Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB"

Transkript

1 Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft." Ur vision antagen av Göteborgs Symfonikers styrelse Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. Som framgångsfaktorer har vi identifierat högsta konstnärliga kvalitet, starkt publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. För den finasiella styrkan tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, VGR, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Det är därför helt avgörande att VGR fullföljer tidigare beslut och i budgeten för 2015 tilldelar Göteborgs Symfoniker utlovad ramökning utöver gängse indexuppräkning. Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket gett positivt resultat såväl konstnärligt som ekonomiskt. Vi ser en stark utveckling också vad gäller publiktillströmning, extern samverkan och interna processer för produktion och redovisning. Verksamheten är numera också miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Stolt kan vi konstatera att år 2013 kan läggas till handlingarna som ännu ett framgångens år för Göteborgs Symfoniker AB. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Uppdrag till Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Orkestern har stark internationell lyskraft och har som ambition att inom tio år positionera sig som en av världens främsta. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler människor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt.

2 Sida 2(20) Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Fastslaget av Kulturnämnden Gemensamma förutsättningar Vision Västra Götaland Det goda livet, den regionala kulturstrategin och Kulturnämndens handlingsplan för mänskliga rättigheter är den självklara basen för de verksamheter som får stöd av regionen. Göteborgs Symfonikers verksamhetsplan skall, i relation till kulturnämndens bidrag, utgå från de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, internationalisering och regionalt mervärde. Göteborgs Symfonikerna förutsätts förhålla sig till de handlingsprogram som beslutas under uppdragsperioden (för närvarande: Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Natur- och kulturturism samt Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn). I arbetet med Göteborgs Symfonikernas verksamhetsplan och i årsredovisningen skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas: Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Göteborgs Symfoniker förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen. Göteborgs Symfoniker förutsätts redovisa uppgifter till en kartläggning av jämställdhet och mångfald Uppgifter omkring övriga kvantitativa data rapporteras fortlöpande enligt beställarens former för detta. Göteborgs Symfoniker förutsätts också medverka i framtagandet av regional kulturplan. För att säkerställa att uppdragsprocessen är transparent kommer uppdraget och uppdragsrelaterade dokument, såsom minnesanteckningar, att läggas ut på kulturnämndens hemsida 2.2 Uppdrag Utveckla Göteborgs Symfonikers konstnärliga kvalitet. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Initiera digitala utsändningar av Symfonikernas konserter. Initiera sommarverksamhet i Göteborgs Konserthus. Stärka samarbetet med kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Stärka och utveckla kompetensen inom organisationen.

3 Sida 3(20) Under uppdragsperioden följa upp resultaten av insatserna kring tillgänglighet, regional utveckling och medborgarnas delaktighet. 2.3 Mål och indikatorer Följande strategiska mål och indikatorer har under 2012 överenskommits mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborgs Symfoniker för perioden : Mål 1 Göteborgs Symfoniker har som egen ambition att bli en av världens främsta orkestrar. Indikatorer: a) Presentera en plan för hur den egna ambitionen att bli en av världens främsta orkestrar ska uppnås. b) Redovisa antalet nya spelplatser. c) Antal förfrågningar om deltagande i festivaler/konserter från utländska och andra svenska arrangörer per år under perioden. d) Jämför kvalitativa och organisatoriska erfarenheter med fyra ledande orkestrar i världen. e) Analysera varumärkets utveckling under perioden. Mål 2 Öka tillgängligheten till verksamhetens resurser. Indikatorer: a) Andel verksamhet riktad till unga vuxna per år under perioden. b) Beskriv arbetet med att nå nya målgrupper. c) Andel aktiviteter i Göteborgs Konserthus som arrangeras av andra än Göteborgs Symfoniker. Mål 3 Bidra till att öka regionens attraktivitet. Indikatorer: a) Antal uppföranden i Vara Konserthus per år under perioden.

4 Sida 4(20) b) Antal sommaraktiviteter per år under perioden. Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald på scenkonstområdet. Indikatorer: Utarbeta en plan för att öka jämställdheten och mångfalden i den interna och externa verksamheten och beskriv hur arbetet fortskrider enligt plan. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse

5 Sida 5(20) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Huvudmål Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. Öka vår betydelse och förankring i samhället genom att initiera och delta i projekt som syftar till social utveckling och ökad integration. Säkra verksamhetsutvecklingen och den publika tillgängligheten genom att i samverkan med hyresvärden Higab anpassa Konserthuset till aktuella krav. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. I egen regi erbjuda ett konsertutbud som konstnärligt kompetterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Tillgängliggöra Göteborgs Konserthus för initiativ från det fria musiklivet. Öka den pedagogiska verksamhet som bedrivs i Konserthuset. Utveckla formerna för konsertintroduktioner och föreläsningar. Utveckla uthyrningsverksamheten med konserter, föreställningar och event så att den kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. GSO Puls - verksamhet för barn och ungdom Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig till barn och unga som publik, musikanter och sociala varelser. Syftet är i första hand att erbjuda starka musikupplevelser, men också att trygga publikåterväxten, utveckla talanger för framtida rekrytering till orkestern och att bidra till vårt samhälles sociala hållbarhet. Målsättningen är att nå både de som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland om tio år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. I syfte att förnya och utveckla konsertutbudet för skolor och familjer har vi haft tonsättaren Paula af Malmborg Ward och regissören Svante Grogarn anställda som residenskonstnärer under två år. Residensen löpte ut i juni Tillsammans med barn- och ungdomsproducent Petra Kloo Vik skapade våra residenskonstnärer föreställningar för den unga publiken och genomförde projekt med hög delaktighet för skolelever. Särskilt kan produktionen Kom in! hösten 2012 nämnas, där förskolebarn fick närkontakt med våra musiker vid besök i husvagnar och övningsrum. Kom In! belönades i januari 2013 med Young EARopean Award. Residensproduktion 2013 var Demokrati, som vände sig till gymnasiet. Skol- och familjeproduktioner 2013

6 Sida 6(20) Peter och Vargen, två familjekonserter. Demokrati, fyra konserter för gymnasiet. Ute och cyklar, familjekonsert på Götaplatsen. Mozart för de yngsta, åtta skolkonserter och två familjekonserter, 4-10 år. En symfonisk Beatleshyllning, en konsert för gymnasiet. Orkesterguiden, sju skolkonserter och en familjekonsert, 6-10 år. Gretas dröm, en teckentolkad konsert, 6-10 år. Under året har vi genomfört en rad aktiviteter riktade till unga musikanter. Polstjärnepriset är en tävling för unga musiker i regi av Vänersborgs kommun. Final och workshops genomfördes i Göteborgs Konserthus i januari. Sportlovsorkestern samlade ett 80-tal ungdomar i åldrarna år. I produktionen Noaks ark framträdde barn i åldrarna år tillsammans med professionella musiker. Unga musikanter agerade förband till Göteborgs Symfoniker under nationaldagskonserten i Slottsskogen. I Höstlovskören deltog 65 sångare i åldrarna år. I december hölls en workshop för unga musiker med Simon Bolívarkvartetten från Venezuela. Som stimulans och inspiration för regionens unga musikanter har vi under året presenterat tre ungdomsorkestrar i Konserthusets stora sal. Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, gav en konsert i januari. I Vägus spelar 70 ungdomar i åldrarna år. University of Gothenburg Symphony Orchestra består av masterstudenter från Högskolan för scen och musik. Under 2013 framträdde orkestern i Konserthuset vid två tillfällen. Den internationella ungdomsorkestern I Culture Orchestra gav en konsert den 30 augusti. Dagen efterordnade vi en speldag med konsert där regionens unga musikanter fick spela tillsammans med de gästande ungdomarna. Vid 17 tillfällen har skolklasser kommit till Konserthuset på studiebesök. Kreativa samspel, ett slags utökat studiebesök där barnen själva får skapa musik och möta musiker ur Göteborgs Symfoniker, har anordnats vid fyra tillfällen. Totalt 20 klasser deltog i dessa. Vår samverkan med El Sistema fortsätter med oförminskad styrka. El Sistema är undervisning med musiken som verktyg för mänsklig och social utveckling och drivs av kulturskolan i Göteborgs samtliga stadsdelar. Vid elva tillfällen har musiker ur Göteborgs Symfoniker åkt ut till skolor i Göteborg för att träffa El Sistemas elever. I april anordnade vi, i samarbete med Göteborgs stad och Stiftelsen El Sistema, en internationell El Sistema-festival med deltagare från USA, Colombia och stora delar av Europa. Som en del av festivalen gav Göteborgs Symfoniker en konsert i Sjumilahallen på Hisingen. I Konserthuset anordnade vi två sida vid sida-konserter där barn från El Sistema spelade tillsammans med Göteborgs Symfoniker. I november genomfördes en studieresa till El Sistemas ursprungsland Venezuela. I resan deltog företrädare för El Sistema i Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Umeå. Tre orkestrar var representerade - Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester - liksom Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Deltagare från Göteborgs Symfoniker var barn- och ungdomsproducent Petra Kloo Vik och

7 Sida 7(20) VD Helena Wessman. Resan anordnades av Stiftelsen El Sistema, som verkar för utveckling av El Sistema i Sverige och dess internationella kopplingar. Tidigare under året turnerade musiker ur Göteborgs Symfoniker i Venezuela. Turnén företogs i privat regi efter inbjudan från El Sistema i Venezuela och är ett exempel på de starka band som knutits mellan El Sistema och Göteborgs Symfoniker genom Gustavo Dudamel. 3.2 Insatser för kommunikation Huvudmål Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. Vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Öka den pedagogiska verksamhet som bedrivs i Konserthuset. Utveckla formerna för konsertintroduktioner och föreläsningar. Etablera Göteborgs Konserthus som varumärke genom att tydliggöra det utbud som kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Stärka varumärket Göteborgs Symfoniker genom konserthusverksamheten Publikutveckling 2013 Huvudsaklig spelplats för Göteborgs Symfoniker är Göteborgs Konserthus där akustik och övriga faciliteter är specialanpassade för symfonisk musik. För den ovana publiken kan Göteborgs Konserthus emellertid framstå som otillgängligt och de symfoniska konserterna som alltför traditionstyngda. Den publik som regelbundet lyssnar till Göteborgs Symfoniker ger å sin sida ofta uttryck för att de starka traditionerna förstärker musikupplevelsen. Vårt publikarbete har därför det dubbla syftet att riva ner barriärer så att nya grupper hittar in i verksamheten och att stärka lojaliteten hos våra abonnenter. För att förenkla för vår publik och öka beläggningen i våra konsertserier har vi moderniserat vår abonnemangsstruktur. Nyordningen, som gäller från spelåret

8 Sida 8(20) 2013/2014, har gett mycket goda resultat med kraftigt ökad försäljning. Omdaningen har gjorts inom ramen för ett treårigt projekt i samarbete med konsulten Magnus Still. I syfte att nå nya publikgrupper ger vi regelbundet konserter också på andra arenor. Varje år genomförs också internationella turnéer, vilka är ett medel både för att positionera Göteborgs Symfoniker och Västra Götaland och för orkesterns konstnärliga utveckling. Under 2013 framträdde Göteborgs Symfoniker i Vara konserthus vid fyra tillfällen. Den traditionsenliga nationaldagskonserten i Slottsskogenden 6 juni lockade som alltid en stor publik. Välbesökt var också operaföresällningen Ca Ira och våra två konserter på Götaplatsen inom ramen för Kulturkalaset i augusti. Göteborgs Symfoniker har under året turnerat i Norge med Christian Zacharias som pianosolist och dirigent, till Stockholm och Helsingfors med Andrés Orozco-Estrada och violinsolisten Lisa Batiashvili samt till Amsterdam och Wiesbaden med Nikolaj Znaider och violinsolisten Vilde Frang. Våren 2012 installerade vi, som första konserthus i landet, ett digitalt kamerasystem. Syftet med den digitala satsningen är att tillgängliggöra Göteborgs Symfonikers konserter för regionens invånare och att positionera orkestern internationellt. För utsändningarna har vi etablerat den kostnadsfria webbkanalen GSO Play, där vi för närvarande lägger ut två produktioner i månaden. GSO Play lockar tittare från hela världen. Målet är att genom samverkan med tillexempel rese- och bostadsföretag öka spridningen ytterligare. Bland annat har vi i samarbete med Swedavia placerat fyra stolar med bild- och ljudanläggning på Landvetter där resenärer kan se GSO Play. Stolarna invigdes i december med en flashmob i avgångshallen. Vår samverkan med det Västsvenska näringslivet har under 2013 utvecklats ytterligare i syfte att fördjupa Göteborgs Symfonikers förankring att utveckla konserthuset som mötesplats för det västsvenska näringslivet. Att gå på konsert tillsammans är ett utmärkt sätt att fördjupa kontakten med kunder och partners. Nytt för säsongen 2013/2014 är abonnemangsserien High Five där vi erbjuder fem nätverksträffar med mat, mingel och musik. Deltagarna samlas på seneftermiddagen för att lyssna till ett föredrag från en av våra sponserer och går sedan på konsert. Vi har under året anordnat tre större näringslivsträffar med fördjupad diskusion kring dagsaktuella frågor samt vid flera tillfällen stått värd för samlingar anordnade av andra. Genom detta har vi kunnat knyta till oss företag som senare beslutat att bli våra sponsorer. Göteborgs Symfoniker medverkar också i projektet Folkbildning och kultur i samverkan, vilket initierats av Västra Götalandsreegionens kulturnämnd. inom projektet möter kulturinstitutioner regionens folkhögskolor för ökad samverkan och samsyn. I november genomfördes ett studiebesök där 35 studenter fick lyssna till Göteborgs Symfoniker och lära sig mer om konserthuset. 3.3 Rättighetsfrågor Huvudmål I konstnärliga beslut väga in ett genusperspektiv vad gäller dirigenter, solister och

9 Sida 9(20) tonsättare, så att andelen kvinnor stadigt kan öka. Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. Säkra verksamhetsutvecklingen och den publika tillgängligheten genom att i samverkan med hyresvärden Higab anpassa Konserthuset till aktuella krav. Öka vår betydelse och förankring i samhället genom att initiera och delta i projekt som syftar till social utveckling och ökad integration. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. Vi arbetar metodiskt med att öka andelen kvinnor på dirigentpulten. I februari dirigerades orkestern av Susanna Mälkki, då bland annat beställningsverket Circle Map av den kvinnliga tonsättaren Kaija Saariaho framfördes. I april leddes orkestern av Barbara Hannigan och någon vecka senare av Marit Strindlund. Under hösten dirigerades orkestern av Joana Mallwitz och Anna-Maria Helsing. När Joana Carneiro tvingades lämna återbud blev hennes ersättare dock en man. En modern verksamhet kräver ständig anpassning av lokalerna. Göteborgs Symfoniker huserar sedan 1935 i Göteborgs Konserthus vid Götaplatsen. En om- och tillbyggnad gjordes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och sedan dess har flera smärre anpassningar gjorts. Vi ser nu behov av ytterligare justeringar och har initierat en utvecklingsprocess ihop med hyresvärden Higab. Vad gäller tillgänglighet till vår musik även utanför vårt hus - se rubriken ovan 3.2 Kommunikation. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela

10 Sida 10(20) Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Huvudmål Fortsätta arbetet med att säkra kvaliteten inom verksamhetens alla delar. Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Arbeta med de solister, dirigenter och tonsättare som bäst inspirerar och bidrar till orkesterns konstnärliga utveckling samt utforma kriterier för att mäta detta. Regelbundet turnera till de mest attraktiva och prestigefyllda internationella destinationerna. Utifrån vårt uppdrag som Sveriges Nationalorkester ta ansvar för att turnera i Sverige och övriga Norden. Regelbundet medverka i inspelningar och överföringar i samarbete med de mest attraktiva skivbolagen och medierna. Vårda och vidareutveckla den nordiska orkesterrepertoaren (traditionellt och nyskrivet) med utgångspunkt från Göteborgs Symfonikers egen historia. Ta utvecklingsansvar gällande nordiska dirigenter, solister och tonsättare. Stimulera musikers individuella utveckling och öka musikers ansvar för utveckling av individ, stämma och orkester. Utifrån ett konstnärligt perspektiv vara en så attraktiv arbetsplats att vi attraherar de främsta musikerna internationellt.vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Etablera Göteborgs Konserthus som varumärke genom att tydliggöra det utbud som kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Stärka varumärket Göteborgs Symfoniker genom konserthusverksamheten. Konstnärliga höjdpunkter under 2013 Möjligheten att samarbeta med högt kvalificerade och inspirerande artister är den enskilt viktigaste faktorn för en symfoniorkesters konstnärliga utveckling och därmed för publikens upplevelse i konsertsalen. Göteborgs Symfonier anlitar dirigenter och solister i internationell

11 Sida 11(20) konkurrens, vilket gör glädjen över de fina artister vi har kunnat presentera under 2013 extra stor. Medvetna satsningar har lett till att en förhållandevis stor andel av dem är kvinnor. Hösten 2013 tillträdde Kent Nagano formellt som Göteborgs Symfonikers förste gästdirigent. Redan i april introducerade vi honom för publiken vid en galakonsert med musik av Stenhammar och Stravinsky och alten Anna Larsson som solist. Vår förre förste gästdirigent Christian Zacharias avtackades i februari efter en framgångsrik turné i Norge. Detta innebar ingalunda ett avbrott i relationen, utan redan till hösten återvände han som pianosolist och dirigent. Återvände gjorde också chefdirigent emeritus Neeme Järvi för en fortsättning på vår Grammy-nominerade skivdokumentation av Kurt Atterbergs symfoniska verk, liksom vår tidigare chefdirigent Mario Venzago. Herbert Blomstedt gästade oss vid två tillfällen. Utöver de mycket uppskattade konserterna medverkade han vid seminarier och inspelning av en dokumentärfilm, en CD-inspelning och upptagning för vår webb-tv-kanal GSO Play. Andra dirigenter att särskilt nämna är David Afkham, Edward Gardner, Barbara Hannigan, Leonidas Kavakos, Andrés Orozco-Estrada (som gjorde ett succéartat inhopp då Gustavo Dudamel tvingades ställa in) och John Storgårds. Bland solisterna vill vi särskilt lyfta fram Lisa Batiashvili violin, Katarina Dalayman, sopran, Barbara Hannigan, sopran, Håkan Hardenberger, trumpet, Leonidas Kavakos, violin, Anna Larsson, alt, Truls Mörk, cello, Anne Sofie von Otter, mezzosopran och Mark Padmore, tenor. Göteborgs Symfoniker har under året turnerat i Norge med Christian Zacharias som pianosolist och dirigent, till Stockholm och Helsingfors med Andrés Orozco-Estrada och violinsolisten Lisa Batiashvili samt till Amsterdam och Wiesbaden med Nicolaj Znaider och violinsolisten Vilde Frang. Större projekt att uppmärksamma är en konsertant iscensättning av Peer Gynt i samarbete med Göteborgs Stadsteater, framförandet av Pink Floyd-legendaren Roger Waters rockopera Ca Ira på Götaplatsen under Kulturkalaset samt vår symfoniska hyllning till Beatles, det konsertanta framförandet av albumet Sgt Pepper s Lonely Hearts Club Band. 4.4 Prestationer Antal besökare Utfall Budget helår Utfall Budget helår Orkesterkonserter Populärproduktioner Barn och ungdom Jazz Kammarkonsert Övrigt

12 Sida 12(20) Totalt antal besökare Tabellen ovan visar antalet besökare vid våra konserter i egen regi i Konserthuset. Göteborgs Symfoniker syns även utanför Konserthuset, vilket tydliggörs med nedanstående siffror: ÖVRIG BESÖKSSTATISTIK 2013 Konserter på övriga spelplatser i Västra Götalandsregionen: 9 st, varav 2 barn- och familjekonserter. Antal besökare: , varav på barn- och familjekonsert. Aktiviteter för barn och unga som deltagare: 39 aktiviteter har genomförts under året, med totalt deltagare. Turnéer inom övriga Sverige och världen: 7 konserter med totalt besökare. Unika besökare på webbsidan GSOplay: besökare, fördelat på 150 länder. Antal visningar på Youtube: Totalt antal barn- och unga som ofattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca personer. Antal besökare på våra konserter inklusive turnéer och utomhuskonserter uppgår till ca personer. Under året har Sveriges Radio spelat in och sänt ut 10 av våra orkesterproduktioner och tre jazzproduktioner. 4.5 Miljömål Under 2013 har vår verksamhet miljödiplomerats enligt kraven i Svensk Miljöbas, vilket var vårt huvudsakliga miljömål för Vi har under året genomfört en miljöutredning, och därtill tagit fram följande styrdokument: Miljöpolicy, Resepolicy, Rutin för miljöanpassade inköp, samt en Miljöhandlingsplan som innehåller miljömål för En miljösamordnare är formellt utsedd för organisationen.

13 Sida 13(20) 5. Medarbetarperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Huvudmål Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Utveckla varje enskild medarbetare så att hon/han uppnår sin fulla potential. Utforma lokala arbetstids- och löneavtal som är väl anpassade till verksamheten Arbeta med de solister, dirigenter och tonsättare som bäst inspirerar och bidrar till orkesterns konstnärliga utveckling samt utforma kriterier för att mäta detta. Regelbundet turnera till de mest attraktiva och prestigefyllda internationella destinationerna. Utifrån vårt uppdrag som Sveriges Nationalorkester ta ansvar för att turnera i Sverige och övriga Norden. Regelbundet medverka i inspelningar och överföringar i samarbete med de mest attraktiva skivbolagen och medierna. Vårda och vidareutveckla den nordiska orkesterrepertoaren (traditionellt och nyskrivet) med utgångspunkt från Göteborgs Symfonikers egen historia. Ta utvecklingsansvar gällande nordiska dirigenter, solister och tonsättare. Stimulera musikers individuella utveckling och öka musikers ansvar för utveckling av individ, stämma och orkester. Utifrån ett konstnärligt perspektiv vara en så attraktiv arbetsplats att vi attraherar de

14 Sida 14(20) främsta musikerna internationellt. Vi har fastlagda och väl fungerande processer som säkerställer att medarbetarna får ett rättssäkert och förutsägbart bemötande. Under året har lönekriterier tagits fram i samverkan, som tillsammans med den genomförda BAS-värderingen av våra befattningar blir en viktig del i vår lönesättning. Ett nytt arbetstidsavtal för musiker togs fram under året, och det lokala arbetstidsavtalet för administrativ personal reviderades. 5.3 Personalstruktur Se under rubrik Personalvolym Personalvolym 31 december 2013 jämfört med 31 december 2012, inklusive visstidoch timanställda Utbildning, kultur och fritid Teknik och hantverk 6 6 Kök, städ, tvätt Administration Totalt Timanställda inom Administration omfattar även foajépersonal och reception, vilket kan variera och påverka resultatet mycket beroende på hur många enskilda individer som varit i tjänst för att täcka bemanningsbehovet under den aktuella månaden. Organisationen har idag en handfull medarbetare tillsvidareanställda på ofrivillig deltid. Alla dessa utom en är personer som under 2013 övergick från tillfällig timanställning till tillsvidareanställning med fast omfattning på 50-80%. Orsaken till de ofrivilliga deltiderna är att tjänsterna ursprungligen utlysts som deltider. Befattningshavarna önskar emellertid utökad tjänstgöringsgrad, vilket det i dagsläget inte finns underlag för. I samband med vakanser undersöker arbetsgivaren kontinuerligt om ledigförklarat arbete är förenligt med de deltidsanställdas ordinarie arbete och kompetens. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för Utfall 2013 Utfall 2012 bemanningsföretag, tkr Övriga Totalt

15 Sida 15(20) Vi har valt att ta in en ekonomikonsult från ett bemanningsföretag för att ersätta en medarbetares 20%-iga föräldraledighet. Därutöver anlitar vi bemanningsföretag vid tillfälliga kortvariga bemanningsbehov i vår reception. 5.7 Jämställdhet och mångfald Göteborgs Symfoniker har tre mål fastställda i den plan för likabehandling som fastställts för perioden Målen lyder: Det ska inte vara någon skillnad på hur kvinnor och män uppfattar sin arbetssituation Likabehandlingsfrågan ur ett medarbetarperspektiv beaktas i all planering, beslutsfattande och genomförande av bolagets verksamhet. Göteborgs Symfoniker har en saklig lönebildningsprocess präglad av kvalitet och rättssäkerhet. Uppföljning av pågående arbete har gjorts under året som en del av det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet, och slutgiltig måluppfyllelse kommer att mätas i samband med genomförandet av den lokala arbetsmiljöenkäten under Några av de aktiviteter som genomförts under året är: Lönekriterier har tagits fram och beslutats i samverkan. En Lönekartläggning och analys genomfördes under året. Inga osakliga löneskillnader kunde påvisas. En redovisning av vårt arbete med jämställda löner har på uppmaning skickats till DiskrimineringsOmbudsmannen. Ett antal policydokument och riktlinjer för verksamheten har tagits fram under året. Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på dirigentpulten. Under 2013 programlade vi 6 kvinnor, men en av dessa lämnade dessvärre återbud pga sjukdom. Samtliga anställda i ledande befattning har erbjudits webbaserad utbildning i genus och jämställdhet. JÄMIX I Jämixrapporten 2013 erhöll Göteborgs Symfoniker AB 116 poäng, jämfört med 100 poäng föregående år. Av de nio nyckeltalen ligger vi på bra nivåer på följande: Yrkesgrupper - yrkesgrupper med fördelning mellan kvinnor och män är nära 80%. Högsta ledningsgrupp - två av fem personer i ledningsgruppen är kvinnor. Lön - skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är mycket liten (mindre än 2%) Föräldradagar - skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar är mindre än genomsnittet i övriga organisationer och landsting.

16 Sida 16(20) De områden som visar ett mer ojämställt resultat är Långtidssjukfrånvaro - fler kvinnor än män har långtidssjukfrånvaro. Vi arbetar aktivt med varje enskilt fall för att på bästa sätt möjliggöra en snabb återgång till arbetet. Heltidstjänster - på grund av att vi under 2013 har omvandlat ett antal timavlönade anställningar till tillsvidareanställningar på deltid så har värdet försämrats jämfört med föregående år. Vi ser det dock som ett steg i rätt riktning att sträva mot fastare anställningar, oavsett om omfattningen inte kan bli 100%. Karriärmöjligheter - andelen kvinnor i ledningsgrupp är lägre än andel kvinnor i företaget totalt. 7. Ekonomiperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse

17 Sida 17(20) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Huvudmål Stärka vår egenfinansiering genom ökad affärsmässighet i verksamheten och ökat ekonomiskt medvetande hos samtliga medarbetare. Fortsätta arbetet med att säkra kvaliteten inom verksamhetens alla delar. Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Utforma lokala arbetstids- och löneavtal som är väl anpassade till verksamheten. Vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Utveckla uthyrningsverksamheten med konserter, föreställningar och event så att den kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Vidareutveckla restaurangverksamheten så att den genom hög kvalitet i utbud och service bidrar till profileringen av Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Inför säsongen 2013/2014 omarbetade vi vår abonnemangsstruktur i syfte att öka beläggningen på våra konserter. Detta gav resultat i form av högre beläggning och ökade biljettintäkter under 2013 jämfört med föregående år. Antalet turnéer var dock färre än Sammantaget har intäkterna från konsertverksamheten ökat med drygt 1 mkr jämfört med 2012.Sponsorintäkterna 2013 är 3,6 mkr lägre än Denna avvikelse förklaras till viss del av en omdisponering av sponsormedel från höst 2013 till vår Under 2012 erhölls också en engångsdonation som möjliggjorde investeringar i vårt digitala konserthus.bolagets ägare Västra Götalandsregionen beslutade inför 2013 att öka de regionala bidragen, vilket har varit en förutsättning för att kunna fortsätta satsningen mot att bli en av världens tio främsta symfoniorkestrar. 7.2 Ekonomiskt resultat Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget (Mkr) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Statsbidrag 0,9 0,6 0,6 Erhållna regionala bidrag 152,5 142,0 135,9 Biljettintäkter 19,2 21,0 16,3 Övriga intäkter 27,3 29,0 31,7 Verksamhetens intäkter 199,9 192,6 184,6

18 Sida 18(20) Personalkostnader 124,6 124,9 120,2 Övriga kostnader 67,5 63,8 60,4 Avskrivningar 3,5 4,0 3,7 Verksamhetens kostnader 195,6 192,6 184,3 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 1,0 0 0,2 Bokslutsdispositioner 0,1 0 0,4 Resultat 3,2 0 0 Den stora avvikelsen jämfört med budget beror på att vi sedan budgeten lagts fast fick besked om att vi skulle få tillbaka den del av anslaget som drogs bort under budgetprocessen, tot 3,8 mkr inkl uppräkning. I syfte att säkra kostsamma produktioner och turnéer under 2014 och 2015 har vi valt att vara återhållsamma med årets kostnader, vilket lett till ett positivt resultat i år. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Företagets ekonomi är i balans vid 2013 års utgång. 7.5 Investeringar Under 2013 hade vi avskrivningar för 3,5 mkr, jämfört med budget 4 mkr. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar GSAB Månadsrapport December 2013 Resultat- och balansräkning December 2013 Kassaflödesanalys December 2013 Anläggningsanalys December /../userfiles/1/documents/1943_2509_AB9AC.pdf../../userfiles/1/documents/1943_2509_E3EDF.pdf../../userfiles/1/documents/1943_2509_6603.xlsx../../userfiles/1/documents/1943_2509_47D8D.xlsx REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL

19 Sida 19(20) Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Då turnéer nationellt och internationellt är en central del i bolagets verksamhet, och då vi strävar efter att få hit världens främsta solister och dirigenter kan vi inte upphöra att använda oss av flygtransporter. Under 2013 har vår verksamhet miljödiplomerats enligt kraven i Svensk miljöbas. Ett av målen för 2014 är att minska utsläppen från bil och flyg med 80% jämfört med Detta kommer att åstadkommas genom klimatkompensation, samt genom att kortare resor enligt vår miljöpolicyska företas med tåg. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Utmärkt Under 2013 miljödiplomerade vi vår verksamhet. I samband med detta gick vi igenom och fasade ut de miljöfarliga kemikalier som inte anses nödvändiga i verkamheten. Mängden miljöfarliga kemikalier i vår verksamhet är mycket liten. Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Utmärkt Totalt antal barn och unga som omfattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca personer under För detaljer kring vilken typ av aktiviteter vi genomfört, se avsnitt 3.1. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem I och med vår miljödiplomering enligt kraven i Svensk Miljöbas så omfattas 100% av våra årsarbetare av ett miljöledningssystem. Utmärkt Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Våra lokaler finns ej inrapporterade i tillgänglighetsdatabasen. Dåligt

20 Sida 20(20) Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Utmärkt Medellönen för kvinnor hos oss är 94% av männens lön. Den skillnad som föreligger förklaras av befattningarnas art. Målet inom VGR är att kvinnor ska nå upp till 77,7% av männens löner, vilket vi uppfyller med råge. Efter genomförd lönekartläggning och analys konstateras att inga osakliga löneskillnader föreligger. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Bra Vi har i organisationen ett fåtal personer med ofrivillig deltid. Alla utom en av dessa tillsvidareanställningar har tillkommit då vi under 2013 omvandlat timanställningar till tillsvidareanställningar och där förutsättningar för heltid i dagsläget inte finns. Den deltidsbefattning (där högre omfattning önskas) som funnits sedan före 2013 är inom ett område där organisationen inte har behov och resurser för mer än en halvtid, och där tjänsten från början lystes ut som halvtid. Merparten av våra anställningar är heltid, men vi kommer inte helt undan att ha deltidsanställningar och även timanställningar inom vissa delar av verksamheten. Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Frågan är inte relevant för vår verksamhet då den handlar om bemanningsföretag inom vården Ingen status REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Göteborgs Symfoniker AB har kostnadskontroll och ett resultat i balans. Årets resultat 2013: tkr. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Göteborgs Symfoniker arbetar ständigt med att öka sin effektivitet inom administrationen genom översyn av arbetsprocesser och verktyg.

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB Sida 1(33) Årsredovisning 2011 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Efter en tuff vår med färre antal besökare än vad vi förutsatte vände det under hösten och besöksantalet ökade över förväntan.

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer