Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl , ajournering kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Jacques Öhlund samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 24 april 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Jacques Öhlund Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Jan-Erik Persson (S) Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Anders Åkerberg (S), 26 pkt 1-22, kl , tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP) Erik Persson (S), tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP), 26, pkt Lars-Gösta Nilsson (M), tjänstgör för Christer Akej (M) Josefin Björnqvist (M), tjänstgör för Bo Håkansson (M) Paul Frogner-Kockum (KD), tjänstgör för Carl Strömberg (M) 26, pkt Carl Strömberg (M), 26 pkt 1-22, kl Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Övriga närvarande: Erik Persson (S), 26 pkt 1-22, kl Agne Johnsson (ÖP) Paul Frogner-Kockum (KD), 26 pkt 1-22, kl Ing-Marie Jacobsen (F!) Anand Andersson, projektledare gata/park, 28 Bengt Bengtsson, miljöstrateg/kommunekolog, 28 Björn Ericson, enhetschef VA, 28 Camilla Nilsson, VA-abonnentansvarig 28 Eva Ferlinger, planarkitekt, 28 Evelina Simonsson, planarkitekt, 28 Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Jan Lundmark, projektledare, 28 Joel Hedin, planarkitekt, 28 Ronny Wallin, 28 Simret Kidane, ekonom, 28 Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Annette Knutsson, nämndsekreterare Åke Norrman, förslagsställare medborgarförslag, 27 Göran Bengtsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Östen Ekengren, IVL, 28 Arne Nilsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Andreas Gustafsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Leif Malmströmer och Bengt Eriksson, Kivik Art Centre intresseförening, 28

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 26 Sid 5 Presentation av medborgarförslag, 27 Sid 8 Information, 28 Sid 9 Redovisning av delegeringsbeslut, 29 (dnr 2015/29) Sid 10 Ekonomisk rapport (dnr 2015/272), 30 Sid 11 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget , 31 (dnr 2014/66) Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster, 32 (dnr 2014/66) Sid 12 Sid 13 Skollokalprojekt, slutredovisning, 33 (dnr 2013/174) Sid 14 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering, 34 (dnr 2014/1049) Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer), 35 (dnr 2015/271) Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga", 36 (2014/746) Sid 15 Sid 16 Sid 17 Godkännande av hyresavtal på Södra kajen, 37 (dnr 2015/124) Sid 18 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, 38 (dnr 2014/134) Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark, 39 (dnr 2014/276) Sid 19 Sid 20

4 4 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr , 40 (dnr 2014/1016) Sid 21 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk, 41 (dnr 2015/294), Sid 22 Färjelinje Simrishamn-Bornholm, 42 (dnr 2015/295) Sid 23 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant, 43 (dnr 2015/220) Sid 24 Planredovisning, 44 (dnr 2015/270) Sid 25 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn, 45 (dnr 2015/221)5 Sid 26 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, 46 (dnr 2015/114) Sid 29 Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning, 47 (dnr 2015/236) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning, 48 (dnr 2015/217) Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande, 49 (2015/120) Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd, 50 (dnr 2015/196) Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader, 51 (dnr 2015/297) Sid 32 Sid 34 Sid 36 Sid 38 Sid 40 Utse representant till Biogasföreningen, 52 Sid 44 Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti 2015, 53 (dnr 2014/347) Sid 45 Kurser och konferenser, 54 (dnr 2015/200) Sid 46 Meddelanden 2015, 55 (dnr 2015/30) Sid 47

5 5 26 Ändring av föredragningslistan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: 1. Godkännande av hyresavtal på Södra kajen. 2. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Utse representant till Biogasföreningen. Genomgång av ärendena sker enligt följande: 1. Pkt 2b - Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toaletter (dnr 2014/504) 2. Pkt 2a - Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (dnr 2014/959) 3. Pkt 16 - Färjelinje Simrishamn-Bornholm, Allinge (dnr 2015/295) 4. Pkt 15 - Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk (dnr 2015/294) 5. Pkt 3f - Rapport, bekämpningsmedel (2015/368) 6. Pkt 13 - Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark (dnr 2014/276) 7. Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr (dnr 2014/1016) 8. Pkt 3a - ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson 9. Pkt 23 - Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande (dnr 2015/120) 10. Pkt 24 - Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd (dnr 2015/196)

6 6 26 forts 11. Pkt 18 Planredovisning (dnr 2015/270) 12. Pkt 19 - Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn (dnr 2015/221) 13. Pkt 20 - Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 (dnr 2015/114) 14. Pkt 21 - Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning (2015/236) 15. Pkt 22 - Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning (dnr 2015/217) 16. Pkt 25 - Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader (dnr 2015/297) 17. Pkt 2e - Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Västra Parkskolan (dnr 2015/227) 18. Pkt 11 - Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" (dnr 2014/746) 19. Extra ärende Godkännande av hyresavtal på Södra kajen (2015/124) 20. Pkt 2d - Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen (Andreas Gustafsson) (dnr 2015/171) 21. Pkt 3b Personalärenden 22. Pkt 8 - Skollokalprojekt, slutredovisning (dnr 2013/174) 23. Pkt 5 - Ekonomisk rapport (dnr 2015/272) 24. Pkt 6 - Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget (dnr 2014/66) 25. Pkt 7 - Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster (dnr 2014/66) 26. Pkt 9 - Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering (dnr 2014/1049) 27. Pkt 10 - Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) (dnr 2015/271) 28. Pkt 17 - Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant (dnr 2015/220) 29. Pkt 3c - Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218)

7 7 26 forts 30. Pkt 3d - Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) 31. Pkt 3e - Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) 32. Pkt 4 - Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29) 33. Pkt 12 - Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla (dnr 2014/134) 34. Extra ärende; Utse representant till Biogasföreningen. 35. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Pkt 26 - Kurser och konferenser (dnr 2015/200) 37. Pkt 27 Meddelanden (2015/30)

8 8 27 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: I ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toalett: Åke Norrman (dnr 2014/504) Skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn: Göran Bengtsson (dnr 2014/959) Skapa ett Föreningarnas hus av Västra Parkskolan: Arne Nilsson (dnr 2015/227) Utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen: Andreas Gustafsson (dnr 2015/171) Konstgräsmatta i Kivik, mellan sporthallen och Äppelgården: Rose-Marie Wilhelmsson (dnr 2015/167) Inbjuden, men avstod från att komma.

9 9 28 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson informerar. 2. Personalärenden Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 3. Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218). Nämnden kommer att 21 maj 2015 börja sammanträdet tidigare för att kunna arbeta med dessa punkter. 4. Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) Fredrik Ramberg (SD) redogör. Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar om pågående åtgärder. 5. Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 6. Rapport, bekämpningsmedel Björn Ericson, enhetschef VA informerar. 7. Leif Malmströmer och Bengt Eriksson från Kivik Art Centre intresseförening presenterar sina önskemål.

10 10 29 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

11 11 30 Dnr 2015/272 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ekonomisk rapport med helårsprognos för tiden Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisad rapport med helårsprognos

12 12 31 Dnr 2014/66 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse begärt utökad investeringsbudget. Förslaget löper över fyra år. Det handlar om investeringar för att undvika kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Om kapitalförstöringen fortsätter kan man utgå från att underhållskostnaderna inte bara ökar utan ökar extra mycket då man nått ett sådant läge där åtgärderna som måste vidtas blir allt dyrare. Av skrivelsen framgår belopp och var det krävs reinvesteringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden, , med bilagor A och B Överläggningar Lars-Gösta Nilsson (M) föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för realistisk redovisning av hur mycket som kan hinnas med under innevarande år. Nämnden enas om att en återremiss skulle fördröja den politiska beslutsprocessen så i den grad att det skulle äventyra påbörjande av investeringar under år SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Simrishamns kommun genomför projekt enligt bilaga A under den tid som anges för att undvika fortsatt kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Anslag beviljas till projekten enligt kostnader som anges i bilaga A. Lån tas upp för att finansiera investeringarna. ges i uppdrag att genomföra projekten. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

13 13 32 Dnr 2014/66 Budget begäran om kompensation för hyresförluster Simret Kidane, ekonom redogör. Hyresförlusterna ska redan vara kompenserade i budget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontrollera att förvaltningen kompenserats för samtliga tomma lokaler. Uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde i maj Beslutet expedieras till: UIf Widemark, enhetschef fastighet Simret Kidane, ekonom

14 14 33 Dnr 2013/174 Skollokalprojekt, slutredovisning (Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 april 2015 lämnat en slutredovisning av rubricerade projekt. Samtliga projekt är färdigställda och lokalerna har tagits i bruk. Skrivelsen redogör för ekonomi/inkomna anbud, kostnadsläge, de fyra olika projekten och en ekonomisk översikt Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/slutredovisning, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna slutredovisning, daterad 1 april 2015, avseende de genomförda ombyggnaderna av Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

15 15 34 Dnr 2014/1049 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering. Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma avtalshanteringen avseende styrning, tillgänglighet, riktlinjer rörande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning. Beslutsunderlag Revisionens skrivelse, inkommen Kommunstyrelsens beslut , 24 med tillhörande dokument (tillämpningsanvisningar daterade och riktlinjer för direktupphandling daterad ) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Av kommunstyrelsens antagna riktlinjer tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy framgår tydligt verksamhetschefers ansvar. För att klara detta ansvar krävs utbildning. Alla enhetschefer ska utbildas. Det är viktigt att förstå sitt uppdrag och sin roll. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till regler för upphandling. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer ska vara vägledande. Reglerna ska antas av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges vidare i uppdrag att arbeta fram rutiner. Rutinerna ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunledningskontoret (Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg) för kännedom

16 16 35 Dnr 2015/271 Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) Smart Energy Sweden önskar att under 9 år och 364 dagar arrendera del av fastigheten Kvarnby 15:238, Skillinge, för att kunna sätta upp en mackcontainer för att erbjuda tankning av diesel och bensin. Beslutsunderlag Avtal om anläggningsarrende samt brev och information från Smart Energy Sweden Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Nämnden är enig om att det är positivt med möjlighet att tanka i Skillinge. Avtalet måste dock kompletteras med försäkran i vissa delar. Förslag till beslut på sammanträdet Klas Göthe (FP): Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Klas Göthes förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Klas Göthe (FP) Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutet expedieras till: Smart Energy Sweden

17 17 36 Dnr 2014/746 Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att sälja ett antal fastigheter. För fastigheten Gladsax 13:36 finns det efter annonsering och visningar en aktuell köpare som vill betala kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 87. Av köpare undertecknat köpekontrakt SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja fastigheten Gladsax 13:36 för köpeskillingen kronor till Marika och Bo Melin, enligt föreliggande köpekontrakt. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Köpare (för kännedom)

18 18 37 Dnr 2015/124 Godkännande av hyresavtal på Södra Kajen (7001 rum ) Hyresavtal för laborationslokaler på Södra kajen, Simrishamn. Lokalerna hyrs in för att användas i den kommunala verksamheten. Avtalet löper under tiden Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 49 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna upprättat hyresavtal. Uppdra åt Ulf Widemark, enhetschef fastighet, att underteckna hyresavtalet (7001 rum ) gällande lokaler på Södra kajen.

19 19 38 Dnr 2014/134 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla Stiby & Gärsnäs Byalag har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, så att möllan får ett skydd för den invändiga miljön. Länsstyrelsen är den instans som kan byggnadsminnesförklara område, park, trädgård eller annan anläggning. Kommunen är ägare utav fastigheten. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Rapport från besiktning av Sven Palm Detaljplan, laga kraft Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 och 14 s beslut, , 140 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT avslår medborgarförslaget. avser inte att ansöka om att byggnadsminnesförklara aktuell mölla till Länsstyrelsen med hänvisning till nyligen antagen detaljplan och ökad risk för begränsning av användningen. Beslutet expedieras till: Stiby & Gärsnäs Byalag Kommunfullmäktige (för kännedom)

20 20 39 Dnr 2014/276 Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark Simrishamn har genom sina kommunfullmäktigeledamöter Carl-Göran Svensson, Mats Carlsson och Håkan Erlandsson kommit in med en motion där man utvecklar sina tankar om Lunnamöllans vattentäkt och det beslut Miljöförbundet tagit som skulle innebära ett totalstopp för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde från och med Man poängterar de konsekvenser beslutet kan medföra och frågar vad kommunen och Miljöförbundet tänker göra åt detta.. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar kl SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE föreslår med nämnda motiveringar i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 8 april 2015, att anse motionen besvarad. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

21 21 40 Dnr 2014/1016 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr Havs och Vattenmyndigheten har inbjudit till samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkteri skrivelse daterad 13 april Förvaltningen har låtit meddela Havs och Vattenmyndigheten att ärendet kommer att lämnas fram vid samhällsbyggnadsnämnden sammanträde idag, och att om ytterligare synpunkter skulle komma fram så kommer dessa att redovisas. Beslutsunderlag Samrådshandlingar kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, daterat 13 april 2015, godkänns såsom nämndens svar. Beslutet skickas till: Havs- och vattenmyndigheten

22 22 41 Dnr 2015/294 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt Avloppsreningsverk (ARV) Stengården verka för ett innovativt samarbete för att med praktiska insatser arbeta för ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även arbeta mot ett mer övergripande Morgondagens kommunala vattenrening som ger en produktionsanläggning av nyttigheter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar klockan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen kan starta upphandlings- och genomförandeprocessen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT på förslag av Christer Vigren (ÖP) Finansiering sker genom delvis omdisponering: Stengården Simrishamns IVL projektet Borrby- Hammenhög, sanering avloppsledningar Kivik-Brösarp, vattenledning Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

23 23 42 Dnr 2015/295 Färjelinje Simrishamn-Bornholm (Allinge) Simrishamns Rederi AB har önskemål om att få bedriva färjetrafik mellan Simrishamn och Bornholm (Danmark). För detta krävs en överenskommelse med kommunen för kajplats, kajområde, lager, terminal och biljettförsäljning. Rederiet har behov av hela byggnaden för lager förutom det som behövs för färjetrafiken. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på överenskommelse som, med vissa mindre justeringar, utgår från tidigare avtal när färjetrafiken var igång. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Överenskommelsen har inte undertecknats av motpart. Avtalets längd diskuteras. Vilken flagg seglar fartyget under? SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Överenskommelsen ska revideras avtal ska löpa under ett år, med option på ytterligare fyra år. Ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med presidiet, underteckna reviderad överenskommelse. Beslutet expedieras till: Simrishamn Rederi AB

24 24 43 Dnr 2015/220 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant är representerad i Tommarpåns dikningsföretag. Christer Vigren var under förra mandatperioden nämndens representant. Nämnden har att utse ny representant. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Christer Vigren utses att vara samhällsbyggnadsnämndens representant.

25 25 44 Dnr 2015/270 Planredovisning Eva Ferlinger, planarkitekt, har vid dagens sammanträde redogjort för pågående planärenden, 56 stycken, varav 25 st är prioriterade ärenden. 27 planärenden avvaktar kommunens översiktsplanering. Beslutsunderlag Planredovisning april 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisning av planärenden.

26 26 45 Dnr 2015/221 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ny detaljplan prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde och allmän plats. Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger allmän plats. Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden. Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående markanvändning och idrott. Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för reningsverket. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt Bredarörsvägen. Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst): Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från Brogatan till Rusthållsvägen). Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet. Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende inneburit annat utfall än för tidigare ärende: Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering Länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.

27 27 45 forts Dnr 2015/221 Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att restaurang kan rymmas inom ändamålet. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, användning, och utnyttjande kan prövas för området. En ny detaljplan bedöms inte möta några hinder. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett planärende. Det är dock troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver utredas vidare i separata planärenden. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Bedömningen är att planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelsegranskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle Fördjupad översiktsplan för Kivik

28 28 45 forts Dnr 2015/221 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av kommunen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 29 46 Dnr 2015/114 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 Simrishamns Bostäder har begärt planmedgivande för att ändrat ändamål för Stiby 155:9 samt parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möjliggöras. Området är centralt beläget i Gärsnäs och nås via Stibyborgsgatan samt Idrottsvägen och Skolvägen. Simrishamns Bostäder är fastighetsägare till Stiby 155:9. Simrishamns kommun äger Stiby 16:1. Gällande detaljplan från 1964 anger allmän plats park/plantering för angränsande område inom Stiby 16:1. (Detaljplanen anger kvartersmark för ett mindre område inom norra delen av Stiby 16:1.) Gällande detaljplan från 1977 anger kvartersområde för allmänt ändamål för Stiby 155:9 och allmän plats park/plantering för del av Stiby 16:1. Med allmänt ändamål betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Efter plan- och bygglagens införande 1987 bör inte beteckningen användas längre. Byggnader för pensionärscentrum (lägenheter, kök/matsal, terapi, vård, dagrum/bibliotek mm) uppfördes Under genomfördes exteriöra förändringar (fasader, fönster och dörrar) för äldreboendet och servicecentrumet. Carport uppfördes också under denna tid. Ombyggnad av panncentral genomfördes Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadsområde bostadsändamål för området öster och sydöst om Stiby 155:9. I framställningen begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder, vård, kontor och skola samt utökad kvartersmark för parkering och miljöhus (sopsortering) vid Idrottsvägen- Skolvägen. (Det finns en befintlig mindre parkeringsplats inom Stiby 16:1.) Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, utnyttjande och utformning samt ändring från allmän platsmark till kvartersmark kan prövas för området. En ny detaljplan för området bedöms inte möta några hinder.

30 30 46 forts Dnr 2015/114 Område och avgränsning för parkering och miljöhus inom Stiby 16:1 studeras i planarbetet. Översyn av gränslägen mellan allmän platsmark och kvartersmark behöver genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen ) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Bedömningen är att planprövning för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 kan ske genom standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår. Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under början av Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle Detaljplan-stadsplan för kv Mården m fl i Gärsnäs samhälle Begäran om planbesked från Simrishamns Bostäder Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under början av år 2016.

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-17.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-16.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Museét, Hafreborg, kl 13.30-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer 2008-11-18 1 (30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionsalen Simrishamn, 18 november 2008, kl 09.00-12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

1 Kommunstyrelsen. Rådhuset, kl 13.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karl-Erik Olsson. Erik Lenne. Kommunstyrelsen 2012-10-17 2012-10-19

1 Kommunstyrelsen. Rådhuset, kl 13.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karl-Erik Olsson. Erik Lenne. Kommunstyrelsen 2012-10-17 2012-10-19 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2008/660

LAGA KRAFT Dnr 2008/660 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2009-01-07 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2008/660 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Stiby 1:106 i Gärsnäs, Simrishamns kommun,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer