Kartläggning av RFID i svensk byggindustri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av RFID i svensk byggindustri"

Transkript

1 Användande och möjligheter för radiofrekvensidentifikation Jonas Elmqvist Gustaf Hjertquist Examensarbete Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Tekniska Högskola, LTH Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, 2006

2 Kartläggning av RFID i svensk byggindustri -Användande och möjligheter för radiofrekvensidentifikation Författare: Jonas Elmqvist och Gustaf Hjertquist Handledare: Fredrik Friblick Joakim Jonsson Examinator: Everth Larsson Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Mediatryck Lund

3 Förord Det här examensarbetet har skrivits för avdelningen Teknisk Logistik vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Prolog Bygglogistik AB. Det utgör det sista momentet i vår utbildning på Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet. Vi skulle vilja tacka våra handledare Joakim Jonsson, Prolog Bygglogistik AB och Fredrik Friblick, Teknisk Logistik, LTH. Vidare vill vi tacka alla de aktörer som har intervjuats: Andreas Johansson, Skanska, Caroline Nord, NCC Komponent, Daniel Hellström, LTH, Flemming Lund Jenssen, Saint-Gobain Isover, Gunnar Westin, Lambertsson, Göran Terning, PEAB, Jan Byfors, NCC, Johan Fors, Optimera, Kenneth Johansson, Safetool, Lars-Erik Sjögren, Knauf Danogips, Per Samuelsson & Martin Persson, Vest-wood, Olle Samuelsson, BEAst, Refik Salievski, Skanska Byggsystem, Urban Wallin, Bygglogistik Göteborg, Åke Eriksson, Arcona. Utan deras hjälp hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Malmö, oktober 2006 Jonas Elmqvist & Gustaf Hjertquist 3

4 4

5 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Syfte: Metod: Kartläggning av RFID i svensk byggindustri Jonas Elmqvist Gustaf Hjertquist Fredrik Friblick, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds tekniska högskola. Joakim Jonsson, Prolog Bygglogistik AB Vad vet aktörer inom byggindustrin om RFID-teknik, används tekniken idag och vilka tankar har aktörer inom byggindustrin gällande ett eventuellt RFID-nyttjande? Finns det möjligheter för RFID i byggindustrins framtida utveckling? Var finner man drivkrafter för RFID och vilka är dessa? Syftet med arbetet är att ge klarhet i hur RFID idag används i svensk byggindustri samt se på vad som talar för respektive emot ett i framtiden ökat användande. Studien syftar även till att ta reda på vad som kan krävas av byggindustrin för att göra ett ökat användande möjligt. Då vi gör en kartläggning av användandet av RFID i den svenska byggbranschen anser vi att det holistiska synsättet måste appliceras. Projektets problemställning var ett paradigm där slutsatsen var öppen. Ansatsen kan därför ses som induktiv där den övergripande modellen kommer att vara kvalitativ. Den forskningsmetod rapporten bygger på och syftar tillbaka till faller enligt vårt synsätt i samklang, med typen av studie vi avser göra, med Grounded Theory, eller grundad teori. Informationsinsamlingen har främst varit genom intervjuer och observationer. Slutsats: I byggbranschen har det länge funnits ett behov att kunna ha bättre kontroll på både material och personal. Det finns i dagsläget inte något utbrett och allmänt använt system för identifiering av dessa. RFID används idag i viss mån inom svensk byggindustri. Vissa skillnader finns mellan olika kategorier i 5

6 försörjningskedjan men överlag befinner sig branschen enligt innovationscykeln i innovationens dimma. De faktorer som talar för att ett användande av RFID i den svenska byggindustrin ska bli verklighet är att: Tekniken fyller ett behov Tiden är rätt Kunskapsnivån är hög Aktörerna är positiva till tekniken Tidigare studier på alternativa identifikationssystem gjorts De faktorer som talar emot ett användande av RFID i den svenska byggindustrin ska bli verklighet är att: RFID ska ersätta en teknik som inte finns RFID är inte en helhetslösning (för artikelidentifikation) Byggbranschen är konservativ För att RFID skall börja nyttjas i högre omfattning av byggindustrin krävs följande: Förbättra kunskapsåterföring Pilotfall för att tydliggöra fördelar och vardaglig nytta Måste täcka fler funktioner Samarbete över företagsgränserna Alla aktörer måste ta ett större ansvar som drivare Sammanfattningsvis: Byggindustrin är positiv och medveten om RFID men för passiva för att tekniken skall börja nyttjas över företagsgränserna. Utvecklingsviljan är hög i byggindustrin, många utvecklingsprojekt är igång och RFID kommer lite i skymundan. Mycket behöver utvecklas i byggindustrin innan en implementering av RFID över företagsgränserna är möjlig. Det kommer fortfarande att dröja innan RFIDs fulla potential slår igenom i byggbranschen då andra projekt prioriteras. Byggarbetsplats-, person- och verktygskontroll ligger närmst i tiden. 6

7 Abstract Title: Authors: Supervisor: Problem: Purpose: Method: A survey of the implementation of RFID within the Swedish construction industry Jonas Elmqvist Gustaf Hjertquist Fredrik Friblick, Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology. Joakim Jonsson, Prolog Bygglogistik AB What does players in the Swedish construction industry know about the underlying technology of RFID, is the technology used today and what thoughts do they have considering a potential usage of the technology. Are there opportunities for RFID in the construction industries future development? Where does one find driving forces for RFID and which ones are these? The purpose with this report is to shed light on how RFID is used in the Swedish construction industry today and what factors that speaks for respectively against an increase in RFID-use. This report also aims to map the different action that needs to be taken by the Swedish construction industry to enable an increase in the usage of RFID. Because this is a mapping of the RFID-use in Swedish construction industry we decided that we must approach this subject with a holistic point of view. The paradigm of this problem was that the conclusion was open and constantly altered as the work proceeded. The approach can therefore be seen as inductive where the overlying model will be qualitative. The research method this report is based upon and also according to us the most appropriate one is the grounded theory. The gathering of the information for this report has mainly been done through interviews and observations. Conclusion: Means for better control of both materials and personnel has long been sought after by the construction industry and today there are no such systems which are widely 7

8 spread and could be considered as a generally applicable system for identification. RFID are, at present time, used in some areas of the construction industries supply chain. There are some differences between the different actors but accordingly to the innovation cycle the construction industry as a whole still remains in the fog of innovations Factors that are in favour of the use of RFID in the Swedish construction industry are as follows: The technology fills a need The time is right The level of knowledge is high Players are positive to the technology Studies of alternate means for identifications has been made Factors that are not in favour of the use of RFID in the Swedish construction industry are as follows: RFID are supposed to replace a technology that does not really exist RFID can not be seen as an overall solution(for article identification) The construction industry is known to be a conservative industry If RFID are to be used in a higher extent in the Swedish construction industry following improvements needs to be done: Improve and convey the knowledge between organisations better Pilot cases to exemplify the avail and daily benefits Must cover more areas of use Cooperation between companies All companies must take a greater responsibility and act as drivers 8

9 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE OCH MÅLSÄTTNING AVGRÄNSNINGAR MÅLGRUPP BEGREPP PROLOG BYGGLOGISTIK AB DANSKT TEKNOLOGISKT INSTITUT METOD VETENSKAPSTEORI FORSKNINGSMETODER OCH VETENSKAPSTEORETISKA TRADITIONER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR FRAMSTÄLLNING AV PROJEKTET INTERVJUTEKNIK RFID HISTORIA TEKNIKEN BAKOM RFID RFID-systemet RFID-taggen SÄKERHET HUR ANVÄNDS RFID IDAG INNOVATIONSCYKELN FÖR NYA TEKNOLOGIER TEORI RELATERAD TILL BYGGINDUSTRIN FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Försörjningskedjans aktörer Informationsflöden Supply Chain Management INFORMATIONSTEKNIK Affärssystem och Advance Planning and Scheduling Kommunikationssystem LEAN MANAGEMENT ID EMPIRI MATERIALTILLVERKARE Intervjuade aktörer Aktörernas synsätt och användande av RFID Drivkrafter Integritet Utveckling MATERIALLEVERANTÖRER OCH GROSSISTER Intervjuade aktörer Aktörernas synsätt och användande av RFID Drivkrafter Integritet

10 5.2.5 Utveckling BYGGENTREPRENÖRER Intervjuade aktörer Aktörernas synsätt och användande av RFID Drivkrafter Integritet Utveckling INDUSTRIALISERADE BYGGENTREPRENÖRER Intervjuade aktörer Aktörernas synsätt och användande av RFID Drivkrafter Integritet Utveckling INTRESSEORGANISATIONER Intervjuade aktörer Aktörernas synsätt och användande av RFID Drivkrafter Integritet Utveckling KVANTITATIVA RESULTAT ANALYS VAD VET AKTÖRER INOM BYGGINDUSTRIN OM RFID-TEKNIK? Materialtillverkare Materialleverantörer och grossister Byggentreprenörer Industrialiserade byggentreprenörer Intresseorganisationer ANVÄNDS RFID INOM BYGGINDUSTRIN IDAG? HUR SER AKTÖRER INOM BYGGINDUSTRIN PÅ RFID-NYTTJANDE? Materialtillverkare Materialleverantörer och grossister Byggentreprenörer Industrialiserade byggentreprenörer Intresseorganisationer INTEGRITET VAR FINNER MAN DRIVKRAFTER FÖR RFID OCH VILKA ÄR DESSA? MÖJLIGHETER FÖR RFID I BYGGINDUSTRINS FRAMTIDA UTVECKLING? Materialtillverkare Materialleverantörer och grossister Byggentreprenörer Industrialiserade byggentreprenörer Intresseorganisationer KVANTITATIVA RESULTAT SLUTSATS ANVÄNDANDE FÖR OCH EMOT RFID ÅTGÄRDER SUMMERING KÄLLFÖRTECKNING...87 Litteratur

11 Rapporter...87 Artiklar...87 Intervjuer...89 Muntliga källor...89 Internet...89 BILAGOR...91 BILAGA 1, FRÅGEFORMULÄR DTI...91 BILAGA 2, KOMPLETTERANDE INTERVJUFRÅGOR

12 12

13 1. Inledning I detta kapitel behandlas kort bakgrunden till RFID samt problemformulering och syfte som tillsammans utmynnar i en stabil plattform vilken legat till grund för rapporten. Kapitlet innefattar även målgrupp, avgränsningar och förklaringar till ord och beteckningar som används i rapporten. 1.1 Bakgrund Förmågan att identifiera har genom historien alltid varit ett behov och en nödvändighet för mänskligheten 1. När Karl XI slogs mot danskarna utanför Lund i december 1676 identifierades de egna trupperna genom en kvist fäst i hatten 2, varje enskild bil kan idag identifieras med en specifik VIN-kod (vehicle identification number) 3 och varor världen över förses med streckkoder för möjlighet till automatisk identifikation. RFID, Radio Frequency IDentification är det senaste inom identifikationsområdet. Tekniken erbjuder möjligheter att lagra större mängder information och ger större avläsningsmöjligheter än andra identifikationssystem. Istället för optisk avläsning, som används vid avläsning av streckkoder, använder RFID radiovågor för att transportera information. De möjligheter till spårning och identifiering av artiklar och personer som RFID erbjuder ger möjlighet att nyttja tekniken inom en rad områden. Detta har gjort tekniken uppmärksammad och den används idag i många branscher och sammanhang. Det uppmärksammas i medier om hur radiotaggar smyger in i våra liv 4 och om hur tekniken används för bagagehantering 5, i lokaltrafik och i skidanläggningar 6. För identifiering av varor och gods används inom den svenska byggindustrin idag mestadels ett visuellt system där leveranser kontrolleras genom att se vad det är kontra vad som står på följesedeln. Försök att införa ett standardiserat streckkodssystem har gjorts. Med utredningen Kolliettikettbygg 2002 försökte en rad ledande aktörer genom intresseorganisationen BEAst få fram ett standardiserat identifikationssystem. Något egentligt genomslag har dock inte kolliettiketten fått och streckkoder används idag fortfarande i mycket liten utsträckning av branschen. Identifiering av personal är även det något där byggindustrin ligger efter många andra branscher. I byggsvängen har det varit lite High Chaparall. Folk 1 Wyld, D. (2005) Right frequency for government sid Wyld, D. (2005) Right frequency for government sid. 8 4 Holm, N. (2006) Sydsvenskan 27/3 5 Fagerström, A. (2006) Sydsvenskan 2/4 6 Heldmark, T. (2006) SvD 10/9 13

14 kliver bara rakt in på bygget utan hjälm och skyddskläder. De säger att de ska prata med någon de känner eller lämna material. Någon annan snor med sig material. 7 RFID är ett verktyg för effektiv identifikation och det återstår att se om tekniken i någon större omfattning kommer att börja användas av byggbranschen. Ett konservativt tankesätt har länge präglat den svenska byggindustrin och införandet av ny teknik går ofta trögt. Danskt Teknologiskt Institut genomför våren 2006 ett europeiskt kartläggningsprojekt på uppdrag av ERA build och EU. I detta projekt efterfrågas det hur långt kommet RFID-användandet är i Sverige. 1.2 Problemformulering Vad vet aktörer inom svensk byggindustri om RFID-teknik, används tekniken idag och vilka tankar har aktörer inom byggindustrin gällande ett eventuellt RFID-nyttjande? Hur ser möjligheterna ut för RFID i den svenska byggindustrins framtida utveckling? Var finner man drivkrafter för RFID och vilka är dessa? 1.3 Syfte och målsättning Syftet med arbetet är att ge klarhet i hur RFID idag används i svensk byggindustri samt se på vad som talar för respektive emot ett i framtiden ökat användande. Studien syftar även till att ta reda på vad som kan krävas av byggindustrin för att göra ett ökat användande möjligt

15 1.4 Avgränsningar RFID är en förhållandevis ny teknik för folk i allmänhet, varför det skrivs mycket visionära artiklar om tekniken. Denna rapport ämnar se till de praktiskt- och realistiskt tillämpbara applikationsområdena och idéerna för användning av RFID-teknologin. Studien kommer att begränsas till att undersöka försörjningskedjan; materialtillverkare materialleverantör/grossist entreprenör/byggarbetsplats, inom den svenska byggnadsindustrin (figur 1) våren Materialflöde Leverantör Grossist Materialtillverkare Byggnadsentreprenör Informationsflöde Monetärt flöde Figur 1 Försörjningskedjan definierad i rapporten 1.5 Målgrupp Främsta målgruppen för examensarbetet är aktörer i byggindustrin intresserade av effektiviserat material- och personalflöde samt aktörer som är nyfikna på hur ny teknik används och kan användas. Examensarbetet är också avsett för studenter och forskare med intresse för byggindustrin. 1.6 Begrepp I rapporten förekommer en rad begrepp och här redogörs det för hur dessa definieras. Byggindustrin Den del av byggsektorn som är direkt sysselsatt med byggande och anläggande benämns ofta byggindustrin. Till byggindustrins verksamheter räknas uppförande av byggnader och anläggningar men också ombyggnad, reparation och underhåll av byggnader. 8 Byggbranschen I rapporten definieras byggbranschen på samma sätt som byggindustrin. 8 Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn (2002), Betänkande av byggkommissionen, SOU 2002:115, s201 15

16 Drivkrafter En drivkraft är en yttre kraft som orsakar rörelse eller mer specifikt en omständighet som främjar ett visst handlande 9. I rapporten kan det röra sig om personer, företag, organisationer etc. som på något sätt försöker förändra eller vars beteende leder till förändring. EAN European Article Numbering. Streckkodssystem utvecklat i Europa för identifiering av dagligvaror. Koden består av 13 siffror representerade av streck vilka möjliggör maskinell avläsning optiskt (figur 2). 10 ICT Information and Communication Technology (Informations- och kommunikationsteknologi). 11 Figur 2. Streckkod av typ EAN Industriellt byggande Helt eller delvis färdigbyggda element, industriellt producerade i fabriker och levererade i moduler, monteras på den slutgiltiga tomten. Byggentreprenören är här en modern monteringsindustri som samordnar ett stort antal leverantörer som medverkar till att färdigställa projekt på en arbetsplats. 12 Konceptet industriellt byggande kan karakteriseras i åtta punkter: Planering och kontroll av processer 2. Utvecklade tekniska system 3. Byggelement tillverkade på annan plats 4. Långvariga relationer mellan aktörer 5. Supply chain management integrerat i byggprocessen 6. Kundfokus 7. Användning av informations- och kommunikationsteknologi 8. Systematisk resultatmätning och återbruk av erfarenheter Intresseorganisation Sammanslutning som arbetar för medlemmarnas ekonomiska bästa. Utmärkande för intresseorganisationen är att den utgör en påtryckargrupp och bl.a. genom lobbyverksamhet försöker påverka beslutsfattare att ta en för organisationen och dess medlemmar gynnsam ställning. De är också ofta Fernström, G et al. (1998) Industriellt byggande växer och tar marknad s Lessing, J. et al. (2005) Industrialised housing: definition and categorization of the concept 16

17 företrädda i offentliga utredningar. Intresseorganisationen försöker även påverka den allmänna opinionen genom uttalanden och annonser samt utgivning av tidningar och böcker. 14 Just in time, J-I-T Ett synsätt och en produktionsfilosofi som står för att eliminera allt slöseri genom att leverera varor i precis rätt kvantitet och vid precis den tidpunkt då de behövs i produktionen. 15 RFID Radio Frequency IDentification, samlingsbegrepp för flera metoder att identifiera personer eller ting med hjälp av radioteknik. 16 RTLS Real time locating systems. Systemet går ut på att i realtid kunna spåra objekt på ett begränsat område. Radiotaggar appliceras på det objekt som skall spåras och med hjälp av flera avläsningsanordningar, vilka fångar upp taggarnas reflekterade radiovågor, beräknas objektets position genom matrisekvationer (figur 3). 17 Figur 3. RTLS, fyra läsare registrerar en tag ganisation 15 Mattsson, S. (2004) Logistikens termer och begrepp s

18 1.7 Prolog Bygglogistik AB Prolog grundades 2001, är stationerat i Malmö och har idag 10 anställda. Företaget jobbar för effektiviserat byggande genom de tre ledorden: kunskap, process och resultat. Arbetet bedrivs genom en rad effektiviseringsprojekt, nationella logistikutbildningar samt hjälp till företag i byggbranschen att förbättra lönsamheten genom effektivare verksamhet. Resultat uppnås genom att se till helheter framför enskilda aktiviteter och detta uppnås genom Prologs spetskompetens i förändringsarbete inom byggprocessen. 1.8 Danskt Teknologiskt Institut DTI (Danish Technological Institute) grundades 1906 och har idag cirka 850 anställda. DTI är ett icke vinstdrivande företag som arbetar för både den privata och den offentliga sektorn och erbjuder tjänster som konsultering, tester, certifiering och träning. Fokus för DTIs verksamhet ligger i att ständigt förkorta tiden från det att ny kunskap utvecklas till dess att den blir värdeskapande för deras kunder. 18

19 2. Metod I detta kapitel kommer vedertagna forskningsmetoder att redovisas. Förutom att förklara rapportens struktur beskriver vi även hur insamlandet av data gått tillväga samt vår egen ståndpunkt till de beskrivna metoderna. För att göra en undersökning eller kartläggning är det viktigt med trovärdighet och därför även viktigt att man följer vissa bestämda metoder och mönster på ett sätt som är väl strukturerat och lätt att följa. Metoden kan ses som ett sätt att underbygga undersökningsresultaten. 2.1 Vetenskapsteori Vetenskapsteori är en teori om andra teorier, ungefär på samma sätt som dessa andra teorier är teorier om delar av verkligheten. 19 Vetenskapsteori kan kort sammanfattas som läran om vetenskap. Alltså hur och vilka olika synsätt det finns att angripa teorier inom vetenskapen. Inom vetenskapsteorin används en rad olika begrepp och föreställningar. Nedan följer korta beskrivningar av några begrepp vilka är av intresse för arbetets fortskridande. Paradigm Ett paradigm, vilket kan översättas till förebildligt mönster eller uppsättning av grundpremisser, 20 kan sägas vara antaganden och grundläggande frågor vilka medför olika ställningstaganden, det är dessa paradigm som styr forskningen. Ett paradigm kan vara både individuellt eller allmänt vedertaget och det är sällan verbaliserat eller uttalat utan visar sig snarare i anförda metoder och kriterier. 21 Holism och atomism Man kan välja att se tillvaron på två olika sätt. Det atomistiska synsättet menar att det går att härleda allt ner till atomnivå och att helheten inte är mer än summan. Det holistiska synsättet menar att helheten är mer än summan och att det är omöjligt att enbart studera mindre enskilda delar för att generalisera helheten. 22 Deduktiva och induktiva principer Dessa är de två grundläggande sätten att skaffa sig nytt vetande (figur 4). Den deduktiva ansatsen innebär bevisandets väg och den induktiva innebär 19 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära 20 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära s Dahlberg K. (1997) Kvalitativa metoder för vårdvetare s Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära s.33 19

20 upptäckandets väg 23. Utgångspunkten för den deduktiva principen är att man har en fast förståelseram. Man kan säga att en deduktiv slutsats blir följden av de redan förutbestämda förutsättningarna. Den induktiva principen är uppbyggd på att slutsatsen kommer från en serie enskilda upplevelser. Man söker i insamlat material efter generella och teoretiska slutsatser. 24 Det som går att konstatera är följande: En deduktiv slutsats kan alltid betraktas som giltig om den är logisk men den behöver dock inte vara sann. En induktiv slutsats kommer alltid vara mer eller mindre sann. Mycket ovanligt dock att den är 100 % sann. 25 Deduktiva tankesätt förespråkas främst av rationalister medan empirister förespråkar de induktiva. Den extrema rationalisten försummar det vi kan lära oss av våra erfarenheter och den extrema empiristen förringar värdet av teoretiska spekulationer. 26 Empirism Induktiv eller Hypotetiskt deduktiv metod Induktiv metod Atomism Reduktionism Klassisk medicinsk forskning - Positivism Kvalitativa ansatser och metoder - Humanvetenskap Holism Matematisk statistisk grundforskning Filosofi Deduktiv metod Deduktiv metod Rationalism Figur 4 En beskrivning av olika vägar för att ta fram kunskap Holme, M. Solvang B. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder s Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s Gunnarson, R. (2002) Dept of Prim Health Care Göteborg University - Research methodology web site

21 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder Utgångspunkten för en kvantitativ forskningsansats är att allt kan mätas och ska kunna presenteras numeriskt. För att metoden ska kunna kvalificeras som kvantitativ måste det föreligga en viss rangordning av det insamlade materialet. Metoden ses som en envägskommunikation helt på forskarens villkor. 28 Forskaren ska ha distans till det studerade ämnet och inte vara en del av det, alltså ha ett jag-, det-förhållande till studien. Envägskommunikationen innebär höga krav på insikt i vald frågeställning. I en kvalitativ forskningsansats är strävan förståelse. Man söker en helhet och ett sammanhang av det studerade ämnet genom att se varje informationskälla som ett individuellt subjekt med unika egenskaper. 29 Forskaren skall försöka se ur studiesubjektets perspektiv när insamlade data analyseras. 30 Åsikterna går isär gällande de kvalitativa metodernas giltighet. Somliga menar att de är oprecisa och ovetenskapliga medan andra menar att de är de enda som är giltiga. Sammanfattningsvis kan sägas att de kvalitativa studierna inte har något värde i sig om de inte motiveras väl. 31 Validitet och reliabilitet Med validitet, eller modellens giltighet, menas att modellen är fri från systematiska fel. Ett resultat visar hög validitet om man mäter bara det man avser att mäta och ingenting annat. Det centrala med reliabilitet, modellens pålitlighet, är att man ska kunna upprepa sin studie med samma ingångsparametrar och visa samma resultat. Reliabiliteten påvisar inte studiens tillförlitlighet utan bara dess reproducerbarhet Forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska traditioner Det finns ett antal olika forskningsmetoder och nedan följer en kort beskrivning av synsätt som är av intresse för rapporten. Positivismen Den positivistiska uppfattningen innebär att forskningen ska stå utanför både moral och etik. Forskarens primära mål är att finna sanningen till varje pris utan påverkan av omvärldens värderingar. Idealet innebär heller inte bara en sådan frihet från yttre påverkan utan även att forskaren själv ställer sig ovanför 28 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära 29 Holme, M. Solvang B. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder 30 Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion 31 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära 32 ibid. 21

22 sina egna värdepremisser och etiska åsikter. Den enda kravet forskaren har ligger i det etiska imperativet att finna sanningen. 33 Systemteori Definitionen av ett system är där en grupp av objekt växelverkar och där objekten inte har samma egenskaper som systemet som helhet. Exempel kan vara solsystemet eller ett vädersystem. Föregångaren till systemteorin kan man säga är ekologin där man även måste studera helheten och inte isolera var objekt för sig. Systemteorin uppstod ur ett behov av att följa komplexa och växande system där en rad faktorer växelverkar med varandra. Det grundläggande för systemteorin är att helheten är mer än summan av delarna. 34 Hermeneutik Ordet i sig kan översättas till tolkningskonst eller tolkningslära. Läran härstammar från tolkningsproblem i samband med teologin, även i vissa humanistiska områden, i försök med att tolka äldre texter. Hermeneutik handlar således om tolkning av innebörder i den bredaste bemärkelse. Hermeneutik används ofta inom ämnen som psykologi och juridik där tolkningar är av största vikt. Vid tolkandet växlar man mellan del- och helhetsperspektiv och varje nytt delmoment kan leda till ett nytt sätt att tolka tidigare genomgånget material. Tolkningen framkommer genom en växling mellan tolkningen av den delen man jobbar med och den framväxande helheten. I hermeneutik måste man sätta tolkningen i en kontext, en sådan kan till exempel vara tidsaspekten. 35 Fenomenologi Fenomenologi grundas på empiriska studier av människans upplevelser och föreställningar. Dessa sammanfattas i världsbilder eller tankemönster. Svårigheten ligger i att förmedla sin upplevelse till andra och betydelsen av att bli förstådd betonas. I den positivistiska filosofin är prövningen av kunskapen gentemot yttervärlden grundläggande medan förhållandet för fenomenologin är nästan motsatsen och där upplevelsen är det centrala. Verkligheten är sådan som den omedelbart upplevs. 36 Grounded Theory En av de mest väsentliga punkterna när man pratar om Grounded Theory är att materialet ger teorin och inte tvärtom. Alltså att det inte finns en bakomliggande hypotes utan att teorin som framkommer formas allteftersom forskningen fortskrider och helt utan förhandsuppfattningar. Att vara 33 Holme, M. Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder s Wallén, G. (1993) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s Wallén, G. (1993) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s ibid. 22

23 förutsättningslös är att inta en viss hållning och enligt forskare är detta en mycket ansträngande och aktiv process Tillvägagångssätt för framställning av projektet Huvuddelen av det insamlade materialet till denna rapport kommer från intervjuer och observationer. Resterande del material kommer från litteraturstudier. Intervjuerna har skett genom öppna diskussioner i möte med intervjuobjekten där samtalen har varit fria och lediga. Detta sätt valdes för att få fram maximalt med indata. Ett fåtal intervjuer har skett över telefon. Ett frågeformulär har tillhandahållits av DTI och utöver det har ett formulär framtagits av oss för att vidare utveckla och komplettera frågorna ställda för DTI. Dessa bägge presenteras i bilaga 1 och 2. Med de bägge frågeformulären strävade vi mot att få en enhällig och lättöverskådlig struktur i intervjuerna. De två formulären flyter inom vissa områden samman och tillsammans ger de ett fylligt material. Då vi gör en kartläggning av användandet av RFID i den svenska byggindustrin ser vi att det holistiska synsättet måste appliceras. Vårt resultat skall inte bara vara en summa av parametrar utan fakta som passerar genom vår intervjuprocess och granskning skall leda till en helhet med ett resultat högre än summan av parametrarna. Det hade inte varit möjligt i det här fallet att få ett önskvärt resultat med någon annan infallsvinkel. Bild 1. Intervjuerna har skett genom öppna diskussioner i möte med intervjuobjekten där samtalen har varit fria och lediga. Vi började betrakta projektets problemställning med ett paradigm där slutsatsen var öppen. Ansatsen kan därför ses som induktiv, det vill säga att beroende på hur intervjuobjekten svarar kommer slutsatsen att växa fram över 37 Wallén, G. (1993) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

RadioFrekvensIdentifiering (RFID) SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag.

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Projektplan Examensarbete Brandteknik LTH En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Erik Mattsson, David Wimmercranz

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn I denna labb ska du visa dina klasskompisar att du/ni kan få bästa resonans på en RFIDantenn och därmed kan läsa den på längst avstånd. Första pris är en

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se. Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren

RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se. Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren Akademin för Innovation, Design och Teknik RFID ) Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 KPP039 Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se Examinator: Rolf Lövgren Innehåll 1.INLEDNING... ERROR!

Läs mer

Arbetsrapport. Open Spectrum R2003:006. Martin Ahlgren

Arbetsrapport. Open Spectrum R2003:006. Martin Ahlgren Arbetsrapport R2003:006 Open Spectrum Martin Ahlgren Open Spectrum Update-rapport Martin Ahlgren ITPS kontor i Los Angeles Augusti 2003 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria bengt.berglund@chalmers.se 772 3889 Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller?

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Vi kan RFID. www.areff.se

Vi kan RFID. www.areff.se Vi kan RFID Areff Systems är ett företag i branschen automatisk identifiering som specialiserar sig på RFID (Radio Frequency Identification). Areff Systems har erfarenhet av RFID-marknaden sedan 1994 och

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer