!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!"

Transkript

1 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr SUNET&Inkubatr& &Verksamhetsplan&för&2016 Referenser& [1] [2] Intrduktin& UmeåuniversitetharienöverenskmmelsemedSUNETåtagitsiguppdragetattdrivae0 infrastrukturfrågrisvenskahögsklan.dethartidigaregjrtsinmverksamhetenswami,smisin turstartatswamid.frånchmed2013bytteswaminamntillsunet&inkubatrchskiljdes rganisatrisktfrånswamid. Samarbetemellanlärsätenspelarenviktigrlliutvecklingenavdensvenskahögsklangenmatt dettastödjersamrdningchutvecklingave0infrastrukturensamthjälpertillattfram dkumenteraderekmmendatinersmäranpassadetillsvenskaförhållanden.sunetinkubatr skallvaraengrundförattkunnautvecklaetteffektivtsamarbetemellanlärsäten. GrundenförSUNETInkubatrskallliggaiföljande: Gegenerelltstödkpplattillsamarbeteinme0infrastrukturchIT.Initiera,rganiserach drivasamarbetsfruminmviktigae0infrastrukturmråden. Varaenfacilitatrchstödjalärsätenaidagligamenviktigafrågrinme0infrastruktur. Hjälpalärsätenaatttavarapåvarandraserfarenheterchdärmedgeförutsättningarföratt skapabättrelkalalösningar. Varaeninkubatrnärdetgällerattutvecklanyaidéerchtankarrunte0infrastrukturiden svenskahögsklan. Drivaensamsynchskaparekmmendatinernärdetgällere0infrastrukturfrågr. Drivaeninfrmatins0chkmmunikatinsverksamhetiviktigafrågrkpplattille0 infrastrukturförsvenskalärsäten. Drivakmpetensutvecklinggenmattsamverkailikainternatinellafrumch knferenser. ErsättningföruppdraginmSUNETInkubaträr600krpertimme. Prcessen&för&budget&ch&prjektförslag& 1. SUNETsföreståndarefastställerbudgetförInkubatribudgetprcessenförSUNET. 2. Inkubatrsstyrgrupp,smbestårav2persnerfrånhögsklrna,2persnerfrån universitetenchenpersnförsunettarframbehvchförslagpådeaktivitetersmskall genmföras. 3. DessaförslagkmmuniceraspåSUNETsstrategidagar. Sid 1 (7)

2 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr Prcessen&för&att&hantera&prjektförslag& Inkubatrkandrivaettantalfastaprjektsmärendelavårsplanen.Inkmmandeförslagskall planeraslöpandechenev.mpririteringavpågåendeprjektkansketillförmånföraktiviteter Följandeaktiviteterskerunderåret. Löpande: Kmmunikatinmedlikafrumchepstlistrförattuppmanatillatt prjektförslagkmmerin. Styrgruppen Kallassammaförlöpandepririteringavinkmnaförslag. Planerarlöpandeinpririterademiniprjekt/testersmrymsinmbudget. Vägerlöpandepågåendeprjektmtinkmnaprjektmdetärnågtsm skallpririterashögrechmanfårpausaettpågåendeprjekt. Q1:Startavplaneradestörreprjekt Q2:Kmmunicera/förankrampririteringarpåvårensstrategidagar. Q3: Styrgruppenplanerarinstörreprjektinförettbudgetårsamtavsätterensummaför miniprjekt/tester. Förankrastörreprjektpåhöstensstrategidagar. Q4: Planeringavkmmandeprjekt Ev.startavprjektinförnästaårmdetrymsibudget. Avslutavplaneradeprjekt Sammanfattning&av&2015& SUNETInkubatrharunder2015drivitprjektenDigitalTentamenchgrupphantering,Paketering avprgramvarafördeplymentsamtwindws10chmlnet.prjektenharjbbatmed refererensgruppermedrepresentanterfrånettantallärsäten.resultatenfrånprjektenkmmer attpresenterasiseparataslutrapprter/wikisidrförrespektiveprjektseref.[1]. SUNETInkubatrharunder2015frtsattattdrivaaktiviteterförArbetsgruppenförTeknisk Integratinsmbeståravdeltagarefrånettantallärsäten.Samarbetetärnuväletableratchhar lyftsektrnnärdetgällerit0arkitekturchintegratinsfrågr.atitaskfrcemedrepresentanter från7lärsätenjbbarknkretmedlikafrågrinmmrådet.en1.0versinavreferensarkitektur lanserasunderhösten2015smbeståravbegrepp,principerchriktlinjer,applikatinsmråden, lösningsmönsterförintegratin,lösningsmönsterförladk3,namnstandardchdkumentatinför integratiner.fyrafysiskamötenchettantalnlinemötenharanrdnatskpplattillatimedett fkuspåintegratinsmönsterchintegratinskravkpplattillladk3.samarbetetmedmtsvarande grupperingföruniversitetifinlandharvidareutvecklatschiktberhöllsettgemensamtmötei sambandmedsunetdagar.kdutbytetharförstärktsgenmattettgithubrepsitryharsatts upp. SamarbetetrörandedelymentchWindwsplattfrmenharfrtsattunder2015.Tvåmöten kppladetillsamarbetethargenmförtsunderåretmedinbjudnaexpertersmhållitseminarium Sid 2 (7)

3 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr bl.aämnetwindws10harbehandlatschlikalärsätenhardelatmedsigavsinaerfarenheter.på mötenaharävenprjektetinkubatrprjektetpaketeringavprgramvaradiskuterats. Under2015hartvåknferenserarrangerats(isamarbetemedLadkknsrtiet)underSUNET0 dagarnaistckhlmrespektiveumeå. Aktiviteter&ch&prjekt&2016& Verksamhetsdelenkandelasuppibasverksamhetchprjektverksamhet.Basverksamhetenbestår avövergripandeledning,krdineringchkmmunikatinsverksamhetsamtdrivandeav samarbetsfrumchsamverkan. Samarbetsfrum Samverkan Drivalikatyperavsamarbetemellanlärsätensamtvaraenfacilitatrför samarbetechdärmedeffektiviseraarbetetinme0infrastruktur. DrivaLadk0InkubatrdagarisambandmedSUNET0dagar. Windwssamarbete:Under2016frtsätterWindwssamarbetetsmendeli prjektetadministratin+av+mbiler+ch+datrer+med+micrsfts+verktyg+i+mlnet. IT0arkitekturchtekniskintegratin:Under2016frtsättersamarbetsaktiviteter inmmrådetit0arkitekturchtekniskintegratingenmattstödjaatin.detta innebärettfrtsattsamarbetemedati smärettnatinelltnätverkförarkitektur chtekniskintegratin.härpågårettarbetemedatttaframensamsyninm arkitekturmrådetsamtattarbetamedgemensammariktlinjerch rekmmendatiner.ettantalwrkshpsanrdnas.deninternagruppenatitask Frcesmjbbarknkretmedlikadelaridengemensammareferensarkitekturen understöds.enspecifikplantasframföratimennågraexempelpåaktiviteterlistas nedan: FrtsattaleveranserkringintegratinsarkitektureniLadk3 Frtsattaleveranserkpplattillreferensarkitekturencharkitekturarbetet. Arkitekturgranskningarpålkalalärsäten. LeveransavgemensammariktlinjerkpplattilldkumentatinavIT0 infrastrukturen(archimate).gerettgemensamtspråksmgerbra förutsättningarförsamarbete. Taframgemensammarekmmendatinerattjbbamedarkitekturlkalt. Gemensamdkumentatinförintegratinerförattunderlättautbyteav lösningar. UtvecklakdsamarbetetisambandmedLadk3. Gestödtilllärsätenattanammareferensarkitekturen Vidareutvecklasamarbetetmedpeers(Finland). Delaerfarenhetert.ex.kpplattillintegratinsplattfrmar. Sid 3 (7)

4 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr SUNETInkubatrverkariettinternatinelltsammanhangdärutbyteaverfarenheter ärnödvändigtförattminskadubbelarbete.viärinteensammamdeprblemch möjlighetersmfinnschvibörvaraengdaktörisamarbetetmedandra rganisatiner.exempelpårganisatinerchnätverksmsunetinkubatrkan verkainmärt.ex.terena,gartneretc.detkanävenhandlamnätverkinm arkitekturmrådetsmt.ex.swean,ellerknferenserinmarkitekturmrådetsm t.ex.eac.förwindwssamarbetetkandetävenhandlamknferensersmt.ex. MicrsftIgnite. Prjekt GemensammaintegratinsplattfrmariPAAS AdministratinavmbilerchdatrermedMicrsftsverktygimlnet+ Stads+planförlärsäten+ Oplaneradetesterm.m. AmbitinenärattdeprjektsmgenmförsiSUNETInkubatrskallhatillgångtillenexpertgrupp medmedlemmarfrånlikalärsäteninmdemrådensmprjektenverkar. Nedanbeskrivsprjektenför2016. Gemensamma&integratinsplattfrmar&iPaas& Beskrivning* PrjektetskallutredaförutsättningarchbehvförattinmramenförSUNET upphandla/tillhandahållaintegratinplattfrmasaservice(ipaas)förlärsätena.inm AarbetsgruppenförTekniskIntegratinärdelavarbetetifrmavsamrdningchsamarbetefrån ettteknisktperspektivd.v.s.atthittalikheterivadrespektivelärsäteintegrerarchdentekniksm användsförattidentifieramöjlighetertillsamarbete. Samarbetenkräveridagslägetattberördaparterkmmeröverensmramarna(teknik,språk, plattfrmmm)församarbetetvilketnaturligtledertillattflersamarbetenskapasmellande lärsätensmharlikartadtekniskinfrastrukturchinteistörreutsträckningutifrånlärsätenas likartadebehv. Bakgrundentillprjektetärattlångsiktigtskapaförutsättningarförsamarbetendärdetinteställs kravpålikartatteknikvalchdärmedmöjliggöraflersamarbetenchökaåteranvändningsamtbidra tillattlärsätenkangåmtflergemensammalösningarinmintegratinsmrådet. Ideninnebärpraktisktattsamlakravchbehvinmintegratinchundersökamarknadch förutsättningarförattgemensamtförvaltachanvändaengemensamplattfrmförintegratinch tjänsteutveckling.detsmkallasipaaschsmgartnerpekarärettmrådesmärunder utvecklingchframfart.undersökamdetfinnsönskemålförattinföra/upphandlaen integratinsplattfrmsmengemensamtjänstexempelvisviasunetchvaddetisåfallskulle innebära. Sid 4 (7)

5 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr Prjektetharenutpekadprjektledarechenreferensgruppskapasföreträdelsevismed medlemmarfrånati.enprjektplantasframavprjektledarensamrådmedutpekadreferensgrupp. Möjliga*effekter*ch*mål* Erbjudaenintegratinsplattfrmförlärsätensmidaginteanvänderensådan. Lågkstnadsalternativförintegratinslösningarförmindrelärsäten? Erbjudaenplattfrmförattutvecklaintegratinslösningarisamarbetemellanfleralärsäten. Kunnaverkasmengemensamtjänsteplattfrmdärmankanutvecklachåteranvändatjänster chkmpnenter. Ökaåteranvändningeniutveckladeintegratinslösningar.Exempelknsumerahändelserfrån Ladk3chvidarebefrdratilllärsäte. Möjliggöragemensammalösningarförgemensammaintegratinsprblem. Långsiktigtskapaförutsättningarmtenstandardiseringinmintegratinsmrådetförlärsätenas lösningarchtekniskinfrastruktur. Administratin&av&mbiler&ch&datrer&med&Micrsfts&verktyg&i&mlnet& Beskrivning* Universitetchhögsklranvänderrelativtmyckettidpåattadministreradatrerchiframtiden ävenmbilerchplattr.micrsftharuppmärksammatdettachskisserarenvägdärmaskin0ch prgramvarafördettafinnsimlnet(azuread,intune,strefrbusinesssv).detinnebäratt prcesserkanförändraschattdeklassiskaverktygenpåcampussmsccmchmdtkanersättas ellerfåennyrll.ochnaturligtvisskerdettainteöverennattutanpåmångau/hsåkmmerdetatt varaenkntinuerligprcessmedbådech(hybrid0scenarit). Enannantrendärattbådepersnalchstudenteranvänderegnambilerchdatreriarbetet.Kan U/Hdranyttaavdetchkanskehjälpatillmedadministratinsåattallaparterblirnöjda? Prjektetskabeskrivafördelar,nackdelarchutmaningaridennaprcess.Ettfkushittaennivåför högsklesektrnsmskallbalanseraadministrativakstnadersamtidigtsmtillräckligsäkerhetskall upprätthållas.praktiskatestergenmförsinmramenförprjektet. PrjektetärenfrtsättningpåInkubatrprjektetWindws10+ch+mlnet(seref.[2])smstartade hösten2015. Enprjektledaretilldelassmlederarbetet.Enprjektplantasframavprjektledarensamrådmed enutpekadreferensgrupp. Mål* Levererainfrmatin,rekmmendatinerchscenarirförinförandeavmlnbaseradadministratin avmbilerchdatrer. Sid 5 (7)

6 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr Stadsplan&för&lärsäten& Beskrivning* Prjektettarframenstadsplanurettteknisktperspektivmedsystemchintegratinerifkusförett typisktlärsäteinmhögreutbildningisverige.vilkasystemsamttypiskaintegratinerfinnsför universitetchhögsklrchhurserdeviktigainfrmatinsflödernaut?vilkatypiskakällsystem chmålsystemfinns?vilkalikheterfinnschvarfinnsskillnaderblandlikalärsäten?hurkanen tänktplankpplatenmlnstrategiseutförlikadelariit0arkitekturen? Stadsplanengerettlångsiktigtstödförattlärsätenlättareskallhittasamarbetenchgemensamma lösningarsamthursamarbetenkpplattillenmlnstrategikanseut. Prjektetutgårfrånbefintligtframtagetmaterial: Arbetsgruppen för Teknisk integratin har tagit fram en integratinskatalg sm skall innehålla de integratiner sm finns på våra lärsäten. Arbetsgruppen för Teknisk integratin har tagit fram en referensarkitektur för integratin. I referensarkitekturen ingår en analys av applikatinsmråden ute på våra lärsäten. Ett viktigt material i detta är den kartläggning av IT-infrastruktur sm gjrdes 2011 av dåvarande SWAMI. PrjektettarframengenerellmdellförIT0landskapetpåetttypisktlärsäte.Innehålletien stadsplanchytterligaredetaljeriprjektetspecificerasisamrådmedenutpekadreferensgrupp smbeståravrepresentanterfrånintresseradelärsäten.referensgruppenbestårföreträdelsevisav IT0chef/CIOellermtsvaranderll.Vidbehvsåanrdnaswebinarier.Enprjektledaretilldelassm lederarbetet.enprjektplantasframavprjektledarensamrådmedenutpekadreferensgrupp. Mål* EttövergripandeprjektmålärattprduceraengenerellmdellförstadsplankpplattillIT0 stödpåettlärsäte.mdellenapplicerasdärefterpårespektivelärsäte.stadsplanengerett långsiktigtstödiframtidasamarbeteninmit0mrådetmellanlärsäten. Presenteraresultatetpåettlättillgängligtvissmkanunderhållaschdärmanhållerenröd trådkpplattillintegratinskatalgenchatisreferensarkitektur. Budget& Område Aktiviteter Budget(kr) Ledning,kmmunikatin chinfrmatin. Övergripandeprjektledningch krdinering,hanteringav prjektförslag,uppstartavprjekt, resurssättning,inkubatr presentatiner,ladk0 Inkubatrdagar,krdinering wrkshpsetc.budgetförresr etc.inkl.vissreservförprjekten Samarbetsfrum Windwssamarbete (säkerhet,deplyment,etc). Samarbetetsamrdnasmed prjektetadministratin+av+mbiler+ Sid 6 (7)

7 SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr ch+datrer+med+micrsfts+verktyg+ i+mlnet.budgetföreventuella aktivitetertasfrån prjektbudgeten. Budgettillgemensammamöten chföreläsare.budgetförvidare arbeteinmatitaskfrcesm fördelaspå7inblandadelärsäten. Underåretgenmförsettantal ArkitekturchTeknisk pririteradeaktivitetersmryms Integratin inmbudget Samverkan Div.frumchknferenser Tester/prjekt Budgetförplanerade tester/prjekt Gemensamma integratinsplattfrmar ipaas Seprjektbeskrivning Administratinavmbiler chdatrermed Micrsftsverktygi mlnet Seprjektbeskrivning Stadsplanförlärsäten Seprjektbeskrivning Summa% 1%600%000% % FaktureringtillSUNETskerkvartalsvis. FastställdavSUNETsföreståndare,ktber2015 MariaHäll Sid 7 (7)

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

SUNET Inkubator Verksamhetsplan för 2017

SUNET Inkubator Verksamhetsplan för 2017 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 SUNET Inkubatr Verksamhetsplan för 2017 Referenser [1] https://prtal.nrdu.net/display/inkubatr/prjekt Definitiner ATI BI IAM IT IRT IPS Ladk NGFW NyA PaaS REST SWAMID

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: FÖRSTUDIEDIREKTIV... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: FÖRSTUDIEDIREKTIV... 1 Dkument nr: Versin: Status: Sida: 1.02 Utgåva (1)5 Dkumenttyp: Prjekt: Prjektnummer: Dkumentbeskrivning: Förstudie m samrdning av ehemtjänst. Trygghemma med digital teknik Utfärdat av: Utf datum: Gdkänt

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Stockholm!2012012017!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Stockholm!2012012017! SUNETInkubator0Verksamhetsplan2013 Inkubator Stockholm2012012017 SUNET&Inkubator& &Verksamhetsplan&för&2013& Introduktion& UmeåuniversitetharienöverenskommelsemedSUNETåtagitsiguppdragetattdrivautvecklingoch

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Regionkontoret RS130449, Solweig Rydmarker/Håkan Nilsson erådet

Regionkontoret RS130449, Solweig Rydmarker/Håkan Nilsson erådet 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Reginkntret 2013-11-15 RS130449, Slweig Rydmarker/Håkan Nilssn HSS130118 erådet Reginstyrelsen E-plan 2014 Förslag till beslut Reginstyrelsen beslutar att: Anta

Läs mer

Årsredovisning. IT-enheten 2013

Årsredovisning. IT-enheten 2013 Årsredvisning IT-enheten 2013 Årsredvisning, IT-enheten 2013 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 5 Frskning... 5 Administratin...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister Agenda Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll PSIAM Lthar Dröschmeister Grundades 1985 Tekniskt IT företag sm levererar lösningar service ch prdukter 600+ Anställda I Sverige, Nrge, Danmark,

Läs mer

I föreningens verksamhet ingår nedanstående grupper och deras volontärer, samt volontärerna från IMs butik IM Fair trade.

I föreningens verksamhet ingår nedanstående grupper och deras volontärer, samt volontärerna från IMs butik IM Fair trade. VerksamhetsplanIMStockholm2013 IMStockholm Resultatenhet:1 12 7 15(lokalföreningen) År:2013 Budgetramar:38150kr IMStockholmsövergripandemålärattunderlättaintegrationavmänniskorsombefinnersigi utanförskapsamtattsynliggöraochfrämjaengagemangfördettabådeinomimochi

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Verksamhetplan 2016 FOU HELSINGBORG ANNA-KARIN BERGMAN FOU CHEF. Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 anna-karin.bergman@helsingborg.

Verksamhetplan 2016 FOU HELSINGBORG ANNA-KARIN BERGMAN FOU CHEF. Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 anna-karin.bergman@helsingborg. FOU HELSINGBORG ANNA-KARIN BERGMAN FOU CHEF 2016-02-29 SID 1(5) Verksamhetplan 2016 Innehåll 1 FU Helsingbrgs uppdrag...2 2 FU Helsingbrgs rganisatin...2 2.1 Styrgrupp...2 2.2 Referensgrupp...3 3 Verksamhetsutveckling

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA

INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA NIKLAS ADALBERTH - KLARNA DANIEL DABOCZY FUNDED BY ME VERONICA HEDENMARK VH ASSISTANS AFFÄRSIDÉTÄVLING www.innvatin.su.se/ide Fina priser: 10 000 krnr + gratis kntrsplats

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG SM Handläggare Datum Diarienummer Tomas Odin 2014-04-02 NHO-2014-0116.31 Nämnden för hälsa och omsorg Direktiv för utredning gällande möjligheten att

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun

Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur i Söderhamns Kommun Version 2013-08-30 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om utveckling av infrastruktur Inriktningsmål: Söderhamns

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

Samordnad informationsarkitektur

Samordnad informationsarkitektur Samordnad informationsarkitektur Ett projekt inom CeSam - Sveriges Kommuner och Landsting Finansierat av Vinnova Mats Gahnström,Verksamhetsarkitekt, Västerås stad 2013-02-07 IT styr verksamhetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Version augusti 2008 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Ramavtal Teknikgrupp Verksamhet SVPL Styrgrupp Portalen Styrgrupp Bredband Styrgrupp Ramavtal 1. Regionsammanbindande IT-infrastruktur 2. Kommunikationstjänster (VGR) 3. Fast och

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering att utnyttja som underlag vid nyanskaffning av informationssystem. Ett kompletterande

Läs mer

Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar på återremiss från nämnden den 10 februari 2009

Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar på återremiss från nämnden den 10 februari 2009 Jonas Selander-Lyckeborg Avfall 08-508 465 52 Jonas.selander@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-06-08 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Genomförandebeslut. Svar

Läs mer

Bakgrund. Den nya version av standarden som fastställdes i början av 2015 innebär en anpassning till digital modellering.

Bakgrund. Den nya version av standarden som fastställdes i början av 2015 innebär en anpassning till digital modellering. Prjekt BSAB 2.0 Bakgrund I takt med att digital mdellering av hus ch anläggningar blir allt mer avancerad ökar behvet av gemensam klassifikatin ch beskrivning av bjekt. Behvet ch de ptentiella vinsterna

Läs mer

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering Integratin av klimatanpassning i kmmunal verksamhet ch planering En guide 1 Dr. Christine Wamsler Guide för integratin av klimatanpassning i kmmunal verksamhet ch planering Guidens syfte ch frmat Den här

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Styrelsens förslag till avgift per fastighet (alla har andelstal 1) 1 500 kr. Senast betalningsdag 2011-06-30.

Styrelsens förslag till avgift per fastighet (alla har andelstal 1) 1 500 kr. Senast betalningsdag 2011-06-30. V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 1 1-01- 01- - 2011-12- 31 S I D A 1 ( 19) Styrelsens förslag till avgift per fastighet (alla har andelstal 1) 1 500 kr. Senast betalningsdag 2011-06-30. Denna debiteringslängd

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

IM Yrkesintroduktion Mark och anläggning

IM Yrkesintroduktion Mark och anläggning IM Yrkesintroduktion Mark och anläggning i samarbete med SM Entreprenad AB Börje Nilsson: Arbetshandledare. borje.nilsson@soderkoping.se 0121-184 88, 184 87 IM Yrkesintroduktion Däck och Gummiverkstad

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013 2 Innehållsförteckning INLEDNING..................................................... 3 VISION........................................................ 3

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Hovmantorp

Lokal utvecklingsplan för Hovmantorp www.helasverige.se/krnberg Lkal utvecklingsplan för Hvmantrp 2 UTVECKLINGSPLAN FÖR ETT ATTRAKTIVT HOVMANTORP Bakgrund till utvecklingsplanen EU-prjektet BALTSURD - Twn and Reginal Analyses Framtiden finns

Läs mer

Växjö konserthus 2-4 juni 2008 Integrationskonferens 2008. Migration SFI. Migration, Integration, SFI 2-4 juni. Mottagande av asyl- och flyktingbarn

Växjö konserthus 2-4 juni 2008 Integrationskonferens 2008. Migration SFI. Migration, Integration, SFI 2-4 juni. Mottagande av asyl- och flyktingbarn Växjö knserthus 2-4 juni 2008 Integratinsknferens 2008 Migratin, Integratin, SFI 2-4 juni Migratin Integratin 2 juni SFI Mttagande av asyl- ch flyktingbarn Kulturgrammatik 3 juni I N F O R M A T I O N

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Kartläggning av funktionen ombord på skolfartyget Michael Sars.

Kartläggning av funktionen ombord på skolfartyget Michael Sars. Utfärdat: 22.01.2013 Version:1 Sida 1 av 5 Kartläggning av funktionen ombord på skolfartyget Michael Sars. Syftet med denna enkät är att kartlägga hur det fungerar ombord på skolfartyget Michael Sars som

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bankernas betydelse för nyföretagande i stad ch landsbygd Mikaela Backman Internatinella Handelshögsklan i Jönköping Bakgrund I en perfekt värld skulle alla lönsamma prjekt bli finansierade. Studier visar

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Arkitektrller ch arkitektansvar, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Nu är det februari 2005 ch dags för artikel två av tre m arkitektur, temat för Micrsfts arkitektwebb under första kvartalet

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Roll- och ansvarsfördelning

Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Roll- och ansvarsfördelning Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet Roll- och ansvarsfördelning Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Fokus inköp Att styra inköp för 300 miljoner på Tingsryds kommun

Fokus inköp Att styra inköp för 300 miljoner på Tingsryds kommun Examensarbete Fkus inköp Att styra inköp för 300 miljner på Tingsryds kmmun Författare: Malin Eklund 890823 Crinne Sjöbäck 920122 Handledare: Vernica Svenssn-Ülgen Examinatr: Fredrik Karlssn Termin: VT15

Läs mer

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 1 (6) Projektplan Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1

Läs mer

Villkor for medfinansiering fran PTS

Villkor for medfinansiering fran PTS Datum VSr referens Sida 2012-02-14 Dnr: 12-1026 1(7) Villkr fr medfinansiering fran PTS beslutade den 14 februari 2012. 1. Villkr fr medfinansiering inm ramen fr Landsbygdsprgrammet Fr att fa ta del av

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

VA planering i Bromölla kommun

VA planering i Bromölla kommun VA planering i Bromölla kommun Skåne Blekinge Vattentjänst AB Anders Johnsson In My Mango Tree Anna Grönlund Föreningen Vatten Skånelandsmöte 2016 2016 03 02 Det goda VA samtalet Att VA eller inte VA det

Läs mer

KAA Socioekonomisk kalkyl 2015-03-19

KAA Socioekonomisk kalkyl 2015-03-19 KAA Socioekonomisk kalkyl 2015-03-19 Expertgruppen i socioekonomi Sidan 2 av 7 Sidan 3 av 7 Inledning Informationsansvaret ändras i lagstiftningen den 1 januari 2015 till kommunens aktivitetsansvar. Den

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer