivel om vilka principer vi arbetar efter och vilken företagsmiljö man är delaktig i. Vi arbetar för att skapa mervärde för våra intressenter och vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Hållbart värdeskapande innebär att det inte går att kompromissa med frågor som rör kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. För att ge våra medarbetare vägledning i dessa frågor har vi ställt samman ett antal riktlinjer och policys. Vi kallar detta för Våra värde- ringar och åtagandena ska ses som en etisk kompass som kompletterar våra åtta framgångsfaktorer. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer men är framför allt djupt rotade i koncernens långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Hållbart värdeskapande är någonting som känns väldigt naturligt för oss och vi har alla ett ansvar mot kunder, leverantörer, aktieägare, medarbetare, miljö och samhälle. Jag vill nu att du som medarbetare i NIBE tar del av riktlinjerna som rör affärsetik, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, produktsäkerhet och samhällsansvar och funderar över hur vi succesivt kan vidareutveckla begreppet hållbart värdeskapande. Jag är övertygad om att var än i världen du befinner dig så kan du göra en förstklassig insats med stöd av Våra värderingar. Markaryd, Maj 2011 Gerteric Lindquist Verkställande direktör och koncernchef 2 3

3 Våra värderingar Inom NIBE Industrier arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter. Detta gör vi utan att kompromissa med våra åtaganden kring kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer, men är framförallt djupt rotade i NIBEs långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande. 4 5

4 NIBE tar ansvar för den påverkan som våra aktiviteter och produkter har på samhället och miljön. Genom våra värderingar: Bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. Tar vi hänsyn till våra intressenters förväntningar. Efterlever vi tillämpliga lagar och internationella uppförandekoder. Är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och praktiseras i våra relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter. 6 7

5 Styrning av verksamheten Effektiv styrning i NIBE baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt respekt för gällande lagstiftning. Våra metoder och strukturer för att fatta beslut bygger på att: Vi strävar efter en företagskultur där principerna om socialt ansvar tillämpas och uppmuntras. Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt. Vi balanserar koncernens vision och mål mot behov och mål hos våra intressenter. Detta gäller både på kort och lång sikt. Grupper som är underrepresenterade (kön, ras, etniskt tillhörighet) blir rättvist representerade i ledande befattningar. Vi kommunicerar med våra intressenter och lyssnar på deras synpunkter. Medarbetare på olika nivåer inom NIBE ges möjlighet att ta del i beslut som rör socialt ansvar. Vi regelbundet granskar och utvärderar koncernens styrning av socialt ansvar. 8 9

6 Ansvar mot aktieägare Ansvaret baseras på att skydda aktieägarnas investeringar och eftersträva en hållbar avkastning som ständigt förbättras. De vägledande principerna för god bolagsstyrning syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap, en välavvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning och transparens gentemot alla intressenter. Relationen mellan NIBE och aktieägarna baseras på följande principer: När beslut ska fattas om viktiga strategier och handlingsalternativ beaktas alltid avkastningen på aktieägarens investerade pengar. Vi håller våra aktieägare välinformerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBEaktierna är listade. Information som är viktig för företagets intressenter ska alltid ges så fort som omständigheterna tillåter. Årsstämman är NIBE-koncernens högsta beslutande organ. Stämman utser styrelsen, vilken ansvarar för att ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna styrinstrument

7 Våra affärsprinciper Våra värderingar Uppförandekod Uppförandekod Respekt för mänskliga rättigheter Goda arbetsförhållanden Minskad miljöpåverkan God affärsetik Krav på leverantörer Produktkvalitet och produktsäkerhet Samhällsengagemang Öppenhet Vår uppförandekod utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens policys ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen

8 1 Respekt för mänskliga rättigheter Den grundläggande principen är att vi respekterar våra medarbetare och deras mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att: inte särbehandla medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung. våra medarbetare inte av något skäl får trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner. vi respekterar de anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. löner och ersättningar betalas ut enligt överenskommelse och i tid. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser. minimiåldern för att arbeta i våra verksamheter är 15 år och får aldrig vara lägre än att den obligatoriska skolplikten ska ha uppfyllts. Vi ställer samma krav på de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med. vi inte tillåter illegalt arbete eller tvångsarbete. Detta gäller vår egen verksamhet och de leverantörer eller andra parter vi samarbetar med

9 2 Goda arbetsförhållanden Den grundläggande principen är att vi ska ha hög standard på arbetsmiljön vid koncernens samtliga anläggningar, samt att vi ska bidra till medarbetarnas utveckling. Detta gör vi genom att vi: arbetar förebyggande för att minska risker och konsekvenser för olyckor och arbetsskador. anser att kompetensutvecklande aktiviteter skapar goda förutsättningar för att kunna uppfylla nuvarande och framtida krav. ger medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens, i syfte att höja deras yrkesskicklighet och stärka deras sociala och ekonomiska möjligheter

10 3 Minskad miljöpåverkan Vi anser att helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i tillverkning samt vid val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi gör verklighet av detta genom att: vårt övergripande mål är att våra aktiviteter inte ska orsaka miljö-påverkan eller negativ påverkan på människors hälsa. hushålla med naturresurserna. identifiera risker för människor och miljö och tillämpa försiktighetsprincipen. utveckla energieffektiva produkter och att arbeta med interna åtgärder för att bidra till minskad klimatpåverkan

11 4 God affärsetik Affärsrelationerna mellan NIBE och våra affärspartners baseras på följande värden: Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners. Mutor är förbjudna och följaktligen ska alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner enbart avse egentliga varor eller tjänster. Gåvor och andra förmåner som delar av förväntad gästfrihet får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. Alla affärstransaktioner som görs för ett NIBE-företags räkning måste synas tydligt i företagets bokföring, som ska skötas enligt koncernens regler. Alla enheter och medarbetare i koncernen måste alltid iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar

12 5 Krav på leverantörer Vi ska arbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod, våra kvalitetskrav och affärsprinciper. Detta gör vi genom att vi: i leverantörskontrakt ställer krav på att NIBEs uppförandekod ska efterlevas. uppmanar leverantörer att arbeta aktivt för att undvika negativa miljö- och hälsoeffekter av sina aktiviteter. Vi uppmuntrar leverantörer att införa certifierbara kvalitets- och miljöledningssystem. stödjer och övervakar våra leverantörers prestationer. överväger lämpliga åtgärder om en leverantör inte visar sig uppfylla en avtalad specifikation. Detta kan innebära krav på korrigerande åtgärder eller avslutande av relationen

13 6 Produktkvalitet och produktsäkerhet Vår grundläggande princip är att vi ska beakta alla relevanta aspekter som rör våra produkters kvalitet, säkerhet och miljöanpassning. Detta gör vi genom att: inom NIBE Energy Systems utveckla energieffektiva produkter för uppvärmning, ventilation och kyla som i stor utsträckning utnyttjar förnyelsebara energikällor. vi inom NIBE Stoves utvecklar förbränningseffektiva produkter vilket resulterar i minskad bränsleåtgång och minskade utsläpp. Brasvärmeprodukterna, vilka huvudsakligen utnyttjar förnyelsebar energi, ska i högsta möjliga utsträckning vara försedda med miljömärkning. vi inom NIBE Element har ett nära utvecklingssamarbete med kunderna vid elementframtagningen för att skapa en totalprodukt med ökad livslängd och minskat energibehov. våra produkter uppfyller överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen. vi erbjuder korrekt och tydlig information om användningen av våra produkter på ett energieffektivt sätt. Vidare ger vi relevant information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande

14 7 Samhällsengagemang Vår grundläggande princip är att vi ska, där det är möjligt, engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar. Detta gör vi genom att vi: strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer. främjar bidrag till aktiviteter i närmiljön till våra anläggningar. prioriterar sponsoravtal som gynnar de samhällen och omgivningar där vi verkar, som stödjer våra värderingar och som stärker våra relationer med kunder och partners. inte bidrar till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer

15 8 Öppenhet Vår grundläggande princip är att all kommunikation ska vara öppen och ärlig samt följa tillämpliga lagstiftningar, regler och normer. Detta gör vi genom att vi: är öppna och korrekta inom ramen för tillämplig affärssekretess. upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik. som medarbetare måste iaktta tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners, liksom för sådan information som potentiellt kan påverka företagets konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad

16 Policys Uppförandekoden fastställer NIBEs grundläggande värderingar och sammanfattar koncernens övergripande policys. För aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, kvalitet och kommunikation har vi tagit fram koncernövergripande policys. De utgör grunden för de policys som utformas inom ramarna för de enskilda bolagens ledningssystem avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Åtagandena i de enskilda bolagens policys får inte understiga koncernens åtaganden

17 Miljöpolicy Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi ska arbeta förebyggande och systematiskt inom arbetsmiljöområdet. Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i miljö- och arbetsmiljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar. Vi ska införa certifierade miljöledningssystem enligt ISO vid alla tillverkningsenheter. Vi följer lagar och andra krav Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen på miljö- och arbetsmiljöområdet efterlevs med god marginal. Vi erbjuder miljöanpassade produkter Vi ska erbjuda högkvalitativa och energieffektiva produkter och lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i val av material, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning. Vi ställer krav på våra affärspartners Vi ska beakta miljöaspekter och socialt ansvar när vi väljer leverantörer, entreprenörer och transportörer. Vi använder naturresurserna på ett effektivt sätt Våra verksamheter ska kännetecknas av effektiv användning av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser. Vi minskar utsläpp och minimerar risker Avfall och utsläpp från produktionsanläggningar och andra aktiviteter ska minimeras. Avfallsprodukterna ska i hög utsträckning återvinnas på ett effektivt sätt. Vi ska arbeta med att förebygga olyckor, okontrollerade utsläpp och exponering för farliga kemikalier. Vi erbjuder god arbetsmiljö Överallt där vi verkar ska vi ha en hög arbetsmiljöstandard. Genom riskanalyser, utbildning och andra förebyggande åtgärder ska vi säkerställa att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt. Vi är öppna i vår information Vi ska öppet och objektivt redovisa vår utveckling på hållbarhetsområdet. Vi gör detta i enlighet med etablerade internationella riktlinjer

18 Kvalitetspolicy Kunderna ska kunna lita på oss Grundprinciper är att kunderna alltid ska kunna lita på oss och på våra produkter. Vi betonar därför betydelsen av kvalitet som en integrerad del av koncernens kultur och verksamhet. Kvalitetssäkring är en förutsättning för koncernens fortsatta utveckling och en avgörande orsak till varför kunderna väljer NIBEs produkter och tjänster. Vi ska klara kundernas kvalitetskrav och där det är möjligt överträffa dem. Vi strävar efter noll fel Styrningen av kvalitetsfrågorna ska baseras på principen noll fel i varje enskilt steg i våra processer. Vid utvecklingsarbetet ska syftet vara att skapa produkter som på rätt sätt uppfyller kundens förväntningar och som kan produceras enligt principen om noll fel. Principen om noll fel ska vara integrerad i inköp, produktion, distribution och service. Principen ska kunna verifieras. Vi arbetar med ständiga förbättringar Våra medarbetare ska få utbildning i kvalitetsfrågor och ska aktivt och ansvarsfullt delta i arbetet med att åstadkomma ständiga förbättringar. Efter åtgärder för att skydda människor och miljö, ska kvalitetsfrågorna ges högsta prioritet när ett fel har upptäcks eller när det föreligger risk för att ett fel ska uppstå. Alla NIBE-bolag ska på ett systematiskt sätt skapa god ordning och reda i sin verksamhet. Kvalitetssystemen vid våra produktions- och utvecklingsenheter ska vara certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande ledningssystem. Vi ställer krav på våra leverantörer Kvalitetskraven på produkter och tjänster som koncernen köper in, eller lägger ut hos underleverantörer, ska motsvara de krav vi ställer på oss själva. Leverantörens kvalitetsarbete ska utvärderas innan ett avtal tecknas. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav och regelbundet utvärdera hur leverantören uppfyller kraven. Vi ska regelbundet utvärdera och dokumentera hur marknaden och enskilda kunder uppfattar kvaliteten i NIBEs produkter och tjänster. Vi ska reagera snabbt på resultaten av utvärderingarna

19 Kommunikationspolicy Vi kommunicerar öppet och trovärdigt Grundprincipen är att vi kommunicerar på ett öppet, trovärdigt och etiskt sätt. Vårt sätt att kommunicera ska bidra till att koncernens mål uppnås och att våra intressenters förtroende för koncernen stärks. Vi kommunicerar internt Så långt det är möjligt ska våra medarbetare vara de första att få tillgång till både goda och dåliga nyheter som rör NIBE. Den interna informationen ska syfta till att göra våra medarbetare motiverade och skapa förståelse för koncernens mål och aktiviteter. Informationen ska vara klar och tydlig och bidra till att vi alla bättre förstår vår egen roll i det större sammanhanget. Vi kommunicerar externt Syftet med den externa kommunikationen är att förstärka bilden av NIBE som en dynamisk och trovärdig samarbetspartner och arbetsgivare som tar socialt ansvar. Vi vill att omvärlden förstår koncernens värderingar och aktiviteter. Genom en aktiv extern kommunikation skapar vi möjlighet att själva påverka agendan inom områden som är viktiga för oss. Alla medarbetare måste efterleva de gällande reglerna avseende konfidentiell information. Detta gäller information som rör NIBE och våra samarbetspartners

20 Så här ska vår uppförandekod och våra policys tillämpas Varje medarbetare kommer att få ett exemplar av skriften Våra Värderingar och måste förstå och agera i enlighet med dessa grundläggande principer. Övergripande ansvarig för uppförandekoden och dess uppföljning är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen. NIBE-koncernen genomför utbildning och distribuerar information som stödjer införandet av uppförandekoden i alla verksamheter. Chefer är skyldiga att inkludera uppförandekoden i utbildningsprogram för de anställda. Chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tilllämpningen av reglerna

21 NIBE är ett internationellt företag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden; NIBE Element, NIBE Energy Systems och NIBE Stoves. y Visionen är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. y Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa energitekniska produkter och lösningar. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kunnande inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. NIBE Industrier AB (publ) Box MARKARYD Tel FBR SE NIBE Industrier AB Produktion NIAB Foto Jerry Gladh, Micke Persson, Daniel Eriksson, Lucky Look mfl Tryck Mixiprint AB

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems Våra värderingar Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. För att ge dig vägledning i dessa frågor finns Våra värderingar

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK

Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK INNEHÅLL VD och koncernchef Bertil Persson...4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande...6 Människor...8 Miljö...12 Etik...

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Saabs roll i samhället

Saabs roll i samhället . Copy printed 2007-02-20 Ägare (tj-st-bet, namn) Owner (department, name) Datum Date Utgåva Issue Sida Page S-BP Börje L Persson 2006-04-27 3 Omarbetad Fastställd av Confirmed by Infoklass Info. class

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer