Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik Rune Körnefors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik. 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu."

Transkript

1 Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp Gränssni)ets sy-e Rune Körnefors Medieteknik Rune Körnefors

2 Områden Utvecklingsprocess Roller Användargränssni) Översikt av prototyper och användartest Målgruppsanalys (User Research) Olika metoder Intervjuer Användarmodell persona "Pa)erns" Behavioral Pa)erns Design Pa)erns 2 Bilder från freedigitalphotos.net

3 Li7eratur Tidwell, J. (2011). Designing Interfaces, 2nd edikon, O Reilly kap. 1. What Users Do Målgruppsanalys Design pa)erns (mönster, typexempel, goda föredömen, ) Behavioral pa)erns ( beteendemönster ) U.S. Department of Health & Human Services (2006). The Research- Based Web Design & Usability Guidelines, Enlarged/Expanded edikon. Washington: U.S. Government Princng Office. [www.usability.gov] User Research Methods h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/user- research/index.html Intervjuer» h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/contextual- interview.html» h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/focus- groups.html» h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/individual- interviews.html Personas» h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/personas.html Användartest (usability test)» h)p://www.usability.gov/how- to- and- tools/methods/usability- tescng.html 3

4 Utvecklingsprocess Idé Design Test Produkcon Underhåll Lansering, publicering Jmf. Garre7s modell Garre), J. J. (2011) The Elements of User Experience, 2nd edikon, New Riders 4

5 Human- oriented design Förstå användares önskemål, behov, mocvering och omgivning Förstå möjligheter, begränsningar och krav ucfrån verksamhet, område och teknik Ucfrån de)a skapa en design av form, innehåll och beteende, så a) produkten blir användbar, önskvärd, ekonomisk och teknisk möjlig Form Grafisk design Behavior Interakconsdesign Content Informacons- arkitektur Målinriktad design (Goal- Directed Design) Användarcentrerad design (User- Centered Design) - hänsyn tas Kll användares mål, behov och mokv 5

6 Personer som bidrar med och/eller lägger in innehåll Roller, olika intressenter "stakeholders" Beställare Informaconsägare System (program, webb applikacon, ) Målgrupp Olika grupper av användare Utvecklare Producenter Infrastruktur Underhåll - - Primära, sekundära användare Direkta, indirekta användare 6

7 Olika typer av program: - Desktop applicacon - Mobile applicacon - Help applicacon - Web Applicacon - Olika användning: - Upptar användarens huvudsakliga uppmärksamhet - Bakgrundsprogram - Tillfällig användning - Användare Användare har olika kunskap om programmet, webbplatsen, gränssni)et Beginners! Intermediates! Experts! Utveckla primärt för den största gruppen (intermediate users) Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. (2007) About Face 3: The EssenKals of InteracKon Design, Wiley Publishing, Inc. 7

8 Användarnas mål Upplevelsemål Hur man vill känna T.ex. ha kul, säker, effekcv, Slutmål Mocv cll a) usöra uppgi-er (cll a) använda programmet) T.ex. lära sig något, beställa en produkt, kontakta någon, Mål i livet Varför man vill uppnå slutmålen T.ex. karriär, högre lön, mer cd cll annat, 8

9 Andra mål Kunders mål Varför man skaffar en produkt, väljer webbplats, etc. T.ex. IT- chef köper/väljer produkter Verksamhetsmål (business, organizaconal goals) Vad man vill uppnå T.ex. ökad marknad, bä)re kundkontakt, effekcvare administracon, Tekniska mål (behov/krav) Krav på teknik för a) stödja användarmål och verksamhetsmål T.ex. fungera i olika webbläsare, responsiv, cllgänglighet, Se Kll a7 främst möta användarnas mål 9

10 Användargränssni7 User interface = Användargränssni) Människa- dator- interakcon Human Computer Interaccon (HCI) Computer Human Interaccon (CHI) Gränssni) mellan människan (användaren) och Användare Dator Program InformaKon Webbplats Människor OrganisaKon 10

11 Olika test Concept tescng Testa idéer, stämmer projektets mål med målgruppens behov? Prototyping Olika delar av systemet utvecklas och testas, o-a genom användartest Peer review / Expert review Kollegor (eller experter inom webbdesign eller interakconsdesign) ger synpunkter Usability test Test av användbarhet, kan användarna usöra sina uppgi-er? Field trial Test i användarnas naturliga miljö och med verkliga uppgi-er Acceptance test Slu)est för a) visa a) kravspecifikaconen är uppfylld. Godkänns av uppdragsgivaren. 11

12 Prototyper Prototyp Utkast eller enkel variant av systemet (programmet eller webbplatsen) Sy-e Testa olika alternacv Skapa en gemensam syn på systemet i utvecklingsteamet Usöra test med användare, t.ex. test av struktur/navigering, layout, vokabulär, Olika former av prototyper Pappersprototyp Skärmbilder i datorn Struktur, layout i t.ex. UXPin Struktur, layout i HTML och CSS (eller den teknik som systemet ska utvecklas i) 12

13 Olika sorters prototyper Requirements animacon Möjliga krav demonstreras i en prototyp Rapid prototyping Enkel implementering av en specifik del av systemet. Sy-et är a) testa prototypen mot användare och utvärdera testet. Prototypen slängs sedan bort. Incremental prototyping Systemet konstrueras inkrementellt, en del i taget. Passar för stora system som kan brytas ner i flera mer eller mindre självständiga delar. Evoluconary prototyping Prototypen utvärderas. Däre-er bygger man vidare för a) få fram en ny och bä)re prototyp, clls man cll slut har det färdiga systemet. 13

14 Tekniker för prototyper Low- fidelity prototype Billigare implementering än den slutliga versionen, t.ex. - pappersprototyp - skärmbilder i Powerpoint, Photoshop, etc. Verccal Innehåller funkconer på både hög och låg nivå för en begränsad del av systemet Horizontal Innehåller alla funkconer på hög nivå, men saknar detaljer High- fidelity prototype Hög kvalitet som demonstrerar upplevelsen, t.ex. - en video som visar hur det färdiga systemet kommer a) fungera - webbsidor med komple) funkconalitet (fast kanske sämre prestanda) 14

15 Användartest Användartest är ej test av användare, utan med användare! Användartest Test av användbarhet User teskng Usability teskng Test med användare Testa om målgruppen kan uppfylla sina mål, om behoven cllgodoses Testa anpassning cll målgruppen Rä) vokabulär, arbetssä), förståelse, etc. Testa upplevelse Upptäcka problem med ovanstående Utvärdering (test) som ej usörs av användare Är projektets mål uppfyllda? Validering mot kravspecifikaconen Teknisk kontroll Koden korrekt, funkar alla länkar, anpassning cll olika skärmstorlekar, näthascghet, etc. 15

16 KvalitaKv undersökning Olika akcviteter: Marknadsanalys Intervju med intressenter Intervju med ämnesexperter Intervju med användare och kunder Fältstudie av användare, observaconer (etnografisk metod) "Li)eraturstudie" (li)eratur i produktens domän) Utvärdering av konkurrerande eller liknande produkter 16

17 Intervju Fältstudie, observacon, contextual interview Studera hur användarna arbetar i sin naturliga miljö Ge inte testpersonerna någon uppgi-, utan observera och ställ frågor Kan observera typ av uppgi-er, problem, teknik, Fokusgrupp Intervju/diskussion med flera personer samcdigt Kan få fram atyder, önskemål, förväntningar, Individuella intervjuer Usörs med en enskild person face- to- face, via telefon, chat, Ger en djupare förståelse av den enskilde individens mål, beteende, Vem, varför, vad, hur, när? 17

18 Intervju med olika intressenter och ämnesexperter Bilder från EU- projektet Virtuella glasakademin,

19 Intervju med användare och observakon (fältstudie) 19

20 Rundvandring ( fältstudie) 20

21 Målgruppsanalys Fältstudie Intervjuer Analys av liknande produkter Resultat: En uppsä)ning beteendemönster med associerade mål Personas användarmodeller Scenarios, case studies Avvägning mellan användarnas, verksamhetens och teknikens krav Resultat: En kravlista på vilka behov produkten ska fylla 21

22 Personas Användarmodell Användarmodell för a) representera användarnas beteende tankar, a)ytyder förmågor önskemål mål och mocv Åke 67 år, tre barn och sju barnbarn Tidigare kund Bor i andra änden av stan, men tycker a) Gretas blommor har bra kvalitét och trevlig personal. Köper blommor c:a en gång i månaden. Lite fler cll helger. Har cdigare arbetat på kontor och har vana av a) arbeta med Word och Excel. Brukar också gå ut på nätet och söka e-er sådant som han vill veta mer om. Vill gärna c)a på webben och få inspiracon, innan han går cll bucken och handlar. Personas är e) hjälpmedel för a): avgöra vad produkten ska göra och hur den ska bete sig kommunicera med intressenter, utvecklare och designers skapa samförstånd och engagemang testa designval och mäta effekcvitet Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. (2007) About Face 3: The EssenKals of InteracKon Design, Wiley Publishing, Inc. 22

23 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" Utgå från observerat beteende Fokusera på följande typer av variabler: AkKviteter Vad användaren gör Agtyder Vad användaren tycker om teknik och produktens område Förmågor Utbildning, inlärningsförmåga MoKv Varför användaren är engagerad i produktens område Skicklighet Användarens kapacitet vad det gäller teknik och produktens område 23

24 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" Varje intervjuobjekt placeras ut på en skala för varje variabel T.ex. Internetvana! liten" 1" Besöker biblioteket! aldrig" 2" 4" 5" 1" 3" 5" stor" 3" 2" 6" 4" 6" ofta" 24

25 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" Leta e-er klungor med samma intervjuobjekt Befinner de sig i samma klunga i flera variabler (6-8) representerar de e) signifikant beteendemönster T.ex. intervjuobjekt 2 och 4 i föregående bild De)a beteendemönster blir en bas cll en persona 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" 25

26 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" Ta fram detaljer för varje signifikant beteendemönster ucfrån data insamlad i intervjuer och observaconer Sammanställ mål ucfrån varje personas beteende, dvs "syntecsera" mål som skulle leda cll de)a beteende Målen är slutmål och ska relatera cll produkten som ska designas 3-5 mål Beskriv mål och karaktärsdrag i punksorm 26

27 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" Jämför resultatet från steg 2 med resultatet från steg 4, dvs intervjuobjektens utplacering på variablerna med uppsä)ningen av personas 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" 27

28 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" Skriv om punktlistan med karaktärsdrag cll en berä)ande text för varje persona Berä)elsen ska ge u)ryck för atyder, behov och problem Redogör kort för jobb och livsscl och beskriv sedan "en dag i livet" Komple)era med namn och foto 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" 28

29 Personas Användarmodell 1. Identifiera variabler för beteenden" 2. Fördela intervjuobjekten till variablerna" 3. Identifiera signifikanta beteendemösnter" 4. Utforma karaktärsdrag och relevanta mål" 5. Kontrollera redundans och fullständighet" 6. Utöka beskrivningen av kännetecken och beteenden" 7. Utse persona-typer" Prioritera de olika personas Olika typer av personas Primär persona (endast en) Sekundär persona (ej fler än 3-4, men ej nödvändig) Komple)erande persona Kundpersona Betjänad persona Negacv persona Fokusera designen av gränssni7et på den primära personan 29

30 "Pa7erns" Beahavioral Pa)ern Beteendemönster Design Pa)ern Mönster, typexempel, goda föredömen, "best praccce", Tidwell, J. (2011) Designing Interfaces, 2nd edikon, O Reilly 30

31 Exempel från boken Behavioral Pa)erns Safe Exploracon Instant Gracficacon Sacsficing Changes in Midstream Deferred Choices Incremental Construccon Habituacon Microbreaks Spacal Memory Prospeccve Memory Streamlined Repeccon Keyboard Only Other People s Advice Personal Recommendacon Inte rädd för a) prova och se vad som händer Vill snabbt se resultat posicv feedback Chansar på det som verkar cllräckligt bra Användarens mål ändras cllfälligt Skjuta upp det som inte är nödvändigt cll e) senare cllfälle Lite i taget, i olika delar Det som funkar i andra program, borde också fungera här Har en kort stund över och vill göra något Kommer ihåg var det finns, men inte vad det heter Planerar för a) göra något vid e) senare cllfälle Vill skapa en "mall" för sådant som ska upprepas Gör all input via tangentbordet Vad har andra gjort i samma situacon? Dela med andra och kolla vad kompisarna gjorde Tidwell, J. (2011) Designing Interfaces, 2nd edikon, O Reilly 31

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Missad övning 5? Kontakta mig på peter.borjesson@ait.gu.se för att få en kompletteringsuppgift.

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Responsive web design

Responsive web design IT 12 069 Examensarbete 30 hp December 2012 Responsive web design En studie i hur designkonceptet påverkar användbarheten hos en webbplats Sara Ingmar Institutionen för informationsteknologi Department

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Integrerade hjälpfunktioner

Integrerade hjälpfunktioner Integrerade hjälpfunktioner En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd Kandidatuppsats i interaktionsdesign

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta

Läs mer