Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl , ajournering kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Jacques Öhlund samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 24 april 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Jacques Öhlund Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Jan-Erik Persson (S) Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Anders Åkerberg (S), 26 pkt 1-22, kl , tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP) Erik Persson (S), tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP), 26, pkt Lars-Gösta Nilsson (M), tjänstgör för Christer Akej (M) Josefin Björnqvist (M), tjänstgör för Bo Håkansson (M) Paul Frogner-Kockum (KD), tjänstgör för Carl Strömberg (M) 26, pkt Carl Strömberg (M), 26 pkt 1-22, kl Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Övriga närvarande: Erik Persson (S), 26 pkt 1-22, kl Agne Johnsson (ÖP) Paul Frogner-Kockum (KD), 26 pkt 1-22, kl Ing-Marie Jacobsen (F!) Anand Andersson, projektledare gata/park, 28 Bengt Bengtsson, miljöstrateg/kommunekolog, 28 Björn Ericson, enhetschef VA, 28 Camilla Nilsson, VA-abonnentansvarig 28 Eva Ferlinger, planarkitekt, 28 Evelina Simonsson, planarkitekt, 28 Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Jan Lundmark, projektledare, 28 Joel Hedin, planarkitekt, 28 Ronny Wallin, 28 Simret Kidane, ekonom, 28 Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Annette Knutsson, nämndsekreterare Åke Norrman, förslagsställare medborgarförslag, 27 Göran Bengtsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Östen Ekengren, IVL, 28 Arne Nilsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Andreas Gustafsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Leif Malmströmer och Bengt Eriksson, Kivik Art Centre intresseförening, 28

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 26 Sid 5 Presentation av medborgarförslag, 27 Sid 8 Information, 28 Sid 9 Redovisning av delegeringsbeslut, 29 (dnr 2015/29) Sid 10 Ekonomisk rapport (dnr 2015/272), 30 Sid 11 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget , 31 (dnr 2014/66) Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster, 32 (dnr 2014/66) Sid 12 Sid 13 Skollokalprojekt, slutredovisning, 33 (dnr 2013/174) Sid 14 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering, 34 (dnr 2014/1049) Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer), 35 (dnr 2015/271) Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga", 36 (2014/746) Sid 15 Sid 16 Sid 17 Godkännande av hyresavtal på Södra kajen, 37 (dnr 2015/124) Sid 18 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, 38 (dnr 2014/134) Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark, 39 (dnr 2014/276) Sid 19 Sid 20

4 4 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr , 40 (dnr 2014/1016) Sid 21 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk, 41 (dnr 2015/294), Sid 22 Färjelinje Simrishamn-Bornholm, 42 (dnr 2015/295) Sid 23 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant, 43 (dnr 2015/220) Sid 24 Planredovisning, 44 (dnr 2015/270) Sid 25 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn, 45 (dnr 2015/221)5 Sid 26 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, 46 (dnr 2015/114) Sid 29 Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning, 47 (dnr 2015/236) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning, 48 (dnr 2015/217) Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande, 49 (2015/120) Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd, 50 (dnr 2015/196) Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader, 51 (dnr 2015/297) Sid 32 Sid 34 Sid 36 Sid 38 Sid 40 Utse representant till Biogasföreningen, 52 Sid 44 Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti 2015, 53 (dnr 2014/347) Sid 45 Kurser och konferenser, 54 (dnr 2015/200) Sid 46 Meddelanden 2015, 55 (dnr 2015/30) Sid 47

5 5 26 Ändring av föredragningslistan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: 1. Godkännande av hyresavtal på Södra kajen. 2. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Utse representant till Biogasföreningen. Genomgång av ärendena sker enligt följande: 1. Pkt 2b - Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toaletter (dnr 2014/504) 2. Pkt 2a - Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (dnr 2014/959) 3. Pkt 16 - Färjelinje Simrishamn-Bornholm, Allinge (dnr 2015/295) 4. Pkt 15 - Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk (dnr 2015/294) 5. Pkt 3f - Rapport, bekämpningsmedel (2015/368) 6. Pkt 13 - Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark (dnr 2014/276) 7. Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr (dnr 2014/1016) 8. Pkt 3a - ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson 9. Pkt 23 - Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande (dnr 2015/120) 10. Pkt 24 - Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd (dnr 2015/196)

6 6 26 forts 11. Pkt 18 Planredovisning (dnr 2015/270) 12. Pkt 19 - Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn (dnr 2015/221) 13. Pkt 20 - Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 (dnr 2015/114) 14. Pkt 21 - Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning (2015/236) 15. Pkt 22 - Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning (dnr 2015/217) 16. Pkt 25 - Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader (dnr 2015/297) 17. Pkt 2e - Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Västra Parkskolan (dnr 2015/227) 18. Pkt 11 - Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" (dnr 2014/746) 19. Extra ärende Godkännande av hyresavtal på Södra kajen (2015/124) 20. Pkt 2d - Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen (Andreas Gustafsson) (dnr 2015/171) 21. Pkt 3b Personalärenden 22. Pkt 8 - Skollokalprojekt, slutredovisning (dnr 2013/174) 23. Pkt 5 - Ekonomisk rapport (dnr 2015/272) 24. Pkt 6 - Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget (dnr 2014/66) 25. Pkt 7 - Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster (dnr 2014/66) 26. Pkt 9 - Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering (dnr 2014/1049) 27. Pkt 10 - Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) (dnr 2015/271) 28. Pkt 17 - Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant (dnr 2015/220) 29. Pkt 3c - Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218)

7 7 26 forts 30. Pkt 3d - Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) 31. Pkt 3e - Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) 32. Pkt 4 - Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29) 33. Pkt 12 - Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla (dnr 2014/134) 34. Extra ärende; Utse representant till Biogasföreningen. 35. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Pkt 26 - Kurser och konferenser (dnr 2015/200) 37. Pkt 27 Meddelanden (2015/30)

8 8 27 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: I ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toalett: Åke Norrman (dnr 2014/504) Skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn: Göran Bengtsson (dnr 2014/959) Skapa ett Föreningarnas hus av Västra Parkskolan: Arne Nilsson (dnr 2015/227) Utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen: Andreas Gustafsson (dnr 2015/171) Konstgräsmatta i Kivik, mellan sporthallen och Äppelgården: Rose-Marie Wilhelmsson (dnr 2015/167) Inbjuden, men avstod från att komma.

9 9 28 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson informerar. 2. Personalärenden Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 3. Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218). Nämnden kommer att 21 maj 2015 börja sammanträdet tidigare för att kunna arbeta med dessa punkter. 4. Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) Fredrik Ramberg (SD) redogör. Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar om pågående åtgärder. 5. Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 6. Rapport, bekämpningsmedel Björn Ericson, enhetschef VA informerar. 7. Leif Malmströmer och Bengt Eriksson från Kivik Art Centre intresseförening presenterar sina önskemål.

10 10 29 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

11 11 30 Dnr 2015/272 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ekonomisk rapport med helårsprognos för tiden Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisad rapport med helårsprognos

12 12 31 Dnr 2014/66 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse begärt utökad investeringsbudget. Förslaget löper över fyra år. Det handlar om investeringar för att undvika kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Om kapitalförstöringen fortsätter kan man utgå från att underhållskostnaderna inte bara ökar utan ökar extra mycket då man nått ett sådant läge där åtgärderna som måste vidtas blir allt dyrare. Av skrivelsen framgår belopp och var det krävs reinvesteringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden, , med bilagor A och B Överläggningar Lars-Gösta Nilsson (M) föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för realistisk redovisning av hur mycket som kan hinnas med under innevarande år. Nämnden enas om att en återremiss skulle fördröja den politiska beslutsprocessen så i den grad att det skulle äventyra påbörjande av investeringar under år SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Simrishamns kommun genomför projekt enligt bilaga A under den tid som anges för att undvika fortsatt kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Anslag beviljas till projekten enligt kostnader som anges i bilaga A. Lån tas upp för att finansiera investeringarna. ges i uppdrag att genomföra projekten. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

13 13 32 Dnr 2014/66 Budget begäran om kompensation för hyresförluster Simret Kidane, ekonom redogör. Hyresförlusterna ska redan vara kompenserade i budget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontrollera att förvaltningen kompenserats för samtliga tomma lokaler. Uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde i maj Beslutet expedieras till: UIf Widemark, enhetschef fastighet Simret Kidane, ekonom

14 14 33 Dnr 2013/174 Skollokalprojekt, slutredovisning (Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 april 2015 lämnat en slutredovisning av rubricerade projekt. Samtliga projekt är färdigställda och lokalerna har tagits i bruk. Skrivelsen redogör för ekonomi/inkomna anbud, kostnadsläge, de fyra olika projekten och en ekonomisk översikt Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/slutredovisning, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna slutredovisning, daterad 1 april 2015, avseende de genomförda ombyggnaderna av Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

15 15 34 Dnr 2014/1049 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering. Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma avtalshanteringen avseende styrning, tillgänglighet, riktlinjer rörande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning. Beslutsunderlag Revisionens skrivelse, inkommen Kommunstyrelsens beslut , 24 med tillhörande dokument (tillämpningsanvisningar daterade och riktlinjer för direktupphandling daterad ) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Av kommunstyrelsens antagna riktlinjer tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy framgår tydligt verksamhetschefers ansvar. För att klara detta ansvar krävs utbildning. Alla enhetschefer ska utbildas. Det är viktigt att förstå sitt uppdrag och sin roll. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till regler för upphandling. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer ska vara vägledande. Reglerna ska antas av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges vidare i uppdrag att arbeta fram rutiner. Rutinerna ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunledningskontoret (Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg) för kännedom

16 16 35 Dnr 2015/271 Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) Smart Energy Sweden önskar att under 9 år och 364 dagar arrendera del av fastigheten Kvarnby 15:238, Skillinge, för att kunna sätta upp en mackcontainer för att erbjuda tankning av diesel och bensin. Beslutsunderlag Avtal om anläggningsarrende samt brev och information från Smart Energy Sweden Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Nämnden är enig om att det är positivt med möjlighet att tanka i Skillinge. Avtalet måste dock kompletteras med försäkran i vissa delar. Förslag till beslut på sammanträdet Klas Göthe (FP): Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Klas Göthes förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Klas Göthe (FP) Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutet expedieras till: Smart Energy Sweden

17 17 36 Dnr 2014/746 Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att sälja ett antal fastigheter. För fastigheten Gladsax 13:36 finns det efter annonsering och visningar en aktuell köpare som vill betala kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 87. Av köpare undertecknat köpekontrakt SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja fastigheten Gladsax 13:36 för köpeskillingen kronor till Marika och Bo Melin, enligt föreliggande köpekontrakt. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Köpare (för kännedom)

18 18 37 Dnr 2015/124 Godkännande av hyresavtal på Södra Kajen (7001 rum ) Hyresavtal för laborationslokaler på Södra kajen, Simrishamn. Lokalerna hyrs in för att användas i den kommunala verksamheten. Avtalet löper under tiden Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 49 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna upprättat hyresavtal. Uppdra åt Ulf Widemark, enhetschef fastighet, att underteckna hyresavtalet (7001 rum ) gällande lokaler på Södra kajen.

19 19 38 Dnr 2014/134 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla Stiby & Gärsnäs Byalag har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, så att möllan får ett skydd för den invändiga miljön. Länsstyrelsen är den instans som kan byggnadsminnesförklara område, park, trädgård eller annan anläggning. Kommunen är ägare utav fastigheten. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Rapport från besiktning av Sven Palm Detaljplan, laga kraft Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 och 14 s beslut, , 140 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT avslår medborgarförslaget. avser inte att ansöka om att byggnadsminnesförklara aktuell mölla till Länsstyrelsen med hänvisning till nyligen antagen detaljplan och ökad risk för begränsning av användningen. Beslutet expedieras till: Stiby & Gärsnäs Byalag Kommunfullmäktige (för kännedom)

20 20 39 Dnr 2014/276 Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark Simrishamn har genom sina kommunfullmäktigeledamöter Carl-Göran Svensson, Mats Carlsson och Håkan Erlandsson kommit in med en motion där man utvecklar sina tankar om Lunnamöllans vattentäkt och det beslut Miljöförbundet tagit som skulle innebära ett totalstopp för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde från och med Man poängterar de konsekvenser beslutet kan medföra och frågar vad kommunen och Miljöförbundet tänker göra åt detta.. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar kl SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE föreslår med nämnda motiveringar i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 8 april 2015, att anse motionen besvarad. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

21 21 40 Dnr 2014/1016 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr Havs och Vattenmyndigheten har inbjudit till samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkteri skrivelse daterad 13 april Förvaltningen har låtit meddela Havs och Vattenmyndigheten att ärendet kommer att lämnas fram vid samhällsbyggnadsnämnden sammanträde idag, och att om ytterligare synpunkter skulle komma fram så kommer dessa att redovisas. Beslutsunderlag Samrådshandlingar kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, daterat 13 april 2015, godkänns såsom nämndens svar. Beslutet skickas till: Havs- och vattenmyndigheten

22 22 41 Dnr 2015/294 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt Avloppsreningsverk (ARV) Stengården verka för ett innovativt samarbete för att med praktiska insatser arbeta för ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även arbeta mot ett mer övergripande Morgondagens kommunala vattenrening som ger en produktionsanläggning av nyttigheter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar klockan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen kan starta upphandlings- och genomförandeprocessen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT på förslag av Christer Vigren (ÖP) Finansiering sker genom delvis omdisponering: Stengården Simrishamns IVL projektet Borrby- Hammenhög, sanering avloppsledningar Kivik-Brösarp, vattenledning Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

23 23 42 Dnr 2015/295 Färjelinje Simrishamn-Bornholm (Allinge) Simrishamns Rederi AB har önskemål om att få bedriva färjetrafik mellan Simrishamn och Bornholm (Danmark). För detta krävs en överenskommelse med kommunen för kajplats, kajområde, lager, terminal och biljettförsäljning. Rederiet har behov av hela byggnaden för lager förutom det som behövs för färjetrafiken. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på överenskommelse som, med vissa mindre justeringar, utgår från tidigare avtal när färjetrafiken var igång. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Överenskommelsen har inte undertecknats av motpart. Avtalets längd diskuteras. Vilken flagg seglar fartyget under? SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Överenskommelsen ska revideras avtal ska löpa under ett år, med option på ytterligare fyra år. Ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med presidiet, underteckna reviderad överenskommelse. Beslutet expedieras till: Simrishamn Rederi AB

24 24 43 Dnr 2015/220 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant är representerad i Tommarpåns dikningsföretag. Christer Vigren var under förra mandatperioden nämndens representant. Nämnden har att utse ny representant. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Christer Vigren utses att vara samhällsbyggnadsnämndens representant.

25 25 44 Dnr 2015/270 Planredovisning Eva Ferlinger, planarkitekt, har vid dagens sammanträde redogjort för pågående planärenden, 56 stycken, varav 25 st är prioriterade ärenden. 27 planärenden avvaktar kommunens översiktsplanering. Beslutsunderlag Planredovisning april 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisning av planärenden.

26 26 45 Dnr 2015/221 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ny detaljplan prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde och allmän plats. Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger allmän plats. Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden. Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående markanvändning och idrott. Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för reningsverket. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt Bredarörsvägen. Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst): Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från Brogatan till Rusthållsvägen). Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet. Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende inneburit annat utfall än för tidigare ärende: Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering Länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.

27 27 45 forts Dnr 2015/221 Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att restaurang kan rymmas inom ändamålet. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, användning, och utnyttjande kan prövas för området. En ny detaljplan bedöms inte möta några hinder. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett planärende. Det är dock troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver utredas vidare i separata planärenden. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Bedömningen är att planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelsegranskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle Fördjupad översiktsplan för Kivik

28 28 45 forts Dnr 2015/221 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av kommunen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 29 46 Dnr 2015/114 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 Simrishamns Bostäder har begärt planmedgivande för att ändrat ändamål för Stiby 155:9 samt parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möjliggöras. Området är centralt beläget i Gärsnäs och nås via Stibyborgsgatan samt Idrottsvägen och Skolvägen. Simrishamns Bostäder är fastighetsägare till Stiby 155:9. Simrishamns kommun äger Stiby 16:1. Gällande detaljplan från 1964 anger allmän plats park/plantering för angränsande område inom Stiby 16:1. (Detaljplanen anger kvartersmark för ett mindre område inom norra delen av Stiby 16:1.) Gällande detaljplan från 1977 anger kvartersområde för allmänt ändamål för Stiby 155:9 och allmän plats park/plantering för del av Stiby 16:1. Med allmänt ändamål betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Efter plan- och bygglagens införande 1987 bör inte beteckningen användas längre. Byggnader för pensionärscentrum (lägenheter, kök/matsal, terapi, vård, dagrum/bibliotek mm) uppfördes Under genomfördes exteriöra förändringar (fasader, fönster och dörrar) för äldreboendet och servicecentrumet. Carport uppfördes också under denna tid. Ombyggnad av panncentral genomfördes Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadsområde bostadsändamål för området öster och sydöst om Stiby 155:9. I framställningen begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder, vård, kontor och skola samt utökad kvartersmark för parkering och miljöhus (sopsortering) vid Idrottsvägen- Skolvägen. (Det finns en befintlig mindre parkeringsplats inom Stiby 16:1.) Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, utnyttjande och utformning samt ändring från allmän platsmark till kvartersmark kan prövas för området. En ny detaljplan för området bedöms inte möta några hinder.

30 30 46 forts Dnr 2015/114 Område och avgränsning för parkering och miljöhus inom Stiby 16:1 studeras i planarbetet. Översyn av gränslägen mellan allmän platsmark och kvartersmark behöver genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen ) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Bedömningen är att planprövning för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 kan ske genom standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår. Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under början av Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle Detaljplan-stadsplan för kv Mården m fl i Gärsnäs samhälle Begäran om planbesked från Simrishamns Bostäder Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under början av år 2016.

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer