I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G"

Transkript

1 I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G Automatiserad provisionering och orkestrering är avgörande för effektiva operationer i privata moln Juni 2012 U.S Private Cloud Management Survey: The Journey Continues av Mary Johnston Turner, IDC # Sponsrad av Cisco Den ökande virtualiseringen och användningen av privata molnlösningar gör att datacentralsmiljöerna blir oerhört komplexa. Detta skapar i sin tur betydande operativa utmaningar när det gäller provisionering, modifierings- och, konfigureringshantering, grundorsaksanalys och prestationshantering. De gamla vanliga processerna och verktygen kan nämligen inte byggas ut och anpassas till den snabba förändringstakt som råder i dessa mycket dynamiska miljöer. Det behövs integrerade verktyg för automatiserad provisionering av applikationer och infrastruktur, orkestrering av arbetsflöden och självbetjäningslösningar för att effektivisera införandet, bättre optimera resursanvändningen och förkorta leveranstiderna för viktiga företagstjänster till slutanvändarna. I den här studien diskuteras varför det är så viktigt med automatiserad provisionering, orkestrering och självbetjäning för att virtualiserade, privata molndatacentraler ska kunna fungera effektivt. De viktigaste egenskaperna som kunderna bör beakta när de jämför olika lösningar framhålls också. Dessutom belyser studien hur Ciscos Intelligent Automation for Cloud klarar dessa utmaningar. Hur virtualiseringen och molnet påverkar datacentralernas provisionering och verksamhet IDC:s forskning visar att virtuella servrar nu är standardplattformen för majoriteten av de nya applikationer som tas i drift i större företags datacentraler. I många fall används dessa virtualiseringsmetoder också som plattformar för befintliga eller framtida privata molnmiljöer. Med hjälp av virtualiserade datacentraler kan IT-avdelningarna fördela datorresurser till flera applikationer och användargrupper på ett mycket mer dynamiskt sätt än vad som är möjligt i traditionella miljöer, där applikationer, mellanprogram och infrastruktur är hårt sammanflätade och resursallokeringen är oerhört statisk. IT-beslutsfattarna förespråkar starkt privata moln och virtualisering för att förbättra servicenivåerna i hela kedjan, sänka kapitalkostnaderna, minska behovet av energi, kylning och lokaler, öka den operativa IT-effektiviteten, göra verksamheten mer flexibel och smidig överlag och skapa större överensstämmelse mellan IT-kostnaderna och resursutnyttjandet å ena sidan och företagets prioriteringar å den andra. IDC 1328

2 Många företag har upptäckt att virtualisering till en början ökar serverutnyttjandet, minskar datacentralernas fotavtryck och minimerar energibehovet, men de flesta IT-avdelningarna har kunnat konstatera att den dagliga driften av de virtuella servrarna bara har nått minimala produktivitetsökningar, mätta som förhållandet mellan IT-personal och servrar. IT-avdelningarna har också haft svårt att åstadkomma en optimal resursanvändning, eftersom många företag inte klarar att banta antalet servrar. Virtualiseringen har inte heller alltid förbättrat informationsteknikens förmåga att reagera snabbt på förändrade behov i företagen. Trots att IT-avdelningarna kan provisionera virtuella maskiner mycket snabbt upptäcker många företag att det ofta fortfarande tar flera veckor att provisionera lagring, nätverk, säkerhet, applikationer och mellanprogram och erhålla de godkännanden av begärda arbeten som krävs för att leverera en fungerande tjänst till företagsanvändare. När väl resurserna har tagits i bruk är det mer komplicerat att hantera löpande programkorrigeringar, uppdateringar av säkerhetspolicyer, grundorsaksanalyser, obruten prestandaoptimering och kapacitetsplanering i virtuella miljöer än i vanliga, statiska arkitekturer. Följden är att kostnaderna för IT-personalen ökar mycket snabbare än utgifterna för fysiska virtuella servrar (se figur 1). Om inte IT-avdelningarna radikalt förändrar sitt sätt att hantera dessa miljöer kommer de inte att kunna hålla jämna steg med de förändringar som virtualiseringen och molnet för med sig. F i g u r 1 Utgifter för servrar, energi och kylning samt hantering/administration globalt Installerade fysiska servrar i drift (miljoner) Installerade logiska servrar i drift (miljoner) Power Utgifter & för Cooling energi Expense och kylning Managment Administrativa Cost kostnader Server Serverkostnader Spending 60 miljoner virtuella maskiner 2013 Virtualiseringsklyftan '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Källa: Källa: IDC IDC Källa: IDC IDC

3 Strategier för att förbättra den operativa produktiviteten med hjälp av privata moln För att göra verksamheten smidigare, optimera resursanvändningen och göra löpande förbättringar av den operativa IT-effektiviteten och servicenivåerna investerar många företag i privata molnprogram som främjar självbetjäning för slutanvändarna och automatiserad provisionering av end-to-end-system, nätverk och arbetsbelastning. Dessa program innehåller en rad viktiga resurser och verktyg, som till exempel: Standardiserade tjänstemenyer och provisioneringsmallar för att möjliggöra storskalig automatisering som kan snabba upp provisioneringen av resurser och applikationer, samtidigt som risken för fel som orsakas av den mänskliga faktorn minskar och upprätthållandet av företagens standarder och efterlevnad säkras. Lösningar för självbetjäningsprovisionering som gör att utvalda användargrupper och IT-personal snabbare kan specificera och ta i drift de resurser som krävs (med självbetjäningsteknik kan ITpersonalen automatisera sina rutiner för tilldelning och återtagande av resurser för att minska antalet virtuella servrar). Övervakning av end-to-end-prestanda och servicenivåavtal (SLA) som är anpassade till verksamheten för att främja policybaserad provisionering och självbetjäning. Konsumtionsbaserad mätning och kapacitetsplanering för att anpassa IT-utgifterna till företagets behov och säkra en optimal användning av tillgängliga system, applikationer och personella resurser. För att dessa kraftfulla funktioner ska kunna utnyttjas effektivt krävs det ofta att företagen och ITbeslutsfattarna inför nya styrprocesser. Som ett minimum måste företagen och IT-intressenterna för att dra full nytta av dessa sofistikerade styrmedel komma överens om smidiga arbetsflöden för godkännande, standardiserade alternativ för slutanvändarkonfigurering och systembilder, samt förbinda sig att uppmuntra slutanvändarna att ta till sig nya processer och självbetjäningsverktyg när så är lämpligt. Övergången till gemensam infrastruktur och automatiserade processer ger ofta upphov till en hel del oro hos företagens intressenter, som fruktar att deras prioriteringar kan komma att åsidosättas. Men för företag som fortsätter att förlita sig på processer och rutiner som är utformade för traditionella statiska miljöer kan det nästan vara omöjligt att utnyttja virtualisering, molnet och automatisering på ett effektivt sätt. Fördelar med automatiserad provisionering och orkestrering i molnet De mest ändamålsenliga programmen för automatisering av privata moln och virtualisering tar tag i styrningsproblem redan från början och utvecklar policyer och styrningsformer hand i hand med förändringar av de administrativa verktygen och infrastrukturarkitekturen. Företag som har implementerat sådana program inser att övergången till en standardiserad servicecentrerad leveransmodell tillsammans med en omfattande användning av automatiserings- och orkestreringsteknik kan förbättra den operativa IT-produktiviteten och servicenivåerna i hela kedjan betydligt. Deras IT-avdelningar gör mer än att bara använda de automatiserade skript och verktyg för provisionering av fysiska servrar som har funnits att tillgå en tid och utnyttjar privata moln som en plattform för att kraftigt utvidga automatiserings- och orkestreringsstrategierna i den interna datacentralsmiljön. De företag som är mest effektiva förändrar sitt sätt att definiera, använda och styra sina miljöer i grunden, och förbereder sig för en utbredd användning av provisioneringsverktyg för automatisering, orkestrering och självbetjäning. De 2012 IDC 3

4 fokuserar på att utveckla sammanhängande servicedefinitioner, servicenivåavtal och mallar som möjliggör storskalig automatiserad provisionering, integrerar och orkestrerar domänövergripande arbetsflöden och godkännandecykler i högre grad, och reducerar på så sätt tidsåtgången för provisionering och återtagande av resurser dramatiskt, arbetar närmare företagens intressenter för att fastställa prioriteringar, förhandla fram kompromisser mellan standardisering och de krav som verksamheten ställer och göra åtaganden om nya nivåer för service och kostnadskontroll (dessa samarbeten inkluderar program för att fastställa tydliga policyer för säkerhet och dataskydd för att säkra regelefterlevnad och minska affärsrisken i offentliga och privata molnmiljöer samt hybrider av dessa), bedömer möjligheterna att hämta IT-infrastruktur och applikationer från offentliga moln liksom de egna resurserna och utvecklar servicedefinitioner, servicenivåavtal och övervakningsstrategier som gör att IT-personalen kan optimera resursutnyttjandet i dessa hybridmiljöer och söker möjligheter till självbetjäning för slutanvändarna och ny teknik för att hantera serviceförfrågningar, i syfte att reducera tidsåtgång och kostnader för att leverera företagstjänster och se till att de interna IT-resurserna är konkurrenskraftiga jämförda med alternativ i offentliga moln. Eftersom de operativa förändringar som krävs för att genomföra en fullskalig provisionering i ett privat moln och självbetjäningslösningar är så komplicerade och omfattande rullar de flesta företagen ut verktyg och processer av detta slag stegvis och integrerar arbetsflöden mellan olika silor successivt. IDC:s forskning visar att de som började använda sig av privata moln tidigt har kunnat förbättra förhållandet mellan administratörer och fysiska och virtuella servrar från 1:30 till 1:100 eller till och med 1:300 eller mer, vilket har lett till betydande ökning av produktiviteten i IThanteringen och kostnadsbesparingar (IDC:s studier av företag som redan har infört privata moln visar att 76,5 % förväntar sig att IT-personalens produktivitet minst ska fördubblas), provisionera tjänster och resurser till verksamheten snabbare (företag som har tagit i drift lösningar för självbetjäningsprovisionering för mycket standardiserade virtuella maskiner och utvalda arbetsmoment i massiv skala kan förkorta cykeltiden från servicebegäran till tillgänglighet från flera veckor till så lite som minuter), göra applikationernas end-to-end-prestanda och tillgänglighet mer optimal genom att minska stilleståndstiden, göra patching- och säkerhetsprocesserna mer sammanhängande och förbättra förmågan att diagnostisera och reducera grundorsakerna till problem och minska företagsrisken, säkra en bättre efterlevnad av standarder och policyer och förbättra spårningen av konfigurationer och förändringshantering. För att man till fullo ska kunna utnyttja automatiseringen och skapa miljöer där arbetsbelastningar och datorresurser vid behov snabbt kan provisioneras, migreras och deprovisioneras fordras det standardiserade servicebeskrivningar, servicenivåavtal, säkerhetspolicyer, konfigurationer och provisioneringsmallar. För att införandet av alternativ för självbetjäningsprovisionering ska bli framgångsrikt är det också viktigt att ha väl definierade tjänstemenyer. Att ledningen och ITavdelningen är samarbetsinriktade är en avgörande framgångsfaktor. Effektiv automatiserad molnprovisionering och orkestreringslösningar Ändamålsenliga automatiserade virtuella system och lösningar för provisionering i privata moln och orkestrering för komplexa datacentraler hos större företag har ett antal avgörande egenskaper som: IDC

5 Stöd för heterogena fysiska och virtuella miljöer som gör att IT-avdelningarna kan förlita sig på en enda uppsättning gränssnitt och verktyg för att öka automatiseringen av resurser och olika arbetsmoment i datacentralen efter behov. Förmåga att omfatta både infrastruktur och applikationer, inklusive resurser i offentliga moln, för att förenkla och standardisera arbetsflöden och säkra efterlevnad av säkerhetspolicyer och överensstämmelse med godkända konfigurationsmallar. Förmåga att integrera arbetsflöden och godkännandekedjor mellan tekniksilor för att förbättra samarbetet och minska fördröjningar som kan uppstå vid användning av manuella eller särskilda rutiner för godkännande och överlämnande. Leverantörsoberoende integration med befintliga heterogena verktyg för IT-styrning som support, tjänstekatalog, CMDB, prestandaövervakning och rapporteringssystem, i den utsträckning som verktyg av dessa slag redan har införts. Självbetjäningsportal för beställning och provisionering av tjänster så att utvalda användargrupper kan använda webbläsarbaserade gränssnitt för att snabbt provisionera standardtjänster från en fördefinierad meny (policybaserade självbetjäningsverktyg kan automatisera hanteringen av överskottskapacitet i virtuella maskiner genom att begära resurser enligt schema och spåra begäranden om och beviljad resurstilldelning på ett konsekvent sätt i företaget). Färdiga mallar, adaptrar och bästa metoder för arbetsflöde som förkortar tiden till nytta och ser till att kundföretaget tillämpar bästa metoder för arbetsflöde och inför program för konfigureringshantering (i stället för att slösa bort tid och resurser på att skapa helt nya policyer, arbetsflöden och konfigurationsmallar kan många företag ha stor nytta av att utgå ifrån färdiga resurser för sina standardaktiviteter och arbetsflöden). Företag som funderar på lösningar av det här slaget bör undersöka hur väl lösningarna går att integrera med befintliga system och applikationer och överväga hur mycket de behöver byggas ut över tiden. I en del fall kan förenklade instegsprodukter ge företagen möjlighet att komma igång och snabbt visa sin nytta, men dessa produkter måste kunna byggas ut över tiden, så att företagen inte förlorar det de har investerat i verktyg och integrationer. Ciscos lösning Intelligent Automation for Cloud Ciscos lösning Intelligent Automation for Cloud erbjuder IT-avdelningarna en helt integrerad programsvit för hantering av automatiserad provisionering av applikationer och infrastruktur i privata moln, orkestrering av arbetsflöden, självbetjäning och tjänstekataloger. Som framgår av figur 2 består Ciscos Intelligent Automation for Cloud av följande komponenter: En adapterram som kan integreras med en mängd olika API-er för elementhantering i fysiska och virtuella system och kopplas till support, CMDB och fakturerings-, återdebiterings- och övervakningsverktyg. Möjlighet att integrera infrastruktur, operativsystem och automatiserad provisionering av tillämpningsprogram med hjälp av Cisco Server Provisioner. En övergripande orkestrerings- och rapporteringsmotor som hanterar servicemodeller och orkestrerar automatiseringen av de olika provisioneringsåtgärder som krävs för att leverera tjänster till slutanvändarna (denna modul inkluderar också en rapporterings- och analysfunktion som använder sig av Cisco Process Orchestrator) IDC 5

6 Gränssnitt för självbetjäning och tjänstekatalog som drivs av Cisco Cloud Portal (via denna webbaserade självbetjäningsportal med inbyggd tillämpning av policyer och spårning kan användarna beställa och hantera tjänster). Färdiga mallar och bästa metoder med hjälp av Cloud Automation Packs, som innehåller en uppsättning förkonfigurerade arbetsflöden för vanliga uppgifter i privata moln, såsom VMwares uppgiftsautomatisering, Cisco Unified Computing System (UCS) Managers uppgiftsautomatisering, Cisco Server Provisioners uppgiftsautomatisering och automatisering av kärnaktiviteter och vanliga aktiviteter som spänner över flera områden. Applikationsspecifika Automation Packs som tillhandahåller utprövade standardarbetsflöden och mallar för automatiserad provisionering av tjänster liksom övervakning av pågående drift och rapportering, färdiga att använda i kritiska applikationsmiljöer som SAP (det finns också verktyg med vilka kunderna kan skriva egna automatiseringsskript). Ciscos Intelligent Automation for Cloud är utformad för att användare utan tekniska kunskaper ska kunna använda ett självbetjäningsgränssnitt och en tjänstekatalog för att beställa och provisionera fördefinierade lösningar som SQL-servrar och avbilder av utvecklingsprogram utan att behöva kontakta IT-avdelningen direkt. Den bakomliggande orkestreringstekniken och adaptrarna integrerar arbetsflödena för ett antal heterogena infrastrukturresurser och administrativa verktyg från tredje parter. Med produkten följer ett Advanced Services-avtal med Cisco eller en certifierad Cisco-partner. Syftet är att integrera lösningen med de verktyg för hantering av hårdvara och tjänster som redan finns i kundens miljö och bygga upp en grundläggande uppsättning arbetsflöden för leverans av tjänster och operativ styrning IDC

7 F i g u r 2 Cisco Intelligent Automation for Cloud Molninnehåll Förberett för portalen och automatisering Självbetjäningsportal och tjänstekatalog Cisco Cloud Portal Policybaserad databearbetning Cisco UCS Manager Orkestrering och automatisering Cisco Process Orchestrator Integrationsram Policybaserat nätverk Cisco Network Services Manager OS/Bare Metal Provisioning Cisco Server Provisioner LDAP/aktiv katalog E-post Support/ CMDB Övervakning Bild-/ konfig.hant. Fakturering/ återdebitering Virtualiseringshantering Lagringshantering Databearbetning Hantering av flera leverantörer och nätverk Leverantörer av molntjänster Nätverk Lagring Källa: Cisco Cisco Intelligent Automation for Cloud Starter Edition är en programversion som innehåller en del av funktionerna hos Cisco Intelligent Automation for Cloud och ger UCS-kunderna de viktigaste verktygen som krävs för att automatisera och orkestrera provisionering av fysiska och virtuella servrar i den miljön. Kunderna kan uppgradera den här versionen till den fullständiga Cisco Intelligent Automation for Cloud när de vill, utan att deras ursprungliga investering förlorar i värde. Eftersom många kunder fortfarande befinner sig i början av sin resa mot molnet tillhandahåller Cisco en rad supporttjänster i samband med uppstarten och den löpande driften för att se till att kunderna får ut mesta möjliga av sin investering i Intelligent Automation for Cloud. Exempel på tjänster: Bedömningar av värdet av molnsatsningar Utformning och införande av en serviceprofil Förändringshantering och utformning av automatiserade arbetsflöden Testning och kontroller Installation och deprovisionering av virtuell och fysisk infrastruktur Kapacitetsoptimering Löpande underhåll och operativ support 2012 IDC 7

8 Ciscos mål är att kunderna enklare och billigare ska kunna provisionera applikationer och drift i virtualiserade datacentraler och molnmiljöer. Utmaningar Många IT-avdelningar som just har börjat utveckla strategier för automatisering i privata moln och orkestrering i produktionsskala kan ha svårt att samarbeta med företagets intressenter gällande att fastställa standardtjänster, helt automatiserade end-to-end-arbetsflöden och godkännanden på ett effektivt sätt och få företaget att ställa sig bakom självbetjäningsinitiativ. IT-beslutsfattarna vill undvika att skapa ytterligare en IT-silo, och vill veta hur de bäst kan integrera molnhantering och automatisering med sina befintliga system, miljöer för applikationshantering och arbetsflöden. De måste också sätta sig in i hur de bäst kan anpassa hanteringen och kontrollen av resurser i privata moln till tjänster i offentliga moln, så att slutanvändarna kan sköta sina dagliga uppgifter friktionsfritt. Cisco är en relativt ny aktör på marknaden för molnautomatisering och -orkestrering och måste hjälpa kunderna att lösa problem med både styrning och teknik, och visa att produkterna kan integreras med befintliga heterogena miljöer. Det är också viktigt att visa kunderna att den här lösningen förenklar och effektiviserar driften och snabbt ger avkastning på investerat kapital. Slutsats IDC tror att marknaden för program för hantering av offentliga och privata molnsystem kommer att vara värd 3,1 miljarder dollar I dag utvärderar och testar storföretagskunderna aktivt lösningar för automatisering av privata moln och orkestrering. De kan förväntas övergå från pilotprojekt till produktionslösningar i allt högre takt under de närmaste åren. Om Cisco kan undanröja kundernas farhågor i fråga om teknik, process och datacentralsintegration och samtidigt visa att Cisco Intelligent Automation for Cloud håller vad det lovar kommer denna lösning sannolikt att finnas med på många kunders lista med produkter som ska utvärderas på denna snabbt växande marknad. O M D E N N A P U B L I K A T I O N Denna publikation har utarbetats av IDC Go-to-Market Services. De åsikter, analyser och forskningsresultat som presenteras i den härrör från mer detaljerad forskning och analys som IDC självständigt har genomfört och publicerat resultaten av, om det inte anges att sponsring från särskilda leverantörer har förekommit. IDC Go-to-Market Services gör innehåll från IDC tillgängligt i många olika format för distribution av olika företag. Ett tillstånd att distribuera innehåll från IDC är inte liktydig med ett stöd för eller ett omdöme om tillståndsgivaren. C O P Y R I G H T O C H B E G R Ä N S N I N G A R Information från eller hänvisningar till IDC får inte användas i reklam, pressmeddelanden eller marknadsföringsmaterial utan föregående skriftligt godkännande av IDC. Kontakta GMS-upplysningen på eller om du vill ansöka om tillstånd. För översättning och/eller lokalisering av detta dokument krävs ett separat tillstånd från IDC. Mer information om IDC finns på Mer information om IDC GMS finns på Huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA USA Tel Fax IDC

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Vikten av datakontroll i hybrid-it

Vikten av datakontroll i hybrid-it FAKTABLAD Vikten av datakontroll i hybrid-it Sponsrat av: NetApp Ashish Nadkarni Laura DuBois Juli 2014 Richard L. Villars SAMMANFATTNING IT-chefer (och IT-avdelningarna) är ansvariga för att optimera

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Idag använder vi fler enheter över flera anslutniningar än någonsin tidigare. Att välja när, var

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Martin X Svensson IT Arkitekt 0736-250609 Martin.X.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-10-31 Dnr 1202434 1 (3) Regionstyrelsen Aktiviteter för att öka tillgänglighet

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Sedan starten år 2008 har SMHI arbetat med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Operations Management Suite Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Tillit Digitalisering Vad är digitalisering egentligen? Cloud Mobile Social Big data

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Styrprocessen 2017 2016-03-17 Tyresö kommun / 2016-01-27 2 (9) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE SOLIDWORKS SIMULATION SUITE LÖSNINGAR FÖR 3D-KONSTRUKTION SIMULERINGSDRIVEN 3D-KONSTRUKTION OCH TEKNIK Tillverkare inom alla branscher har gjort virtuella 3D-simuleringar till ett värdefullt ingenjörsverktyg

Läs mer

Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer

Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Skydd eller prestanda? Antalet virtuella maskiner översteg antalet fysiska redan 2009. Mer än hälften av alla servrar

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca Styrsystemlösningar Katalog nr PDE2523SLSE-ca Vem erbjuder den effektivaste lösningen? SPECIFIKATIONER Uppbyggnad på platsen STEG 1 Kretskonstruktion STEG 6 Mekanisk konstruktion STEG 3 Specificera komponenterna

Läs mer

Min sida av saken... kan vi som kund förändra

Min sida av saken... kan vi som kund förändra VÄRMDÖKOMMUN KOMMUN Min sida av saken... kan vi som kund förändra Jörgen Sandström, IT-chef Nyhet! En kommunförvaltning m Glesbygd Snabb tillväxt Utspridd verksamhet 2700 anställda på 100 platser En koncern

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case är ett standardsystem för hantering av verksamhetsspecifika behov hos en kommun. Systemet finns idag tillgängligt för verksamheterna

Läs mer

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. B2B Cloud zx Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. Pär Norberg Affärsområdesansvarig Infrastruktur Pappa till Loke (3år), bonus till Frida (15 år) & Ellie (19 år)

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Informationssäkerhet i. Torsby kommun

Informationssäkerhet i. Torsby kommun 2008-09-15 Informationssäkerhet i Torsby kommun Säkerhetsplan 20080915 IT-avdelningen Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 97 0560-160 25 fax it@torsby.se

Läs mer

Beslutsstöd för Lärosäten

Beslutsstöd för Lärosäten Innehållsförteckning Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning... 3 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet... 4 Hypergene Verksamhetsplan... 6 Hypergene Budget & Prognos... 7 Hypergene

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Enkel Digital Skyltning. på några minuter...

Enkel Digital Skyltning. på några minuter... Enkel Digital Skyltning på några minuter... Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen Vi har tagit fram tre färdiga paket

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story Success story Case: Swegon Utmaning Storskalig plåtbearbetning med hjälp av traditionella maskiner bullrar och drar energi. Inför lanseringen av produktfamiljen Pacific ville Swegon effektivisera tillverkningen

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

ANVISNINGAR MODUL 5 UNDERHÅLL OCH DRIFT HÅLLBART: BYGGANDE I SAMHÄLLET DORNBIRN, 02/04/2013

ANVISNINGAR MODUL 5 UNDERHÅLL OCH DRIFT HÅLLBART: BYGGANDE I SAMHÄLLET DORNBIRN, 02/04/2013 MountEE - Energy efficient and sustainable building in European municipalities in mountain regions IEE/11/007/SI2.615937 ANVISNINGAR MODUL 5 UNDERHÅLL OCH DRIFT HÅLLBART: BYGGANDE I SAMHÄLLET DORNBIRN,

Läs mer

Gemensam definitionsgrund

Gemensam definitionsgrund e 24 april 2012 Service Vill ni att våra medborgare ska uppleva kommunen tillgänglig? Vill ni göra medborgarnas kontakt med kommunen så enkel som möjligt? Är ni redo att tänka igenom våra processer och

Läs mer

PANTONE: 2935 U. Nordens största tillverkare av blästerutrustning

PANTONE: 2935 U. Nordens största tillverkare av blästerutrustning PANTONE: 2935 U Nordens största tillverkare av blästerutrustning Välkommen till Bäckman Bäckman är Nordens största tillverkare av utrustning för blästring. Vår långa erfarenhet och kompetens gör det enkelt

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Enkel Flexibel Prisvärd

Enkel Flexibel Prisvärd Robotik som den bör vara Enkel Flexibel Prisvärd 195 INTJÄNINGSTID DAGAR GENOMSNITTLIG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.se/se/produkter Robotiken är äntligen inom räckhåll Universal Robots

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Från Data till Process

Från Data till Process Från Data till Process - Om bryggor och annat KommITS 17 nov 2005 Perspektiv och definitioner SOA för utvecklare: Service orientation är ett sätt skapa dynamiska, samverkande och löst kopplade applikationer.

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13 Projektet Windows 10 och molnet Leif Lagebrand 2016-04-13 Syfte - mål Projektdirektiv: Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts verktyg i molnet Projektet ska beskriva fördelar, nackdelar

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer