Ansvarsfullt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfullt företagande"

Transkript

1 Nolatos själ

2 2

3 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet. I denna skrift har vi samlat våra grundläggande affärsprinciper och värderingar i form av affärs idé, vision, vägen till visionen och naturligtvis våra Grundbultar. Här finner du också vår utbyggda uppförande kod vår etiska kompass, som är styran de för hela vår verksamhet och i alla sammanhang ska följas av samt liga med arbetare i koncernen. Hans Porat Vd och koncernchef 3

4 Vår affärsidé: Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden. Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner. Vår vision: Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner. Att ha blivit kundens första val innebär att kunden uppskattar vår inriktning på kvalitet i alla led och ser oss som sin naturliga partner inom utveckling och produktion. Vi levererar det vi säger, produkterna når marknaden i tid och kunden kan lita på oss. Vi jobbar långsiktigt och har en ärlig relation till våra kunder. Vi anstränger oss alltid lite mer och ställer oss ständigt frågan hur vi kan bli ännu bättre. 4

5 5

6 Etiskt & hållbart Långsiktiga kundrelationer Brett kunderbjudande Hög kompetens Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner Hög produktivitet Lokal närvaro globalt 6 Stabila finanser

7 Vår väg till visionen: De viktigaste medlen för att nå vår vision är: Etiskt och hållbart Vi har en stark värdebas, som bygger på att en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö och arbetsmiljö naturliga och väl integrerade inslag i vår affärsverksamhet. Långsiktiga kundrelationer Vi strävar efter långsiktiga och nära samarbeten med våra kunder. Ju mer vi förstår av deras processer och behov, desto högre värde kan vi skapa för dem. Brett kunderbjudande Den generella trenden är att kunderna minskar antalet leverantörer och prioriterar dem som har resurser och kompetens att vara med från koncept till leverans. Vi arbetar därför med ett brett kund erbjudande inom utveckling och produktion av produkter i polymera material. Kunderbjudandet omfattar allt från konceptutveckling, produktdesign och processoptimering till volym produktion, vidareförädling, montering och logistik. 7

8 Hög kompetens Då våra kunder ständigt utmanar oss med nya önskemål och tuffare krav, vässar vi vårt erbjudande genom kontinuerlig kompetenshöjning av våra medarbetare och löpande investeringar i spjutspetsteknologier. Vi samarbetar även tvärs över bolags- och affärsområdesgränser för att skapa ett brett kunderbjudande. Hög produktivitet Vi koncentrerar oss på det som skapar värde för våra kunder och som de långsiktigt lägger vikt vid. Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är därför viktiga delar av vår vardag. Ständiga förbättringar och lean manufacturing leder till bättre affärer både för oss och våra kunder genom effektiva processer, minskad kassation, kortare ledtider och nya lösningar. Lokal närvaro globalt Närheten till våra kunder är alltid viktig, både för oss och för dem. Inte bara logistiskt utan även för att skapa korta kontaktvägar och möjlighet till snabba beslut. Stabila finanser En stark finansiell ställning ger oss en stabil grund och innebär att våra kunder även i en lågkonjunktur kan känna trygghet i valet av Nolato som leverantör. 8

9 9

10 Affärsmässiga Välorganiserade Ansvarstagande

11 Våra Grundbultar: Nolatos Grundbultar har vuxit fram under lång tid och utgör den gemensamma värdeplattformen för all verksamhet i koncernen. Vi är affärsmässiga Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet. Nolatos långsiktiga lönsamhet är avgörande för vår gemensamma framtid. Därför måste alla arbeta affärsmässigt och fokusera på lönsamheten oavsett arbetsplats och arbetsuppgift. Vi sätter kundernas behov och önskemål främst. Eftersom kunderna är basen för vår verksamhet, måste deras behov och önskemål alltid komma först. Vi strävar därför efter att komma in redan från början i deras projekt, för att aktivt kunna bidra med vår kompetens. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande. Genom att kombinera vår långa erfarenhet och stora kunskap inom polymera material med nytänkande och ständiga förbättringar, kommer vi närmare vår vision att vara kundens första val som samarbetspartner. 11

12 Vi är välorganiserade Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda. Alla delar av vår verksamhet ska kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del av vår vardag. Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas. Nolatos verksamhet bygger på en gemensam bas av engagemang, kompetens, teknologier och värderingar. Genom aktivt och strukturerat samarbete mellan koncernens olika enheter blir helheten större än delarna. Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår. Genom målstyrning i kombination med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter skapar vi goda förutsättningar för vår verksamhet. Det ger också varje medarbetare möjlighet att utvecklas utifrån sina egna och företagets förutsättningar och mål. 12

13 Vi är ansvarstagande Vi tar ansvar för hela vår verksamhet. Vi tar ansvar för hur hela vår verksamhet påverkar omvärlden, nu och i framtiden. Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt för att Nolatos påverkan på miljön och människors hälsa ska vara så liten som möjligt. Därför engagerar vi oss i aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling. Vi agerar med integritet och öppenhet. Vi tillämpar god affärsetik, undviker intressekonflikter och värde sätter öppenhet såväl internt som externt. 13

14 14

15 Vår uppförandekod: Nolatos uppförandekod ger vägledning till hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken. Den är en etisk kompass, som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift. Upp förandekoden gäller även styrelse medlemmar samt personer som är engagerade i Nolatos verksamhet via kontrakt eller avtal. Den visar även vad vi förväntar oss av våra leverantörer. Vår uppförandekod bygger bland annat på FN Global Compact, internationella riktlinjer och konventioner samt på standarden för socialt ansvar ISO Vi respekterar mänskliga rättigheter Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt. Vi stöder och utvecklar mångfald. Vi särbehandlar inte någon baserat på t.ex. kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt ursprung. Vi respekterar alla medarbetares rätt att organisera sig. Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte. Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete. 15

16 Vi skapar bra arbetsförhållanden Vi har en nollvision kring arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbets skador. Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla yrkesmässiga kunskaper och färdigheter. Samtliga produktionsenheter ska certifieras enligt arbetsmiljösystemet OHSAS Vi engagerar oss som samhällsmedborgare Vi engagerar oss i de lokalsamhällen där Nolato har verksamhet och strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och ledare. Vi deltar i projekt och samarbeten med industriella nätverk, skolor, högskolor, universitet, forskningsinstitut etc. Vi prioriterar stöd till och sponsorsavtal med organisationer som delar våra värderingar och som gynnar de samhällen där vi verkar. Vi intar en neutral ställning i politiska frågor. Vare sig företagsnamnet eller Nolatos ekonomiska resurser får användas i politiska sammanhang. 16

17 Vi följer god affärsetik Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder. Vi tar inte emot gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder. Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen. Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens. Vi säkerställer att medarbetare, utan risk för personliga konsekvenser, kan slå larm om väsentliga oegent ligheter inom Nolato (whistleblowing). 17

18 Vi engagerar oss i miljöfrågor Vi arbetar med långsiktiga mål för att minska företagets miljöpåverkan. Vi hushållar med energi, vatten, material och andra naturresurser samt strävar efter ökad användning av förnybara material. Vi tar hänsyn till miljö- och hälsoaspekter när vi väljer råvaror, kemiska produkter och distributionssätt. Vi strävar efter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Vi har god nödlägesberedskap genom att systematiskt identifiera och utvärdera risk er för olyckor, bränder och okontrollerade utsläpp. Vi bidrar med våra kunskaper för att miljöanpassa kundernas produkter. Vi ger öppen och saklig information om vårt miljöarbete till med arbetare, allmänheten och myndigheterna. Vi publicerar årligen en hållbarhetsredovisning utformad enligt internationellt accepterade riktlinjer och som finns tillgänglig för alla på Samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO

19 Vi ska alltid leverera rätt kvalitet Vi ska alltid uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi gör regelbundna utvärderingar av kvalitetsarbetet genom mätningar, registrering av avvikelser och interna/externa revisioner. Samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 samt tillämpliga branschspecifika certifieringar. 19

20 20

21 Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer Vi samarbetar med leverantörer som accepterar och följer Nolatos upp förandekod. Vi förväntar oss även att de i sin tur för vidare dessa värderingar och etiska grundregler till sina leverantörer. Vi utvärderar leverantörerna före och under vårt samarbete. Vi uppmuntrar våra leverantörer att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom affärsetik, socialt ansvar och hållbarhet. Uppfyller de inte våra krav kan detta resultera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas. Vi kommunicerar ärligt och tydligt Nolato ska kännetecknas av ärlig och tydlig kommunikation med samtliga intressenter. Målsättningen är att genom en väl fungerande kommunikation främja Nolatos verksamhet samt uppfylla de krav som ställs genom vår börsnotering. Vi respekterar varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen. I frågor som rör Nolatos affärsförhållanden och verksamhet har dock enbart respektive företagsledning rätt att uttala sig för Nolatos räkning. Alla förfrågningar om Nolatos förhållanden och 21

22 verksamhet ska därför hänvisas till den lokala företagsledningen eller koncernledningen. All extern information som kan påverka utvecklingen av aktiekursen ska förmedlas av CFO eller CEO. Vi slår larm vid allvarliga oegentligheter (whistleblowing) Alla medarbetare har möjlighet att genom Nolatos system för whistleblowing slå larm om allvarliga oegentligheter utan att riskera att bli trakasserade eller motarbetade. Som allvarlig oegentlighet räknas oetiskt eller olagligt beteende, bedrägerier och allvarliga brott mot uppförandekoden, till exempel mutor eller diskriminering av anställda. Whistleblowing får inte användas för allmänt missnöje eller sådant som kan lösas i direktkontakt med berörda personer. Falska anklagelser accepteras inte och kan medföra disciplinära åtgärder. Den som misstänker en allvarlig oegentlighet och inte anse sig kunna ta upp ärendet med arbetsledning eller annan högre chef, eller som har tagit upp det men inte fått önskad respons, kan rapportera sin misstanke genom ett e-postmeddelande till Meddelandet går till en extern mottagare som fritt kan agera på den lämnade informationen och se till att en undersökning inleds. 22

23

24 andrarum 03/2015 Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato AB, Torekov nolato.se

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer