Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 maj 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Christer Akej Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Erik Persson (S) Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP), kl Hans-Olof Höglund (MP) Christer Akej (M), utom 79 (deltar ej i beslut) Bo Håkansson (M), kl , Lars-Gösta Nilsson (M), tjänstgör för Bo Håkansson (M), 59-82, utom 79 (deltar ej i beslut) Carl Strömberg (M), utom 79 (deltar ej i beslut) Jan-Olof Kellgren (SD), tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Anders Åkerberg (S) Britt-Marie Wrahme (S) Erik Persson (S) Agne Johnsson (ÖP) Lars-Gösta Nilsson (M), Paul Frogner Kockum (KD) Ing-Marie Jacobsen (F!) Anand Andersson, projektledare gata/park, Anna Bartels, landskapsarkitekt, Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov, Bengt Bengtsson, miljöstrategi/kommunekolog, Björn Ericson, enhetschef VA, Diana Olsson, kommundirektör, Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Ingemar Nilsson, konsult Stab, 57 Jan Lundmark, projektledare, Malin Alm, exploateringsingenjör, Olof Lindh, enhetschef hamn, Pia Pettersson, parkingenjör, Simret Kidane, ekonom, Stefan Blomberg, upphandlare, Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 56 Sid 5 Information, 57 Sid 6 Presentation av medborgarförslag, 58 Sid 7 Redovisning av delegeringsbeslut (2015/29), 59 Sid 8 Markanvisning för del av Simris 206:1, laxodling, revidering av avtal gällande ytas storlek (2014/311) utgår som beslutsärende, 60 Sid 9 Markanvisning Borrby 6:21 - J Mårtenssons Bygg (2015/397), 61 Sid 10 Mellby 25:18, försäljning av industritomt - Futura Energi AB (2015/398), 62 Sid 11 Sandby 8:8, försäljning av mark till Naturvårdsverket (2015/394), 63 Sid 12 Regler grävningsbestämmelser (2015/401), 64 Sid 13 Ombyggnad av Hammenhögs torg (2015/361), 65 Sid 14 Saneringsinvesteringar VA (2014/66), 66 Sid 16 Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen (Andreas Gustafsson) (2015/171), 67 Medborgarförslag från Britt och K G Hagström - Badbrygga i Tobisvik (2015/226), 68 Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (2014/959), 69 Medborgarförslag - Konstgräsmatta i Kivik mellan sporthallen och Äppelgården (Rose-Marie Wilhelmsson) (2015/167), 70 Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toaletter (2014/504), 71 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21

4 4 Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Sid 23 Västra Parkskolan (2015/227), 72 Skrivelse från Simrishamns musikkår om lokal (2015/305), 73 Sid 24 Budget 2015, kompensation för samtliga hyresförluster? (2014/66), 74 Sid 25 Skrivelse från ordförande om bland annat utökad gågata (från Kristianstadsvägen ner till Järnvägsgatan) (2015/347), 75 Skrivelse från ordförande om bland annat utökad gågata (från Kristianstadsvägen ner till Järnvägsgatan) - estetisk utformning och finansiering (2015/347), 76 Sid 26 Sid 27 Kostverksamhet - utse representanter till nätverk (2015/308), 77 Sid 28 Budget 2016, nämndsmål (inkl åtgärder för miljömålen ) (2015/218), 78 Sid 29 Intern kontrollplan 2015 (2015/400), 79 Sid 30 Västra Parkskolan, uppdrag om att återkalla försäljningsuppdrag, 80 Sid 32 Kurser och konferenser (2015/200), 81 Sid 33 Meddelanden (2015/30), 82 Sid 34

5 5 56 Ändring av föredragningslistan Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: Information: Kostverksamhet Västra Parkskolan, kommunstyrelsens uppdrag om att återkalla försäljningsuppdrag hos mäklaren. Information: Begäran om löpande redovisning av förvaltningens verksamhet och pågående projekt. Pkt 5, markanvisning för del av Simris 206:, laxodling, revidering avtal gällande ytas storlek utgår som beslutsärende, endast information.

6 6 57 Information Dagens sammanträde börjar med att, under förmiddagen, arbeta med nämndsmål för år Diana Olsson, kommundirektör, inleder med en genomgång av kommunens styrmodell och tips på vad som är bra att tänka på när nämnden ska sätta sina mål. Enhetschefer presenterar sina tankar om sina respektive verksamheter. Därefter tvärgruppsarbete för diskussioner. Eftermiddagen inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden. Sammanställning över gällande avtal inom Sbf s verksamhetsområde samt behov av nya avtal (skriftlig information) Personalärenden: Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. Markanvisning för laxodling: Jan Lundmark, projektledare informerar. Jan-Erik Perssons begäran om löpande redovisning av förvaltningens verksamhet och pågående projekt. (överlämnas till samhällsbyggnadsnämndens presidium, att se över möjligheterna att på ett smidigt vis lämna redovisningar)

7 7 58 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: Medborgarförslag från Britt och K G Hagström - Badbrygga i Tobisvik (dnr 2015/226) avstår från möjligheten att presentera. Medborgarförslag - Utemiljö på Simrislundsskolan (Linda Andersson) (dnr 2015/226) presenteras av Jessica Schönmeyr då Linda Andersson hade förhinder att komma. Medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist - Skyltar på vissa hus där kända personer bott eller någon annan verksamhet funnits (dnr 2015/223) avstår från möjligheten att presentera. Medborgarförslag från Helena Cristiansson - Tillagningskök i Hammenhögs skola (dnr 2015/224)

8 8 59 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

9 9 60 Dnr 2014/311 Markanvisning för del av Simris 206:1, laxodling, revidering av avtal gällande ytas storlek SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet är i behov av komplettering. Utgår som beslutsärende endast information.

10 10 61 Dnr 2015/397 Markanvisning Borrby 6:21 - J Mårtenssons Bygg J Mårtenssons Bygg AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa en del av Borrby 6:21, planlagd som industri. Förslag till markanvisningsavtal har upprättats och undertecknats av J Mårtenssons Bygg AB. Gällande detaljplan Av J Mårtenssons Bygg AB undertecknat markanvisningsavtal Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Markanvisningsavtal avseende försäljning av det aktuella markområdet till J Mårtenssons Bygg AB för 50 kr/m 2 godkänns. ges i uppdrag att fullfölja markanvisningsavtalet (fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande) När avtalets villkor är uppfyllda fullföljer samhällsbyggnadsnämnden försäljningen, tecknar och skriver under köpeavtal. Beslutet expedieras till: J Mårtenssons Bygg AB (för kännedom) Kommunfullmäktige

11 11 62 Dnr 2015/398 Mellby 25:18, försäljning av industritomt - Futura Energi AB Försäljning av industrifastigheten Mellby 25:18 till Futura Energi AB (helhetslösningar för solcellspaneler). Köpeskillingen uppgår till 80 kr/m 2 med avdrag för planavgiften. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpeavtal för Mellby 25:18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja fastigheten Mellby 25:18 till Futura Energi AB i enlighet med föreslaget köpeavtal. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Futura Energi AB (för kännedom)

12 12 63 Dnr 2015/394 Sandby 8:8, försäljning av mark till Naturvårdsverket Naturvårdsverket har inkommit med en förfrågan om att få förvärva fastigheten Sandby 8:8 för kr. Hela fastigheten omfattas av naturreservat. Förslag till köpekontrakt avseende Sandby 8:8 Värderingsbyråns värdeutlåtande avseende Sandby 8:8 Länsstyrelsen Skånes beslut om utvidgning av naturreservatet Sandby backar Tjänsteyttrande avseende förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Sandby backar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja fastigheten Sandby 8:8 till Naturvårdsverket för kronor. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Naturvårdsverket (för kännedom)

13 13 64 Dnr 2015/401 Regler - grävningsbestämmelser Simrishamns kommun har i nuläget sju ledningsägare. Dessa förlägger nytt och underhåller sitt ledningsnät kontinuerligt genom grävningar. Detta genererar i sin tur återställning av grävd yta. Kommunen har fram tills nu saknat ett styrande regelverk som anger allt som rör grävningen från ansökan om grävningstillstånd till färdig asfalt samt garantiåtagande och juridiskt ansvar. Nuvarande metoder har inneburit mycket administration och merkostnader för kommunen samt oklarheter för ledningsägarna och dess entreprenörer. Genom att teckna nya markavtal med samtliga ledningsägare där dessa grävningsbestämmelser ligger till grund, kan det skapas ett hållbart och solklart system som är ekonomiskt lönsamt för alla inblandade parter där mervärdet ligger i en väl strukturerad miljö för kommunens invånare. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Förslag till grävningsbestämmelser SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Regler Grävningsbestämmelser för Simrishamns kommun antas. Kommunen ska framgent teckna nya markavtal med samtliga ledningsägare.

14 14 65 Dnr 2015/361 Ombyggnad av Hammenhögs torg I samband med projektering av Hammenhögs torg fanns det anledning att även planera för fördröjningsmagasin och ombyggnad av vattenledning. Detta innebar att anbudssumman innehåller både VA-arbeten och kostnader för torgprojektet. Därutöver tillkommer påföljande återställnings- och beläggningsarbeten. I samband med att projektet utökats till att omfatta även Åkaregatan kommer ny belysning sättas upp längs med denna vilket också lett till ökade kostnader. Ursprunglig budget avsåg endast torgombyggnationen ( kronor). Den slutliga anbudssumman blev totalt kronor. I anbudet ingår även kostnader för VA-arbeten med kronor. Då anbudssumman överstiger den budgeterade kostnaden för projektet måste en omfördelning av internbudgeten göras. Entreprenadöversikt ritning L , daterad Delegationsbeslut ordföranden, daterat Tilldelningsbeslut, daterat Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Nämnden kan konstatera att det inte enbart är torget i sig som projekt som kostar mer än beräknat. Det är också andra åtgärder som tillkommit, vilket innebär att en del investeringar (främst VA-åtgärder, men även byten av belysning) utförs tidigare än det annars skulle ha gjorts. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Finansiering sker enligt följande: (Projekt Hammenhögs torg kronor) Gata/parkenhetens budget för investeringar: kronor Omfördelas från följande projekt: Skillinge hamn, genomförande av detaljplan kronor

15 15 65 forts Dnr 2015/361 Fibernät, återställning Vitaby torg kronor kronor Därutöver belastas VA-enhetens budget för saneringsinvesteringar med kronor. Behandlas som ett separat ärende. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

16 16 66 Dnr 2014/66 Budget saneringsinvesteringar VA (Hammenhög) I samband med projektering av Hammenhögs torg fanns det anledning att även planera för fördröjningsmagasin. Vid undersökningar visade det sig att befintliga dagvattenledningar har rasat, är igenväxta och underdimensionerade, varför det är nödvändigt med ny ledning. Syftet med fördröjningsmagasinet är att minska belastningen på dagvattennätet. Detta magasin är dimensionerat för att även fördröja dagvatten från intilliggande områden. Åtgärderna anses som nödvändiga. Projektet ingår som en del i förfrågningsunderlag/anbud för ombyggnad av Hammenhögs torg. (behandlades i 65 vid dagens sammanträde) Entreprenadöversikt ritning L , daterad Delegationsbeslut ordföranden, daterat Tilldelningsbeslut, daterat Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna finansiering av projektet på kontot för VA-enhetens investeringar med kronor. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

17 17 67 Dnr 2015/171 Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen (Andreas Gustafsson) Andreas Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka det befintliga motionsspåret vid Bäckhalladalen till att bestå av minst 10 km barkbelagd slinga med belysning på huvudstråket samt ett utegym vid den befintliga sitt- och grillplatsen. Förslagsställaren är beredd att tillsammans med goda vänner bistå med arbetet. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för beredning och yttrande samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Medborgarförslag från Andreas Gustafsson (presenterat för SBN ) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden ta fram förslag på placering och utformning av motionsspår och utegym. Detta förslag ska ligga till grund för ansökan till Länsstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 18 68 Dnr 2015/226 Medborgarförslag från Britt och K G Hagström - badbrygga i Tobisvik Britt och KG Hagström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en badbrygga vid Tobisstranden, gärna i anslutning till badhytterna, norr om strandpaviljongen. Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2015, 33 att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslagsställarna har inför dagens sammanträde bjudits in att presentera sitt förslag men avstått. Medborgarförslag från Britt och KG Hagström Kommunfullmäktiges beslut , 33 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ställer sig positiv till medborgarförslaget. Det finns avsatt investeringsmedel i budget 2015 för att göra föreslagna åtgärder, där samtidigt en handikappramp ingår. Beslutet expedieras till: Britt och KG Hagström Kommunfullmäktige (för kännedom)

19 19 69 Dnr 2014/959 Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn Göran Bengtsson har lämnat in medborgarförslag om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn. Kommunfullmäktige beslutade , 131, att ärendets beredning och slutgiltiga beslut ska hanteras av. Bengtsson presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde 16 april 2015, 27. Skrivelse från Göran Bengtsson, inkommen Bilaga 1, kartskiss med lämplig avgränsning. Förvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att inhämta berörd fiskeförenings synpunkter på ett eventuellt kommunalt naturreservat.

20 20 70 Dnr 2015/167 Medborgarförslag - Konstgräsmatta i Kivik mellan sporthallen och Äppelgården (Rose-Marie Wilhelmsson) Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en konstgräsmatta vid Kiviks skola mellan sporthallen och Äppelgården. Förslagsställaren bjöds in, att vid nämndens sammanträde 16 april 2015 presentera sitt förslag, men avstod. Medborgarförslag från Rose-Marie Wilhelmsson Kommunfullmäktiges beslut , 189 Karta över skolområde Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarförslaget avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 maj Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 21 71 Dnr 2014/504 Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toaletter Åke Norrman har kommit in med ett medborgarförslag där han föreslår att i ny- och om byggnad av bostäder i Simrishamns kommun ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerande toaletter. Kommunfullmäktige beslutade 19 maj 2014, 79 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut i ärendet. Åke Norrman presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde 16 april 2015, 27. Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet kan konstatera att för att genomföra denna typ av installation av urinseparerande toaletter krävs i steg ett separata ledningar inom respektive fastighet som dock fastighetsägaren får ansvara och upprätta. Men förslaget innebär även att samtliga av kommunens spillvattenledningar (xxx mil) behöver kompletteras med lika många mil ledningar för det separerade urinet. Alternativet är att varje fastighet eller flera i samverkan får anlägga slutna tankar där urinet samlas för att sedan tömmas av slamsugarfordon med den miljöpåverkan det innebär. Inte att förglömma är att vätskan som urinen tillför spillvattenledningarna gör att det spillvatten som spolas ut lättare förflyttas genom ledningarna. Ett fastare avfall medför kostnader för att få avfallet till avloppsreningsverket vilket är en transport urinen idag bidrar till. Medborgarförslag från Åke Norrman, inkommit till kommunen Kommunfullmäktiges beslut , 79 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,

22 22 71 forts Dnr 2014/504 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de oerhörda merkostnader det skulle innebära både för kommunen men även för enskilda fastighetsägare. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom) Åke Norrman

23 23 72 Dnr 2015/227 Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Västra Parkskolan Arne Nilsson har kommit med ett medborgarförslag om att nyttja Västra parkskolan som ett Föreningarnas hus, där olika föreningar kan utnyttja lokalerna i sin verksamhet för till exempel: sammanträden, studiecirklar o.d. Arne Nilsson har föredragit sitt medborgarförslag på samhällsbyggnadsnämnden den 16 april 2015, 27. Medborgarförslag från Arne Nilsson Kommunstyrelsens beslut , 87 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att diskussioner pågår med annan intressent. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom) Arne Nilsson

24 24 73 Dnr 2015/305 Skrivelse från Simrishamns musikkår om lokal Simrishamns Musikkår ställer fråga till kommunen om det finns en lokal som exklusivt kan användas av Musikkåren. Skrivelse från Simrishamns Musikkår, Kommunstyrelsens beslut, , 50 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Meddela att samhällsbyggnadsförvaltningen för närvarande inte har lämplig lokal att hyra ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bevaka/beakta föreningens intressen om lämplig lokal framöver blir ledig. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Simrishamns Musikkår (för kännedom) Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

25 25 74 Dnr 2014/66 Budget 2015, kompensation för samtliga hyresförluster? gav 16 april 2015, 32 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontrollera att nämnden har fått kompensation för samtliga tomma lokaler år Samhällsbyggnadsförvaltningens kontroll visar att hyres-/städförlusterna kommer att öka med 184 tkr, från tkr år 2014 till tkr år De beräkningar som samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort visar att kostnader för lokaler som används av förvaltningen och lokaler som är tomma 2015 kommer att öka med 152 tkr (-0, ), varav 184 tkr avser ökade kostnader för tomma lokaler. har fått kompensation med totalt 134 tkr (se kommunstyrelsens protokoll från , 31). Avvikelsen på 18 tkr ( ) får i detta sammanhang anses som marginell som inte bör föranleda åtgärder. Förändring av kostnader för lokaler som används av förvaltningen och lokaler som är tomma Förvaltningen bifogar även skrivelse upprättad av enhetschefen för ekonomienheten på kommunledningskontoret som visar förvaltningarnas kompensation för förändringar i internhyressystemet SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna förvaltningens redovisning. Inga ytterligare åtgärder vidtas.

26 26 75 Dnr 2015/347 Gångfartsområde som alternativ till utökad gågata Samhällbyggnadsförvaltningen har i skrivelse fått i uppdrag att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och ner till hamnen under tiden 15 juni till och med 28 augusti. I uppdraget ligger även att ta fram riktlinjer för affärsidkare och fastighetsägare inom aktuellt område för att möjliggöra transporter av varor och tjänster. Skrivelse från ordförande, Carl-Göran Svensson, inkommen s beslut , 53 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ser positivt på förvaltningens förslag och uppmanar till genomförande. Lösningar med fysiska hinder hanteras som separat ärende.

27 27 76 Dnr 2015/347 Gångfartsområde, alternativ till utökad gågata - estetisk utformning och finansiering I samband med genomförande av nytt gångfartsområde på Storgatan mellan Kristianstadsvägen och Järnvägsgatan krävs blomlådor för att göra gaturummet trängre för fordon och dämpa hastigheten. Blomlådorna bidrar till trevligare och mer ombonad miljö samt ökad trafiksäkerhet för gångtrafikanter. Johan Lunds tjänsteskrivelse Dnr:2015/347, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Arrangemang med blomlådor ska användas för att göra gaturummet trängre för fordon och dämpa hastigheten. Finansiering sker inom befintlig ram.

28 28 77 Dnr 2015/308 Kostverksamhet - utse representanter till nätverk Simrishamns kommun har bjudits in att delta i nätverket kring mat- och måltidfrågor i Skåne. Nätverket syftar till att stärka Skåne som matregion. Simrishamns kommun har tidigare representerats av Margareta Nilsson. Kommunen inbjuds att utse 1-2 representanter till detta nätverk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2015, 72A att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarig för kostfrågor, att utse två representanter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 72A Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Christer Akej (M) och Christer Vigren (ÖP) utses att representera Simrishamns kommun i politikernätverket kring mat- och måltidsfrågor. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens au (för kännedom) Livsmedelsakademin

29 29 78 Dnr 2015/218 Budget 2016, nämndsmål (inkl åtgärder för miljömålen ) har vid dagens sammanträde, i grupper, diskuterat nämndsmål för år Diana Olsson, kommundirektör, inleder med en genomgång av kommunens styrmodell och tips på vad som är bra att tänka på när nämnden ska sätta sina mål. Enhetschefer presenterar sina tankar om sina respektive verksamheter. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Inga beslut avseende budget och nämndsmål 2016 tas vid dagens sammanträde. Gruppernas förslag ska lämnas till förvaltningen som sammanställer. Beslut tas vid ett extra insatt sammanträde 11 juni 2015.

30 30 79 Dnr 2015/400 Intern kontrollplan 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan för år Förslag till intern kontrollplan för 2015 Överläggningar Jacques Öhlund (F!) vill göra en del tillägg och förtydliganden i kontrollplanen. Bland annat att det ska göras två uppföljningar ( och ). Moment 1 (kompetens) hur personalresurserna fördelas. Kontrollmetod redovisningar från APT, två genomgångar innan del-års och årsbokslut, samlad genomgång vid årsbokslut. Moment 1 (upphandling), med tillämpning av kommunens policy med fokus på miljö och sociala krav.) Förslag till beslut på sammanträdet Carl-Göran Svensson (C) godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för Jacques Öhlund (F!) godkänna förvaltningens förslag med de tillägg som F! redogjort för. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna förvaltningens förslag. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna förslaget till intern kontrollplan för 2015.

31 31 79 forts Dnr 2015/400 Protokollsanteckning Nämnden godkänner att Jacques Öhlund (F!) lämnar en protokollsanteckning som bilaga. Anteckningen består av F! s förslag till intern kontrollplan. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (för kännedom)

32

33

34 32 80 Dnr 2015/452 Uppdrag om att återkalla försäljningsuppdrag för Västra Parkskolan Kommunstyrelsen beslutade 13 maj 2015, 119 att upphäva det av kommunstyrelsen fattade beslutet 17 april 2013, 87 om fastighetsförsäljning i den del som det berör Västra Parkskolan. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att låta återkalla försäljningsuppdraget hos mäklaren. Moderaterna reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsens beslut , 119 Avstår från att delta i beslutet Christer Akej (M), Lars-Gösta Nilsson (M) och Carl Strömberg (M) avstår från att delta i beslutet. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Förvaltningen ges i uppdrag att återkalla mäklaruppdraget om försäljning av Västra Park. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet

35 33 81 Dnr 2015/200 Kurser och konferenser SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Jan-Erik Persson (S) ska anmälas till IVL läkemedelsrester i Nacka 28 maj 2015.

36 34 82 Dnr 2015/30 Meddelanden 2015 Följande meddelanden redovisas som information: Kommunstyrelsens beslut , 95 - Inbjudan till konferens om Skånes nya jämställdhetsstrategi och deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män Inga arvoden kommer att utbetalas. Kommunstyrelsens beslut , 91 - Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun uppdrag att revidera. Budget tidplan och anvisningar, kommunstyrelsens beslut , 94 Medborgarförslag, kommunens möjlighet att anordna lokal för fritidsverksamhet för flyktingar och asylsökande (Kristina Lauinger) Medborgarförslag - cykelväg förbi Lindstens hörna-simrislund - Kommunfullmäktiges beslut , 38 Medborgarförslag - cykelväg förbi Lindstens hörna Simrislund ( Elisabeth Dahlqvist)

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-04-19 1-14

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-04-19 1-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-04-19 1-14 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.40 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Leif

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 95-101

Sammanträdesprotokoll 95-101 1 Sammanträdesprotokoll 95-101 Sammanträde med Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, rum A 391, kl 14.30-15.40 Sekreterare Bengt Eklund Närvarande ledamöter Tjänstgörande ordföranden

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. 2009-10-14 1 (1) Plats och tid 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 ande: Carin Olsson (C) ordförande Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Ljubica Marusic (s) Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Ljubica Marusic. Socialkontoret 2007-12-13

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Ljubica Marusic (s) Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Ljubica Marusic. Socialkontoret 2007-12-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Ljubica Marusic (s) Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109, kl. 13:00 17.15 ande Sven Nilsson (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bengt Lindner (L) Elek Oksenfeld (S) Kamilla Danielsson (L) Catarina

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-02-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Margareta

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 15.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M)

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

Ajournering under 13, kl 19:55-20:00. Marit Strand Pettersen (V)

Ajournering under 13, kl 19:55-20:00. Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:50 Ajournering under 13, kl 19:55-20:00 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer