årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier"

Transkript

1 årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014

2 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med 24Money Group AB (publ) och blir då holdingbolag i betaltjänst- och valutaväxlingskoncernen 24Money. 24Gold International genomför därför en riktad emission och ger dig som inlåningskund hos oss möjlighet att nu teckna preferensaktier! 24Gold International där du är inlåningskund har lämnat ett erbjudande till 24Money Group att först förvärva 24Money Group och därefter fusionera bolagen. I samband med fusionen byter 24Gold International namn till 24Money Group och blir holdingbolag i en bolagsstruktur som förutom inlåning och handel med ädelmetaller även erbjuder bland annat betaltjänster, valutaväxling, konsumentkrediter och money transfer samt finansieringslösningar. 24GOLD INTERNATIONAL ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER VÅRT UNIKA ERBJUDANDE TILL DIG SOM SPARKUND Få en högre avkastning på sparkapitalet. Upplupen ränta på sparkapitalet kapitaliseras direkt vid tecknande av preferensaktier Möjlighet att investera ytterligare kapital till 12% årlig avkastning. Möjlighet att utnyttja investeraravdraget med 50% skatteavdrag. Förtur till 24Moneys kunderbjudande som till exempel spar- och investeringsprodukter. Preferensaktien har en årlig avkastning på 12%, vilket är högre än genomsnittlig avkastning för i synnerhet marknadsnoterade preferensaktier. Marknadsnotering är planerad under Detta komma att innebära att preferensaktiens värde ökar. Inget krångel med inbetalningar vid teckning, 24Money Payments AB åtar sig att sköta konverteringen i sin helhet genom fullmakt från kunden. 50% skatteavdrag! 24Gold International kommer till årsskiftet bli holdingbolag i betaltjänst- och valutaväxlingskoncernen 24Money. Förutom finansieringslösningar, säljer koncernen i franchisingkonceptet Investeraravdraget innebär att 24Money enkla och prisvärda betal- och valutaväxlingstjänster privatpersoner som köper andelar i ett småbolag antingen när det bildas online och över disk i butik till konsumenter i storstad eller vid en nyemission får göra avdrag i och glesbygd. Som inlåningskund erbjuder 24Gold deklarationen i inkomstslaget Kapital för hälften International dig nu att konvertera ditt sparkapital av sina investeringar upp till 1,3 miljoner kronor. till preferensaktier i Bolaget. Förutsättningarna Avdraget, som högst får vara kronor, som beskrivs nedan är desamma oavsett nuvarande blir alltså en skattelättnad på kronor bindningstid eller sparkapital på ditt konto. per år. Investeraravdraget tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november Mer information Konvertera ditt sparande till preferensaktier om investeraravdraget finns på Fördelarna med att konvertera ditt sparande till preferensaktier är flera: Vid en fullgjord emission och efter fusion är det Bolaget och styrelsens avsikt att dela en del av aktieinnehavet i EasyTelecom inför EasyTelecoms kommande marknadsnotering. 2

3 24MONEY GROUP Affärsidé 24Money Group erbjuder finansieringslösningar och i franchisingkonceptet 24Money säljer 24Money Group enkla och prisvärda banktjänster online och över disk i butik i storstäder och glesbygd. Mål 24Moneys mål är att 2014 ha startat upp franchisetagare i alla svenska storstäder. Koncept 24Money är en butikskedja som säljer enkla och prisvärda banktjänster till konsumenter och företag. Försäljning Vi har egna butiker och franchisebutiker. Vi erbjuder även våra betaltjänster genom ombud under varumärket BetalGirot. Vi anser att det ska vara enkelt att sköta sin vardagsekonomi, att kunden ska kunna nyttja våra tjänster på så sätt som passar dem och till ett rimligt pris. Tillgänglighet är ett av våra ledord och vi skapar täckning geografiskt genom vårt nät av franchisetagare och ombud samtidigt som de flesta av våra tjänster även är tillgängliga online på och via innovativa distanshandelslösningar. Prisvärdhet är ett annat ledord, varför vi har låga eller inga avgifter på våra tjänster. 24Moneys tjänsteutbud i butik och online: Valutaväxling Uttagsautomater Money transfer Räkningsbetalning Inlösen av avier Inköp av skrotguld, silver och platina Inköp och försäljning av investeringsguld 24Money Spar Räntesparkonto 24Money Privatlånet, konsumentkredit GROSSIST AV VALUTA, KONTANTER OCH KONCEPT Som franchisegivare för en finansiell butikskedja är 24Money försäljare av varumärket och konceptet 24Money och grossist för alla tjänster och funktioner som behövs för bevara och utveckla konceptets konkurrenskraft och marknadsvärde. 24Money är grossist av utländsk valuta inom butiksnätverket och grossist av kontanter och kan på så sätt dels behålla vinster av köp och försäljning inom koncernen, dels förenkla och skala av avgiftsstrukturen och hålla en för franchisetagarna bättre prisnivå anpassad till deras marginaler. 24Money är grossist av hela processen från lagerhållning av ädelmetaller till smältning och återvinning. Franchisetagare slipper den kostsamma lagerhållningen och får betalt direkt och 24Money kan sälja större partier med ökad marginal. FACTORINGRÖRELSE Dotterbolaget 24Money Payments AB tillhandahåller factoringrörelse för bland annat EasyTelecoms räkning. 24Money är delägare i EasyTelecom i Stockholm AB, en fastnäts-och mobiloperatör på den svenska marknaden. EasyTelecom är en egen operatör och hyr radionätet ifrån en av Sveriges större mobiloperatörer för att få täckning nationellt och internationellt för de mobilabonnemang som EasyTelecom säljer under eget varumärke. EasyTelecoms verksamhet består i att erbjuda återförsäljare möjligheten att själva bli operatörer och få intäkt för den trafik som sker ifrån de abonnemang som återförsäljaren säljer. EasyTelecom har under de senaste åren sett en positiv resultatutveckling. 24GOLD INTERNATIONAL ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER 3

4 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Totalt emissionsbelopp: Totalt antal befintliga aktier: Antal nyemitterade aktier: Teckningskurs: Teckningspost vid ytterligare teckning: SEK aktier i serie A preferensaktier 1,50 SEK per preferensaktie Hela sparkapitalet inklusive upplupna räntor, därefter i poster om aktier Teckningsperiod: 16 okt - 18 dec 2014 Senaste likviddag: 22 december 2014 Utdelning Rösträtt Hembud Med preferensaktierna följer företrädesrätt till utdelning om 12% årligen med kvartalsvis utbetalning Med varje preferensaktie följer 10 röster per aktie Inget hembud eller aktieägaravtal föreligger 24GOLD INTERNATIONAL ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER Överteckning Investeraravdraget Bolagets värdering Vid överteckning är styrelsen bemyndigad att emittera ytterligare preferensaktier Investering är avdragsgill i enlighet med investeraravdraget Bolaget är värderat till 42,67 MSEK (pre-money) Efterfrågan ökar, konkurrensen minskar - det bästa marknadsläget. EMISSION På extra Bolagsstämma i 24Gold International AB (publ) 9 oktober 2014 beslutades att erbjuda befintliga sparkunder i Bolaget att konvertera sitt sparande till preferensaktier med 12 % årlig avkastning. Preferensaktierna ska emitteras till en kurs om 1,50 SEK per preferensaktie och upp till preferensaktier emitteras. Bemyndigande till Styrelsen att emittera ytterligare preferensaktier vid överteckning beslutades. 4

5 VIKTIG INFORMATION & ANVISNINGAR Denna information är inte upprättad i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inte heller är informationen registrerad eller godkänd av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap, 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument, då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner euro. Information till investerare Erbjudandet riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller i något annat land där deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare information/ dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Uttalanden om framtiden Informationen kan innehålla uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Ord som förväntar, skall, kan, anser, bedömer, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för detta erbjudande. Framtida resultat, utveckling eller framgång kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar och prognoser. Teckningsanmälan Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 16 okt 18 dec 2014 genom att använda för ändamålet det av Bolaget upprättade Teckningsanmälan. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras av texten på Teckningsanmälan. MOTIV Motivet är att 24Gold International AB (publ) har erbjudit sig att initialt förvärva 100% av aktierna i 24Money Group AB (publ) för att sedermera fusionera bolagen. Motivet till fusion mellan bolagen är att öka tjänsteutbudet väsentligt då 24Money Group AB (publ) tjänster inkluderas i tjänsteutbudet. Emissionen är nödvändig för förvärvet och fusionen. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts utsänds avräkningsnotor utvisande tilldelning av aktier i Bolaget till de som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 19 dec Konvertering av sparkapital till preferensaktie Bolaget 24Money Payments AB, som är dotterbolag till 24Money Group AB (publ), sköter genom fullmakt från kunden vid teckning konvertering från inlånat sparkapital till innehav av preferensaktier i sin helhet och ombesörjer på så vis betalning av preferensaktierna. Erhållande av aktier Bolaget är anslutet till NVR Nordiska Värdepappersregistret som ombesörjer Bolagets aktiebok. NVR är en elektronisk aktiebokstjänst, varför inga fysiska aktiebrev kommer att utfärdas. När teckningsanmälan för aktierna mottagits kommer aktierna registreras i aktieboken och utdrag skickas till respektive innehavare av aktier. Årsbesked om innehavet skickas ut i januari månad varje år. Informationsmemorandum Erbjudandet och all information gällande Erbjudandet finns i det av Bolaget upprättade Informationsmemorandum som är tillgängligt på 24Gold Internationals hemsida MÅLSÄTTNING Det är Bolagets målsättning att efter genomförd emission snarast inleda förvärv och fusionsarbetet. Målsättningen är att förvärv och fusion ska kunna göras innan årsskiftet 2014/2015. Styrelsen planerar även att under 2015 marknadsnotera Bolaget. 24GOLD INTERNATIONAL ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER 5

6 KONTAKT 24Gold International AB (publ) Box 3060, Solna T: E:

7 ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV PREFERENS- AKTIER I 24GOLD INTERNATIONAL AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 16 okt - 18 dec 2014 Teckningskurs: 1,50 SEK / preferensaktie Betalning: Betalning av aktier ombesörjs av 24Money Payments AB genom utlämnande av fullmakt att genomföra utbetalningen SKICKAS TILL Adress: E-post: 24Gold International AB (publ) Box Solna (inscannad anmälningssedel) 50% skatteavdrag Utnyttja ditt investeraravdrag 2014! Styrelsen i 24Gold International AB (publ) inbjuder härmed till teckning av preferensaktier under perioden 16 okt - 18 dec Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning och värdering av effekten av dessa risker. Mer information om 24Gold och koncernen hittar du på ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE: JA TACK! Jag önskar ta del av erbjudandet att konvertera hela mitt sparkapital samt upplupna räntor t.o.m. teckningstillfället till preferensaktier i 24Gold International AB (publ) och ger fullmakt till 24Money Payments AB att genomföra, hantera och utföra betalning av teckningsuppdraget för min räkning. YTTERLIGARE AKTIETECKNING. Utöver erbjudandet ovan vill jag även teckna à 5000 st preferensaktier. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER För- och efternamn / Firmanamn Postadress Postnummer, ort E-postadress SIGNATUR Underskrift (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare) Person- / Organisationsnummer Telefon dagtid / mobiltelefon Ort och datum poster UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM SAMT MEDGER ATT: Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende. 24Gold International AB (publ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier för min räkning enligt de villkor som framgår av erbjudandet utgivet 2014 av styrelsen i 24Gold International AB (publ). Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli. Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 24Gold International AB (publ) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som 24Gold International AB (publ) samarbetar med. 24GOLD INTERNATIONAL ORG.NR BOX 3060, SOLNA

8 ALLMÄNNA VILLKOR MEMORANDUM 24GOLD INTERNATIONAL AB (PUBL) 24Gold International AB (publ) är ett svenskt aktiebolag (organisationsnummer ) med verksamhet i Sverige härefter angivet som Bolaget som avser att emittera st. preferensaktier. Nedan anges villkoren för teckning av aktier i emissionen som ska avslutas under december GENERELLA VILLKOR FÖR EMISSIONEN Totalt emissionsbelopp: Totalt antal befintliga aktier: SEK aktier i serie A årlig avkastning 12% Antal nyemitterade aktier: Teckningskurs: aktier preferensaktier 1,50 SEK per preferensaktie 24GOLD INTERNATIONAL ORG.NR BOX 3060, SOLNA Teckningsperiod: 16 okt - 18 dec 2014 Betalning: Utdelning: Rösträtt: Hembud: Överteckning: Investeraravdrag: SYFTET MED EMISSIONEN Betalning av preferensaktier erläggs enligt instruktion på teckningsanmälan innebärande att 24Money Payments AB och/eller 24Gold International AB (publ) bemyndigas av investeraren att förmedla, hantera och fullgöra teckning och betalning av aktier. Genom bemyndigande på teckningsanmälan garanterar 24Money Payments AB och/eller 24Gold International AB (publ) att likvid är erlagd i rätt tid. Vid teckning utöver konverterat belopp är sista likviddag 22 december Belopp att betala ska vara enligt avräkningsnotan som skickas ut omgående efter teckningsperiodens slut och vid tilldelning. Med preferensaktierna följer företrädesrätt till utdelning om 12% årligen med kvartalsvis utbetalning Med varje preferensaktie följer 10 röster per aktie Inget hembud eller aktieägaravtal föreligger Vid överteckning är styrelsen bemyndigad att emittera ytterligare preferensaktier Investeringen är avdragsgill i enlighet med investeraravdraget På extra bolagsstämma i 24Gold International AB (publ) 9 oktober 2014 beslutades att erbjuda befintliga sparkunder i bolaget att konvertera sitt sparande till preferensaktier med 12% årlig avkastning. Preferensaktierna ska emitteras till en kurs om 1,50 SEK per preferensaktie och upp till preferensaktier emitteras, bemyndigande till styrelsen att emittera ytterligare preferensaktier vid överteckning beslutades. Syftet och motivet till emissionen är att 24Gold International AB (publ) har erbjudit att initialt förvärva 100% av aktierna i 24Money Group AB (publ) för att sedermera fusionera bolagen. Ett förvärv och fusion kommer att väsentligen öka tjänsteutbudet för bolaget. Emissionen är direkt nödvändig för genomförandet. 8

ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER

ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER i 24Gold International AB (Publ) 2014 Memorandum Riktad emission till sparkunder Vissa definitioner Med 24Gold International eller Bolaget avses 24Gold International

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Maximera din försäljning på nätet

Maximera din försäljning på nätet T H E S M A R T E R W A Y Maximera din försäljning på nätet Informationsmemorandum november 2014 Inbjudan till teckning av aktier i PayIQ AB (publ) Org.nr. 556667-4890 1 Nu satsar vi! Bästa Aktieägare

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 Årsredovisning 2013 Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer