20 Internationella uppgifter om livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Internationella uppgifter om livsmedel"

Transkript

1 20 Internationella uppgifter om livsmedel Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas uppgifter om mervärdesskatter i EUländerna. Sammanfattning Konsumtion Priser och prisutveckling på livsmedel är en fråga av hög rang i den livsmedelspolitiska debatten i olika länder. I tabell 20.1 visas livsmedelsutgifternas andel av den samlade privata konsumtionen i olika länder inom EU och vissa andra länder år Tabellen visar att länder som t.ex. Lettland, Estland, Polen, och Slovakien har betydligt högre livsmedelsandelar än övriga EU-länder. För Luxemburg, Storbritannien, Österrike och Irland var livsmedelsutgifternas andel av den samlade privata konsumtionen lägst inom EU. För Sverige består 12,2 % av den individuella privata konsumtionen av livsmedelskonsumtion, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet, 12,9 %. Bulgarien, Ungern och Tjecken har i kvantitativa termer den lägsta konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker inom EU räknat per invånare. Luxemburg, Grekland och Frankrike har den högsta konsumtionsutgiften per invånare. Sverige har 6 % högre konsumtion av livsmedel och alkoholfria drycker per invånare än genomsnittet för EU (tabell 20.2 och figur 20A). Prisnivåer Livsmedelspriserna 2011 var 20 % högre i Sverige än genomsnittet för EU. Av de nordiska länderna hade Island och Finland de lägsta priserna på livsmedel. Största skillnaderna mellan de svenska priserna och EU:s var för alkoholhaltiga drycker, där Sverige låg 57 % över EU. Av de nordiska länderna var det lägst priser på alkoholhaltiga drycker i Danmark (tabell 20.3). Prisnivån för total privatkonsumtion i Sverige var 30 % högre än genomsnittet för OECD-länderna. Prisskillnaden var dock betydligt större år 1990, då den var 42 %. De senaste åren har prisnivån legat omkring 20 % högre i Sverige med undantag för 2009 (tabell 20.4). Prisutveckling Mellan 2011 och 2012 har livsmedelspriserna i Sverige stigit med 1,7 %. I genomsnitt för EU har livsmedelspriserna stigit med 3,6 % under samma period. Bland de redovisade EU-länderna har Ungern och Tjeckien haft de kraftigaste ökningarna av livsmedelspriserna, med 9,3 respektive 8,7 %. Prisutvecklingen totalt enligt HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) har i Sverige varit lägre än inom EU som helhet, 1 % jämfört med 3 % för EU mellan 2011 och 2012 (tabell 20.5 och figur 20B). Mervärdesskatter Sverige har tillsammans med Danmark den näst högsta basskattesatsen för moms inom EU, 25 %. Bara Ungerns basskattesats, 27 %, ligger högre och lägst har Luxemburg med 15 %. Momsen på livsmedel kan variera i olika länder efter vilken typ av livsmedel det rör sig om. I Sverige är momsen på livsmedel 12 %. Många länder inom EU har högre moms på alkoholhaltiga drycker än på övriga livsmedel. Nästan genomgående ligger den på basskattesatsens nivå, dvs. för Sveriges del på 25 % (tabell 20.6).

2 Internationella uppgifter om livsmedel Om statistiken Allmänt Paritetstal för köpkraft För att jämföra den ekonomiska aktivitetsnivån i olika länder används vanligen något mått som baseras på bruttonationalprodukten per capita. Detta mått räknas sedan om till en gemensam valuta för att möjligöra reella jämförelser. Kraftiga svängningar i valutakurser gör dock att en direkt omräkning utifrån kurserna på olika valutor inte speglar faktiska förändringar i köpkraft och ekonomisk aktivitetsnivå inom enskilda länder. I syfte att åstadkomma ett mer rättvisande mått på köpkraften i olika länder genomför bl.a. OECD och Eurostat beräkningar av paritetstal för köpkraft (Purchasing Power Parities, PPP). En köpkraftsparitet mellan två valutor definieras som kvoten mellan de belopp som i respektive land behövs för att köpa samma mängd varor och tjänster i de båda länderna. PPP kan beräknas för enskilda varor, varugrupper och större aggregat av poster, t.ex. BNP. Två olika metoder Köpkraftspariteterna redovisas genomgående enligt två olika grupperingar. Den ena är den som tillämpas i FN:s system för nationalräkenskaper (SNA, System of National Accounts). Den andra tillämpas i FN:s projekt för internationella jämförelser (ICP, International Comparison Project). Metoderna skiljer sig åt främst vad beträffar behandlingen av offentlig konsumtion. I ICPklassifikationen har den offentliga sektorns utgifter för sådana tjänster som hushållen konsumerar individuellt dragits av från offentlig konsumtion och lagts till hushållens individuella konsumtion. I det följande sker redovisning både utifrån ICP- och SNAklassifikationen. Den förra lämpar sig bäst vid jämförelser av hushållens totala förbrukning medan den senare skall användas då man vill jämföra vad hushållen köpt. Köpkraftsparitetsundersökningar Köpkraftsparitetsundersökningarnas kvalitet bestäms till stor del av de internationella specifikationerna och metodlösningarna. Av stor vikt är att uppnå och vidmakthålla en enhetlig tillämpning av de lösningar som valts. Undersökningarna anses i de här avseendena numera vara tämligen väl etablerade. För volymindexberäkningarna anses den allvarligaste felkällan vara brister i jämförbarhet mellan nationalräkenskapernas klassificeringar i olika länder. För prisjämförelser är huvudproblemet att jämförbarheten påverkas av olikheter i varusortiment, t.ex. kvalitetsolikheter. Skillnader i de jämförda produkternas representativitet för konsumtionen i respektive land kan likaså verka snedvridande på resultaten. Vid jämförelser för små produktgrupper kan också urvalsfelen vara besvärande. Sammanfattningsvis ger beräkningar av köpkraftspariteter möjligheter att jämföra olika länder i första hand vad avser konsumtion och prisnivåer. Konsumtion I tabell 20.2 visas konsumtionsvolymer per invånare i olika länder där genomsnittet för EU-27 är jämförelsegrunden (EU-27=100). Eftersom jämförelsen baseras på reala värden där prisskillnader mellan länder eliminerats uttrycker indextalen enbart skillnader i konsumerade kvantiteter. Avvikelserna från 100 anger hur mycket mindre eller större i procent som konsumtionen av en viss livsmedelsprodukt är i ett visst land jämfört med EU-27. Prisnivåer Prisnivåindex definieras som kvoten mellan paritetstalet och växelkursen. Relationen köpkraftsparitet/växelkurs ger uttryck för hur dyrt/billigt ett land är i förhållande till ett annat land. Om t.ex. en chokladkaka i Norge kostar 10 norska kronor och motsvarande kaka i

3 20 Internationella uppgifter om livsmedel 333 Sverige 15 svenska kronor blir köpkraftspariteten 15/10=1,5. Om vi på ett växlingskontor får betala säg 130 svenska kronor för 100 norska kan växelpariteten uttryckas som 130/100=1,3. Vi får alltså betala mer för chokladkakan i Sverige än vad som är motiverat med tanke på växelkursen. Prisnivåindex blir 1,5/1,3 *100=115, dvs. chokladkakan är 15 % dyrare i Sverige än i Norge. I tabell 20.3 anges med indextal hur mycket priserna på olika livsmedel avvek från EU-27:s i olika länder år Som komplement till redovisningen av prisnivåerna i tabell 20.3 visas i tabell 20.4 prisnivåindex för olika länder inom OECD från 1990 till Prisutveckling Med 2005 som basår beräknas i Sverige, liksom i övriga europeiska länder, ett harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP). Detta index beräknas enligt gemensamma regler och är därför jämförbart mellan länder. Konsumentprisindex (KPI) beräknas och publiceras parallellt med HIKP. HIKP utgör målvariabel för Europeiska centralbankens (ECB:s) penningpolitik avseende eurovalutan. HIKP ligger även till grund för utvärdering enligt det s.k. konvergenskravet på prisstabilitet vid inträde i den europeiska monetära unionen (EMU). I tabell 20.5 jämförs den allmänna konsumentprisutvecklingen och prisutvecklingen för livsmedel enligt HIKP för EU-länderna och vissa andra länder. Annan publicering Eurostat redovisade varje år partitetstalsberäkningarna i en särskild rapport, senast i Purchasing power parities and related economic indicators Results for 1998 Eurostat, 2000 Edition. Resultat har sedan dess endast publicerats elektroniskt. Tabellerna baseras därför på uppgifter hämtade från Eurostats databas. Uppgifterna i tabell 20.4 har hämtats via personligt meddelande från OECD. Uppgifterna i tabell 20.5 hämtas också från Eurostats databas. Uppgifter om mervärdesskatter i olika länder (tabell 20.6) redovisas varje år av EUkommissionen i en särskild promemoria, senast i VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 14 th January Här påpekas att den är baserad på uppgifter som lämnats av medlemsländerna och att kommissionen inte kan garantera för riktigheten i uppgifterna.

4 Internationella uppgifter om livsmedel Figur 20A Prisnivåindex 1 för total privat konsumtion samt för olika livsmedel 2011 för EUländerna och vissa andra länder (EU-27=100) Comparative price levels for total private consumption for different foodstuffs for EU-countries and some other countries Luxemburg... Grekland... Frankrike... Montenegro... Belgien... Italien... Spanien... Portugal... Litauen... Norge... Schweiz... Island... Nederländerna... Sverige... Finland... Tyskland... EU Cypern... Malta... Polen... Danmark... Slovenien... Österrike... Storbritannien... Rumänien... Makedonien... Turkiet... Kroatien... Estland... Irland... Slovakien... Lettland... Tjeckien... Serbien... Ungern... Bulgarien... Livsmedel och alkoholfria drycker Index 1) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna. Källa: Eurostat.

5 20 Internationella uppgifter om livsmedel 335 Figur 20A (forts.) Luxemburg... Norge... Schweiz... Tyskland... Österrike... Storbritannien... Sverige... Danmark... Frankrike... Nederländerna... Finland... Belgien... Island... Irland... Italien... EU Cypern... Spanien... Grekland... Malta... Portugal... Slovenien... Tjeckien... Litauen... Slovakien... Polen... Ungern... Kroatien... Estland... Lettland... Turkiet... Montenegro... Rumänien... Bulgarien... Serbien... Makedonien... Privat konsumtion Index

6 Internationella uppgifter om livsmedel Figur 20B Harmoniserat index för konsumtionspriser (HIKP) 2012 för EU-länderna och vissa andra länder (2005=100) Harmonized index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and some other countries Turkiet... Island... Ungern... Lettland... Litauen... Bulgarien... Estland... Storbritannien... Malta... Rumänien... Slovenien... Cypern... Polen... Danmark... Tjeckien... Kroatien... Finland... Belgien... EU Slovakien... Österrike... Luxemburg... Grekland... Italien... Sverige... Tyskland... Spanien... Nederländerna... Frankrike... Norge... Portugal... Irland... Schweiz... Makedonien 1... Montenegro 1... Serbien ) Inga redovisade siffror. Källa: Eurostat. Livsmedel och alkoholfria drycker Index

7 20 Internationella uppgifter om livsmedel 337 Figur 20B (forts.) Turkiet... Island... Rumänien... Lettland... Bulgarien... Ungern... Estland... Litauen... Polen... Storbritannien... Grekland... Kroatien... Slovenien... Slovakien... Luxemburg... Tjeckien... Cypern... Spanien... Malta... EU Belgien... Finland... Italien... Danmark... Österrike... Portugal... Frankrike... Norge... Tyskland... Sverige... Nederländerna... Irland... Schweiz... Makedonien 1... Totalindex Montenegro 1... Serbien Index

8 Internationella uppgifter om livsmedel Tabell 20.1 Fördelning av hushållens individuella privata konsumtion i nominella värden för EU-länderna och vissa andra länder , procent Distribution of the individual private consumption by households at nominal values for EU-countries and some other countries ICP-klassificering Land Livsmedel och alkoholfria drycker Beklädnadsartiklar och skor Bostad, vatten, bränsle, elström Övrigt Total individuell privat konsumtion Sverige 12,2 4,8 26,9 56,1 100,0 66,9 Andel av BNP, % Belgien 13,4 5,0 23,9 57,7 100,0 68,3 Bulgarien ,0 70,3 Cypern 12,6 6,0 18,6 62,8 100,0 75,6 Danmark 11,4 4,6 29,1 54,9 100,0 69,1 Estland 19,8 6,3 20,0 53,9 100,0 62,0 Finland 12,2 4,9 26,9 56,0 100,0 71,8 Frankrike 13,5 4,3 25,1 57,1 100,0 73,7 Grekland 2 16,2 3,7 23,8 56,3 100,0 81,7 Irland 10,4 4,4 21,5 63,7 100,0 61,0 Island 14,6 4,2 22,4 58,8 100,0 68,5 Italien 14,2 7,4 22,4 56,0 100,0 73,5 Kroatien ,0.. Lettland 19,9 4,9 24,8 50,4 100,0 70,0 Litauen ,0 74,3 Luxemburg 8,5 4,6 23,9 63,0 100,0 41,4 Makedonien ,0.. Malta 15,2 4,3 12,0 68,5 100,0 72,4 Montenegro ,0.. Nederländerna 11,8 5,4 23,8 59,0 100,0 62,1 Norge 13,3 5,3 21,7 59,7 100,0 55,3 Polen 18,9 4,2 24,3 52,6 100,0 71,6 Portugal 16,8 6,0 15,3 61,9 100,0 77,6 Rumänien ,0 72,1 Schweiz ,0.. Serbien ,0.. Slovakien 17,4 4,0 25,5 53,1 100,0 66,2 Slovenien 14,8 5,5 19,4 60,3 100,0 70,2 Spanien ,0 70,4 Storbritannien 9,1 6,0 24,0 60,9 100,0 78,3 Tjeckien 14,5 3,1 26,5 55,9 100,0 61,5 Turkiet ,0 71,2 Tyskland 11,5 4,9 24,4 59,2 100,0 69,7 Ungern 17,1 2,8 21,9 58,2 100,0 63,7 Österrike 9,9 5,7 21,5 62,9 100,0 65,5 EU-27 12,9 5,3 23,6 58,2 100,0 71,4 1) Databasuttag mars ) Preliminära siffror. Källa: Eurostat.

9 20 Internationella uppgifter om livsmedel 339 Tabell 20.2 Indextal 1, baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter, per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder (EU-27=100) Indices of real value per head, of final consumption expenditure by households, for EUcountries and some other countries ICP-klassificering Land Privata konsumtionsutgifter Livsmedel, alkoholfria drycker Livsmedel Alkoholfria drycker Alkoholhaltiga drycker 3 Sverige Tobak Restauranger, caféer, hotell Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Makedonien Malta Montenegro Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Österrike EU ) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna. 2) Databasuttag april ) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper. 4) Uppskattade siffror. Källa: Eurostat.

10 Internationella uppgifter om livsmedel Tabell 20.3 Prisnivåindex 1 för total privat konsumtion samt för olika livsmedel för EU-länderna och vissa andra länder (EU-27=100) Comparative price levels for total private consumption for different foodstuffs for EUcountries and some other countries SNA-klassificering Land Privat konsumtion Livs medel Bröd, spannmålsprodukter Kött Fisk Mjölk, ost, ägg Oljor och fetter Frukt, grönsaker, potatis Andra livsmedel Sverige 131,8 119,9 130,9 122,2 109,2 107,6 110,9 137,0 112,3 Belgien 115,3 111,5 107,9 121,3 117,5 110,9 113,5 104,9 108,7 Bulgarien 43,7 68,8 56,1 64,8 73,6 91,3 98,3 60,8 89,2 Cypern 90,6 108,8 122,4 89,8 117,1 142,2 115,0 88,8 124,7 Danmark 146,8 138,9 159,7 139,2 125,3 117,0 157,2 124,4 173,1 Estland 70,7 86,2 84,4 83,5 86,6 90,3 116,4 78,0 99,5 Finland 125,6 117,0 130,6 111,2 107,3 115,8 111,7 118,9 117,6 Frankrike 111,4 109,7 106,0 118,9 110,0 99,7 99,4 120,5 102,4 Grekland 92,4 104,6 116,2 93,4 113,2 131,7 122,9 79,4 122,8 Irland 119,4 117,0 111,1 114,0 107,2 119,1 102,9 132,8 118,5 Island 112,6 116,8 131,9 123,8 99,1 109,1 92,7 113,3 129,1 Italien 105,3 114,0 114,6 115,9 115,0 125,6 103,9 106,1 116,9 Kroatien 69,2 92,2 95,2 79,7 100,1 97,8 103,3 87,7 112,2 Lettland 66,9 86,3 78,8 80,2 80,6 97,5 115,0 84,6 99,4 Litauen 60,1 77,7 75,4 67,9 73,6 92,2 104,8 75,2 90,0 Luxemburg 135,0 118,7 117,4 130,5 120,6 119,0 114,0 118,0 107,8 Makedonien 41,8 59,4 54,1 55,9 60,6 69,4 65,6 54,9 72,7 Malta 73,3 94,8 94,1 79,2 100,1 112,4 117,2 90,1 114,2 Montenegro 51,5 76,4 71,9 67,5 79,5 76,8 94,3 79,8 95,3 Nederländerna 110,4 96,8 90,5 116,4 104,3 93,4 82,6 96,6 89,0 Norge 162,3 177,2 175,3 185,3 134,0 203,1 169,0 157,3 209,2 Polen 55,1 63,2 59,3 57,9 68,9 65,3 77,0 61,1 77,8 Portugal 84,8 90,1 98,0 76,8 81,5 105,8 96,9 85,7 115,0 Rumänien 52,8 70,1 66,4 62,6 71,3 95,3 95,2 59,1 90,9 Schweiz 164,8 157,6 147,1 218,5 165,3 130,2 149,7 151,0 135,3 Serbien 51,0 81,6 68,1 69,4 90,8 88,3 91,1 97,3 95,7 Slovakien 66,7 88,5 81,5 78,5 100,1 98,5 120,4 91,2 100,0 Slovenien 84,8 98,0 101,6 92,9 101,1 102,0 121,6 90,9 109,3 Spanien 96,2 94,0 111,7 83,8 87,8 94,8 84,4 95,5 104,4 Storbritannien 103,1 94,5 82,9 92,0 91,3 100,1 99,6 106,6 96,0 Tjeckien 71,4 85,9 75,6 79,9 104,3 93,3 106,5 83,1 104,6 Turkiet 57,4 85,7 69,5 73,7 96,7 113,8 117,4 77,6 106,9 Tyskland 102,5 106,8 104,8 124,7 109,9 92,4 99,3 114,6 94,7 Ungern 58,5 85,0 76,9 76,4 90,5 92,3 106,5 85,8 105,3 Österrike 109,7 121,2 134,5 130,4 119,6 101,9 122,5 125,7 113,6 EU ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Indextalen speglar hur prisnivåerna i respektive land, i reala värden, förhöll sig till motsvarande värde för EU-27. 2) Databasuttag april Källa: SCB, Konsumentprisindex och Eurostat.

11 20 Internationella uppgifter om livsmedel 341 Tabell 20.3 (forts.) Land Alkoholfria drycker Alkoholhaltiga drycker 3 Tobak Restauranger, caféer, hotell Sverige 129,0 156,7 129,8 146,5 Belgien 103,9 96,9 98,3 113,2 Bulgarien 77,6 68,0 55,3 45,3 Cypern 113,4 111,5 83,5 99,6 Danmark 180,1 140,2 133,0 152,3 Estland 94,2 102,4 66,4 73,4 Finland 131,5 173,2 107,0 129,3 Frankrike 97,3 89,0 129,4 103,2 Grekland 117,7 132,7 73,8 98,4 Irland 134,2 163,3 203,5 125,3 Island 119,0 209,7 141,4 117,2 Italien 92,1 98,8 100,7 107,1 Kroatien 110,0 106,4 54,7 89,3 Lettland 110,7 112,7 64,0 79,7 Litauen 98,1 95,7 54,7 63,7 Luxemburg 102,8 90,1 82,7 107,0 Makedonien 69,1 67,2 25,2 41,2 Malta 109,1 108,9 90,8 77,4 Montenegro 84,2 91,2 35,1 66,5 Nederländerna 92,2 97,3 106,7 105,2 Norge 203,5 276,7 264,9 182,7 Polen 80,2 94,7 61,5 76,0 Portugal 95,6 89,2 89,3 78,7 Rumänien 77,3 79,9 72,3 50,1 Schweiz 117,2 118,1 128,7 156,6 Serbien 90,5 93,2 31,3 56,5 Slovakien 102,3 92,4 73,3 71,0 Slovenien 91,8 101,2 65,8 87,6 Spanien 95,8 87,9 84,4 94,3 Storbritannien 107,0 135,4 187,7 104,8 Tjeckien 99,7 99,4 69,5 59,6 Turkiet 94,5 192,8 71,9 70,2 Tyskland 101,9 83,8 98,2 101,7 Ungern 88,9 81,7 57,0 51,5 Österrike 112,1 96,1 87,1 104,9 EU ,0 100,0 100,0 100,0 3) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa varor behandlats i respektive länders nationalräkenskaper.

12 Internationella uppgifter om livsmedel Tabell 20.4 Prisnivåindex för total privat konsumtion för OECD-länderna Comparative price levels for total private consumption Land Sverige Australien Belgien Chile Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Israel Italien Japan Kanada Sydkorea Luxemburg Mexico Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike OECD ) Serien har delvis reviderats. Källa: OECD.

13 20 Internationella uppgifter om livsmedel 343 Tabell 20.5 Harmoniserat index för konsumentpriser och (HIKP) för EUländerna och vissa andra länder (2005=100). Vissa huvudgrupper Harmonized Index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and some other countries. Selected categories of foodstuffs Land Livsmedel och alkoholfria drycker Alkoholhaltiga drycker och tobak Restaurang och logi Totalt Sverige 116,25 117,95 124,81 130,48 121,41 121,99 112,31 113,36 Belgien 119,32 123,25 115,84 119,09 118,03 121,13 115,14 118,16 Bulgarien 146,51 151,13 263,67 264,51 155,33 159,22 141,21 144,58 Cypern 128,33 132,08 115,53 118,33 115,14 119,08 115,93 119,52 Danmark 120,30 125,50 122,30 131,60 117,50 121,90 113,80 116,50 Estland 141,64 146,49 153,75 162,08 128,81 137,29 133,40 139,02 Finland 117,16 123,71 123,36 132,03 119,40 124,07 114,16 117,77 Frankrike 111,46 114,68 116,35 122,38 112,87 116,05 111,28 113,75 Grekland 116,91 118,61 149,49 150,54 120,29 122,00 121,35 122,61 Irland 103,50 104,10 115,50 119,60 107,90 108,40 106,60 108,70 Island 157,17 166,71 170,28 177,97 146,84 155,37 159,22 168,79 Italien 115,20 118,20 124,70 132,00 112,90 114,60 113,80 117,50 Kroatien 120,88 125,22 134,84 140,12 119,82 119,15 118,49 122,46 Lettland 156,93 160,57 215,26 221,52 140,62 145,07 143,73 147,02 Litauen 149,45 154,06 156,68 162,24 134,21 138,82 133,90 138,14 Luxemburg 117,16 120,25 127,03 131,33 119,60 123,05 117,32 120,72 Makedonien Malta 129,43 136,78 114,61 119,43 118,63 125,90 115,19 118,91 Montenegro Nederländerna 112,61 114,88 124,85 130,19 120,06 122,70 110,23 113,34 Norge 113,00 114,30 124,20 128,10 124,00 127,50 113,10 113,60 Polen 125,70 130,90 139,60 146,20 125,80 129,50 120,10 124,50 Portugal 107,28 110,72 143,58 150,38 112,87 117,15 112,72 115,85 Rumänien 132,42 135,40 263,66 275,35 136,73 139,71 143,04 147,88 Schweiz 98,50 97,70 112,90 114,90 109,10 109,60 104,20 103,40 Serbien Slovakien 117,60 122,60 134,74 139,93 122,06 126,17 116,79 121,16 Slovenien 127,28 132,40 139,23 148,58 124,04 128,00 118,03 121,35 Spanien 114,56 116,92 150,76 159,66 119,96 121,01 116,35 119,18 Storbritannien 134,30 138,70 132,30 140,30 122,10 125,90 119,60 123,00 Tjeckien 116,70 125,40 140,40 144,00 117,70 121,10 116,20 120,30 Turkiet 173,41 188,53 223,59 254,92 185,43 202,40 161,22 175,65 Tyskland 113,90 117,60 114,80 118,10 110,80 112,90 111,10 113,50 Ungern 153,09 162,40 138,24 158,15 134,92 140,73 134,79 142,42 Österrike 118,14 122,05 115,90 118,79 115,22 118,90 113,42 116,34 EU ,04 122,64 130,84 137,00 117,50 120,07 115,38 118,43 1) Databasuttag mars Källa: Eurostat.

14 Internationella uppgifter om livsmedel Tabell 20.6 Mervärdesskattesatser inom EU den 14 januari 2013, procent VAT rates in EU-countries at 14th January 2013, per cent Land Livs- Drycker Restau- Basmedel Sprit- ranger skatte- Vin Öl Mineralvattedryckejuicer Läske- Frukt- sats 1 drycker Sverige Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike 5,5 7 19,6 19,6 19,6 19,6 5,5 5,5 5, ,6 Grekland Irland 0 4,8 13, Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien 8, ,5 8,5 8,5 8, Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike ) I en del länder är skattesatsen lägre i vissa regioner. 2) För folköl och lättöl i livsmedelsbutik är skattesatsen 12 %. 3) Drycker ingår ej. 4) Alkoholhaltiga drycker har basskattesats. 5) Produkter för barn. 6) För vissa konfektyrer är skattesatsen 5 %. 7) Tillämpas för tillagning av måltider. 8) Avser mjölk och mjölkprodukter (exkl. modersmjölk), mejeriprodukter, smaksatt mjölk och produkter innehållande spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk. 9) 10 % för mat, mjölk o. choklad, 20 % för kaffe, te, andra alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker. Källa: Eurostat.

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Euron och utrikeshandeln: Hur mycket handel förlorar Sverige årligen?

Euron och utrikeshandeln: Hur mycket handel förlorar Sverige årligen? Euron och utrikeshandeln: Hur mycket handel förlorar Sverige årligen? Harry Flam $ Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet Håkan Nordström Kommerskollegium 8 december 2006 Denna skrift

Läs mer

Specialstudier. Nr 36. December 2013. Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms

Specialstudier. Nr 36. December 2013. Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms Specialstudier Nr 36. December 2013 Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms SPECIALSTUDIE NR 36, DECEMBER 2013 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

Konkurrensen på dagligvarumarknaden Konkurrensen på dagligvarumarknaden En rapport skriven av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2009:2 Copenhagen Economics ISSN-nr 1652-8069 Konkurrensverket,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Hur höga är minimilönerna?

Hur höga är minimilönerna? Hur höga är minimilönerna? Per Skedinger RAPPORT 2005:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Gränshandeln med Norge

Gränshandeln med Norge Gränshandeln med Norge En genväg mellan tulltopparna Cigaretter Cigaretter Cigaretter Cigaretter Läsk Cigaretter Cigaretter SNUS Godis Godis Godis Godis OST SNUS Godis Godis Godis SNUS SNUS SNUS SNUS Läsk

Läs mer

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON 1 Jönköping International Business School P.O. Box 1026 SE-551 11 Jönköping Tel.: +46 36 10 10

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Hushållens välfärdstjänster Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fredrik W. Andersson 2 Leif Johansson 3 Karin Olin 4 Inledning Traditionellt

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Matavfallsmängder i Sverige

Matavfallsmängder i Sverige Matavfallsmängder i Sverige Rapporter Rapporter om matavfallstatistik finansierade av Naturvårdsverket: Stare Malin, Johansson Malin, Dunsö Olof, Stenmarck Åsa, Sörme Louise, Jensen Carl, (2013), Förbättrade

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Vem har drabbats av fetmaepidemin?

Vem har drabbats av fetmaepidemin? Vem har drabbats av fetmaepidemin? Åsa Ljungvall är fil dr i nationalekonomi. Hon disputerade vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hösten 2012 med avhandlingen Economic Perspectives on the Obesity

Läs mer