Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK

2 INNEHÅLL VD och koncernchef Bertil Persson...4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande...6 Människor...8 Miljö...12 Etik Ansvarsfullt företagande i vardagen...20

3 Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. För att göra detta tydligt för våra medarbetare har Beijer Alma tagit fram en egen uppförandekod. Den visar hur vi konkret tar ansvar för den påverkan, som vår verksamhet och våra produkter har på både samhället och miljön.

4 Ansvar för tillväxt, människor och miljö Att ta ett tydligt ansvar för människor och miljö är en självklar del av Beijer Almas affärsstrategi. Vårt främsta mål är att skapa lönsam tillväxt. För att långsiktigt klara detta måste vi ha ett ansvarsfullt företagande, där vi försöker begränsa vår påverkan på miljön och erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö för medarbetare världen över. Lika viktigt är det att Beijer Alma förknippas med trovärdighet och sunda värderingar i kontakterna med kunder, leverantörer och affärspartners. Vi har tagit fram en uppförandekod, som är ett rättesnöre i frågor som gäller miljö, socialt ansvar och etik. Koden sammanfattar hur vi tänker och lägger fast klara målsättningar för koncernens verksamheter. Här betonas att vi ska använda naturresurserna på ett hållbart sätt, att god affärsetik gäller i alla lägen samt att vi ska ha säkra arbetsplatser, där människor inte diskrimineras eller mobbas utan bemöts med respekt och hänsyn. Uppförandekoden är ett stöd för oss, men den kan aldrig garantera att ansvarstagandet blir en del av vardagen det kan bara vi som arbetar i koncernen göra. Därför vill jag lyfta fram betydelsen av en sund företagskultur, där öppenhet, tolerans och generös tillgång på information bidrar till att vi får trygga medarbetare som trivs på sina arbetsplatser och gör så att Beijer Alma förknippas med ansvarsfullt företagande. Bertil Persson Koncernchef, Beijer Alma

5 Vår företagskultur bygger på ett decentraliserat arbetssätt, där den enskilda individens roll har stor betydelse. När Lesjöfors sätter människan i centrum betonar vi samtidigt att CSR är viktigt. Det gäller bland annat arbetsförhållanden, yttre miljöpåverkan och affärsetik, där vi tar ansvar och visar hänsyn både mot nuvarande och framtida generationer. Kjell-Arne Lindbäck, VD Lesjöfors För både kunder och medarbetare är det viktigt att Habia driver en ansvarsfull verksamhet, där vi följer lagar och regler och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är dessutom ett globalt företag, och måste därmed tillse att värderingarna och det sociala ansvarstagandet gäller på samtliga marknader. Carl Modigh, VD Habia Cable CSR-frågorna präglar Beijer Techs industrihandelsverksamhet på flera sätt. Gentemot medarbetarna betonas socialt ansvar, t ex gällande arbetsmiljö, jämställdhet och affärsetik. I samarbetet med transportörer och leverantörer har vi även möjlighet att bidra till lägre miljöpåverkan och till att fler miljöriktiga produkter kan lanseras på våra marknader. Peter Kollert, VD, Beijer Tech 5

6 Beijer Almas strategi för lönsam tillväxt LÖNSAM TILLVÄXT ORGANISK TILLVÄXT FÖRETAGS FÖRVÄRV HÖGT KUNDVÄRDE INTERNATIONELL MARKNADS- TÄCKNING HÖG MARKNADS- ANDEL DIVERSIFIERAD KUNDBAS VERKSAMHETS- STYRNING ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE LÅNGSIKTIGT ÄGANDE 6

7 Ansvarsfullt företagande Beijer Almas viktigaste mål är att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Mervärdet handlar i mångt och mycket om att bidra till en ekonomisk nytta förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft hos kunderna, attraktiv avkastning till aktieägare samt marknadsmässiga löner och villkor för medarbetarna. Dessa mervärden måste vi dessutom skapa utan att kompromissa med våra ambitioner kring kvalitet och hållbar utveckling. Därmed blir miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga verksamhet och i koncernens långsiktiga strategi. Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. För att tydliggöra detta har Beijer Alma tagit fram en egen uppförandekod. Den visar hur vi konkret tar ansvar för den påverkan, som verksamhet och produkter har på både samhället och miljön. Människor, miljö och etik Uppförandekoden tar sikte på tre områden människor, miljö och etik. På varje område beskriver koden det förhållningssätt vi står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla. Koden är stödet, men det är genom tillämpningen i vardagen som ambitionerna blir synbara och gör skillnad. Detta är således ett ansvar som vi måste ta gemensamt. Genom vår uppförandekod: Följer vi lagar, internationella riktlinjer, konventioner och standarder. Tar vi hänsyn till våra intressenters ekonomiska förväntningar och skapar kundoch aktieägarvärde. Är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter. Bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. Gäller alla Tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens övriga riktlinjer fungerar koden som ett ramverk för oss. Den gäller alla medarbetare, chefer och styrelsemedlemmar i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. 7

8

9 Människor

10 Respekt för mänskliga rättigheter Våra medarbetare särbehandlas inte vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grund av religion, kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, socialt eller etniskt ursprung. Medarbetare får inte trakassera eller diskriminera en kollega eller affärspartner. Vi respekterar de anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och i tid. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser. Minimiåldern för att arbeta i våra verksamheter följer lagstiftningen i respektive land och får aldrig vara lägre än att den obligatoriska skolplikten ska ha uppfyllts. Vi tillåter inte illegalt arbete eller tvångsarbete. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens för att höja yrkesskickligheten och stärka sina sociala och ekonomiska möjligheter. Tydligt samhällsengagemang Där det är möjligt ska vi engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer. Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och som stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners. Vi ska inte bidra till eller engagera oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer. 10

11 CSR bidrar till att sätta fokus på områden som är viktiga för oss och våra intressenter, exempelvis minskad miljöpåverkan, säkra arbetsplatser och respekt för mänskliga rättigheter. 11

12

13 Miljö

14 Förebyggande miljöarbete Vårt övergripande mål är att verksamhet och produkter inte ska orsaka miljöpåverkan eller ha en negativ påverkan på människors hälsa. Vi ska identifiera risker för människor och miljö, arbeta förebyggande samt tilllämpa försiktighetsprincipen. Denna princip innebär att vi vidtar åtgärder för att förhindra störningar och använder bästa möjliga teknik för att förebygga skador och olägenheter. Bra arbetsmiljö Vi ska ha trygga arbetsplatser med en hög arbetsmiljöstandard och arbetar förebyggande och systematiskt för att minska risker för olyckor och arbetsskador. Genom riskanalyser, utbildning och andra åtgärder ser vi till att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Hög produktkvalitet, produktsäkerhet och miljöanpassning Vi ska ta hänsyn till aspekter som rör våra produkters kvalitet och säkerhet samt erbjuda produkter och lösningar, som bidrar till minskad miljöpåverkan. Våra produkter ska uppfylla överenskomna, lagliga normer och hälsostandarder vad gäller användningen. Informationen om hur våra produkter ska användas är alltid korrekt och tydlig, till exempel gällande säker och miljöanpassad installation, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande. Lagar och andra krav ska följas Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen på miljö- och arbetsmiljöområdet följs med god marginal. Vi ska ha god framförhållning avseende ny lagstiftning och i god tid fånga upp krav och önskemål från kunder och andra intressenter. 14

15 Effektiv resursanvändning och minskad miljöpåverkan Vi ska använda energi, vatten, råvaror och andra naturresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Avfall och utsläpp från produktionsanläggningar och andra verksamheter ska minimeras. Avfallsprodukterna ska i så hög utsträckning som möjligt återvinnas på ett effektivt sätt. Vi strävar efter att minska koncernens klimatpåverkan. Genom riskanalyser utvärderar vi hur klimatförändringarna påverkar vår verksamhet. Vi ska förebygga olyckor, okontrollerade utsläpp och exponering för farliga kemikalier. Ständiga förbättringar Vi ska utbilda och informera medarbetarna i miljö- och arbetsmiljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar. Vi ska införa certifierade miljöledningssystem enligt ISO inom våra verksamheter. Tydlig redovisning Vi ska tydligt, öppet och objektivt redovisa vår utveckling på miljö- och hållbarhetsområdet. Vi gör detta enligt etablerade, internationella riktlinjer. Genom att arbeta systematiskt och målinriktat identifierar vi förbättringar, som ger både miljö- och affärsnytta, exempelvis effektivare energianvändning och minskad mängd avfall. 15

16

17 Etik

18 God affärsetik Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i hela vår verksamhet och förväntar oss detsamma av våra affärspartners. Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner ska bara avse egentliga varor eller tjänster. Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning. Alla enheter och medarbetare i koncernen måste iaktta och följa konkurrenslagar. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. Alla affärstransaktioner som görs för ett bolag i Beijer Alma måste synas tydligt i bolagets bokföring, som ska skötas enligt koncernens regler och i linje med internationella redovisningsstandarder. Ansvar mot aktieägare Vi skyddar aktieägarnas investeringar och strävar efter en konkurrenskraftig avkastning som ständigt förbättras. Vår bolagsstyrning ska ge förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap, en välavvägd ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse, vd och revisor samt öppenhet och transparens gentemot alla intressenter. Relationen mellan Beijer Alma och aktieägarna baseras på följande principer: När beslut fattas om vägledande strategier och handlingsalternativ beaktas alltid avkastningen på aktieägarens investerade pengar. Vi håller aktieägarna välinformerade om koncernens verksamhet, resultat, risker och strategier. Det görs enligt reglerna för de börser där Beijer Alma-aktien är noterad. Information som är viktig för våra intressenter ska alltid ges så fort som omständigheterna tillåter. 18

19 Genomtänkt kommunikation Vår kommunikation ska vara rak och ärlig samt följa gällande lagstiftning, regler och normer. Vi ska vara öppna och korrekta inom ramen för lämplig affärssekretess. Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter, där kommunikationen baseras på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik. Som medarbetare måste du iaktta regler om sekretess för den information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka Beijer Almas konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad. För att attrahera och behålla medarbetare visar vi att miljö och socialt ansvar ingår i Beijer Almas grundläggande värderingar. Vi ska helt enkelt vara ett bra företag att arbeta i. 19

20 Ansvarsfullt företagande i vardagen Policys ger vägledning Uppförandekoden fångar Beijer Almas grundläggande värderingar. För frågor som rör exempelvis miljö, arbetsmiljö, kvalitet och kommunikation ska koncernbolagen ta fram mer detaljerade policys. Sådana policys utformas inom ramarna för bolagens ledningssystem. Åtagandena i dessa policys får inte understiga de åtaganden som koncernen gör i uppförandekoden. Organisation och ansvar Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av ansvarsfullt företagande. Samtidigt ska koncernen genomföra utbildningar, distribuera information och göra uppföljningar som stödjer införandet av uppförandekoden. I vardagen är ansvaret för hur koden tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen. Koden ska inkluderas i bolagens interna utbildningsprogram. Chefer ska agera på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av reglerna. Ständiga förbättringar Inom många områden bygger uppförandekoden på arbetet med ständiga förbättringar. Genom systematiskt arbete minskar vi miljöpåverkan, förbättrar arbetsmiljön och genomför andra förbättringsåtgärder. Förbyggande arbete och tillämpning av försiktighetsprincipen är viktiga ledord för oss. Nolltolerans Inom några av uppförandekodens områden har vi nolltolerans mot avvikelser. Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och i frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar. Ledningssystem Ledningssystem för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) ska finnas vid alla tillverkande enheter, samt vid andra verksamheter där det är motiverat med certifierade ledningssystem. För enheter med ett fåtal anställda behöver ledningssystemen inte vara externt certifierade. På sikt ska vi införa ledningssystem för hälsa och säkerhet. 20

21 Ansvarsfullt företagande skapar förtroende hos våra kunder och bidrar till bättre affärsrelationer. Uppföljning och redovisning Beijer Alma följer regelbundet upp arbetet med hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande i våra bolag. Uppföljningen görs i form av årliga frågeformulär, men också via dialoger och formella revisioner. Koncernens prestanda redovisas huvudsakligen i årsredovisningen. Redovisningen ska uppfylla kraven enligt internationella riktlinjer. Styrning av verksamheten Det är effektiv verksamhetsstyrning, långsiktigt ägande och ansvarsfullt företagande som banar väg för värdeskapande inom Beijer Alma. Detta värdeskapande baseras på att vi kan leverera produkter och tjänster som har ett högt kundvärde, det vill säga förbättrar, effektiviserar, stärker, ger besparingar eller på annat sätt utvecklar kundens verksamhet. När våra bolag levererar sådana kundvärden kan de förbättra marginalerna på sina produkter och tjänster, vilket ökar lönsamheten och i förlängningen värdet på bolagen och koncernen. Därmed skapas ett ökat värde för Beijer Almas aktieägare. Effektiv styrning baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters verksamheter samt för gällande lagstiftning. Våra verktyg för att fatta beslut bygger på att: Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt. Vi strävar efter en företagskultur, där miljöansvar och socialt ansvar tillämpas och uppmuntras. Vi balanserar vår långsiktiga strategi mot samhällets och andra intressenters krav och synsätt. Vi kommunicerar med våra intressenter kring hållbar utveckling och lyssnar på deras synpunkter. 21

22 Leverantörer För att bli framgångsrika i arbetet med hållbar utveckling samverkar vi med och ställer krav på våra leverantörer. Vi samarbetar med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod och våra kvalitetskrav. Leverantörerna uppmanas att verka för att undvika att deras verksamheter ger negativa miljö- och hälsoeffekter. De uppmuntras att införa certifieringsbara kvalitets- och miljöledningssystem. Vi ska stödja och övervaka leverantörernas prestationer. Lämpliga åtgärder ska övervägas om en leverantör inte uppfyller en avtalad specifikation. Detta kan innebära att vi ställer krav på åtgärder och förbättringar eller också att vårt samarbete avslutas. Analys och redovisning av prestanda på CSR-området är en del av arbetet med ständiga förbättringar. Det skapar värde för oss själva, kunderna och andra intressenter. 22

23 Ordförklaringar Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder. Hållbar utveckling: Man kan se hållbar utveckling som en balans mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Miljöledningssystem: Ett miljöledningssystem används för att göra verklighet av organisationens miljöpolicy och hantera miljöaspekterna. Syftet är att genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan. Inom Beijer Alma använder vi ISO som är en internationell standard för miljöledningssystem. Klimatförändring: Jordens klimat har alltid förändrats över tiden, men den globala uppvärmning som registrerats under de senaste hundra åren är med största sannolikhet orsakad av mänskliga aktiviteter. I uppförandekoden avses klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser från Beijer Almas användning av fossila bränslen. Detta innefattar exempelvis uppvärmning av byggnader, transporter och inköpt elektricitet. Uppförandekod: En uppförandekod är frivilliga riktlinjer för hur ett företag eller organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktig sätt. Beijer Almas uppförandekod bygger bland annat på ILO:s (FN:s fackorgan för arbetsrätt) kärnkonventioner om arbetsrätt, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, samt de tio principerna i FN Global Compact. Vi har också inspirerats av ISO som är en standard kring socialt ansvar. 23

24 Beijer Alma AB (publ) Forumgallerian, Dragarbrunnsgatan 45 Box 1747, Uppsala Telefon Telefax E-post

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems Våra värderingar Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. För att ge dig vägledning i dessa frågor finns Våra värderingar

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Castellums ansvar i externa relationer... 2 2.1. Lagar och förordningar

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer