Likabehandlingsplan för Rockadens förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Rockadens förskola"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Rockadens förskola Upprättad: Reviderad: Gäller till: Fastställd av: Rockaden, Svaneholmsgårdens och Hackebackens Likabehandlingsteam Förskolechef: Camilla Norrhede

2 Innehåll 1 Vision för Rockadens förskola Till dig som barn på Rockaden Till dig som vårdnadshavare Rockadens prioriterade mål för läsåret 2014/ Trygghet Social kompetens Demokrati Förskolans förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förväntansdokument Lagar och styrdokument Utbildningsnämndens policy för värdegrundsarbete FN:s barnkonvention Diskrimineringslag Skollagen SFS 2010: Lpfö -98 (reviderad 2010) Landskrona stad skolplan BRA: Bemötande Resultat Ansvar Mål för utbildningsnämndens värdegrundsarbete i Landskrona stad Handikapplan för Landskrona stad, Definitioner Diskriminering Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning Repressalier Befogade tillsägelser... 14

3 7 De sju diskrimineringsgrunderna Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kartläggning av nuläget Så här har vi genomfört vår kartläggning inför 2014/ Konkreta åtgärder utifrån enkätsvaren Revidering Om det händer Mobbning, diskriminering eller kränkande situation, barn mot barn Diskriminering eller kränkande behandling, personal mot barn Vem har ansvar för att lagen följs? Förskolans Likabehandlingsteam Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

4 1 Vision för Rockadens förskola Vad är vår policy? På vår förskola har vi NOLLTOLERANS, och vi tar avstånd från all form av kränkning. Här ska inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning. På förskolan ska alla barn, vårdnadshavare och personal känna sig sedda, välkomna och trygga varje dag. Vår vision på förskolan är att all personal ser på alla barn som sina oavsett vilken avdelning man kommer ifrån. Detta gör/visar vi genom att hälsa på alla vi möter. Vi tar också tag i eventuella konflikter som uppstår oavsett om det är barn från en annan avdelning än den man jobbar på. All personal på förskolan ska se till att barnen trivs och vi ska vara goda förebilder. Personalen ska vara tillgänglig för vårdnadshavarna och skapa ömsesidigt förtroende. Vårdnadshavarna ska veta att deras barn inte utsätts för några repressalier om de skulle anmäla något de sett. Detta vet vårdnadshavarna genom att vi har skapat ett ömsesidigt förtroende. 1.1 Till dig som barn på Rockaden Du som barn ska trivas på din förskola och veta att all personal på förskolan finns där för dig när du behöver en hjälpande hand. 1.2 Till dig som vårdnadshavare Du som vårdnadshavare ska veta att all personal på förskolan dagligen arbetar för att ditt barn ska trivas och känna sig tryggt. Får du kännedom om att ditt eller något annat barn på förskolan blir kränkt/mobbad på något sätt då vill vi att du tar kontakt med någon personal på förskolan. 3

5 2 Rockadens prioriterade mål för läsåret 2014/2015 Vi i Likabehandlingsteamet har beslutat att vi fortsätter att arbeta med våra tidigare mål, trygghet, social kompetens och demokrati för att synliggöra arbetet med Likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Beslutet ligger även till grund efter kartläggningen som gjorts. 2.1 Trygghet Mål Att alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna glädje och trygghet på vår förskola Att alla barn känner sig sedda och bekräftade varje dag på förskolan Att alla barn vågar utrycka sina tankar och önskemål. Detta uppnår vi genom att vi tillämpar föräldraaktivaktiv inskolning där vårdnadshavarna finns med som en trygghet för barnet under deras första kontakt med förskolan. Varje avdelning på förskolan har pedagogiska aktiviteter i både stora och små grupper, dagliga samtal i vardagssituationer t.ex. vid matbordet, i hallen, i den pedagogiska leken. Vi arbetar med olika projekt på förskolan för att utforma den dagliga verksamheten utefter barnens intressen och önskemål. Vi vill att barnen ska känna att all personal är lyhörd för deras intresse och behov. 2.2 Social kompetens Mål Att barnen ska tro på sin egen förmåga Att barnen ska ta hänsyn och leva sig in i andras situationer och våga ta hjälp av varandra, stora som små Att barn, personal och vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i gemenskapen på förskolan Att barn, personal och vårdnadshavare bemöts på ett respektfullt sätt Att verksamheten genomsyras av dagliga samtal kring allas lika värde. 4

6 Detta uppnår vi genom att uppmuntra och samtala med barnen samt ge mycket positiv beröm både verbalt och med kroppsspråket för att stärka deras tro på sin egen förmåga. Vi ser på alla barn som kompetenta och egna individer genom att vi tror på deras förmågor. Personalen är goda förebilder för barnen och kan be barnen om en hjälpande hand. Vi lär oss tillsammans på förskolan, barn som vuxna. All personal hälsar på varandra, barnen och vårdnadshavarna vid dagliga möten. Föräldrarna erbjuds att delta i olika aktiviteter på förskolan t.ex. sommarfest och lucia. 2.3 Demokrati Mål Att barnen genom delaktighet stärker sin tilltro till sig själva och sin förmåga att påverka. Detta gör vi genom att barnen är delaktiga i beslut som fattas på förskolan. Personalen lyssnar och tar barnens tankar och idéer på allvar och uppmuntrar barnen till att göra egna val. Det är personalens ansvar att se till att alla barn blir hörda i den dagliga verksamheten t.ex. i pedagogiska aktiviteter i stor respektive liten grupp, under måltider, blöjbyten, och vid på - och avklädning. 3 Förskolans förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling På förskolenivå Vuxna är alltid närvarande där barnen vistas. All personal är ansvarig för detta Vi har ett gemensamt förhållningssätt på förskolan. All personal är ansvarig för detta Vi utbildar vår personal i Likabehandlingsfrågor, på högskolenivå samt inom enheten Vårdnadshavarna uppmuntras till delaktighet genom föräldraråd, utvecklingssamtal och föräldramöte 5

7 På avdelningsnivå Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle Vi genomför enkäter och intervjuer kopplade till likabehandlingsplanen med de äldre barnen på förskolan. På individnivå Vi uppmärksammar barnen på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande som arbetsmaterial använder vi Tio små kompisböcker från förlaget Natur & Kultur Genom dokumentation och reflektion synliggörs barnets positiva lärande. 4 Förväntansdokument Detta kan du förvänta dig av vår förskolechef: Att hon ser till att all personal, barn och vårdnadshavare är medvetna om att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten på förskolan Att likabehandlingsteamet årligen utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen i samarbete med personal, barn och vårdnadshavare Att det pågår ett målinriktat värdegrundsarbete enligt vår lokala arbetsplan Om diskriminering, trasserier eller kränkande behandling upptäcks så ser hon till att utredning görs, åtgärder vidtas och kontakt med likabehandlingsteamet tas. Detta dokumenteras och följs upp. Detta kan du förvänta dig av pedagoger och annan personal: Att alla direkt ingriper om diskriminering, trasserier eller kränkande behandling upptäcks Att alla ser barnet som individ och därmed har olika förutsättningar och behov 6

8 Att alla deltar i det som står i likabehandlingsplanen och agerar som goda förebilder Att alla är närvarande där barnen finns och att vi lyssnar på barnen och dig som vårdnadshavare Vi arbetar för en demokratisk förskola där barnen är med och påverkar. Detta förväntar vi oss av dig som är barn på Rockaden: Att du alltid försöker vara en god kamrat Att du använder ett vårdat språk Att du hjälper till att tänka på vår miljö, både inne och ute. Detta förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare: Att du talar om för oss om du ser eller upptäcker att ditt eller något annat barn har gjort någon annan illa, eller själv har råkat illa ut Att du tar del av innehållet i förskolans Likabehandlingsplan Att du försöker vara en god förebild när du befinner dig på förskolan. 7

9 5 Lagar och styrdokument 5.1 Utbildningsnämndens policy för värdegrundsarbete Fundamentet i Utbildningsförvaltningens värdegrundsarbete är FN:s barnkonvention, diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen, Lpfö 98/10. Utifrån detta har kursplaner och stadens skolplan utformats. En del i arbetet är också den värdegrund Landskrona stad har tagit fram och som syftar till att det ska vara "BRA i Landskrona" för kommuninvånarna, övriga aktörer och för medarbetare. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheterna. Detta innefattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. 5.2 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar: Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna som glasögon. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet barnets bästa är konventionens grundpelare och 8

10 har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 5.3 Diskrimineringslag Lag (2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft i april Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Lagen innebär ett förbud mot diskriminering på grund av: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Könsöverskridande identitet eller uttryck 5.4 Skollagen SFS 2010:800 Kapitel 6 i skollagen behandlar åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 9

11 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 5.5 Lpfö -98 (reviderad 2010) I Läroplanen för förskolan står det bla: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen och syfta till 10

12 att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt 5.6 Landskrona stad skolplan INDIVIDEN Alla barn möts utifrån den unika person de är. TRYGGHET Alla upplever trygghet och bemöts respektfullt i förskolan. Alla barn upplever harmoni i en hälsofrämjande miljö. INFLYTANDE Alla barn uppmuntras att göra egna val och deras initiativ tas tillvara. 5.7 BRA: Bemötande Resultat Ansvar I Landskrona stad arbetar vi med Värdegrunden BRA i Landskrona det gör vi även på Rockadens förskola. Det innebär att vi har: ett professionellt och respektfullt bemötande ett målinriktat och resultatorienterat arbete utifrån våra styrdokument ett tydligt ansvar för vårt arbetssätt och förhållningssätt. 5.8 Mål för utbildningsnämndens värdegrundsarbete i Landskrona stad Alla barn och elever upplever trygghet och trivsel All personal arbetar aktivt i enlighet med värdegrunden Nolltolerans mot all form av kränkning av den värdegrund verksamheten står för såväl fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen. Överträdelse ska leda till åtgärder Förmedling till barn, föräldrar och andra vuxna av normer och etik som främjar människovärde, respekt och omtanke Aktivt stöd till barnens reella inflytande över sitt lärande och stärkande av ansvarstagande. 11

13 5.9 Handikapplan för Landskrona stad, Situationen för barn och elever med funktionsnedsättning ska uppmärksammas i likabehandlingsplanen. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra barn. 6 Definitioner Nedan följer definitioner av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, mobbning, repressalier och befogade tillsägelser. 6.1 Diskriminering Det är en rättighet för barn och vuxna att inte bli diskriminerade. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn omfattar de sju diskrimineringsgrunderna: Kön att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin könstillhörighet Etnicitet (etnisk tillhörighet)- att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller sitt språk Religion eller annan trosuppfattning att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning Sexuell läggning att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av att man är homosexuell, bisexuell, transexualitet eller heterosexuell Funktionshinder att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att man har varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga Könsidentitet och könsuttryck att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av hur man uppfattar sitt kön, dvs. hur man beter sig eller hur man ser ut kopplat till kön Ålder att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin ålder, dvs. sin uppnådda levnadslängd. 12

14 6.1.1 Direkt diskriminering När barn missgynnas genom särbehandling på grund av någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder Indirekt diskriminering När barn missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. 6.2 Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och har en koppling till någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. Både personal och barn kan göra sig skyldig till trakasserier. Det är trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. 6.3 Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig som är kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts för den. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. De kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Kränkningar kan vara fysiska, verbala psykosociala eller text- och bildburna. 6.4 Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ behandling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 13

15 6.5 Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barn eller vårdnadshavare har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när ett barn, exempelvis som vittne, medverkat i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 6.6 Befogade tillsägelser Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för hela barngruppen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet ifråga kan uppleva det som kränkande. Personalen är alltid tydlig med att det är handlingen man tillrättavisar och inte barnet som individ. 7 De sju diskrimineringsgrunderna Här kommer en förklaring till hur vi på förskolan arbetar med de sju diskrimineringsgrunderna i verksamheten med barnen. 7.1 Kön Syfte: På vår förskola ska flickor och pojkar få lika mycket uppmärksamhet och känna sig lika mycket värda. De ska ha tillgång till och erbjudas alla olika aktiviteter. Arbetssätt: Pedagogernas förhållningssätt och miljön ute och inne, är utan särskilda genussignaler Barnen erbjuds olika slags material, leksaker, sånger, böcker och aktiviteter som speglar båda könen. Aktiva val görs vid inköp av material och inventarier Vi låter barnen vara barn- inte kön Vi samtalar och diskuterar med barnen för att motverka traditionella könsroller. 14

16 7.2 Etnisk tillhörighet Syfte: Alla barn ska känna sig stolta över sitt ursprung och respektera andra. Arbetssätt: Vi tar vara på barns, föräldrars och pedagogers olika erfarenheter i arbetet på förskolan Skapar medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer Uppmärksammar traditioner och festligheter med t.ex. mat, kläder och språk Den kulturella mångfalden synliggörs i miljön och materialet på förskolan t.ex. sånger, böcker, dockor och flaggor Bejakar barnens modersmål Använder tolk vid behov. 7.3 Religion eller annan trosuppfattning Syfte: Barnen har förståelse för olika religioner och livsåskådningar och respekterar andra trosuppfattningar. Arbetssätt: Om en familj tillhör en religion som vi inte är förtrogna med, ber vi dem berätta så att vi får veta vad som är viktigt att känna till Finns det något som kan innebära ett dilemma för oss på förskolan kommer vi överens med familjen hur vi ska hantera detta t.ex. fira jul, födelsedagar, bada utan kläder, ev. besök i kyrkan mm. De barn som av religiösa skäl inte äter viss sorts mat erbjuds alternativ mat. 15

17 7.4 Funktionshinder Syfte: Funktionshindrade erbjuds att delta i alla aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Personalen ska se till att barnen får den hjälp/hjälpmedel de behöver för att delta i verksamheten. Arbetssätt: Personalen får kunskap och fortbildning utifrån barnets behov Lokaler, material och verksamheten är anpassad i möjligaste mån till barnets behov Vi nyttjar föräldrarnas specialkunskap genom att be dem berätta för både personal och barn och eventuellt föräldrar för att öka förståelsen Vi lyssnar på barnens frågor och funderingar och låter dem vara med och hjälpa utifrån sina förutsättningar. 7.5 Sexuell läggning Syfte: Barnen på förskolan känner till att det finns olika familjekonstellationer och relationer mellan könen. Alla barn ska ha rätt att känna stolthet över sin familj. Arbetssätt: Förskolan har relevant litteratur tillgängligt för barnen, så att olika familjebilder blir ett naturligt ämne att samtala omkring Personalen har en tillåtande attityd i barnens rollekar. Det finns andra sätt att leka mamma, pappa, barn än det traditionella. 7.6 Könsöverskridande identitet eller uttryck Syfte: Barnen på förskolan får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Arbetssätt: Personalen på förskolan har fortlöpande genusdiskussioner med varandra och med barnen 16

18 Personalen har en fördomsfri och accepterande attityd. 7.7 Ålder Syfte: Alla barn ska bli bemötta med respekt som individer oavsett ålder. Arbetssätt: Personalen ser barnen som individer och anpassar aktiviteter och material efter dem Vi delar barnen i mindre grupper, detta för att barnen ska lära sig knyta nya kontakter och skapa nya relationer. 8 Kartläggning av nuläget 8.1 Så här har vi genomfört vår kartläggning inför 2014/15 Vi har delat ut enkäter till vårdnadshavare och barn samt genomfört intervjuer med alla 4 och 5 åringar på förskolan. Dessa har vi sammanställt och svaren har förts in i diagram som presenteras i denna likabehandlingsplan. (Se bilaga 3,5,7). All personal har även svarat på en enkät och svaren kommer att presenteras i en bilaga. 8.2 Konkreta åtgärder utifrån enkätsvaren Under vårterminen 2014 har likabehandlingsteamet arbetat med alla arbetslagen på förskolan där diskussioner förts utifrån enkätsvaren och vi har även konkretiserat hur vi arbetar med likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. All personal har tillsammans med Livskompetens AB arbetat fram ett dokument kring gemensamt förhållningssätt och barnsyn detta dokument har även vårdnadshavarna tagit del utav. Utifrån fall om kränkande behandling vi haft på förskolan under läsåret har vi sett över våra rutiner. All personal har blivit informerad om dessa händelser samt åtgärder. Under höstterminen 2014 fortsätter fler pedagoger med utbildning kring Likabehandling och Värdegrund på Malmö högskola. Utifrån deras nya kunskap kommer vi att använda nya kartläggningsmetoder till nästa revidering så som barnråd, trygghetsvandring och kontaktbarometer. Detta för att involvera fler barn i likabehandlingsarbetet och göra 17

19 dem medvetna om att deras tankar och åsikter är viktiga för att kunna påverka sin tid på förskolan. Vi eftersträvar att barnen är delaktiga och får ha inflytande på förskolan. 9 Revidering Denna revidering har gjorts utav Ulrika Visuri och Anette Trankell. Likabehandlingsplanen ska all personal på förskolan läsa och skriva under. Vårdnadshavarna får ta del av Likabehandlingsplanen via vår hemsida, via mail eller i pappersformat om de önskar. 10 Om det händer 10.1 Mobbning, diskriminering eller kränkande situation, barn mot barn Den som känner sig kränkt eller misstänker att någon blivit utsatt för kränkande handlingar tar kontakt med personalen eller annan vuxen och berättar vad som hänt Personalen utreder vad som hänt och samtalar med berörda barn snarast möjligt Personalen informerar berörda föräldrar Personalen ger stöd till det barn som blivit kränkt/mobbat och är uppmärksamma så att det inte händer igen. Eventuellt pratar man med alla barn, personal och föräldrar om det som inträffat Arbetslaget dokumenterar händelsen och följer upp En bedömning görs om åtgärdsprogram behöver upprättas Diskriminering eller kränkande behandling, personal mot barn En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker ett barn ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt 18

20 Den som misstänker att någon blir utsatt för kränkande behandling tar kontakt med Likabehandlingsteamet som ansvarar för vidare utredning Händelsen dokumenteras och följs upp av Likabehandlingsteamet. Alla ska i vardagsarbetet observera och direkt vidta åtgärder vid händelser av kränkande karaktär. Alla former av trakasserier och annan kränkande behandling ska direkt utredas, åtgärdas, utvärderas och dokumenteras. Om någon i personalen upptäcker eller får kännedom om att ett barn i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, så har de skyldighet att se till att det utreds och eventuellt vidta åtgärder för att förhindra fortsatt kränkande behandling Vem har ansvar för att lagen följs? Alla har ansvar för att diskriminering eller kränkande behandling inte förekommer på vår förskola. All personal ska delta i det ständiga arbetet med att främja likabehandling, att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Om det uppkommer en diskriminerande eller kränkande handling ska förskolechefen alltid informeras. Händelsen ska utredas, åtgärdas och dokumenteras enligt ovan. Vårdnadshavarnas medverkan i arbetet med kränkande behandling är viktig. Samarbete och dialog med dem i såväl det förebyggande som det åtgärdande arbetet är av stor betydelse. Förskolechefen är ytterst ansvarig vid uppkomna situationer. 19

21 11 Förskolans Likabehandlingsteam Vi i Likabehandlingsteamet träffas en gång i månaden för att diskutera likabehandlingsplanen. Vid uppkomna situationer tillkallas Likabehandlingsteamet för att åtgärda händelsen. Om du som barn, personal eller vårdnadshavare får kännedom om någon form av kränkande behandling så ta kontakt med någon utav dessa personer: Camilla Norrhede, förskolechef Ulrika Visuri, förskollärare, samordnare utvecklingsledare Anne Ohlsson, förskollärare, utvecklingsledare Anette Trankell, förskollärare, utvecklingsledare 20

22 Bilaga 1 Årshjul för Rockaden, Svaneholm och Hackebacken 2014/15 21

23 Bilaga 2 Enkät till vårdnadshavare på Rockadens förskola Vision Vad är vår policy? På Rockadens förskola har vi NOLLTOLERANS och vi tar avstånd från all form av kränkning. Här ska inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbing. På Rockadens förskola ska alla; barn, vårdnadshavare och personal känna sig sedda, välkomna och trygga varje dag. Detta gör/visar vi genom att hälsa på alla vi möter. All personal på förskolan ska se till att barnen trivs och vara goda förebilder. Personalen ska vara tillgänglig för föräldrarna och skapa ömsesidigt förtroende. Föräldrarna ska veta att deras barn inte utsätts för några repressalier vid en eventuell anmälan. Revidering av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen berör alla; barn, vårdnadshavare, personal och alla övriga vuxna som vistas på Rockadens förskola. Likabehandlingsteamet på förskolan har utvärderat och reviderat likabehandlingsplanen. Vi behöver er hjälp för det fortsatta arbetet, var snäll och svara på nedanstående frågor antingen via mail eller anonymt. Likabehandlingsplanen hittar ni på Vill ni ha den i pappersform så säg till på ert barns avdelning. Känner ni er trygga med att lämna ert barn på Rockadens förskola? Upplever du att ditt barn är trygg på förskolan? Motivera ditt svar Har ni förtroende för personalen på er avdelning? Vågar ni framföra era åsikter? Motivera ditt svar. Anser ni att ni blir väl bemötta av all personal på förskolan? Motivera ditt svar. Har ni tankar och funderingar angående vår Likabehandlingsplan som ni vill delge oss? Tack så mycket för er medverkan! 22

24 Antal Antal Bilaga 3 Redovisning utav svar från enkäten i likabehandlingsplanen Föräldrar Känner ni er trygga med att lämna ert barn på Rockadens förskola? JA Nej Ibland Upplever du att ditt barn är trygg på förskolan? Ja Nej Ibland

25 Antal Antal Har ni förtroende för personalen på er avdelning? Ja Nej Ibland Vågar ni framföra era åsikter? Ja Nej Ibland

26 Antal Antal Anser ni att ni blir väl bemötta av all personal på förskolan? Ja Nej Ibland Har ni tankar och funderingar angående vår Likabehandlingsplan som ni vill delge oss? Ja Nej Ibland

27 Bilaga 4 Enkät personalen Skriv dina svar på ett separat papper som du lämnar till någon i Likabehandlingsteamet. 1. Hur kan barn bli kränkta eller orättvist behandlade i vardagliga situationer på förskolan? 2. Vad gör du om du ser/hör ett barn bli kränkt av någon på förskolan? 3. Kan det finnas några bestämmelser, regler eller arbetssätt som kan upplevas som orättvisa för barnen? 4. Vad är ett bra bemötande för dig? Beskriv kortfattat. Jag har tagit del av enkätfrågorna riktade till personalen Personalens namn: Datum: 26

28 Bilaga 5 Enkätsvar från personalen 2014 Hur kan barn bli kränkta eller orättvist behandlade i vardagliga situationer på förskolan? När vuxna talar över huvudet på barnen Man säger en sak men kroppsspråket visar något annat När samma barn får tillsägelser utan att det är befogat När personal favoriserat ett eller flera barn Hot vid olika situationer t.ex. beter du dig så får du börja hos de små barnen igen. Vid toalettbesök, blöjbyte osv. Tvingar barnen t.ex. att gå på toa, äta upp Vad gör du om du ser/hör ett barn bli kränkt av någon på förskolan? Tar upp det med den det berör Barn-barn: agerar direkt och lyfter det med föräldrarna och tar det vidare till LBH-teamet om det behövs Kan det finnas några bestämmelser, regler eller arbetssätt som kan upplevas som orättvisa för barnen? Att barnen delas in i åldersgrupper istället för intressen Att man ger vissa barn speciella uppdrag och uppgifter Att ständigt behöva vänta på sin tur, det händer ganska ofta att turen inte infinner sig. I tamburen hjälper vi de små men vill att de äldre ska klara sig själv I aktiviteter tillåts vissa barn att t.ex. ligga när andra måste sitta still Pedagogerna bestämmer att bästisarna inte ska vara i samma grupp Högtidsfirande Bebisstolar Vad är ett bra bemötande för dig? Glad och ett positivt förhållningssätt, lyhörd, ha ögonkontakt Ge samma tid till alla barn och föräldrar Hälsa på varandra, det kostar inte att le Att prata med varandra istället för OM varandra Att vara professionell och engagerad i min yrkesroll Att visa intresse för barnets tankar samt föra en respektfull dialog 27

29 Bilaga 6 Enkät barnen Trivselenkät till barn på Rockadens förskola Hur känner du dig när du ska till förskolan? Hur känns det när du är på din avdelning? I hallen? På toaletten? Utomhus? Gymnastiken? Måltiderna? Har du några kompisar på förskolan? Är du en bra kompis? Lyssnar du på dina kompisar? Lyssnar dina kompisar på dig? Tycker du att de vuxna lyssnar på dig? Tycker du att du lyssnar på de vuxna? Namn: Avdelning:. Genomförd.(ÅÅMMDD) Denna enkät kommer att genomföras för alla 4 och 5 åringar på Rockadens förskola. Vi kommer att göra enkäten 1gång/termin. Resultatet ska sammanställas och analyseras av likabehandlingsteamet. Enkäten utvärderas och revideras 1gång/år i samband med revideringen av vår likabehandlingsplan. 28

30 Antal Antal Bilaga 7 Enkätsvar från barnen på Rockadens förskola Vårterminen 2014 Hur känner du dig när du ska till förskolan? Alltid Ibland Aldrig Glad Hur känns det när du är på din avdelning? Alltid Ibland Aldrig Glad 29

31 Antal Antal I hallen? Alltid Ibland Aldrig Glad På toaletten? Alltid Ibland Aldrig Glad 30

32 Antal Antal Utomhus? Alltid Ibland Aldrig Glad Aktiviteter? Tex gymnastik, samling Alltid Ibland Aldrig Glad 31

33 Antal Antal Måltiderna? Alltid Ibland Aldrig Glad Har du några kompisar på förskolan? Alltid Ibland Aldrig Glad 32

34 Antal Antal Är du en bra kompis? Alltid Ibland Aldrig Glad Lyssnar du på dina kompisar? Alltid Ibland Aldrig Glad 33

35 Antal Antal Lyssnar dina kompisar på dig? Alltid Ibland Alltid Glad Tycker du att de vuxna lyssnar på dig? Alltid Ibland Aldrig Glad 34

36 Antal Tycker du att du lyssnar på de vuxna? Alltid Ibland Aldrig Glad 35

37 Bilaga 8 Utredning om kränkande behandling Datum: Utredare: Barnets namn: Vem har uppmärksammat problemet? Person som utfört kränkningen: Händelseförlopp: Deltagare vid samtalet: Datum för uppföljningssamtal: Har kränkningen upphört? Datum för uppföljning och utvärdering: Underskrifter: 36

38 Bilaga 9 Åtgärdsprogram vid kränkande behandling Datum: Namn: Förskola: Avdelningsansvarig: Närvarande: Nulägesbeskrivning: Mål: Åtgärder: Ansvarig: Datum för uppföljning och utvärdering: Underskrifter: 37

39 Bilaga 10 Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling: Datum: Namn: Förskola: Avdelningsansvarig: Närvarande: Hur har det gått, har vi nått målet? Åtgärder: Ansvarig: Datum för uppföljning och utvärdering: Ärendet avslutat, datum: Underskrifter: 38

40 Bilaga 11 Efter att ni läst Likabehandlingsplanen så var god och lämna in denna lapp påskriven till personalen i ditt barns arbetslag. Jag/vi har tagit del utav denna Likabehandlingsplan: 39

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Likabehandlingsplan för Rockadens förskola

Likabehandlingsplan för Rockadens förskola Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Rockadens förskola Upprättad: 2012-03-11 Reviderad: 2013-11-18 Gäller till: 2014-11-18 Fastställd av: Rockaden, Svaneholmsgårdens och Hackebackens Likabehandlingsteam

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling för Ekdungens förskola 2014-2015 Innehåll 1. Vision vad vill vi uppnå? 2. Mål vilka mål vill vi nå? 3. Kartläggning och nuläge hur ser det ut hos oss

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Löddesnäs förskola. Reviderad och upprättad 20121001

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Löddesnäs förskola. Reviderad och upprättad 20121001 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Löddesnäs förskola Reviderad och upprättad 20121001 Innehåll Planens upprättande, kartläggning och förbättringsåtgärder 2 Barn och elevskyddslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15)

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15) LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016 1 (15) Inledning Alla barn på Kindergarten, Tyska Skolans Förskola skall känna sig trygga,bemötas och behandlas med respekt för sin

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Skogshaga förskola och Naturförskolan Stövlan 2015-16 Inledning

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lerbergets Förskolor

Lerbergets Förskolor Likabehandlingsplan Plan för diskriminering och kränkande behandling för Lerbergets Förskolor Upprättad 2009-09-14 Reviderad 2014-05-20 Gäller till 2015-06-20 Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimtens

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN 2012 Likabehandlingsplan för Älvens och Ängens förskoleavdelningar För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Inledning Denna plan är upprättad

Läs mer

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan.

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2013-2014 Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Alla på förskolan, barn och personal, skall känna sig delaktiga i gemenskapen på förskolan LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013

Alla på förskolan, barn och personal, skall känna sig delaktiga i gemenskapen på förskolan LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 Alla på förskolan, barn och personal, skall känna sig delaktiga i gemenskapen på förskolan LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola VISION På Taurus förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla ska ha samma rättigheter,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Berghems förskola Läsåret 2014/2015 2 (15) Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1 Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vimmerby

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 1 Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013 PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 2 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014 Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola 2013-2014 1 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumenten? Kartläggning Mål Åtgärder Ansvarsfördelning Åtgärder

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hackebackens förskola

Likabehandlingsplan för Hackebackens förskola Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Hackebackens förskola Upprättad: 2012-03-11 Reviderad: 2012-11-18 Gäller till: 2014-11-18 Fastställd av: Rockaden, Svaneholmsgårdens och Hackebackens Likabehandlingsteam

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Ormås pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling PIANOTS FÖRSKOLA 2015-03-02 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Pianots förskola 2014-2015 PIANOTS FÖRSKOLA Karl Wards gata 92-96, 603 78 Norrköping. Telefon: 011-15 28 17 Innehållsförteckning

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer