Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20"

Transkript

1 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13: Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter Peter Sköldin (S) Fredrik Strömqvist (S), ersätter Mirjana Kinik (S) Anette Stavehaug (V) Jan Svensson (FP), ersätter Robert Lindberg (MP) Göran Gredfors (M) Inger Olsson (M) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Ersättare - Utses att justera Kerstin Ericsson Justeringens plats och tid Onsdagen den 3 april 2013 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Åsa Karlsson Ordförande Justerande... Mona Kanaan... Kerstin Ericsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift...

2 2(14) Övriga närvarande Eva Königsson, förvaltningschef Mattias Anglemark, ekonomichef Anette Pallhed Nordh, kommunikationschef Stina Edqvist, utvecklingsstrateg Åsa Karlsson, sekreterare Nils Mossberg, enhetschef arkiv och museer 27 Mikael Palo, kultur- och utbildningschef Landstingets Sörmland 27 Åsa Kratz, ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv, Landstinget Sörmland 27

3 3(14) 21 Protokollsjustering Beslut Kerstin Ericsson (C) utses att justera dagens protokoll.

4 4(14) KFN/2013:12 22 Yttrande över Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Beslut Förslaget till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak antas och överlämnas till kommunledningskontoret med nämndens yttrande. Särskilt yttrande Maria Buco (FP) lämnar särskilt yttrande (bilaga A). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger förslag till beslut i skrivelse daterad Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Det är Kommunledningskontoret som fått i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera tidigare kommunala riktlinjer för det drogförebyggande arbetet för åren Nämnda plan är nu ute på remissrunda. Handlingsplanen omfattar en nulägesbeskrivning, internationella och nationella mål och bestämmelser samt mål och insatser för Eskilstuna kommun. Centralt är att minska tillgång och efterfrågan, minska skadligt bruk, missbruk och beroende, ge skydd och stöd för barn samt erbjuda vård och stöd av god kvalitet. Kunskapshöjande insatser tillsammans med samverkan och tillgänglighetsbegränsade åtgärder är vägledande i förslag till mål och insatser. Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till handlingsplanen. Dock anser nämnden att vissa förtydliganden behöver göras. Yttrande: Kultur- och fritidsnämnden tycker att Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak är välskriven. Den tar upp vikten av att både minska tillgång och efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt att arbeta med attityd- och kunskapshöjande insatser. Den tar även upp att all form av uppföljning ska ha könsuppdelad statistik vilket gör det enklare att se om särskilda insatser behöver göras.

5 5(14) 1.1 Effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn. Under insatser tas det upp att alkohol- och tobakstillsynen ska utökas hos restauranger och handlare. Här borde man även ta med kommunens egna lokaler, arenor och scener där alkoholförtäring och rökning kan förekomma. 1.4 Alkoholfritt vid evenemang, representation, utbildning och konferenser. Under insatser står det att regelverket kring alkoholfria evenemang, representation, konferenser och utbildningar ska ses över. Nämnden ser gärna att idrottsevenemang blir inkluderat eftersom de genomförs i det så kallade offentliga rummet. 2.3 Antalet barn och ungdomar som börjar röka eller snusa före 18 års ålder ska halveras. Insatsen är att implementera tobakslagen om rökfria skolgårdar. Här önskar nämnden ett förtydligande om det bara gäller under skoltid, eller om det gäller all tid. Det förekommer mycket verksamhet på skolor och skolgårdar även utanför skoltid. 3.3 Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet. Som ansvariga för det här arbetet står KOF i samverkan med Sörmlandsidrotten. Nämnden vill att det kompletteras med studieförbund och liknande verksamheter. Yrkanden Anette Stavehaug (V) och Mona Kanaan (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Mona Kanaan (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret

6 6(14) KFN/2013:33 23 Yttrande över motion - Eskilstuna en fristad för förföljda författare Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalls. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger förslag till beslut i skrivelse daterad Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Maria Buco om Eskilstuna som en fristad för förföljda författare. Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast 26 mars. Programmet Fristadsförfattare administreras av organisationen ICORN, ett nätverk av de städer som beslutat sig för att ge en fristad åt förföljda författare, och stöds av både Kulturrådet och Svenska PEN. Författaren kan även vara en journalist, dramatiker eller annan professionell skribent. ICORN uttrycker det enligt följande: Any writer who, in their country of permanent residence, is threatened or persecuted for expressing their opinions or ideas through professional or artistic works is invited to apply to ICORN's guest writer program. Dock accepteras inga författare som förespråkar våld. Urvalet görs av ICORN efter ansökan från intresserade kandidater (ansökan kan även skickas in av närstående för dem som inte har möjlighet att ansöka själva). I ansökan ska man ange bland annat bibliografi, exempel på texter, utmärkelser samt detaljer kring fängslande, kvarhållning, attacker och hot. Den sökande ska även ange referenser. Mottagande kommun/stad medverkar i valet av författare. Att vara fristad åt en författare innebär att kommunen välkomnar en författare som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig och skriva. Kommunen åtar sig genom detta att tillhandahålla en bostad och uppehälle. Dessutom ska kommunen ansvara för försäkringar, sjukvård, kontakter med myndigheter, hjälp med uppehållstillstånd och eventuell undervisning i svenska. Författaren ska även ges möjlighet att ta del av stadens sociala och litterära liv. Kulturrådet kan stödja författaren för att delta i den litterära offentligheten och även översättning av författarens verk. Diskussioner

7 7(14) pågår om att utvidga programmet till att även gälla andra konstformer, men det finns ännu inga beslut om detta. Yttrande: Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att Eskilstuna ska bli en fristad för förföljda författare. Eskilstuna har en vision om att vara den stolta fristaden och välkomna olikheter och idéer, och förslaget ligger väl i linje med det. Den kulturpolitiska handlingsplanen anger att kommunen aktivt ska medverka till att utveckla kulturen och kulturverksamheten i samverkan med offentliga, ideella och privata aktörer lokalt och regionalt, och detta skulle kunna vara en bra möjlighet till det. Dessutom lyfter handlingsplanen fram värdet av ett mångfaldigt kulturutbud för en mångfald av människor och att ett rikt och spännande kulturliv gör en plats attraktiv. En fristadsförfattare skulle kunna samverka med Eskilstuna stadsbibliotek, vilket skulle kunna vara ett positivt bidrag till kulturen och den offentliga debatten i Eskilstuna. Finansiering Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att kommunfullmäktige avsätter särskilda medel för verksamheten i det fall motionen bifalls. Även om kultur- och fritidsnämnden kan ansvara för frågan, kan medel inte tas från nämnden utan att övriga verksamheter blir drabbade. Yrkanden Teresa Laurén (S), Anette Stavehaug (V), Göran Gredfors (M), Maria Buco (FP), Jan Svensson (FP), Henry Aldrin (KD), Alexandra Karjel (MP), Kerstin Ericsson (C), Mona Kanaan (S) och Inger Olsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Mona Kanaan (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

8 8(14) KFN/2013:57 24 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, daterad : a) Nämndens ordförande ges delegation att fatta beslut om att ställa in nämndsammanträde. b) Förvaltningschef ges delegation att teckna avtal i nämndens namn och att besluta om att på nämndens vägnar ingå och uppsäga ett avtal. Avdelningschef/enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att i anslutning till enhetens verksamhet teckna avtal i nämndens namn och att besluta om att på nämndens vägnar ingå och uppsäga ett avtal. Rätten gäller inte avtal om betalkort/privatkort, långsiktig hyra av lokal, långsiktig anskaffning eller leasing av fordon samt avyttrande av nämndens egendom. - Upp till ett värde om 10 basbelopp, med undantag från avtal angående anläggningsinvesteringar d v s när det handlar om verkställande av fullmäktigebeslut angående investeringar enligt beslutad investeringsbudget. c) Ansvarig handläggare vid Svenskt barnbildarkiv ges rätt att underteckna gåvoavtal som rör överlämnande av material till barnbildarkivets verksamhet. d) Finsk kultursekreterare ges delegation att besluta om bidrag inom finskt förvaltningsområde upp till kr. e) Handläggare ges rätt att besluta om bidrag till arrangemang upp till kr. f) Godkänna redaktionella ändringar.

9 9(14) Protokollsanteckning Marianne Karlberg (S) framför att nämnden bör få återkoppling om beslutspunkt 1b, då kommunen just har inlett ett övergripande arbete kring avtal och delegation för firmateckning. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger förslag till beslut i skrivelse daterad Delegationsbeslut är beslut där nämnden har överlåtit beslutanderätten till utskott, ledamot, ersättare eller tjänsteman i kommunen och regleras i kommunallagen 6 kap Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutades senast Sedan dess har det uppstått behov av smärre justeringar av ärenden som rör nämndens arbete, avtalshantering och bidrag inom finskt förvaltningsområde. Justeringarna har arbetats in i ett förslag till reviderad delegationsordning. Yrkanden Teresa Laurén yrkar att beslutspunkt 1c kompletteras med texten överlämnande av material till barnbildarkivets verksamhet. Ordförande Mona Kanaan (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Teresa Lauréns tilläggsyrkande. Beslutet skickas till: Akten

10 10(14) KFN/2012: Korrigering av prislista 2013 Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna ändringar i prislista Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2012 (KFN/2012:284) om prislista för nämndens tillfälliga uthyrningar av lokaler och övriga tjänster. Några fel i texten har senare upptäckts. Följande behöver korrigeras: - Under rubriken Hyror för träning, repetition och ordinarie sammankomster finns en uppräkning av de lokaler som avses. Där ska Eskilstuna teaters stora scen strykas. Tanken är att hyresgästerna ska klara sig själva i en repetitionslokal. Rätt text ska vara: Scenerna Contrast, Gamla teatern, Eskilstuna teaters lilla scen - Under samma rubrik står det om repetitionsmöjligheter på stora scenen Rätt text ska vara: Eskilstuna teaters stora scen Vid högsäsong kan repetition endast ske i begränsad omfattning i samband med bokat arrangemang. Priset för repetition är 525 kronor per timma - Under rubriken Arrangemang och om Lokomotivet Rätt text ska vara: Lokomotivet kr/tillfälle inklusive personal (8 timmar lokalansvarig/tekniker samt 3 publikvärdar à 4 timmar) Kostnad för tillval av teknik, repetition och scenbygge tillkommer. Kontakta Lokomotivet för prisuppgift för hela arrangemanget.

11 11(14) - Under samma rubrik, om Utomhusarrangemang Rätt text ska vara: Hyran är samma som stadsbyggnadsförvaltningen debiterar för markupplåtelse, för närvarande 1.95 kr/kvm/dygn för central mark och utanför centrum 1.30 kr/kvm/dygn. - Tillägg under rubriken Arrangemang: Scenvagnen kr/tillfälle Beslutet skickas till: Akten

12 12(14) 26 Delegationer KFN/2013:1 Beslut Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad 13 mars 2013, vilka redovisar beslut i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna. Ärendebeskrivning 1.Allmänna ärenden 1.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL 6 kap 36 ) Yttrande över remiss angående revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Södermanlands län. (KFN/2012:176) 3. Personalärenden 3.7 Tillsätta personal, tillsvidare eller viss tid, samt öka och minska sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 ) Nr Allmän kulturverksamhet 11.1 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde som understiger kronor. Avslå ansökan från Eskilstuna Finska föreningens kultursektion för teknisk utrustning för amatör teatergruppens verksamhet. Bevilja Torshälla Finska förening kronor för att arrangera musikevenemang med Darya och Månskensorkester i samband med firande av Sverigefinnarnas dag. Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

13 13(14) KFN/2013:2 27 Rapporter och meddelanden Beslut Rapporter och meddelande i mars 2013 läggs till handlingarna efter nämndens godkännande. Ärendebeskrivning KSKF/2012:455, Kommunledningskontoret Ordförandebeslut i brådskande ärende Yttrande över förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan. KFN/2012:496/354. KFN/2012:176, Länsstyrelsen i Södermanlands län Förslag till reviderade riksintressen för kulturmiljövården i Eskilstuna kommun, andra omgången. KSKF/2012:433 11, Kommunfullmäktige Protokollsutdrag om korruption, mutor och jäv Riktlinjer för anställda inom Eskilstuna kommun. KSKF/2012:403 10, Kommunfullmäktige Protokollsutdrag, redovisning av åtgärder utifrån revisionsrapporten Analys av risker för korruption och otillbörlig påverkan i Eskilstuna kommunkoncern. KFN/2013:84 Stadsbyggnadsförvaltningen Tidsbegränsad bygglov för anordnande av parkering t.o.m , Gunnarskäl 1:9. KFN/2013:88 Stadsbyggnadsförvaltningen, Remiss 2 Förslag till revidering av beslut för naturreservatet Kronskogen-Stenby äng. KFN/2013/487 Strålsäkerhetsmyndigheten Beslut om att använda laser i klass 3B och 4 för underhållning, konst och reklam på Ungdomens hus i Eskilstuna. Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli. Muntliga meddelanden Åsa Kratz, ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet och Mikael Palo, kultur- och utbildningschef i Landstinget Sörmland informerar om den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen Samkultur Sörmland. Kulturplanen finns att läsa i sin helhet på landstingets

14 14(14) webbplats, Nils Mossberg, enhetschef för arkiv och museer informerar om att konstutskottet kommer att ta fram en strategi kring framtida offentlig utsmyckning. Som ett led i detta arbete bjuder kulturutskottet in allmänheten och föreningar till ett öppet möte om offentlig utsmyckning den 8 april Förslaget till strategi kommer att beslutas i nämnden under Ekonomichef Mattias Angelmark informerar om att revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers kommer att genomföra granskningen av Eskilstuna Gymnastikförening (EGF). Utredningen ska vara klar i maj Förvaltningschef Eva Königsson ger kort information om årets medarbetarenkät. Resultatet för kultur- och fritidsförvaltningen ser bra ut i sin helhet. Frågor Inga frågor anmäls.

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer