Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor"

Transkript

1 ägskäl Information från Göteborgs Stad Trafikkontoret Nr Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor På jakt efter den potentiella cyklisten

2 Det går att byta vanor Bilen har länge varit norm i vår stad. Inte märkligt när en av världens mest framgångsrika bilbyggare finns här i Göteborg. Men på samma sätt som bilindustrin nu går igenom en kraftig förändring och möter nya utmaningar, så är vi med och ställer om från den gamla normen till en ny: Den som säger att du ska ta bilen när du måste och bussen när du På jakt efter cyklist SID 5 Tips från resecoachen SID 6 2 Lars-Bertil Ekman Trafikdirektör Trafikdirektör Trafiknämnden är organiserad som den första sektorsnämnden och har ansvaret för transportförsörjningen i Göteborg. Nämnden skall verka för att till godose göteborgarnas och näringslivets transportbehov. Nämnden ska också förbättra trafiksäkerheten och minska miljöstörningar från trafiken till en nivå som både människor och miljö tål. Nämnden ska arbeta med en helhetssyn och i nära samarbete med ningen? Det är väl inte ovanligt att vi trafikanter har våra fun trafiken. Ofta tycker vi att våra egna lösningar är så sjä vi kanske. Oftast har de faktiskt tänkt på flera alternati som en lösning inte ser till helheten. Med de m det att föruts I dag är det lättare att förutse vad som händer i trafiken statliga, regionala och kommunala aktörer, samt övriga intressenter. Nämnden är en myndighet när det gäller lokala trafikföreskrifter enligt lagen om trafiknämnd. Nämnden är väghållarmyndighet samt ansvarar för banhållning. Nämnden har också beställaransvar för den kommunala trafiken i Göteborg. Trafiknämnden består av nio ledamöter och sex ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige för fyra år. Trafiknämnden är Trafikkontorets styrelse. visar sig så go problem på e ger de minsta borg är oerhö ovanpå detta avancerade si den blivit lätt kan. Det är ett lika omfattande som spännande arbete. Att vi i staden tillsammans med staten är med märks också mycket tydligt ute på stan, men det är inte det konkreta byggandet av infrastruktur, vare sig det är en pendelparkering utanför Kungälv, Partihallslänken eller byggandet av bussfiler och nya cykelvägar det som verkligen spelar roll är förändringen av allas vårt beteende. Utan den klarar vi faktiskt inte av den regionförstoring som sker och som innebär att människor bosätter sig allt längre från den plats där de har sitt arbete. Jag själv bor i Vänersborg och arbetar mitt inne i Göteborg. Och jag är inte ensam om att göra det. Sedan 1970 har antalet bilpassager över kommungränsen trefaldigats: Idag tar sig bilister in till Göteborg från kranskommunerna. Varje dag! Det är den anstormningen vi skall hantera och redskapet vi använder är i första hand kollektivtrafik. Idag har Göteborg en förhållandevis låg andel kollektivresenärer om vi jämför med andra storstäder. I våra planer för framtiden har vi satt målet att under de närmaste 15 åren skall antalet resor Så har vi med senaste tåg, gjordes bussar och spårvagnar Att de görs så ha sällan för-ädubblats. samma att Det utföra. är ambitiösa I framtiden planer kommer och vi att lägga om u inte bra, me kräver Det att vi bland vi kan annat möta kan det konstatera faktum att är att dagens ung liga livet. I dag kan man umgås via Internet och det på avstånd konstatera och att administrativa vi inte reser oftare, gränser men betyder mycket allt viktigt mindre, underlag men tiden när vi den planerar spelar för framtidens vi reser lite läng roll. Maximalt en timmes pendlingstid, det Tiotusen är gränsen av för Göteborgs tålamodet och stads det anställda antog mobilitetsveckan. Det är viktigt att vi inom staden går för är den vi siktar mot och det är det våra att åstadkomma. Roligt också att se att både Mölndals sta stora infrastrukturprojekt bland annat skall Efter hjälpa att oss ha att varit uppfylla. med på trafiksäkerhetskonfere att Men konstatera samtidigt att Sverige måste ligger vi alla långt börja framme inom områ fundera tare är att över ISO-certifiera våra egna arbetet vanor med och trafiksäkerhet. över Varj systematiskt. Positivt också att Volvo nu kommer med al nya vägvanor. Fundera över om inte mopedolyckor återstår att lösa. den där normgivna bilresan går att växla Jag till har kollektivtrafik, tidigare pryat till som cykel parkeringsvakt. Nu eller biljettkontrollanter till promenad. på Det spårvagnen. är när vi Det gör största intrycket det, sighet, som sättet den att verkliga lösa dispyter resan, innan den de mot blev gräl och oftas något annan i vagnen märkte vad som hände. den hållbara staden kan börja.. Arbetet med budgeten för 2008 har dragit igå för trafiken i Göteborg återkommer vi med i senare nu Trevlig sommar! Trevlig fortsättning på hösten! En världsresenär...sid 10 Götebo trafikko gotebo Ekman www 2

3 vägskäl JUNI 2009 nummer 2 ANSVARIG UTGIVARE: REDAKTION : A PRODUKTION: FORM: FOTOGRAF: Lars-Bertil Ekman Lena Johansson Charlotte Stengafvel anders Carlsson Creative Support DanAxel Lindberg Mats Udde Jonsson TRYCK OCH REPRO: Palmeblads, mars 09 POSTADRESS: Göteborgs Stad Trafikkontoret Box 2403, Göteborg BESÖKSADRESS: Köpmansgatan 20 TELEFON: FAX: E-POST: HEMSIDA: Tidningen Vägskäl ges ut av Göteborgs Stad Trafikkontoret och utkommer 4 gånger per år. Svanenmärkt tryckproduktion Trafiknämnden Trafiknämndens officiella uppdrag är att tillgodose göteborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Uppdraget skall utföras med en helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. Trafikkontoret Trafikkontoret leds av Trafiknämnden med uppdrag att svara för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Ett aktivt samarbete bedrivs med Vägverket Region Väst, som ansvarar för de stora vägarna i och omkring Göteborg. Trafikkontoret bäst i Europa! Trafikkontoret har vunnit Pan-european workplace mobility plan award. Det är den årliga konferensen ECOMM, European Conference On Mobility Management som arbetar med att styra resandet mot mer miljövänliga alternativ, som anser att Göteborg har den i särklass bästa resepolicyn i Europa. Med cykelbanans mått mätt Den 4 maj rullade den blå-vita mätbilen ut i Göteborg. Uppdrag: att med hjälp av ett laserinstrument mäta ytjämnheten på 45 mil av stadens cykelbanor. Syftet med mätningen är att utvärdera om mätmetoden kan ge ytterligare information om cykelbanornas status jämfört med nuvarande arbetssätt. Ytterligare en nyhet för året är att besiktningarna av cykelbanorna också sker med cykel. Cykelbanans yta kan se bra ut för ögat men uppfattas annorlunda av dem som cyklar på den. Mätbilen, cykelbesiktningen och de vanliga besiktningsrutinerna kommer att ge värdefull information inför kommande underhållsåtgärder. Test av nya parkeringsanmärkningar Under maj-juni har Göteborg, som första kommun i Sverige provat ett nytt system vid utfärdande av parkeringsanmärkning. Istället för att anmärkningen skrivs ut på en textremsa och stoppas in i det inplastade inbetalningskortet, testas att endast skriva ut textremsan utan att bifoga ett inplastat inbetalningskort. Den nya an- Tätare turer i sommar Sommaren brukar innebära glesare kollek - tivtrafik. Men när sommartidtabellen börjar gälla den 14 juni är det nästan trafik som vanligt. Faktum är att Väst trafik stärker turtätheten på en del linjer, t ex linje 73 i Gårdsten och linje 43 genom Tingstadstunneln. Och linje 57 i Bergsjön får helgtrafik, säger Gunnel Garvars på Trafik kontoret. Det sker tack vare efterfrågan från dem som bor där och som kanaliserats in via SDF. Alla sommarens förändringar finns att ta del av på Glöm inte Det oumbärliga komplementet till tidningen Vägskäl. På sajten finns ständigt uppdaterad information om vad som händer i Göteborgstrafiken. märkningen har en gul framsida med information om parkeringsöverträdelsen och en vit baksida med information om betalningssätt samt hur man överklagar. Det innebär bl a en bra miljöbesparing om dagens ca inplastade set med inbetalningskort kan bytas mot bara en kvittoremsa. senaste NYTT 3

4 Trafikkontoret visar upp Göteborg på internationell mässa Det handlar om att vara där, utbyta erfarenheter, informera, visa, lära och på det stora hela slippa uppfinna hjulet en gång till. Det säger Dennis Olsson som ansvarar för Trafikkontorets insats på den kommande ITS-kongressen i Stockholm i september. ITS av Intelligent Transport Systems and Services är ett samlingsnamn för verksamheter där vi arbetar med drift och förvaltning, förbättringar och nya lösningar för resenärer inom kollektivtrafiken och för trafikanter inom områdena cykel, bil eller för gående. En viktig del inom ITS området är att skynda på teknikutvecklingen som hjälp eller för att ge större valmöjlighet för medborgare och resenär inom främst områdena transporter och kollektivtrafik. Kort sagt handlar det om att få bra teknik i samverkan att fungera i verkligheten till hjälp i vår vardag. Varje år genomförs en världskongress som, efter att ha varit i Beijing och New York de senaste två åren, landar i Stockholm den september. Redan nu är förberedelsearbetet igång och Trafikkontoret deltar tillsammans med bland andra Vägverket i en gemensam svensk monter. Vi kommer att visa stadens informationssystem för parkeringsplatser inom evenemangsstråken i centrum och även arbetet med realtider på ringlederna runt och i Göteborg samt en hel del annat intressant inom ITS området. I gengäld hoppas Dennis Olsson att få en bild av hur andra städer i världen har löst sina tranport och kommunikationsbehov och över huvud taget ge och få feedback på ny teknik och nytt tänk. Vi arbetar hela tiden med framtiden, hur skall vi göra morgondagens trafikmiljön bättre och smidigare och hur serverar vi teknikutvecklingen till kommande generationer? Då är en mässa som den i september ett bra tillfälle att hjälpas åt med den framtidsdiskussionen Läs mer om ITS och kongressen i Stockholm på Vi arbetar hela tiden med framtiden, hur skall vi göra morgondagens trafikmiljön bättre och smidigare och hur serverar vi teknikutvecklingen till kommande generationer? Då är en mässa som den i september ett bra tillfälle att hjälpas åt med den framtidsdiskussionen. All time high för medarbetarenkäten Med arbetarna på Trafikkontoret är intresserade och engagerade. 4 På annat sätt går det inte att tolka resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes i höstas. Personalchefen Eva Jansson är imponerad. Det brukar vara hög svarsfrekvens och den här gången slår det alla rekord, säger hon. 98 procent av de anställda på Trafikkontoret har svarat. Svaren från enkäten, som gick ut inte bara till Trafikkontoret utan alla ca anställda inom Göteborgs Stad, analyserades sedan och resultatet presenterades för ledningsgruppen strax innan jul. Sedan har varje avdelning fått del av sina resultat. Bland de faktorer som mättes fanns ledarskap, delaktighet, tillgång på information, arbetstillfredsställelse och liknande kriterier. Vad gäller trivsel och delaktighet så ligger siffrorna högt på Trafikkontoret i jämförelse med många andra förvaltningar. Människor trivs här, helt enkelt. Det visar NMI, Nöjd MedarbetarIndex, som gått upp med tre enheter sedan förra årets mätning. Men inget gott som inte kan bli bättre, därför arbetar de olika enheterna nu för att omsätta resultaten i den dagliga verksamheten. Och det är ett arbete som förpliktigar, säger Eva. Med så hög svarsfrekvens är det viktigt att vi snabbt är tillbaka och tar till vara engagemanget.

5 På jakt efter den potentiella cyklisten Det började med en undersökning. Svaren från den analyserades och har nu skapade en kampanj som vill väcka liv i en känsla som de flesta av oss upplevt: Den härliga känslan att cykla. Vem är den potentielle cyklisten i Göteborg? Det är en fråga som har ställts ett antal gånger under åren och som faktiskt inte är så lätt att svara på. Samtidigt är det en viktig fråga: Cykeln är ett av de transportmedel som har god möjlighet att i vissa lägen ersätta bilen vid kortare resor. Därför ingår också cykel som ett av argumenten när Trafikkontoret försöker åstadkomma nya resvanor. Men möjligen har vi haft lite fel fokus när vi propagerat för cyklandets förträffligheter, säger Eva Rhodin på Trafikkontoret med en smula självkritik. Vi har gärna talat om att det är bra för hälsan och ekonomin. Goda argument naturligtvis, men de har inte riktigt fått fäste, visar den undersökning som genomfördes under förra året med hjälp av fokusgrupper, kort- och djupintervjuer och observationer ute i staden: 49 procent av de tillfrågade kan fortfarande inte tänka sig att ställa bilen. Hur nyttigt det än är att cykla. Ny målgrupp Ett annat tydligt resultat bland svaren var att intresset för och viljan att använda cykel är något som varierar kraftigt med åldern. Camilla Pärlbäck på Trafikkontoret är en av dem som arbetat med undersökningen: Nästan alla har cyklat som barn, säger hon. Sedan fanns en grupp som fortsatt med det under tonåren och som unga vuxna. Och de som gjort det då, de hade i allmänhet också fortsatt att cykla i vuxen ålder. I det läget började det bli spännande. Ja, vi kunde konstatera att unga vuxna är en viktig målgrupp, fortsätter Camilla Pärlbäck. Dem har vi inte haft i fokus tidigare men kan vi nå fram till dem och inspirera dem att fortsätta cykla, eller återuppta cyklandet högre upp i åldrarna, då har vi kommit rejält framåt. Känslomässigt budskap Den nya insikten, äntligen en tydlig målgrupp, som Eva Rhodin uttrycker det, resulterade i en kampanj under maj-juni med budskapet att återupptäcka en gammal vän och kärlek, nämligen cykeln. Vi använde ett berättande, känslomässigt budskap, säger Eva Rhodin. Genom att locka fram minnen av hur det var när cykeln var en del av livet, hoppas vi kunna väcka viljan att ta fram cykeln igen. Alla kan vi cykla och egentligen handlar det bara om att vi och cykeln kommit ifrån varandra ett tag. Tillsammans med annonskampanjen genomfördes olika aktiviteter, bland annat en fotoutställning och hela satsningen skall nu utvärderas. Det handlar om viljan att vilja cykla, säger Eva Rhodin och jag tror att den är lättare att stimulera hos dem som ännu inte är alltför långt borta från cykeln. Där finns de framtida potentiella cyklisterna. > > > > > Fakta: Göteborgscyklisten: är kvinna och mellan år har i 73 procent av fallen en egen cykel har 48 mil cykelvägar till sitt förfogande cyklar i 43 procent av fallen året runt anser att Göteborg är en cykelvänlig stad

6 vi vill visa att vi är en arbetsplats som bryr oss om, både våra anställda och de miljömål som vi ha. Det viktiga är att några av oss är med från början och inspirerar de andra. Manuela Chiericitilly Tips från coachen hjälper t Det handlar om motivationen. Att orka och vilja. Finns inte den är det svårt med förändringar. Om vi å andra sida får hjälp med motivationen, då kan det ske underverk. Det är bakgrunden till rescoachprojektet. Hur övertygar vi inbitna bilåkare att ett par dagar i veckan låta bilen stå och istället ta buss eller cykel till jobbet? Den frågan har ställts otaliga gånger. Ofta med olika svar varje gång. Oavsett om de argument som sedan använts för att försöka dra ner på bilåkandet bättre hälsa, mindre utgifter, förbättrad miljö, ökad trafiksäkerhet så handlar det till sist om att enskilda personer skall fatta ett beslut och genomföra en förändring. Ja, faktiskt, säger trafikdirektör Lars- Bertil Ekman. Vi trodde förut att alla trafikproblem gick att bygga bort men nu vet vi att en hel del av dem måste väljas bort. Det börjar dessutom bli hög tid att göra det valet. Varje dag arbetspendlar en kvarts miljon människor in till Göteborg. Drygt hälften av dem görs med bil. Lägg därtill alla transporter som sker i staden under en dag och vi är uppe i 1,5 miljoner resor. Varje dag! Alla gör skillnad I det läget är det lätt att stirra sig blind på den enorma mängden trafik och fråga sig om jag som privatperson verkligen gör någon skillnad? Definitivt. En promilles ökning av trafiken ger en procent mer trängsel på vägarna. Och omvänt varje promille som försvinner minskar trängseln med en procent. Det säger Petter Kjellgren som, tillsammans med Anna-Karin Wikman, ansvarar för det Rescoachprojekt som Trafikkontoret startade i mitten av april. Rescoach? Ja, det innebär att det finns en särskild person ute på arbetsplatsen med uppdrag att stötta, inspirera och uppmuntra de som bestämt sig för att välja ett annat färdsätt än bilen till jobbet. Det började i Lundby Idén med rescoacher ute på arbetsplatserna bygger på ett pilotprojekt för två år sedan bland de boende i Lundby. De inspirerades att ställa bilen minst tre dagar i veckan till förmån för kollektivtrafik, promenad eller cykel. Det personliga stödet från coacherna för att hålla förändringsviljan igång gav gott resultat; drygt hälften av de medverkande fortsatte med sina nya resvanor när projekttiden var slut. De erfarenheterna sa oss att rescoachning borde fungera ännu bättre på en 6

7 Jag tror på en blandning av fakta och entusiasm. De som börjar cykla får ju både en ny resvana och motion på köpet. Karin Iggsten ill att skapa nya resvanor arbetsplats, fortsätter Petter Kjellgren. Där är människor samlade, det är lättare att hålla samman en grupp och det finns ett positivt socialt tryck. Idén med rescoacher presenterades sedan för ett utvalt antal företag och förvaltningar runt om i Göteborg och sju av dem nappade. Stor omställning På varje arbetsplats finns nu en rescoach, utbildad av Trafikkontoret och med uppgift att dels sprida budskapet vidare, dels ta sig an de personer som vill delta och därmed bryta sitt invanda användande av bilen. Projektet löper på ett år från den 1 maj och under den tiden förbinder sig deltagarna i de olika grupperna i nuläget ett 10-tal grupper med drygt 50 medverkande att ställa bilen minst tre dagar i veckan. I många fall innebär det en stor omställning av den egna vardagen. Särskilt familjer med småbarn har ofta ett intensivt schema med att hämta, lämna och skjutsa. Då vill det till en stor portion vilja för att förändra ett fungerande familjesystem. Åsa Westman är rescoach på företaget Ramböll och har arbetsplatsen i Gårda och bostaden i Björboholm i Lerums kommun. Hon pendlar vanligen med bil och byter nu den mot Orange busslinje. Det innebär tre gånger så lång restid till och från arbetet, från 30 till 90 minuter enkel väg. Jag är den som har längst till jobbet, berättar hon. Men eftersom jag är coach måste jag föregå med gott exempel. De flesta andra bor så pass nära att de bytt till cykel men om de å andra sidan skulle få problem med motivationen kan jag ju hänvisa till mig själv. Resedagbok på nätet Under det kommande året har alla deltagarna en egen resedagbok på nätet där de dagligen för in vilka resor man gjort till jobbet.rescoachen har tillgång till dagboken och kan alltså stämma av hur det går och med utgångspunkt i det, hjälpa till med motivationen om den skulle börja krokna. Jag tror att en blandning av fakta och entusiasm blir bra, säger Karin Iggsten, rescoach på Bräcke Diakoni. Själv tackade hon ja till uppdraget dels för utmaningens skull, dels för att motion och hälsa ligger henne varmt om hjärtat. De flesta i vår grupp går över till cykel. Det är egentligen perfekt eftersom man då automatiskt får ett motionspass under arbetsresan och inte behöver träna på fritiden. Både pigga och lata Att det behövs lite inspiration och press utifrån var en tydlig erfarenhet från pilotprojektet i Lundby. Där rangordnades deltagarna i tre grupper utifrån hur de såg på sig själva: Utmana mig, Sätt press på mig och Jag är bekväm och lat. Mycket riktigt visade det sig att den sista gruppen var den som behövde mest coachning. Å andra sidan var det bland de lata som den största och ihållande förändringen skedde. Alltså är det bland de mest tveksamma i de olika grupperna som den största potentialen till förändringar finns. Åsa Westman igen: Jag tror att vår viktigaste uppgift är att få människor att fundera på hur deras resande kan förbättra både det egna livet och miljön och säkerheten i hela samhället. Klarar vi det då har vi kommit långt. 7

8 Våga se bilkostnaderna i Vitögat Pengar är en viktig del när det gäller att skapa en förändring. Och att bilen kostar pengar, det vet vi alla till mans. Men hur mycket kostar den egentligen? På finns sammanställningar över vad bilåkandet kostar. Dessutom länkar till Konsumentverkets bilkalkyl och Skatteverkets förmånslistor. Med de klarsynta kunskaperna i bakfickan blir du snabbt din egen rescoach. Fem faktorer för förändring Vägskäl frågade de två coacherna Åsa Westman och Karin Iggsten vad som behövs för att höja motivationen och underlätta en förändring av resvanorna. Här är deras gemensamma svar: Väl fungerande kollektivtrafik Bra cykelvägar och cykelparkeringsplatser Fler lånecyklar i Göteborg Ökad miljömedvetenhet Att ha vågat provat på och märkt den egna hälsoförbättringen 8

9 Coachen är med på resan En coach är inte en allvetande expert som talar om hur en person skall uppnå sina mål. Istället stöttar och sporrar coachen genom att med frågor och uppmuntran hjälpa till att sätta upp målen och sedan fullfölja dem. Det handlar alltså om att, med hjälp av coachen, hitta de egna drivkrafterna och med ett tydligt mål i sikte plocka fram sina inneboende möjligheter. Positiv feedback och konstruktiv kritik är viktiga hjälpmedel. Det räcker med att 50 personer ställer bilen för att trafiken genom Tingstadstunneln skall minska med en procent. Här finns rescoacher Sedan starten i april och fram till maj nästa år arbetar rescoacher på följande företag och förvaltningar: - Bräcke Diakoni - Norconsult - Ramböll Sverige AB - Älvstranden Utveckling AB - SDF Centrum - SDF Örgryte 9

10 Envärldsresenär som korsar sitt spår på Brännö Det är i Luleå vi måste börja. Utan de rötterna blir det svårt att hänga med längs den väg som har blivit Anna-Karin Wikmans. Där finns också några spår som leder fram till livet idag, på Trafikkontoret. Ja, pappa arbetade på Vägverket i Norrbotten och jag var mycket med honom ute längs vägarna i fjällvärlden. Barackerna i Klimpfjäll, där har jag bott mer än en gång. Så att komma till Trafikkontoret, det var som att komma hem. Den hemkomsten tog dock drygt 20 år att uppnå och letade sig fram över tre kontinenter: Europa, Afrika och USA. Det är bäst att vi tar det från början. Från början? Det var när jag flyttade från Luleå till Umeå för att plugga till samhällsvetare på universitetet. Examensjobbet där förde henne till Etiopien och ett lika omvälvande som inspirerande möte med möte med en okänd kontinent. Att möta Afrika för första gången är drabbande, någonting man aldrig glömmer. Styrelsen för utlandsforskning i Stockholm sedan, tillbaka till Luleå och så Västkusten och Brännö. Jag var engagerad i arbetet på att starta en ekologisk skola, ett jobb som utvecklades till ett arbetsmarknadsprojekt, varpå jag träffade Lisa Sundell på miljösekretariatet och blev inspirerad att starta ett eget miljökonsult företag. Sedan värvades jag till Agenda 21-kontoret i Bergsjön och arbetade med miljö- och integrationsfrågor, fortsatte till storstadssatsningen i Hjällbo och sedan sedan såg jag en annons där Trafikkontoret sökte medarbetare. Det låter så enkelt när ett helt liv sammanfattas och så logiskt, allt griper in i vartannat? Ja, det finns faktiskt någon slags röd tråd i allt det här från det att jag administrerade forskningsprojekt och på Trafikkontoret har det fått sin fortsättning. Snabbfakta: Anna-Karin Wikman 10

11 Hallå där Här får jag arbeta med samhällsutveckling och det som jag tycker är den viktigaste av alla frågor: Vilket samhälle skall vi ha? Dessutom är det spännande att följa utvecklingen och hur vi med infrastrukturen bygger vidare på Göteborg. Om samhällsengagemanget och viljan att vara en del av ett framtids arbete är en färdkamrat genom livet, är glädjen i andra och främmande kulturer en lika viktig beståndsdel. Jag har ju arbetat med integration och har många vänner från den orientaliska delen av världen. Det intresset har fått ett mycket tydligt uttryck i formen av orientalisk dans. Sedan åttanio år träffas Anna-Karin Wikman och ett antal kvinnliga kamrater hos en lärare i södra skärgården och lär mer om en klassisk orientalisk uttrycksform. Det är lite ovanligt, det kan jag hålla med om men det är fantastiskt roligt att dansa och vi gör det mer i formen av folkdans. Alla vi i gruppen är så olika personligheter och det skapar en god gemenskap. Men vänta, det var tre kontinenter, hur är det med USA? Jag var au-pair i San Francisco ett år. Och så har det varit lite Kibbutz i Israel också. Alltså, du har rötterna i Norrbotten, världskulturen i blodet och arbetet i Göteborg? Ja, och hjärtat på Brännö. Just nu är jag rätt mätt på den stora världen, det är på Brännö jag kommer att vara i framtiden. Här lever jag mitt i naturen samtidigt som storstaden finns på bekvämt avstånd. Dessutom är Göteborg och Luleå rätt lika varandra, båda är industristäder och ligger vid havet, även om Luleå är på fel sida av Sverige. Norrland och rötterna finns alltså nära. Dessutom har Gustav börjat prata lite norrländska! Jag har ju arbetat med integration och har många vänner från den orientaliska delen av världen. Titel: Projektledare på avdelningen Trafikant Tid på Trafikkontoret: Sedan 2005 Ålder: 49 Familj: 15-åriga sonen Gustav Bor: På Brännö Det visste ni inte om Anna-Karin: Har jägarexamen. Men jag har bara skjutit med älgstudsare en enda gång, på skjutprovet. Ingvar Brattefjäll, hur går arbetet med Trygg, Vacker Stad? Just nu är det bara positivt. Budgeten för nästa år ger oss 10 miljoner extra och det gör att vi kan gå vidare med de prioriterade målet. Vilket är det? Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför skall nedskräpningen i Göteborg minska. Det innebär att vi arbetar mycket med att förändra attityder till just nedskräpning och förstörelse. Staden är ju faktiskt vårt vardagsrum. Det låter som ett långsiktigt arbete. Hur länge har det pågått? Sedan 2004 och de senaste åren har vi fått extra anslag som ger oss muskler att göra en långtgående insats. Nu finns en politisk enighet om att fortsätta. Göteborgarna skall känna trygghet i sin egen stad. Du nämnde att ni arbetar på att förändra attityder? TÄNK på var du slänger skräpet. Vi vill uppmana människor att tänka efter innan de slänger något på gatan. Tänk efter före alltså och det budskapet har synts på stortavlor ute på stan under våren. Har ni gjort andra insatser? Ja, barn och ungdomar är en viktig målgrupp eftersom de är hos dem som attitydarbetet måste börja. Under april vårstädade skol- och förskolebarn från 360 skolor i områdena runt sina skolor. Samtidigt hade de lektioner om vad nedskräpning innebär och om källsortering och återvinning. Det här är en viktig fråga inte bara för staden Göteborg utan hela regionen. 11

12 POSTTIDNING B. PORTO BETALT Frölunda Torg på väg upp ur underjorden Det är knappt en halvlek kvar i arbetet med att rusta upp Frölunda Torg spårvagnshållplats. Och nu börjar arbetet sakta krypa upp ur marken och bli synligt. En fågel Fenix gör sig beredd att veckla ut vingarna. Ja, det har varit mycket strukturarbete, berättar Trafikkontorets byggledare Lars-Åke Frejd. Schaktning och utgrävning, gjuta bottenplattan och stödmurar. Den senaste tiden har hissöverbyggnaden monterats, smidet över vad som redan kallas spanska trappan är på plats tillsammans med de tre mindre ovalerna och betonglådorna för grönska och blommor. Vi får många positiva kommentarer av människorna som passerar, fortsätter Lars-Åke Frejd. Det sitter ju skisser uppe som visar hur allt skall se ut i färdigt skick och de samlar många intresserade. Nu ser de att verkligheten börjar likna skisserna också. Redan nu är ombyggnaden av Marconigatan helt färdig och i slutet av oktober sker den officiella invigningen av nygamla Frölunda Torg. 12

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Välkomna till Projekt Fenix spridningskonferens!

Välkomna till Projekt Fenix spridningskonferens! Välkomna till Projekt Fenix spridningskonferens! Agenda 9.00 9.30 10.15 10.40 11.30 12.30 13.25 15.00 Inledning med Ruddi Porsgaard Vägar till mirakel! Peter Westlund Kaffepaus Framgångsrika arbetslag,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vision Ett bilfritt Vänersborg

Vision Ett bilfritt Vänersborg Vision Ett bilfritt Vänersborg Vi är två ungdomar som under fyra veckor har jobbat med Agenda 21 och folkhälsa i Vänersborgs kommun. Vi har valt att rikta in oss på hållbar transport ur både miljö- och

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer