20 Internationella uppgifter om livsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Internationella uppgifter om livsmedel"

Transkript

1 331 I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas uppgifter om mervärdesskatter i EUländerna. Sammanfattning Konsumtion Priser och prisutveckling på livsmedel är en fråga av hög rang i den livsmedelspolitiska debatten i olika länder. I tabell 20.1 visas livsmedelsutgifternas andel av den samlade privata konsumtionen i olika länder inom EU och vissa andra länder år Tabellen visar att länder som t.ex. Estland, Polen, Lettland och Slovakien har betydligt högre livsmedelsandelar än övriga EU-länder. För Luxemburg, Storbritannien, Österrike och Tyskland var livsmedelsutgifternas andel av den samlade privata konsumtionen lägst inom EU. För Sverige består 12,3 % av den individuella privata konsumtionen av livsmedelskonsumtion, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet, 12,9 %. Bulgarien, Ungern och Lettland har i kvantitativa termer den lägsta konsumtionen av livsmedel inom EU räknat per invånare. Grekland, Luxemburg och Italien har den högsta konsumtionsutgiften per invånare. Sverige har 6 % högre konsumtion av livsmedel per invånare än genomsnittet för EU (tabell 20.2 och figur 20A). Prisnivåer Livsmedelspriserna 2010 var 15 % högre i Sverige än inom EU. Av de nordiska länderna hade Finland och Island de lägsta priserna på livsmedel. Största skillnaderna mellan de svenska priserna och EU:s var för alkoholhaltiga drycker, där Sverige låg 50 % över EU. Av de nordiska länderna var det lägst priser på alkoholhaltiga drycker i Danmark (tabell 20.3). Prisnivån för total privatkonsumtion i Sverige var 23 % högre än genomsnittet för OECDländerna. Prisskillnaden var dock betydligt större år 1990, då den var 42 %. De senaste åren har prisnivån leget omkring 20 % högre i Sverige (tabell 20.4). Prisutveckling Mellan 2010 och 2011 har livsmedelspriserna i Sverige stigit med 1,5 %. I genomsnitt för EU har livsmedelspriserna stigit med 3,9 % under samma period. Bland de redovisade länderna har Lettland och Estland haft de kraftigaste ökningarna av livsmedelspriserna, båda med 12,2 %. Prisutvecklingen totalt enligt HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) har i Sverige varit lägre än inom EU som helhet, 1,5 % jämfört med 3,5 % för EU mellan 2010 och 2011 (tabell 20.5 och figur 20B). Mervärdesskatter Sverige har tillsammans med Danmark den näst högsta basskattesatsen för moms inom EU, 25 %. Bara Ungerns basskattesats, 27 %, ligger högre. Lägst basskattesats har Cypern och Luxemburg med 15 %. Momsen på livsmedel kan variera i olika länder efter vilken typ av livsmedel det rör sig om. I Sverige är momsen på livsmedel 12 %. Många länder inom EU har högre moms på alkoholhaltiga drycker än på övriga livsmedel. Nästan genomgående ligger den på basskattesatsens nivå, dvs. för Sveriges del på 25 % (tabell 20.6).

2 332 Om statistiken Allmänt Paritetstal för köpkraft För att jämföra den ekonomiska aktivitetsnivån i olika länder används vanligen något mått som baseras på bruttonationalprodukten per capita. Detta mått räknas sedan om till en gemensam valuta för att möjligöra reella jämförelser. Kraftiga svängningar i valutakurser gör dock att en direkt omräkning utifrån kurserna på olika valutor inte speglar faktiska förändringar i köpkraft och ekonomisk aktivitetsnivå inom enskilda länder. I syfte att åstadkomma ett mer rättvisande mått på köpkraften i olika länder genomför bl.a. OECD och Eurostat beräkningar av paritetstal för köpkraft (Purchasing Power Parities, PPP). En köpkraftsparitet mellan två valutor definieras som kvoten mellan de belopp som i respektive land behövs för att köpa samma mängd varor och tjänster i de båda länderna. PPP kan beräknas för enskilda varor, varugrupper och större aggregat av poster, t.ex. BNP. Två olika metoder Köpkraftspariteterna redovisas genomgående enligt två olika grupperingar. Den ena är den som tillämpas i FN:s system för nationalräkenskaper (SNA, System of National Accounts). Den andra tillämpas i FN:s projekt för internationella jämförelser (ICP, International Comparison Project). Metoderna skiljer sig åt främst vad beträffar behandlingen av offentlig konsumtion. I ICP-klassifikationen har den offentliga sektorns utgifter för sådana tjänster som hushållen konsumerar individuellt dragits av från offentlig konsumtion och lagts till hushållens individuella konsumtion. I det följande sker redovisning både utifrån ICP- och SNAklassifikationen. Den förra lämpar sig bäst vid jämförelser av hushållens totala förbrukning medan den senare skall användas då man vill jämföra vad hushållen köpt. Köpkraftsparitetsundersökningar Köpkraftsparitetsundersökningarnas kvalitet bestäms till stor del av de internationella specifikationerna och metodlösningarna. Av stor vikt är att uppnå och vidmakthålla en enhetlig tillämpning av de lösningar som valts. Undersökningarna anses i de här avseendena numera vara tämligen väl etablerade. För volymindexberäkningarna anses den allvarligaste felkällan vara brister i jämförbarhet mellan nationalräkenskapernas klassificeringar i olika länder. För prisjämförelser är huvudproblemet att jämförbarheten påverkas av olikheter i varusortiment, t.ex. kvalitetsolikheter. Skillnader i de jämförda produkternas representativitet för konsumtionen i respektive land kan likaså verka snedvridande på resultaten. Vid jämförelser för små produktgrupper kan också urvalsfelen vara besvärande. Sammanfattningsvis ger beräkningar av köpkraftspariteter möjligheter att jämföra olika länder i första hand vad avser konsumtion och prisnivåer. Konsumtion I tabell 20.2 visas konsumtionsvolymer per invånare i olika länder där genomsnittet för EU- 27 är jämförelsegrunden (EU-27=100). Eftersom jämförelsen baseras på reala värden där prisskillnader mellan länder eliminerats uttrycker indextalen enbart skillnader i konsumerade kvantiteter. Avvikelserna från 100 anger hur mycket mindre eller större i procent som konsumtionen av en viss livsmedelsprodukt är i ett visst land jämfört med EU-27. Prisnivåer Prisnivåindex definieras som kvoten mellan paritetstalet och växelkursen. Relationen köpkraftsparitet /växelkurs ger uttryck för hur dyrt/ billigt ett land är i förhållande till ett annat land. Om t.ex. en chokladkaka i Norge kostar 10 norska kronor och motsvarande kaka i Sverige 15 svenska kronor blir köpkraftspariteten 15/ 10=1,5. Om vi på ett växlingskontor får betala säg 130 svenska kronor för 100 norska kan växelpariteten uttryckas som 130/100=1,3. Vi får alltså betala mer för chokladkakan i Sverige än vad som är motiverat med tanke på växelkursen. Prisnivåindex blir 1,5/1,3 *100=115, dvs.

3 333 chokladkakan är 15 % dyrare i Sverige än i Norge. I tabell 20.3 anges med indextal hur mycket priserna på olika livsmedel avvek från EU-27:s i olika länder år Som komplement till redovisningen av prisnivåerna i tabell 20.3 visas i tabell 20.4 prisnivåindex för olika länder inom OECD från 1990 till Prisutveckling Med 2005 som basår beräknas i Sverige, liksom i övriga europeiska länder, ett Harmoniserat Index för Konsumentpriser (HIKP). Detta index beräknas enligt gemensamma regler och är därför jämförbart mellan länder. Konsumentprisindex (KPI) beräknas och publiceras parallellt med HIKP. HIKP utgör målvariabel för Europeiska centralbankens (ECB:s) penningpolitik avseende euro-valutan. HIKP ligger även till grund för utvärdering enligt det s.k. konvergenskravet på prisstabilitet vid inträde i den europeiska monetära unionen (EMU). I tabell 20.5 jämförs den allmänna konsumentprisutvecklingen och prisutvecklingen för livsmedel enligt HIKP för EU-länderna och vissa andra länder. Annan publicering Eurostat redovisade varje år partitetstalsberäkningarna i en särskild rapport, senast i Purchasing power parities and related economic indicators Results for 1998 Eurostat, 2000 Edition. Resultat har sedan dess endast publicerats elektroniskt. Tabellerna baseras därför på uppgifter hämtade från Eurostats databas. Uppgifterna i tabell 20.3 kan även hämtas från SCB:s databas som är tillgänglig på SCB:s webbplats under Priser och konsumtion. Uppgifterna i tabell 20.4 har hämtats via personligt meddelande från OECD. Uppgifterna i tabell 20.5 hämtas från Eurostats databas. Uppgifter om mervärdesskatter i olika länder (tabell 20.6) redovisas varje år av EU-kommissionen i en särskild promemoria, senast i VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 1st January Här påpekas att den är baserad på uppgifter som lämnats av medlemsländerna och att kommissionen inte kan garantera för riktigheten i uppgifterna.

4 334 Figur 20A Prisnivåindex 1 för total privat konsumtion samt för olika livsmedel 2010 för EU-länderna och vissa andra länder (EU-27=100) Comparative price levels for total private consumption for different foodstuffs for EU-countries and some other countries Grekland... Luxemburg... Italien... Frankrike... Norge... Schweiz... Spanien... Belgien... Portugal... Finland... Litauen... Nederländerna... Sverige... Island... Cypern... EU Malta... Österrike... Danmark... Makedonien... Tyskland... Slovenien... Polen... Slovakien... Turkiet... Rumänien... Storbritannien... Estland... Irland... Kroatien... Tjeckien... Lettland... Ungern... Livsmedel och alkoholfria drycker Bulgarien Index

5 335 Figur 20A (forts) Luxemburg... Norge... Schweiz... Storbritannien... Tyskland... Nederländerna... Österrike... Sverige... Danmark... Frankrike... Finland... Belgien... Island... Cypern... Irland... Italien... Grekland... EU Spanien... Portugal... Malta... Slovenien... Slovakien... Tjeckien... Polen... Litauen... Ungern... Estland... Kroatien... Turkiet... Lettland... Rumänien... Bulgarien... Makedonien... Privat konsumtion Index

6 336 Figur 20B Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2011 för EU-länderna och vissa andra länder (2005=100) Harmonized Index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and some other countrys Turkiet... Island... Lettland... Ungern... Litauen... Bulgarien... Estland... Storbritannien... Rumänien... Malta... Cypern... Slovenien... Polen... Kroatien... Danmark... Belgien... EU Österrike... Slovakien... Finland... Luxemburg... Grekland... Tjeckien... Sverige... Italien... Spanien... Tyskland... Norge... Nederländerna... Frankrike... Portugal... Irland... Schweiz... Makedonien ) Inga redovisade siffror. Livsmedel och alkoholfria drycker Index

7 337 Figur 20B (forts) Turkiet... Island... Lettland... Rumänien... Bulgarien... Ungern... Litauen... Estland... Grekland... Polen... Storbritannien... Kroatien... Slovenien... Luxemburg... Slovakien... Spanien... Treckien... Cypern... EU Malta... Finland... Belgien... Danmark... Italien... Österrike... Norge... Portugal... Sverige... Frankrike... Tyskland... Nederländerna... Irland... Schweiz... Makedonien 1 Totalindex Index

8 338 Tabell 20.1 Fördelning av hushållens individuella privata konsumtion i nominella värden för EU-länderna och vissa andra länder , procent Distribution of the individual private consumption by households at nominal values for EU-countries and some other countries ICP-klassificering Land Livs- Bekläd- Bostad, Övrigt Total indi- Andel medel nads- vatten, viduell pri- av och artiklar bränsle, vat kon- BNP, alkoholfria och skor elström sumtion % drycker Sverige 12,3 4,9 27,0 55, ,8 Belgien 13,8 5,0 24,0 57, ,4 Bulgarien ,8 Cypern 12,4 5,0 4,0 78, ,3 Danmark 11,2 4,4 29,8 54, ,3 Estland 19,8 5,0 22,6 52, ,7 Finland 12,3 5,0 26,9 55, ,5 Frankrike 13,4 4,3 25,5 56, ,3 Grekland 2 16,2 4,7 22,3 56, ,2 Irland ,6 Island 14,4 4,6 22,7 58, ,5 Italien 14,4 7,7 22,2 55, ,0 Kroatien Lettland 18,7 5,5 25,3 50, ,1 Litauen ,2 Luxemburg 9,2 3,7 24,3 62, ,8 Makedonien Malta 15,3 4,9 12,6 67, ,1 Montenegro Nederländerna 11,7 5,6 23,9 58, ,5 Norge 13,2 5,4 22,0 59, ,6 Polen 19,6 4,1 24,2 52, ,2 Portugal ,1 2 Rumänien ,2 Schweiz Serbien Slovakien 17,3 4,1 25,3 53, ,8 Slovenien 14,9 5,2 19,0 60, ,4 Spanien 14,1 5,2 20,2 60, ,2 Storbritannien 9,4 5,6 23,9 61, ,9 Tjeckien 13,8 3,0 26,8 56, ,2 Turkiet ,7 Tyskland 11,0 5,1 24,6 59, ,1 Ungern 16,7 2,7 22,0 58, ,4 Österrike 10,2 6,0 21,6 62, ,9 EU-27 12,9 5,3 23,6 58, ) Databasuttag april ) Preliminära siffror.

9 339 Tabell 20.2 Indextal 1, baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter, per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder (EU-27=100) Indices of real value per head, of final consumption expenditure by households, for EUcountries and some other countries ICP-klassificering Land Privata Livs- Livs- Alko- Alko- To- Reskon- medel, medel hol- hol- bak tausum- alkohol- fria halt- rangtions- fria dryc- iga er, utgifter drycker ker dryc- caféer, ker 3 hotell Sverige Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Makedonien Malta Montenegro Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Österrike EU ) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna. 2) Databasuttag april ) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper. 4) Uppskattade siffror.

10 340 Tabell 20.3 Prisnivåindex 1 för total privat konsumtion samt för olika livsmedel för EUländerna och vissa andra länder (EU-27=100) Comparative price levels for total private consumption for different foodstuffs for EUcountries and some other countries SNA-klassificering Land Privat kon- Livssum- me- Bröd, Kött Fisk Mjölk, Oljor Frukt, Andra tion del spann- ost, och grön- livsmåls- ägg fetter saker, medel pro- potatis dukter Sverige 125,5 114,6 126,4 119,0 107,8 101,1 111,8 128,8 106,1 Belgien 115,5 114,8 114,1 120,7 127,0 120,4 121,3 109,5 104,3 Bulgarien 44,6 64,3 50,0 56,7 70,3 89,8 93,6 60,2 84,7 Cypern 90,6 105,9 115,3 91,5 121,2 137,9 104,6 88,2 119,4 Danmark 147,0 130,5 141,4 127,2 119,2 115,3 135,2 125,9 159,7 Estland 68,2 79,4 75,1 67,6 79,2 90,2 96,7 84,3 91,2 Finland 122,8 110,9 118,6 113,7 101,0 103,3 98,5 118,9 109,1 Frankrike 111,4 110,2 110,6 121,1 110,1 100,3 101,9 117,3 99,9 Grekland 92,4 102,0 117,4 95,6 111,3 131,9 118,7 69,8 114,8 Irland 124,0 118,7 124,2 111,9 105,8 129,8 97,3 128,8 115,7 Island 111,0 113,0 142,8 104,0 94,2 99,0 95,1 120,5 133,1 Italien 104,6 107,3 102,7 111,9 115,5 123,0 112,4 87,7 129,3 Kroatien 70,6 90,8 97,9 82,9 96,4 93,5 95,2 81,4 109,0 Lettland 64,9 81,1 76,5 70,5 74,8 91,1 109,5 85,2 93,6 Litauen 59,2 70,6 76,9 60,2 64,0 78,4 90,7 66,7 88,4 Luxemburg 117,0 122,9 116,1 121,6 119,2 118,4 118,9 108,8 Makedonien 39,1 49,9 47,0 51,1 55,6 59,4 64,3 36,6 72,1 Malta 73,6 90,4 84,6 75,7 104,3 115,4 107,3 82,0 115,7 Montenegro Nederländerna 108,6 95,7 96,9 112,7 102,7 90,5 79,0 103,0 78,1 Norge 155,6 162,5 158,3 170,8 130,2 186,8 165,9 158,8 166,0 Polen 57,4 68,6 63,2 59,8 75,7 68,8 87,0 77,7 77,9 Portugal 86,4 90,2 102,8 78,9 77,0 108,8 93,8 80,8 113,9 Rumänien 51,2 66,0 62,6 59,6 72,3 93,6 78,7 57,1 79,2 Schweiz 151,0 151,8 146,1 209,5 157,1 129,9 176,4 133,7 135,2 Serbien Slovakien 65,9 79,4 75,0 66,1 82,0 92,8 106,8 78,0 103,5 Slovenien 83,8 95,7 99,2 90,5 99,3 99,8 118,9 91,5 103,4 Spanien 95,9 93,8 107,8 83,6 92,4 100,7 80,6 95,3 99,5 Storbritannien 101,9 101,1 87,0 105,8 80,7 99,5 92,8 121,6 96,6 Tjeckien 70,0 75,7 67,3 70,7 85,8 86,4 86,6 73,9 88,7 Turkiet 64,0 89,7 73,0 99,1 89,5 116,1 90,6 73,8 109,0 Tyskland 103,7 110,7 108,4 125,6 109,6 91,2 101,5 126,4 102,9 Ungern 59,0 80,5 70,9 73,1 98,0 91,0 97,5 80,7 93,3 Österrike 110,4 115,8 125,2 127,0 102,1 97,9 115,1 122,7 110,8 EU ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Indextalen speglar hur prisnivåerna i respektive land, i reala värden, förhöll sig till motsvarande värde för EU-27. 2) Databasuttag april ) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa varor behandlats i respektive länders nationalräkenskaper. Källa: SCB, Konsumentprisindex och Eurostat.

11 341 Tabell 20.3 (forts.) Land Alko- Alko- To- Reshol- hol- bak taufria halt- rangdryc- iga er, ker dryc- caféker 3 er, hotell Sverige 122,9 149,9 137,1 138,6 Belgien 115,1 98,0 102,4 112,8 Bulgarien 76,0 74,9 56,6 45,9 Cypern 122,5 112,4 82,1 106,9 Danmark 192,0 130,1 123,0 153,3 Estland 101,4 106,4 55,5 71,5 Finland 127,5 170,0 105,9 129,1 Frankrike 95,1 93,0 129,3 103,3 Grekland 111,6 114,2 75,9 99,6 Irland 133,7 146,4 203,5 129,6 Island 114,8 191,8 127,6 114,7 Italien 92,4 110,0 98,4 107,2 Kroatien 110,4 107,9 63,4 92,0 Lettland 112,3 113,9 59,4 76,9 Litauen 90,5 94,9 59,6 64,7 Luxemburg 106,8 92,3 83,4 107,6 Makedonien 64,1 67,4 28,3 41,4 Malta 116,6 93,1 90,8 77,8 Montenegro Nederländerna 93,2 96,7 106,1 105,1 Norge 185,1 250,3 235,5 178,3 Polen 81,5 95,4 58,3 77,0 Portugal 101,9 85,2 82,1 81,2 Rumänien 76,3 70,3 61,1 49,9 Schweiz 119,3 119,3 108,8 141,6 Serbien Slovakien 98,4 100,8 73,1 70,9 Slovenien 91,7 101,8 65,6 87,6 Spanien 93,9 81,7 77,1 94,4 Storbritannien 109,2 121,0 171,0 103,8 Tjeckien 94,9 94,1 75,3 58,7 Turkiet 101,5 189,9 70,1 77,9 Tyskland 104,2 88,1 111,6 104,0 Ungern 88,5 86,4 52,3 52,5 Österrike 105,6 92,1 91,6 104,3 EU ,0 100,0 100,0 100,0

12 342 Tabell 20.4 Prisnivåindex för total privat konsumtion för OECD-länderna Comparative price levels for total private consumption Land Sverige Australien Belgien Chile Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Israel Italien Japan Kanada Sydkorea Luxemburg Mexico Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike OECD ) Serien har delvis reviderats. Källa: OECD.

13 343 Tabell 20.5 Harmoniserat index för konsumentpriser och (HIKP) för EU-länderna och vissa andra länder (2005=100). Vissa huvudgrupper Harmonized Index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and some other countries. Selected categories of foodstuffs Land Livsmedel och Alkoholhaltiga Restaurang och logi Totalt alkoholfria drycker drycker och tobak Sverige 114,75 116,25 123,29 124,81 118,09 121,41 110,80 112,31 Belgien 116,54 119,32 115,20 115,84 115,20 118,03 111,40 115,27 Bulgarien 137,60 146,51 250,55 263,67 153,72 155,33 136,58 141,21 Cypern 122,85 128,33 106,03 115,53 113,71 115,14 112,02 115,93 Danmark 115,70 120,30 117,50 122,30 114,60 117,50 110,80 113,80 Estland 129,48 141,64 144,62 153,75 122,12 128,81 126,95 133,40 Finland 110,68 117,16 122,33 123,36 116,46 119,40 110,49 114,16 Frankrike 109,29 111,46 112,25 116,35 110,69 112,87 108,79 111,28 Grekland 113,45 116,91 138,39 149,49 118,02 120,29 117,68 121,35 Irland 102,30 103,50 115,60 115,50 108,70 107,90 105,40 106,60 Island 151,42 157,17 164,58 170,28 140,65 146,84 152,79 159,22 Italien 112,30 115,20 120,50 124,70 110,60 112,90 110,60 113,80 Kroatien 116,79 120,88 126,85 134,84 118,90 119,82 115,93 118,49 Lettland 144,75 156,93 208,12 215,26 138,13 140,62 137,91 143,73 Litauen 138,13 149,45 155,09 156,68 131,55 134,21 128,60 133,90 Luxemburg 114,13 117,16 123,55 127,03 116,48 119,60 113,10 117,32 Makedonien Malta 123,34 129,43 110,62 114,61 116,48 118,63 112,37 115,10 Montenegro Nederländerna 110,17 112,61 120,60 124,85 117,03 120,06 107,56 110,23 Norge 113,20 113,00 116,80 124,20 120,60 124,00 111,80 113,10 Polen 119,60 125,70 133,20 139,60 121,00 125,80 115,60 120,10 Portugal 105,08 107,28 133,01 143,58 112,14 112,87 108,85 112,72 Rumänien 124,77 132,42 242,05 263,66 133,24 136,73 135,17 143,04 Schweiz 102,10 98,50 110,20 112,90 107,70 109,10 104,10 104,20 Serbien Slovakien 111,00 117,60 129,91 134,74 119,05 122,06 112,21 116,79 Slovenien 121,92 127,28 131,50 139,23 127,43 124,04 115,62 118,03 Spanien 112,69 114,56 136,79 150,76 118,10 119,96 112,90 116,35 Storbritannien 127,40 134,30 121,70 132,30 116,90 122,10 114,50 119,60 Tjeckien 111,00 116,70 136,20 140,40 117,10 117,70 113,70 116,20 Turkiet 163,23 173,41 215,88 223,59 171,62 185,43 151,43 161,22 Tyskland 110,60 113,90 113,30 114,80 109,20 110,80 108,40 111,10 Ungern 142,65 153,09 137,93 138,24 132,49 134,92 129,70 134,79 Österrike 113,16 118,14 111,32 115,90 111,15 115,22 109,53 113,42 EU ,11 119,04 125,27 130,84 114,70 117,50 111,91 115,38 1) Databasuttag april 2012.

14 344 Tabell 20.6 Mervärdesskattesatser inom EU den 1 januari 2012, procent VAT rates in EU-countries at 1st January 2012, per cent Land Livsmedel Drycker Restau- Bas- Sprit- Vin Öl Mineral- Läske- Frukt- ranger skattedrycker vatten drycker juicer sats 1 Sverige Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike 5,5 7 19,6 19,6 19,6 19,6 5,5 5,5 5, ,6 Grekland Irland 0 4,8 13, Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien 8, ,5 8,5 8,5 8, Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike ) I en del länder är skattesatsen lägre i vissa regioner. 2) För folköl och lättöl i livsmedelsbutik är skattesatsen 12 %. 3) Drycker ingår ej. 4) Alkoholhaltiga drycker har basskattesats. 5) Produkter för barn. 6) För vissa konfektyrer är skattesatsen 5 %. 7) Tillämpas för tillagning av måltider. 8) Avser mjölk och mjölkprodukter (exkl. modersmjölk), mejeriprodukter, smaksatt mjölk och produkter innehållande spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk. 9) 10 % för mat, mjölk och choklad, 20 % för kaffe, te, andra alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker.

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 333 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 273 I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar. Dessa möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas uppgifter

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

322 Om statistiken Allmänt Paritetstal för köpkraft För att jämföra den ekonomiska aktivitetsnivån i olika länder används vanligen något mått som base

322 Om statistiken Allmänt Paritetstal för köpkraft För att jämföra den ekonomiska aktivitetsnivån i olika länder används vanligen något mått som base 321 I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 301 I kapitel 20 redovisas konsumtion och självförsörjelsegrad för vissa livsmedel samt uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar. Dessa möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna EURONS INVERKAN PÅ KONSUMENTPRISERNA 1/1 2b 2008 Eurons inverkan på konsumentpriserna Euron togs i användning som kontantvaluta i tolv EU-länder 1.1.2002, då sedlar och mynt i euro sattes i omlopp. Förutom

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer