SUNET Inkubator Verksamhetsplan för 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNET Inkubator Verksamhetsplan för 2017"

Transkript

1 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 SUNET Inkubatr Verksamhetsplan för 2017 Referenser [1] Definitiner ATI BI IAM IT IRT IPS Ladk NGFW NyA PaaS REST SWAMID U/H Arbetsgruppen för Teknisk Integratin är ett Natinellt nätverk inm högre utbildning rörande arkitektur ch systemintegratiner Business intelligence, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikatiner, prcesser ch metder för rganisatiner att bättre förstå sin verksamhet ch sin mvärld Identity and Access Management, disciplin sm hanterar elektrniska identiteter ch behörighetsstyrning Internet f Things, är ett nätverk av fysiska enheter t.ex. frdn, byggnader, mätinstrument etc. sm är nätverksanslutna ch gör det möjligt för dessa enheter att samla in ch utbyta data. Incident Respnce Team, funktin sm hanterar säkerhetsht mt en rganisatin Intrusin Preventin System, mnitrerar ch detekterar misstänkta aktiviteter i IT system ch nätinfrastruktur Lärsätes gemensamma system för att hantera studiedkumentatin. Next generatin firewall Inspekterar nät-trafiken djupare än traditinella brandväggar för att hitta kända sårbarheter, virus ch malware. Lärsätesgemensamt antagningssystem Platfrm as a Service, är en typ av mlntjänst sm tillhandahåller en datrplattfrm ch en uppsättning prgramvarusystem sm en tjänst. Representatinal State Transfer, kmmunikatinsmetd sm bygger på Hypertext Transfer Prtcl Swedish Academic Identity Federatin, identitetsfederatin sm mfattar de flesta lärsäten ch övriga myndigheter sm är relaterade till svensk frsknings- ch utbildningssektr. Universitet ch högsklr Intrduktin Umeå universitet har i en överenskmmelse med SUNET åtagit sig uppdraget att driva e- infrastrukturfrågr i svenska högsklan. Det har tidigare gjrts inm verksamheten SWAMI, sm i sin tur startat SWAMID. Från ch med 2013 bytte SWAMI namn till SUNET Inkubatr ch skiljdes rganisatriskt från SWAMID. Samarbete mellan lärsäten spelar en viktig rll i utvecklingen av den svenska högsklan genm att Sid 1 (10)

2 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 detta stödjer samrdning ch utveckling av e-infrastrukturen samt hjälper till att fram dkumenterade rekmmendatiner sm är anpassade till svenska förhållanden. SUNET Inkubatr skall vara en grund för att kunna utveckla ett effektivt samarbete mellan lärsäten. Grunden för SUNET Inkubatr skall ligga i följande: Ge generellt stöd kpplat till samarbete inm e-infrastruktur ch IT. Initiera, rganisera ch driva samarbetsfrum inm viktiga e-infrastrukturmråden. Vara en facilitatr ch stödja lärsätena i dagliga men viktiga frågr inm e-infrastruktur. Hjälpa lärsätena att ta vara på varandras erfarenheter ch därmed ge förutsättningar för att skapa bättre lkala lösningar. Vara en inkubatr när det gäller att utveckla nya idéer ch tankar runt e-infrastruktur i den svenska högsklan. Driva en samsyn ch skapa rekmmendatiner när det gäller e-infrastrukturfrågr. Driva en infrmatins- ch kmmunikatinsverksamhet i viktiga frågr kpplat till e- infrastruktur för svenska lärsäten. Driva kmpetensutveckling genm att samverka i lika internatinella frum ch knferenser. Ersättning för uppdrag inm SUNET Inkubatr är 600 kr per timme. Budget 1. SUNETs föreståndare fastställer budget för Inkubatr i budgetprcessen för SUNET. 2. Inkubatrs styrgrupp, sm består av 2 persner från högsklrna, 2 persner från universiteten ch en persn för SUNET tar fram behv ch förslag på de aktiviteter sm skall genmföras. 3. Dessa förslag kmmuniceras på SUNETs strategidagar. Prcess för att hantera prjektförslag Inkubatr kan driva ett antal fasta prjekt sm är en del av årsplanen. Inkmmande förslag skall planeras löpande ch en ev. mpriritering av pågående prjekt kan ske till förmån för aktiviteter sm anses vara viktiga. Förslag kan skickas till Följande aktiviteter sker under året. Löpande: Kmmunikatin med lika frum ch epstlistr för att uppmana till att prjektförslag kmmer in. Styrgruppen Kallas samma för löpande priritering av inkmna förslag. Planerar löpande in pririterade miniprjekt/tester sm ryms inm budget. Väger löpande pågående prjekt mt inkmna prjekt m det är någt sm skall pririteras högre ch man får pausa ett pågående prjekt. Q1: Start av planerade större prjekt Q2: Kmmunicera/förankra mpririteringar på vårens strategidagar. Sid 2 (10)

3 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Q3: Q4 : Styrgruppen planerar in större prjekt inför ett budgetår samt avsätter en summa för miniprjekt/tester. Förankra större prjekt på höstens strategidagar. Planering av kmmande prjekt Ev. start av prjekt inför nästa år m det ryms i budget. Avslut av planerade prjekt Sammanfattning av 2016 SUNET Inkubatr har under 2016 drivit prjekten Gemensamma integratinsplattfrmar ipaas, Administratin av mbiler ch datrer med Micrsfts verktyg i mlnet samt Stadsplan för lärsäten. Prjekten har jbbat med refererensgrupper med representanter från ett antal lärsäten. Resultaten från prjekten kmmer att presenteras i separata slutrapprter/wikisidr för respektive prjekt se ref. [1]. SUNET Inkubatr har under 2016 frtsatt att driva aktiviteter för Arbetsgruppen för Teknisk Integratin sm består av deltagare från ett antal lärsäten. Samarbetet är nu väl etablerat ch har lyft sektrn när det gäller IT-arkitektur ch integratinsfrågr. ATI Task Frce med representanter från 7 lärsäten jbbar knkret med lika frågr inm mrådet. Under året har gruppen jbbat intensivt med Ladk3 integratiner där mindre arbetsgrupper har jbbar med användningsfall för integratin. Detta användningsfall har används av Ladk3 prjektet för att beskriva hur de åstadkms med befintliga REST tjänster. Andra mråden sm gruppen har jbbat med är erfarenhetsutbyte, säkerhet i arkitektur, integratinskatalg, arkitektur bedömningar, masterdata samt IAM-mrådet. Fyra fysiska möten ch ett antal nline möten har anrdnats kpplat till ATI. Samarbetet med mtsvarande gruppering för universitet i Finland har vidareutvecklats ch ett gemensamt möte kmmer att hålls i slutet av Samarbetet rörande delyment ch Windwsplattfrmen har frtsatt under Två möten kpplade till samarbetet skall genmföras under 2016 med inbjudna experter där även lärsäten delat med sig av sina erfarenheter kpplat till SCCM, Windws 10 ch Mlnet. Ytterligare ett möte med fkus på mlnet ch Azure har genmförts strax före smmaren. Under 2016 har två knferenser arrangerats (i samarbete med Ladkknsrtiet ) under SUNETdagarna i Kristianstad respektive Brås. Aktiviteter ch prjekt 2017 Verksamhetsdelen kan delas upp i basverksamhet ch prjektverksamhet. Basverksamheten består av övergripande ledning, krdinering ch kmmunikatinsverksamhet samt drivande av samarbetsfrum ch samverkan. Samarbetsfrum Sid 3 (10)

4 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Samverkan Prjekt Driva lika typer av samarbete mellan lärsäten samt vara en facilitatr för samarbete ch därmed effektivisera arbetet inm e-infrastruktur. Driva Ladk-Inkubatrdagar i samband med SUNET-dagar. Windwssamarbete: Under 2017 frtsätter Windwssamarbetet sm en del i prjektet samarbetsprjektet Mlnlösningar för U/H. IT-arkitektur ch teknisk integratin: Under 2017 frtsätter samarbetsaktiviteter inm mrådet IT-arkitektur ch teknisk integratin. Detta innebär ett frtsatt samarbete med ATI sm är ett natinellt nätverk för arkitektur ch teknisk integratin. Här pågår ett arbete med att ta fram en samsyn inm arkitekturmrådet samt att arbeta med gemensamma riktlinjer ch rekmmendatiner. Ett antal wrkshps anrdnas. Den interna gruppen ATI Task Frce sm jbbar knkret med lika delar i den gemensamma referensarkitekturen understöds samt integratin med nya Ladk är ett frtsatt fkusmråde. En specifik plan tas fram för ATI men några exempel på aktiviteter listas nedan: Frtsatta leveranser kring integratinsarkitekturen i Ladk3 Säkerhetsarbete inm arkitektur Erfarenhetsutbyte inm aktuella mråden Masterdatahantering Infrmatinsmdeller Frtsatta leveranser kpplat till referensarkitekturen Arkitekturgranskningar på lkala lärsäten Wrkshps inm nätverket kpplat till dkumentatin ch mdeller av lkal arkitektur. Ta fram gemensamma rekmmendatiner att jbba med arkitektur lkalt. Vidareutveckla samarbetet med peers (Finland) SUNET Inkubatr verkar i ett internatinellt sammanhang där utbyte av erfarenheter är nödvändigt för att minska dubbelarbete. Vi är inte ensamma m de prblem ch möjligheter sm finns ch vi bör vara en gd aktör i samarbetet med andra rganisatiner. Exempel på rganisatiner ch nätverk sm SUNET Inkubatr kan verka inm är t.ex. TERENA, Gartner etc. Det kan även handla m nätverk inm arkitekturmrådet sm t.ex. SWEAN, eller knferenser inm arkitekturmrådet sm t.ex. EAC. För windwssamarbetet kan det även handla m knferenser sm t.ex. Micrsft Ignite. Arkitektur för identitet ch behörighet ur ett lärsätesgemensamt perspektiv (IAM) Säkerhet - utökat skydd Platfrm as a Service/Intelligent Clud - Mlnlösningar för U/H Ambitinen är att de prjekt sm genmförs i SUNET Inkubatr skall ha tillgång till en expertgrupp med medlemmar från lika lärsäten inm de mråden sm prjekten verkar. Sid 4 (10)

5 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Nedan beskrivs prjekten för Arkitektur för identitet ch behörighet ur ett lärsätesgemensamt perspektiv (IAM) Sammanfattning Prjektet/utredningen ska utreda hur framtidsvisinerna ser ut kpplat till lärsätenas behv när det gäller gemensam arkitektur runt hantering av elektrniska identiteter ch behörigheter (Identity and Access Management IAM). Hur ser visinen ut ch vilka steg kan genmföras lkalt för att nå detta? Bakgrund Hantering av elektrniska identiteter ch behörigheter är centralt vid alla lärsäten. Hanteringen har växt fram i lika takt vid lika lärsäten, men i takt med att kraven på lärsäten ökar, framför allt vad gäller kstnadseffektivitet ch möjlighet att använda IT-tjänster sm ej driftas vid lärsätet, så ökar behven m samsyn på frågrna kring identitetshantering inm sektrn. Inm samarbetsrganet ATI har ett behv identifierats att inventera ch göra en gemensam kravställning på hur IAM ska kunna kmma att hanteras i ett framtidsperspektiv. Utgångspunkt Tre lika paradigm för IAM inm högre utbildning är identifierade ch definierade av Gartner vilka beskriver helt skilda mönster för hur IAM hanteras vid ett lärsäte. Nedan beskrivs mönstren mycket övergripande. Organisatinscentrisk Den rganisatinscentriska IAM-hanteringen innebär en IAM-hantering där rganisatinen står helt fristående ch där rganisatinen själv äger hela prcessen för att länka e-identiteter samman med aktörer ch de attribut sm kpplas till e-identiteten. Hela förtrendekedjan mellan knsumerande tjänster ch tilldelandet av rättigheterna finns inm rganisatinen. Ett typexempel på denna hantering är den traditinella knytningen där man sköter autentisering ch auktrisatin för en IT-tjänst genm att ansluta den till ett Active Directry ch hantera användarna av IT-tjänsten genm säkerhetsgrupper. Federatinscentrisk Den federatinscentriska IAM-hanteringen handlar m att världen breddas ch att e-identiteterna inte bara hanteras inm en rganisatin. Det innebär att det måste finnas ett förtrende mellan de lika ingående rganisatinerna i federatinen. Att en rganisatin litar på tilldelningen av rättigheter sm kmmer med den hävdade rätten. Det är i SWAMID sm vi har grunden till den federatinscentriska IAM-hanteringen. Det saknas idag samsyn för hur behörighetsstyrning fungerar inm resp lärsäte ch vilka krav sm är rimliga att ställa där. Några basprcesser finns definierade inm ramen för SWAMIDs tillitsramverk men fkus för federatinen är återanvändning av elektrniska identiteter för inlggning. Typexempel på detta mråde är de IT-tjänster sm används genm lika frmer av natinella samarbeten, t ex Adbe Cnnect, Bx ch kmmande versin av Ladk (Ladk3). Antagning.se ch NyA-webben är ckså exempel inm mrådet där vissa delar av NyA-webben även har behörighetsstyrning på detta sätt. Användarcentrisk När e-identiteten sätts i fkus ch rättigheter inte längre tilldelas vid den enskilda rganisatin där e-identiteten ursprungligen hör hemma får vi ett användarcentriskt perspektiv. Tilldelningen flyttas ut ur rganisatinen till den sammanslutning där rganisatinen finns. För användarcentrisk IAM-hantering finns idag ingenting inm lärsätessverige även m SWAMID utgör en stark utgångspunkt. Sm privatpersn kmmer man i kntakt med denna Sid 5 (10)

6 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 paradigm t ex genm knceptet att man använda ett Facebk-knt för inlggning i många IT-tjänster. I detta exempel saknas dck behörighetshanteringen. I dagsläget har de flesta lärsätena tekniska lösningar där fkus varit rganisatinscentriskt. Några få lärsäten har genmfört förändringar där de tekniska lösningarna på ett tydligare sätt har vävt in identitetsfederatiner sm en naturlig del av den tekniska lösningen. Direktiv Det prjektet/utredningen syftar till att göra tydligt är hur en framtida IAM-hantering kan se ut för ett svensk lärsäte. Förändringar kmmer att ske, däremt kanske förändringarna inte kmmer att ske i ett steg utan genm en successiv förändring. Den rganisatinscentriska IAM-hanteringen har byggts upp baserat på krav där vi hanterar IT inm rganisatinen, mycket av IT kmmer att både på krt ch medellångt perspektiv att ske inm rganisatinerna, men hur ser det ut på lång sikt? Hur kan vi redan nu börja planera ch skapa en IAM-hantering sm är kmpatibel med ett användarcentriskt paradigm för IAM ch hur kan de lika paradigmen kpplas samman? Lärsätena kmmer inm några år möta höjda krav på hanteringen av persnuppgifter sm ckså tydligt påverkar mrådet identitetshantering. De frågeställningar sm prjektet/utredningen tar sin utgångspunkt i är: Tre paradigm för IAM. Vilka delar ur resp. paradigm tillför mest för högsklesektrn? Vilka är de grundläggande gemensamma behven kpplat till identiteter ch behörigheter? Hur ser e-identiteters livscykel ut i ett framtidsperspektiv? Hur ser prcessen ut för tilldelning av åtkmst till IT-resurser? Hur ser en målarkitektur ut ch vilka transitinsarkitekturer finns? Mål Huvudmålet med prjektet/utredningen är att ta fram en visin för en lärsätesgemensam syn på arkitekturen runt IAM-hantering dvs. identiteter ch behörigheter. Detta blir ett stöd för hur utvecklingen skall drivas framåt inm respektive lärsäten ch vilka gemensamma delar sm är nödvändiga. Utredningen kmmer att leverera följande leverabler Sammanställning av de prcesser sm bör finnas dkumenterade vid resp lärsäte samt exempel på implementatiner av prcesserna. Dessa prcesser inkluderar både de prcesserna sm krävs för att uppfylla SWAMIDs tillitsramverk ch övriga prcesserna anknutna till identitetshanteringen ch innefattar bl a Livscykelhantering av knt för lika kategrier av användare (anställda, studenter, övriga verksamma) Identifieringsmetder (hur säkerställer vi att individen är den den utger sig för att vara) Sammanställning av vilken ingående funktinalitet sm är naturlig att implementera inm ramen för identitets- ch behörighetshanteringen vid resp lärsäte. Sammanställning ska ckså tydliggöra vilka behv resp funktinalitet förväntas möta Sammanställning av vilken funktinalitet sm är naturlig att implementera via gemensamma IT-tjänster för högsklesektr i Sverige inm ramen för SWAMID ch vilka behv denna funktinalitet förväntas möta. Sammanställning av högsklesektrns krav på Svensk e-legitimatin ch vilket förhållande högsklesektrn kmmer att ha till eidas för tydlig kanalisatin via SWAMID Dkumenterade prcesser för hur behörighetsstyrning bör fungera inm resp. lärsäte ch hur behörighetstilldelning för användare utanför lärsätet bör fungera Sid 6 (10)

7 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Sammantaget innebär detta att utredningen kmmer att leverera en gemensam visin för identitetsch behörighetshantering, både för lkalt för resp. lärsäte ch gemensamt för högsklesektrn genm samarbetet via SWAMID. Utredningen kmmer ckså leverera en generell plan sm kan användas för resp. lärsäte att hitta lämpliga att ta sig till visinen. Organisatin En prjektledare utses sm ansvarar för att ta fram en prjektplan ch att strukturera upp arbetet. En referensgrupp skapas sm ger input till prjektet. Utredningen bör få en bred samsyn kring frågeställningarna ch representanter för följande intressenter bör finnas sm aktiva deltagare: Lärsätesrepresentanter SWAMID UHR Säkerhet - utökat skydd Sammanfattning Prjekt utreder möjligheten till att öka skyddet på lärsäten genm att använda sig av Nästa generatins brandväggar (Next Generatin FireWall) ch System för intrångsskydd (Intrusin Preventin System). Bakgrund Säkerhetsfrågr inm IT-mrådet har blivit allt viktigare för svenska lärsäten då dataintrången ökar kraftigt. Idag ser vi betydligt mer av sfistikerade attacker ch avancerade ht mt våra infrmatinstillgångar vilket i sin tur gör det svårt eller möjligt att hantera detta med traditinell teknik. Idag finns det ett starkt behv av sfistikerade ch autmatiserade tekniska lösningar för att möta hten. Kstnaden för traditinella metder att bemöta dessa ht är kraftigt ökande vilket är ett starkt incitament för att ett bättre stöd måste implementeras. Direktiv Prjektet utreder två delar inm säkerhetsmrådet d.v.s. Nästa generatins brandväggar samt System för intrångsskydd. Allmäna frågeställningar Vad sparar vi budgetmässigt på att införa vanstående lösningar? Vilka aktuella prdukter finns på marknaden sm kan vara lämpliga att använda? Hur ser prdukternas uppdateringar ut? Det krävs att prdukterna får sin infrmatin m skadlig kd ch säkerhetsht från de flesta tidszner för att fungera tillfredställande. Nästa generatin brandväggar Vad ger nästa generatins brandväggar för effektivitets vinster? Att börja i liten skala ch sedan expandera, vad ska man tänka på ch ta i hänsyn vid ett sådant införande? Redundans? Kmpabilitet mt nätinfrastruktur? Inm vilka mråden ser man administrativa vinster? Ökning av administrativa/löpande kstnader? Sid 7 (10)

8 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Administratinsgränssnitt ch behörighetsnivåer (Nät, IRT, Supprt) System för intrångsskydd Äldre IPS krävde mycket administratin ch underhåll, hur ser det ut idag? Hur kan man kppla ISP funktiner mt befintlig infrastruktur (övervakning, lggning mm.) Hur ser ett rekmmenderat införande ut? Redundans? Mål Huvudmålet med prjektet är att ta fram rekmmendatiner kring Nästa generatins brandväggar samt System för intrångsskydd. Här är det viktigt att prjektet kan visa på de vinster ch extra kstnader det medför att implementera någn av dessa lösningar. Prjektet skall även visa på skillnaden ch likheter mellan dessa tekniska lösningar. Prjektet utvärderar lika prdukter sm implementerar de lika teknisk lösningarna ch gör en jämförelse ch rekmmendatin kpplat till dm lika prdukterna. Organisatin Prjektledare utses sm ansvarar för att ta fram en prjektplan. En referensgrupp skapas sm kan ge input till prjektet. Platfrm as a Service/Intelligent Clud - Mlnlösningar för U/H Sammanfattning Prjektet samrdnar erfarenhetsutbyte mellan lärsäten inm mrådet mlnbaserade lösningar samt tittar djupare på för U/H intressanta lösningar sm erbjuds genm Plattfrm as a service (PaaS) från de tre stra leverantörerna Micrsft, Amazn ch Ggle. Hybridlösningar ch Intelligent Clud bl.a. kpplat till frskningsstöd ligger i fkus. Bakgrund Många lärsäten tittar i dag på lika möjliga mlnlösningar ch det finns lösningar från flera lärsäten sm är driftsatta i Micrsft Azure. Micrsft ch andra mlnleverantörer levererar många PaaS tjänster sm är intressanta för U/H. Hybridscenarin d.v.s. lkala tekniklösningar sm integreras med PaaS lösningar i mlnet blir allt mer intressanta eftersm många kmmer att leva med lkala lösningen inm överskådlig tid. Genm ett hybridsenari så kan lkala lösningar effektiviseras samt det underlättar en senare övergång till en mlnlösning. Inm Identity Management - IdM mrådet så kan ett exempel på hybridscenari vara användandet av Micrsft Azure AD Cnnect sm möjliggör ett lkalt AD men ger ändå tillgång till att utnyttja kraftfulla funktiner i Azure AD sm MultiFactr Authenticatin MFA, Advanced Threath Prtectn etc. Förutm IdM mrådet så finns en mängd andra intressanta PaaS tjänster för att hantera t.ex. cachning, prcess autmatin, ntifikatiner, köer, ServiceBus, Service Fabrics, IT, BI, Machine Learning, Data Lakes, Recvery ch mycket mer. I detta finns delar sm är speciellt intressanta kpplat till frskningsstöd sm t.ex. BI ch Machine Learning etc. Sid 8 (10)

9 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Direktiv Prjektet skall visa på de möjligheter sm lika typer av PaaS ger samt främja erfarenhetsutbyte inm mrådet mellan lärsäten. Prjektets referensgrupp riktar in prjektet på de delar sm är mest intressanta ur ett U/H perspektiv. Prjektet berör även lösningar sm är intressanta ur ett frskarstödsperspektiv t.ex. BI ch Machine Learning (kan bl.a. användas för lika typer av adaptiva system). Prjektet inventerar även de befintliga lösningar sm finns inm U/H ch jbbar med webinarier, enkäter ch intervjuer för att sprida infrmatin samt för att främja erfarenhetsutbyte. Mål Huvudmålet med prjektet är att främja erfarenhetsutbyte inm U/H inm mrådet mlntjänster/paas ch visa på möjliga lösningar ch effektiviseringar sm kan göras genm att utnyttja denna typen av tjänster. Vidare skall prjektet peka på för U/H intressanta PaaS tjänster ch hur dessa kan användas ur ett lärsäterperspektiv. Tjänster för frskningsstöd är av speciellt intresse. Organisatin Prjektledare utses sm ansvarar för att ta fram en prjektplan. En referensgrupp skapas sm kan ge input till prjektet vilka delar sm är mest intressantast att utreda. Budget Område Aktiviteter Budget (kr) Ledning, kmmunikatin ch infrmatin. Övergripande prjektledning ch krdinering, hantering av prjektförslag, uppstart av prjekt, resurssättning, Inkubatr presentatiner, Ladk- Inkubatrdagar, krdinering wrkshps etc. Budget för resr etc. inkl. viss reserv för prjekten Windws samarbete (säkerhet, deplyment, etc). Samarbetet blir detta år en del av prjektet Mlnlösningar för U/H. Budget för eventuella aktiviteter tas från prjektbudgeten. Samarbetsfrum Arkitektur ch Teknisk Integratin Budget till gemensamma möten ch föreläsare. Budget för vidare arbete inm ATI Task Frce sm fördelas på 7 inblandade lärsäten. Under året genmförs ett antal pririterade aktiviteter sm ryms inm budget Samverkan Div. frum ch knferenser Oplanerade prjekt ch tester Sid 9 (10)

10 SUNET Inkubatr - Verksamhetsplan 2017 Arkitektur för identitet ch behörighet ur ett lärsätesgemensamt perspektiv (IAM) Se prjektbeskrivning Säkerhet - utökat skydd Se prjektbeskrivning Mlnlösningar för U/H Se prjektbeskrivning. En minimal versin av prjektet utförs då budgeten är begränsad. Fkus på infrmatinsspridning ch erfarenhetsutbyte mellan lärsäten Summa Fakturering till SUNET sker kvartalsvis. Sid 10 (10)

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! SUNETInkubatr0Verksamhetsplan2016 Inkubatr SUNET&Inkubatr& &Verksamhetsplan&för&2016 Referenser& [1] https://prtal.nrdu.net/display/inkubatr/prjekt [2] https://prtal.nrdu.net/display/inkubatr/windws+10+ch+mlnet

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

E-arkiv - förstudierapport

E-arkiv - förstudierapport Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-03 KFN 2015.0126 Handläggare - förstudierapprt Sammanfattning Det har gått frt. Bara under de senaste 10 åren har infrmatin ch hur vi ser på ch förhåller ss till infrmatin

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg Digitalisering inm vård, stöd ch msrg En förstudie avseende behv av digitalt verktyg för uppföljning, utveckling ch styrning av scialtjänstens digitalisering Maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer