FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter"

Transkript

1 Kunskapshäfte teoriutbildning

2 Mål för utbildningen Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Insikt i svårigheter med utryckningskörning Attityd - Säkerhetstänkande Påverkande faktorer.

3 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Trafikförordningen (1998:1276) 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter: Grundbestämmelser. 1 För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik. En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks. Från denna regel finns inga undantag! Det gäller även utryckningsfordon som påkallar fri väg. Du skall snabbt ta dig fram på ett trafiksäkert sätt. -3-

4 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Angelägenhetsgrader 11 kap. Trafikförordningen Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst m.m. Med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa föreskrift innebär att föraren får bryta mot föreskrifter som reglerar ordnandet av trafiken om han eller hon gör det med särskild försiktighet. Räddningstjänst 1, 2, 3, 5, Fordon som används vid räddningstjänst. Brådskande utryckning för Räddningstjänst 6 Fordon som används vid brådskande räddningstjänst. Trängande fall 7, 8 Förare av utryckningsfordon får i trängade fall. I Trafikförordningen beskrivs tre angelägenhetsgrader, där räddningstjänst är den lägsta. Därefter brådskande räddningstjänst följt av trängande fall. Vilka föreskrifter som föraren får bryta mot regleras i 11 kap. trafikförordningen. Paragraferna står under varje trappsteg. Vilken angelägenhetsgrad som används är förstås beroende av larmets art. I de flesta fall avgör styrkeledaren angelägenhetsgrad, men föraren ansvarar för säker körning och att särskild försiktighet iaktages. -4-

5 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Räddningstjänst Räddningstjänst är den lägsta angelägenhetsgraden vid körning för räddningsuppdrag. Fordonen som används behöver inte heller ägas av räddningstjänsten, utan det räcker att de används av räddningstjänsten. Denna angelägenhetsgrad innebär att du har rätt att bryta mot förbud som står i de lokala trafikföreskrifterna. Det gäller dock ej avgiftsbelagda P-platser. Undantaget gäller bara om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Katt i träd - är kanske det mest klassiska exemplet på ett räddningstjänstuppdrag. Men det ska understrykas att denna typ av arbete ofta bedöms som djurägarens ansvar. Person instängd i hiss - Är ett annat exempel på räddningstjänst. Det finns människor som mår väldigt dåligt av att vistas i trånga utrymmen. De kan drabbas av ångest och panik. Exempel på trafikregler som inte behöver följas vid räddningstjänst: Det är alltid du som ansvarar för att din färd sker på ett trafiksäkert sätt!

6 Brådskande utryckning för Räddningstjänst Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Detta är den mellersta angelägenhetsgraden för räddningsuppdrag. Fordonet behöver inte vara ett utryckningsfordon. fordonet behöver inte heller tillhöra räddnngstjänsten, utan endast användas av denna. Det innebär att du vid inställelse för utryckning får köra med ditt privata fordon till brandstationen under den här angelägenhetsgraden. Angelägenhetsgraden medför att du får använda de rättigheter som finns vid räddningstjänst, dessutom tillkommer att du får överskrida hastighetsbestämmelserna såväl de skyltade som de som gäller för ditt fordon eller din fordonskombination. Exempel på händelser som kan vara brådskande utryckning för räddningstjänst. Länspumpning. Djurräddning. Exempel på trafikregler som inte behöver följas vid brådskande utryckning för räddningstjänst. Skyltade hastighetsbestämmelser. (generella hastigheter) Den relativa hastigheten får aldrig överskridas! -6- Hastighetsbestämmelser som gäller för fordonet eller fordonskombinationen. (absoluta hastighetsbestämmelser)

7 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Trängande fall Detta är den högsta angelägenhetsgraden vid körning i räddningsuppdrag! För att du skall få köra trängande fall, kan det som exempel gälla att en person är i allvarlig fara eller att stora ekonomiska värden står på spel. Du som förare av ett utryckningsfordon får då med iaktagande av särskild försiktighet, underlåta att följa de trafikregler som gäller dig. ett exempel på sådan regel är grundregeln i Trafikförordningen 1. Som förare måste du dock alltid lyda polismans tecken. Tänk på att körning i trängande fall endast får ske med utryckningsfordon, Detta enligt TF 11 kap Trafikförordningen 11 kap 6-8 : 6 Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17, 4 kap. 20 och 9 kap. 1 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17, 10 kap. 1 eller 14 gäller inte när ett fordon används 1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2. i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, eller 3. i andra jämförliga trängande fall. Förordning (2006:1027). 7 Förare av utryckningsfordon får i trängande fall med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Föraren skall dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna. 8 Förare av utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet. Dessa vägmärken jämställs med polismanstecken. Du måste följa dem även om din utyckning gäller trängande fall! I juridisk mening föreligger trängande fall när det är fara för liv, hälsa eller stor egendomskada.

8 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Utryckningskörning enligt trängande fall kan ske i två former: Med eller utan påkallande av fri väg. Med eller utan larmanordningar. Enligt Trafikförordningen kan du påkalla friväg genom att använda blåljus och siren eller enbart blåljus. Användning av ljus och signaler fritar inte dig som förare av utryckningsfordonet från skyldigheten att visa hänsyn till andras säkerhet. Används inte larmanordningara kan du inte kräva att andra trafikanter skall släppa fram ditt utryckningsfordon eller stanna om det så skulle vara nödvändigt Körning enligt trängande fall ger dig rätten att köra mot rött ljus även vid järnvägsövergång. Däremot kan du aldrig påkalla fri väg mot ett tåg eftersom detta inte räknas som vägtrafikant. Det är naturligtvis inte heller möjligt att passera rött ljus vid t.ex. öppningsbara broar o.d. Mellan två utryckningsfordon som båda har tjänsteuppdrag i trängande fall, gäller de vanliga trafikreglerna. Du får lov att köra mot rött ljus, även vid järnvägsövergång. Tänk dock på att du aldrig kan påkalla fri väg mot ett tåg eftersom det inte räknas som vägtrafikant. Att passera en järnvägsövergång ställer höga krav på dig som förare, inte minst på ditt omdöme! -8-

9 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Några exempel på händelser som utgör trängande fall: Allvarlig trafikolycka. Brand i bostad/industri. Livräddning/drunkning. Trafikregler som du får bryta mot vid körning i trängande fall, utöver de rättigheter som du har vid körning i räddningstjänst och brådskande utryckning för räddningstjänst: En vanlig missuppfattning är att förare av utryckningsfordon med påslagna blåljus och sirener alltid har företräde och rätten på sin sida. Så är det inte! -9-

10 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Brådskande utryckning för räddningstjänst De två lägre angelägenhetsgraderna räddningstjänst och brådskande utryckning för räddningstjänst kan köras med alla fordon som används av statlig eller kommunal räddningstjänst, det behöver alltså inte vara registrerade utryckningsfordon. Det innebär t ex att en deltidsbrandman på väg till stationen vid larm har rätt att bryta mot hastighetsbestämmelserna (brådskande utryckning för räddningstjänst). Prejudikat i Göta hovrätt 1985, med tillägg att larmets art styr behovet av fartöverträdelse, och att föraren skall iaktaga särskild försiktighet. Om man blir inblandad i en olycka vid utryckningskörning ställs det större krav på utryckningsföraren än på den vanliga föraren. I trafikförordningen står det att förare av fordon skall iaktta försiktighet vid körning, medan förare av utryckningsfordon skall iaktta särskild försiktighet vilket är juridiskt hårdare. Deltidsbrandman på väg? Skall iakttaga särskild försiktighet! Det är alltid du som anvarar för att din färd sker på ett trafiksäkert sätt! -10-

11 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Utryckningsfordon För att ett fordon skall få användas som ett utryckningsfordon, krävs det att det är upptaget i bilregistret som ett utryckningsfordon. Registreringsbesiktats eller i typintyg angivits som utryckningsfordon, Fordonet blir alltså inte ett utryckningsfordon bara för att det har utrustats med föreskrivna larmanordningar! Bara utryckningsfordon får köra trängande fall! -11-

12 Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Relativa hastighetsbestämmelser Att hålla rätt hastighet är viktigt. Både din egen och andras säkerhet kan riskeras om du inte behärskar ditt fordon och din framfart till 100 procent. I vissa fall kan du tillåtas att bryta mot någon trafikregel eller lag, men den toleransen har inte naturen. Naturlagarna de tillåter inga undantag! De fysiska lagarna sätter alltid gränser vad gäller ditt hastighetsval.råder det till exempel halt väglag eller nedsatt sikt, får du inte köra fortare än att du hela tiden har full kontroll över varje situation. Tappar du herraväldet över ditt fordon så har du överskridit de relativa hastighetsbestämmelserna Följande bilder illustrerar några exempel på när de relativa hastighetsbestämmelserna gäller. där det råder nedsatt sikt. När du närmar dig en busshållplats. I skarpa kurvor. När du närmar dig ett vägarbete. Platser där barn uppehåller sig på eller intill väg. När du kör i tättbebyggt område och i vägkorsning. -12-

13 Attityd - Säkerhetstänkande Nollvision. Målet måste vara att inte råka ut för olycka, skador på personal eller andra! Hur kan vi nå ett gemensamt mål om att inte råka ut för olyckor nollvision Lagligt laglösa förare bland laglydiga.! Är ett faktum, och ställer krav. Stora krav på förare, Särskilt stora krav på förare av utryckningsfordon! En trafikmiljö under stort stresspåslag gör en svår uppgift svårare. Kan det vara så enkelt att attityd, grupppsykologi, gemensam säkerhetskultur kan vara ett verktyg att slippa skador och dödfall under utryckning? Forskning har visat att 1800 poliser skadats under en 10 års period. 180 poliser per år, dvs ca 1 varannan dag, reflektera över om det i stället varit olyckor med tjänstevapnet? 1800 poliser som skjutit sig i foten! Kravet på utbildning hade troligen skrikits ut då. Är nollvision ett rimligt mål? eller är det ok med ett visst svinn? Lagligt laglösa förare bland laglydare. Att ingen personal eller andra skadas av vår yrkesutövning. Är inte det ett självklart mål och vision? -13-

14 Attityd - Säkerhetstänkande Attityd Är det ok att säga till en arbetskamrat som man tycker kör för fort? Vem ska ha rätt att stänga av en förare. Eller hur hanterar man det? Finns en attityd om att köra fortast är bäst? Eller ska vi tävla i att köra säkrast? Hur kan man förändra en dålig trafikattityd? Det går att påverka bilförares attityd i trafiken. Det visar en doktorsavhandling från stockholms universitet. Genom utbildning påverkas vår insikt och därmed vår attityd Vad finns för attityd till utryckningskörning idag på arbetsplatsen? Kan den förändras, för att göra körningen säkrare? -14-

15 Attityd - Säkerhetstänkande Förändra attityd Hur förändras attityd Attityd = inställning! Utbildning ger kunskap kunskap ändrar inställning. Diskussion och kunskap. Ger en bra attityd. Finns redan en god attityd - Kommer den att behöva behållas! OM attityd= inställning behöver förändras/förbättras. Så kan det göras med utbildning. Det tillsammans med, regler och diskussion = förändrad gruppinställning För att bibehålla en bra attityd, - fortsatt utbildning och diskussion! Att sprida en positiv attityd, att gemensamt veta att målet är att undvika olycka. För att och komma fram säkert för att göra en bra hjälpinsats. Att i gruppen jobba för ge varandra stöd och bra feedback till säker körning. -15-

16 Attityd - Säkerhetstänkande Säkerhetskultur Regler skapar trygghet Utbildning skapar kunskap Aktiv arbeta med attitydsfrågor fordonskunskap tekniskt Fordonskunskap handhavande Allt detta ger ett säkerhetstänkade En gemensam attityd att säkerhet är ett av målen, Ger automatiskt en säkerhetskultur som sprider sig. Gemensam attityd, utbildning information ger en positiv säkerhetskultur. Interna föreskrifter Utbildning lagar & regler Attityd påverkan Fordonskunskap SÄKERHETSTÄNKANDE -16-

17 Attityd - Säkerhetstänkande Samverkansfaktorer Tekniken,organisationen och människan kan tillsammans fungera på olika sätt. Beroende på vilka faktorer som styr varje del, påverkas resultatet, bra eller dåligt. Dåligt material tex gamla däck, som exploderar - bristande underhåll. Otydlig styrning och målbilder i organisationen. Bristande utbildning lagar regler. Bristande utbildning fordonsteknik och handhavande. Bristande självinsikt om egen kunskap Bra faktorer! Gruppstöd Utbildning Erfarenhet Fordonskunskap Tydliga interna föreskrifter Teknik Organisation Människa Allt samverkar till ett resultat Vilket resultat vill vi ha? Dåliga faktorer! Grupptryck Oerfarenhet Okunskap Bristande fordonskunspaper Inga regler/ föreskrifter -17-

18 Påverkans faktorer Hastighetsanpassning Att hastigheten på ett fordon har stor betydelse för bland annat hur lång stoppsträckan blir råder inget tvivel. När det handlar om att rädda liv eller egendom, gäller det att så effektivt som möjligt ta sig fram till olycksplatsen. Däremot får du aldrig riskera andra människors säkerhet. Kom ihåg, hastigheten har oftast inte så stor betydelse som man tror för räddningsinsatsen som helhet. Här är polisen som mitt i gatan... Det är alltid du som kör som har det fulla ansvaret. Inte ens om du påkallar fri väg blir du friad från ansvar vid en olycka. Tidsvinstteorin Det kan vara bra att reflektera över den tidsvinst man får vid en ökad hastighet. Är man dessutom medveten om den kraftiga ökningen av stoppsträckan som sker vid ökad fart, kan man ta bra beslut om hastighetsanpassning. Om du ökar din snitthastighet från 70km/h till 90km/h, hur mycket tid tjänar du på en mils körning? Gissa gärna innan du vänder och läser svaret Tidsvinsten 113 sek 1min 53 sek! 70km/h = 19,6m/sek m / 19,6 = 510 sek /mil 90km/h = 25,2m/sek m / 25,2 = 397 sek /mil -18-

19 Påverkans faktorer Hastighet efter sikt! I korsning har du 10 meter fri sikt Vad är lämplig hastighet? Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka 10km/h 1 X 2,8 = 2,8 m 1 x 0,6 = 0,6 m 3,4 m 20km/h 2 X 2,8 = 5,6 m 4 x 0,6 = 2,4 m 8.0 m 30km/h 3 x 2,8 = 8,4 m 9 x 0,6 = 5,4m 13,8 m 8 meter stoppsträcka vid 20 km/h påtorr asfalt! Slutsatsen är att max 20 km/h. Under förutsättning av utvilad förare. Dessutom torr asfalt. -19-

20 Påverkans faktorer Stoppsträcka Stoppsträckan är den sträcka som fordonet hinner färdas, från det att föraren upptäcker ett hinder på vägbanan tills fordonet står stilla. Stoppsträckan består av två delar, reaktionssträcka och bromssträcka. Hur lång är reaktionssträckan? Här spelar flera faktorer in, hastigheten och förarens reaktionsförmåga. Den genomsnittliga reaktionstiden är ca en sekund. Hastigheten har därför en avgörande betydelse för hur lång reaktionssträckan blir Hur lång är bromssträckan? Vid 10 km/h på torr asfalt blir bromsträckan ca 0,6 m. Ökar du hastigheten till 20 km/h blir bromssträckan 4 gånger längre, eftersom bromssträckan ökar med kvadraten på hastigheten. Observera att stoppsträckan i detta fall är torr asfalt. Vid en hastighet på 10km/h färdas bilen 2,8 meter på en sekund. Fördubblar du hastigheten till 20km/h multiplicerar du med 2 (2,8 X 2 = 5,6) Stoppsträcka vid olika hastigheter (torr asfalt) Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka 10km/h 1 X 2,8 = 2,8 m 1 x 0,6 = 0,6 m 3,4 m 30km/h 3 x 2,8 = 8,4 m 9 x 0,6 = 5,4m 13,8 m 50km/h 5 x 2,8 = 14 m 25 x 0,6 = 15m 29,0 m 70km/h 7 x 2,8 = 19,6 m 49 x 0,6 = 29,4m 49,0 m 90km/h 9 x 2,8 = 25,2 m 81 x 0,6 = 48,6m 73,8 m 110km/h 11X2,8 = 30,8 m 121x0,6 = 72,6 m 103.4m Observera att stoppsträckan mer än fördubblas mellan 70km/h och 110km/h Vid 110 km/h behöver du i bästa fall hela sträckan av en fotbollsplan att stanna på! Redan vid 70km/h kommer du till mittpunkten. -20-

21 Fordon med hög och rörlig tyngdpunkt Påverkans faktorer Att köra en vätskefylld tankbil under normala förhållande kan innebära vissa risker. I utryckningskörning då hastigheten kan vara avsevärt högre ökar de fysiska krafterna på fordonet väsentligt. Är tanken helt fylld är det den höga tyngdpunkten som medför största faran. Fordonet kan då lättare välta om du svänger i för hög hastighet. Är tanken endast fylld till häften kommer vätskan att i rörelse när fordonet rör sig och vikten från den rörliga lasten skjuter på fordonet i alla riktningar. Särskilt stor fara innebär det i cirkulationsplatser, då vätska skjuter på i sidled. 1. När du kör in i rondellen gör du en svag högersväng. Nu rör sig vätskan åt vänster i tanken. 2. Mitt i rondellen har du börjat svänga vänster vilket ger vätskan fart åt andra hållet. Hastigheten på vätskan har nu ökat och dess levande kraft är relativt stor. 3. När du kör ut ur rondellen gör du en högersväng. Nu far vätskan till vänster med ytterligare ökad kraft och utgör nu en stor fara. Kraften är mycket stor och kan med lätthet välta ditt fordon. Förhöjd tyngdpunkt påverkar inte bara tankbilar. Även räddningstjänstens tungt utrustade katastrofbilar, hävare och maskinstegsbilar är vältningsbenägna i vissa situationer. -21-

22 Påverkans faktorer Utryckningsväg När du väljer väg till en olyckplats eller brandplats ska du välja den som är snabbast och säkrast med tanke på vilken tid på dygnet det är, vilken årstid det är. Hur det ser ut på ett visst vägavsnitt kan ju vara helt olika under sommar och vinter, dag som natt, rusningstid och icke rusningstid. Rökutveckling eller gasutsläpp kan tvinga dig till ett helt annat vägval än du planerat. Håll reda på vindriktning om du är på väg till en olycka med farligt gods. Tänk också på att det kan förekomma en hel del väg och gatuarbeten. Var alltid uppdaterad på tillfälliga trafikregleringar. Allt detta kan motivera olika vägval till ett och samma ställe. Huvudregeln är att planerade utryckningsstråk ska följas så långt det är möjligt. Utryckningståget ska välja samma väg. Det finns på många ställen fasta utryckningsvägar som ska följas, men med tanke på ovanstående måste du var flexibel i ditt tänkande när du väljer utryckningsväg -22-

23 Påverkans faktorer Skadeplats på väg I trafikförordningen 47 behandlas reglerna för stannande och parkering. Du hittar dom i 3 kapitlet gemensamma bestämmelser. 47 Ett fordon får inte stannas eller parkeras 1. på sådan plats eller på sådant sätt att fara uppstår för trafiken onödigtvis hindras eller störs, 2. i en korsning med järnväg eller spårväg, eller 3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms. Det finns inga undantag från denna regel! Man tvingas ofta att stanna och ställa upp räddningsfordonen på ett sätt som inte följer reglerna. Detta gör man för att kunna genomföra de nödvändiga släcknings och räddningsinsatserna. Kan behövas för att skydda personal och övriga inblandade. Där tar Lagen om skydd mot olyckor över. -23-

24 Påverkans faktorer Trafikolycka Räddningspersonal, från den kommunala räddningstjänsten, är oftast den personal som kommer först till en olycksplats. Det är inte ovanligt att de kommer före polisen. Livräddande åtgärder har självklart företräde framför alla andra åtgärder, därför kommer Trafikförordningens bestämmelser i andra hand för räddningspersonalens del. I Trafikförordningen står att varje trafikant, som med eller utan egen skuld varit inblandad i trafikolycka skall stanna kvar på platsen. Denna trafikant skall i mån av förmåga och kunskap lämna hjälp åt de eventuellt skadade samt i övrigt medverka till att olyckan blir uppklarad. Om någon människa blivit skadad vid olyckan och skadan inte är obetydlig skall polis omedelbart underrättas. Har någon människa avlidit eller blivit svårt skadad får de inblandade fordonen inte flyttas. Undantaget är om fordonens placering utgör mycket stor fara för andra medtrafikanter. Det är viktigt att förhindra följdolyckor. Står fordonen som är inblandade i trafikolyckan endast till hinder för andra trafikanter får dom inte flyttas från platsen. OBSERVERA! Spår får under inga omständigheter utplånas vid en eventuell sanering efter olyckan t.ex. spolas eller sopas bort. Polisman avgör således när -24- sanering kan påbörjas.

25 Påverkans faktorer Att stanna på motorväg eller motortrafikled På motorväg eller motortrafikled skall minst ett utryckningsfordon stanna innan/ före skadeplatsen. Helst bör detta fordon vara stort och tungt eftersom det kommer att fungera som påkörningsskydd under tiden räddningsarbetet pågår. Övriga fordon stannar bakom/efter skadeplatsen, beroende på hur situationen på olycksplatsen ser ut. Lampor med roterande eller blinkande sken skall alltid vara tända. Ett tips är att även använda räddningsfordonens varningsblinkers. Det gula ljuset har god synbarhet, speciellt vid nedsatta siktförhållanden. Om olyckan skett på vägrenen eller i diket ska utryckningsfordonet ställas upp enligt bilden. Varningskyltar sätts upp ca 200 meter från det första räddningsfordonet och se till att räddningspersonal eller material inte kommer ut i vägbanan. Finns det möjlighet så avdela en man till detta. Om olyckan inträffat på körfältet närmast vägrenen skall utrycknings fordonen ställas upp på vägrenen som det berörda körfältet som visas på bilden. I väntan på polis kan en brandman stoppa upp trafiken och lotsa den förbi han ska stå m före det första utryckningsfordonet. Om möjligt avdelas en man som ser till att material och personal inte finns i öppna körfältet. Beroende på olycka och instatsens art kan även skyddsbilen ställas lite diagonalt mot trafiken, för ett ökat skydd. Helst för att styra ev. påkörande trafik mot dikeskant. Kan beroende på vilket material som krävs vara säkrare för personal med ett annan uppställning. -25-

26 Påverkans faktorer Att stanna på annan väg Om olyckan inträffat på körfältet närmast mittremsan ska utryckningsfordonen ställas upp på det berörda körfältet som visas på bilden. För övrigt gäller samma regler som redovisats. Med annan väg menas väg som inte är motortrafikled Här ställer man upp utryckningsfordonen som bilden visar. Varningsskyltar sätts upp ca 200 meter från olycksplatsen i båda riktningarna. Låt även i detta exemplet en man avdelas för att se till att räddningspersonal och material inte kommer ut i det öppna körfältet. Du ska alltid som komplement till blinkande och roterande blåljus ställa ut varningstriangel på lämligt avstånd från olyckplatsen. Varningsbloss kan även vara ett bra komplement. Varningstriangeln placeras minst 100m och på samma sida. Vid backe eller krön ökas avståndet betydligt. Är vägen hårt trafikerad eller själva olyckan berör en stor del av vägen. Stäng av trafiken i bägge riktningarna i avvaktan på polis. Väntar du fram ytterligare räddningsresurser släpp fram trafiken - en i taget från det håll som ytterligare resurser väntas. -26-

27 Påverkans faktorer Sammanfattning påverkande faktorer Hastigheten Speciella fordon (tex tankbilen) Ovan väg till olyckplats Rätt rutiner arbete vid väg Fordonskunskaper / rutiner Finns naturligtvis fler faktorer som påverkar. En faktor som inte talats om - Trötthet. Brist på sömn påverkar oss negativt vad gäller reaktionsförmåga. Långa arbetspass, eller kanske en festlig helg, där sömnen inte blivit normal. 23 timmar vaken, motsvarar 0,8 promille påverkan av alkohol. Brist på insikt om hur läkemedel påverkar oss! Nytt läkemedel, Se upp så du inte påverkas av detta. Den kanske absolut största faktorn som kan skapa, eller förhindra en olycka. Är troligen bristen på självinsikt - eller en god självinsikt om sin egen förmåga som förare. Vilken insikt har du själv? -27-

28 Kunskapshäfte iteoriutbildning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1265 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2 kap.

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Skellefteå Räddningstjänst Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Trafiksäkerhetspolicy Räddningstjänsten

Läs mer

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 ~ Göteborgs ~ Hamn AB Ookumr.nln:'lrnr1 PM Tjansteställe Handlllggare Ankn O;itum Brtt>cknin\J vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 Soda Mottagare Direktion Hamnchefer Skyddskommittens medlemmar

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning FRI VÄG. Nå målet säkert!

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning FRI VÄG. Nå målet säkert! Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Grundkrav Bakgrund: Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Körkort 02-02 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1, 2 och ; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980)

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Räddningstjänsten Karlstadsregionen Fördjupad Datum Dnr olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Anledning till undersökningen: På tisdagen den 30 november kolliderar ett av räddningstjänstens fordon

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Berätta att detta är en utbildning för att skapa bättre utryckningsförare. Tidshema för övning är svår att säga men mellan 1 timme och 2 timmar

Berätta att detta är en utbildning för att skapa bättre utryckningsförare. Tidshema för övning är svår att säga men mellan 1 timme och 2 timmar Hälsa alla välkomna Berätta att detta är en utbildning för att skapa bättre utryckningsförare Tidshema för övning är svår att säga men mellan 1 timme och 2 timmar OH bild att visa Nå målet säkert! 11:7

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30 En trafikolycka medför många gånger problem för de inblandade och deras anhöriga. Vissa problem kanske kan lösas med ett enkelt telefonsamtal. Detta gäller även för Dig som är anhörig eller vittne. Trafikskadestöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2011:178 Utkom från trycket den 15 mars 2011 utfärdad den 3 mars 2011. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling

Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling 1 Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling Antalet dödade, svårt- och lindrigt skadade personer i olyckor där sopbilar varit inblandade 45 40 35 30 Antal 25 20 Dödade Svårt Skadade Lindrigt skadade Totalt

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Område Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka Rv 41 Skene Larmnummer: 1367 Datum: 2011-07-19 Diarienummer:

Läs mer

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde 1 Säkerheten kommer först! Jernhusen sätter säkerheten främst i alla avseenden. Säkerheten är alltid prioriterad, även framför att färdigställa

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011)

Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011) Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011) 1. Allmänt om överklagande Enligt svensk rättstradition ska alla myndighetsbeslut kunna överprövas. Detta för att säkerställa den enskildes intressen och rättssäkerhet.

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Knutstorps Trafikövningsplats

Knutstorps Trafikövningsplats RISKUTBILDNING PÅ Välkommen till Knutstorps Trafikövningsplats med halka sommar som vinter Namn Datum Tid Pris Övrigt Innan du får delta i övningarna måste du visa en godkänd svensk/eu-legitimation! Version

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön Erland Strömbäck Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

Olycksundersökning. Medelpads Räddningstjänstförbund. Av Lars-Göran Nyhlén

Olycksundersökning. Medelpads Räddningstjänstförbund. Av Lars-Göran Nyhlén Olycksundersökning Medelpads Räddningstjänstförbund 2012 09 03 Tåget kom trots begärt tågstopp Dalgatan Sundsvall Av Lars-Göran Nyhlén 2 Vid en trafikolycka i centrala Sundsvall vid en järnvägsövergång

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM [dnr] BREV 1(14) Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM Transportstyrelsen inledde våren 2009 arbetet med att ta fram ett nytt kunskapsprov för behörighet AM med ikraftträdande den 1 oktober

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.;

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan 1 av 5 2012-02-12 19:22 Tillbaka till förstasidan Här några tips om cykling i grupp. Ursprungskälla till avsnittet längst ner är CK Valhall http://www.ckvalhall.se. Cykling i grupp på landsväg Nedan är

Läs mer

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd. för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd. för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Hälsokrav för annan personal i spårbunden trafik i konsoliderad form. Ändringar till och med 1 juli 2013 ingår. (Gulmarkerat=BV-FS 2000:4, omarkerat=tsfs 2013:50) Observera att det är den ursprungliga

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors.

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Händelse/Diarienr: 2010.01049 Sida 1(6) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av händelsen En dansk turistbuss på väg till Idre med ungdomar kommer för långt ut på vägkanten och bussen skär ned i diket.

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER ÄKERHETAVTÅND I BILKÖER En studie i bilars stoppavstånd Foad aliba Bassam Ruwaida Hassan hafai Hajer Mohsen Ali Mekanik G118 den 7 februari 8 AMMANFATTNING Projektet utgångspunkt har varit att svara på

Läs mer

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter 2010-12-16 Undervisningsplan för förarbevis snöskoter Mål för utbildningen Utbildningen syftar till att skapa sådan attityd, kunskap och färdighet om snöskotern och dess användning som krävs för att uppfylla

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Till Sveriges bussföretag: Argument för säkrare och mer miljöanpassade bussresor

Till Sveriges bussföretag: Argument för säkrare och mer miljöanpassade bussresor Till Sveriges bussföretag: Argument för säkrare och mer miljöanpassade bussresor Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Ett varumärke

Läs mer

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE Nummer 1/03 Utgivningsdatum ca 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 Bidrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Lämna i fritidslokalens brevlåda eller någon i styrelsen. PARKERINGEN Styrelsen

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

Jag ska tala om: Varför ska vi vara goda medmänniskor? Konsten att vara snäll Träningspass Snällhet en väg till framgång

Jag ska tala om: Varför ska vi vara goda medmänniskor? Konsten att vara snäll Träningspass Snällhet en väg till framgång Jag ska tala om: Varför ska vi vara goda medmänniskor? Konsten att vara snäll Träningspass Snällhet en väg till framgång Vilken framträdande egenskap skulle du helst vilja ha? Skicklig yrkesmänniska Förmögen

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Mataffären Frisören Släktkalaset Inledning SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Serviceguiden är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland och Västra

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör Protokoll Nr 2014-8 Sammanträdesdatum 2014-11-12 Sammanträdestid 9.00-9.40 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Linda Larsson,

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Nordic Human Factors Guideline NHFG

Nordic Human Factors Guideline NHFG Nordic Human Factors Guideline NHFG Förklaringsmodell för trafikantbeteende Ett nordiskt samarbete under Nordiska Väggeometrigruppen 1 Varför en ny förklaringsmodell? Trafikolyckor är ett stort problem

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488)

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488) HFD 2015 ref 76 Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.

Läs mer

Tillsammans blir vi bättre

Tillsammans blir vi bättre Tillförlitligare vintertrafik Tillsammans blir vi bättre Tips, råd och information till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik Version 3, 2015 Tillförlitligare vintertrafik Innehållsförteckning Att

Läs mer

Kommunledningskontoret ÖREBRO

Kommunledningskontoret ÖREBRO NA 15/9 09 Bakom rubriken Kvinna 45-55 år Storrökare knuten till socialpsyk. Startföremål: Soffa Brandorsak (trolig): Soffrökning - somnat Antal personer i lägenhet: 1 Förlopp: Grannar larmar SOS, Polis

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1 SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1966 Nr 270 Utkom från trycket den 27 juni 1966 Nr 270 KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE om vägmärken m. m.; given Stockholms slott den 27 januari 1966. Kungl. Maj:t har funnit gott

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer