Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Fotoskrift AB 0901 Endast pdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm. Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se. Fotoskrift AB 0901 Endast pdf"

Transkript

1 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Fotoskrift AB 0901 Endast pdf

2 Årsredovisning 2007/2008 Redovisning för verksamhetsåret Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

3 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören för Jusek avger härmed redovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Förbundet 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Kommande väsentliga händelser 4 Förvaltning 5 Medlemmar 5 Personal och personalstatistik 6 Nyckeltal 7 Investeringar, resultat och ställning 7 Stödfonden 8 Koncern 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Notförteckning med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 13 Styrelseunderskrifter 20 Revisionsberättelse 21 2 ÅRSREDOVISNING 2007/2008

4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Jusek är ett fackförbund för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Juseks övergripande mål är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden. Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Genom att stödja medlemmarna i frågor om till exempel lön, karriär och anställningsförhållanden stärks medlemmens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Enligt stadgarna ska Jusek ha en stödfond, vars ändamål är att vid facklig konflikt trygga förbundets åtaganden. Stödfonden ska ha särskild redovisning. Redovisningen nedan har därför delats upp i förbundet, stödfonden samt förbundet och stödfonden konsoliderat. Louise Adelborg, VD Jusek, och ordförande Göran Arrius. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 3

5 Förbundet Väsentliga händelser under räkenskapsåret Medlemstillväxten i förbundet har vänt och är nu åter positiv och vi har per 30 juni totalt medlemmar, en ökning med 0,63% (föregående år; medlemmar, en förändring med 0%). Detta är mycket glädjande i en bransch där många fackliga organisationer minskar. I slutet av året beslutade förbunds styrelsen att avsätta en extra miljon kronor till åtgärder för marknadsföring och medlemsrekrytering. De åtgärder som därmed kunde genomföras var främst sådana som inte ger omedelbar effekt i ökat antal medlemmar utan får ses som en investering som ska ge utdelning det kommande verksamhetsåret. Juseks fyra kärnvärden är: Professionella Individorienterade Nydanande Konstruktiva Arbetet med att implementera Juseks fyra kärnvärden som beslutades av fullmäktige 2007 i Vision 2012 har påbörjats såväl hos förtroendevalda som personal. Kärnvärdena är; Professionella, Individorienterade, Nydanande samt Konstruktiva. Avtalet för den statliga sektorn gick ut per 1 oktober 2007 och efter en lång avtalsrörelse så träffade parterna, Saco-S och Arbets givarverket, avtal om ett nytt så kallat RALS avtal som är tre årigt. Parterna är ense om ett omfattande implementerings- och ut vecklingsarbete inom områdena lönebildning, sam verkan och jämställdhet. Inom den privata sektorn har arbetet med att stärka samverkan med övriga Sacoförbunden utvecklats mycket positivt. Sacoförbunden inom PTK har bytt namn från PTK-AK till Saco-P helt i linje med detta arbete. Förbunden har sedan tidigare en gemensam lokalföreningsrekryterare inom handels- och tjänsteområdet och under våren utökades detta framgångsrika arbete genom att vi även inom IT-branschen tillsatte en lokalföreningsrekryterare. Totalt bildades 13 nya lokalföreningar under verksamhetsåret inom privat sektor. Under perioden har Akademikerförmedlingen byggts upp och finns nu på sex orter i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Luleå och Umeå. Akademiker förmedlingen ägs av Manpower och Salus Ansvar och verksamheten bedrivs tillsammans med Jusek, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Naturvetareförbundet. Den ska stötta medlemmar som blivit arbetslösa att åter ta sig ut på arbetsmarknaden, men även coacha de medlemmar som av olika skäl vill gå vidare och byta arbete. Den har fått ett mycket positivt mottagande. Fullmäktige tog beslut att införa inkomstförsäkringen för samtliga Juseks yrkesverksamma medlemmar och detta genomfördes per 1 januari På grund av den låga arbetslösheten sänktes avgiften till AEA till 170 kronor per månad från 1 januari 2008 och ytterligare en sänkning genomfördes 1 maj Denna gång till 150 kronor per månad. Kommande väsentliga händelser Försäkringsbranschens avtal om löner och allmänna anställningsvillkor upphör att gälla den 31 december Förhandlingar med motparten FAO kommer att genomföras under hösten. Inom kommunal sektor har vi inom ramen för Akademikeralliansen ett tillsvidareavtal och Jusek deltar i förhandlingarna tillsammans med övriga akademikerförbund. På samma sätt som före gående år, sker under hösten en utvärdering för att se om avtalet ska sägas upp eller inte. Etableringen av Akademikerförmedlingen har tagits emot mycket positivt såväl extern som internt. Akademiker förmedlingen har dock haft vissa svårigheter att hitta bra former för hur verksamheten ska var strukturerad främst när det gäller försäljning i form av rekryteringsuppdrag. Under hösten pågår ett utvecklingsarbete för att komma till rätta med detta. Under våren beslutade förbundsstyrelsen att förbundet skulle etablera ett kontor i Malmö. Ett lokalkontor med en ombudsman finns från mitten av september och kontoret är inhyrt i Trygghetsrådets 4 ÅRSREDOVISNING 2007/2008

6 Förbundet lokaler. Jusek har lika många medlemmar i Malmö som i Göteborg varför det eventuellt kan bli aktuellt med en viss förstärkning i Malmö. I Göteborg har för bundet ett kontor med två ombudsmän. Arbetet med en breddning av projektet Karriär på lika villkor som Jusek drivit under många år har inletts. Fokus är nu på invandrarakademiker och att samhället och arbetsgivare måste kunna använda deras kompetens väsentligt bättre. Utvecklingen av ett mentorprojekt för yrkesverksamma har påbörjats och under verksamhetsåret kommer ett projekt genomföras i mindre skala med medlemmar som varit yrkesverksamma 3 7 år. Intresset för att delta i projektet har varit mycket stort. Förvaltning Juseks organisation är uppbyggd så att förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, ordförandekonferens, förbundsstyrelse samt sektioner, lokalföreningar och lokalombud. För den löpande verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden ansvarar en verkställande direktör. Fullmäktige Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktige är 100 till antalet och utses av sektionerna bland förbundets medlemmar. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte vart tredje år. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen består av förbundets ordförande och sektionernas ordförande. Dess uppgift är att ge förbundsstyrelsen vägledning inför viktiga beslut samt att vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och utgör mellan fullmäktige mötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ytterligare tio ledamöter. Valberedning Fullmäktiges val ska förberedas av en valberedning. Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter. Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte. Revisorer Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en ska det finnas en suppleant. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara auktoriserade. Juseks organisation är uppbyggd så att förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, ordförandekonferens, förbundsstyrelse samt sektioner, lokalföreningar och lokalombud. Medlemmar Per den sista juni 2008 hade Jusek (föregående år ) medlemmar, fördelade på yrkesverksamma medlemmar och studerandemedlemmar. Antalet yrkesverksamma medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 0,49% (föregående år 0,2%). Antalet studerandemedlemmar har under motsvarande period ökat med 1,08% (föregående år 0,5%). Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt att minska under året. I juni 2008 var endast 1,2% av Juseks medlemmar arbetslösa. Sedan januari 2008 ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften för alla yrkesverksamma medlemmar. Fullbetalande medlemmar betalar 206 kronor per månad i medlemsavgift och nyutexaminerade medlemmar betalar 34 kronor per Läs mer på ÅRSREDOVISNING 2007/2008 5

7 Förbundet månad under det första yrkesverksamma året. Passiva medlemmar, till exempel tjänstlediga och arbetssökande utan a-kasseersättning, betalar 44 kronor per månad och arbets sökande med a-kasseersättning betalar 71 kronor per månad. Pensionärer under 65 år betalar 540 kronor per år och pensionärer över 65 år betalar 216 kronor per år. Studerande medlemmar betalar 100 kronor för hela studietiden, men maximalt i 12 terminer, därefter 100 kronor per år om de fortfarande studerar. Personal och personalstatistik på kansliet Totalt antal anställda Varav kvinnor Varav män Antal chefer Varav kvinnor Varav män Genomsnittsålder anställda Varav kvinnor Varav män Genomsnittsålder chefer Antal rekryteringar Antal avgångar Personalomsättning i % av antal tillsvidareanställda 8,9% 15,2% 5,6% 9,2% 6 ÅRSREDOVISNING 2007/2008

8 Förbundet Nyckeltal, medlem 07/08 06/07 05/06 04/05 Antal yrkesverksamma medlemmar Antal studerandemedlemmar Fördelning medlemmar per kön: Kvinnor 54% 54% 53% 52% Män 46% 46% 47% 48% Fördelning medlemmar per utbildningsgrupp: Jurister 31% 31% 32% 31% Civilekonomer 25% 25% 25% 25% Samhällsvetare 21% 20% 20% 20% Systemvetare 16% 17% 17% 18% Personalvetare 7% 7% 6% 6% Fördelning yrkesverksamma medlemmar per arbetsmarknadssektor: Privat sektor 43% 44% 43% 44% Statlig sektor 41% 40% 40% 40% Kommun och landsting 13% 12% 13% 12% Egna företagare 3% 4% 4% 4% Antal utträden Antal övergångar från studerande till yrkesverksam medlem Nyckeltal, finansiella Jusek (förbundet och stödfonden) 07/08 06/07 05/06 04/05 Avkastning på eget kapital % Avkastning på totalt kapital % Soliditet % Kassalikviditet % Investeringar, resultat och ställning Investeringar i inventarier, möbler och datorer uppgick under perioden till 852 kkr (föregående år.150 kkr). Till förbundsstyrelsens förfogande står: Balanserat resultat ,55 Pensionsfond , Arbetsmarknadsfond , Årets resultat ,42 TOTALT ,97 Styrelsen beslutar att avsätta ,00 kronor till arbetsmarknadsfonden. Styrelsen beslutar att avsätta kronor till stödfonden. Styrelsen beslutar att ,42 kronor ska balanseras i ny räkning. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 7

9 Stödfond och koncern STÖDFONDEN Stödfonden har till ändamål att vid facklig konflikt lämna ekonomiskt stöd åt medlemmar som berörs av konflikten. Fonden har därutöver till ändamål att trygga åtaganden som förbundet genom medlemskap i någon annan organisation har iklätt sig. Stödfondens medel och redovisning hålls helt avskilda från förbundets övriga tillgångar och redovisning. Fastigheten Nybrogatan 30 i Stockholm ägs och förvaltas av stödfonden. Stödfondens egna kapital uppgår till kkr. Därtill kommer ett betydande övervärde i fastigheten Nybrogatan 30. Jusek kan med stödfondens tillgångar svara mot de utställda garantiförbindelserna om kkr. Till förbundsstyrelsens förfogande står: Balanserat resultat ,86 Årets resultat ,38 TOTALT ,24 Styrelsen beslutar att kronor avsätts från förbundet och att ,38 kronor ska balanseras i ny räkning. KONCERN Ingen verksamhet har bedrivits under perioden i det helägda dotterbolaget Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, JSF. Utgivningen av Jusekkalendern som tidigare bedrevs i JSF, bedrivs nu i Jusek. Koncernredovisning har därför inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 5. 8 ÅRSREDOVISNING 2007/2008

10 Resultaträkning RESULTATRÄKNING kkr Jusek Förbundet Stödfonden 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 Medlemsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter (Not 1) Verksamhetskostnader Avgifter till andra organisationer (Not 2) Externa kostnader (Not 3) Personalkostnader (Not 4) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (Not 5, 6) RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 7) Räntekostnader 1 1 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt Skatt på grund av ändrad taxering ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING 2007/2008 9

11 Balansräkning BALANSRÄKNING kkr Jusek Förbundet Stödfonden TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheten Nybrogatan 30 (Not 6) Maskiner och inventarier (Not 5) Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag (Not 8) Ideella placeringar (Not 9) Övriga långfristiga fordringar Långfristiga placeringar (Not 10) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 11) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2007/2008

12 Balansräkning BALANSRÄKNING kkr Jusek Förbundet Stödfonden EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital (Not 12) Balanserat resultat Pensionsfond Arbetsmarknadsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till fonder (Not 13) Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 14) Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga Inga Inga Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER (Not 15) Inga Inga ÅRSREDOVISNING 2007/

13 Kassaflödesanalys KASSAFLÖDESANALYS kkr Jusek Förbundet Stödfonden 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster & skatt Avskrivningar Ej kassaflödespåverkande post Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning( )/minskning(+) av fordringar Ökning(+)/minskning( ) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskade långfristiga lånefordringar Avsatt till stödfonden/avsatt från förbundet Nyttjande medel övriga avsättningar Nyttjande/ökning avsatta pensionsmedel Minskning långfristig placering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut ÅRSREDOVISNING 2007/2008

14 Notförteckning Notförteckning med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Avsättning till pensioner har inte motsvarat någon förpliktelse varför dessa medel förs till eget kapital där de särredovisas. Jämförelsetalet har också justerats. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Intäkter Intäkter redovisas såväl enligt kontant- som fakturerings metoden. Huvuddelen av intäkterna redovisas enligt kontantmetoden, däribland medlemsintäkterna. Inkomstskatter Jusek och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Ideella placeringar Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande innehas för att ge avkastning och värdetillväxt. Långfristiga placeringar Långfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Bedömningen görs för varje individuell värdepappersfond. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Datorer skrivs av över 3 år, inventarier och bilar skrivs av över 5 år, fastigheten komponentavskrivs över 40 år. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från förbundets verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och bank tillgodohavanden. Leasing Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Koncernredovisning Koncernredovisning har inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 5 då ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Beloppen anges i kkr om inte annat anges. ÅRSREDOVISNING 2007/

15 Notförteckning Not 1 ÖVRIGA INTÄKTER Jusek Jusektidningen, annonser, bilagor, prenumerationer Ersättning från AEA-kassan för administrativ service Administrationsersättning avseende gruppförsäkringar Avtalad andel av överskott i Saco Salus Ansvars Försäkrings AB Övrigt (i huvudsak ersättning för förbundets arbete inom Saco-S) Inköp och försäljning internt Förbundet har betalat hyra till stödfonden för lokalerna på Nybrogatan 30 med kkr under verksamhetsåret och stödfonden har motsvarande hyresintäkt. Not 2 AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER Jusek Avgift till Saco Avgift till PTK Avgift till Sveriges Ingenjörer Avgift till UNI, Union Network International Avgift till Akademikeralliansen Not 3 EXTERNA KOSTNADER Jusek Resekostnader Informations- och marknadsföringskostnader Sammanträdeskostnader Administrativa kostnader Lokal- och fastighetskostnader Inkomstförsäkring Externa tjänster Övriga kostnader Ersättning till revisorerna (ingår i övriga kostnader ovan) Jusek Revision BDO Nordic Stockholm AB (inkl moms) Konsultuppdrag BDO Nordic Stockholm AB (inkl moms) ÅRSREDOVISNING 2007/2008

16 Notförteckning Not 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Jusek Medelantalet anställda varav kvinnor Löner och ersättning till VD Löner och ersättningar till styrelse Löner och ersättningar, övriga Totala löner och ersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader (av årets kostnader avser 395 kkr VD, föregående år 366 kkr) Totalt löner, ersättningar och sociala avgifter Sjukfrånvarostatistik Total sjukfrånvaro under verksamhetsåret 3,4% 4,7% Andel av sjukfrånvaro >60dgr 49,0% 44,7% Sjukfrånvaro kvinnor 4,4% 5,8% Sjukfrånvaro män 1,4% 2,7% Sjukfrånvaro anställda i ålder 29 år 1,9% 4,9% Sjukfrånvaro anställda i ålder år 4,2% 3,4% Sjukfrånvaro anställa i ålder 50 år 1,5% 6,8% Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter varav kvinnor 6 6 Ledningsgruppen 6 5 varav kvinnor 3 3 Not 5 MASKINER OCH INVENTARIER SAMT AVSKRIVNINGAR Jusek Ackumulerade anskaffningsvärden Materiella anläggningstillgångar vid verksamhetsårets början Nyanskaffningar Utrangeringar Försäljningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Materiella anläggningstillgångar vid verksamhetsårets början Årets planenliga avskrivningar Utrangeringar Försäljningar Not 5 forts nästa sida ÅRSREDOVISNING 2007/

17 Notförteckning Forts Not 5 Planenligt restvärde Planenligt restvärde inventarier Planenligt restvärde datorer Planenligt restvärde bilar Verksamhetsårets leasingkostnader uppgår till 104 kkr. Not 6 FASTIGHETEN NYBROGATAN 30 SAMT AVSKRIVNINGAR Jusek Ackumulerade anskaffningsvärden Mark vid verksamhetsårets början Byggnaden vid verksamhetsårets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Byggnad vid verksamhetsårets början Årets planenliga avskrivning byggnaden Planenligt restvärde Planenligt restvärde mark Planenligt restvärde byggnaden Taxeringsvärdet på fastigheten är kkr, fördelat kkr på mark och kkr på byggnad. Jusek har en uppskjuten skatteskuld på 387 kkr då skattemässiga avskrivningar avviker från bokförda avskrivningar. Skattemässigt restvärde på fastigheten uppgår vid årets utgång till kkr. Not 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Jusek Ränteintäkter Utdelning på placeringar Resultat vid försäljning av värdepapper samt övriga finansiella intäkter Upp-/nedskrivning av kortfristiga placeringar ÅRSREDOVISNING 2007/2008

18 Notförteckning Not 8 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Jusek Jurist och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, JSF AB Organisationsnummer , Stockholm Kapitalandel 100%, aktier kvotvärde 100. Det egna kapitalet i JSF AB var 978 kkr per (Fg år 978 kkr) Bokfört värde 1 krona 1 krona Not 9 IDEELLA PLACERINGAR Jusek Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, aktier kvotvärde UNI:s Byggnadsfond, 1 andel Not 10 LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Jusek Fondportfölj Nordea Anskaffningsvärde Inst aktiefonden Världen Inst räntefonden långa placeringar, Sverige Inst räntefonden korta placeringar, Sverige Nordea European Equity Hedge Fund Nordea Nordic Equity Hedge Fund Nordea 1 Stabila Aktier Nordea Fixed Income Portfolio Nordea Fixed Indome Hedge Growth Nedskrivningar Summa bokfört värde Marknadsvärde Inst aktiefonden Världen Inst räntefonden långa placeringar, Sverige Inst räntefonden korta placeringar, Sverige Nordea European Equity Hedge Fund Nordea Nordic Equity Hedge Fund Nordea 1 Stabila aktier Nordea Fixed Income Portfolio Nordea Fixed Income Hedge Growth Upplupen returprovision Summa marknadsvärde ÅRSREDOVISNING 2007/

19 Notförteckning Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Jusek Upplupna gruppförsäkringsintäkter Upplupen ränta Förutbetald Sacoavgift Övriga förutbetalda kostnader Not 12 EGET KAPITAL Jusek Stadgeregl. Pensions- Arb.mark- Balans. Årets kapital fond fond medel reultat Ingående balans Omföring föregående års resultat Omföring föregående års resultat Årets resultat *) Utgående balans Enligt överenskommelse mellan Jusek och förbundets fackliga representation har erhållna medel från Alecta avsatts till en pensionsfond. Denna pensionsfond kan användas till framtida pensionsutfästelser. *) av årets resultat på kkr är kkr att hänföras till Stödfonden och tillhör stadgereglerat kapital. Not 13 AVSATT TILL FONDER Jusek Internationella fonden regleras av separata stadgar och ska användas till stöd av kollegor som på grund av sin yrkesutövning kommit i motsatsställning till sitt lands regering. Under verksamhetsåret har inga pengar utdelats. Fond personalvetarpris Uppsatspris för studenter inom personaladministration. Utdelning kommer ske under hösten Summa avsatt till fonder Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Jusek Personalrelaterade kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Övriga upplupna kostnader ÅRSREDOVISNING 2007/2008

20 Notförteckning Not 15 ANSVARSFÖRBINDELSER Jusek Garantiförbindelse SACO-S Garantiförbindelse Akademikeralliansen Garantiförbindelse till PTK lämnas ej längre. Dock kan förhandlingschefsgruppen inom PTK då behov uppstår föreslå styrelsen att fatta beslut om garantiförbindelse som ska täcka konfliktkostnader. Enligt Stiftelsen Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS, stadgar garanterar dessutom Jusek VJS verksamhet. VJS, org.nr , med säte i Stockholm, hade i sitt senaste årsbokslut per ett eget kapital på kkr. ÅRSREDOVISNING 2007/

21 Styrelseunderskrifter Stockholm den 23 oktober 2008 Dyhre Kalinowska Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 oktober ÅRSREDOVISNING 2007/2008

22 Revisionsberättelse Rubrik Stockholm den 23 oktober 2008 ÅRSREDOVISNING 2007/

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget Fullmäktige 2013 Ekonomi Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget 2 Häfte 2 Innehåll Budget och utfall Jämförelse verksamhetsåret 2009/2010 4 Kommentarer till större avvikelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2 (8) 3 (8) 4 (8) 5 (8) Resultaträkning 2010-01-01 2009-06-08 Belopp i kr Not - 2010-12-31-2009-12-31 Övriga rörelseintäkter 1 886 267 350 000 886 267 350 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015 Utsynade stamblock av tall i Skorped Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 Vid vårt styrelsemöte i mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar

Läs mer

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Årsredovisning för Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 1(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 2(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning - IF Friskis&Svettis Sollentuna.xlsx Organisationsnummer: 814800-7761

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning - IF Friskis&Svettis Sollentuna.xlsx Organisationsnummer: 814800-7761 ÅRSREDOVISNING 2014 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Sollentuna Organisationsnummer 814800-7761 Sida 1 av 12 Styrelsen för IF Friskis&Svettis Sollentuna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius Styrelsen för Org.nr: 716425-8159 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bil 39 Bil 40 Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB 556470-2107 2015 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix

Årsbokslut. Föreningen Fenix Årsbokslut för Föreningen Fenix 802406-1239 Räkenskapsåret 2014 Föreningen Fenix 1 (7) Styrelsen för Föreningen Fenix får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Innehåll: Verksamhetsberättelse sida 2 Resultaträkning sida 4 Balansräkning sida 5 Notförklaringar sida

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Solvädersbyn. Org nr 769607-6186. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Solvädersbyn. Org nr 769607-6186. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solvädersbyn får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2006 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF TROLLSKOGEN MARIEHÄLL Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr 889202-0259 RESULTATRÄKNINGAR 1 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning Not 150101 140101 150101 140101-151231 -141231-151231 -141231 Rörelsens intäkter 1 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810 Summa intäkter 6 896 134 6 581 120 1 259 709

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8899 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Brf Mälarhöjdsparken 1

Brf Mälarhöjdsparken 1 Årsredovisning för Brf Mälarhöjdsparken 1 Räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diligensen

Läs mer

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003 RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 23 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser Ställda panter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande

Läs mer