Plan för ett nytt centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för ett nytt centrum"

Transkript

1 Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN

2 TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge slott Den november hölls den traditionella julmarknaden på Taxinge slott. Det var som vanligt mycket folk som besökte marknaden. - Ett av skälen till att marknaden är så populär är att det inte är en knallemarknad, säger Anne-Marie Fimmer- Inte bara böcker på biblioteket: Nu kan du hyra DVDfilm på biblioteket stad, föreståndare för 25-årsjubilerande slottscaféet. Här finns bara äkta svenskt konsthantverk och traditionella svenska julprodukter. Även vädergudarna var på sitt bästa humör, med gnistrande sol i snön - en riktig julmarknad som den ska vara! DVD-filmer finns nu att hyra på Nykvarns bibliotek. Du bör vara 18 år och ha lånekort för att hyra en film. Hyran är 20:- för två dagar, förseningsavgift 20:- per dag och ersättningskostnad för förlorad film är samma som inköpspriset. Än så länge kan du bara hyra en film i taget - men man hoppas kunna fylla på med nyutkommen kvalitetsfilm. Se i Bibliotekskatalogen på hemsidanvilka filmer som finns! Tutan tillönskar alla läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Öppet i jul och nyår Kommunkontoret Torsdag 23/12 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 24-26/12 Måndag 27/12 kl Tisdag 28/12 kl (växeln kl. 8-17) Onsdag 29/12 kl (växeln kl. 8-17) Torsdag 30/12 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 31/12-2/1 Måndag 3/1 kl Tisdag 4/1 kl (växeln kl. 8-17) Onsdag 5/1 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 6/1 Fredag 7/1 kl Kommunkontoret har lunchstängt kl Biblioteket Torsdag 23/12 kl Stängt 24-26/12 Måndag 27/12 kl Tisdag 28/12 kl Onsdag 29/12 kl Torsdag 30/12 kl Stängt 31/12-2/1 Måndag 3/1 kl Tisdag 4/1 kl Onsdag 5/1 kl Stängt 6/1 Fredag 7/1 kl Lördag 8/1 kl Nykvarns kommuntidning NR 5 DECEMBER 2004 Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Fax Ansvarig utgivare: Fredrik Norberg Redaktör: Lena Ramdani Text: Lena Ramdani, Peter Eneström Teknisk produktion: eneström ab Trycks på Svanenmärkt papper av Östertälje Tryckeri ex (2004)

3 Arbetslösa besökte Vidbynäs Ett sjuttiotal arbetslösa invandrare besökte den 25 november Vidbynäs. - Dels vill vi berätta vad en golfbana och en slottsanläggning kan betyda för regionen, och dels söker vi bra personal för vår verksamhet, säger Lotta Enjebo på Vidbynäs Golf & Konferens. I vår är det dags för både golf- och hotellanläggningen att anställa folk till verksamheten, och inför det kom Vidbynäs och arbetsförmedlingen överens om det här studiebesöket. - Arbetsförmedlingen har en avdelning för invandrare som är högutbildade, berättar Lotta Enjebo. De är intressanta för oss, men de har väldigt lite kunskap om golfanläggningar, och just golf är också omgärdat av en del fördomar och förutfattade meningar. Därför beslöt vi att bjuda hit hela gruppen, visa dem anläggningen och planerna och ge dem en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning. Ansökningar Under några timmar fick alltså gruppen se hela anläggningen och höra om de ambitioner och funderingar som finns inför 2005, både vad gäller golfen och hotelloch konferensanläggningen. Man fick möjlighet att ställa frågor både i grupp och individuellt, och kunde också lämna in ansökningshandlingar för de olika jobb som ska tillsättas i vår. - Det blev en fantastiskt bra genomgång, säger Lotta. Vi fick också in en hel del intressanta ansökningshandlingar, och alla var positiva vid besökets slut. - Nu ska vi sortera handlingarna och i januari tittar vi närmare på dem och går sedan vidare. Det fanns som sagt en del riktigt intressanta sökanden, och några bodde dessutom i Nykvarn. Nu är Lillhagaskolan väl på väg mot sin nya gymnastiksal. Den 24 november tog kommunalrådet Dan Fagerlund det första symboliska spadtaget i snön. Därmed är också all upphandling klar när det gäller den första etappen i omoch tillbyggnaden av skolan. DECEMBER 2004 TUTAN Första spadtaget på nya gymnastiksalen Klart i sommar - Vi håller på med ombyggnad och tillbyggnad av hus B, säger Nykvarns fastighetschef Per-Göran Skog. I och med att upphandlingen godkändes i kommunstyrelsen har vi alltså nu också kunnat ta det första spadtaget på gymnastiksalen. Vi sätter omedelbart igång med schakt- och grundläggningsarbetena. Den första etappen ska vara klar till skolstarten höstterminen Det innebär att de faktiska arbetena helst ska vara klara ungefär i juni, säger Per-Göran Skog. Då hinner vi besiktiga och åtgärda eventuella småbrister som kan finnas i god tid innan skolan startar. Klart 2006 Såväl kommunalrådet som skolchef Kent Påledal är glada över att arbetet nu har kommit igång. - Nu flyter om- och tillbyggnaden på fint enligt planen, säger Kent Påledal. Så fort arbetena i etapp 1 är färdiga räknar man med att kunna fortsätta med etapp 2, då även övriga hus ska byggas om. Det är främst C-huset som får en rejäl om- och tillbyggnad, men även mindre ombyggnader av entréer och gångar mellan byggnaderna kommer då till (se Tutan 1 och ). - Vi arbetar nu med att slutprojektera etapp 2 tillsammans med personalen, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Om allt går väl kan arbetena i etapp 2 i så fall komma igång efter vårterminens slut, och samtliga byggnader ska vara klara till höstterminen

4 TUTAN DECEMBER 2004 Budget i balans - och stora investeringar Budgeten för 2005 har några stora kännetecken. Dels det fortsatta arbetet med att utveckla en god kommunal ekonomi, med en budget i balans och utrymme för oförutsedda kostnader. Dels ett stort investeringsbehov som ligger framför oss, till exempel om- och tillbyggnaden av Lillhagaskolan. I budgeten ryms också en rad konkreta satsningar i olika verksamheter. Budgeten för 2005 omfattar nettokostnader för verksamheterna om nära 290 miljoner kronor. Till detta kommer finansiella kostnader om ungefär 10 miljoner kronor. Detta täcks genom skatteintäkter och statsbidrag om 291,4 miljoner kronor och finansiella intäkter på 14,5 miljoner kronor. Totalt budgeteras alltså ett överskott om 6 miljoner kronor för Investeringar Under 2005 påbörjas eller fortsätter en rad investeringar som hör till de största i kommunens historia, som t.ex. om- och tillbyggnaden av Lillhagaskolan samt utbyggnad av gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Av de totalt 74,8 miljoner kronor som är avsatta i investeringsbudgeten för 2005 går 77,1% till skola och förskola och 16,9% till samhällsbyggnad som gator, vägar och VA. Driftkostnader Kostnaderna för kommunens verksamheter fördelar sig så här i budgeten för 2005: Skola och förskola :- (55,1%) Fritid och kultur :- (3,5%) Vård och omsorg :- (24,0%) Samhällsbyggnad :- (5,3%) Kommungemensamt :- (12,1%) Skola och förskola Med hjälp av statliga pengar kan satsningen på ökad personaltäthet i skola och förskola fortsätta. En ny skolplan ska beslutas och särskilda insatser ska göras för att stärka föräldrasamverkan i skola och förskola. Under 2005 planeras två nya förskoleavdelningar öppnas. Inom IT-området ska en satsning göras på IT-utvecklingen i skolan, och en särskild skolportal ska arbetas fram, där kommunikationen mellan skola, föräldrar och elever underlättas (se också särskild artikel). Fritid och kultur Biblioteket får i det nya kulturhuset större och mer ändamålsenliga lokaler. En utredning om en ny idrottsplats ska också genomföras, liksom ett fortsatt arbete med att inrätta ett föreningsråd. Under året ska en skateboardramp byggas. Kommunen ska också ansvara för att en skridskoled för långfärdsskridsko på försök plogas på Yngern. Hälsans stig ska delvis dras om så att hela leden får belysning, och man ska också undersöka om särskilda ridleder kan anordnas. Vård och omsorg Antalet invånare i behov av försörjningsstöd ökade kraftigt andra halvåret Kommunen vill intensifiera arbetet för att vända denna trend. Under 2005 ska en vård- och omsorgsplan utarbetas. Dessutom ska ett gruppboende för vuxna funktionshindrade planeras - detta sker inom ramen för LSS och syftar till inflyttning tidigast Även andra insatser inom LSS ska förstärkas, bl a stöd till barn och ungdomar med Aspergers syndrom. Samhällsbyggnad Den stora investeringen är förstås det stora ombyggnadsprojektet Lillhagaskolan. Kommunen får därtill ökade lokalkostnader med den nya brandstationen. Arbetet med att få fram detaljplaner för bostadsbyggande ska fortsätta, och en satsning ska också göras för att förbättra VA-nätet, gator, vägar och trafiken. Kommungemensamt Inom rubriken Kommungemensamt finns en stor mängd kostnader som be-

5 DECEMBER 2004 TUTAN rör hela kommunen, t.ex. pensions- och vissa utbildningskostnader, fackliga kostnader samt kommunens hela ITkostnad. Den politiska organisationen för kommunen ska utredas med sikte på hur arbetet ska organiseras efter valet Ambitionen är att också utveckla näringslivet i kommunen, möjligen genom ett särskilt näringslivsråd. Under året ska arbetet med att utveckla Nykvarn till en hälsokommun påbörjas. Dessutom ska kommunens hemsida utvecklas ytterligare och informationstavlor sättas upp, bland annat om Yngern vid Lövnäsbadet och Hökmossbadet. Viktigt med buffert - Det här är en stram budget som syftar till att bibehålla ett kraftfullt grepp över kostnadsutvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Fagerlund i en kommentar till budgeten. Det innebär att vi tvingas till besparingar också 2005, även om de inte är lika omfattande som inför Dan Fagerlund menar också att det är viktigt att budgetera för ett positivt resultat, att ha en buffert i budgeten. - Hade vi inte gjort det inför 2004 så hade vi fått ett kraftigt underskott som skulle ha inneburit att vi inte hade klarat det balanskrav som staten ställer. Gäller att hålla budgeten! Ekonomichef Lena Henlöv är nöjd med den nya budgeten, men varnar för att det gäller att vara vaksam. Besparing på gymnasieresor Till nästa år räknar kommunen med att göra en besparing på kronor på gymnasieelevernas resor. - De som åker tåg till Strängnäs kommer att göra det som vanligt under vårterminen, säger skolchef Kent Påledal. Under tiden ska vi ta in anbud från både buss- och tågföretag, och räknar med att få ett mer fördelaktigt avtal till höstterminens start. - Visst har vi en förhållandevis bra ekonomi i Nykvarn, säger Lena Henlöv. Håller vi den i styr så har vi goda förutsättningar för framtiden. Förutsättningar Lenas varning är berättigad. Budgeten bygger på en rad förutsättningar, av vilka många är förhållanden som är svåra för oss i Nykvarn att påverka. Tillväxten i landet beräknas fortsätta - däremot minskar inte arbetslösheten förrän nästa år. Den beräknas dock fortsätta minska därefter. Skatteunderlaget beräknas öka något under 2005, med cirka 3,8%. Befolkningsökningen i Nykvarn har minskats något jämfört med tidigare prognoser. Statsbidraget till stöd och service för funktionshindrade minskar från 8,2 till 6,1 miljoner kronor. Särskilt statligt stöd för att öka personaltätheten i skola och förskola ger Nykvarn ytterligare 3 miljoner kronor år Personalkostnaderna ökar med ungefär 6 miljoner kronor. Känslighet Dessutom påverkas kommunens ekonomi ytterligare av andra förändringar i omvärlden: En löneökning om 1% kostar kommunen c:a 2 miljoner kronor En prisökning om 2% ökar kostnaderna med 2,5 miljoner kronor En minskning av skatte- och statsbidragsintäkter med 1% ger 2,9 miljoner kronor mindre i intäkt Att låna 10 miljoner kronor kostar c:a i ökade räntekostnader Att investera 10 miljoner kronor medför avskrivningskostnader på mellan kronor. - Så det finns anledning att vara vaksam. Vi har fått ihop en bra budget, men nu gäller det att leva efter den också, avslutar Lena Henlöv. Även elever som åker till Stockholm får en förändring. - Från och med höstterminen 2005 kommer kommunen enbart att bekosta resor med SL, ett så kallat terminskort för buss, tunnelbana och pendeltåg. Det blir betydligt billigare, säger Kent Påledal. TIM-kort kommer alltså inte att bekostas av kommunen. Terminskortet kommer att delas ut av respektive skola första skoldagen. Nykvarn säljer sin andel av Telge Energi När Nykvarn bildades blev den nya kommunen delägare i Telge Energi - Nykvarns andel av bolaget blev drygt 9 procent. I samband med den nya koncernkonstruktionen i Södertälje säljer nu Nykvarn sin andel till Södertälje för 210 miljoner kronor. Egentligen omfattar försäljningen även en fordran som Nykvarn har, men totalt omfattar alltså affären 210 miljoner kronor som ska betalas ut med 52,5 miljoner per år i fyra år. Lång förhandling Förhandlingarna har pågått i princip hela året, och för Nykvarns del var utgångspunkten enkel - att få en så bra överenskommelse som möjligt. - Med den nya konstruktionen med en stor koncern i Södertälje blev det omöjligt för Nykvarn att bli kvar som delägare, berättar Nykvarns ekonomichef Lena Henlöv. Alltså fanns detta alternativ inte kvar, så förhandlingarna kom att handla om en bra värdering och ett bra avtal för vår del. Plus eller minus? Det kan tyckas att resultatet borde få alla att jubla, men fullt så enkelt är det inte, säger Lena Henlöv. - Tidigare har vi fått en avkastning i form av ränta från Telge Energi på cirka sex miljoner kronor om året - och den går vi ju miste om från och med Mot detta ska man ställa de möjligheter försäljningen nu erbjuder, menar Lena. - Nykvarn står inför stora investeringsbehov de närmaste åren, med ombyggnaden av Lillhagaskolan, behov av ytterligare förskolor m.m. - Försäljningen innebär att vi kan möta det investeringsbehovet utan att behöva låna upp pengarna, och det är givetvis en fördel. Affären genomförs vid årsskiftet, efter beslut i de bägge kommunernas fullmäktige. 5

6 TUTAN DECEMBER 2004 Gruppboende för funktionshindrade Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska alla invånare ges möjlighet till ett boende som är anpassat till deras förutsättningar. För funktionshindrade i Nykvarn innebär det att kommunen nu ska arbeta med projektering och byggande av ett nytt gruppboende. - Vi har inventerat behovet och konstaterat att det skulle behövas sex lägenheter, säger Nykvarns vård- och omsorgschef Magnus Widén. Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett förslag på placering, storlek och kostnad för ett särskilt gruppboende. I första hand vill man att boendet ska vara någorlunda centralt beläget i Nykvarns tätort. Sedan finns en rad krav som styr utformningen - lägenheterna ska förstås vara handikappanpassade och ha en viss storlek, och det ska t ex finnas gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen med övernattningsmöjlighet och tvättstuga. - Ett sammanhållet gruppboende är bättre än sex anpassade lägenheter runt om i kommunen av flera skäl, säger Magnus Widén. Dels är samvaron viktig. Dessutom kan man kanske ha en övernattande personal istället för sex stycken. Gruppboendeformen passar en del personer bättre än att bo i enskilt, anpassat boende. Nu tittar man efter en bra placering och ska projektera för gruppboendet under nästa år, med målsättningen att ta det nya boendet i drift under Vi söker en rejäl tomt där det finns plats för både individuella uteplatser till lägenheterna och ordentliga ytor för gemensamma aktiviteter utomhus, säger Magnus. Ny förskola minskar barnomsorgskön Det finns för närvarande ungefär 40 barn i kommunens barnomsorgskö. För att dessa ska kunna erbjudas barnomsorg inom tre månader efter ansökan, som är kommunens ambition, så måste något göras i början av Björkesta förskola - Vi kommer att sätta upp en temporär förskola, Björkesta, i paviljonger i anslutning till Tallbackens förskola, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. - Den kommer att bestå av två avdelningar och blir temporär i avvaktan på en mer permanent lösning. Denna mer slutliga lösning är ännu inte bestämd. - Den skulle snarare omfatta kanske fyra avdelningar, säger Urban Dahlberg. Exakt hur många det blir och var förskolan ska ligga är ännu inte bestämt. Skolchef Kent Påledal är tills vidare nöjd med den temporära lösningen. - Nu klarar vi barnomsorgskön och kan börja planera för en mer långsiktig lösning för framtiden, säger han. Björkesta förskola öppnar den 1 februari. Förskolechef är Maria Letzén, tel , som även ansvarar för Taxinge förskola. Beredningsdirektiven klara Kommunfullmäktiges beredningsgrupper har nu fått sina beredningsdirektiv. Bland annat genom öppna möten ska de inhämta medborgarnas synpunkter i frågorna. Alla beredningsgrupper, utom barn och ungdom, ska redovisa en analys av uppdraget på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Demokrati, utveckling och utvärdering Beredningsgruppen ska utvärdera hanteringen av medborgarförslag i Nykvarns kommun och lämna förslag till förändringar. Ordförande är Yvonne Oward (np), tel , e-post Vård och omsorg Gruppen ska vara politisk referensgrupp i arbetet med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan. Ordförande är Carita Brännberg (np), tel , e-post Samhällsbyggnad och miljö Beredningsgruppen ska, med utgångspunkt i det tidigare uppdraget, genomföra en fortsatt fördjupning i frågan om att utveckla Yngern som rekreationsområde. Ordförande är Lembit Vilidu (m), tel Kultur och fritid Gruppen ska genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning samt lämna förslag på hur kultur- och fritidsverksamheten kan utvecklas inom de kommande 5-7 åren. Ordförande är Bob Wållberg (np), tel , e-post Barn och ungdom Beredningsgruppen är referensgrupp i arbetet med att ta fram en ny skolplan för Nykvarns kommun. Ordförande är Lennart Ygstedt (c), tel , e-post: 6

7 En flexibel centrumlösning En ny detaljplan för Nykvarns centrum har nu arbetats fram av kommunens samhällsbyggnadskontor. Det är en flexibel plan som ger möjlighet till förändring, ombyggnad och nybyggnad i centrum. Fram till den 9 januari kan du se samrådsförslaget på kommunkontoret, Centrumvägen 24 - och lämna synpunkter. Du hittar det också på kommunens hemsida under Bygga och Bo/Fysisk planering. Flera lösningar Detaljplanen innehåller lösningar till flera frågor om centrum. Om- och tillbyggnaden av det nya kommunkontoret, biblioteket och Folkets Hus har vi behandlat i andra sammanhang i Tutan. När det gäller övriga frågor handlar det främst om tre saker - upprustning av centrumbyggnaderna, förtätning med bostäder samt trafikfrågorna. Centrum - Vi har låtit olika grupper titta på centrumanläggningen under olika perioder, och har tagit fasta på de förslag som säger att vårt nuvarande centrum erbjuder goda möjligheter för en expansion, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Det gäller både handel och offentlig service, tandvård och vårdcentral med mera. Bostäder I samrådsförslaget finns också olika förslag till hur man kan förtäta med bostäder, både i nya byggnader och i om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. - I bästa fall skulle vi kunna bygga upp till 70 bostäder redan till 2006, säger Urban Dahlberg. Men planen rymmer också möjlighet till ytterligare cirka 100 bostäder. På bussgarageområdet ges möjlighet att uppföra flerbostadshus om två eller tre våningar. Uppe på åsen kan nya lägenheter byggas. Ytterligare 100 kan inrymmas i om- och tillbyggnader av befintliga centrumbyggnader. - Men detta kräver en verkligt ansvarsfull ekonomisk och arkitektoniskt hänsynsfull analys, säger Urban Dahlberg. Trafiken Trafikfrågorna var det som väckte flest frågor på det välbesökta samrådsmötet den 23 november. - Det är framför allt trafiksituationen på Michael Wincklers väg och Gammeltorpsvägen som måste få en bra lösning, säger Urban Dahlberg. Tidplanen är förstås beroende av vad som framkommer i det fortsatta planarbetet. Det pågående samrådet avslutas den 9 januari 2005 och därefter sammanställs alla inkomna synpunkter. En formell utställning planeras till mars. Förhoppningsvis kan detaljplanen vinna laga kraft sommaren Om allt klaffar kan vi i så fall påbörja en ombyggnad omedelbart därefter, säger Urban Dahlberg. Och sedan skulle också de första centrumbostäderna kunna stå klara för inflyttning DECEMBER 2004 TUTAN Byggande på gång Kommunfullmäktige har nu antagit detaljplaner för tre områden där bostäder ska byggas. Det handlar om Sundsör 2:1, där planen omfattar 38 friliggande småhus, Hällby 5:11 (Nygårds Backar), där ett 50-tal villor planeras och Östra Kumla 2:4 (Sätra Gård), där cirka 40 villor kan byggas. Det senare området har överklagats av en närboende. Området ligger ungefär 1,5 kilometer norr om Strängnäsvägen och gränsar till Sätra Gård. - Ärendet ska nu prövas av länsstyrelsen, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Nygårds Backar ligger väster och sydväst om Nygårds Hagar och norr om Överblick, och där är nu ett exploateringsavtal klart. I avtalet fastslås att exploatören ska bygga en bussvändslinga samt en gång- och cykelväg från Nygårds Hagar till det nya området. När det gäller Sundsör finns det också en överklagan, men denna gång är det kommunen själv som överklagar länsstyrelsens beslut. - Vi har fått ok för 30 av husen, men för de övriga ville inte länsstyrelsen godkänna undantag från strandskyddet. Det vill vi ha prövat, och därför har vi överklagat beslutet, säger Urban Dahlberg. Åka skridskor i vinter? Snart är vintern här på riktigt och vi vill därför berätta var ni kan åka skridskor i Nykvarn. - Precis som förra året kommer vi att ha allmänhetens åkning på lilla planen på Nykvarns IP, ingång från Gammeltorpsvägen, berättar kulturoch fritidssamordnare Lottie Palmborg. Isbanor kommer även att spolas vid Turingeskolan, Maskinförarevägen/Valsarevägen och Orrvägen/ Tjäderspelsvägen. Samtliga planer kommer att spolas i mån av väder. 7

8 TUTAN DECEMBER 2004 Laxen - en kooperativ veteran Förskolan Laxen i Taxinge är redan en veteran - föräldrakooperativet startade redan 1991, och har varit en populär förskola ända sedan starten. Det var en samling entusiaster i Taxinge som i början av 90-talet retade sig på att det inte fanns någon barnomsorg i deras, lite avsides liggande, del av världen. Tillsammans med kyrkan startade de ett föräldrakooperativ i den kyrkoägda byggnaden i Taxinge. Rycker in Sedan dess har Laxen levt vidare och växt. Idag har man 19 barn i en avdelning, och kommer från och med nästa år att ta emot barn även från andra delar av kommunen. - Vi hade en rejäl kö, men den försvann när man öppnade Taxinge förskola, berättar föreståndare Lillemor Björn. - Då blev vi först lite oroliga - vi hade ju alltid haft en kö hit, och nu var den borta. Men vi har fått ett otroligt bra stöd både från kommunen och från föräldrarna, och nu märker vi att efterfrågan fortsätter. Nu kan vi dessutom ta in barn från andra delar av kommunen, eftersom det finns föräldrar som uppskattar den här typen av barnomsorg. När Tutan besöker Laxen sitter barnen i ring på golvet tillsammans med personalen och övar sånger inför Luciafirandet på slottet. Därefter går man och 8 äter i den trevliga matsalen. Det syns ingen som helst skillnad mot vilket dagis som helst, möjligen med undantag av den mysiga byggnaden och den fantastiska naturen runt omkring. - I verksamheten skiljer vi oss inte mycket, säger Lillemor Björn. Föräldrarna har till exempel ingen personaltjänst, utan det är anställd personal som jobbar här. Föräldrar rycker in vid sjukdom eller annan frånvaro, men hittills i år har det inte blivit många timmar där det har behövts heller. Viktigt att få ordning på fingrarna när man ska sjunga lusse-sånger på slottet! Nära kontakt Den stora skillnaden, menar Lillemor, är den nära kontakten mellan barn, personal och föräldrar. - Föräldrarna är ju vår arbetsgivare, och det gör det mycket enklare och snabbare att hålla en levande dialog om verksamhet, mål och ambitioner, säger hon. - Dessutom är alla föräldrar engagerade i olika grupper som arbetar med utemiljön, innemiljön, aktiviteter och ekonomi. Allt det här gör Laxen unikt, tycker Lillemor, och det finns ett exempel som är mycket talande: - Vi har knappast någon personalomsättning. Har man väl börjat här blir man kvar - själv har jag mycket svårt att tänka mig att gå tillbaka till en traditionell, kommunal arbetsform efter det här. Sagoaktigt Vi besöker Laxen på vintern, och det är något nästan sagoaktigt att åka ut på de vintriga småvägarna, se den lantliga miljön och ana slottet framför oss. Framför själva förskolan kommer en travhäst med kusk förbi - här tränas travhästarna året runt. Här har man inte nära till naturen - man befinner sig mitt i den. Mälaren ligger alldeles inpå knutarna, massor av utrymmen för lek och utflykter. Inte undra på att Laxen är populärt!

9 DECEMBER 2004 TUTAN Bengt Persson har utnämnts till ny kommunchef i Nykvarns kommun. Bengt börjar sin anställning den 1 mars Bengt Persson är 56 år och arbetar idag som divisionschef i Nyköpings kommun med ansvar för bl.a. utredning, ekonomi, personal, IT, bygg och miljö samt räddning och säkerhet. - Vi är glada över att ha kunnat rekrytera en så erfaren och kompetent person som Bengt. Hans kunskaper kommer att komma väl till pass i den fortsatta expansionen av Nykvarn, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Fagerlund. Bengt är utbildad socionom på förvaltningslinjen och har en lång erfarenhet från den kommunala världen. - Jag har bland annat arbetat som kommundirektör i Heby kommun, kommundelschef i Gottsunda kommundel i Den 1 januari tillträder Patric Klinger som biträdande rektor på Björkestaskolan. Patric kommer närmast från Skytteholmsskolan i Solna. - Men jag kände att jag ville ägna mig på heltid åt skolutvecklingsfrågor, säger han. Patric Klinger har arbetat i åtta år som lärare i NO och matematik i olika delar av landet. - Det var i Sandviken mitt intresse växte för utveckling av IT-verksamheten, berättar han. Andra områden har varit att utveckla arbetslagstanken, hur man bäst tillvaratar per- Namn: Bengt Persson Ålder: 56 år Bor: Nyköping Familj: hustru och hund Intressen: segling, hus och trädgård samt gården i Skåne. Tycker mycket om att läsa, men just nu blir det mest kassettböcker i bilen. Är intresserad av idrott - även motionsidrott. Fast den senaste tiden har det varit dåligt med det... Vår nye kommunchef Uppsala kommun samt kommundirektör i Nyköpings kommun. Vad lockade dig att söka tjänsten som kommunchef i Nykvarn? - Jag attraherades av att Nykvarn är en ung kommun som är under utveckling både när det gäller den kommunala verksamheten och näringslivet. Den kommunala organisationen med en enda verksamhetsnämnd tilltalade mig också. Vilken blir din viktigaste uppgift som kommunchef? - Som kommunchef ska jag skapa en bra plattform för verksamheten. Det innebär bland annat att bilda en brygga mellan politiken och tjänstemännen och skapa ömsesidigt förtroende. - Det handlar också om att ge medarbetarna trygghet i arbetet och möjlighet att utvecklas. Det ska vara roligt att gå till jobbet, det tycker jag är viktigt! Patric Klinger till Björkesta sonalens kompetenser. Dessa frågor, plus arbetsmiljöfrågor, kommer att bli de huvudsakliga arbetsområdena för mig på Björkestaskolan. Nygammal VD på Nybo Johan Tynnerström, tillförordnad VD på Nykvarnsbostäder, har nu formellt anställts som VD för företaget. Bland de 45 sökande till tjänsten fastnade bolagets styrelse för Johan, som nu alltså går från visstidsanställning till fast anställning. Johan var med och startade Nykvarnspartiet, men beskriver sig som politiskt engagerad snarare än politiskt aktiv i ett parti. Han tycker det är sakfrågorna som direkt berör oss här i Nykvarn som är viktiga. - Eftersom jag bor här med hustru och våra fyra barn är jag givetvis intresserad av sådana saker som känns angelägna för oss, som t.ex. samhällsbyggnad och bostadsutveckling. Som nykvarnspartist satt Johan som suppleant i NyBos styrelse. När VD-tjänsten blev vakant tillfrågades Johan av styrelsen om han inte tillfälligt kunde bli anställd som VD. Detta tackade Johan ja till. Därefter har Johan, enligt styrelsen, gjort ett bra jobb med att utveckla NyBo. När så VD-tjänsten utannonserades var Johan en av de sökande. - Jag ville jobba vidare med att utveckla NyBo säger han. Så nu ser jag fram emot den kommande tiden - det finns mycket att göra, och det ska bli roligt att vara med i det arbetet! För dig som undrar så har Johan nu utträtt ur Nykvarnspartiet för att på så sätt kunna vara partipolitiskt obunden i sitt fortsatta arbete. 9

10 TUTAN DECEMBER 2004 På Norra Stationsvägen ligger Solhöjdens dagverksamhet. Här kan tre gravt funktionshindrade personer tillbringa dagarna med massor av viktiga - och roliga - aktiviteter. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vissa funktionshindrade erbjudas daglig verksamhet. Detta är viktigt av flera skäl - dels för att upprätthålla och utveckla olika färdigheter, men dels också av rent sociala skäl. På det här sättet kan deltagarna få ett mycket rikare liv, vara tillsammans med andra, komma ut i naturen och själva vara aktiva. Sedan augusti Inger, Yvonne och Sophie arbetar på Solhöjden sedan i augusti, då verksamheten startade. - Vi startade med tomma lokaler, skrattar Inger och Yvonne. Vi fick sitta på golvet de första dagarna. Det blev väldigt improviserat i början. Verksamheten ska utvecklas i nära samverkan med deltagarna och deras anhöriga och personliga assistenter. Inger och Yvonne är utbildade för just den här typen av arbete, medan Anneli har kommit in på ett vikariat för Sophie efter en tid som personlig assistent. - Vi går på kurser och utbildningar, och så sätter vi upp mål som vi strävar mot. Det kan t.ex. handla om att en deltagare ska gå regelbundet i gåstolen, så att han bibehåller och kanske utvecklar förmågan att gå. Samspelet mellan de tre och de funktionshindrade är alltså viktigt - personalen lär sig snart att tyda kroppsspråk, ljud, uttryck och humörsvängningar för att läsa av reaktionerna på verksamheten. Mycket intryck Verksamheten går i stora delar ut på att stimulera olika sinnesintryck. - Vi arbetar mycket med sjukgymnastik, och taktil (berörande) stimulans och massage, berättar de. Men vi har 10 Aktiva dagar på Solhöjden också många rutiner med sång, ljud och ljus. En vanlig arbetsdag börjar med en morgonsamling där man sjunger, tänder ljus och pratar om dagens aktiviteter. - Då läser vi också ur deltagarnas kontaktböcker. Kontaktböckerna är vår löpande kontakt med anhöriga och personliga assistenter. Där dokumenterar både vi och de allt, så att vi ska kunna se hur de funktionshindrade har mått och vad som har hänt under tiden de är hos den andra omsorgsgivaren. Mitt på förmiddagen fikar man tillsammans, och därefter är det dags för de individuellt schemalagda aktiviteterna - det kan vara en promenad, övningar i gåstol, att laga mat tillsammans eller något liknande. - Ofta försöker vi ta promenader tillsammans, och passar då också på att göra olika ärenden som berör verksamheten, säger Yvonne. Efter lunchen är det vila, och därefter vanligen sjukgymnastik. Därefter påbörjas påklädning och förberedelse inför hemfärden. Tillsammans med toabesök och vardagssysslor fyller detta dagarna mer än väl. Jennie får ljusupplevelser av Yvonne, Anneli och Inger på Solhöjdens dagverksamhet. Uppskattas En gång i veckan åker man och badar, och regelbundet besöker man också en sjukgymnast i Tullinge. Det är påfallande hur varm och kärleksfull relationen är mellan Yvonne, Inger och Anneli och deltagarna. Det är också tydligt att aktiviteterna uppskattas. - Vi anstränger oss mycket för att dokumentera allt och prata om det, för att kunna dra slutsatser om hur vi bäst ska göra för att de ska må bra, säger Yvonne, Inger och Anneli. Vi har en god kontakt med anhöriga och personliga assistenter, vilket också är viktigt för att verksamheten ska bli bra. - Vi vill kort och gott att de funktionshindrade ska har ett så lyckligt liv och så bra dagar som bara är möjligt, avslutar de. Dagverksamheten på Solhöjden är organiserad inom handikappomsorgen i Nykvarns kommun och ansvarig för verksamheten är Birgitta Hauru Jonsson. Vill du veta mer om verksamheten kan du kontakta henne på tel eller

11 Ansiktslyftning för hemsidan Nykvarns kommuns hemsida håller på att få en ansiktslyftning. Utseendet och innehållet blir inte radikalt annorlunda, men bakom kulisserna sker mycket som är av stor betydelse för hemsidans kvalitet och möjligheter. Hemsidan är redan ett viktigt och uppskattat verktyg i kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Den kom till när kommunen bildades och fick en ordentlig översyn så sent som i februari Här kan du få massor av information, hämta hem blanketter och låna böcker med mera. Mer levande Men nu ska hemsidan bli ännu mer levande, säger Nykvarns kommuninformatör Lena Ramdani. - Vi byter webbpubliceringsverktyg, berättar hon. Det innebär att vi har samma verktyg för att lägga ut information på vår hemsida som på vårt intranät och på vår kommande skolportal. - Och att ha samma verktyg för alla tre webbplatserna underlättar arbetet betydligt, vilket bör leda till att hemsidan både kan utvecklas och hållas ännu mer aktuell. Den nya hemsidan kommer att fungera lika bra med alla webbläsare och på både PC och Mac. Utvecklar En bra hemsida är viktig för att nå ut med information till medborgarna, men den är också viktig ur demokratisynpunkt. Den s.k. 24-timmarsmyndigheten, där i det här fallet kommunen finns tillgänglig dygnet runt med information på nätet, är en sådan aspekt. En annan är s.k. e-demokrati, där diskussionsforum, chatt och ingår som verktyg i en dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Den nuvarande hemsidan ska få en ansiktslyftning. - Du kommer att kunna hitta kommunens samtliga politiker, med namn, telefon och adress på hemsidan, säger Lena Ramdani. Vi räknar med att kunna erbjuda ett diskussionsforum, där vi kan lägga ut information om en särskild fråga och öppna forumet för synpunkter och inlägg från läsarna. En sorts direkt kommunikation med beslutsfattarna. - Ytterligare utveckling är också möjlig. Vi tittar på möjligheten att lägga ut vårt ärendehanteringssystem på nätet, vilket innebär att besökaren kan söka på en viss fråga och få fram den dokumentation som finns tillgänglig i ärendet. - Vi planerar att lägga ut den nya sidan i slutet av januari, säger Lena Ramdani. Sökes: kontaktpersoner/familjer Har du tid över, intresse, engagemang och en portion sunt bondförnuft? Då vill vi ha dig som kontaktperson och/eller kontaktfamilj! Du blir ett viktigt stöd för barn, ungdomar och vuxna. Är du intresserad? Slå oss en signal så får vi chansen att bjuda på en kopp kaffe och berätta mer. Välkommen att ringa till: Socialsekreterare Annicka Nyström, tel Hon träffas säkrast kl DECEMBER 2004 TUTAN Egen portal för skolan Nykvarns skolor kommer att få en egen portal på nätet under Det kommer att ge t.ex. föräldrar helt nya möjligheter att få information om skolan och dess verksamhet, även i detalj. - Det finns några kommuner i Sverige som har utvecklat skolportaler, men det är ett relativt nytt område, säger Nykvarns kommuns IT-chef Anna Sundquist. En länk Portalen blir en kommunikationslänk för alla de som berörs av skolans verksamhet. Här kan föräldrar, elever, personal och andra berörda gå in för att få just den information man berörs av. - Portalens innehåll är behörighetsstyrt, så man kommer bara att kunna se den information man har rätt att ta del av, säger Anna Sundquist. Vad är det då man kan se i skolportalen? - Det kan vara allt möjligt i smått och stort, säger Anna. Föräldrar kan exempelvis gå in och se skolschemat, vilka prov som hålls och när, vilken skolmat man har olika dagar. Man ska kunna anmäla sjukdom och lämna andra meddelanden här. - Eleverna kan arbeta i gemensamma projekt, ha tillgång till viktig information om sin skolgång och liknande. Även klassernas veckobrev kan finnas tillgängliga här. Under året Portalen ska utvecklas under året som kommer. - Vi ska göra en behovsanalys med skolledning, lärare, elever och föräldrar, berättar Anna Sundquist. Därefter ska vi utbilda lärare och få ut fler datorer till skolorna. Sedan låter vi en pilotklass testa systemet en tid, och därefter lägger vi ut portalen. - Före utgången av 2005 räknar jag med att skolportalen ska vara igång. 11

12 TUTAN DECEMBER 2004 Det händer i Nykvarn december-februari: TURINGE-TAXINGE Hembygdsförening Torsdag 13/1 Julfest i Smedsbygget Kl Torsdag 27/1 Filmafton i Smedsbygget Kl Hembygdsföreningen visar lokalt producerad smalfilm om Nykvarn. Söndag 6/2 Öppet Hus i Smedsbygget Kl Torsdag 10/2 En karta berättar... Kl Hembygdsföreningen berättar om hur delar av Turinge socken såg ut Söndag 20/2 Årsmöte i Smedsbygget Kl Sagostund på BIBLIOTEKET Fredagar 21 januari - 29 april kl har biblioteket sagostund för barn 3-5 år. OXVRETEN Söndagar 5/12-20/3 Kl servering i Oxvretens klubbstuga.. Söndag 6/2 Barnens Vasalopp Information och tider publiceras senare på kommunens hemsida. Kultur på Lugnet FOLKETS HUS Kommunfullmäktige Torsdag 16 december kl Torsdag 27 januari kl Skoldebatt! Torsdag 24 februari kl Onsdag 23 mars kl Obs! hålls i Taxinge. I anslutning till sammanträdena anordnas ett politikercafé kl , där du som medborgare kan sitta ner och diskutera frågor med politikerna. Tomterock i Folkets Hus Rock & Cult arrangerar Tomterock i Folkets hus lördagen den 18 december. Se hemsidan för mer information och tider. Under många år har Leif Eriksson ägnat sig åt högläsning på olika institutioner i Södertälje. Nu när han har gått i pension kan han äntligen ta itu med det han velat länge - högläsning och kultur på Lugnet i Nykvarn. Julkonserter Lördag 18/12 kl i Taxinge kyrka. Söndag 19/12 kl i Turinge kyrka. INNEBANDY i Björkestahallen Lördag 18/12 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - Flens IBF Lördag 15/1 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - IBF Kringelstaden Lördag 29/1 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - IFK Gnesta Lördag 19/2 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - Helgesta IBK I evenemangskalendern som finns på hittar du mer information om vad som händer i kommunen. - Jag har läst högt på olika ställen i Södertälje under flera år i ABF:s regi, berättar Leif. De senaste åren har tanken på att göra samma sak i Nykvarn växt sig allt starkare. Varje fredag Sedan augusti har därför Leif startat en liknande verksamhet på Lugnet. Varje fredag kommer han till Lugnet och läser högt för alla som vill lyssna. En och en halv timme brukar han hålla på, men då ingår det också en 12 stunds fika i besöket. - Och var fjärde vecka har vi också en stunds musik med Kaj Lövqvist, berättar Leif. Det märks hur viktig musiken är, särskilt för människor som lider av demens och har svårt att hitta fotfäste i samvaron i övrigt. Musiken når alltid fram. Just nu läser han i Glasfåglarna av Elsy Johansson, den första boken i en trilogi, så det talar för att verksamheten fortsätter ännu en lång tid. - Javisst, jag ser ju hur glada de som kommer blir av att höra på bra litteratur. Man kan se det i deras ögon, och dessutom brukar många säga det vid fikat. De vill alltid försäkra sig om att jag kommer även nästa vecka. Till träffen den 17 december tänker man göra musikstunden till en särskild julunderhållning.

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN Nykvarns kommuntidning Nr 4-06 Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN TUTAN DECEMBER 2006 Vår nye IFO-chef I

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Fixar-Bror ger snabb hjälp Nystartad forskarförening Teckningstävling avgjord Älvsbyföretag med anor NR 4 / 2006 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År KRÖNIKAN Så gick det till när farfar

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer