Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1"

Transkript

1 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

2 Förord Den 9 januari år 2005 undertecknades ett efterlängtat fredsavtal mellan Sudans regering och Sudans befrielsearmé (splm). Ett av Afrikas längsta inbördeskrig var över, men i samma stund vidtog också utmaningen att förverkliga en hållbar fred i enlighet med avtalet. Under den långa och svåra väpnade konflikten medverkade Svenska kyrkan inom ramen för sitt ekumeniska engagemang i flyktingarbete, humanitära insatser, fredsprocessen, kapacitetsstärkande aktiviteter samt informationsarbete i Sverige. Under det årtionde för att övervinna våldet som Kyrkornas världsråd lanserade år 2001 (Decade to Overcome Violence) har Svenska kyrkans arbete intensifierats. I dag bidrar Svenska kyrkan bl.a. till återuppbyggnadsarbetet i södra Sudan och den ekumeniska övervakningen av genomförandet av fredsavtalet samt respekten för mänskliga rättigheter. Den kristna kyrkan i Sudan har djupa rötter. De går tillbaka till ett kristet Nubien som existerade mellan år 540 och 1540 samt riket Kush, som låg uppströms första katarakten i Nilen och kristnades på 500-talet. Islamiseringen av Sudan började i mitten av 600-talet. Både kristendomen och islam har alltså funnits mycket länge i Sudan. I dag är 6 procent av Sudans 34 miljoner invånare kristna och en stor del lever i södra Sudan. De konflikter vi sett i Sudan sedan dess självständighet har ofta haft andra underliggande orsaker än religiösa faktorer, även om religionen använts som argument. Med denna skrift vill vi ge en bakgrund till dagens Sudan med dess politiska aktörer och dess politiska utveckling. Men framför allt vill vi lyfta fram det freds- och försoningsarbete som kyrkorna i Sudan tillsammans med regionala och internationella partner engagerat sig i för att skapa ett nytt, jämlikt, rättvist och fredligt Sudan. Karin Lexén Policychef på Internationella avdelningen

3 1. Historisk bakgrund Från 1821 till in på 1880-talet var Sudan ockuperat av Egypten. Motiven var att idka slavhandel, rekrytera soldater till armén och få arbetskraft till bomullsproduktionen. Khartoum blev provinshuvudstad och centrum för de sudanesiska slavköpmännen. Slavhandeln nådde sin kulmen på 1860-talet. Man beräknar att över slavar exporterades till Egypten, framför allt till servicesektorn. Det ledde till en kraftig försvagning av de afrikanska folken i söder, varifrån en stor del av slavarna hämtades. Till sist lyckades den brittiska anti-slaverirörelsen få till stånd ett avtal mellan England och Egypten om att bekämpa slavhandeln, som så småningom förbjöds. Problemet och följderna av slavhandeln lever dock ännu. Den gjorde att södra Sudan inte genomgick någon statsbildningsprocess. Den kan också förklara att sydsudaneserna gjorde uppror 1956, när nordsudanesiska politiker tog över makten. Den dagsaktuella Janjawidmilisens härjningar i Darfur påminner på många sätt om de slavhandlare som spred skräck i södra delen av Sudan på och 1800-talen. Egypten drev en stark moderniseringspolitik, delvis efter europeisk modell. Den ledde så småningom till ekonomisk kris och uppror i Sudan. En av ledarna för upproret, Muhammad Ahmad ibn as-sayyid Abd Allah, utropade sig till mahdi (dvs frälsare). Han förklarade heligt krig mot otrogna européer och mot härskareliten i Kairo. Det egyptiska styret i Sudan föll, och en islamistisk teokrati bildades. I slutet av 1890-talet hade såväl Frankrike som Storbritannien planer på att bilda stora sammanhängande välden i Afrika. Storbritannien och Egypten gjorde 1897 en gemensam attack för att störta mahdiststaten och få fördel framför Frankrike. Mahdiarmén besegrades, och Storbritannien och Frankrike gjorde upp ett fördrag som fastslog att Nilens avvattningsområde skulle ligga under brittiskt styre. Därigenom säkrade Storbritannien tillgången till Suezkanalen som hade invigts I det avtal som Storbritannien slöt med Egypten, det s k Condominium rule, 1899 fastställdes Sudan som det ser ut i dag. Administrativt delades landet in i en nordlig och en sydlig del. Lokala hövdingar skötte den brittiska administrationen. Utvecklingen i norr gynnades, där britterna satsade på den arabiska eliten, bland annat genom utbildningsväsendet. Men i söder gavs inget stöd till utveckling. Britternas främsta intresse var Nilens vatten. Från olika håll i norra Sudan började man resa krav på självständighet. Vid en rådgivande församling 1946 diskuterades landets framtid, men utan någon deltagare från södra Sudan. Men man argumenterade för att södern skulle ingå i ett enat Sudan. Den brittiska administrationen i söder protesterade, men vid en konferens i Juba 1947 där frågan diskuterades, beslöt man acceptera ett enat Sudan. De första parlamentsvalen hölls 1953, då Nationalist Union Party fick de flesta rösterna. Partiet förordade en federation med Egypten. Men federationen blev inte av, utan i stället utropades det självständiga Sudan den 1 januari Missnöjet i södra Sudan som kände sig marginaliserat, växte dock och inbördeskrig bröt ut mellan nord och syd. Kriget mellan nord och syd upphörde 1972, och i ett avtal beslöts att de tre sydsudanesiska provinserna skulle få regional självständighet. Men inte mycket av det som överenskommits i fredsavtalet förverkligades och under de följande åren kom landet in i en allt djupare ekonomisk kris. 4 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

4 Missnöjet i söder blossade upp igen, förstärkt av att regimen 1983 införde vissa sharialagar. Den fundamentalistiska riktningen inom islam fick allt större inflytande i Sudan, inte minst genom kontakterna med den politiska och religiösa väckelserörelsen, det Muslimska brödraskapet i Egypten. Ur den bildades det politiska partiet Nationella islamiska fronten, vars ledare är Hassan al-turabi. En ny militärjunta tog makten 1989 under general Omar al-bashir. Den verklige ledaren var dock al-turabi, som hade starkt stöd bland juntamedlemmarna. Militärregimens grepp om landet hårdnade, och det politiska och humanitära förtrycket förvärrades. Bedömare betraktar 1990-talets diktatur i Sudan som en av världens hårdaste. Maktkampen mellan Bashir och Turabi hårdnade i slutet av 1990-talet gjorde Bashir statskupp, införde undantagstillstånd och stängde nationalförsamlingen, där Turabi var talman. Ett år senare arresterades Turabi och satt i fängelse till sommaren Sudan har aldrig haft en varaktig demokrati. Regimskiftena har under 1900-talet nästan undantagslöst skett genom stats- och militärkupper. Olika politiska partier och grupperingar har ibland förbjudits och ibland varit tillåtna. Fredsavtalet mellan norra och södra Sudan som undertecknades i januari 2005 var ett viktigt steg i landets historia. Mycket av framtiden beror på vad som händer de närmaste sex åren fram till folkomröstningen, och när södern bestämmer om man ska fortsätta att ingå i Sudan eller bilda en egen stat. Men freden inom Sudan är inte bara en fråga om förhållandet mellan norr och söder. Någon har sagt att det gällde nord-syd i går, Darfur i dag och östra Sudan i morgon. En rättvis fördelning av makt och resurser är en förutsättning för en fredlig utveckling i hela landet. Utvecklingen inom oljeutvinningen är också en nyckelfråga, där även utländska intressenter spelar en betydande roll. UTRIKESPOLITIK Sudans förhållande till Egypten har växlat genom tiderna och ibland varit varmt, ibland kyligt. Egypten ansåg till exempel inte att Sudan borde bli en självständig stat, eftersom det då var en egyptisk provins, men 1982 hade länderna planer på att bilda en union. Relationerna till Libyen har också växlat mellan fiendskap och vänskap tog Sudan parti för Eritreas självständighet och kom därmed i konflikt med Etiopien. Under talet tog Sudan emot stora skaror av flyktingar från Eritrea. Relationen mellan Uganda och Sudan har länge varit spänd. De senaste åren har den kristet fundamentalistiska milisen Herrens motståndsarmé (lra) i norra Uganda saboterat bistånd och utvecklingsarbete i södra Sudan. På grund av kriget och den hårdföra islamistiska regimen har Sudan länge varit isolerat från stora delar av världssamfundet. usa och eu har infört eller hotat med sanktioner. När de stora oljefyndigheterna i Sudan började exploateras fanns bland annat Kina med bland de intressenter som ville vara med och utveckla produktionen. Sudan är nu en av Kinas viktigaste handelspartner i Afrika. I stor utsträckning beror den framtida utvecklingen av landets internationella relationer dels på vad som händer inom oljeutvinningen och dels på om Sudan lyckas skapa en hållbar fred och demokrati. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 5

5 DE POLITISKA AKTÖRERNA Nationella islamiska fronten (NIF), numera kallad Nationella kongresspartiet (NCP) Den mest utmärkande aktören i det senaste decenniets inrikespolitik. Partiet har suttit vid makten sedan statskuppen 1989 och leds formellt av president Omar Hassan al-bashir. I NIF:s maktövertagande användes religionen som en viktig faktor. Partiet bildades 1960 och är en utbrytargrupp ur det radikala Muslimska brödraskapet med rötter i Egypten Islamismen hävdar att islam inte bara är en religion utan också ett politiskt system som styr statens juridiska, ekonomiska och sociala inriktning. Sudan ska vara en islamistisk stat byggd på sharialagar och inte en sekulär stat. nif/ncp representerar bara en mindre del av islamiskt tänkande. Sudan People s Liberation Movement/Army (SPLM/A) Bildades 1983 av officerare och soldater som var från södra Sudan men tjänstgjorde i den sudanesiska armén. Dessa bröt sig ut och bildade under ledning av överste John Garang en motståndsrörelse vars syfte var betydligt bredare än autonomi för södern. Argumenterade för att Sudan behövde införa en sekulär konstitution och bli en demokratisk, multietnisk och multireligiös stat. Den första sydsudanesiska rörelsen som hade ett politiskt program för Sudan. splm har inte förordat ett delat Sudan men rätten att själv bestämma över sitt öde. Rätten till självbestämmande är också en av de grundläggande målsättningarna för splm, och den har lagts fast i de fredsförhandlingar och överenskommelser som slutits under de senaste åren. National Democratic Alliance (NDA) Bildades 1995 i Asmara. Är ett samarbetsorgan för oppositionen i norr, inklusive politiska partier, fackförbund och ett antal väpnade grupper (exempelvis från marginaliserade regioner i norr, som t.ex. Beja Congress). splm/a från södra Sudan ingår i denna allians. Gruppen verkar för att Sudan ska vara en federal stat, att en folkomröstning ska avgöra om sharialagstiftning ska tillämpas och att inga politiska partier får vara religiöst grundade. Justice and Equality Movement (JEM) Bildades 2001 av intellektuella islamister. Har ett politiskt program för hela Sudan och inte endast för Darfur. Rörelsen ansluter sig till en islamistisk ideologi men anser att islamisk lag inte ska gälla för ickemuslimer. Har en etnisk dimension med kopplingar till Chad. jem är medlem av Eastern Front, en rebellrörelse som är aktiv i östra Sudan utmed gränsen mot Eritrea. jem är inte medlem av Nationella demokratiska fronten, som är en paraplyorganisation för oppositionsgrupperna. 6 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

6 Sudan Liberation Army/Sudan Liberation Movement (SLA/SLM) Bildades i början av 2000-talet. Fram till 2003 kallades rörelsen Darfur Liberation Front (dlf). dlf ville att Darfur skulle bli självständigt från Sudan. sla/m vill skapa ett enat, demokratiskt Sudan. Man eftersträvar också större politisk självständighet och kräver att regeringsmakten ska fördela landets resurser mer rättvist. Strävar efter ett sekulärt Sudan. sla är medlem av den Nationella demokratiska fronten. spla/m har militärt stött sla. Janjawiid Rörelsen består av krigare med arabisk bakgrund (namnet betyder ungefär beväpnade män till häst ) från Baggarafolket, som ursprungligen är nomader. De strider mot de bofasta jordbrukande stammarna, som ibland kallas svarta. Båda dessa grupper har emellertid negroida drag, talar arabiska och är muslimer. Den sudanesiska regeringen stöder den väpnade milisgruppen Janjawiid inte officiellt men i praktiken. Under 2003 genomförde de två rebellrörelserna Sudan Liberation Movement/Army och Justice and Equality Movement attacker mot statliga militära mål i Darfur i västra Sudan, för att uppmärksamma regionens politiska och ekonomiska marginalisering. Som ett svar på dessa attacker ökade Janjawiids offensiver. Beja Congress Bildades 1964 av högutbildade invånare och framstående personer i Beja-området i östra Sudan för att tillvarata regionens intressen. Under president Numeiris regim begränsades Beja Congress inflytande. Efter 1985 ökade partiets betydelse, bl. a i samband med de förändringar som ägde rum i Beja. Regionen blev allt mer urbaniserad och människor från andra områden flyttade dit under inbördeskriget i Etiopien och Eritrea samt torkan i västra Sudan. Under dessa nya ekonomiska och sociala förhållanden blev Beja Congress ett till synes enhetligt politiskt parti. I realiteten har det alltid funnits en uppdelning mellan en vänsterbetonad inriktning som förbinds med kommunistpartiet, och en mer traditionalistisk, som allierade sig med det islamistiska Ummapartiet. Har varit medlem av nda men ansåg att de inte fick sina frågor tillgodosedda i fredsfördraget och lämnade nda. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 7

7 2. Kyrkornas roll i fredsarbetet Av Sudans befolkning på 34 miljoner människor är 62 procent muslimer, 16 procent kristna, och 22 procent utövar traditionella religioner. Kristendomen har flest anhängare i södra Sudan, där ungefär hälften är kristna. Sudans kristna råd och Nya Sudans kristna råd är de två största paraplyorganisationerna och omfattar de flesta kyrkor med ungefär fyra miljoner medlemmar. Med den basen har man möjlighet att fylla en stor funktion i samhället. SCC Sudans kristna råd, Sudan Council of Churches, scc, bildades scc omfattar en stor bredd av kyrkor, från katoliker och ortodoxer till pingstvänner, och är därmed en paraplyorganisation för de flesta kristna grupperna i Sudan. Man har verksamhet i sex regioner, Bahr el Ghazal, Upper Nile, Equatoria, Blue Nile, Northern Sudan och Western Sudan. Inte förrän 1972 började scc någon egen verksamhet, vilket skedde som en del av Addis Abeba-överenskommelsen (fredsfördraget). Sedan mitten av 1970-talet har bistånd, katastrofhjälp och flyktingarbete varit den dominerande uppgiften för scc i samarbete med utländska organisationer. scc har framför allt bidragit med humanitär hjälp till flyktingarna från Etiopien och Eritrea i östra Sudan samt till internflyktingarna från södra Sudan som finns i läger runt Khartoum. Man hade även ett stort arbete med flyktingar från Idi Amins Uganda under slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet. Däremot har rådet inte alltid fungerat som det stöd till de olika medlemskyrkorna som man hoppades och inte heller varit tydligt i sin roll som språkrör gentemot den sudanesiska regeringen. Eftersom scc arbetar i norra Sudan har man en politiskt mycket känslig situation. Från senare hälften av 1990-talet intar scc dock en mer öppet kritisk hållning till den sudanesiska regeringen. scc vill också vara tydlig med att man har ett uppdrag i det sudanesiska samhället, även om kristendomen är en minoritetsreligion. Ett viktigt led när man planerar för framtiden är att bygga upp sin egen och medlemskyrkornas kapacitet. Man betonar också vikten av att arbeta med de etniska konflikterna och den diskriminering man upplever från den arabiska och islamiska majoriteten. Inom scc finns ett nationellt kvinnoprogram, där man försöker lyfta upp fredsfrågorna för att bli en aktiv del av fredsarbetet. Men som i många andra sammanhang är kvinnorna marginaliserade, och det är inte lätt att få stöd för deras arbete. De senaste åren har man satsat på att lyfta fram kvinnornas roll i kyrka och samhälle, och kvinnoprogrammet är det största nationella program scc har. scc stöder interreligiös dialog mellan kristna och muslimer, om också i mindre skala. Man uppmuntrar sina medlemskyrkor att få igång denna typ av dialog, som är en förutsättning för förståelse och tolerans. Efter fredsöverenskommelsen i januari 2005 har kyrkorna i Sudan ställts inför en rad nya utmaningar, men det tar tid innan man hittar sin roll under de förändrade förutsättningarna. NSCC Nya Sudans kristna råd (New Sudan Council of Churches, nscc) bildades 1990 i Torit i södra Sudan. Under inbördeskriget kunde scc bara verka i Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 9

8 områden som kontrollerades av regeringen. nscc blev därför ett komplement som kunde verka i de områden som kontrollerades av splm/a. nscc ses officiellt som en del av scc, men har hittills i praktiken varit en självständig organisation. Den primära målsättningen för nscc är att stärka sammanhållningen och främja rättvisa, fred, försoning och mänskliga rättigheter. nscc stöds ekonomiskt av ett antal internationella organisationer. nscc har hittills haft sitt kontor i Nairobi, Kenya, men är nu på väg att flytta till Juba i södra Sudan. På sikt är det meningen att scc och nscc ska gå samman och bli ett kristet råd. nscc har i större utsträckning än scc kunnat vara ett stöd för de lokala medlemskyrkorna, inte minst i deras lokala försoningsarbete. Även efter fredsöverenskommelsen har nscc varit mer stabilt och lättare funnit nya arbetsformer. Målsättningen är att alla aktiviteter ska leda till en fredlig samexistens mellan de olika etniska grupperna i södra Sudan. Såväl Sudans kristna råd som Sudans nya kristna råd är viktiga aktörer i fredsprocessen. Redan 1996 gjorde kyrkorna ett upprop för fred och deklarerade att de stod enade i sitt fredsarbete. År 1999 gjordes ett nytt upprop som hävdar att kyrkorna fortfarande står enade bakom fredssträvandena. Dokumentet pekar dels på grundorsakerna till konflikten, dels på kyrkornas uppgift i fredsarbetet och vilken vision man har om ett fredligt Sudan. Man lyfter också fram ett antal konkreta åtgärder som behövs för att skapa detta samhälle. Dokumentet är undertecknat av företrädare för de båda kristna råden. Med hänvisning till den engelska översättningen av bibelordet i 2 Mos 10:3, ( Let my people go ), gjorde kyrkorna år 2002 ett uttalande, Let my people choose, som starkt förespråkar södra Sudans rätt till självbestämmande. I uttalandet sägs bland annat att konflikten i grunden handlar om rättvisa och inte om landets enhet. I ett land där rättvisa råder finns det inga motiv eller skäl till splittring eller uppdelning. Det är orättvisan som splittrar familjer, stammar och länder. Bakom uttalandet står Sudans katolska biskopskonferens, den episkopala och den presbyterianska kyrkan i Sudan samt de båda kristna råden. nscc har i större omfattning än scc arbetat med försoning mellan grupper i södra Sudan genom att stödja kyrkorna i detta arbete. Som exempel på vad nscc hittills har uppnått kan nämnas en fredsöverenskommelse 1994 mellan två etniska grupper i södra Sudan och en försoningskonferens mellan Didingafolket och splm/a. År 1999 lyckades Wunlitkonferensen få slut på en åtta år lång konflikt mellan Nuer- och Dinkafolken i södern. I dessa konferenser har nscc använt sig av gräsrotsprocesser som kallas People to People Peace Initiatives. Bakgrunden till detta arbete var att kyrkorna i södra Sudan allt tydligare insåg att den humanitära hjälp som nådde människorna under kriget aldrig kunde förändra situationen i grunden, så länge man inte hade fred. År 1997 ägde ett möte rum mellan nscc och splm, den så kallade Yeidialogen. Syftet var att uppnå starkare samarbete för fred och bättre livsvillkor i södern. I samband med detta möte fick nscc mandat att leda fredsarbetet på gräsrotsnivå i södra Sudan. Man satsar på att stärka de lokala krafterna, bland annat genom ekumeniska centra i de olika regionerna. För att förstärka arbetet med People to People Peace Initiatives möttes år 2001 i Kisumu, Kenya, ett brett spektrum av deltagare från det civila samhället i södra Sudan: politiker, intellektuella och traditionella ledare. Mötet bojkottades dock av spla, då de upplevde att de förlorat kontrollen över lokala fredsprocesser som de annars försökte nyttja för att utöka sitt inflytande. nscc å andra sidan var mån om att tydliggöra sitt oberoende av spla. Inom fredsarbetet People to People har nscc gett ut ett arbetsmaterial med metodik, steg för steg-modeller och praktisk handledning. Man har också publicerat en historik om arbetet i södra Sudan med underrubriken En folkets fred av folket för folket. Som ett erkännande av detta arbete tilldelades 2003 nscc:s generalsekreterare Haruun Ruun det prestigefyllda the Spirit of Raoul Wallenberg Humanitarian Award för sina och nscc:s insatser i fredsbyggandet i södra Sudan. Priset överlämnades av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni i Philadelphia i USA. Eftersom scc verkade i de områden som kontrollerades av centralregeringen, var rådet begränsat i sin rörelsefrihet i fredsarbetet. Det har emellertid varit en betydande aktör för den humanitära hjälpen. scc har också en enhet för fred och påverkansarbete, som har rapporterat om olika former av övergrepp. Under perioden kom också Youth Peace Building Initiative (ypbi) till stånd, med stöd från Allafrikanska kyrkokonferensen (aacc). Målgruppen för ypbi är ungdom mellan 18 och 35 år, som utgör 60 pro- 10 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

9 cent av befolkningen. De är den åldersgrupp som är mest berörd av våld, antingen som förövare eller som offer. Det är därför extra viktigt att de blir motiverade att förändra samhället. ypbi anordnar workshops och utbildningar både för individer och för fredsteam. Man stöder också kristen-muslimsk dialog. aacc har initierat och utarbetat en handledning i fredsarbete bland ungdom. Den används både av scc och i andra länder. ypbi i Sudan har fem centra: Khartoum, Juba, Wau, Malakal och El Obeid. Arbetet på nationell nivå leds av scc:s ungdomssamordnare i Khartoum. År 2005 arrangerade ypbi, scc, Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan en kurs på Hållands folkhögskola inom ett utbytesprojekt för ungdomar från Sudan och Sverige. Projektet ingår i Kyrkornas världsråds Årtionde för att övervinna våldet i världen. Kyrkornas roll i fredsprocessen är fortsatt viktig. Deras styrka är att kunna genomföra fredsavtal på lokal nivå och fungera som en länk mellan gräsrötterna och den officiella politiken. Sommaren 2005 hölls en stor kyrkokonferens i Uganda på temat Att bygga fred i Sudan genom ett förenat kyrkligt ledarskap. Målet med konferensen var att göra kyrkoledarna i Sudan bättre rustade att möta de utmaningar som situationen i landet bjuder. De katolska och episkopala biskoparna i Sudan stod bakom konferensen, men inbjudan gick till samtliga kyrkor inom de båda kristna råden. scc har en stor uppgift i att försöka hitta vägar till ett konstruktivt försoningsarbete i det muslimska norr. Man anordnar inter-religiösa dialogmöten, där muslimer och kristna träffas för att se hur man kan bygga en framtid tillsammans. Dessutom är man en stor aktör i det humanitära arbetet bland internflyktingarna. Kyrkorna är en enorm tillgång och en tydlig aktör för att bygga ett nytt Sudan, men deras kapacitet är begränsad. CEAS OCH ERRADA - INSTRUMENT FÖR KYRKORNAS HUMANITÄRA ARBETE De båda kristna råden har var sitt organ för sin hjälpverksamhet. scc arbetar huvudsakligen genom Ecumenical Relief Rehabilitation and Development Agency (errada) och nscc genom Church Ecumenical Action in Sudan (ceas). errada bildades 1988 och arbetar framför allt med katastrofhjälp, primärhälsovård och hiv/aids. ceas grundades 1996 och är ett ekumeniskt konsortium som består av katolska Caritas Internationalis, Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Sudans båda kristna råd. ceas arbetar alltid tillsammans med andra organisationer, båda lokala och internationella. SUDAN ECUMENICAL FORUM Sudans kristna råd och Nya Sudans kristna råd arbetar tillsammans med ekumeniska partner genom nätverket Sudan Ecumenical Forum (sef). Det bildades 1994 inom ramen för Kyrkornas världsråd för att göra det möjligt för de sudanesiska kyrkornas representanter att föra en dialog med systerkyrkor och partner i andra länder. Medlemmarna i sef träffas vid årliga möten på olika platser i världen. Samtalen inom Sudan Ecumenical Forum, där Svenska kyrkan deltar, handlar om försoning mellan folken i södra Sudan, stöd till fredsprocessen och ökad medvetenhet i omvärlden om situationen i Sudan. Inför de sudanesiska fredsförhandlingarna utsåg sef en ekumenisk representant som deltog i samtalen och mötte företrädare för Kenya, Storbritannien och Norge, som var de ledande nationerna i förhandlingarna. sef spelade en avgörande roll i det lobby- och påverkansarbete som ledde fram till fredsavtalet i januari SUDAN FOCAL POINT Sudan Focal Point (sfp) är ett redskap för Sudan Ecumenical Forum i dess ansträngningar att föra samman Sudans kyrkor med sina internationella partner. sfp bildades i Köpenhamn i mitten av 1990-talet. Den europeiska grenen av Sudan Focal Point har numera sitt säte i Hildesheim, Tyskland. Den afrikanska grenen av sfp tillkom inte förrän 1999 och har sitt säte i Nairobi, Kenya. Termen focal point, brännpunkt, ger en bra beskrivning av verksamheten. sfp samlar och analyserar information om Sudan från olika källor och gör regelbundna genomgångar. De sprider information internationellt, men ser det också som en viktig uppgift att ge information till Sudan. LIV OCH FREDINSTITUTET Det internationella ekumeniska Liv och fredinstitutet (Life & Peace Institute, lpi) bedriver forskning om internationella konflikter utifrån ett kristet-etiskt perspektiv. lpi:s huvudkontor finns i Uppsala, ett regionalkontor för arbetet på Afrikas horn (lpi/hap) i Nairobi, Kenya, och två lo- Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 11

10 kalkontor i Kongo Brazzaville respektive Kongo Kinshasa (Bukavu). lpi:s forskning och fredsarbete äger framför allt rum på Afrikas horn (Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea) och i de båda Kongostaterna. I Sudan samarbetar lpi med de båda kristna råden och med andra organisationer. Man har utvecklat en handledning i utbildning i medborgerliga rättigheter och illustrerat material för demokratiutbildning som används på gräsrotsnivå. lpi stöder nscc:s avdelning för fred och rättvisa, som tog initiativ till fredsarbetet People to People. scc och lpi samarbetar för att stärka kyrkoledarnas förmåga att arbeta med konfliktlösning. lpi stöder också scc:s arbete för att bättre förstå och kontrollera konflikterna i landet. Under 2005 började lpi/hap stödja scc i dess arbete med radiosändningar som informerar om fredsavtalet. Innehållet i avtalet översätts till tio av de största språken som talas i södra Sudan. Detta är en mycket viktig folkbildningsuppgift och ett led i fredsarbetet. att skapa förtroende, återupprätta ekonomin och bygga upp samhället samt förhindra att nya väpnade konflikter uppstår. På det humanitära området är kv som en av grundarna av kyrkornas internationella katastroforgan act, Action by Churches Together, starkt engagerat i bistånds- och katastrofhjälp till Sudan. På senare tid har insatser gjorts bland annat i Darfur i väster, i Gedaref i öster, i södra Sudan och bland flyktingar som börjar återvända. År 2001 lanserade kv det så kallade Årtiondet för att övervinna våld (Decade to Overcome Violence, dov), som pågår till Varje år har ett speciellt tema och ett speciellt geografiskt område i fokus var temat Helande och försoning och Sudan stod i fokus. På dov:s hemsida fanns information om situationen i Sudan och om kyrkornas ansträngningar att nå försoning. KYRKORNAS VÄRLDSRÅD Ända sedan 1971 har Kyrkornas världsråd (kv) varit engagerat i Sudan. kv var då tillsammans med Allafrikanska kyrkokonferensen en av huvudaktörerna för att få till stånd den så kallade Addis Abeba-överenskommelsen som gjorde slut på 17 års inbördeskrig. kv:s nuvarande generalsekreterare Samuel Kobia var under den här tiden speciellt sändebud till Sudan och ägnade stort intresse åt fredsfrågan. Alltsedan dess har kv noga följt utvecklingen i Sudan, inte minst sedan inbördeskriget åter blossade upp Genom olika uttalanden och insatser har man försökt stödja fredsansträngningarna, till exempel genom bildandet av Sudan Ecumenical Forum. Efter fredsavtalet i januari 2005 uttalade kv hela den ekumeniska rörelsens glädje och lättnad över att Sudans regering och spla/splm lyckats nå fram till en överenskommelse. Man uttrycker också sin uppskattning över Inter-Governmental Authority on Development (igad), som drev fredsprocessen framåt. Ett speciellt erkännande går till kyrkorna i Sudan genom de båda kristna råden, som är viktiga aktörer i fredsrörelsen. kv lovar i sitt uttalande att fortsätta följa och stödja utvecklingen i Sudan. Med tanke på de risker och utmaningar som väntar ett samhälle som ska övergå från krig till fred och demokrati presenterar man tolv punkter som bör iakttas för Symbolen för Årtiondet för att övervinna våldet. ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES Allafrikanska kyrkokonferensen (aacc) bildades 1963 som en gemenskap av kyrkor i Afrika. aacc har ett basprogram med teologi, mission och evangelisation samt ekumeniska relationer och interreligiös dialog. Därutöver arbetar man med social och ekonomisk rättvisa, hälsofrågor (bland annat hiv/aids) och internationella relationer. aacc:s huvudkontor finns i Nairobi, Kenya. aacc har ett brett engagemang för fredsprocessen i Sudan. Ett exempel är det stöd man har gett till tillkomsten av Youth Peace Building Initiative inom Sudans kristna råd. aacc har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd (kv). Sommaren 2004 gästade en ekumenisk kvinnodelegation från Afrika, Europa och USA Khartoum. De besökte kyrkor, aktivitetscentra och kvinnogrupper för att visa sitt stöd i deras utsatta situation. Deltagarna i delegationen blev imponerade av de sudanesiska kvinnornas styrka och den betydelse deras arbete har för samhället. kv och aacc stod bakom initiativet till resan. 12 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan

Fred bygger vi tillsammans

Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna 28 33 ger ytterligare exempel på engagerat

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Forum Syd 2007 Författare: Tina Lundh Skriftansvarig: Anna Lindqvist Forum Syd och författaren Utgiven

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu!

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu! GUNILLA CARLSSON PRESENTERADE NY KONGO-STATEGI sid 16 2009 #2 En tidning från PMU InterLife ZIMBABWE RESER SIG SAKTA UPP sid 18 17 ORGANISATIONER FÖRENAS I VÄRLDENS BARN sid 21 Nu är det inne att handla

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet.

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet. Inledning Massvåldtäker är massförstörelsevapen Massvåldtäkter under krig uppmärksammades offentligt först under Balkankrigen på 1990-talet. I dag vet vi att det sexualiserade våldet mot kvinnor historiskt

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 tema: kristna i afrika Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledare: Birgitta Larsson 4 Intervju med Christer

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR

SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR Den här texten är resultatet av en rad samtal mellan Michaël Neuman, ansvarig för studier utgivna av förlaget CRASH-MSF, och Benoît Leduc, landansvarig och senare verksamhetschef

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Folkmord Rwanda. Detta material kan laddas ned på www.levandehistoria.se/rwanda

Folkmord Rwanda. Detta material kan laddas ned på www.levandehistoria.se/rwanda Folkmord Rwanda Detta material kan laddas ned på www.levandehistoria.se/rwanda Innehåll Folkmord vems är ansvaret?................................ sid 3 Vägen mot folkmord............................................

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer

Somaliska föreningar som överbryggare

Somaliska föreningar som överbryggare Somaliska föreningar som överbryggare En uppföljning av 28 svensksomaliska projekt som fått stöd av Allmänna arvsfonden Sara Johnsdotter Hälsa och samhälle, Malmö högskola Oktober 2010 Somaliska föreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Afghanistan #4.10. nytt. Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17. Tänk inte broderi tänk snut! s10-12. Utbildning av barnmorskor s18-19

Afghanistan #4.10. nytt. Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17. Tänk inte broderi tänk snut! s10-12. Utbildning av barnmorskor s18-19 #4.10 Afghanistan nytt t e m a Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17 Tänk inte broderi tänk snut! s10-12 Utbildning av barnmorskor s18-19 Möt Peter Brune s14-15 Lasse Bengtsson s24-25 Analys

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material.

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material. För dig som läsare Läromedlet Att leva i diktaturen Zimbabwe beskriver vilka förhållanden som råder i en diktatur. Hur lever och påverkas människorna i Zimbabwe? Vilka strategier har en diktator? Vilka

Läs mer

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys Projekt/Project Afrika Uppdragsnummer/Project no nnnono A18006 Kund/Customer Försvarsdepartementet Sidnr/Page no 1 (26) Handläggare/Our reference Datum/Date Oskar Jakobsson och Mikael Eriksson 2012-09-24

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

De sjunger Herrens lov i främmandeland

De sjunger Herrens lov i främmandeland en tidskrift från lunds missionssällskap nr 5 2011 årgång 165 Redeemed Christian Church of God De sjunger Herrens lov i främmandeland MALMÖ Försoning i praktiken 14 ENKÄTEN Kan man förlåta alla brott?

Läs mer