Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier Orion Infra AB

2 SIDAN 2 Orion Infra AB Järnvägsbranschen expanderar i lågkonjunkturen Investeringarna i infrastrukturen ökar när konjunkturen blir tuffare. En av anledningarna är att regeringarna i de skandinaviska länderna ser satsningarna som en överbyggnad i konjunkturen arbetskraftsmässigt. Men det är också det allt mer påtagligare klimathotet. Fler länder måste transportera såväl gods som persontransporter på ett miljömässigt godtagbart sätt. Alla är överens om att järnvägen är överlägsen. I denna situation erbjuder Orion Infra AB ett nytänkande i en konservativ bransch genom att fungera som en fullskalegrossist för järnvägsbranschen. Ägarna har erfarenheterna och kontakterna. Nu vill man bygga ut och erbjuda fler artiklar i fler länder. Bolaget är privat och riktar erbjudandet om teckning till en riktad målgrupp. De personer/juridiska personer som anmält intresse att erhålla memorandum och investeringserbjudande. Bolagets värde (pre-money) innan emissionen är beräknat till SEK. En försiktig värdering sett till omsättning och kommande omsättningspotential. Bolagets värdering baseras bland annat på: Ett bolag som i dag är ensam om att leverera produkter som grossistföretag inom järnvägsbranschen och väl etablerad med kontakter och varumärke inom branschen. Omsätter i dag minimum 7 miljoner med en ökande omsättning. I dag är bolaget enbart verksamt inom grossistverksamheten och har ett positivt kassaflöde baserat enbart på detta område. Företaget etablerat i branschen sedan Investeringarna i infrastruktur innebär omfattande större järnvägsprojekt inom Sverige, Norge och Danmark. Hemmamarknaden är Sverige där bolaget räknar med en omsättningsökning med ett bredare utbud i grossiströrelsen. Den blygsamma värderingen baserar sig också på den potential som finns i Norge och Danmark där det inte finns någon verksamhet som järnvägsgrossist som Orion Infra AB erbjuder. Bolaget har lagt ned utvecklingskostnader i en webbshop för grossistverksamheten.

3 SIDAN 3 Orion Infra AB växer Orion Infra AB är ett svenskt bolag placerat i Alvesta. Bolaget har fram tills nyligen varit ett rent entreprenörsbolag fokuserade till stora delar på entreprenader inom järnvägsprojekt och uthyrning av säkerhetstjänster genom personal. En verksamhet som har blivit allt mer konkurrensutsatt från utländska aktörer med personal. För ett år sedan bestämde sig bolaget för att helt lägga ned entreprenadverksamheten för att istället fokusera på grossistverksamhet inom järnvägsbranschen. Bolaget hade sedan tidigare utvecklat egna produkter genom innovativa lösningar på gamla problem och bolaget utvecklar bland annat två olika typer av kompositlock till Trafikverket som ett komplement till betonglocken och dess kanalisation. Som ett led av marknadens efterfrågan utvecklas även ett modulentbart kanalisationssystem i återvunnen plast som vänder sig mot kunder inom kraftförsörjning. Miljöfrågan, som efterfrågats på senare år gynnar Orion Infra AB då det egna systemet, vilket är framtaget i miljövänlig plast, kan återvinnas gång på gång. Därmed har fler kunder fått upp ögonen för bolagets produkter. Orion Infra:s affärsidé bygger på att vara en ledande grossist inom järnvägsutbyggnad och underhåll i de skandinaviska länderna Grossistverksamheten är mycket lönsam och har snabbt utvecklats. Vid flertal tillfällen har man sålt slut av sitt lager och varit tvungen att tacka nej till order. Bolaget behöver dels bredda sitt sortiment och dels fylla på sitt lager inför den ökade efterfrågan. Kapitalet behövs för att växa. Järnvägsbranschen utvecklas otroligt snabbt. I Sverige, Norge och Danmark sker en utbyggnad och ombyggnation av järnvägen som är historisk. Det satsas miljard på miljard för att få en infrastruktur som avlastar andra transportslag som bil/lastbil och flyg. Miljömässiga skälen talar för järnvägen. Bolagets ägare och företagare är andra och tredje generationens entreprenörer inom att bygga järnväg och sköta dess underhåll. Bolaget har utvecklat egna produkter som rönt stort intresse hos de största kunderna och statliga Infranord. För närvarande är Bolaget den enda leverantören av kabelkanalisationssystem i återvunnen plastkomposit i Norden, och har en mycket begränsad konkurrens i resten av världen. Bolaget har dessutom flera innovativa och egenutvecklade produkter som idag ingår i sortimentet och en stark produktportfölj vilket innebär att man kan leverera det totala produktsortimentet till projekten. Därmed kan Bolaget vara kundens totalleverantör. För närvarande är Orion infra den enda leverantören av kabelkanalisationssystem i återvunnen plastkomposit i Norden och har en mycket begränsad konkurrens i resten av världen. Den totala järnvägsmarknaden står enligt Infra Nord AB:s bedömningar inför en årlig tillväxt om cirka 10 procent/per år de nästkommande åren. Analysen bygger på ett ökat underhållsbehov som är satta till de planerade investeringarna som fastställts av regeringarna i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom har extra satsningar beslutats om till järnvägen i dessa tre länder med anledning av konjunkturnedgång och ökat klimathot.

4 SIDAN 4 Produkterna PRODUKTERNA/WEBBSHOP Orions produktsortiment består i dagsläget av cirka 200 olika artiklar inom järnvägsmateriel, och där man nu har gått in i en expansiv fas gällande nya produkter som ska utöka produktportföljen. Under vinterhalvåret räknar bolaget med att utöka ifrån idag 200 artiklar till 1500 artiklar, stora som små. Bolagets webbshop är fortfarande i sin linda. Webbshopen behöver byggas ut med fler funktioner och framförallt fler produkter. Likaså måste bolaget kunna lagerhålla fler produkter för att överhuvudtaget kunna ta fler och framförallt större order. Vid upprepade tillfällen har Bolaget sålt slut på lagerhållna produkter. Norge Hittills har ganska lite intresse funnits för långväga tågtrafik från norskt politiskt håll. Men de norska investeringarna i infrastruktur har ökat kraftigt de senaste åren. För vägar ligger ökningen på 60 procent och för järnväg på cirka 100 procent. Bakgrunden är bland annat ett järnvägsnät som är kraftigt eftersatt och där 95 procent av järnvägen består av enkelspår. Liksom i Sverige har den norska regeringen beslutat att öka budgeten för järnvägen med1301 miljoner NOK, detta för att i samband med finanskrisen främja arbetstillfällen genom att investera i järnvägen. Man har också beslutat att tillsätta en höghastighetsutredning och dess arbete syftar till att ge en långsiktig strategi för järnvägen i Norge. Så sent som i oktober 2011 sa Norska Jernbaneverket att man vill se fler leverantörer i konkurrensen om kommande järnvägsprojekt i landet. Norska järnvägens budget ökar, vilket gör att vi behöver än fler leverantörer till fler och större projekt framöver, sa Per Melby, inköpsdirektör på Jernbaneverket. I Norge finns nästan inga leverantörer till järnvägsindustrin, vilket gör Jernbaneverket beroende av internationella tillverkare. Danmark Banedanmark har beslutat att byta ut signalsystemet mot det moderna sameuropeiska systemet ERTMS. Detta innebär en enorm utmaning för Orion Infra AB att komma med in i matchen med sina produkter och nya miljövänliga lösningar. Förnyelsearbetet och installationen ingår som en del i upprustningen av hela det danska järnvägsnätets signalsystem. Även i Danmark projekteras höghastighetståg. MARKNADEN Omsättningen ökar rejält med mer produkter och vettig lagerhållning. Det finns ett utrymme på marknaden då Bolaget fortfarande är ensam grossist inom denna nisch. Större grossistföretag inom VVS har försökt komma in på denna marknad utan att lyckas. Efterfrågan ökar eftersom satsningar sker inom infrastruktursatsningar och då särskilt inom järnvägen. Bolaget finns i Alvesta och har även sitt lager på denna ort. Därutöver planerar bolaget två nya försäljningskontor i Stockholm och Umeå. Bolaget kan lätt bygga ut sin lagerfunktion utan avsevärda kostnader. Sedan 2004 har olika regeringar fattat likalydande beslut om investeringar i svenska järnvägsnätet. Tidigare har 38 miljarder avsatts till järnvägen i Sverige fram till Senast den sista augusti i år gick regeringen ut med ett infrastrukturpaket om 5 miljarder kronor. 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. Denna nya satsning innebär för 2012 att järnvägen tillförs ytterligare 1,8 miljarder kronor. Det innebär att alliansregeringen 2012 och 2013 satsar ca 7 miljarder kronor per år på järnvägsunderhåll. Satsningen ligger utöver de 800 miljoner kronor till järnvägsunderhåll som regeringen aviserade i samband med 2011 års ekonomiska vårproposition. I satsningen ingår bland annat ökade resurser för drift och underhåll i det svenska järnvägsnätet med 1,4 miljarder kronor årligen. Kort sagt marknaden ökar.

5 Om erbjudandet SIDAN 5 Emissionen sker med avsteg från nuvarande aktieägares företrädesrätt. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Totala antalet aktier som erbjuds Pris per aktie Kvotvärde per aktie Teckningskurs Minsta antal aktier att teckna Minsta teckningsbelopp stycken 3,60 SEK 0,10 SEK SEK per post aktier / en post SEK Teckningstid Teckningsanmälan Likviddag Emissionsvolym Pre-money värdering Tilldelningsprinciper Skickas till bolagets kontor per post, fax eller e-post med ifylld teckningsanmälan senast kl dagen då emissionen stängs. Löpande teckning max 5 bankdagar efter att teckningsanmälan är inskickad SEK SEK Löpande teckning. Styrelsen meddelar skriftligen om tilldelning skett efter det att full likvid satts in på bolagets emissionskonto.

6 Anmälan till teckning i Orion Infra AB:s emission Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor i informationsmemorandum, utgivet av styrelsen för orion Infra Aktiebolag, org nr i december 2011, att teckna aktier i Orion Infra AB. Teckningsnr: Skriv ditt person- alt. organisationsnummer här. -- Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av.. post/er om aktier à 3:60 sek (9.000 sek per aktiepost), summa... SEK Pris per aktie: 3:60 sek. Emissionsvolym SEK. Teckningstid: till (styrelsen förbehåller sig rätten att stänga emission vid fulltecknad emission då den är löpande som att förlänga teckningstiden.) Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast kl Betalning för tilldelade aktier skall ske inom tjugo (20) bankdagar efter det att ifylld blankett är inskickad till bolaget. Betalning sker på bankgiro Ange teckningsnummer som meddelande till betalningsmottagren Orion Infra AB då betalning sker. En avräkningsnota skickas ut som bevis på aktieinnehavet efter det att betalning inkommit och registrerats. Anmälan skickas till: Orion Infra AB Fabriksgatan Alvesta fax: Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på klientmedelskonto avseende tecknad post. Anmälan är bindande. Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto: (Obligatoriska, vänligen texta) Var vänlig texta! Person-/organisationsnr (10 siffror) VP-konto (12 siffror) Depånummer För- och efternamn alternativt firmanamn Kontaktperson (för firma) Postadress Postnr E-post Telefon dagtid Mobiltelefon Ort och datum Ort Depåinstitut Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare/firmatecknare) Namnförtydligande Ange VP-konto alternativt depåuppgifter Härmed befullmäktigas Orion Infra AB att verkställa teckning enligt de villkor som angivits i ovan angivna memorandum. Undertecknad har tagit del av ovan angivet informationsmemorandum och är medveten om samt bekräftar att: Anmälan är bindande samt att endast en anmälingssedel per tecknare kommer att beaktas Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas styrelsen i Orion Infra AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkoren i ovan nämnda informationsmemorandum Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende Orion Infra AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer ske senast trer veckor efter det att betalning erlagts erbjudandet enligt informationsmemorandumet riktar sig enbart till den begränsade krets av utvalda personer som bolaget direkt har distribuerat informationsmemorandumet till. Under inga omständigheter riktar sig erbjudandet till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. * Frågor om bolaget kan ställas till VD Claes Eakson, alt eller

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012. multiduct. ett unikt

Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012. multiduct. ett unikt Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012 multiduct ett unikt v8 kabelskyddsrör OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Vezzel AB (publ) organisationsnummer 556858-5441, i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

Maximera din försäljning på nätet

Maximera din försäljning på nätet T H E S M A R T E R W A Y Maximera din försäljning på nätet Informationsmemorandum november 2014 Inbjudan till teckning av aktier i PayIQ AB (publ) Org.nr. 556667-4890 1 Nu satsar vi! Bästa Aktieägare

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER

ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER i 24Gold International AB (Publ) 2014 Memorandum Riktad emission till sparkunder Vissa definitioner Med 24Gold International eller Bolaget avses 24Gold International

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer