Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl Underskrifter Paragrafer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer."

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Christer Akej Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Jan-Erik Persson (S), , pkt 4, t.o.m kl Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), 134, pkt Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Hans-Olof Höglund (MP) Christer Akej (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M) Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Övriga närvarande: Anders Åkerberg (S) , pkt 4 Britt-Marie Wrahme (S), , pkt 4, t.o.m. kl Gina Romland (C) Agne Johnsson (ÖP) Lars-Gösta Nilsson (M) Jan-Olof Kellgren (SD) Ing-Marie Jacobsen (F!) Claes Persson, presentation medborgarförslag, 135 Margareta Wiren, presentation medborgarförslag, 135 Bertil Bjerstam, SIFAB, 134 pkt 5 Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder, 134, pkt 5 Madeleine Lundin, Marint Centrum, 134, pkt 7 Lars Johansson, kanslichef, 134, pkt 7 Alexander Lindahl, fysisk planerare, 134, pkt 1-2 Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov, Björn Ericson, enhetschef VA, Eva Ferlinger, planarkitekt, 134 Henrik Alvén, trafikingenjör, Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Johan Persson, projektledare VA, 134 Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör, 134 Marie Nirhem, controller, Olof Lind, enhetschef hamn, Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Simret Kidane, ekonom, 134 Stefan Blomberg, upphandlare, 134 Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 133 Sid 4 Information, 134 Sid 6 Presentation av medborgarförslag, 135 Sid 8 Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29), 136 Sid 9 Ekonomisk rapport, delårsbokslut Sid10 (dnr 2015/272), 137 Försäljning av industritomt Mellby 25:19 (dnr 2015/695), 138 Sid 11 Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB Sid 12 (dnr 2015/43), 139 Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB (dnr 2014/794), 140 Sid 13 Försäljning av industrimark Borrby 6:21 (dnr 2014/814), 141 Sid 14 Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram Sid 15 (dnr 2015/221), 142 Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5 (dnr 2015/377), 143 Sid 18 "Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen Sid 22 (2015/709), 144 Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD) (dnr 2015/770), 145 Sid 23 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar (dnr 2015/784), 146 Sid 24 Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi (dnr 2015/710), 147 Sid 25 Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool Sid 26 till vuxna på Korsavadshallen (dnr 2015/229), 148 Motion, skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M) (dnr 2015/675), 149 Sid 27 Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal Sid 28 (dnr 2015/170), 150 Införskaffande av spolbil till VA-enheten (dnr 2015/734) Ärendet utgick vid Sid 29 dagens sammanträde, 151 Meddelanden (dnr 2015/30), 152 Sid 30

4 4 133 Ändring av ärendelistan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Pkt 19, införskaffande av spolbil till VA-enheten utgår vid dagens sammanträde. Genomgång av ärendena på nämndens dagordning sker enligt följande: 1. Pkt 2b - Förslag prioriterade planarbeten 2. Pkt 2a och pkt 10 - Kiviks hamn, detaljplan för Mellby 3:121 m.fl planprogram 3. Pkt 11 - begäran m planbesked för Sandby 65: Pkt 2j - IVL-projekt 5. Pkt 3a - medborgarförslag om bekämpning av björnloka Claes Persson 6. Pkt 3b - medborgarförslag om att plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten i väster - Margareta Wirén. 7. Pkt 2c - uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn 8. Pkt 2i hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning 9. Pkt 2h utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun 10. Pkt 2e deltagande i EU-projektet EUTROBALT 11. Pkt 15 småbåtshamnen Simrishamn, återgå till drift i egen regi 12. Pkt 6 försäljning av industritomt Mellby 25: Pkt 7 markanvisning Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB 14. Pkt 8 markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery 15. Pkt 9 försäljning av industrimark Borrby 6:21

5 5 133 forts 16. Pkt 2d synpunkter på gångfartsområde i Simrishamn 17. Pkt 2f ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder 18. Pkt 2g deltagande vid invigningen av Västra Park (konstskola) 19. Pkt 5 ekonomisk rapport, delårsbokslut Pkt 12 trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt, skrivelse från F! Österlen. 21. Pkt 13 säkerhet längs kusten, skrivelse från Fredrik Ramberg, SD 22. Pkt 14 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar 23. Pkt 16 medborgarförslag från Niklas Ivarsson, varmare barnbassäng och bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen 24. Pkt 17 motion om skyltning av Nova Academy, Christer Akej, M 25. Pkt 18 kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv 26. Extra information, upphandling av snöröjning/halkbekämnings-entreprenader är på gång.

6 6 134 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. Förslag prioriterade planarbeten (dnr 2015/696): Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov 2. Kiviks hamn planprogram: Alexander Lindahl, fysisk planerare 3. IVL-projekt (dnr 2014/1023): Stefan Blomgren, upphandlare och Johan Persson, projektledare VA. Notering från Moderaterna I Moderaterna har vi inte fått information om projektet angående de åtaganden som kommunen gjort och den diskussion som har varit mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och IVL. Vi förutsätter att projektet tar paus i avvaktan på slutförande av pågående utredning och vidare beslut. Vidare att i avvaktan på detta att det inte görs några ytterligare åtaganden från kommunen samt att ny projektledning utses. Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas notering. 4. Uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn AB (dnr 2015/753): Olof Lindh, enhetschef hamn 5. Hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning (dnr 2015/124): Bertil Bjerstam, SIFAB och Per-Olov Järvegren Simrishamnsbostäder. 6. Utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun (dnr 2015/521): Olof Lindh, enhetschef hamn 7. Deltagande i EU-projektet EUTROBALT (projekt mot övergödning i Östersjön): Madeleine Lundin, Marint Centrum och Lars Johansson, kanslichef. 8. Synpunkter på gångfartsområdet i Simrishamn (dnr 2015/749)

7 7 134 forts 9. Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder (dnr 2015/728) 10. Deltagande vid invigningen av Västra park, ordförande informerar. 11. Upphandling av snöröjning-/halkbekämpningsentreprenad och behov av översyn av kriterier: Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park.

8 8 135 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: Bekämpning av björnloka: Claes Persson (dnr 2015/670) Plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten i väster: Margareta Wirén (dnr 2015/671) Kommunens möjlighet att anordna lokal för fritidsverksamhet för flyktingar och asylsökande: Kristina Lauinger (dnr 2015/430) Inbjuden, men avstått från att komma.

9 9 136 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

10 Dnr 2015/272 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut avseende januariaugusti 2015 för samhällsbyggnadsnämnden. Rapporten innehåller även förteckning över rättstvister. Nyckeltal har delats ut vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Delårsbokslut Överläggningar Simret Kidane, ekonom, redogör för ekonomisk rapport för perioden. Marie Nirhem, controller, presenterar prognoser inom nämndens verksamhetsområde. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2015 inklusive förteckning över rättstvister. Protokollet ska skickas till: Kommunstyrelsen

11 Dnr 2015/695 Försäljning av industritomt Mellby 25:19 Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpeavtal för industrifastigheten Mellby 25:19 i Kivik. Fastigheten är på m 2, belägenhet framgår av kartbilaga till köpeavtalsförslaget. Köpare är Ängmo Gruppen AB. Köpeskillingen uppgår till 80 kr/m 2 med avdrag för planavgiften. Beslutsunderlag Förslag köpeavtal Mellby 25:19 med kartbilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:19 till Ängmo Gruppen AB. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag) Ängmo Gruppen AB (för kännedom)

12 Dnr 2015/743 Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284 (Senn Arkitekter AB) Senn Arkitekter AB har kommit in med en förfrågan om att får köpa en del av Kvarnby 15:238 och 15:284. Tomten ska användas för kontorsutrymmen, dels för det egna företaget och dels för uthyrning. Förslag till markanvisningsavtal har upprättats och undertecknats av Senn Arkitekter AB. Beslutsunderlag Detaljplan , Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn Senn Arkitekter AB:s ansökan om markförvärv Beslutsförslag i , 121 Av Senn Arkitekter AB undertecknat markanvisningsavtal Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Markanvisningsavtal avseende försäljning av det aktuella markområdet till Senn Arkitekter AB för 140 kr/m 2 godkänns. uppdras att fullfölja markanvisningsavtalet (fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande). Beslutet expedieras till: Senn Arkitekter AB (för kännedom) Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

13 Dnr 2014/794 Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB Nordic Sea Winery AB:s markanvisningsavtal avseende fastigheten Hammaren 1 har löpt ut Företaget har kommit in med en ansökan om att förlänga avtalet ytterligare sex månader alternativt att få förvärva den aktuella fastigheten. Beslutsunderlag Skrivelse från Nordic Sea Winery AB, inkommen , om att förlänga avtalet alternativt förvärva fastigheten Tidigare gällande markanvisningsavtal, undertecknat , avseende Hammaren 1 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av Hammaren 1 utan föregående krav på bygglovsansökan avstyrks. Ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet bifalles, dock längst till Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

14 Dnr 2014/814 Försäljning av industrimark Borrby 6:21 Kommunen har sedan tidigare ingått ett markanvisningsavtal med Österlenfastigheter AB avseende aktuellt område. Det helägda, nybildade dotterbolaget Borrbyfastigheter AB kommer, nu när avstyckningen är klar, att ansöka om bygglov och vill därför förvärva marken. Beslutsunderlag Av köparen undertecknat köpeavtal avseende Borrby 6:33 Markanvisningsavtal för Österlenfastigheter AB avseende del av Borrby 6:21 Kommunfullmäktiges beslut , 53 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT s ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag, att när bygglovsansökan är inlämnad, underteckna köpehandlingarna för försäljningens fullbordande. Beslutet expedieras till: Borrbyfastigheter AB

15 Dnr 2015/221 Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram Ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde och allmän plats. Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger allmän plats. Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden. Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående markanvändning och idrott. Förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för reningsverket. Bedömningen är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt Bredarörsvägen. Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst): Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från Brogatan till Rusthållsvägen). Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet. Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende inneburit annat utfall än för tidigare ärende: Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering Länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.

16 forts Dnr 2015/221 Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att restaurang kan rymmas inom ändamålet. Plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik. beslutade att lämna planbesked enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen (antagandebeslut) bedöms kunna fattas under Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av kommunen. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett planärende. Det är troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver utredas vidare i separata planärenden. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskningutlåtande-antagande-laga kraft.) Samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete med inventering, internt samråd och sammanställningsarbete har resulterat i slutsatsen att planområdets komplexitet innebär att planprocessen behöver inledas med ett programskede. Syftet med planprogrammet och programskedet är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede med berördas erfarenheter och synpunkter. Planprogram för samråd har upprättats.

17 forts Dnr 2015/221 Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle Fördjupad översiktsplan för Kivik s beslut Planprogram SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planprogram godkänns för samråd. Norra delen ska prioriteras i första skedet. Planprövning sker med standardförfarande. Vidare ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta temporära lösningar för husbilsparkering. Beslutet expedieras till: samhällsbyggnadsförvaltningen

18 Dnr 2015/377 Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5 Fastighetsägarna har begärt planmedgivande för ändring till bostadsändamål för Sandby 65:3-5 och del av Sandby 65:2. Området är beläget nordöst om Mälarhusvägen i Kyhl Mälarhusen. Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 redovisar område för handels-, hotell- och restaurangändamål för Sandby 65:2-4 och bostadsändamål för Sandby 65:5. Området omfattas av riksintresse för friluftsliv. Området är detaljplanlagt. För Sandby 65:2, 65:3 och 65:4 anger gällande detaljplan från 1973 kvartersmark för hotell-, restaurang- och handelsändamål. För Sandby 65:5 anger gällande detaljplan från 1953 kvartersområde för bostadsändamål. Gällande detaljplan från 1973 anger allmän platsmark väg och park för område nordväst och nordöst om rubricerade fastigheter. Vägområdet är inom fastigheten Sandby 64:1 och parkmarksområdet är inom Sandby 64:44. Fastighetshistorik: Fastigheterna Sandby 3:15 och 65:1 lades 1989 samman till fastigheten Sandby 65:2. Fastigheterna Sandby 65:3, 65:4 och 65:5 bildades 2003 genom avstyckning från Sandby 65:2. Kvartersområdet för hotell-, restaurang- och handelsändamål har varit bebyggt med en restaurang- och en hotellbyggnad, (se plankarta). Mälarhusens restaurang ska ha uppförts under slutet av 1930-talet. (Restaurangbyggnaden brann ner i slutet av 1950-talet. En ny restaurang uppfördes efter branden.) Under flera decennier bedrevs restaurangverksamhet på platsen. Från cirka 1990 stod byggnaderna oanvända. Byggnaderna revs under början av 2000-talet. 2003, 2005 och 2008 prövades och beviljades bygglov för fastigheterna. Byggloven gällde restaurang, hotellhus, pool/bastu, lanthandel/kiosk samt fritidshus. Det finns inte några gällande bygglov för området.

19 forts Dnr 2015/377 En planprocess pågick för området under Planärendet innebar prövning av bostadsändamål och handel samt också reglering av trafik och parkering. Samråd och utställning genomfördes. Planprocessen avstannade efter utställningsskedet. Ny översiktsplan för kommunen är framtagen. Samråd genomfördes under hösten 2013 och utställning under sommaren Översiktsplanen antogs i september 2014 men antagandebeslutet upphävdes utifrån fråga om utställningstid. Översiktsplanen har varit utställd under våren Sammanställning efter utställning har genomförts. Översiktsplanen förväntas kunna antas under hösten I översiktsplanen anges området Kyhl Mälarhusen som ett paus-område vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden ska värnas med ställningstagande att ny bebyggelse inte bör tillkomma inom området. I ansökan begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder och bostad/handel samt markanvändning natur. De rubricerade fastigheter har stått obebyggda under mer än tio års tid. Fastigheterna omfattas sedan lång tid av detaljplan. De gällande detaljplanerna anger kvartersmark innebärande byggrätt för hotell-, restaurang- och handelsändamål samt bostadsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, utnyttjande och utformning kan prövas för Sandby 65:2-5. Utnyttjandegraden för kvartersbebyggelsen nordväst och sydväst om området är reglerad enligt ändring av detaljplaner från 2004 och 2006 där planbestämmelse anger att största sammanlagda byggnadsarea för bostadstomt får vara 150 kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samma utnyttjandegrad i planförslag för ny bostadsbebyggelse. Även om Sandby 65:5 är planlagd för bostadsändamål enligt detaljplan från 1953 är bedömningen att fastigheten behöver ingå i planområde för ny detaljplan så att plansituationen för fastigheten blir uppdaterad och samordnad med upplägg för kvartersmark för Sandby 65:2-4. Område för allmän platsmark väg och park enligt gällande detaljplan från 1973 gränsar till Sandby 65:2. Planlagd allmän platsmark behöver inte ingå i planområde för ny detaljplan. I ansökan föreslås att markanvändningen för nordöstra delen av Sandby 65:2 ska bli naturmark. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.

20 forts Dnr 2015/377 Området gränsar till sanddynlandskapet Mälarhusen och Borrbystrand som är redovisat i kommunens naturvårdsprogram från Bedömningen är att natur- och artinventering behöver genomföras inledningsvis i planprocessen. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen ) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Bedömningen är att planprövning för Sandby 65:2-5 kan ske genom standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår. Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att antagandebeslut kan komma att fattas under beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för översyn/utredning om möjligheter till service/handel och parkeringsplatser. I ansökan (begäran om planbesked) framförs önskemål om fyra bostäder med möjlighet för mindre servering/kiosk. För markområde i nordöst inom Sandby 65:2 föreslås naturmark. I yttrande från sökande framförs: Anser inte att ärendet ska involveras i parkeringsutredning. Parkering får behandlas separat. Medverkar till möjlighet för service/handel. I skrivelse från ombud för fastighetsägare till angränsande fastigheter, Sandby 64:1 och 64:44, framförs: Stiftelsen är villig att vara behjälplig i ett framtida planärende. Har även egna idéer kring området. Avser att återkomma med mer detaljer härom. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fråga om trafik och parkering vid Mälarhusvägen hanteras som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för Sandby 65:2-5.

21 forts Dnr 2015/377 Beslutsunderlag Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 3, 17, 21, 22 m fl Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 65:1 m fl Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen Översiktsplan för Simrishamns kommun utställningshandling Begäran om planbesked från Joakim Håkansson och Michael Cocozza /15. s beslut Yttrande från Joakim Håkansson Skrivelse från Setterwalls Advokatbyrå för Stiftelsen Per August Jönssons Studiebidrag till anhöriga Avstår från att delta i beslutet F! deltar inte i beslut. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges för Sandby 65:2-5. I planprövningen ska följande beaktas och studeras: Behovsutrymme för besöksparkering nordöst om Mälarhusvägen. Förskjutning av kvartersmarksgräns mot nordöst för område vid Mälarhusvägen/Klittervägen. Tillfart till tomter via Klittervägen. Samstämd utformning av bebyggelse. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under år Planprövning bedöms kunna ske genom standardförfarande. Planavtal ska upprättas. Planarbetet initieras och bekostas av sökanden. Avgift (Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa): Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2015) 44,5 = kronor Avgift avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Beslutet expedieras till: Joakim Håkansson; Michael Cocozza

22 Dnr 2015/709 "Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen F! vill att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa jämställda offentliga miljöer. F! lyfter även möjligheten att ansöka om stöd hos Boverket. Beslutsunderlag Skrivelse från F!, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på att skapa jämställda offentliga miljöer genom att säkerställa ett aktivt, kontinuerligt jämställdhetsarbete. Ansökan till Boverket prioriteras inte Protokollsanteckning Nämnden godkänner att F! lämnar anteckning till protokollet som bilaga.

23 Dnr 2015/770 Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD) Med hänvisning till olyckan vid Haväng i somras undrar frågeställaren kring kommunens ansvar och hur man arbetar med strandsäkerheten. Beslutsunderlag Skrivelse från SD, inkommen Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda inom kommunen se över strandsäkerheten och behoven under vintersäsongen och tar fram förslag på förbättringar för strandsäkerheten inför kommande säsong. Återrapportering om tänkta åtgärder ska ske till nämnden senast april/maj Beslutet expedieras till: Fredrik Ramberg (SD) Enhetschef gata/park, Susanna Söderberg Schaedel

24 Dnr 2015/784 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar Trafikverket och Region Skåne kommer i höst att påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i syfte att se över förutsättningarna för olika infrastruktursatsningar i Skåne. Berörda kommuner förväntas bidra med en symbolisk summa om 50 tkr. Beslutsunderlag Presentationsmaterial från Region Skåne Det öppna Skåne 2030 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Simrishamns kommun bidrar med 50 tkr till åtgärdsvalsstudien. Beslutet expedieras till: Trafikverket

25 Dnr 2015/710 Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi Begäran från hamnen, att i egen regi sköta den fortsatta driften, av småbåtshamnen i Simrishamn på grund av minskade marknadsintäkter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag om att ta fram förfrågningsunderlag. Konsult anlitas. s presidium ges i uppdrag att informera konsult om kriterier.

26 Dnr 2015/229 Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen Medborgarförslag har inkommit från Niklas Ivarsson om att badtemperaturen i barnbassängen på Korsavadshallen ska bli varmare. Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2015, 41 att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslaget presenterades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 25 juni 2015, 93. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Niklas Ivarsson, Kommunfullmäktiges beslut, , 41 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Medborgarförslaget avslås då den nuvarande tekniska lösningen för uppvärmning av bassängvattnet inte medger några större temperaturskillnader mellan motionsoch barn/undervisningsbassängen. Byggande av bubbelpool får tills vidare anstå. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, , överlämnas till förslagsställaren. Beslutet expedieras till: Niklas Ivarsson Kommunfullmäktige (för kännedom)

27 Dnr 2015/675 Motion - skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M) Motion från Christer Akej angående skyltning som visar lokaliseringen av Nova Academy. Beslutsunderlag Motion från Christer Akej Delegationsbeslut Myndighetsnämnden , 2131 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastighetsenheten samverkar med Kultur- och fritidsförvaltning om skyltning av verksamheterna i Valfisken. Finansiering av inköp och montering av nya skyltar görs via investeringsbudgeten. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag) Christer Akej (för kännedom)

28 Dnr 2015/170 Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal Kommunstyrelsen har behandlat ett medborgarförslag som gällde hyressättningen för lokalen Skeppet. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna frågan till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med SIFAB pröva möjligheten att göra lokalen Skeppet mer attraktivt för uthyrning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut, , 298 s beslut, , 127 Kommunstyrelsens beslut, , 186 Tjänsteskrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Nytt investeringsprojekt Skeppet startas kr överförs från projekt till projekt Skeppet kr överförs från projekt till projekt Skeppet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

29 Dnr 2015/734 Införskaffande av spolbil till VA-enheten SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

30 Dnr 2015/30 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: Statens VA-nämnds beslut anläggningsavgifter "Karlaby" (sökandenas talan lämnas utan bifall) MN beslut , 93, Gustafs strand, sjöfartsstråket (dnr 2014/559) Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder, beslut KSAU Beslut KSAU , Medborgarförslag om att utöka befintligt motionsspår och bygga utegym vid Bäckhalladadalen Växjö Tingsrätts dom Mark- och miljödomstolen beslutar att förrättningskostnaden ska delas lika mellan Bengt Lindberg och Simrishamns kommun (dnr 2011/647) KSAU beslut , Kommunal VA-plan återremitteras till SBN (dnr 2014/138) Kommunstyrelsens beslut , Skeppet (dnr 2015/170) Kommunfullmäktiges beslut , Medborgarförslag Hastighetsbegränsning genom Rörum Kommunfullmäktiges beslut , Medborgarförslag Återvinningsstation i Rörum Växjö Tingsrätts dom, , utökad anslutning till Kiviks reningsverk, Simrishamns kommun Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-16.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-16.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Christer Akej samhällsbyggnadsförvaltningen :00. Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson

Christer Akej samhällsbyggnadsförvaltningen :00. Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 09.00-13.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.00-19.35

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.00-19.35 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.00-19.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning)

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning) 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 09.00-16.30, ajournering kl, 10.00-12.00, 15.40-15.45, Kl 16.00-16.05 (10.00-12.00 för utbildning) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(17) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-03-30 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2070-2079 Sekreterare

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-05 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2022-2041 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-04-13 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2089-2099 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl 1 1 Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 20.00-21.20, ajournering kl 20.30-20.45 samt kl 21.10-21.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-01-24 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2021 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer