Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl Underskrifter Paragrafer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer."

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Christer Akej Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Jan-Erik Persson (S), , pkt 4, t.o.m kl Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), 134, pkt Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Hans-Olof Höglund (MP) Christer Akej (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M) Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Övriga närvarande: Anders Åkerberg (S) , pkt 4 Britt-Marie Wrahme (S), , pkt 4, t.o.m. kl Gina Romland (C) Agne Johnsson (ÖP) Lars-Gösta Nilsson (M) Jan-Olof Kellgren (SD) Ing-Marie Jacobsen (F!) Claes Persson, presentation medborgarförslag, 135 Margareta Wiren, presentation medborgarförslag, 135 Bertil Bjerstam, SIFAB, 134 pkt 5 Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder, 134, pkt 5 Madeleine Lundin, Marint Centrum, 134, pkt 7 Lars Johansson, kanslichef, 134, pkt 7 Alexander Lindahl, fysisk planerare, 134, pkt 1-2 Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov, Björn Ericson, enhetschef VA, Eva Ferlinger, planarkitekt, 134 Henrik Alvén, trafikingenjör, Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Johan Persson, projektledare VA, 134 Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör, 134 Marie Nirhem, controller, Olof Lind, enhetschef hamn, Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Simret Kidane, ekonom, 134 Stefan Blomberg, upphandlare, 134 Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 133 Sid 4 Information, 134 Sid 6 Presentation av medborgarförslag, 135 Sid 8 Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29), 136 Sid 9 Ekonomisk rapport, delårsbokslut Sid10 (dnr 2015/272), 137 Försäljning av industritomt Mellby 25:19 (dnr 2015/695), 138 Sid 11 Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB Sid 12 (dnr 2015/43), 139 Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB (dnr 2014/794), 140 Sid 13 Försäljning av industrimark Borrby 6:21 (dnr 2014/814), 141 Sid 14 Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram Sid 15 (dnr 2015/221), 142 Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5 (dnr 2015/377), 143 Sid 18 "Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen Sid 22 (2015/709), 144 Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD) (dnr 2015/770), 145 Sid 23 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar (dnr 2015/784), 146 Sid 24 Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi (dnr 2015/710), 147 Sid 25 Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool Sid 26 till vuxna på Korsavadshallen (dnr 2015/229), 148 Motion, skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M) (dnr 2015/675), 149 Sid 27 Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal Sid 28 (dnr 2015/170), 150 Införskaffande av spolbil till VA-enheten (dnr 2015/734) Ärendet utgick vid Sid 29 dagens sammanträde, 151 Meddelanden (dnr 2015/30), 152 Sid 30

4 4 133 Ändring av ärendelistan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Pkt 19, införskaffande av spolbil till VA-enheten utgår vid dagens sammanträde. Genomgång av ärendena på nämndens dagordning sker enligt följande: 1. Pkt 2b - Förslag prioriterade planarbeten 2. Pkt 2a och pkt 10 - Kiviks hamn, detaljplan för Mellby 3:121 m.fl planprogram 3. Pkt 11 - begäran m planbesked för Sandby 65: Pkt 2j - IVL-projekt 5. Pkt 3a - medborgarförslag om bekämpning av björnloka Claes Persson 6. Pkt 3b - medborgarförslag om att plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten i väster - Margareta Wirén. 7. Pkt 2c - uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn 8. Pkt 2i hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning 9. Pkt 2h utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun 10. Pkt 2e deltagande i EU-projektet EUTROBALT 11. Pkt 15 småbåtshamnen Simrishamn, återgå till drift i egen regi 12. Pkt 6 försäljning av industritomt Mellby 25: Pkt 7 markanvisning Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB 14. Pkt 8 markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery 15. Pkt 9 försäljning av industrimark Borrby 6:21

5 5 133 forts 16. Pkt 2d synpunkter på gångfartsområde i Simrishamn 17. Pkt 2f ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder 18. Pkt 2g deltagande vid invigningen av Västra Park (konstskola) 19. Pkt 5 ekonomisk rapport, delårsbokslut Pkt 12 trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt, skrivelse från F! Österlen. 21. Pkt 13 säkerhet längs kusten, skrivelse från Fredrik Ramberg, SD 22. Pkt 14 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar 23. Pkt 16 medborgarförslag från Niklas Ivarsson, varmare barnbassäng och bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen 24. Pkt 17 motion om skyltning av Nova Academy, Christer Akej, M 25. Pkt 18 kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv 26. Extra information, upphandling av snöröjning/halkbekämnings-entreprenader är på gång.

6 6 134 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. Förslag prioriterade planarbeten (dnr 2015/696): Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov 2. Kiviks hamn planprogram: Alexander Lindahl, fysisk planerare 3. IVL-projekt (dnr 2014/1023): Stefan Blomgren, upphandlare och Johan Persson, projektledare VA. Notering från Moderaterna I Moderaterna har vi inte fått information om projektet angående de åtaganden som kommunen gjort och den diskussion som har varit mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och IVL. Vi förutsätter att projektet tar paus i avvaktan på slutförande av pågående utredning och vidare beslut. Vidare att i avvaktan på detta att det inte görs några ytterligare åtaganden från kommunen samt att ny projektledning utses. Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas notering. 4. Uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn AB (dnr 2015/753): Olof Lindh, enhetschef hamn 5. Hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning (dnr 2015/124): Bertil Bjerstam, SIFAB och Per-Olov Järvegren Simrishamnsbostäder. 6. Utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun (dnr 2015/521): Olof Lindh, enhetschef hamn 7. Deltagande i EU-projektet EUTROBALT (projekt mot övergödning i Östersjön): Madeleine Lundin, Marint Centrum och Lars Johansson, kanslichef. 8. Synpunkter på gångfartsområdet i Simrishamn (dnr 2015/749)

7 7 134 forts 9. Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder (dnr 2015/728) 10. Deltagande vid invigningen av Västra park, ordförande informerar. 11. Upphandling av snöröjning-/halkbekämpningsentreprenad och behov av översyn av kriterier: Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park.

8 8 135 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: Bekämpning av björnloka: Claes Persson (dnr 2015/670) Plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten i väster: Margareta Wirén (dnr 2015/671) Kommunens möjlighet att anordna lokal för fritidsverksamhet för flyktingar och asylsökande: Kristina Lauinger (dnr 2015/430) Inbjuden, men avstått från att komma.

9 9 136 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

10 Dnr 2015/272 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut avseende januariaugusti 2015 för samhällsbyggnadsnämnden. Rapporten innehåller även förteckning över rättstvister. Nyckeltal har delats ut vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Delårsbokslut Överläggningar Simret Kidane, ekonom, redogör för ekonomisk rapport för perioden. Marie Nirhem, controller, presenterar prognoser inom nämndens verksamhetsområde. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2015 inklusive förteckning över rättstvister. Protokollet ska skickas till: Kommunstyrelsen

11 Dnr 2015/695 Försäljning av industritomt Mellby 25:19 Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpeavtal för industrifastigheten Mellby 25:19 i Kivik. Fastigheten är på m 2, belägenhet framgår av kartbilaga till köpeavtalsförslaget. Köpare är Ängmo Gruppen AB. Köpeskillingen uppgår till 80 kr/m 2 med avdrag för planavgiften. Beslutsunderlag Förslag köpeavtal Mellby 25:19 med kartbilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:19 till Ängmo Gruppen AB. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag) Ängmo Gruppen AB (för kännedom)

12 Dnr 2015/743 Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284 (Senn Arkitekter AB) Senn Arkitekter AB har kommit in med en förfrågan om att får köpa en del av Kvarnby 15:238 och 15:284. Tomten ska användas för kontorsutrymmen, dels för det egna företaget och dels för uthyrning. Förslag till markanvisningsavtal har upprättats och undertecknats av Senn Arkitekter AB. Beslutsunderlag Detaljplan , Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn Senn Arkitekter AB:s ansökan om markförvärv Beslutsförslag i , 121 Av Senn Arkitekter AB undertecknat markanvisningsavtal Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Markanvisningsavtal avseende försäljning av det aktuella markområdet till Senn Arkitekter AB för 140 kr/m 2 godkänns. uppdras att fullfölja markanvisningsavtalet (fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande). Beslutet expedieras till: Senn Arkitekter AB (för kännedom) Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

13 Dnr 2014/794 Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB Nordic Sea Winery AB:s markanvisningsavtal avseende fastigheten Hammaren 1 har löpt ut Företaget har kommit in med en ansökan om att förlänga avtalet ytterligare sex månader alternativt att få förvärva den aktuella fastigheten. Beslutsunderlag Skrivelse från Nordic Sea Winery AB, inkommen , om att förlänga avtalet alternativt förvärva fastigheten Tidigare gällande markanvisningsavtal, undertecknat , avseende Hammaren 1 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av Hammaren 1 utan föregående krav på bygglovsansökan avstyrks. Ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet bifalles, dock längst till Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

14 Dnr 2014/814 Försäljning av industrimark Borrby 6:21 Kommunen har sedan tidigare ingått ett markanvisningsavtal med Österlenfastigheter AB avseende aktuellt område. Det helägda, nybildade dotterbolaget Borrbyfastigheter AB kommer, nu när avstyckningen är klar, att ansöka om bygglov och vill därför förvärva marken. Beslutsunderlag Av köparen undertecknat köpeavtal avseende Borrby 6:33 Markanvisningsavtal för Österlenfastigheter AB avseende del av Borrby 6:21 Kommunfullmäktiges beslut , 53 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT s ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag, att när bygglovsansökan är inlämnad, underteckna köpehandlingarna för försäljningens fullbordande. Beslutet expedieras till: Borrbyfastigheter AB

15 Dnr 2015/221 Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram Ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde och allmän plats. Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger allmän plats. Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden. Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående markanvändning och idrott. Förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för reningsverket. Bedömningen är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt Bredarörsvägen. Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst): Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från Brogatan till Rusthållsvägen). Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet. Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende inneburit annat utfall än för tidigare ärende: Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering Länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.

16 forts Dnr 2015/221 Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att restaurang kan rymmas inom ändamålet. Plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik. beslutade att lämna planbesked enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen (antagandebeslut) bedöms kunna fattas under Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av kommunen. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett planärende. Det är troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver utredas vidare i separata planärenden. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskningutlåtande-antagande-laga kraft.) Samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete med inventering, internt samråd och sammanställningsarbete har resulterat i slutsatsen att planområdets komplexitet innebär att planprocessen behöver inledas med ett programskede. Syftet med planprogrammet och programskedet är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede med berördas erfarenheter och synpunkter. Planprogram för samråd har upprättats.

17 forts Dnr 2015/221 Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle Fördjupad översiktsplan för Kivik s beslut Planprogram SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planprogram godkänns för samråd. Norra delen ska prioriteras i första skedet. Planprövning sker med standardförfarande. Vidare ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta temporära lösningar för husbilsparkering. Beslutet expedieras till: samhällsbyggnadsförvaltningen

18 Dnr 2015/377 Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5 Fastighetsägarna har begärt planmedgivande för ändring till bostadsändamål för Sandby 65:3-5 och del av Sandby 65:2. Området är beläget nordöst om Mälarhusvägen i Kyhl Mälarhusen. Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 redovisar område för handels-, hotell- och restaurangändamål för Sandby 65:2-4 och bostadsändamål för Sandby 65:5. Området omfattas av riksintresse för friluftsliv. Området är detaljplanlagt. För Sandby 65:2, 65:3 och 65:4 anger gällande detaljplan från 1973 kvartersmark för hotell-, restaurang- och handelsändamål. För Sandby 65:5 anger gällande detaljplan från 1953 kvartersområde för bostadsändamål. Gällande detaljplan från 1973 anger allmän platsmark väg och park för område nordväst och nordöst om rubricerade fastigheter. Vägområdet är inom fastigheten Sandby 64:1 och parkmarksområdet är inom Sandby 64:44. Fastighetshistorik: Fastigheterna Sandby 3:15 och 65:1 lades 1989 samman till fastigheten Sandby 65:2. Fastigheterna Sandby 65:3, 65:4 och 65:5 bildades 2003 genom avstyckning från Sandby 65:2. Kvartersområdet för hotell-, restaurang- och handelsändamål har varit bebyggt med en restaurang- och en hotellbyggnad, (se plankarta). Mälarhusens restaurang ska ha uppförts under slutet av 1930-talet. (Restaurangbyggnaden brann ner i slutet av 1950-talet. En ny restaurang uppfördes efter branden.) Under flera decennier bedrevs restaurangverksamhet på platsen. Från cirka 1990 stod byggnaderna oanvända. Byggnaderna revs under början av 2000-talet. 2003, 2005 och 2008 prövades och beviljades bygglov för fastigheterna. Byggloven gällde restaurang, hotellhus, pool/bastu, lanthandel/kiosk samt fritidshus. Det finns inte några gällande bygglov för området.

19 forts Dnr 2015/377 En planprocess pågick för området under Planärendet innebar prövning av bostadsändamål och handel samt också reglering av trafik och parkering. Samråd och utställning genomfördes. Planprocessen avstannade efter utställningsskedet. Ny översiktsplan för kommunen är framtagen. Samråd genomfördes under hösten 2013 och utställning under sommaren Översiktsplanen antogs i september 2014 men antagandebeslutet upphävdes utifrån fråga om utställningstid. Översiktsplanen har varit utställd under våren Sammanställning efter utställning har genomförts. Översiktsplanen förväntas kunna antas under hösten I översiktsplanen anges området Kyhl Mälarhusen som ett paus-område vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden ska värnas med ställningstagande att ny bebyggelse inte bör tillkomma inom området. I ansökan begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder och bostad/handel samt markanvändning natur. De rubricerade fastigheter har stått obebyggda under mer än tio års tid. Fastigheterna omfattas sedan lång tid av detaljplan. De gällande detaljplanerna anger kvartersmark innebärande byggrätt för hotell-, restaurang- och handelsändamål samt bostadsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, utnyttjande och utformning kan prövas för Sandby 65:2-5. Utnyttjandegraden för kvartersbebyggelsen nordväst och sydväst om området är reglerad enligt ändring av detaljplaner från 2004 och 2006 där planbestämmelse anger att största sammanlagda byggnadsarea för bostadstomt får vara 150 kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samma utnyttjandegrad i planförslag för ny bostadsbebyggelse. Även om Sandby 65:5 är planlagd för bostadsändamål enligt detaljplan från 1953 är bedömningen att fastigheten behöver ingå i planområde för ny detaljplan så att plansituationen för fastigheten blir uppdaterad och samordnad med upplägg för kvartersmark för Sandby 65:2-4. Område för allmän platsmark väg och park enligt gällande detaljplan från 1973 gränsar till Sandby 65:2. Planlagd allmän platsmark behöver inte ingå i planområde för ny detaljplan. I ansökan föreslås att markanvändningen för nordöstra delen av Sandby 65:2 ska bli naturmark. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.

20 forts Dnr 2015/377 Området gränsar till sanddynlandskapet Mälarhusen och Borrbystrand som är redovisat i kommunens naturvårdsprogram från Bedömningen är att natur- och artinventering behöver genomföras inledningsvis i planprocessen. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen ) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Bedömningen är att planprövning för Sandby 65:2-5 kan ske genom standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår. Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att antagandebeslut kan komma att fattas under beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för översyn/utredning om möjligheter till service/handel och parkeringsplatser. I ansökan (begäran om planbesked) framförs önskemål om fyra bostäder med möjlighet för mindre servering/kiosk. För markområde i nordöst inom Sandby 65:2 föreslås naturmark. I yttrande från sökande framförs: Anser inte att ärendet ska involveras i parkeringsutredning. Parkering får behandlas separat. Medverkar till möjlighet för service/handel. I skrivelse från ombud för fastighetsägare till angränsande fastigheter, Sandby 64:1 och 64:44, framförs: Stiftelsen är villig att vara behjälplig i ett framtida planärende. Har även egna idéer kring området. Avser att återkomma med mer detaljer härom. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fråga om trafik och parkering vid Mälarhusvägen hanteras som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för Sandby 65:2-5.

21 forts Dnr 2015/377 Beslutsunderlag Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 3, 17, 21, 22 m fl Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 65:1 m fl Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen Översiktsplan för Simrishamns kommun utställningshandling Begäran om planbesked från Joakim Håkansson och Michael Cocozza /15. s beslut Yttrande från Joakim Håkansson Skrivelse från Setterwalls Advokatbyrå för Stiftelsen Per August Jönssons Studiebidrag till anhöriga Avstår från att delta i beslutet F! deltar inte i beslut. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges för Sandby 65:2-5. I planprövningen ska följande beaktas och studeras: Behovsutrymme för besöksparkering nordöst om Mälarhusvägen. Förskjutning av kvartersmarksgräns mot nordöst för område vid Mälarhusvägen/Klittervägen. Tillfart till tomter via Klittervägen. Samstämd utformning av bebyggelse. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under år Planprövning bedöms kunna ske genom standardförfarande. Planavtal ska upprättas. Planarbetet initieras och bekostas av sökanden. Avgift (Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa): Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2015) 44,5 = kronor Avgift avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Beslutet expedieras till: Joakim Håkansson; Michael Cocozza

22 Dnr 2015/709 "Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen F! vill att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa jämställda offentliga miljöer. F! lyfter även möjligheten att ansöka om stöd hos Boverket. Beslutsunderlag Skrivelse från F!, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på att skapa jämställda offentliga miljöer genom att säkerställa ett aktivt, kontinuerligt jämställdhetsarbete. Ansökan till Boverket prioriteras inte Protokollsanteckning Nämnden godkänner att F! lämnar anteckning till protokollet som bilaga.

23 Dnr 2015/770 Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD) Med hänvisning till olyckan vid Haväng i somras undrar frågeställaren kring kommunens ansvar och hur man arbetar med strandsäkerheten. Beslutsunderlag Skrivelse från SD, inkommen Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda inom kommunen se över strandsäkerheten och behoven under vintersäsongen och tar fram förslag på förbättringar för strandsäkerheten inför kommande säsong. Återrapportering om tänkta åtgärder ska ske till nämnden senast april/maj Beslutet expedieras till: Fredrik Ramberg (SD) Enhetschef gata/park, Susanna Söderberg Schaedel

24 Dnr 2015/784 Medel till ÅVS infrastruktursatsningar Trafikverket och Region Skåne kommer i höst att påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i syfte att se över förutsättningarna för olika infrastruktursatsningar i Skåne. Berörda kommuner förväntas bidra med en symbolisk summa om 50 tkr. Beslutsunderlag Presentationsmaterial från Region Skåne Det öppna Skåne 2030 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Simrishamns kommun bidrar med 50 tkr till åtgärdsvalsstudien. Beslutet expedieras till: Trafikverket

25 Dnr 2015/710 Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi Begäran från hamnen, att i egen regi sköta den fortsatta driften, av småbåtshamnen i Simrishamn på grund av minskade marknadsintäkter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag om att ta fram förfrågningsunderlag. Konsult anlitas. s presidium ges i uppdrag att informera konsult om kriterier.

26 Dnr 2015/229 Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen Medborgarförslag har inkommit från Niklas Ivarsson om att badtemperaturen i barnbassängen på Korsavadshallen ska bli varmare. Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2015, 41 att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslaget presenterades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 25 juni 2015, 93. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Niklas Ivarsson, Kommunfullmäktiges beslut, , 41 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Medborgarförslaget avslås då den nuvarande tekniska lösningen för uppvärmning av bassängvattnet inte medger några större temperaturskillnader mellan motionsoch barn/undervisningsbassängen. Byggande av bubbelpool får tills vidare anstå. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, , överlämnas till förslagsställaren. Beslutet expedieras till: Niklas Ivarsson Kommunfullmäktige (för kännedom)

27 Dnr 2015/675 Motion - skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M) Motion från Christer Akej angående skyltning som visar lokaliseringen av Nova Academy. Beslutsunderlag Motion från Christer Akej Delegationsbeslut Myndighetsnämnden , 2131 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastighetsenheten samverkar med Kultur- och fritidsförvaltning om skyltning av verksamheterna i Valfisken. Finansiering av inköp och montering av nya skyltar görs via investeringsbudgeten. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag) Christer Akej (för kännedom)

28 Dnr 2015/170 Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal Kommunstyrelsen har behandlat ett medborgarförslag som gällde hyressättningen för lokalen Skeppet. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna frågan till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med SIFAB pröva möjligheten att göra lokalen Skeppet mer attraktivt för uthyrning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut, , 298 s beslut, , 127 Kommunstyrelsens beslut, , 186 Tjänsteskrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Nytt investeringsprojekt Skeppet startas kr överförs från projekt till projekt Skeppet kr överförs från projekt till projekt Skeppet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

29 Dnr 2015/734 Införskaffande av spolbil till VA-enheten SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

30 Dnr 2015/30 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: Statens VA-nämnds beslut anläggningsavgifter "Karlaby" (sökandenas talan lämnas utan bifall) MN beslut , 93, Gustafs strand, sjöfartsstråket (dnr 2014/559) Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder, beslut KSAU Beslut KSAU , Medborgarförslag om att utöka befintligt motionsspår och bygga utegym vid Bäckhalladadalen Växjö Tingsrätts dom Mark- och miljödomstolen beslutar att förrättningskostnaden ska delas lika mellan Bengt Lindberg och Simrishamns kommun (dnr 2011/647) KSAU beslut , Kommunal VA-plan återremitteras till SBN (dnr 2014/138) Kommunstyrelsens beslut , Skeppet (dnr 2015/170) Kommunfullmäktiges beslut , Medborgarförslag Hastighetsbegränsning genom Rörum Kommunfullmäktiges beslut , Medborgarförslag Återvinningsstation i Rörum Växjö Tingsrätts dom, , utökad anslutning till Kiviks reningsverk, Simrishamns kommun Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Museét, Hafreborg, kl 13.30-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer 2008-11-18 1 (30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionsalen Simrishamn, 18 november 2008, kl 09.00-12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Sida 2011-01-13 1 (17)

Sida 2011-01-13 1 (17) 2011-01-13 1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl 17.00-20.00 (ajournering kl 17.55-19.00) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer