BASFAKTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-05-10 1. BASFAKTA"

Transkript

1 Promemoria Landfakta - Sudan 1. BASFAKTA Land: Republiken Sudan/Al-Jumhuriya al-sudan Huvudstad: (ca invånare) Landets yta: km Befolkning: (census 2009) / ( , UNDP 2007) Medellivslängd: 58 år (män och kvinnor, 2009) Valuta: Sudanesiskt Pund (SDG): 1SDG = 3 SEK Statskick: Republik, förbundsstat Statschef: President Omar Hassan Ahmad al-bashir Regeringschef: President Omar Hassan Ahmad al-bashir Utrikesminister: Deng Alor Kuol Större pol partier: I o m fredsavtalet mellan Norra och Södra Sudan från 2005 bildades en enhetsregering (GoNU) bestående av president Bashirs NCP och Södra Sudans SPLM/A. Viktigaste oppositionspartier är Ummapartiet, Democratic Union Party (DUP) och Hassan al-turabis Popular Congress Party (PCP). Nästa allmänna val: President-, parlaments- och regionalval ägde rum i april En folkomröstning om Södra Sudans självständighet ska enligt fredsavtalet ska äga rum i januari BNP/capita: USD (2008) BNP tillväxt: 3,8 % (2009) Inflation: 12,9 % (2009) Budgetunderskott i andel av BNP: -0,9 % (2003) Utlandsskuld: miljoner USD (2007)

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(10) Sysselsättning: 7,415 miljoner (1996): 80% i jordbrukssektorn, 13% i tjänstesektorn och 7% inom industrin (1998) Arbetslöshet: 18,7% (2002) Mottaget officiellt bistånd: miljoner USD (2007) Viktigaste näringar: Olja - står för 65% av landets inkomster. Jordbrukssektorn sysselsätter ca. 80% av befolkningen och bidrar till en tredjedel av BNP. Därefter textilier, cement, tvål, destillering, skor. Valutareserv: miljoner USD (2004) 2. HISTORISK BAKGRUND Sudans förkoloniala historia är knuten till Egypten och sträcker sig från kungariket Kush i norr och de kristna staterna i söder till de självständiga Funj- och Fursultanaten i öster och väster. Turkiet invaderade landet 1821, men tvingades tillbaka av Mahdist-revolutionen ( ). Efter mahdismens fall sökte Egypten öka sitt inflytande i Sudan vid sidan av Storbritannien. Från 1899 fram till självständigheten lydde Sudan under gemensam brittisk-egyptisk förvaltning. Efter första världskriget växte den sudanesiska befolkningens nationalism och Sudan blev självständigt Militärkupper har dominerat Sudans inrikespolitik sedan dess. Efter de första trevande åren av självständighet grep militären makten i en kupp i november Den militära regimen varade i sex år. Efter parlamentsvalen 1959 tillträdde en demokratisk regering under ledning av Ummapartiet. Men samhällskrisen och kriget i Södra Sudan (se nedan) föranledde ytterligare en militärkupp under ledning av överste Jaafar Nimeiri, som grep makten Nimeiris år vid makten präglades av storskaliga projekt i socialistisk anda. Nimeiri löste även (om än tillfälligt) konflikten med Södra Sudan. Differentieringen mellan Norra Sudans arabdominerande delar och Södra Sudans företrädelsevis afrikanska befolkning inleddes redan under den koloniala perioden. I och med självständigheten 1956 accentuerades

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(10) problemen. Den s k sudaniseringen av befolkningen skapade oro i landets södra delar och utgjorde en grogrund för uppror. År 1958 började Abbouds pro-arabiska regim uppmuntra till konvertering till islam samt ersatte engelska med arabiska i skolundervisningen. Förändringarna, som också bidrog till ökade trakasserier och diskriminering av oliktänkande, ökade missnöjet i Söder. Våldsamheterna spred sig och 1962 bröt inbördeskriget ut. Stridigheterna varade fram till februari 1972, då Nimeiris regim ingick ett fredsavtal i Addis Abeba med den sydsudanesiska separatiströrelsen Anyanya. Freden blev dock kortvarig och 1983 bröt konflikten mellan Norr och Söder ut på nytt. I ledningen för upproret stod den karismatiske ledaren John Garang med det nygrundade Sudan People s Liberation Movement/Army (SPLM/A). Landets fördjupade kris ledde till ett växande missnöje bland befolkningen och i april 1985 störtades Nimeiri av en ny militärjunta. Val hölls 1986 och en parlamentarisk regering ledd av Ummapartiets Sadiq al-mahdi styrde landet i knappt fyra år. Den 30 juni 1989 störtades Sadiq al-mahdis regering av en militärjunta under ledning av generalen Omar Hassan Ahmad al-bashir. Den radikalt islamistiska regimen förbjöd alla politiska partier förutom det egna National Islamic Front, NIF (omdöpt till National Congress Party, NCP 1998). År 1996 valdes Bashir till president. Bashir återvaldes år 2000 i val som bojkottades av oppositionen. Från maktövertagandet 1989 och fram till slutet av nittiotalet var islamisten Hassan al-turabi Bashirs närmaste man, politiskt och religiöst. Paret gick skilda vägar i en bitter maktkamp år Turabi är sedan dess partiledare för ett av landets främsta oppositionspartier, PCP.

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(10) 2001 intensifierades fredsförhandlingarna mellan regeringen i Norr och Södra Sudans gerillarörelse SPLM/A som inletts 1994 under IGAD:s ledning. Fredsförhandlingarna resulterade 2005 i ett allomfattande fredavtal (Comprehensive Peace Agreement CPA) och slutet på Afrikas längsta inbördeskrig. Endast några månader efter det att fredsavtalet trätt i kraft omkom SPLA/M:s ledare John Garang i en helikopterolycka. Parallellt med fredsprocessen i Söder eskalerade dock våldet i Darfur, där etnisk afrikanska rebeller i början av 2003 tog till vapen mot den arabiskdominerade regeringen. Konflikten har lett till avfolkning i stor skala, samt anklagelser om etnisk rensning och folkmord. Enligt FN har minst personer dött och 2,9 miljoner har fördrivits från sina hem. Konflikten beskrivs ofta i förenklade termer som en en etnisk konflikt mellan afrikaner och araber, men är betydligt mer komplex och handlar bl a om marginalisering och utnyttjande av knappa naturresurser. Sudan hade goda relationer till västvärlden fram till sexdagarskriget i Mellanöstern 1967, då landet närmade sig sovjetblocket. Efter 1971 vände sig Sudan åter västerut, men när Gafaar Nimeiri 1983 införde muslimsk lag i hela landet fördömdes detta i väst. Landet isolerades ytterligare när Sudan vägrade fördöma Iraks invasion av Kuwait Efter att under 1990-talet ha varit en sträng islamistisk stat med band till internationell terrorism öppnade sig Sudan efter millennieskiftet åter mot omvärlden och en bilateral överenskommelse mot terrorism mellan USA och Sudan trädde i kraft. 3. POLITISKA LÄGET Sedan juli 2005 lyder Sudan under en övergångsförfattning. Den bygger på fredsavtalet CPA som ingicks år 2005 och består av en federal samlingsregering med deltagande från både NCP och SPLM/A och ett provisoriskt federalt parlament.

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(10) Av fredsavtalet och övergångsförfattningen framgår att Sudan fram till folkomröstningen år 2011 då Södra Sudan ska rösta om självständighet - är en federation bestående av två delstater (Norra- och Södra Sudan) som administrerar sina egna sakärenden, samtidigt som den tidigare federationen finns kvar med 25 delstater. Av dem hör 10 till Södra Sudan. Nationella val skulle enligt föreskrifterna i CPA ha ägt rum före 9 juli På grund av brister i föreberedelserna ägde valet istället rum april Omar al-bashir vann presidentvalet för hela Sudan, medan Salva Kiir, som efterträdde John Garang som ledare för SPLM/A vann presidentvalet i Södra Sudan vilket tillika gör honom till vice-president i hela Sudan. Norra- respektive Södra Sudan har enligt CPA separata författningar, regeringar, arméer, lagstiftningar och huvudstäder vid sidan av övergångsförfattningen, med en gemensam federal försvarsstyrka (Joint Integrated Units, JIUs). Oljeintäkterna delas mellan Norr och Söder. Ett stort antal frågor som bör lösas innan det att övergångsförfattningen slutar gälla i juli 2011 förblir dock olösta, bl a gränsdragningen mellan Norr och Söder, fördelningen av statsskulden, medborgarskap och resursfördelning. År 2005 beslutade FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Darfur till den internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). I februari 2008 utfärdade ICC arresteringsorder för ministern för humanitära frågor Ahmad Haroun och milisledaren Ali Kushayb. Den 14 juli 2008 begärde chefsåklagaren vid ICC att en arresteringsorder också skulle utfärdas mot president Bashir för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten i Darfur. Den 4 mars 2009 utfärdade Förundersökningskammaren en arresteringsorder för president Bashir vilken dock inte omfattade folkmordsbrottet. Den sudanesiska reaktionen lät inte vänta på sig och i mars 2009 utvisades 13 internationella frivilligorganisationer och ytterligare tre nationella organisationer tvingades avbryta sin verksamhet i landet. Förundersökningskammaren ska, efter det att kammarens första beslut överklagats, på nytt ta ställning till om

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(10) häktningsorden ska omfatta anklagelserna om folkmord. Frågan om president Bashir kommer att åtalas för folkmord är således fortfarande utestående. Vid sidan av konflikterna i Söder och Darfur pågår en långvarig konflikt mellan regeringen och folkgruppen Beja i Östra Sudan. Området är strategiskt viktigt på grund av kusten mot Röda havet och oljehamnen Port Sudan. Samtidigt är Östra Sudan den fattigaste och kanske mest underutvecklade landsdelen. Under eritreansk ledning undertecknades ett fredsvtal under 2006, Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA). Genomförandet av detta går dock långsamt. 4. EKONOMISKA LÄGET Sudan var länge ett av Afrikas allra fattigaste länder. Sedan exploateringen av olja inleddes i slutet av 1990-talet har dock ekonomin växt kraftigt med en BNP-tillväxt på mer än 10% under 2006 och Sedan 1997 har landet tillsammans med IMF arbetat för att genomföra makroekonomiska reformer, inklusive en rörlig växelkurs, ökad skatteindrivning, avregleringar och privatiseringar. Jordbruksindustrin förblir viktig och anställer 80% av arbetskraften i landet, trots att endast en tredjedel av Sudans yta är odlingsbar. Konstbevattning saknas i stora delar av landet, och beroendet av regn gör risken för torka och missväxt överhängande. Matbrist råder mer eller mindre ständigt i vissa regioner sedan 1980-talet, bland annat i Darfur. Före millennieskiftet drabbades Sudan vid flera tillfällen av svältkatastrofer. På många håll föder man upp boskap: kameler, getter, får och kor. Från självständigheten fram till millennieskiftet hade Sudan underskott i handelsbalansen med utlandet. De ständiga underskotten täcktes med lån och bistånd. En vändpunkt kom år 2000 då oljeexporten vände underskotten till överskott. Sudans viktigaste handelspartner är i dag Kina, som våren Sudan producerade troligen omkring fat råolja per dag Landet var därmed det året Afrikas till storleken sjätte största oljeproducent (efter Nigeria, Algeriet, Libyen, Angola och Egypten).

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(10) köpte två tredjedelar av Sudans olja. Sudan är ett av få länder som har ett handelsöverskott i förhållande till Kina. Trots att oljan under de senaste åren bidragit mest till landets ekonomiska tillväxt, utgör intäkterna från jordbrukssektorn mer än en tredjedel av BNP. Vidare bör noteras den alltmer växande omsättningen inom servicesektorn. Tillförlitliga siffror över den ekonomiska situationen är svårtillgängliga, bland annt på grund av att Sudan använder 1982 som bas-/utgångsår för BNP-tillväxt och att siffrorna inte återspeglar omsättningen vilken genereras av den omfattande informella ekonomin. I oktober 1997 införde USA omfattande handels- och finansiella sanktioner mot Sudan. I maj 2007 utökade George Bush de ekonomiska sanktionerna till följd av den sudanesiska regeringens fortsatta delaktighet i konflikten i Darfur. Den ekonomiska planeringen i Sudan domineras av kortsiktighet, då den till stor del formas efter och är beroende av NCP:s kortsiktiga politiska strävanden. Motkrafter som verkar för långsiktig ekonomisk planering i landet utgörs av bestämmelser i CPA om den ekonomiska politiken, IMF:s verksamhet i Sudan samt långivare och utländska investerare. Efterverkningarna av den globala ekonomiska recessionen fortsätter att märkas av i Sudan. Framförallt går detta att konstatera i ett minskat intresse för utländska investeringar i landet, en generellt sett minskad kreditvillighet samt ett lägre världsmarknadspris på olja. För närvarande ser regeringen i, tillsammans med IMF, över möjligheten att utöka skattbasen samt inskränka omfattningen av sådana verksamheter som fram till dags dato varit undantagna skattskyldighet. Ytterligare delar av det IMF-program som håller på att implementeras går ut på att diversifiera den sudanesiska ekonomin, framförallt som ett led i att minska beroendet av oljan som förväntas utgöra 59 procent av de statliga inkomsterna under (exklusive utländskt bistånd). I Södra Sudan

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(10) bekräftas detta beroendet av förhållandet att intäkterna från oljan under motsvarande period uppgår till hela 98 procent av de statliga inkomsterna. Vidare går IMF:s reformprogram ut på att återuppbygga den internationella valutareserven (som fär närvarande motsvarar mindre än två månaders importutgifter), förbättra flexibiliteten av den rörliga växelkursen, förstärka de finansiella institutionerna samt det långsiktiga målet att upprätta allmänhetens förtroende för det offentliga finansiella systemet. Sudan ligger efter vad gäller återbetalningen av lån till både multi- och bilaterala kreditgivare. Landet kommer förmodligen inte att komma i fråga för någon skuldavskrivning vilket främst anses bero på det politiska klimatet, framförallt den fortsatt allvarliga situationen i Darfur. Regeringen planerar att kompensera det nuvarande skattemässiga underskottet samt utgifter förknippade med infrastrukturprojekt med utökade lån från länder i Mellanöstern, Kina och Indien. Prognosen för denna typen av lån ser dock mörk ut i dagsläget, främst på grund av den allmänna försiktigheten som drabbat kreditgivare i och med den globala recessionen. Regeringen har dessutom förbundit sig i förhållande till IMF att begränsa denna typen av lån. Vid sidan av de ekonomiska reformprogram som IMF driver i samarbete med regeringen bör även nämnas de omfattande ekonomiska medel från internationella givare som huvudsakligen fördelas i olika (utvecklings)program runt om i landet av närvarande FN-organ och internationella/nationella organisationer. 5. SVERIGES FÖRBINDELSER Sveriges permanenta officiella närvaro i Sudan har varit sporadisk sedan slutet av sextiotalet då en svensk chargé d affaires (Bengt Rösiö) verkade i. Därefter sköttes kontakterna länge via sidoackerditering från Kairo resp. Addis Abeba. Sveriges ambassad i öppnade våren Ambassadör Jan Sadek överlämnade sina kreditivbrev till president

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(10) Bashir den 14 oktober Under sommaren 2010 förväntas den nya kanslibyggnaden stå klar för inflyttning. Ambassaden har för närvarande sju utsända från Sverige. Ett konsulat, vars huvudsakliga versamhet består i utredningar kring familjeanknytningsärenden, är beläget i. Honorärkonsul är Ahmed Elneferdi. Det svenska utvecklingssamarbetet med Sudan inleddes för mer än 25 år sedan. I juni 2008 antogs en strategi för samarbetet år av den svenska regeringen. De övergripande målen för det svenska stödet är fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt samhällsstyre, varaktig försoning och nationell enighet. Det svenska biståndet under de kommande åren är ämnat att stödja genomförandet av fredsavtalet CPA, dels genom stöd till de två gemensamma givarfonder som upprättats specifikt för detta syfte (Multi-Donor Trust Funds), dels genom stöd till demokratiseringsprocessen, fredsbyggande och tillhandahållandet av sociala tjänster med ett fokus på hälsa. Det humanitära stödet till Sudan ska snabbt och flexibelt kunna justeras uppåt och nedåt i förhållande till behov. Sveriges import från Sudan uppgick 2009 till 18 miljoner SEK och exporten till 674 miljoner SEK. Mosvarande siffror under 2008 var för importen 7,1 miljoner SEK och exporten miljoner SEK. Den dramatiska minskningen av exporten tycks främst vara en följd av sjunkande oljepriser och Sudans minskade köpkraft. Den svenska exporten består framförallt av produkter från trä-, papper- och kartongindustrin samt produkter för telekommunikation. Ericsson bedriver en relativt omfattande verksamhet i Sudan, vilken främst ägnar sig åt utbyggnaden av nätverk för mobil kommunikation. Svenska missionsorganisationer verksamma i Sudan är Pingstmissionen och Svenska Kyrkans mission genom Lutherhjälpen. Svenska enskilda organisationer som bedriver verksamhet i Sudan är bland andra Rädda Barnen

10 Sveriges Ambassad Promemoria 10(10) och Svenska Röda Korset genom Internationella Röda Korset (IFRC). Det finns även en svensk-sudanesisk vänskapsförening med lokaler i. Dåvarande biståndsminister Carin Jämtin besökte Sudan år Nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson besökte Sudan i april 2007 samt i mars Statssekreterare Joakim Stymne besökte Sudan i januari Sidas generaldirektör Anders Nordström besökte Sudan i februari 2010.

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Invånare i Sydsudan dansar för att fira fredsavtalet med Sudan 1 Errata Diverse saker som tillkommit RAPPORT KORDOFAN OCH

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Förord Den 9 januari år 2005 undertecknades ett efterlängtat fredsavtal

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Promemoria 2015-10-11. Khartoum. Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet. Landrapport Sudan. Basfakta

Promemoria 2015-10-11. Khartoum. Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet. Landrapport Sudan. Basfakta Promemoria Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet Landrapport Sudan Basfakta Flagga: Statsvapen: )جمهورية السودان( Officiellt namn: Republiken Sudan (النصر لنا) vår Valspråk: Segern är )نحن جند هللا جند

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Eritrea Human geography

Eritrea Human geography Eritrea Human geography Migration och asylsökande eritreaner i Sverige Najla Ahmed och Yasin Ahmed Min Berättelse Eritreas historia Eritrea från det gamla grekiska Erythraía (Ερυθραία) som betyder det

Läs mer

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Republiken Kongo LANDRISKKLASS 6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER:

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz docent i freds- och utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se SYRIEN FÖRE KRIGET BAATH PARTIET TAR

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Darfur, en region i konflikt

Darfur, en region i konflikt Lunds Universitet STV102 Statsvetenskapliga institutionen HT 2004 Handledare: Jakob Gustavsson Darfur, en region i konflikt En studie av varför ingen intervention kommit till stånd i Darfur Björn Bergenfeldt

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur.

En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur. Darfur-konflikten En studie i den sudanesiska regeringens och internationellt ställningstagande till folkmordet i Darfur. 1 1. INLEDNING... 3 1.1INTRODUKTION... 3 1.2 FRÅGESTÄLLNING... 3 1.3 SYFTE... 3

Läs mer

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Ingen garantigivning Övriga offentliga risker: Ingen garantigivning

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Ingen garantigivning Övriga offentliga risker: Ingen garantigivning

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Sudan 2012-2016

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Sudan 2012-2016 Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Sudan 2012-2016 1 Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Sudan 2012-2016 Innehållsförteckning 0. Sammanfattning... 3 1. Fattigdomssituationen...

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Syrien, en ekonomi som ligger på dropp

Syrien, en ekonomi som ligger på dropp 1 Syrien, en ekonomi som ligger på dropp Intervju med Jihad Yazigi, redaktör för Syria Report, en site med nyheter och ekonomiska analyser (http://www.syria-report.com) som grundades 2001. Här tar han

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer