Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1"

Transkript

1 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

2 Förord Den 9 januari år 2005 undertecknades ett efterlängtat fredsavtal mellan Sudans regering och Sudans befrielsearmé (splm). Ett av Afrikas längsta inbördeskrig var över, men i samma stund vidtog också utmaningen att förverkliga en hållbar fred i enlighet med avtalet. Under den långa och svåra väpnade konflikten medverkade Svenska kyrkan inom ramen för sitt ekumeniska engagemang i flyktingarbete, humanitära insatser, fredsprocessen, kapacitetsstärkande aktiviteter samt informationsarbete i Sverige. Under det årtionde för att övervinna våldet som Kyrkornas världsråd lanserade år 2001 (Decade to Overcome Violence) har Svenska kyrkans arbete intensifierats. I dag bidrar Svenska kyrkan bl.a. till återuppbyggnadsarbetet i södra Sudan och den ekumeniska övervakningen av genomförandet av fredsavtalet samt respekten för mänskliga rättigheter. Den kristna kyrkan i Sudan har djupa rötter. De går tillbaka till ett kristet Nubien som existerade mellan år 540 och 1540 samt riket Kush, som låg uppströms första katarakten i Nilen och kristnades på 500-talet. Islamiseringen av Sudan började i mitten av 600-talet. Både kristendomen och islam har alltså funnits mycket länge i Sudan. I dag är 6 procent av Sudans 34 miljoner invånare kristna och en stor del lever i södra Sudan. De konflikter vi sett i Sudan sedan dess självständighet har ofta haft andra underliggande orsaker än religiösa faktorer, även om religionen använts som argument. Med denna skrift vill vi ge en bakgrund till dagens Sudan med dess politiska aktörer och dess politiska utveckling. Men framför allt vill vi lyfta fram det freds- och försoningsarbete som kyrkorna i Sudan tillsammans med regionala och internationella partner engagerat sig i för att skapa ett nytt, jämlikt, rättvist och fredligt Sudan. Karin Lexén Policychef på Internationella avdelningen

3 1. Historisk bakgrund Från 1821 till in på 1880-talet var Sudan ockuperat av Egypten. Motiven var att idka slavhandel, rekrytera soldater till armén och få arbetskraft till bomullsproduktionen. Khartoum blev provinshuvudstad och centrum för de sudanesiska slavköpmännen. Slavhandeln nådde sin kulmen på 1860-talet. Man beräknar att över slavar exporterades till Egypten, framför allt till servicesektorn. Det ledde till en kraftig försvagning av de afrikanska folken i söder, varifrån en stor del av slavarna hämtades. Till sist lyckades den brittiska anti-slaverirörelsen få till stånd ett avtal mellan England och Egypten om att bekämpa slavhandeln, som så småningom förbjöds. Problemet och följderna av slavhandeln lever dock ännu. Den gjorde att södra Sudan inte genomgick någon statsbildningsprocess. Den kan också förklara att sydsudaneserna gjorde uppror 1956, när nordsudanesiska politiker tog över makten. Den dagsaktuella Janjawidmilisens härjningar i Darfur påminner på många sätt om de slavhandlare som spred skräck i södra delen av Sudan på och 1800-talen. Egypten drev en stark moderniseringspolitik, delvis efter europeisk modell. Den ledde så småningom till ekonomisk kris och uppror i Sudan. En av ledarna för upproret, Muhammad Ahmad ibn as-sayyid Abd Allah, utropade sig till mahdi (dvs frälsare). Han förklarade heligt krig mot otrogna européer och mot härskareliten i Kairo. Det egyptiska styret i Sudan föll, och en islamistisk teokrati bildades. I slutet av 1890-talet hade såväl Frankrike som Storbritannien planer på att bilda stora sammanhängande välden i Afrika. Storbritannien och Egypten gjorde 1897 en gemensam attack för att störta mahdiststaten och få fördel framför Frankrike. Mahdiarmén besegrades, och Storbritannien och Frankrike gjorde upp ett fördrag som fastslog att Nilens avvattningsområde skulle ligga under brittiskt styre. Därigenom säkrade Storbritannien tillgången till Suezkanalen som hade invigts I det avtal som Storbritannien slöt med Egypten, det s k Condominium rule, 1899 fastställdes Sudan som det ser ut i dag. Administrativt delades landet in i en nordlig och en sydlig del. Lokala hövdingar skötte den brittiska administrationen. Utvecklingen i norr gynnades, där britterna satsade på den arabiska eliten, bland annat genom utbildningsväsendet. Men i söder gavs inget stöd till utveckling. Britternas främsta intresse var Nilens vatten. Från olika håll i norra Sudan började man resa krav på självständighet. Vid en rådgivande församling 1946 diskuterades landets framtid, men utan någon deltagare från södra Sudan. Men man argumenterade för att södern skulle ingå i ett enat Sudan. Den brittiska administrationen i söder protesterade, men vid en konferens i Juba 1947 där frågan diskuterades, beslöt man acceptera ett enat Sudan. De första parlamentsvalen hölls 1953, då Nationalist Union Party fick de flesta rösterna. Partiet förordade en federation med Egypten. Men federationen blev inte av, utan i stället utropades det självständiga Sudan den 1 januari Missnöjet i södra Sudan som kände sig marginaliserat, växte dock och inbördeskrig bröt ut mellan nord och syd. Kriget mellan nord och syd upphörde 1972, och i ett avtal beslöts att de tre sydsudanesiska provinserna skulle få regional självständighet. Men inte mycket av det som överenskommits i fredsavtalet förverkligades och under de följande åren kom landet in i en allt djupare ekonomisk kris. 4 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

4 Missnöjet i söder blossade upp igen, förstärkt av att regimen 1983 införde vissa sharialagar. Den fundamentalistiska riktningen inom islam fick allt större inflytande i Sudan, inte minst genom kontakterna med den politiska och religiösa väckelserörelsen, det Muslimska brödraskapet i Egypten. Ur den bildades det politiska partiet Nationella islamiska fronten, vars ledare är Hassan al-turabi. En ny militärjunta tog makten 1989 under general Omar al-bashir. Den verklige ledaren var dock al-turabi, som hade starkt stöd bland juntamedlemmarna. Militärregimens grepp om landet hårdnade, och det politiska och humanitära förtrycket förvärrades. Bedömare betraktar 1990-talets diktatur i Sudan som en av världens hårdaste. Maktkampen mellan Bashir och Turabi hårdnade i slutet av 1990-talet gjorde Bashir statskupp, införde undantagstillstånd och stängde nationalförsamlingen, där Turabi var talman. Ett år senare arresterades Turabi och satt i fängelse till sommaren Sudan har aldrig haft en varaktig demokrati. Regimskiftena har under 1900-talet nästan undantagslöst skett genom stats- och militärkupper. Olika politiska partier och grupperingar har ibland förbjudits och ibland varit tillåtna. Fredsavtalet mellan norra och södra Sudan som undertecknades i januari 2005 var ett viktigt steg i landets historia. Mycket av framtiden beror på vad som händer de närmaste sex åren fram till folkomröstningen, och när södern bestämmer om man ska fortsätta att ingå i Sudan eller bilda en egen stat. Men freden inom Sudan är inte bara en fråga om förhållandet mellan norr och söder. Någon har sagt att det gällde nord-syd i går, Darfur i dag och östra Sudan i morgon. En rättvis fördelning av makt och resurser är en förutsättning för en fredlig utveckling i hela landet. Utvecklingen inom oljeutvinningen är också en nyckelfråga, där även utländska intressenter spelar en betydande roll. UTRIKESPOLITIK Sudans förhållande till Egypten har växlat genom tiderna och ibland varit varmt, ibland kyligt. Egypten ansåg till exempel inte att Sudan borde bli en självständig stat, eftersom det då var en egyptisk provins, men 1982 hade länderna planer på att bilda en union. Relationerna till Libyen har också växlat mellan fiendskap och vänskap tog Sudan parti för Eritreas självständighet och kom därmed i konflikt med Etiopien. Under talet tog Sudan emot stora skaror av flyktingar från Eritrea. Relationen mellan Uganda och Sudan har länge varit spänd. De senaste åren har den kristet fundamentalistiska milisen Herrens motståndsarmé (lra) i norra Uganda saboterat bistånd och utvecklingsarbete i södra Sudan. På grund av kriget och den hårdföra islamistiska regimen har Sudan länge varit isolerat från stora delar av världssamfundet. usa och eu har infört eller hotat med sanktioner. När de stora oljefyndigheterna i Sudan började exploateras fanns bland annat Kina med bland de intressenter som ville vara med och utveckla produktionen. Sudan är nu en av Kinas viktigaste handelspartner i Afrika. I stor utsträckning beror den framtida utvecklingen av landets internationella relationer dels på vad som händer inom oljeutvinningen och dels på om Sudan lyckas skapa en hållbar fred och demokrati. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 5

5 DE POLITISKA AKTÖRERNA Nationella islamiska fronten (NIF), numera kallad Nationella kongresspartiet (NCP) Den mest utmärkande aktören i det senaste decenniets inrikespolitik. Partiet har suttit vid makten sedan statskuppen 1989 och leds formellt av president Omar Hassan al-bashir. I NIF:s maktövertagande användes religionen som en viktig faktor. Partiet bildades 1960 och är en utbrytargrupp ur det radikala Muslimska brödraskapet med rötter i Egypten Islamismen hävdar att islam inte bara är en religion utan också ett politiskt system som styr statens juridiska, ekonomiska och sociala inriktning. Sudan ska vara en islamistisk stat byggd på sharialagar och inte en sekulär stat. nif/ncp representerar bara en mindre del av islamiskt tänkande. Sudan People s Liberation Movement/Army (SPLM/A) Bildades 1983 av officerare och soldater som var från södra Sudan men tjänstgjorde i den sudanesiska armén. Dessa bröt sig ut och bildade under ledning av överste John Garang en motståndsrörelse vars syfte var betydligt bredare än autonomi för södern. Argumenterade för att Sudan behövde införa en sekulär konstitution och bli en demokratisk, multietnisk och multireligiös stat. Den första sydsudanesiska rörelsen som hade ett politiskt program för Sudan. splm har inte förordat ett delat Sudan men rätten att själv bestämma över sitt öde. Rätten till självbestämmande är också en av de grundläggande målsättningarna för splm, och den har lagts fast i de fredsförhandlingar och överenskommelser som slutits under de senaste åren. National Democratic Alliance (NDA) Bildades 1995 i Asmara. Är ett samarbetsorgan för oppositionen i norr, inklusive politiska partier, fackförbund och ett antal väpnade grupper (exempelvis från marginaliserade regioner i norr, som t.ex. Beja Congress). splm/a från södra Sudan ingår i denna allians. Gruppen verkar för att Sudan ska vara en federal stat, att en folkomröstning ska avgöra om sharialagstiftning ska tillämpas och att inga politiska partier får vara religiöst grundade. Justice and Equality Movement (JEM) Bildades 2001 av intellektuella islamister. Har ett politiskt program för hela Sudan och inte endast för Darfur. Rörelsen ansluter sig till en islamistisk ideologi men anser att islamisk lag inte ska gälla för ickemuslimer. Har en etnisk dimension med kopplingar till Chad. jem är medlem av Eastern Front, en rebellrörelse som är aktiv i östra Sudan utmed gränsen mot Eritrea. jem är inte medlem av Nationella demokratiska fronten, som är en paraplyorganisation för oppositionsgrupperna. 6 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

6 Sudan Liberation Army/Sudan Liberation Movement (SLA/SLM) Bildades i början av 2000-talet. Fram till 2003 kallades rörelsen Darfur Liberation Front (dlf). dlf ville att Darfur skulle bli självständigt från Sudan. sla/m vill skapa ett enat, demokratiskt Sudan. Man eftersträvar också större politisk självständighet och kräver att regeringsmakten ska fördela landets resurser mer rättvist. Strävar efter ett sekulärt Sudan. sla är medlem av den Nationella demokratiska fronten. spla/m har militärt stött sla. Janjawiid Rörelsen består av krigare med arabisk bakgrund (namnet betyder ungefär beväpnade män till häst ) från Baggarafolket, som ursprungligen är nomader. De strider mot de bofasta jordbrukande stammarna, som ibland kallas svarta. Båda dessa grupper har emellertid negroida drag, talar arabiska och är muslimer. Den sudanesiska regeringen stöder den väpnade milisgruppen Janjawiid inte officiellt men i praktiken. Under 2003 genomförde de två rebellrörelserna Sudan Liberation Movement/Army och Justice and Equality Movement attacker mot statliga militära mål i Darfur i västra Sudan, för att uppmärksamma regionens politiska och ekonomiska marginalisering. Som ett svar på dessa attacker ökade Janjawiids offensiver. Beja Congress Bildades 1964 av högutbildade invånare och framstående personer i Beja-området i östra Sudan för att tillvarata regionens intressen. Under president Numeiris regim begränsades Beja Congress inflytande. Efter 1985 ökade partiets betydelse, bl. a i samband med de förändringar som ägde rum i Beja. Regionen blev allt mer urbaniserad och människor från andra områden flyttade dit under inbördeskriget i Etiopien och Eritrea samt torkan i västra Sudan. Under dessa nya ekonomiska och sociala förhållanden blev Beja Congress ett till synes enhetligt politiskt parti. I realiteten har det alltid funnits en uppdelning mellan en vänsterbetonad inriktning som förbinds med kommunistpartiet, och en mer traditionalistisk, som allierade sig med det islamistiska Ummapartiet. Har varit medlem av nda men ansåg att de inte fick sina frågor tillgodosedda i fredsfördraget och lämnade nda. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 7

7 2. Kyrkornas roll i fredsarbetet Av Sudans befolkning på 34 miljoner människor är 62 procent muslimer, 16 procent kristna, och 22 procent utövar traditionella religioner. Kristendomen har flest anhängare i södra Sudan, där ungefär hälften är kristna. Sudans kristna råd och Nya Sudans kristna råd är de två största paraplyorganisationerna och omfattar de flesta kyrkor med ungefär fyra miljoner medlemmar. Med den basen har man möjlighet att fylla en stor funktion i samhället. SCC Sudans kristna råd, Sudan Council of Churches, scc, bildades scc omfattar en stor bredd av kyrkor, från katoliker och ortodoxer till pingstvänner, och är därmed en paraplyorganisation för de flesta kristna grupperna i Sudan. Man har verksamhet i sex regioner, Bahr el Ghazal, Upper Nile, Equatoria, Blue Nile, Northern Sudan och Western Sudan. Inte förrän 1972 började scc någon egen verksamhet, vilket skedde som en del av Addis Abeba-överenskommelsen (fredsfördraget). Sedan mitten av 1970-talet har bistånd, katastrofhjälp och flyktingarbete varit den dominerande uppgiften för scc i samarbete med utländska organisationer. scc har framför allt bidragit med humanitär hjälp till flyktingarna från Etiopien och Eritrea i östra Sudan samt till internflyktingarna från södra Sudan som finns i läger runt Khartoum. Man hade även ett stort arbete med flyktingar från Idi Amins Uganda under slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet. Däremot har rådet inte alltid fungerat som det stöd till de olika medlemskyrkorna som man hoppades och inte heller varit tydligt i sin roll som språkrör gentemot den sudanesiska regeringen. Eftersom scc arbetar i norra Sudan har man en politiskt mycket känslig situation. Från senare hälften av 1990-talet intar scc dock en mer öppet kritisk hållning till den sudanesiska regeringen. scc vill också vara tydlig med att man har ett uppdrag i det sudanesiska samhället, även om kristendomen är en minoritetsreligion. Ett viktigt led när man planerar för framtiden är att bygga upp sin egen och medlemskyrkornas kapacitet. Man betonar också vikten av att arbeta med de etniska konflikterna och den diskriminering man upplever från den arabiska och islamiska majoriteten. Inom scc finns ett nationellt kvinnoprogram, där man försöker lyfta upp fredsfrågorna för att bli en aktiv del av fredsarbetet. Men som i många andra sammanhang är kvinnorna marginaliserade, och det är inte lätt att få stöd för deras arbete. De senaste åren har man satsat på att lyfta fram kvinnornas roll i kyrka och samhälle, och kvinnoprogrammet är det största nationella program scc har. scc stöder interreligiös dialog mellan kristna och muslimer, om också i mindre skala. Man uppmuntrar sina medlemskyrkor att få igång denna typ av dialog, som är en förutsättning för förståelse och tolerans. Efter fredsöverenskommelsen i januari 2005 har kyrkorna i Sudan ställts inför en rad nya utmaningar, men det tar tid innan man hittar sin roll under de förändrade förutsättningarna. NSCC Nya Sudans kristna råd (New Sudan Council of Churches, nscc) bildades 1990 i Torit i södra Sudan. Under inbördeskriget kunde scc bara verka i Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 9

8 områden som kontrollerades av regeringen. nscc blev därför ett komplement som kunde verka i de områden som kontrollerades av splm/a. nscc ses officiellt som en del av scc, men har hittills i praktiken varit en självständig organisation. Den primära målsättningen för nscc är att stärka sammanhållningen och främja rättvisa, fred, försoning och mänskliga rättigheter. nscc stöds ekonomiskt av ett antal internationella organisationer. nscc har hittills haft sitt kontor i Nairobi, Kenya, men är nu på väg att flytta till Juba i södra Sudan. På sikt är det meningen att scc och nscc ska gå samman och bli ett kristet råd. nscc har i större utsträckning än scc kunnat vara ett stöd för de lokala medlemskyrkorna, inte minst i deras lokala försoningsarbete. Även efter fredsöverenskommelsen har nscc varit mer stabilt och lättare funnit nya arbetsformer. Målsättningen är att alla aktiviteter ska leda till en fredlig samexistens mellan de olika etniska grupperna i södra Sudan. Såväl Sudans kristna råd som Sudans nya kristna råd är viktiga aktörer i fredsprocessen. Redan 1996 gjorde kyrkorna ett upprop för fred och deklarerade att de stod enade i sitt fredsarbete. År 1999 gjordes ett nytt upprop som hävdar att kyrkorna fortfarande står enade bakom fredssträvandena. Dokumentet pekar dels på grundorsakerna till konflikten, dels på kyrkornas uppgift i fredsarbetet och vilken vision man har om ett fredligt Sudan. Man lyfter också fram ett antal konkreta åtgärder som behövs för att skapa detta samhälle. Dokumentet är undertecknat av företrädare för de båda kristna råden. Med hänvisning till den engelska översättningen av bibelordet i 2 Mos 10:3, ( Let my people go ), gjorde kyrkorna år 2002 ett uttalande, Let my people choose, som starkt förespråkar södra Sudans rätt till självbestämmande. I uttalandet sägs bland annat att konflikten i grunden handlar om rättvisa och inte om landets enhet. I ett land där rättvisa råder finns det inga motiv eller skäl till splittring eller uppdelning. Det är orättvisan som splittrar familjer, stammar och länder. Bakom uttalandet står Sudans katolska biskopskonferens, den episkopala och den presbyterianska kyrkan i Sudan samt de båda kristna råden. nscc har i större omfattning än scc arbetat med försoning mellan grupper i södra Sudan genom att stödja kyrkorna i detta arbete. Som exempel på vad nscc hittills har uppnått kan nämnas en fredsöverenskommelse 1994 mellan två etniska grupper i södra Sudan och en försoningskonferens mellan Didingafolket och splm/a. År 1999 lyckades Wunlitkonferensen få slut på en åtta år lång konflikt mellan Nuer- och Dinkafolken i södern. I dessa konferenser har nscc använt sig av gräsrotsprocesser som kallas People to People Peace Initiatives. Bakgrunden till detta arbete var att kyrkorna i södra Sudan allt tydligare insåg att den humanitära hjälp som nådde människorna under kriget aldrig kunde förändra situationen i grunden, så länge man inte hade fred. År 1997 ägde ett möte rum mellan nscc och splm, den så kallade Yeidialogen. Syftet var att uppnå starkare samarbete för fred och bättre livsvillkor i södern. I samband med detta möte fick nscc mandat att leda fredsarbetet på gräsrotsnivå i södra Sudan. Man satsar på att stärka de lokala krafterna, bland annat genom ekumeniska centra i de olika regionerna. För att förstärka arbetet med People to People Peace Initiatives möttes år 2001 i Kisumu, Kenya, ett brett spektrum av deltagare från det civila samhället i södra Sudan: politiker, intellektuella och traditionella ledare. Mötet bojkottades dock av spla, då de upplevde att de förlorat kontrollen över lokala fredsprocesser som de annars försökte nyttja för att utöka sitt inflytande. nscc å andra sidan var mån om att tydliggöra sitt oberoende av spla. Inom fredsarbetet People to People har nscc gett ut ett arbetsmaterial med metodik, steg för steg-modeller och praktisk handledning. Man har också publicerat en historik om arbetet i södra Sudan med underrubriken En folkets fred av folket för folket. Som ett erkännande av detta arbete tilldelades 2003 nscc:s generalsekreterare Haruun Ruun det prestigefyllda the Spirit of Raoul Wallenberg Humanitarian Award för sina och nscc:s insatser i fredsbyggandet i södra Sudan. Priset överlämnades av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni i Philadelphia i USA. Eftersom scc verkade i de områden som kontrollerades av centralregeringen, var rådet begränsat i sin rörelsefrihet i fredsarbetet. Det har emellertid varit en betydande aktör för den humanitära hjälpen. scc har också en enhet för fred och påverkansarbete, som har rapporterat om olika former av övergrepp. Under perioden kom också Youth Peace Building Initiative (ypbi) till stånd, med stöd från Allafrikanska kyrkokonferensen (aacc). Målgruppen för ypbi är ungdom mellan 18 och 35 år, som utgör 60 pro- 10 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

9 cent av befolkningen. De är den åldersgrupp som är mest berörd av våld, antingen som förövare eller som offer. Det är därför extra viktigt att de blir motiverade att förändra samhället. ypbi anordnar workshops och utbildningar både för individer och för fredsteam. Man stöder också kristen-muslimsk dialog. aacc har initierat och utarbetat en handledning i fredsarbete bland ungdom. Den används både av scc och i andra länder. ypbi i Sudan har fem centra: Khartoum, Juba, Wau, Malakal och El Obeid. Arbetet på nationell nivå leds av scc:s ungdomssamordnare i Khartoum. År 2005 arrangerade ypbi, scc, Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan en kurs på Hållands folkhögskola inom ett utbytesprojekt för ungdomar från Sudan och Sverige. Projektet ingår i Kyrkornas världsråds Årtionde för att övervinna våldet i världen. Kyrkornas roll i fredsprocessen är fortsatt viktig. Deras styrka är att kunna genomföra fredsavtal på lokal nivå och fungera som en länk mellan gräsrötterna och den officiella politiken. Sommaren 2005 hölls en stor kyrkokonferens i Uganda på temat Att bygga fred i Sudan genom ett förenat kyrkligt ledarskap. Målet med konferensen var att göra kyrkoledarna i Sudan bättre rustade att möta de utmaningar som situationen i landet bjuder. De katolska och episkopala biskoparna i Sudan stod bakom konferensen, men inbjudan gick till samtliga kyrkor inom de båda kristna råden. scc har en stor uppgift i att försöka hitta vägar till ett konstruktivt försoningsarbete i det muslimska norr. Man anordnar inter-religiösa dialogmöten, där muslimer och kristna träffas för att se hur man kan bygga en framtid tillsammans. Dessutom är man en stor aktör i det humanitära arbetet bland internflyktingarna. Kyrkorna är en enorm tillgång och en tydlig aktör för att bygga ett nytt Sudan, men deras kapacitet är begränsad. CEAS OCH ERRADA - INSTRUMENT FÖR KYRKORNAS HUMANITÄRA ARBETE De båda kristna råden har var sitt organ för sin hjälpverksamhet. scc arbetar huvudsakligen genom Ecumenical Relief Rehabilitation and Development Agency (errada) och nscc genom Church Ecumenical Action in Sudan (ceas). errada bildades 1988 och arbetar framför allt med katastrofhjälp, primärhälsovård och hiv/aids. ceas grundades 1996 och är ett ekumeniskt konsortium som består av katolska Caritas Internationalis, Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Sudans båda kristna råd. ceas arbetar alltid tillsammans med andra organisationer, båda lokala och internationella. SUDAN ECUMENICAL FORUM Sudans kristna råd och Nya Sudans kristna råd arbetar tillsammans med ekumeniska partner genom nätverket Sudan Ecumenical Forum (sef). Det bildades 1994 inom ramen för Kyrkornas världsråd för att göra det möjligt för de sudanesiska kyrkornas representanter att föra en dialog med systerkyrkor och partner i andra länder. Medlemmarna i sef träffas vid årliga möten på olika platser i världen. Samtalen inom Sudan Ecumenical Forum, där Svenska kyrkan deltar, handlar om försoning mellan folken i södra Sudan, stöd till fredsprocessen och ökad medvetenhet i omvärlden om situationen i Sudan. Inför de sudanesiska fredsförhandlingarna utsåg sef en ekumenisk representant som deltog i samtalen och mötte företrädare för Kenya, Storbritannien och Norge, som var de ledande nationerna i förhandlingarna. sef spelade en avgörande roll i det lobby- och påverkansarbete som ledde fram till fredsavtalet i januari SUDAN FOCAL POINT Sudan Focal Point (sfp) är ett redskap för Sudan Ecumenical Forum i dess ansträngningar att föra samman Sudans kyrkor med sina internationella partner. sfp bildades i Köpenhamn i mitten av 1990-talet. Den europeiska grenen av Sudan Focal Point har numera sitt säte i Hildesheim, Tyskland. Den afrikanska grenen av sfp tillkom inte förrän 1999 och har sitt säte i Nairobi, Kenya. Termen focal point, brännpunkt, ger en bra beskrivning av verksamheten. sfp samlar och analyserar information om Sudan från olika källor och gör regelbundna genomgångar. De sprider information internationellt, men ser det också som en viktig uppgift att ge information till Sudan. LIV OCH FREDINSTITUTET Det internationella ekumeniska Liv och fredinstitutet (Life & Peace Institute, lpi) bedriver forskning om internationella konflikter utifrån ett kristet-etiskt perspektiv. lpi:s huvudkontor finns i Uppsala, ett regionalkontor för arbetet på Afrikas horn (lpi/hap) i Nairobi, Kenya, och två lo- Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 11

10 kalkontor i Kongo Brazzaville respektive Kongo Kinshasa (Bukavu). lpi:s forskning och fredsarbete äger framför allt rum på Afrikas horn (Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea) och i de båda Kongostaterna. I Sudan samarbetar lpi med de båda kristna råden och med andra organisationer. Man har utvecklat en handledning i utbildning i medborgerliga rättigheter och illustrerat material för demokratiutbildning som används på gräsrotsnivå. lpi stöder nscc:s avdelning för fred och rättvisa, som tog initiativ till fredsarbetet People to People. scc och lpi samarbetar för att stärka kyrkoledarnas förmåga att arbeta med konfliktlösning. lpi stöder också scc:s arbete för att bättre förstå och kontrollera konflikterna i landet. Under 2005 började lpi/hap stödja scc i dess arbete med radiosändningar som informerar om fredsavtalet. Innehållet i avtalet översätts till tio av de största språken som talas i södra Sudan. Detta är en mycket viktig folkbildningsuppgift och ett led i fredsarbetet. att skapa förtroende, återupprätta ekonomin och bygga upp samhället samt förhindra att nya väpnade konflikter uppstår. På det humanitära området är kv som en av grundarna av kyrkornas internationella katastroforgan act, Action by Churches Together, starkt engagerat i bistånds- och katastrofhjälp till Sudan. På senare tid har insatser gjorts bland annat i Darfur i väster, i Gedaref i öster, i södra Sudan och bland flyktingar som börjar återvända. År 2001 lanserade kv det så kallade Årtiondet för att övervinna våld (Decade to Overcome Violence, dov), som pågår till Varje år har ett speciellt tema och ett speciellt geografiskt område i fokus var temat Helande och försoning och Sudan stod i fokus. På dov:s hemsida fanns information om situationen i Sudan och om kyrkornas ansträngningar att nå försoning. KYRKORNAS VÄRLDSRÅD Ända sedan 1971 har Kyrkornas världsråd (kv) varit engagerat i Sudan. kv var då tillsammans med Allafrikanska kyrkokonferensen en av huvudaktörerna för att få till stånd den så kallade Addis Abeba-överenskommelsen som gjorde slut på 17 års inbördeskrig. kv:s nuvarande generalsekreterare Samuel Kobia var under den här tiden speciellt sändebud till Sudan och ägnade stort intresse åt fredsfrågan. Alltsedan dess har kv noga följt utvecklingen i Sudan, inte minst sedan inbördeskriget åter blossade upp Genom olika uttalanden och insatser har man försökt stödja fredsansträngningarna, till exempel genom bildandet av Sudan Ecumenical Forum. Efter fredsavtalet i januari 2005 uttalade kv hela den ekumeniska rörelsens glädje och lättnad över att Sudans regering och spla/splm lyckats nå fram till en överenskommelse. Man uttrycker också sin uppskattning över Inter-Governmental Authority on Development (igad), som drev fredsprocessen framåt. Ett speciellt erkännande går till kyrkorna i Sudan genom de båda kristna råden, som är viktiga aktörer i fredsrörelsen. kv lovar i sitt uttalande att fortsätta följa och stödja utvecklingen i Sudan. Med tanke på de risker och utmaningar som väntar ett samhälle som ska övergå från krig till fred och demokrati presenterar man tolv punkter som bör iakttas för Symbolen för Årtiondet för att övervinna våldet. ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES Allafrikanska kyrkokonferensen (aacc) bildades 1963 som en gemenskap av kyrkor i Afrika. aacc har ett basprogram med teologi, mission och evangelisation samt ekumeniska relationer och interreligiös dialog. Därutöver arbetar man med social och ekonomisk rättvisa, hälsofrågor (bland annat hiv/aids) och internationella relationer. aacc:s huvudkontor finns i Nairobi, Kenya. aacc har ett brett engagemang för fredsprocessen i Sudan. Ett exempel är det stöd man har gett till tillkomsten av Youth Peace Building Initiative inom Sudans kristna råd. aacc har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd (kv). Sommaren 2004 gästade en ekumenisk kvinnodelegation från Afrika, Europa och USA Khartoum. De besökte kyrkor, aktivitetscentra och kvinnogrupper för att visa sitt stöd i deras utsatta situation. Deltagarna i delegationen blev imponerade av de sudanesiska kvinnornas styrka och den betydelse deras arbete har för samhället. kv och aacc stod bakom initiativet till resan. 12 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

11 FECCLAHA En önskan att hjälpa till att hitta fredliga lösningar på de långvariga väpnade konflikter som skördar tusentals liv i Stora sjöområdet och på Afrikas horn det var bakgrunden till att Fellowship of Christian Council of Churches in the Great Lakes Region and the Horn of Africa (fecclaha) bildades Bakom initiativet stod kyrkor och kristna råd i Etiopien, Tanzania, Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan, Uganda, Kongo och Eritrea med stöd av Allafrikanska kyrkokonferensen och Kyrkornas världsråd. fecclaha:s huvudkontor finns i Nairobi, Kenya. fecclaha:s vision är att länderna på Afrikas horn och i Stora sjöområdet ska grundas på kristna principer om rättvisa, fred och frihet. Man strävar också efter att skapa ömsesidig förståelse i viktiga frågor i regionen, att sprida information, fördela resurser och utveckla internationell solidaritet. För att uppnå dessa mål stöder fecclaha ekumeniskt samarbete och gemenskap i nära samarbete med de lokala kyrkorna. Ett exempel på fecclaha:s engagemang i Sudan var ett solidaritetsbesök som afrikanska kyrkoledare gjorde i augusti 2005 strax efter rebellledaren John Garangs död. Kyrkoledarna ville framför allt stödja och uppmuntra södra Sudan i övervägandena om hur fredsavtalet mellan regeringen och rebellgrupperna ska omsättas i praktiken. Både norra och södra Sudan får fortsatt stöd från fecclaha i fredsprocessen. KYRKORNA/DE KRISTNA I DET ISLAMISKA SUDAN INTERRELIGIÖS DIALOG Trots att regeringen i Khartoum lovar att alla religioner ska respekteras och att alla och envar ska vara fria att utöva sin religion, betraktas islam som statsreligion. De islamiska sharialagar som infördes 1983 ger araber och muslimer fördelar framför andra religiösa grupper. Islam påverkar landets lagar, institutioner och politik. Men det finns också muslimer som oroas av den militanta islam som regeringen utövar. De kristna, som i huvudsak återfinns i södra Sudan, utsätts sedan länge för en tydlig diskriminering. Det handlar också om regelrätt våld, där kyrkor skövlas och bränns. Ännu finns inte full frihet att fira gudstjänst utan trakasserier. Vissa grupper förvägras av religiösa, språkliga och kulturella skäl tillträde till olika utbildningar. Att omvända sig från islam till kristendom är straffbart. På gräsrotsnivå fungerar den interreligiösa dialogen ofta bättre än på officiellt plan. I dagens praktiska verklighet finns inget alternativ. Paradoxalt nog har svälten, våldet och fördrivningen under inbördeskriget gjort att kristna och muslimer lever sida vid sida i de flesta större städer i norra Sudan. Där är samexistensen ganska god. Vardagslivet gör att man förstår varandra bättre, familjer hälsar på hos varandra och barnen leker tillsammans utan motsättningar. De regeringsstödda ansatserna till inter-religiös dialog står i stark kontrast till dessa hoppfulla tecken. De förefaller ofta vara försök att förbättra omvärldens bild av Sudan. Regimens ord och handlingar är ett av skälen till att förtroendet för en officiell dialog är svagt bland de kristna. Samtidigt bör det inom kyrkorna finnas en stor potential för dialog med andra religioner. Kristendomens betoning av lyssnande, lärande, ånger och förlåtelse är grundläggande förutsättningar. Alla religiösa ledare har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel på dialog och inte monolog. Kvinnorna är viktiga aktörer i den inter-religiösa dialogen. Det visar sig inte sällan att de skillnader som förmodas ha religiösa orsaker i stället har kulturell bakgrund. I vardagskontakter, där kristna och muslimer bor som grannar, där barnen leker tillsammans, fungerar relationerna, medan det är svårare att få den formaliserade dialogen att fungera. Utan dialog är Sudans framtida sammanhållning i fara. En fungerande inter-religiös dialog fordrar en atmosfär av frihet, jämlikhet och värdighet. Om de kristna känner sig som andra klassens medborgare finns det risk att de ser självbestämmande i stället för enhet som den enda vägen framåt. Den religiösa öppenhet och tolerans som trots allt finns i Sudan måste omsättas i politisk handling. SVENSKA KYRKANS SAMARBETE MED SUDAN I mitten av 1970-talet började Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (efs) sitt arbete bland flyktingar i Sudan. Omkring 1975 kom stora flykting skaror från Etiopien och Eritrea, dels för att en militärregim tagit över makten i Etiopien och dels för att det pågick ett krig mellan länderna om Eritreas självständighet. På begäran av Sudans kristna råd (scc) beslöt efs att skicka ett katastrofteam för att stödja arbetet bland flyktingarna i Kassala-provinsen i östra Sudan. Allt eftersom fler Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 13

12 flyktingar anlände utvidgades arbetet, och 1978 arbetade efs och scc på 17 platser, bland annat Gedaref som var centrum för arbetet. Under perioden var efs även engagerat i arbete bland människor från Idi Amins Uganda som flydde till södra Sudan. Sedan 1997 är efs utlandsarbete en integrerad del av Svenska kyrkans internationella verksamhet. Flyktingströmmen från Etiopien och Eritrea fortsatte i mitten av 1980-talet, eftersom kriget trappades upp. Dessutom drabbades många av den svåra torkan. I slutet av 1980-talet fanns över en miljon flyktingar i Sudan. efs fick också uppdraget att hantera hjälpsändningar med förnödenheter som svenska regeringen skänkte. Men flyktingsituationen permanentades och biståndet gick från katastrofhjälp till långsiktigt utvecklingsarbete där människorna blev mer delaktiga i sin egen utveckling. Ungefär vid denna tidpunkt uppstod spänningar i samarbetet mellan scc och efs. Efter förhandlingar och omstrukturering av arbetet beslöts att efs skulle ta ansvar för lägret Um Rakuba med ca flyktingar men att även fortsätta stödja scc:s arbete på andra platser. Men scc hade fortfarande det övergripande ansvaret för hela flyktingarbetet i östra Sudan. efs arbete i Um Rakuba upphörde Men man har fortsatt att ge ett betydande stöd till scc:s verksamhet som omfattar utbildning, hälso- och sjukvård, vatten och sanitet, kvinno- och ungdomsarbete samt katastrofinsatser. Svenska kyrkan har genom Lutherhjälpen varit engagerad i olika former av stöd till Sudan sedan mitten av 1960-talet. Under perioderna av inbördeskrig har stora insatser gjorts genom katastrofbistånd. Stöd till återuppbyggnadsarbete framför allt i södra Sudan har också getts, bland annat genom Lutherska världsförbundets fältkontor i Malakal. I verksamheten ingick utveckling av jordbruk och bevattningsmetoder, alternativa energikällor, hälsovård och byggande av skolor och hälsocentraler. Genom Kyrkornas världsråd har Lutherhjälpen också stött återuppbyggnad och flyktingarbete. När Lutherhjälpen i slutet av 1990-talet inledde ett närmare samarbete med ett begränsat antal länder var Sudan ett av dem. Man byggde upp en särskilt nära relation med sina partner, i det här fallet kyrkorna genom scc och nscc. Att underlätta möjligheterna för fred var ett primärt mål. Lutherhjälpen stöder också scc med kompetensutveckling inom ekonomisk planering och redovisning. En viktig aspekt av Svenska kyrkans arbete är att sprida information och bilda opinion om situationen i Sudan. I början av 2000-talet när oljebolagens, däribland svenska Lundin Oil, verksamhet i södra delen av Sudan var som mest omdiskuterad, var Svenska kyrkan en av de främsta aktörerna för att föra fram de sudanesiska kyrkornas ståndpunkt: Först fred, sedan olja och med det utveckling. Svenska kyrkan samarbetar med och stödjer Sudan Ecumenical Forum Gudstjänst i Lui stift. Foto: Madeleine Anderberg Vattenhämtning, Lui stift. Foto: Madeleine Anderberg 14 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

13 och Sudan Focal Point som arbetar med frågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Under 2004 anslog Lutherhjälpen drygt tre miljoner kronor till katastrofbistånd och återuppbyggnadsarbete i Sudan. Förhoppningen är att människor efter fredsavtalet ska kunna få ett bättre och värdigare liv. Många internflyktingar väntas återvända hem. Infrastrukturen som på många håll är helt förstörd behöver byggas upp. Förnödenheter, till exempel utsäde och fiskeredskap, delas också ut som starthjälp till de återvändande. Svenska kyrkan har genom Lunds stift ett vänstiftsförhållande med Lui stiftet i södra Sudan. De har utbyte genom seminarier och besöksresor. Margaret Abudayo Tingwa besökte Lunds stift och Världens fest i Västerås i augusti 2005 och Maria Sandell, redaktör på Kyrkokansliet i Uppsala, fick en intervju med henne: En röst från södra Sudan Många års krig i Sudan har gjort att landet skulle kunna liknas vid ett väl medfaret vrak som går på bara fälgarna. Men bilen går! Den stora viljan till förändring och de fantastiska insatserna från många sudaneser gör att det finns hopp inför framtiden. Margaret Abudayo Tingwa är både rektor och präst båda arbetena är helt oavlönade! Hon är från Lui stiftet, det stift som är vänstift med Lunds stift. Hur överlever du? Jag gräver, säger Margaret med ett skratt. Det är bokstavligt talat sant. Det är genom att själva odla så mycket som möjligt av sin mat som många överlever i Sudan i dag. Det gäller alla samhällsklasser. Behovet av utbildade lärare är enormt i Sudan Många års krig i Sudan har påverkat precis allt, berättar Margaret. Därför finns det till exempel knappt några utbildade lärare. Behovet av pastorer är också oerhört stort. Margaret är själv rektor för en högstadieskola för flickor fyra dagar i veckan, måndag till torsdag. Fredag till söndag arbetar hon som pastor. Båda arbetena är helt oavlönade och förhållandena är mycket knappa. Margaret berättar att det är svårt att bedriva bra undervisning när det är brist på nästan allt, inte bara skolböcker utan också sådana grundläggande saker som papper och pennor. Vad tror du då om Sudans framtid! Hur ska landet komma på fötter igen? Det viktigaste är fred och försoning, säger Margaret. Barnsoldaterna behöver stöd så att de inte tar till vapen igen. De många människor som är flyktingar och som nu återvänder behöver också stöd. De kan bli självförsörjande bara de får hjälp i början. By i Lui stift. Foto: Madeleine Anderberg Margaret Abudayo Tingwa och Marian Peter, Sudan Focal Point europé vid Världens fest, Västerås, Foto: Jim Elfström/IKON Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 15

14 3. Internationella aktörer IGAD Inter-Governmental Authority on Development (igad) är en regional samarbetsorganisation med huvudkontor i Djibouti. igad består av medlemsstaterna Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Sudan, Uganda och Somalia. Organet kom till 1996 och ersatte det tidigare Inter-Governmental Authority on Development and Drought (igadd). Det nya igad arbetar med livsmedelssäkerhet och miljövård, fred och säkerhet samt ekonomiskt samarbete och integration började igadd arbeta med konflikthantering och försökte genom förhandlingar få slut på kriget i Sudan. Ett permanent sekretariat inrättades i Nairobi, Kenya, för att understödja fredsprocessen. År 1997 gjordes avgörande framsteg i fredsprocessen. Khartoumregimen utsattes för politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt tryck från omvärlden och gick med på fortsatta förhandlingar. I juli 2002 kunde den så kallade Machakos-överenskommelsen mellan regeringen och spla undertecknas, vilket slutligen ledde fram till fredsavtalet den 9 januari AU Afrikanska Unionen (African Union, au) bildades 2002, delvis med eu som förebild, men har också drag av Europarådet och fn. Den omfattar hela Afrika utom Marocko. Unionens syften är att främja demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling, i synnerhet genom ökade utländska investeringar i Afrika. au har sitt säte i Addis Abeba, Etiopien. I samband med Darfurkrisen i Sudan sände au ursprungligen 300 soldater till Darfur för att skydda observatörerna från au. I slutet av 2005 har man 7000 soldater ute men planerar för att under 2006 öka till au:s uppgift i Darfur är att övervaka att avtalet om eldupphör från april 2004 efterlevs och att bidra till att öka säkerheten för att möjliggöra den humanitära hjälpen. Man stöder också de förtroendeskapande åtgärder som vidtas av det internationella samfundet och parterna i konflikten. I de fredsbevarande styrkorna ingår även rådgivare från Sverige. Nigeria, au:s ordförandeland 2005, har lett fredsförhandlingar om Darfur den s.k. Abujaprocessen. EU På grund av inbördeskriget och de bristande mänskliga rättigheterna i Sudan avbröt Europeiska unionen, eu, 1990 sitt utvecklingssamarbete. Under 2002 ansåg eu att verkliga förbättringar hade gjorts och förklarade sig redo att normalisera relationerna och återuppta samarbetet så snart fredsavtalet var signerat. I januari 2005 undertecknade Sudan och Europeiska unionen ett avtal om att återuppta utvecklingssamarbetet efter femton års uppehåll. I det nya avtalet utlovade eu 50 miljoner euro i direkt bistånd och gjorde en utfästelse om ytterligare 400 miljoner euro i långsiktig hjälp, under förutsättning att både Sudans regering och södra Sudan respekterar fredsöverenskommelsen och även återställer freden i Darfur. Sedan krisen i Darfur uppstod har eu:s kontor för katastrofbistånd, echo, ökat både sina ekonomiska anslag och sin närvaro på fältet. Under 2004 anslogs närmare 58 miljoner euro. Såväl eu som fn har arbetat hårt för att öka medvetenheten hos det internationella samfundet om krisen i Darfur. eu har upprepade gånger uppmanat Sudans regering att skapa förutsättningar för en meningsfull humanitär insats i regionen. 16 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

15 FN Förenta nationerna, fn, har på nära håll följt och stött de regionala fredsinitiativen under igad. fn och igad gjorde 1999 en gemensam insats för att få liv i fredsprocessen, vilket ledde till att förhandlingarna tog ny fart. År 2002 besökte fn:s generalsekreterare Sudan. Genom Operation Lifeline Sudan ledde fn ett omfattande humanitärt arbete i olika delar av landet som dels led av krigets följder och dels av torka på vissa håll och översvämningar på andra. Efter fredsavtalet i början av 2005 antog fn:s säkerhetsråd tre resolutioner om Sudan. Man beslutade skicka en fredsbevarande styrka på man till södra Sudan för att övervaka fredsprocessen. I den andra resolutionen beslutades om begränsade sanktioner mot Sudan. Frysning av tillgångar och reseförbud infördes för individer som bryter mot vapenvilan och som är ansvariga för övergrepp på civila. Dessutom utökades vapenembargot till att även gälla regeringen. Beträffande Darfur beslutades att krigsförbrytarna i regionen ska kunna ställas inför rätta i Internationella brottsmålsdomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Svenskt statligt bistånd Sverige har gett humanitärt stöd till Sudan under lång tid. Det har främst kanaliserats via fnsystemet och genom enskilda organisationer. Stödet har syftat till att inte bara ge akut hjälp utan främja långsiktiga och lokalt förankrade lösningar. Sida fortsätter att stödja lokala organisationer för konflikthantering och kvinnors deltagande liksom medborgarutbildning för att förankra och bibehålla freden. Om möjligt ska Sida också ge stöd till informationsinsatser om fredsavtalet. Hittills känner bara en mindre del av befolkningen till vad fredsavtalet innebär. Sedan eldupphör avtalades i konflikten i Nubabergen 2002, har Sverige deltagit med fem av 39 internationella observatörer och övervakare. Även i Darfur finns svenska observatörer (se under au). Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 17

16 4. Olösta konflikter I dag pågår väpnade konflikter och människor utsätts för grova människorättskränkningar i andra delar av Sudan. En bestående fred i södra Sudan är inte bara beroende av vad som sker under den interimsperiod som nu föreligger, utan också hur dessa andra konflikter hanteras. DARFUR Situationen i Darfur var länge skymd av konflikten mellan norra och södra Sudan. Inte förrän började omvärlden uppmärksamma den kris som orsakar enormt mänskligt lidande och som enligt många bedömare måste betecknas som folkmord. Darfur i västra Sudan på gränsen mot Tchad, med närmare fyra miljoner invånare, har i alla tider haft ett komplicerat förhållande till regimen i Khartoum. Fram till 1916 var området ett eget sultanat men inlemmades då i Sudan. På 1970-talet drabbades Darfur av svår torka, samtidigt som oroligheter bröt ut längs gränsen mot Tchad. Regimen ville dock inte erkänna problemen, varför man vägrade släppa in internationell hjälp. Torkan gjorde att stora grupper av boskapsnomader flyttade från norra Darfur och Tchad till de jordbruksområden som just då höll på att utökas. Det ledde till konflikter som med tiden blev allt mer partipolitiska. I ett internationellt utspel sändes vapen via Darfur till Tchad, som låg i krig med Libyen. När Sudans sympatier svängde över till Libyens fördel, blev Darfur skådeplats för både truppförflyttningar och vapenexport. Motsättningen mot Khartoumregimen ökade, liksom stridigheterna mellan olika folkgrupper i Darfur. I början av 1990-talet rådde närmast anarki i stora delar av regionen. Majoriteten av invånarna är muslimer. Den största afrikanska folkgruppen är furer (Darfur betyder furernas land ) som är bofasta och huvudsakligen lever av jordbruk. Baggarafolket talar arabiska och är ursprungligen boskapsnomader. Ur denna folkgrupp kommer Janjawiidmilisen, som erövrar de bofasta furernas mark och driver dem på flykt. Mot Janjawiid strider Sudan Liberation Movement/Army (slm/a) och Justice and Equality Movement (jem). I slutet av 2003 förvärrades Darfurkrisen allvarligt. För att göra omvärlden medveten om regionens politiska och ekonomiska marginalisering attackerade slm/a och jem statliga militära mål. De fredssamtal som pågick i konflikten mellan nord och syd stärkte också Darfurs känsla av att stå utanför, till exempel i frågan om självbestämmande och maktfördelning. Sommaren 2004 godtog fn ett förslag att skicka en fredsbevarande styrka till Darfur. Detta uppdrag gavs till Afrikanska Unionen. fn har beskrivit konflikten i Darfur som den värsta humanitära krisen i världen med massmord, systematiska våldtäkter och fördrivning av den svarta jordbrukande befolkningen. Man uppskattar att två miljoner människor är i behov av matbistånd, och ungefär lika många har drivits på flykt från sina hem. Uppgifterna om antalet döda är skiftande och svåra att kontrollera, men fn bedömde våren 2005 att människor fått sätta livet till under två år av strider och umbäranden. I juli 2005 undertecknade Sudans regering, slm och jem en principdeklaration om en lösning av Darfurkonflikten. Deklarationen drar upp riktlinjer för fördelningen av makt och tillgångar. Afrikanska unionen spelade en viktig roll i samtalen mellan parterna. Men tyvärr förvärrades situationen drastiskt under senhösten 2005 och fredsförhandlingarna går trögt. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 19

17 DARFUR SENSOMMAREN OCH HÖSTEN EN LITEN BERÄTTELSE OM TVÅ FAMILJER Sommaren 2005 var Kristjan Arinbjarnarson utsänd av Lutherhjälpen för att arbete i Darfur med psykosocialt arbete. Hans berättelse ger en personlig bild av det som döljer sig bakom statistik och rubriker. Alla dessa människor på flykt har inte bara förlorat sina hem, sitt land och alla ägodelar utan ofta nära och kära. Detta innebär att så gott som alla dessa flyktingar bär på svåra psykosociala trauman som i sin tur leder till att sociala strukturer bryts ner, något som i sin tur leder till otrygghet och misstro människor emellan. Under den tid jag arbetade bland flyktingar i Kubum i södra Darfur mötte jag många gripande människoöden. Det var i enskilda samtal som jag fick höra deras berättelser om det våld och den förstörelse de hade varit utsatta för. Gick jag däremot omkring i flyktinglägren och betraktade människolivet lite på avstånd var det svårt att föreställa sig allt de hade varit med om. På ytan var det lugnt men inuti fanns det djupa spår som gjorde ont. Jag minns Kausars berättelse. Hon som var den informella ledaren och förgrundsfiguren för kvinnorna i flyktinglägret. Hon som ordnade och tog initiativ för att andra skulle få det bättre. Hon som verkade så stark och stabil. Hon hade aldrig fått uppleva tidigare att någon hade gett sig tid att lyssna på hennes berättelse om det som hände för ett och ett halvt år sedan, bara ca 15 kilometer från den plats där flyktinglägret ligger nu. Om när helikoptrarna plötsligt dök upp och började skjuta hejdlöst. Om paniken som alla greps av. Om att se sin man bli skjuten till döds utanför deras hydda. Om försöken att samla ihop sina barn och fly hals om huvud. Om flykten i nattmörkret och om utmattningen. Om det sena missfallet hon drabbades av nästa dag. Om alla sömnlösa nätter sedan dess och om ångesten och bilderna som aldrig vill lämna henne dag som natt. Trots allt detta höll hon skenet uppe och verkade så stark och stabil utåt sett. Jag minns också mötet med Yassir som hade haft en betydande social ställning i sin by där han bodde med fru och fem barn. Attackerna hade kommit i omgångar men de bodde kvar tills en morgon då helikoptrarna kom. Det var bara att försöka samla ihop familjen och ge sig iväg. Men de två äldsta barnen var utanför byn och vaktade boskap. Han tror de klarade sig med livet i behåll men har aldrig sett dem sedan dess. De tre yngsta barnen lyckades de få med sig och nu är de här i Kubum sedan drygt ett år tillbaka. Han har ingen social ställning längre och inget arbete, ingen roll att spela. Han lider av sömnbrist och hans ständigt dåliga humör går ut över hustrun som han anklagar för att hon inte kunde ta reda på alla barnen när överfallet kom. Hela familjen mår ytterst dåligt. Sedan något halvt år tillbaka har han hört talas om att det ska finnas ett läger för ensamma och övergivna barn ca 200 kilometer borta. Men det kostar en del pengar som han inte har för att kunna ta sig dit. Han ser ingen lösning och hans liv är som ett ändlöst mörker. Dessa två berättelser tycker jag är ganska kännetecknande för många av flyktingarnas situation. De säger också en del om hur en del kvinnor och män kan ha det efter flykten. Kvinnan har ofta lättare att behålla sin roll som mor och den som tar hand om hemmet och allt som behöver göras där. Hon kan till och med få större roll än tidigare medan mannen kan ha förlorat sin roll och det värde han tidigare hade som familjeförsörjare och betydande person i samhället. Vi talar ofta om att det främst är kvinnor, barn samt gamla och svaga som drabbas hårdast i en katastrofsituation och det är säkert alldeles riktigt. Men vi får inte glömma männen i det sammanhanget. Att de lätt blir våldsamma och destruktiva har kanske sina förklaringar, om man tänker efter. 20 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

18 Barn i fl yktingläger i Darfur. Foto: Kristjan Arinbjarnarson/IKON ÖSTRA SUDAN I östra Sudan finns Beja-folken. De har bott i området ända sedan faraonernas tid, och deras kultur har i stort sett varit densamma under 1500 år. Bejaerna lever antingen som bofasta jordbrukare eller som ökennomader, ofta som kamel ägare. På senare tid har många av dem flyttat in till ett modernt liv i städerna eller i slummen i hamnstaden Port Sudan. Fattigdomen bland bejaerna är mycket stor med hög barnadödlighet och en stor andel undernärda. Mindre än fem procent kan läsa talets svåra perioder av torka gjorde att deras hjordar decimerades kraftigt. Det ledde till att tidigare betesområden började användas till bland annat bomullsodling. Under Khartoumregimens internationella islamistpolitik på talet användes en del av bejaernas markområden dels till utbildning av utländska islamiska organisationer, till exempel Hizbollah och Hamas, dels till odling för att försörja dem. En av de mest aktiva personerna i området var Osama bin Laden. Bejaernas egna intressen och behov åsidosattes allt mer. Det finns nu farhågor att utvecklingen här ska bli densamma som i Darfur med en humanitär katastrof som följd. Bakgrunden har flera gemensamma nämnare: regionen är marginaliserad och försummad av centralregeringen, som mest bryr sig om de arabiska invånarna. Rebellerna kräver därför självstyre. Sommaren 2005 meddelade rebellgruppen Eastern Front att den hade inlett sin största offensiv på många år mot militären i ökenregionen i nordöstra Sudan. Eastern Front är en tämligen ny sammanslagning av Beja Congress, det parti som ska tillvarata regionens intressen, och rebelller från folkgruppen Rashaida. Sedan årsskiftet får den stöd från jem, en av motståndsrörelserna i Darfur. De har sagt sig vilja fortsätta den gemensamma kampen tills de slipper marginalisering, fattigdom och okunnighet. Dessutom har bejaerna politiskt stöd från Eritrea. Beja-upproret har pågått sedan mitten av 1990-talet. Khartoumregeringen försökte då införa sin version av islam i Beja-regionen och genomförde också väpnade attacker mot deras moskéer och religiösa skolor. På detta svarade Beja Congress bland annat med attacker och sabotage mot oljeledningar. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 21

19 5. Fredsavtalet Den 9 januari 2005 undertecknade Sudans regering och splm i Nairobi, Kenya, det fredsavtal som gjorde slut på Afrikas längsta inbördeskrig. Vägen till fredsavtalet var lång och svår. Parterna inledde formella samtal år 2002, och när man lyckades få till stånd en överenskommelse i maj 2004, hoppades förhandlarna på en lösning inom några veckor men det gick över nyår innan avtalet kunde undertecknas. Fredsavtalet i sin helhet omfattar över 200 sidor. Där fastslås hur makten och resurserna ska fördelas och vilka regler som ska gälla för södra Sudan, Nubabergen och Abyei. VAD SÄGER AVTALET? Fördelning av makten Parterna ska bilda en nationell enhetsregering som inkluderar även andra politiska grupper. General Omar Bashir fortsätter att vara president över Sudan. Rebelledaren John Garang utsågs till förste vicepresident men omkom vid en helikopterolycka i juli Hans närmaste man Salva Kiir efterträdde honom. Posterna i den centrala övergångsregeringen fördelas 70:30 till regeringens fördel och 55:45 till fördel för regeringen i de omtvistade områdena Abyei, Blå Nilen och Nubabergen. Södra Sudan får stor politisk självständighet, och södra Sudans regering har verkställande funktion i södern. Speciella regler gäller i två delstater i norr, Södra Kordofan och Södra Blå Nilen, om maktfördelning mellan regeringspartiet ncp och splm. Invånarna i delstaten Abyei får själva välja om de vill tillhöra norra eller södra Sudan. Islamiska sharialagar fortsätter att gälla i norra Sudan. Delar av konstitutionen ska skrivas om så att sharialagarna inte omfattar icke-muslimer någonstans i Sudan. Fördelning av resurserna Oljeinkomsterna ska delas lika mellan regeringen och splm. Oljeproducerande delstater får två procent av nettoinkomsten från oljan i respektive delstat. Interimsperioden Fredsavtalet ska omsättas i verkligheten under en period på sex månader. Därefter följer en interimsperiod på sex år. I slutet av den ska den södra delen av landet hålla en folkomröstning för att avgöra om man vill förbli en del av ett enat Sudan, eller bilda en självständig stat. Val ska hållas i mitten av interimsperioden. Under interimsperioden ska olika valutor gälla i landet. Norra Sudan behåller den sudanesiska dinaren, medan södra Sudan inför det sudanesiska pundet. Norra Sudan använder den sudanesiska flaggan som sin, medan södra Sudan inför en egen. Under interimsperioden har Sudan tre arméer: Sudan Armed Forces under den nationella enhetsregeringen, Sudan People s Liberation Army under splm/södra Sudans regering och Joint Integrated Units under gemensamt kommando. Under denna period har parterna också förbundit sig att demobilisera och integrera soldaterna i samhället. Vapenstilleståndet övervakas av en fn-styrka som inrättas under Fortsatt maktkamp I slutet av 2005 höjdes oroliga röster för att den politiska utvecklingen inte gick som planerat. Den nationella enhetsregeringen fungerade inte 22 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

20 Firandet av fredsöverenskommelsen. Foto: Berhanu Yismaw/IKON som tänkt, utan splittring och oenighet om maktfördelningen rådde. Politiska bedömare menade att ncp har behållit kontrollen över viktiga ministerier, till exempel för energi och gruvdrift, försvar, inrikesförhållanden, finans och rättskipning. splm ansvarar för utrikesministeriet, utrikeshandel, utbildning och vetenskap samt hälsovårdsministeriet. Särskilt tvisten om ministeriet för energi och gruvdrift (inklusive oljehantering) visade hur ömtåliga relationerna är. Enligt uppgift hade regeringen i söder i november bara fått en tiondel av de intäkter man förväntade sig från oljeproduktionen. Ingen extern revision av oljeintäkterna hade gjorts. Ett annat problem var att sammanlagt 80 procent av platserna i samlingsregeringen innehas av ncp och splm. Övriga politiska grupper har marginaliserats. En milstolpe i genomförandet av fredsavtalet var bildandet av regeringen i södra Sudan under president Salva Kiir i oktober. Men många blev besvikna över att endast två av de 20 ministrarna är kvinnor trots splm:s löfte att 25 procent av platserna skulle gå till kvinnor. Inte heller ansågs representationen för olika politiska och etniska grupper vara rättvis. Firandet av fredsöverenskommelsen. Foto: Roger Marklund/IKON Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 23

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation MSB-51.1 1 (5) Fördjupning Eritrea 1952 införlivades Eritrea som federal stat i kejsardömet Etiopien i enlighet med ett beslut av FN. Tio år senare bröt ett gerillakrig ut där det Eritreanska folkets befrielsefront

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 25.9.2006 B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Pasqualina

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. 1. BASFAKTA Land: Huvudstad: Landets yta: Befolkning: Medellivslängd: Valuta: Statskick: Statschef: Regeringschef: Utrikesminister: Större politiska partier:

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR I. Den politiska situationen A. Bakgrund Bryssel, november 2007 Inbördeskrigen i Sudan 1983

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 11.02.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om hot mot demokratin och den politiska stabiliteten i AVS-länderna till följd av militärkupper

Läs mer

Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012

Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012 Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012 Invånare i Sydsudan dansar för att fira fredsavtalet med Sudan 1 Rapport Kordofan Katedralskolans FN-rollspel 2012 BAKGRUND Grattis!

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2014: Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer