REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS"

Transkript

1 REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar av glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av ett återvinningssystem som behövs för detta samt annan verksamhet som anknyter till dryckesförpackningar av glas. Palpa har fått ett godkännande av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för sitt återvinningssystem för pantförsedda dryckesförpackningar av glas som det utvecklar och upprätthåller. På dryckesförpackningar som hör till återvinningssystemet för dryckespackningar av glas tillämpas de skattelättnader som fastställs i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Dessa regler gäller rättigheterna och skyldigheterna för näringsidkare som ansluter sig till återvinningssystemet för dryckesförpackningar av glas. Näringsidkare som ansluter sig till systemet är skyldiga att följa dessa regler och bestämmelser vid användning av dryckesförpackningar av glas. 1

2 1. Definitioner Automatretur avser retur av Dryckesförpackningar av glas till en Mottagare som använder en teknisk returautomat, som har godkänts av Palpa, för mottagning, identifiering, sortering och elektronisk rapportering av Dryckesförpackningar av glas till Palpa. Återvinningsavgift är en ersättning som en Pantbetalare betalar till Palpa för kostnader i anknytning till upprätthållande av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Återvinningsavgiften betalas i samband med Pantavgiften. Återvinningsavgiften är förpacknings specifik och kan därmed vara av olika storlek för olika Dryckesförpackningar av glas. Storleken på återvinningsavgiften fastställs enligt antalet Dryckesförpackningar som Pantbetalaren har gett ut. Grunderna för hur Återvinningsavgiften fastställs bekräftas av Palpas styrelse, dock på så sätt att Återvinningsavgiften fastställs enligt orsaksprincipen för att motsvara de kostnader som orsakas av detta system. Återvinningsoperatör är en näringsidkare som har godkänts och utsetts av Palpa. De mottagna Dryckesförpackningarna av glas transporteras till näringsidkarens insamlingsplatser för vidare behandling. Kodavgift är en ersättning som betalas av Pantbetalaren till Palpa för uppdatering av kodbiblioteket för returautomater som hör till systemet med koder för Dryckesförpackningar av glas som godkänts för återvinningssystemet. Kodavgiften betalas efter att den nya förpackningen har registrerats i återvinningssystemet. Kodavgiften baserar sig på kontroll- och uppdateringskostnaderna för kodbiblioteket. Palpas styrelse beslutar om storleken på Kodavgiften. Transportersättning är en ersättning som betalas av Palpa till ett transportföretag eller en annan aktör för transport av Dryckesförpackningar av glas, som mottagits från Mottagaren, till mellanlagret och/eller Återvinningsoperatören. Ersättningen baserar sig på antalet transporterade Dryckesförpackningar av glas som är försedda med Palpas koder. Palpas styrelse beslutar om storleken på ersättningen för transportkostnader utifrån kostnadsmotsvarigheten. Transportenhet är en säck eller låda som Palpa har levererat till Mottagaren eller en annan förpackning, som godkänts av Palpa, för transport av mottagna Dryckesförpackningar av glas. Behandlingsersättning är en ersättning som Palpa betalar till Mottagaren för behandling av returnerade Dryckesförpackningar av glas till Mottagaren och utbetalning av Panter till konsumenter. Ersättningen betalas till Mottagaren i samband med Pantersättningen som betalas av Palpa. Ersättningen betalas till Återvinningsoperatören för levererade och kontrollerade Dryckesförpackningar av glas som godkänts för återvinningssystemet. Behandlingsersättningen kan vara olika stor för olika Dryckesförpackningar av glas. Storleken på den ersättning som betalas för en Dryckesförpackning av glas fastställs av Palpas styrelse enligt de ovannämnda principerna utifrån kostnadsmotsvarigheten. Dryckesförpackning av glas är en pantförsedd dryckesförpackning som är avsedd för förpackning av drycker och tillverkad av glas som återanvänds som material och som uppfyller de krav som ställts av Palpa. Anslutningsavgift är en engångsersättning som Pantbetalaren betalar till Palpa för de anläggnings- och utvecklingsinvesteringar som Palpa har gjort i återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Palpas styrelse beslutar om storleken på Anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften återbetalas inte till Pantbetalaren även om Pantbetalaren skulle utträda ur återvinningssystemet. I stället för Anslutningsavgiften kan Pantbetalaren betala en Årsavgift som tas ut varje år. Manuell retur avser retur av Dryckesförpackningar av glas till en Mottagare som inte har en apparat som lämpar sig för Automatretur eller om den ifrågavarande apparaten inte uppfyller Palpas tekniska krav för rapportering av returer. Pantbetalare är tillverkare, packare eller importör av drycker, innehavare av skattefritt lager eller en annan aktör som använder Dryckesförpackningar av glas som har godkänts för återvinningssystemet, förbundit sig att följa dess regler och betalat de avgifter som fastställts i dessa regler och andra beslut samt ställt en Garanti. 2

3 Pant är en avgift som uppbärs i samband med detaljhandelspriset på en Dryckesförpackning av glas vid ett detaljhandelsställe. Pantavgiften återbetalas till konsumenten eller till annan användare när han eller hon returnerar en Dryckesförpackning av glas som hör till systemet till Mottagaren för återvinning. Palpas styrelse beslutar om Pantens storlek. Panten ska dock vara minst så stor som fastställs i statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (180/2005) eller i den bestämmelse som ersätter denna förordning. Panten inkluderar mervärdesskatt. Pantersättning är en ersättning som Palpa betalar till Mottagaren för de mottagna Dryckesförpackningar av glas på vilka Mottagaren har betalat en Pant till konsumenten eller till annan användare. Pantersättningen betalas för de Dryckesförpackningar av glas som kan identifieras och har godkänts för återvinningssystemet och rapporterats till Palpa enligt den gällande rapporteringsmetoden. Pantavgift är en ersättning som Pantbetalaren betalar till Palpa för införande av Dryckesförpackningar av glas i det pantförsedda återvinningssystemet. Pantavgiften fastställs enligt förpackningstyp. Pantavgiften betalas för varje pantförsedd Dryckesförpackning av glas när Pantbetalaren ger ut ett dryckesförpackningsparti, säljer ett dryckesförpackningsparti från ett skattefritt lager eller i samband med import av ett parti. Registreringsavgift är en ersättning betalad av Pantbetalaren till Palpa för inkluderande av till systemet hörande, utanför detaljförsäljning utgivna (t.ex. Horeca) Dryckesförpackningar av glas till systemet. Registreringsavgiften betalas efter att en ny förpackning har registrerats till återvinningssystemet. Palpas styrelse beslutar om Registreringsavgiftens storlek. Garanti är en betryggande säkerhet som Pantbetalaren har ställt till Palpa för att täcka de ansvar som fastställs i dessa regler och andra ansvar som anknyter till återvinningssystemet. Garantin ställs när Pantbetalaren ansluter sig till systemet. Palpas styrelse fastställer storleken på Garantin enligt det uppskattade antalet Dryckesförpackningar av glas med olika pantvärden som årligen ges ut av Pantbetalaren. Om omfattningen av Pantbetalarens verksamhet ändras väsentligt, har Palpas styrelse rätt att förplikta Pantbetalaren att ställa en extra garanti till Palpa utöver den redan betalda Garantin eller på motsvarande sätt kan Palpa återbetala redan betalda garantier för att de ska motsvara den nivå som Pantbetalaren har anmält gällande omfattningen av dess verksamhet. Mottagare är en returpunkt som har registrerat sig i Palpas datasystem, och som har rätt och är skyldig att motta Dryckesförpackningar av glas för återvinning. Årsavgift är en engångsersättning som Pantbetalaren betalar till Palpa i stället för Anslutningsavgiften för de anläggnings- och utvecklingsinvesteringar som Palpa har gjort i återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Årsavgiften betalas varje kalenderår för varje år inom vilket Pantbetalaren ger ut ett parti av Dryckesförpackningar av glas. Palpas styrelse beslutar om storleken på Årsavgiften. När Pantbetalaren har betalat Årsavgiften 5 gånger anses Anslutningsavgiften vara betald. Årsavgiften återbetalas inte till Pantbetalaren även om Pantbetalaren skulle utträda ur systemet. 2. BESKRIVNING AV SYSTEMET Till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas som upprätthålls av Palpa hör endast de dryckesförpackningar som Palpa har godkänt för det ifrågavarande systemet. Dryckesförpackningarna ska uppfylla Palpas vid tillfället ikraftvarande krav på förpackningsspecifikationer, märkningar och identifierbarhet. Då Pantbetalaren ger ut Dryckesförpackningar av glas betalar den en Pantavgift och en Återvinningsavgift som baserar sig på antalet utgivna Dryckesförpackningar av glas och deras pantvärden och återvinningsavgifter till Palpa. Genom att betala Pantavgiften och Återvinningsavgiften får Pantbetalaren Dryckesförpackningar av glas införda i återvinningssystemet. När en produkt som har packats i en Dryckesförpackning av glas säljs till en konsument eller annan användare, betalar denne en Pant på förpackningen. När konsumenten eller annan användare returnerar Dryckesförpackningen av glas till Mottagaren återbetalas Panten till konsumenten. Mottagaren rapporterar den betalda Panten till Palpa och får en ersättning av den betalda Panten av Palpa. Rapporteringen av de betalda Panterna ska ske på det sätt som fastställts av Palpa. Transportör som valts av Mottagaren och godkänts av Palpa samlar in de Dryckesförpackningar av glas som returnerats till Mottagaren och levererar dem vidare till Återvinningsoperatören. Palpa betalar transportören eller transportörerna en Transportersättning för transport av Dryckesförpackningar av glas. 3

4 Panten betalas till konsumenten eller till annan användare endast på rätt märkta, identifierbara och hela Dryckesförpackningar av glas som hör till återvinningssystemet. Konsumenten eller annan användare kan dock returnera både pantförsedda och icke-pantförsedda dryckesförpackningar av glas som säljs av en Mottagare som hör till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Mottagaren är skyldig att motta sådana dryckesförpackningar. Ansvaret för vidarebehandling av dryckesförpackningar som inte hör till systemet och de kostnader som orsakas av det ligger på Mottagaren och den transporterare som hämtar de returnerade dryckesförpackningarna från Mottagaren enligt systemet. 3. MÄRKNING OCH IDENTIFIERING AV PANTFÖRSEDDA DRYCKESFÖRPACKNINGAR Palpa definierar identifieringsgrunderna och förpackningsmärkningarna för Dryckesförpackningar av glas. Identifieringsgrunden är någon av följande eller en kombination av dem: förpackningens form, dimensioner, EAN-kod, och/ eller visuellt kännetecken. Palpa definierar formen av det visuella kännetecknet och registrerar EAN-koden för förpackningen i kodbiblioteket för Dryckesförpackningar av glas. De EAN-koder och det visuella kännetecken som registrerats i systemet får endast användas på dryckesförpackningar som hör till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas i Finland. När Pantbetalaren ansluter sig till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas får den en anvisning för märkning av förpackningar av Palpa. En Pantbetalare som har godkänts för systemet ska registrera de EAN-koder och märkningar som används på Dryckesförpackningen av glas vid Palpa och Dryckesförpackningen av glas ska godkännas av Palpa innan den ges ut. Alla apparater som används för Automatretur och som hör till systemet ska kunna identifiera de Dryckesförpackningar av glas som hör till systemet. Palpa betalar Pantersättningar, Behandlingsersättningar och Transportersättningar endast för identifierbara Dryckesförpackningar av glas som hör till systemet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland som övervakar återvinningen av pantförsedda dryckesförpackningar kan i enlighet med avfallslagen eller annan bestämmelse bevilja undantag för märkningar gällande EAN-koden och det visuella kännetecknet. 4. ANSLUTNING TILL SYSTEMET Återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas är öppet för alla de näringsidkare som förbinder sig att följa dess regler och för sin egen del ansvara för de kostnader som orsakas av återvinningssystemet. En Pantbetalare kan ansluta sig till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas genom en registreringsansökan som riktas till Palpa. I samband med registreringsansökan förbinder sig den sökande att följa dessa regler och för sin egen del ansvara för de kostnader som orsakas av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Dessutom godkänner Pantbetalaren den övervakning och förvaltning som utförs av Palpa i frågor som gäller återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas och förbinder sig att ge nödvändiga uppgifter till Palpa som vidarebefordrar dem till myndigheterna så som föreskrivs i dessa regler. Ifall Pantbetalaren uppfyller de krav som ställts i dessa regler, godkänner Palpa registreringsansökan. Pantbetalaren är dessutom skyldig att betala en Anslutningsavgift eller en Årsavgift. När Pantbetalaren har betalat Årsavgiften för fem år anses Anslutningsavgiften vara betald och efter det uppbärs inte längre Anslutningsavgiften eller Årsavgiften. Dessutom ska Pantbetalaren ställa en Garanti som fastställts av Palpas styrelse på förhand innan verksamheten enligt systemet inleds. När en Mottagare ansluter sig till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas ska den registrera sig i Palpas datasystem för utbetalning av Pantersättning och Behandlingsersättning. Registreringen sker genom en registreringsansökan som riktas till Palpa. I samband med registreringsansökan förbinder sig Mottagaren att följa dessa regler och för sin egen del ansvara för de kostnader som orsakas av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Dessutom godkänner Mottagaren den övervakning och förvaltning som utförs av Palpa i frågor som gäller återvinningssystemet för Dryckesför-

5 packningar av glas och förbinder sig att ge nödvändiga uppgifter till Palpa som vidarebefordrar dem till myndigheterna så som föreskrivs i dessa regler. Dessutom förbinder sig Mottagaren att returnera till systemet tillhörande Dryckesförpackningar av glas till Palpa i Transportenheter och använda de koder som Palpa förutsätter. Mottagaren är skyldig att hålla de uppgifter som registrerats i Palpas datasystem uppdaterade och anmäla om ändringar i uppgifterna till Palpa. 5. PALPAS rättigheter och skyldigheter Palpa har som upprätthållare och övervakare av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas rätt att ta ut en Anslutningsavgift eller en Årsavgift av en Pantbetalare som ansluter sig till systemet. Palpa har också rätt att ta ut en Återvinningsavgift, Pantavgift, Kodavgift och Registreringsavgift av Pantbetalaren och kräva att Pantbetalaren ställer en sådan Garanti som avses i dessa regler. Palpa kan återbetala den del av de betalda Pantavgifterna och Återvinningsavgifterna som inte behövs för att täcka de nödvändiga årliga kostnaderna för upprätthållande av systemet eller för att uppfylla de skyldigheter som ställts för Palpas verksamhet gällande dess solvens. Avgifterna kan också återbetalas så att de täcker Pantavgifter och Återvinningsavgifter för följande år. Palpa har som övervakare av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas rätt att av Pantbetalarna och Mottagarna få nödvändiga uppgifter om antalet Dryckesförpackningar av glas som tagits i bruk och om returgraden för dem för statistikföring och rapportering till myndigheter. Palpa är skyldigt att ta ut avgifter med anknytning till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas och betala Pantersättningar och Behandlingsersättningar till Mottagaren enligt systemet. Pantersättningarna och Behandlingsersättningarna betalas till Mottagaren enligt de elektroniska uppgifter som en apparat som används för Automatretur skickar eller en beräkning av Dryckesförpackningar av glas i Transportenheter. Palpa är dock inte skyldigt att betala Pantersättningar och Behandlingsersättningar enligt systemet till Mottagaren i klara missbruksfall när Mottagaren borde med tanke på sin övervakningsskyldighet ha upptäckt att det inte har betalats en Pantavgift för de Dryckesförpackningar som är försedda med koder enligt systemet. Ersättningarna betalas enligt de elektroniska uppgifterna endast under den förutsättning att Mottagaren har en godkänd elektronisk förbindelse som motsvarar Palpas vid respektive tidpunkt gällande definition. Palpas styrelse bestämmer om kraven på den elektroniska förbindelsen. Ersättningar på basis av en beräkning av Dryckesförpackningar av glas i Transportenheterna betalas under den förutsättningen att de har returnerats enligt Palpas anvisning för manuell retur. Palpa är skyldigt att betala en Transportersättning till en förare som samlar in de returnerade Dryckesförpackningar av glas som ska transporteras från Mottagaren och levererar dem vidare till Återvinningsoperatören. Föraren ska rapportera om antalet insamlade Transportenheter och om transporten av Transportenheter på det sätt som Palpa har fastställt. Palpa är dock inte skyldigt att betala Transportersättningar enligt systemet till föraren i klara missbruksfall. Palpa samlar in uppgifter om importerade och packade drycker som har packats i en Dryckesförpackning av glas. Palpa är skyldigt att rapportera om returgraden för tillsynsmyndigheten på så sätt som godkännandet av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas och den skattelättnad som beviljats för det förutsätter. Palpas representant eller ett biträde som utsetts av Palpa har rätt att besöka en näringsidkare som håller på att ansluta sig till systemet eller som redan har anslutit sig till systemet för att kontrollera och inventera de lager som innehåller Dryckesförpackningar av glas som hör till systemet. Palpa är skyldigt att vidareutveckla återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas och upprätthålla systemets servicenivå. Palpa har rätt att investera de medel som insamlats genom de betalda avgifterna och ersättningarna i upprätthållandet och vidareutvecklingen av återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Palpa har rätt att stödja automatisk mottagning av dryckesförpackningar i den mån som den anses minska kostnaderna för återvinningssystemet. Dessutom har Palpa rätt, om det så vill, att stödja andra allmännyttiga miljöskyddsprojekt som särskilt anknyter till återvinning. Palpas styrelse beslutar om grunderna för hur de Pantavgifter, Anslutningsavgifter, Årsavgifter, Återvinningsavgifter och Kodavgifter som betalas till Palpa och den Garanti som ställs för Palpa samt Pantersättningarna, Behandlingsersättningarna och Transportersättningarna fastställs enligt de principer som definierats i dessa regler. Besluten gäller tillsvidare, tills Palpas styrelse beslutar annat. 5

6 6. PANTBETALARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Pantbetalaren har rätt att använda Dryckesförpackningar av glas och de kännetecken för dryckesförpackningar som förutsätts i systemet i enlighet med Palpas instruktioner. Dessutom har Pantbetalaren rätt att utnyttja sitt medlemskap i återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas i sin marknadsföring och få en nödvändig utredning av de betalda Pantavgifterna och medlemskapet i systemet så att den kan visa myndigheten att den hör till systemet och på så sätt utnyttja skattelättnaden. Pantbetalaren har rätt att få tillbaka de betalda Pantavgifterna om de Dryckesförpackningar av glas som motsvarar de betalda panterna inte har sålts och inte returneras som tomma till pantsystemet. Pantbetalaren är skyldig att visa att så har skett. Pantbetalaren är skyldig att följa dessa regler i all sin verksamhet. Pantbetalaren är skyldig att i samband med anslutning till systemet betala antingen en Anslutningsavgift eller en Årsavgift som ersättning för de redan gjorda anläggnings- och utvecklingsinvesteringarna i systemet. Dessutom är Pantbetalaren skyldig att ställa en Garanti till Palpa innan verksamheten enligt systemet inleds för att täcka de ansvar som fastställs i dessa regler och andra ansvar som anknyter till systemet. Storleken på Garantin baserar sig på Pantbetalarens uppskattning vid anslutningstidpunkten och det senare realiserade antalet Dryckesförpackningar av glas som levereras till systemet under året. Storleken på Garantin bestäms enligt de garantitabeller som årligen bekräftas av Palpas styrelse. Pantbetalaren förbinder sig att senast en (1) månad före import eller utgivning av Dryckesförpackningar av glas registrera Dryckesförpackningen av glas i återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas som upprätthålls av Palpa och på så sätt få den godkänd som en sådan Dryckesförpackning av glas som avses i dessa regler. En förpackning som registrerats som Dryckesförpackning av glas ska uppfylla Palpas gällande krav på förpackningens identifierbarhet, märkningsanvisningar och förpackningsspecifikationer. Pantbetalaren förbinder sig dessutom att registrera nya godkända Dryckesförpackningar av glas i systemets kodbank enligt gällande anvisningar. Pantbetalaren är skyldig att betala en Kodavgift eller en Registreringsavgift för registreringen till Palpa. Pantbetalaren skall se till att de Dryckesförpackningar av glas som godkänts för systemet och markerats med en nationell EAN-kod och ett visuellt kännetecken märke inte säljs i så kallade tax-free-butiker. Pantbetalaren ansvarar för att de Dryckesförpackningar som den tagit i bruk och som godkänts av Palpa uppfyller de ställda kraven på förpackningens identifierbarhet som pantförsedd och tillhörande i systemet vid retur till Mottagaren. Pantbetalaren är skyldig att betala i enlighet med antalet utgivna Dryckesförpackningar av glas de fastställda Pantavgifterna och Återvinningsavgifterna på det bankkonto som Palpa har angett senast importdagen eller den dag förpackningarna säljs från ett skattefritt lager. Ifall det i distributionskedjan finns flera Pantbetalare, berör den ovan beskrivna skyldigheten att betala Pantavgifter och Återvinningsavgifter alla Pantbetalare, men skyldigheten att betala Pantavgifter och Återvinningsavgifter ligger i första hand på innehavaren av det sista skattefria lagret. Dessutom är Pantbetalaren skyldig att en gång i månaden eller på Palpas begäran anmäla antalet Dryckesförpackningar av glas som hör till systemet och som intagits/packats i lagret, och till konsumtion överlämnade antalet till Palpa. 7. MOTTAGARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Mottagaren ska vara näringsidkare. Mottagaren har rätt och är skyldig att ta emot Dryckesförpackningar av glas från konsumenter eller andra användare. Under förutsättning att den mottagna Dryckesförpackningen av glas är hel och försedd med koder enligt återvinningssystemet så att den utan besvär kan identifieras att höra till systemet, är Mottagaren skyldig att betala en Pant till konsumenten eller till annan användare för den mottagna Dryckesförpackningen av glas. Mottagaren har rätt att få en Pantersättning och Behandlingsersättning av Palpa för de Dryckesförpackningar av glas som den har mottagit. Palpa betalar Pantersättningen och Behandlingsersättningen till Mottagaren inom 21 dagar från att Palpa har fått ersättningsuppgiften enligt elektronisk rapportering eller på basis av manuell beräkning av antalet Dryckesförpackningar av glas som Mottagaren enligt kontrollen har på ett godtagbart sätt mottagit och levererat vidare. Ersättningarna betalas alltid till ett bankkonto. Mottagaren har rätt att få de mottagna Dryckesförpackningarna av glas levererade som centralaffärens eller bryggeriets returtransporter eller genom andra överenskomna transportarrangemang via eventuell mellanlagring vidare 6

7 till kontroll vid Återvinningsoperatören. Palpa ansvarar för transportkostnaderna. Mottagaren är skyldig att anmäla Palpa vem som är den systemenliga bort transporteraren av de mottagna Dryckesförpackningarna av glas. Till den del som Mottagaren säljer produkter som packats i dryckesförpackningar av glas är Mottagaren skyldig att motta motsvarande dryckesförpackningar oberoende av om de omfattas av det pantförsedda återvinningssystemet eller inte. Mottagaren har inte rätt att få någon ersättning av Palpa för dryckesförpackningar av glas som inte hör till systemet. Mottagaren är inte heller skyldig att betala en pant till konsumenten eller annan användare på dryckesförpackningar som inte hör till systemet. Mottagaren har dock rätt, utan separat ersättning, att låta de dryckesförpackningar av glas som inte hör till systemet transporteras bort i samband med centralaffärernas eller bryggeriernas returtransporter eller vid en transport som arrangeras på annat sätt. Mottagaren är skyldig att övervaka de dryckesförpackningar som returneras och agera för att hindra klara missbruksfall. Mottagaren har rätt att neka att betala Panten till konsumenten eller annan användare i klara missbruksfall, till exempel när en kod enligt systemet har förfalskats. Palpa är inte heller skyldig att betala ersättning till Mottagaren om missbruket har varit klart och Mottagaren borde ha upptäckt det. Mottagaren är skyldig att på sin egen bekostnad se till att den apparat som används för Automatretur har en elektronisk förbindelse som godkänts av Palpa till Palpas datasystem och överföra de uppgifter som definierats i dessa regler till Palpa på elektronisk väg. Den elektroniska förbindelsen ska motsvara Palpas vid respektive tidpunkt gällande definition. Mottagaren är skyldig att använda Transportenheter vid förpackning av de mottagna Dryckesförpackningarna av glas. Transportenheterna ska packas fulla och förvaras i torra utrymmen. De dryckesförpackningar som har mottagits utan automat räknas av transportör som utsetts av Mottagaren och godkänts av Palpa. Mottagaren ska förse de Transportenheter som riktats till den med en kod som fastställts av Palpa. Mottagaren har rätt att utan separat ersättning få Transportenheter, dekaler och försändelser antingen från sin centralaffär eller bryggeri eller vid behov från en leverantör som har ingått ett avtal med Palpa. Transportenheter får inte användas för andra ändamål än för återvinningssystem för Dryckesförpackningar av glas som föreskrivits i dessa regler. Mottagaren ska reklamera och söka rättelse i Pantersättningar och Behandlingsersättningar hos Palpa senast inom 3 månader från att Mottagaren har mottagit Dryckesförpackningen av glas från konsumenten eller annan användare. Rättelse ska sökas skriftligt och i första hand via Palpas extranät. Mottagaren är skyldig att se till att det i en returenhet endast finns förpackningstyper som hör till samma återvinningssystem. Mottagaren är dessutom skyldig att se till att de apparater som används för Automatretur är godkända av Palpa och de servas samt tvättas enligt automattillverkarnas anvisningar. Mottagaren är skyldig att på sin egen bekostnad anskaffa en av Palpa definierad elektronisk förbindelse och ansvara för att de elektroniska dataförbindelserna fungerar. Dataförbindelserna ska motsvara Palpas vid respektive tidpunkt gällande definition. Palpa har rätt att auditera Returneringsautomaternas verksamhet. Mottagaren är skyldig att göra en skriftlig anmälan om upphörande av verksamhet till Palpa, om den avslutar sin verksamhet eller annars är förhindrad att sköta sina skyldigheter enligt systemet. Anmälan ska göras minst en (1) månad innan verksamheten upphör eller genast när det i praktiken är möjligt och till andra delar enligt det förfarande som fastsällts i punkt 9. Mottagarens anmälan om upphörande av verksamhet eller anmälan om utträde enligt punkt 9 befriar inte till några delar Mottagaren från de skyldigheter som uppstått för Mottagaren enligt dessa regler eller som uppstår ända framtill att verksamheten ellerde ikraftvarande reglerna upphör. 7

8 8. VERKSAMHET SOM BRYTER MOT SKYLDIGHETERNA Om en Pantbetalare som har anslutit sig till systemet inte följer dessa regler eller andra bestämmelser som Palpa har gett för de aktörer som hör till systemet, har Palpa rätt att avlägsna Pantbetalarens koder från apparater som används för Automatretur och förbjuda Pantbetalaren att använda ett sådant visuellt kännetecken i sina dryckesförpackningar som motsvarar kännetecknet för Dryckesförpackningar av glas eller kan blandas ihop med det. Palpa har dessutom rätt att förneka att godkänna en sådan Pantbetalares dryckesförpackningsparti till återvinningssystemet för Dryckesförpackningar av glas. Om Mottagaren försummar sin skyldighet att sörja för att de antal som den angett och märkningar som den använt motsvarar innehållet i returenheten, har Palpa rätt att inte betala Pantersättningar och/eller Behandlingsersättningar till Mottagaren. Om Pantbetalaren eller Mottagaren väsentligt bryter mot de skyldigheter som har fastställts i dessa regler ska den part som brutit mot reglerna betala ett avtalsvite på femtiotusen (50.000) euro till Palpa. Om verksamheten som brutit mot skyldigheterna har orsakat Palpa en större skada än avtalsvitet, ska den part som brutit mot reglerna dessutom ersätta det orsakade överstigande beloppet till Palpa som skadestånd. Palpas styrelse beslutar om yrkande på avtalsvite och skadestånd. Om en Pantbetalare eller Mottagare som hör till systemet kontinuerligt eller väsentligt bryter mot de skyldigheter som fastställts i dessa regler eller på ett grovt sätt handlar i strid med sina skyldigheter, har Palpas styrelse rätt att upphäva ifrågavarnde Pantbetalares eller Mottagares rätt att höra till systemet inom en (1) månad från att anmälan om avsked bevisligen har ställts till näringsidkaren. Vid avskedsfall återbetalas inte de betalda Pantavgifterna, Anslutningsavgifterna, Registreringsavgifterna, Årsavgifterna, Återvinningsavgifterna och Kodavgifterna till Pantbetalaren eller Mottagaren. 9. UTTRÄDE En Pantbetalare som har anslutit sig till systemet kan utträda ur systemet inom en (1) månad från att den har anmält sitt utträde till Palpa och när försäljningen av de Dryckesförpackningar av glas som den har använt har upphört. Vid utträdesfall återbetalas inte de Anslutningsavgifter, Årsavgifter, Återvinningsavgifter och Kodavgifter som Pantbetalaren betalat till Palpa. Pantbetalaren är dessutom skyldig att även efter utträde ansvara för alla de kostnader som orakats av de Dryckesförpackningar av glas som den tagit i bruk i systemet. Mottagaren kan utträda ur systemet inom en (1) månad från att Palpa har mottagit Mottagarens skriftliga anmälan. Mottagaren är skyldig att sörja för alla sina skyldigheter som uppstår för den enligt dessa regler ända till den tidpunkt dess medlemskap upphör. Även efter att medlemskapet har upphört är Mottagaren skyldig att sörja för alla sina skyldigheter och de kostnader som orsakas av dem och som uppstått innan medlemskapet upphörde. Genom Palpas styrelses beslut har Palpa rätt att lägga ner systemet inom sex (6) månader från att det skriftligen har anmält om nerläggande av systemet till Pantbetalarna och Mottagarna. 8

9 10. SKILJEKLAUSUL De tvister som eventuellt orsakas av dessa regler avgörs i den ordning som föreskrivs i lagen om skiljeförfarande. Skiljeklausulen gäller också det avtalsvite som fastställts här. De tvistande parterna kan komma överens om att tvisten avgörs av en skiljeman. Om de tvistande parterna inte når en överenskommelse utser både kärandeparten och svarandeparten en medlem till skiljedomstolen och de valda medlemmarna utser en ordförande till skiljedomstolen. Om den andra parten inte utser en skiljeman inom tjugo (20) dagar efter anmodan, eller om medlemmarna i skiljedomstolen inte inom den utsatta tiden kommer överens om ordföranden för skiljedomstolen, utses medlemmen i skiljedomstolen eller ordföranden av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. Trots det ovannämnda har Palpa dock, om det så vill, rätt att hänföra de tvister som orsakas av dessa regler till Helsingfors tingsrätt för avgörande. 11. ÄNDRING AV REGLER Palpa har rätt att genom eget beslut ändra dessa regler. Om ändring av reglerna ska omedelbart skriftligen anmälas till alla Pantbetalare och Mottagare som registrerat sig i systemet. Pantbetalaren och Mottagaren har möjlighet att utträda ur systemet efter att ha fått information om ändringen av reglerna på så sätt som fastställts ovan i punkt ÖVERFÖRING AV REGLERNA Palpa har rätt att överföra dessa regler samt därtill anknutna rättigheter och skyldigheter till ett bolag som tillhör samma koncern som Palpa genom att på förhand och skriftligt anmäla om detta till registrerade Pantbetalare och Mottagare. Pantbetalare och Mottagare har ej rätt att överföra dessa regler. Vid tolkning av reglerna utgår vi från den finska versionen, den svenskspråkiga är endast en översättning 9

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar som utnyttjas som

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA DRYCKESBURKAR

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA DRYCKESBURKAR REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA DRYCKESBURKAR Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar som används inom handeln

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesburkar

Regler för retursystem av Dryckesburkar Inledning Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN Föreskrift 13.12.2012 3616/03.01.01/2012 4/2012 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN Bemyndiganden Läkemedelslag (395/1987)

Läs mer

Kreditering av returer. Uppdaterad 11.3.2015

Kreditering av returer. Uppdaterad 11.3.2015 Kreditering av returer Uppdaterad 11.3.2015 11.3.2015 Innehåll AUTOMATRETUR - DETALJHANDELN ALLMÄNT AUTOMAT- OCH RETURDATA PACKANDE AV RETURER KREDITERING AV RETURER KREDITERINGSFREKVENS OCH BETALNINGSTID

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

Ägs av: MILJÖINSATSER VID RETURAUTOMATEN

Ägs av: MILJÖINSATSER VID RETURAUTOMATEN Ägs av: MILJÖINSATSER VID RETURAUTOMATEN VARDAGENS MILJÖINSATS är köpte du senast vatten, läsk eller saft från butiken? Vad hände då flaskan var tom? Låt mig gissa den hamnade i en returautomat. Att returnera

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen.

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen. utkast 4.11.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att dagsboten,

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2011

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2011 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2011 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy Miljöinsatser vid returautomaten Suomen Palautuspakkaus Oy Återvinningen sparar miljön och energi Därför betalas det i Finland pant på nästan alla dryckesförpackningar. Den betalda panten får du tillbaka

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 7 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Finska Kennelklubben 22.10.2014 2(13) Veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Innehåll: Allmänt... 3 Så här börjar

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Energiunderstöd Ansökan, beviljande, betalning och tillsyn över användningen av statsbidrag Det första syftet med revisionen var att utreda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Länghem landsbygd fiber ek. för. 2015-05- 06 Sid: 1 av 6 Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Insatsen Insatsen i en ekonomisk förening är till skillnad från anslutningsavgiften

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kommunikationsverkets rekommendationer

Kommunikationsverkets rekommendationer 15.11.2006 LÅSANORDNING FÖR TELEUTRYMMEN I EN FASTIGHET Kommunikationsverkets rekommendationer Kommunikationsverket 306/2006 S REKOMMENDATION Kommunikationsverket 306/2006 S 1 (8) FÖRORD Denna rekommendation

Läs mer

PALPA Extranet Användarguide för returställen

PALPA Extranet Användarguide för returställen PALPA Extranet Användarguide för returställen Version 22.4.2015 22.4.2015 Innehåll REGISTRERING OCH INLOGGNING Registrerade returställen Registrering av nytt returställe EXTRANET ANVÄNDNING Returställets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen och lag om ändring av 4 lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Föreskrift. om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering. Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Föreskrift. om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering. Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011 dnr 963/002/2011 Föreskrift om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011 Energimarknadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarknadslagen

Läs mer

STANDARDVILLKOR STANDARDVILLKOR MELLAN FINEXTRA OY OCH [FÖRETAGETS NAMN]

STANDARDVILLKOR STANDARDVILLKOR MELLAN FINEXTRA OY OCH [FÖRETAGETS NAMN] STANDARDVILLKOR MELLAN FINEXTRA OY OCH [FÖRETAGETS NAMN] 1. Definitioner Term AIB Communications Hub eller Datahubben" Association of Issuing Bodies eller AIB Certifikat Betydelse En kommersiell webbsida

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 5 april 2016 kl. 13.00 i Finlandiahusets Helsinki-sal, Mannerheimvägen

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap.

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap. STADGAR för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015 1 Föreningens ändamål 2 Medlemskap 3 Inträdesansökan 4 Medlemskapets upphörande 5 Avgifter 6 Styrelse och presidium 7 Styrelsens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Snart dags att inventera!

Snart dags att inventera! Snart dags att inventera! Systemet för våra Returpallar växer, fler och fler ser fördelarna och ansluter sig. Som användare i systemet har man det fulla ansvaret för sitt pallsaldo, utökningen av antalet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden. Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö

Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden. Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att arbeta för att främja och återuppliva den arabiska

Läs mer

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN Stadgar för Remix LD, Hässleholms kommun 1 Om föreningen Föreningens namn är Remix LineDanceförening i Hässleholms kommun. Föreningen bildades 2013-02-16. Föreningen

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahuset, sal A, Mannerheimvägen

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 2 mom. och 9 8 mom. i strafflagen (39/1889), sådana de lyder 2 a kap. 8 2 mom. i lag

Läs mer