Doktorand- barometern 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktorand- barometern 2014"

Transkript

1 Doktorandbarometern 2014

2 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Innehåll sid Inledning Bakgrund Tidigare undersökningar Rapportens syfte och uppläggning 2. Metod Genomförande Undersökningsgruppen Resultatredovisning 3. Resultat Bakgrundsfrågor Nöjd Doktorand Index Forskarutbildningen i sin helhet 4. Analyser och jämförelser Tidigare års mätningar Övriga erfarenheter och doktorandernas villkor på HH Könsskillnader Bilaga 1 Redovisning av enkätens frågor (exklusive fritext) Bilaga 2 Åtgärdsplan Doktorandbarometern

3 DOKTORANDBAROMETERN

4 DOKTORANDBAROMETERN Inledning Bakgrund Högskolan i Halmstad (HH) har sedan 2010 rätt att utfärda doktorsexamen inom två områden: informationsteknologi och innovationsvetenskap utökades rättigheterna till att även gälla forskarutbildning inom ett tredje område: hälsa och livsstil. Det innebär att HH numera har egna doktorander 1 som bedriver sina forskarstudier helt inom ramen för högskolans egen verksamhet. Att erbjuda bra möjligheter till forskarutbildning, och rätt att utfärda examina, är och har varit högt prioriterade mål för högskolan och dess forskningsnämnder. Men även dessförinnan har pågående forskarutbildning varit en betydande angelägenhet inom högskolans verksamhet. HH har haft (och har naturligtvis fortfarande) doktorander som är verksamma i Halmstad, men inskrivna som forskarstuderande vid andra lärosäten. Sedan tidigare finns samverkansavtal ingångna med Örebro Universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping avseende forskarutbildning i olika ämnen. Därtill har det även tidigare bedrivits handledning och givits kurser på forskarutbildningsnivå vid HH. Mot ovanstående bakgrund är det naturligtvis av stor vikt att högskolan kan erbjuda de doktorander som finns vid HH goda arbetsvillkor och en god kvalitet i forskarutbildningen. Den återkommande undersökningen Doktorandbarometern (tidigare Doktorandspegeln) vid HH är ett led i det kvalitetsarbetet. Den senaste doktorandbarometern har genomförts i februari Syftet med undersökningen har varit att kartlägga upplevelser och erfarenheter av utbildningen, doktorandinflytande och delaktighet, rekrytering och antagning, samt studiemiljö. Resultatet från denna undersökning är det som presenteras och analyseras i föreliggande rapport. Tidigare undersökningar Den första Doktorandspegeln vid HH genomfördes 2004 av forskningsnämnderna som ett gemensamt projekt. Doktorandspegelns frågor hämtades till stor del från den riksomfattande undersökning av doktorandernas villkor som Högskoleverket genomfört och publicerade som Doktorandspegeln Högskoleverket vände sig i sin undersökning till ett urval av alla doktorander i Sverige, men det gick inte att särskilja uppgifter om Högskolan i Halmstads doktorander i den undersökningen. Alla doktorander som var verksamma i Halmstad var inskrivna vid annat lärosäte och redovisades som doktorander vid det lärosätet. De villkor som gäller för doktorander som finns vid lärosäten utan eget vetenskapsområde, som t.ex. HH före 2011, kan antas skilja sig från villkoren för de doktorander som är anställda, inskrivna och bedriver sin forskarutbildning vid samma lärosäte. Det kan gälla frågor som handledning, arbetsvillkor, anställningsförhållanden m.m., som kan få en annan innebörd om forskarutbildningen, åtminstone formellt, sker vid ett annat lärosäte än där man är anställd och där man bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det var mot den bakgrunden som de två forskningsnämnderna 3 vid HH beslöt att genomföra en gemensam undersökning som vänder sig till de doktorander som finns i Halmstad i syfte att skapa ett underlag för bedömning av doktorandernas situation och om det fanns skäl att genomföra några förbättringsåtgärder. Doktorandspegeln 2004 visade också på ett antal skillnader mellan doktoranders situation inom FNHS och inom FNTN. Det visade sig t.ex. att många doktorander inom FNHS område var adjunkter som bedrev sin forskarutbildning på en mindre del av sin tid, vid sidan av sin huvudgärning som lärare. En stor del av handledning och kurser sköttes av det lärosäte där de var inskrivna och inte i Halmstad. För många doktorander inom FNTNs område var förhållandena de motsatta: de var anställda som dokto- 1 Med doktorander avses här, i enlighet med högskoleförordningens terminologi, alla de som är antagna till forskarutbildning, oavsett om de är anställda på doktorandtjänst eller på någon annan typ av tjänst. 2 Högskoleverket (2003). Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28 R. 3 Forskningsnämnden för Humaniora och samhällsvetenskap (FNHS) och Forskningsnämnden för Teknik och naturvetenskap (FNTN) slogs den 1 januari 2011 samman till en nämnd; Fakultetsnämnden (FN). Den senare har därefter, genom en sammanslagning med tidigare Utbildningsnämnden (UN) och Lärarutbildningsnämnden (LN), bildat nuvarande Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). 5

5 DOKTORANDBAROMETERN 2014 rander vid HH, arbetade främst med sin forskarutbildning, hade handledaren i Halmstad och bedrev huvuddelen av sin forskarutbildning vid HH. Resultatet av Doktorandspegeln 2004 pekade på att det fanns en del problem, t.ex. med handledningssituationen inom FNTNs område. Det medförde att FNTN genomförde ett antal förändringar; t.ex. beslöt man att inom FNTN bilda ett forskarutbildningsråd som bevakade forskarutbildningen och att alla doktorander ska ha en stödkommitté med disputerade forskare. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet beslöt de två forskningsnämnderna att genomföra en ny gemensam undersökning under hösten Denna följdes sedermera upp av en ny doktorandspegel våren 2009, avseende förhållandena under hösten På samma sätt gjordes en ny uppföljning av dåvarande Fakultetsnämnden och Lärarutbildningsnämnden under vintern , vilken kom att benämnas Doktorandbarometern Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera resultatet från HH14, samt där det är möjligt göra jämförelser med tidigare års undersökningar. Eftersom upplägget för undersökningen 2014 skiljer sig avsevärt från Doktorandbarometern 2011 är det dock en mycket liten del av materialet som möjliggör exakta jämförelser. Rapporten har följande uppläggning: Efter denna inledning görs en kort metodgenomgång, främst redovisning av undersökningens genomförande, svarsfrekvens etc., samt principer för rapportens resultatredovisning. Därefter presenteras resultatet av årets doktorandbarometer, HH14, varpå resultatet analyseras och i någon mån jämförs med tidigare års undersökningar. I Bilaga 1 redovisas enkätens frågor och svarsfrekvenser för gruppen doktorander vid HH i sin helhet. Svaren på de två avslutande öppna frågorna redovisas av konfidentialitetsskäl inte i sin helhet. Rapportens syfte och uppläggning Den undersökning som presenteras i denna rapport, Doktorandbarometern 2014 (HH14), utgör fortsättningen på arbetet med att belysa doktorandernas situation på Högskolan i Halmstad. Undersökningen har genomförts av Forskningsoch utbildningsnämnden (FUN) och avser de förhållanden som gällde för doktoranderna på HH under

6 DOKTORANDBAROMETERN Metod Genomförande Doktorandbarometern 2014 genomfördes under perioden 6/2 20/ Ett med en länk till doktorandbarometern HH14 skickades den 6/ ut till de 92 personer på HH som enligt FUN var registrerade på forskarutbildning under Den första av tre påminnelser skickades ut den 13/2, den andra den 17/2 och den sista skickades ut den 19/ Efter den sista påminnelsen hade 63 doktorander påbörjat besvarandet av enkäten och 59 av dessa (64 %) hade fullföljt den. Undersökningsgruppen kan då konstateras bestå av 92 personer och de 59 personer som har besvarat enkäten utgör 64 %. Undersökningsgruppen Av dem som besvarade enkäten angav 23 att de var inskrivna på Högskolan i Halmstad, 7 på Göteborgs universitet, 6 på Örebro universitet, 5 på Chalmers tekniska högskola, 5 på Lunds universitet, 4 på Högskolan i Jönköping, 3 på Karolinska institutet, 2 på Linnéuniversitet och 1 på vardera Linköpings universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet samt Åbo Vasa (Finland). Därutöver har 1 doktorand angett Annat lärosäte i Sverige. Av naturliga skäl (HH:s nyförvärvade forskarutbildningsrättigheter) är andelen egna doktorander väsentligt mycket större i HH14 än vid tidigare doktorandbarometrar. Bland HH:s egna doktorander som deltagit i undersökningen tillhör 13 forskarutbildningsområdet Informationsteknologi och 10 Innovationsvetenskap. 1 doktorand har angivit tillhörighet till forskarutbildningsområdet Hälsa och livsstil. På frågan om tillhörighet till forskningsmiljö svarade 21 doktorander att de tillhör Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), 19 Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), 13 Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), 3 Bio- och miljösystemforskning (BLESS), 3 Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL), samt 2 Maskinteknisk produktframtagning (MTEK). 41 doktorander svarade att de har bedrivit merparten av sin forskarutbildning vid HH, medan 13 angivit annat lärosäte. 6 doktorander säger sig ha bedrivit merparten av forskarutbildningen vid tillämpningsmiljö (exempelvis industri, sjukhus, skola och offentlig förvaltning). Resultatredovisning HH08 HH11 HH14 Antal svar Svarsfrekvens (%) Totalt antal doktorander TABELL 2.1. SVARSFREKVENSER I DOKTORANDSPEGELN 2008 (HH08), DOKTORAND- BAROMETERN 2011 (HH11) OCH DOKTORANDBAROMETERN 2014 (HH14). Den relativt låga svarsandelen och det begränsade antalet svar gör att alla resultat måste tolkas med stor försiktighet. När svarsandelarna är låga i en totalundersökning, vilket är fallet för HH08, HH11 och HH14, kan man ifrågasätta hur väl de svarande representerar gruppen doktoranderna som helhet. Några avancerade bortfallsanalyser för att belysa den frågan har inte gjorts. I de tabeller som redovisas används procent som redovisningsgrund, och vid beräkningen av de procentuella andelarna har internt bortfall inkluderats. En möjlig orsak till eventuellt internbortfall kan vara att de icke svarande doktoranderna inte har upplevt frågan som relevant för den egna situationen som forskarstuderande, och att det har saknats ett svarsalternativ där de har kunnat redovisa detta. Eftersom procent används som redovisningsgrund i den här rapporten bör det påpekas att det finns en skillnad mellan svaren på undersökningens mer allmänna frågor och de frågor (egentligen påståenden) som utgör grunden för beräkningen av ett s.k. Nöjd Doktorand Index (NDI). I det första fallet syftar procenttalen på hur stor andel av doktoranderna som har angett respektive svarsalternativ på den specifika frågan. I det senare fallet har doktoranderna i undersökningen ombetts att ta ställning till ett antal påståenden utifrån en 6-gradig skala, där 1 står för Instämmer inte alls och 6 för Instämmer helt. Nöjdhetsindexet (%) baseras på en uträkning av samtliga svar. Principen för beräkning av indexvärden för varje NDI-fråga/-påstående åskådliggörs i Tabell 2.2 nedan. Alla svar multipliceras med poängen för varje rad. I exemplet har 36 personer svarat Instämmer helt, vilket innebär 36 x 5 = 180 7

7 DOKTORANDBAROMETERN 2014 (svaren för Vet ej/ingen åsikt räknas inte med i indexet). Därefter adderas alla värden under Poäng x antal svar, vilket i det här exemplet blir Totalt antal svar är i det här fallet 546, vilket betyder att högsta möjliga värde blir 5 x 546 = 2730 (eftersom 5 är högsta möjliga poäng). Index beräknas sedan genom att den totala summan för denna fråga divideras med den maximala summan (om alla respondenter hade svarat Instämmer helt ), dvs. 1668/2730 = 61 %. Index för frågan i det här exemplet blir således 61 %. Svarsalternativ Poäng per alternativ Antal svar Poäng x antal svar 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt TABELL 2.2. PRINCIPEN FÖR UTRÄKNING AV NÖJD DOKTORAND INDEX (NDI). KÄLLA: QUICKSEARCH. Resultatredovisningen, som görs i nästa kapitel, utgår från följande princip: Dels grupperas doktoranderna efter om de är inskrivna på HH:s egen forskarutbildning ( HHD ) eller vid ett annat lärosäte ( Annat ). Dels görs en gruppering efter huruvida doktoranderna har angivit att de bedriver merparten av sin forskarutbildning vid en tillämpningsmiljö ( Tillämp ) eller vid HH alternativt annat lärosäte ( Övriga ). Dels redovisas även siffrorna för två av HH:s egna forskarutbildningsområden: innovationsvetenskap ( IV ) respektive informationsteknologi ( IT ). 4 Gruppen HH14, slutligen, avser samtliga doktorander i undersökningen. 4 Då endast en doktorand i undersökningen har angett tillhörighet till det tredje (och ännu relativt nystartade) forskarutbildningsområdet, hälsa och livsstil, redovisas inte resultatet för detta område för sig självt på samma sätt som för de två andra. 8

8 DOKTORANDBAROMETERN Resultat Bakgrundsfrågor Doktorandbarometern 2014 (HH14) inleddes med ett antal bakgrundsfrågor. Några av dessa (tillhörighet till forskningsmiljö etc.) har redan redovisats i föregående kapitel. I detta avsnitt ges en översikt, för att ge en bild av doktoranderna i undersökningen. Av doktoranderna i HH14 är 43 % kvinnor och 57 % män. 16 % är 29 år eller yngre, 32 % mellan 30 och 39 år, 29 % mellan 40 och 49 år, och 23 % 50 år eller äldre. 75 % av doktoranderna i undersökningen svarade att de är gifta eller sambo. 46 % uppgav att de har barn under 18 år. I undersökningen svarade 57 % av doktoranderna att ingen av deras föräldrar har en examen från universitet/högskola eller högskoleutbildning på kandidatnivå. 27 % svarade att båda föräldrarna har en sådan examen. 12 % av doktoranderna i undersökningen uppgav att de deltagit i forskarutbildning innan de blev formellt antagna (s.k. skuggdoktorander ). De huvudsakliga anställningsformerna för doktoranderna i undersökningen är anställning som doktorand (43 %) eller som adjunkt (27 %). 15 % svarade, på frågan om försörjningsform, att de har anställning utanför högskolan, med tid för egen forskning. Övriga doktorander hade annan typ av anställningsform eller finansiering. Aktivitetsgrad på forskarutbildning och omfattning av undervisning/institutionstjänstgöring redovisas i Tabell 3.1 och 3.2. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH % % % % TABELL 3.1. AKTIVITETSGRAD, HUR STOR DEL AV HELTID SOM ÄGNAS ÅT FORSKARUTBILDNING. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 0 % % Mer än 20 % TABELL 3.2. UNDERVISNING ELLER ANNAN INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING. Nöjd Doktorand Index En stor del av Doktorandbarometern 2014 utgörs av en serie frågor som tillsammans utgör grunden för ett Nöjd Doktorand Index (NDI). Doktoranderna i undersökningen har ombetts att ta ställning till ett antal påståenden utifrån en 6-gradig skala, där 1 står för Instämmer inte alls och 6 för Instämmer helt. Nöjdhetsindexet (%) baseras på en uträkning av samtliga svar. Alla frågor har även haft alternativet Vet ej/ingen åsikt, men detta räknas inte med i nöjdhetsindexet. Ett medelvärde på 0-59 markerar lågt resultat, förbättringspotential, och godkänt resultat. NDI är uppdelat på följande fem indexområden: 1) Rekrytering och antagning, 2) Uppföljning, 3) Handledning, 4) Forskarutbildningens innehåll, samt 5) Studiemiljö. Dessa områden redovisas i varsitt avsnitt nedan, varefter en sammanfattning av nöjdhetsindexet som helhet görs. Indexområde 1: Rekrytering och antagning Det första indexområdet rör rekrytering och antagning till forskarutbildningen. De påståenden som doktoranderna har ombetts ta ställning till handlar om tillgång på information innan antagningen, förhandsinformation om forskarutbildningen etc. Resultaten redovisas i Tabell 3.3. I samband med frågorna/påståendena som utgör grund för det första indexområdet ställdes också frågan hur doktoranderna fick sin information om möjligheten att bli antagen till forskarutbildning. Som framgår av Tabell 3.4 är det ingen större skillnad mellan grupperna, utom i det avseendet att de doktorander som bedriver merparten av sin forskarutbildning vid en tillämpningsmiljö framför allt har fått sin information genom sin arbetsgivare eller sin yrkesutövning 5. 5 Den relativt stora andel som svarat annat på frågan anger huvudsakligen att de själva sökte information: jag frågade, var själv pådrivande, letade efter passande forskningsmiljö, egna kontakter etc. 9

9 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Information hur gå tillväga för att bli antagen Information om målen innan forskarutbildningens start Bild av vad som förväntades redan vid antagning Stöd och stimulans från lärare på grundutbildningen Förhandsinformation om forskarutbildningen Inblick i rättigheter och skyldigheter före start Totalt för indexområde 1 Informerad av lärare på grundutbildningen Annons om doktorandanst. eller forskarutb. Informationsmaterial om forskarutb. vid lärosätet Information genom arbetsgivares kontakt med lärosätet Information genom yrkesutövning HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL 3.3. INDEXOMRÅDE 1: REKRYTERING OCH ANTAGNING. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH Annat TABELL 3.4. INFORMATION OM MÖJLIGHET ATT BLI ANTAGEN TILL FORSKARUTBILDNING. Indexområde 2: Uppföljning Det andra indexområdet rör uppföljning av forskarstudierna. De påståenden som doktoranderna har ombetts ta ställning till handlar om upprättande och uppföljning av den individuella studieplanen. Resultaten (som inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika grupperna) redovisas i Tabell 3.5 nedan. I samband med påståendena som utgör grund för det andra indexområdet ställdes också frågan om den individuella studieplanen hade följts upp eller upprättats under de senaste 12 månaderna, vilket 91 % av doktoranderna svarade ja på. Delaktighet i upprättandet av individuell studieplan Uppföljning av individuell studieplan Studieplanen innehåller klara, tydliga mål Studieplanen ger stöd i forskarutbildningen Totalt för indexområde 2 HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL 3.5. INDEXOMRÅDE 2: UPPFÖLJNING. Indexområde 3: Handledning Det tredje indexområdet rör handledningen. De påståenden som doktoranderna har ombetts ta ställning till handlar om doktorandernas upplevelser av stöd, engagemang och intresse från handledarnas sida, möjlighet att arbeta självständigt etc. Resultaten redovisas i Tabell 3.6. I samband med frågorna/påståendena som utgör grund för det tredje indexområdet ställdes också frågor om handledningen. Resultatet av detta redovisas i nedanstående tre tabeller. Som framgår av dessa har en större andel av HH:s egna doktorander sina handledare i Halmstad än de som är inskrivna vid ett annat lärosäte. De förra säger sig också ha fått mer handledningstid under en månad än de senare, medan en större andel av doktoranderna vid andra lärosäten har upplevt brister i handledningen än doktoranderna vid HH:s egen forskarutbildning. Samtliga doktorander vid tillämpningsmiljö har sin huvudhandledare i Halmstad. 10

10 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Handledaren/-na skapar engagemang och motivation Handledaren/-na visar intresse för forskarstudierna Nöjd med stöd från handledare Har kunnat arbeta självständigt Omfattningen av handledning motsvarar behovet Handledaren/-na ger klara besked om vad som förväntas Totalt för indexområde 3 Huvudhandledare vid HH Biträdande handledare vid HH Beroendesituation till handledare som känts besvärande Brister i handledning Övervägt att byta handledare HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL 3.6. INDEXOMRÅDE 3: HANDLEDNING. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL 3.7. ANDEL (%) DOKTORANDER SOM HAR HUVUDHANDLEDARE RESPEKTIVE BITRÄDANDE HANDLEDARE VID HH. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH timmar timmar TABELL 3.8. UPPSKATTAT ANTAL TIMMARS HANDLEDNING UNDER EN MÅNAD. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL 3.9. ANDEL (%) DOKTORANDER SOM SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR. Indexområde 4: Forskarutbildningens innehåll Det fjärde indexområdet rör forskarutbildningens innehåll. Påståendena som doktoranderna har ombetts ta ställning till handlar om möjligheter till deltagande i vetenskapliga konferenser och seminarier, kontakter med det omgivande samhället, stöd i avhandlingsarbetet och utbudet av forskarutbildningskurser vid HH. Resultaten redovisas i Tabell 3.10 nedan. Värt att notera är det jämförelsevis mycket låga värdet (28 %) på frågan om man instämmer i påståendet att det finns tillräckligt med relevanta forskarkurser vid HH. När det gäller skillnader mellan HH:s egna doktorander och de inskrivna vid annat lärosäte kan noteras att de förra i högre grad instämmer på flera av påståendena (särskilt ifråga om kontakter med det omgivande samhället) timmar Möjlighet att presentera forskning vid konferenser Möjlighet att presentera forskning vid seminarier Samlat stöd i arbetet med licentiatuppsats/ avhandling Kontakter med det omgivande samhället Kvaliteten på seminarieverksamheten Kvaliteten på forskarutbildningskurserna Tillräckligt med relevanta forskarkurser vid HH Totalt för indexområde 4 HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL INDEXOMRÅDE 4: FORSKARUTBILDNINGENS INNEHÅLL. I samband med frågorna/påståendena som utgör grund för det fjärde indexområdet ställdes också frågor om doktorandernas deltagande i konferenser, publicering av egen forskning samt presentation av egen forskning vid seminarium, inom ramen för forskarutbildningen. Detta redovisas i nedanstående tre tabeller. Som framgår av tabellerna säger sig en ganska stor 11

11 DOKTORANDBAROMETERN 2014 andel av doktoranderna i HH14 ha deltagit i nationella och/ eller internationella konferenser, samt presenterat egen forskning vid seminarium. Som synes i Tabell 3.10 ovan instämde också doktoranderna, i synnerhet HH:s egna, i stor utsträckning att möjlighet finns till dessa aktiviteter. 63 % av doktoranderna i HH14 säger sig även ha publicerat egen forskning i nationella och/eller internationella sammanhang. Här bör framhållas de ganska låga siffrorna när det gäller doktorandernas uppfattning om sina möjligheter att kombinera privatliv och forskarstudier samt undervisning och forskarstudier. Det går även att se en viss skillnad mellan HH:s egna doktorander och de inskrivna vid annat lärosäte, där de senare i lägre grad än de förra instämmer i att det fungerar väl att kombinera privatliv respektive undervisning med forskarstudier. Ja, nationell Ja, internationell Ja, både nationell och internationell HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH Nej Ja, i nationella sammanhang Ja, i internationella sammanhang Ja, både nationella och internationella sammanhang TABELL DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA KONFERENSER INOM RAMEN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH Nej TABELL PUBLICERING AV EGEN FORSKNING INOM RAMEN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 Ja Nej TABELL PRESENTATION AV EGEN FORSKNING VID SEMINARIUM INOM RAMEN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN. Indexområde 5: Studiemiljö Det femte indexområdet rör studiemiljön. De påståenden som doktoranderna har ombetts ta ställning till handlar om arbets- och utbildningsmiljön, upplevelsen av tillhörighet, kombinationen av privatliv och forskarstudier etc. Resultaten redovisas i Tabell Möjlighet att träffa andra doktorander vid HH Tillfreds med den fysiska arbetsmiljön Upplevt stöd från doktorandkollegor Känna sig som accepterad medlem av forskarkollektivet Utbildningsmiljön kreativ och innovationsdrivande Tillfreds med stödet från studierektor Egen forskning uppmärksammas i forskningsmiljön Förmåga att hantera stress i forskarutbildningen Kombinationen av privatliv och forskarstudier Kombinationen av undervisning och forskarstudier Totalt för indexområde 5 HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH TABELL INDEXOMRÅDE 5: STUDIEMILJÖ. 12

12 DOKTORANDBAROMETERN 2014 I samband med frågorna/påståendena som utgör grund för det femte indexområdet ställdes också ytterligare frågor om studiemiljön- och situationen. 58 % av doktoranderna svarade att de under forskarutbildningen har upplevt press/ stress som gett negativa erfarenheter. 86 % anger att de har erbjudits att delta i nätverk för doktorander vid HH. 63 % säger att de känner till studierektorns roll och funktion inom forskarutbildningen. 61 % svarar att de vet vart de ska vända sig angående konflikter och andra studiesociala problem. På frågan om man någon gång under forskarutbildning har upplevt sig bli diskriminerad svarar 86 % av doktoranderna nej. Bland de som säger sig ha upplevt diskriminering anges som orsaken kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller religion/trosuppfattning. På frågan om vem eller vilka man upplevt sig diskriminerad av svarar 75 % (av de som säger sig ha upplevt diskriminering) andra anställda vid högskolan. 12 % uppger andra doktorander vid högskolan och 12 % den egna handledaren vid högskolan. 38 % anger att den upplevda diskrimineringen skett i situationer utanför högskolan, men i rollen som doktorand 6. Nöjd Doktorand Index totalt NDI beräknas utifrån en sammanslagning av samtliga indexfrågor. Det totala indexvärdet för alla fem indexområdena ligger för HH14 på 68 %. Det betyder att totalt NDI för HH14 ligger på förbättringspotential, på gränsen till godkänt resultat. Totalt NDI för HH:s egna doktorander ligger något högre (71 %) än för doktorander inskrivna vid annat lärosäte (65 %). Uppdelat på HH:s egna forskarutbildningsområden ligger totalt NDI för innovationsvetenskap något högre (75 %) än för informationsteknologi (66 %). Varje indexområde har därefter sitt eget värde, vilket redovisas i Tabell 3.15 nedan. Som framgår får, i HH14, indexområdet Handledning högst medelvärde (78 %), medan området Rekrytering och antagning får lägst värde (59 %). HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH Uppföljning Rekrytering och antagning Handledning Forskarutbildningens innehåll Studiemiljö Totalt Index TABELL NDI - FÖRDELAT PÅ DE FEM DELOMRÅDENA. 6 Med tanke på redovisningen i procenttal bör det dock betonas att det rör sig om totalt 8 doktorander som säger sig ha upplevt sig diskriminerade. Det innebär att 12 % motsvarar 1 doktorand. Detta sagt utan att för den skull på något sätt nonchalera graden av allvar i de enskilda upplevelserna. 13

13 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Forskarutbildningen i sin helhet I undersökningen ställdes även ett antal frågor om doktorandernas upplevelser av och inställning till forskarutbildningen i sin helhet. Doktoranderna ombads att på den 6-gradiga skalan ta ställning till påståendet Jag är tillfreds med min forskarutbildning så här långt. Medelvärdet för doktoranderna i undersökningen som helhet (HH14) blev 71 %. På frågan om kraven inom forskarutbildningen svarade 59 % av doktoranderna att de anser att kraven varken är för låga eller för höga. 17 % anser kraven vara för höga och 2 % alldeles för höga. 5 % menade att kraven var något för låga, medan 17 % sade sig inte ha någon uppfattning. Därutöver ställdes fyra frågor som handlar om samlade erfarenheter av forskarutbildningen, sett i backspegeln och i relation till framtiden. Resultatet för dessa frågor redovisas i de fyra tabellerna nedan. Sammantaget ger doktorandernas svar på frågorna intrycket av en överlag tämligen positiv erfarenhet av och inställning till forskarutbildningen. En stor andel (90 %) skulle definitivt eller förmodligen rekommendera sin forskarutbildning till andra. 89 % skulle definitivt eller förmodligen vilja fortsätta forska efter sin doktorsexamen och 73 % vilja arbeta vid HH. Det är också en stor andel (85 %) som säger att de definitivt eller förmodligen skulle ha påbörjat forskarutbildningen om valet hade skett nu. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 Definitivt Förmodligen Förmodligen inte Definitivt inte TABELL FORTSÄTTA FORSKA EFTER DOKTORSEXAMEN? HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 Definitivt Förmodligen Förmodligen inte Definitivt inte TABELL OM VALET SKULLE SKE NU SKULLE DU DÅ VÄLJA ATT PÅBÖRJA FORSKARUTBILDNINGEN? HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 Definitivt Förmodligen Förmodligen inte Definitivt inte TABELL JAG SKULLE REKOMMENDERA MIN FORSKARUTBILDNING TILL ANDRA. HHD Annat Tillämp Övr IV IT HH14 Definitivt Förmodligen Förmodligen inte Definitivt inte TABELL ARBETA VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD EFTER DOKTORSEXAMEN? 14

14 DOKTORANDBAROMETERN Analyser och jämförelser Tidigare års mätningar Vad som särskilt noterades när undersökningsresultatet från Doktorandbarometern 2011 (HH11) presenterades var dels att nästan hälften av doktoranderna i undersökningen sade sig ha upplevt press/stress i sin forskarutbildning som har gett negativa erfarenheter, och dels att en så pass stor andel som 80 % av doktoranderna i HH11 sade sig vilja arbeta vidare på HH efter avlagd doktorsexamen. Medan det förstnämnda av dåvarande Fakultetsnämnden sågs som något att förbättra, uppfattades det senare som ett tecken på att HH trots allt kan sägas erbjuda en tämligen god miljö för doktorander verksamma vid lärosätet. Dessa båda frågor tillhör de få som återkommer även i HH14. Vi kan konstatera att det även den här gången är en hög andel (73 %) som säger sig definitivt eller förmodligen vilja arbeta på HH efter doktorsexamen. Samtidigt fortsätter även andelen doktorander som säger sig ha upplevt press/stress som gett negativa erfarenheter att vara hög: 58 % i HH14 mot 47 % i HH11. Mot det senare kan sägas att en stor andel (85 %) även i HH14 säger att de definitivt eller förmodligen skulle ha påbörjat forskarutbildningen om valet hade skett nu (siffran i HH11 var 84 %). Det är svårt att göra några rättvisande jämförelser mellan HH14:s Nöjd Doktorand Index och frågorna i HH11 och tidigare mätningar. Vi kan åter notera att totalt NDI i HH14 hamnade på 68 %, vilket ligger på gränsen mellan förbättringspotential och godkänt resultat. I HH11 fick doktoranderna i undersökningen sätta ett sammanfattande betyg på sin forskarutbildning, där 9 % gav betyget Dåligt, 56 % Bra och 35 % Mycket bra. Det skulle kunna uppfattas som att doktoranderna som är verksamma vid HH, i stort och överlag, fortsätter att ha en övervägande positiv upplevelse och erfarenhet av sin situation även om det på vissa områden fortfarande finns sådant som behöver förbättras, vilket vi ska återkomma till i närmast följande avsnitt. Övriga erfarenheter och doktorandernas villkor på HH För att ge en något fördjupad bild till de kvantitativa resultat som har redovisats i föregående kapitel ska i detta avsnitt några undersökningsresultat av mer kvalitativ karaktär presenteras och diskuteras. I HH14 ställdes avslutningsvis två öppna frågor med möjlighet för doktoranderna själva att formulera synpunkter och idéer. Den första frågan löd: Vad tycker du utifrån dina erfarenheter att HH kan göra för att förbättra forskarutbildningen och villkoren för doktorander vid HH? Den andra frågan löd: Vilka övriga erfarenheter av att vara doktorand vill du lyfta fram? Den första frågan besvarades av 30 och den andra av 14 doktorander. I det följande presenteras en kort analys av svaren. Då liknande teman har tagits upp under de två olika frågorna presenteras endast en gemensam analys. De utdrag från svaren som presenteras nedan har, vid behov, underkastats vissa justeringar för att undvika möjligheten att identifiera de svarande. De teman som tas upp i svaren från HH14 liknar till stor del vad som framkom då (i princip) samma frågor ställdes till doktoranderna i HH08 och HH11. Svaren handlar också den här gången nästan uteslutande, antagligen beroende på den första frågans formulering, om de ramvillkor som kringgärdar doktoranderna på HH. Synpunkter på själva forskarutbildningens kvalitet och innehåll kommenteras nästan inte alls. En återkommande synpunkt, även den här gången, är upplevelsen av brist på sammanhang, känslan av att inte bli sedd eller uppskattad av organisationen, samt intrycket av att doktoranderna allt som oftast marginaliseras/osynliggörs inom högskolans verksamhet: Tjänsteplanerarna, studierektorer och verksamhetschefer måste få mer tid och kunskap känns som det bara är en pappersprodukt nu och pengar, pengar. Mer kreativitet, dynamik, träffar, mer verbal kommunikation, mer VI-känsla på HH. 15

15 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Lagt mycket tid på att försöka hitta pengar (ansökningar) till det ena och det andra. Är väl under uppbyggnad i Halmstad kan bara bli bättre här. Ha bättre chefer som visar ngt intresse (menar ej sekt.chefer) som nu finns knappt ngn energi i luften TUNGT!!!!! En del kommentarer som ännu mer specifikt berör doktorandernas arbetssituation handlar om svårigheten att kombinera sina forskarstudier med undervisningsuppdrag: Svårt att kombinera med arbete som adjunkt eftersom detta arbete alltid går före. Man ska inte behöva jobba dag och natt för att göra ett gott jobb som doktorand. Ska vi undervisa är det bra med en gradvis övergång vi bör jobba i kluster! Minska undervisningstiden till förmån för forskning under åtminstone en kortare period för att få mer sammanhållen tid till reflektion. För att kunna producera ett material måste det finnas tid att få vara i tänkande utan att behöva avbryta med undervisning samtidigt, förödande för forskningsprocessen... Liksom i tidigare undersökningar (t.ex. HH11) påtalas behovet av att skapa sammanhang, gärna högskoleövergripande, för doktoranderna och forskarutbildningen på HH: Mer gemensamma aktiviteter för doktorander på alla sektioner skapa forum för att hjälpa/stötta och forska ihop trots olika sektionstillhörighet. Det behövs en spark i baken för att ta sig tid. Samla regelbundet alla doktorander oberoende av forskarmiljö. Skapa tvärprofessionella forskarutbildningskurser och doktorandseminarier. We need colleagues (other PhD students in the same area) around us to be able to discuss. I believe interaction increases the productivity. And definitely, the salary can be improved. Skulle önska att alla forskarmiljöerna träffades under gemensamma former men dock med parallella agendor. Varför ska någon stängas ute på en liten skola som denna? Kan man inte lära av varandra ändå? Mycket är gemensamt som metod och liknande. Även att kunna utbyta erfarenheter i rollen som doktorand. Det är inte doktoranderna som stänger ute, utan de forskare (docenter) som ansvarar för det övergripande projektet. Förutom behovet av sammanhang efterlyser några av doktoranderna i HH14 ett tydligare klargörande (för alla berörda parter) om doktorandernas rättigheter och skyldigheter, samt information om forskarutbildningens mål, innehåll och framtidsperspektiv: Vid antagning av nya doktorander så rekommenderar jag att ge dem tydliga punkter som beskriver vad som förväntas av dem. En arbetsbeskrivning hade varit väldigt bra att ha för doktorander, jag minns inte att jag fick en sådan när jag startade. Att organisationen (sektionschef, verksamhetschef, studierektor, forskningsmiljö mm) vet vad som gäller. Jag var tvungen att under lång tid själv betala resor till och från mina kurser pga att INGEN ville ta ansvar...detta har satt mig i en mkt besvärlig ekonomisk situation där jag behövt låna pengar av min familj för att ha råd att bedriva min forskarutbildning. Detta har lett till mkt stress som i sin tur har påverkat min hälsa! Okunskap om vad som gäller och doktoranders rättigheter är stora brister! The information in the website about the doctoral programs is very difficult to find, the process is not very clear. On the other hand, we don t have an annual report or information about the available courses for next term. Jag måste söka information och lägga mkt tid på att ge kunskap om hur saker bör fungera till ansvariga vilket tar tid från det jag borde fokusera på dvs forskningen och mina kurser. Det finns väldigt lite information om hur man tar sig vidare när doktorandutbildningen tar sig mot sitt slut. Givetvis är det upp till doktoranden att söka sig om efter arbete men jag tror att ge doktorander information om hur man kan ta sig vidare hade varit bra (vilket också ligger i HHs intresse för marknadsföring). Samtidigt lyfts även fram positiva erfarenheter av doktorandskapet och forskarutbildningen: Det är tufft att vara doktorand men också KUL och stimulerande. Roligt, utmanande och lärorikt!!! Samarbete med extern part och att få ynnesten att arbeta med mysterier riktiga problem, är ytterst engagerande. Svaren på de öppna frågorna måste naturligtvis bedömas efter sin egenart; de är uttryck för enskilda personers uppfattningar. Likväl tycks svaren harmoniera tämligen väl med det övriga (övergripande) resultatet från HH14. Överlag är doktoranderna som är verksamma vid HH positiva till forskarutbildningen och doktorandskapet i sig, men upplever ett behov av mer och bättre information, en ökad känsla av samhörighet och större möjligheter till kunskapsoch erfarenhetsutbyte, samt en arbetssituation som minskar risken för stress och svårigheter att kombinera forskarstudierna med andra åtaganden. Därtill framhålls även här behovet av fler forskarkurser vid HH. 16

16 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Könsskillnader I en särskild analys har studerats huruvida det finns några väsentliga skillnader mellan de kvinnliga och manliga doktoranderna i undersökningen, avseende de förhållanden som har beskrivits tidigare. I likhet med tidigare års mätningar finns det i HH14 ganska få sådana skillnader. En av de skillnader som ändå kan noteras är att en avsevärt större andel av de manliga doktoranderna (55 %) är inskrivna på HH:s egen forskarutbildning jämfört med de kvinnliga doktoranderna i undersökningen (19 %). En lika stor andel av kvinnorna (19 %) är inskrivna vid Örebro universitet, och en nästan lika stor andel (15 %) vid Högskolan i Jönköping, dvs. vid lärosäten med vilka HH har samverkansavtal. En skillnad som fortfarande består (från bl.a. HH11) är att en större andel av männen (73 %) har sin huvudhandledare i Halmstad jämfört med de kvinnliga doktoranderna (60 %), även om det tidigare ganska stora gapet mellan grupperna, i det här avseendet, har minskat i HH14. Vad gäller biträdande handledare är skillnaden ännu större. Medan 70 % av de manliga doktoranderna har minst en biträdande handledare i Halmstad är motsvarande siffror för kvinnorna 48 %. De manliga doktoranderna säger sig också ha fått något mer handledningstid än de kvinnliga doktoranderna. När det gäller konflikter och studiesociala problem finns det några påtagliga skillnader i HH14. Bland de kvinnliga doktoranderna säger sig 25 % ha upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen, jämfört med 6 % bland männen. 32 % av kvinnorna säger sig även ha blivit särbehandlade eller kränkta under forskarutbildningen. Motsvarande siffror bland de manliga doktoranderna är 9 %. Angående press/stress under forskarutbildningen som har gett negativa erfarenheter säger sig 72 % av de kvinnliga doktoranderna ha upplevt detta, medan siffran bland de manliga doktoranderna är 47 %. På de avslutande frågorna som rör doktorandernas erfarenheter av forskarutbildningen i sin helhet (om man vill fortsätta forska efter doktorsexamen, skulle påbörja forskarutbildningen om valet hade skett nu, etc.) svarar de manliga doktoranderna något mer positivt än de kvinnliga. Det ska dock sägas att dessa skillnader likväl är relativt små. 17

17 Bilaga 1 Redovisning av enkätens frågor

18

19

20

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer