Årsredovisning Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1

2 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl på Hishults Nya Gästgivaregård. 2

3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Förvaltningsberättelse 7 Nyckeltal 5 år i sammandrag 9 Resultat-/Balansräkningar 5 år i sammandrag 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Rapport över förändring i eget kapital 13 Kassaflödesanalys 14 Noter 15 Underskrift av styrelsen 43 Revisionsberättelse 44 Företagsstyrning 46 Sparbankens huvudmän 48 Sparbankens styrelse, revisorer och valberedning 49 3

4 Året som gått i banken och min tro om framtiden Tiden går, och vi lägger nu ännu ett år till bankens mångåriga historia. I år är det 130 år sedan banken 1884 startade sin verksamhet i Hishult och 110 år sedan verksamheten i Skånes Fagerhult tog sin början. Det känns smått fantastiskt att vi fortfarande står på egna ben, när nu Skåne blir två sparbanker fattigare genom bildandet av Sparbanken Skåne (tidigare Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank) samt att Sparbanken Öresunds verksamhet övertas av Swedbank och den nybildade Sparbanken Skåne. Vi kan konstatera att kraven på banker blir hårdare både när det gäller styrning och ekonomisk stabilitet, och detta med all rätt. Som insättare och kund i en bank, ska man ju kunna känna sig trygg med att pengarna förvaltas väl och finns där att plocka ut när man behöver dem. Under 2013 ökade bankens affärsvolym med nära 6%, vilket vi är nöjda med efter några år då den stått ganska stilla. Såväl in- som utlåning ökade, men vi hade också hjälp av stigande börskurser, vilket påverkar värdet på kundernas innehav i fonder. Bankens rörelseresultat blev det genom tiderna bästa, bland annat till följd av att kreditförlusterna nu är nere på en acceptabel nivå. I vårt verksamhetsområde var 2013 ett riktigt tufft år, då två stora arbetsgivare i Skånes Fagerhult lade ner sina verksamheter. Vi ser ganska många privatpersoner med dålig återbetalningsförmåga och vi hoppas på en vändning i konjunkturen under 2014 så att fler arbetstillfällen kan erbjudas. I Hishult gläds vi åt att den nya skolan kommer stå klar under våren. Det känns som en liten garanti för att byn ska locka barnfamiljer både att stanna kvar och att flytta hit. Den trånga sektorn är avsaknaden av hyreslägenheter. Det finns många äldre människor som vill lämna över sina hus och trädgårdar till de unga familjerna, men då måste det finnas lägenheter för dem att flytta till. Någon som hade vågat satsa på att bygga några mindre lägenheter i Hishult hade välkomnats av byns innevånare. Vi ser även fram emot att det planerade trygghetsboendet vid skolan färdigställs under året. Vi fortsätter vårt proaktiva arbete med att bjuda in kunder till rådgivning i banken. Att ha ett gott försäkringsskydd vid t ex arbetslöshet eller att ha en liten sparad buffert på banken har väl aldrig känts så aktuellt som nu när kanske grannen blivit utan arbete. När vi nu har en dålig tillväxt i samhället och det låga ränteläget innebär ett försämrat räntenetto i banken, måste vi vårda de kunder vi har och göra affärer med dem som skapar mervärde både för kund och bank. På det sättet kan vi dels hålla nere kreditförlusterna och dels förhoppningsvis få nya kunder till banken, då vi får nöjda kunder som talar väl om oss. Efterfrågan på krediter var något högre under 2013 än under 2012 och vi har placerat bottenlån i egen portfölj för att minska ner på vårt stora likviditetsöverskott. Att hitta en acceptabel avkastning på vår likviditet utan att ta några risker är svårt, så det gäller att hitta en bra balans mellan in- och utlåning. Som liten bank är kompetensfrågan både gällande personal och styrelse av största vikt. Både under 2012, 2013 och 2014 har och kommer vi att ha några som är föräldralediga. Det är svårt att hitta vikarier med rådgivarkompetens, men hittills har det löst sig riktigt bra. I år går en av våra företagsrådgivare i förtidspension, och ersätts av en som tidigare arbetat mot privatmarknaden. Hon har många års bankerfarenhet, kan vår lokala marknad och har en gedigen ekonomiutbildning i botten, så vi tror det kommer fungera utmärkt. Nya regelverk gällande intern styrning och kontroll i bankerna gäller från den 1 april i år, och alla banker måste nu ha en policy för tillsättande av nya styrelseledamöter. Detta ställer stora krav på bankens valberedning och ofta måste man gå utanför den geografiska närheten för att hitta ledamöter som uppfyller kraven. Jag tror att man i en sparbankstyrelse som vår ska ha en mix av personer med lokal känsla och kännedom, och personer med djupare insikt i riskhantering och kreditbedömning. Tidigare har nog det senaste saknats i en del bankstyrelser, men det får heller inte bli så att vi på styrelsenivå helt tappar engagemanget för det lokala, då det är därför vi har ett berättigande på vår marknad. 4

5 2014 blir en utmaning när det gäller att hålla räntenettot uppe. Till skillnad mot många andra sparbanker är vi inga storägare i Swedbank, så en god aktieutdelning har för vår del inte samma betydelse som den har för andra. Vi har dock en strategi att varje år öka vårt innehav i Swedbank lite, så att sparbankskollektivet ska fortsätta vara en stark ägare med chans att påverka viktiga beslut, och för att vi alla anser att det är ett mycket givande samarbete. Vi ser med ödmjuk tillförsikt fram emot ett år där vi fortsätter att träffa kunder och prata sparande, försäkringar, amorteringar och annat som har med en sund och hållbar ekonomi att göra. Vi hoppas på en konjunkturvändning vilket skulle ha en positiv inverkan på arbetsmarknaden och köpkraften och som också på sikt innebär ett lite högre ränteläge. På kostnadssidan har vi investerat i uppfräschade banklokaler, vilket var välbehövligt. I övrigt håller vi igen på det mesta, men försöker synas i lite reklam för att få fler kunder att inse att det fortfarande finns små och personliga bankalternativ. Vi anser idag att vi har en tillfredsställande kapitalbuffert som klarar även ett tufft stressat scenario kommer vi att ytterligare förbättra vår ekonomiska ställning och vi kommer fortsätta att stötta det lokala närings- och föreningslivet. Vi vill att våra kunder ska ha en stor tilltro till banken som en stark och trygg samarbetspartner, och vi vill under 2014 hälsa många nya kunder välkomna till Den lilla banken med det Stora Hjärtat! Ett stort tack till kunder, personal, styrelse och huvudmän som alla bidrar till att vi kan ha en alldeles egen bank - för bygdens bästa! Hishult den 10 mars 2014 Christina Hartzell 5

6 Omvärld Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan länder. USA, Storbritannien och Tyskland tillhörde bland de stora ekonomier som överraskade. Mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxt-ekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 % halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder dollar per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in. Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet. I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande tillit både för hushåll och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflationstakten i euroområdet sjönk till 0,9 % i december, nivåer som är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål som är under 2 %. I november sänkte ECB styrräntan från 0,5 % till 0,25 % i kölvattnet av de låga inflationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk utveckling. Ytterligare likviditetsåtgärder har diskuterats varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgörande för ECB:s nästkommande räntemöten. I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 % i genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i årstakt och det förutses en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler bostäder påbörjas. Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 % jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på personer. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 % i december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1 % till 0,75 %, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflations- och reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån. Under 2014 beräknas att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken börjar höja styrräntan 6

7 Styrelsen för Sparbanken Boken ( ), får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, bankens 110:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken är en egen bank med den geografiska huvudmarknaden i Örkelljunga och Laholms kommuner. Våra kunder är främst privatpersoner, småföretag, föreningar och organisationer. Tillsammans med dessa vill vi skapa trygga och starka relationer. Sparbanken Boken strävar efter att på våra orter tillhandahålla all den bankservice som våra kunder efterfrågar. Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till 8,8 mkr att jämföra med 7,3 mkr föregående år. Ökningen beror till största delen på minskade kreditförluster. Räntenettot uppgick till 18,4 mkr, vilket är en minskning med 1,5 mkr eller -7,5 % under året. Under år 2013 förändrades reporäntan från 1,00 % vid årets början till 0,75 %, vilket har påverkat bankens räntesättning av in- och utlåning. Erhållna utdelningar uppgick till 0,6 mkr och avser i huvudsak aktieinnehavet i Swedbank AB. Provisionsnettot uppgick till 6,2 mkr, vilket är en ökning med 0,4 mkr. Ökningen beror på ökade intäkter avseende betalningsförmedling, inlåningsprovisioner, värdepappersprovisioner och minskade provisionskostnader. Provisionsnettots andel av bankens totala intäkter utgör 23,3%. I Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår såväl realiserade resultat som orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument. För innevarande år blev nettot av finansiella transaktioner 0,8 mkr, samma som föregående år. Under året har vi sålt aktier i Swedbank AB och gjort en vinst på 0,2 mkr. Övriga rörelseintäkter utgör 0,7 mkr, och består bland annat av fastighetsintäkter. Rörelsekostnader exklusive kreditförluster uppgick till 16,0 mkr, en ökning med 1,7 mkr. Personalkostnader ökade med 1,2 mkr till 9,4 mkr. Kreditförluster netto har minskat under året och uppgår till 1,9 mkr. Av de bokförda kreditförlusterna utgör 5,9 mkr konstaterade kreditförluster varav 4,6 mkr reserverats tidigare. Sparbankens ställning Balansomslutningen uppgick vid 2013 års slut till 722,4 mkr, en ökning med 20,7 mkr eller 2,9 % under året. Inlåningen från allmänheten ökade med 11,3 mkr, eller 1,8 %, och uppgick vid årsskiftet till 628,9 mkr. Till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB har vi för våra kunder förmedlat placeringar, med vid årsskiftet ett sammanlagt marknadsvärde om 270,5 mkr, en ökning med 53,9 mkr. Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till 523,6 mkr, en ökning med 12,8 %. Av den totala utlåningen utgör 59,7 mkr räntebunden utlåning, varav 40,0 mkr är räntebundna mindre än ett år. Summan av till Swedbank Hypotek AB och Swedbank Jordbrukskredit AB förmedlade krediter uppgick till 603,7 mkr, en minskning med 37,6 mkr eller 5,9 %. Vi har därmed mer utlåning som är förmedlad än vad banken har i egen portfölj. Sparbankens totala affärsvolym ökade under året med 5,5 % till mkr. Av detta utgör 976 mkr av till samarbetspartners förmedlade volymer. Genomsnittlig affärsvolym uppgick till mkr. Sparbanken hade vid årsskiftet placerat 99,5 mkr i räntebärande värdepapper. Under året har vi totalt sett ökat vårt innehav av Swedbankaktier och dessa utgör numera Swedbank A-aktier. Härutöver har sparbanken aktier i Sparbankernas Försäkring AB. Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassaflödesanalysen samt not 3. 7

8 Det sammanlagda beskattade egna kapitalet uppgår till 85,7 mkr. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av år 2013 uppgick till 1,98. Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag - nyckeltal samt Resultat- och balansräkningar 2009 till Sparbankens innehav av aktier i Swedbank AB Sparbanken äger A-aktier i Swedbank AB. Dessa aktier klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas och värderas till verkligt värde mot eget kapital och övrigt totalresultat. Sedan förvärvet av preferensaktierna har marknadskursen gått upp med 205 %. På bokslutsdagen värderades aktierna till kr 10,0 mkr, vilket innebär att bankens fond för verkligt värde uppgår till 6,7 mkr. Medelantalet anställda är 10 varav 9 i banktjänst. Samtliga rådgivare är certifierade och kompetensutveckling pågår löpande i banken. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Bankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen kommenteras i not 10. Förväntad framtida utveckling För år 2014 förväntar vi oss en fortsatt låg efterfrågan på krediter. Dock räknar vi med en viss utlåningsökning gällande bottenlån i egen portfölj. Inlåningen förväntas vara tämligen stabil. Vår strategi att bjuda in kunder till rådgivning fortsätter under 2014 och både gällande privat- och företagskunder ligger fokus på sparande, pension och försäkringar. Då volymerna inte beräknas öka nämnvärt budgeterar vi med ett räntenetto 2014 i nivå med eller något högre än Vi räknar med att provisionen från Swedbank Hypotek kommer att vara i nivå med 2013 och att intäkter från bland annat försäkringsförmedling kommer att öka något. Vi kommer att ha fortsatt strikt kostnadskontroll och vi budgeterar med ett resultat på 10,8 mkr före kreditförluster. Kreditförlusterna förväntas under 2014 inte överstiga 1 mkr. Finansiella instrument, risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för sparbankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. Ytterligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar sparbankens verksamhet återfinns i not 3. Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör kr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden kr Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,98 (föregående år 2,19). Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 8

9 Fem år i sammandrag Volym Affärsvolym ultimo, tkr förändring under året, % 5,49-0,86-3,40 6,04 18,68 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet 12,03 11,01 10,21 9,63 10,21 Beskattat eget kapital + 78,0 % (73,7 % t.o.m. år 2012) av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot 1,98 2,19 1,83 1,63 1,33 Kapitalbas/Kapitalkrav Primärkapitalkvot 2,08 2,07 1,76 1,63 1,64 Primärkapital i % av riskvägda placeringar Resultat Placeringsmarginal 2,57 2,95 2,86 2,64 2,66 Räntenetto i % av medelbalansomslutning Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,26 1,31 1,21 1,24 1,44 Rörelseresultat/affärsvolym 0,42 0,35 0,31 0,11 0,38 Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 8,38 7,27 7,09 2,52 8,66 Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,60 0,53 0,58 0,65 0,66 Summa kostnader exkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,67 0,73 0,74 0,92 0,74 Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 1,85 2,22 1,74 3,06 0,90 Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0,40 1,04 0,73 1,27 0,47 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) samt kreditgarantier Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

10 Resultat- och balansräkning, tkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 1) Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning per 31 december Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ) Inkl avskrivningar på materiella tillgångar 10

11 Resultaträkning 1 januari 31 december, tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari 31 december, tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts till eller kan omföras till årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets övrigt totaltresultat Årets totalresultat

12 Balansräkning per den 31 december, tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut 8 8 Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 27 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser 28 - Garantier Åtaganden 29 - Övriga åtaganden

13 Rapport över förändringar i eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Omvärderingar överförda till resultat- räkningen vid avyttring Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Omvärderingar överförda till resultat- räkningen vid avyttring Årets resultat Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys 1 januari 31 december, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Avskrivningar på materiella tillgångar Kreditförluster (+/-) Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning (-/+) av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa Utlåning till kreditinstitut Avgår skulder till kreditinstitut -8-8 Summa Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

15 Noter 1. Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Sparbanken Boken, organisationsnummer , som är sparbank med säte i Hishult. 2. Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Sparbanken tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 19 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 15 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 30). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Se även not 31. Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.(presentation av övrigt totaltresultat). Ändringen innebär att poster inom Övrigt totaltresultat har delats upp i två kategorier; dels poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat dels poster som inte kan omföras till årets resultat. Jämförelsesiffrorna har rubricerats om enligt den nya uppställningen. 15

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer