LIKABEHANDLINGSPLAN. Ängås 7-9 skola 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN. Ängås 7-9 skola 2014/2015"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN Ängås 7-9 skola 2014/ Ansvariga: Ann-Christin Hjelm Skolkurator Lars Eriksson Rektor Lena Hermansson Biträdande rektor 1

2 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från till Vår vision Tillsammans skapar vi en trygg skola där vi möter varandra med glädje och respekt. För att leva upp till visionen krävas att alla, elever, föräldrar, personal och skolledning tar avstånd ifrån alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Detta gäller såväl elev mot elev, vuxen mot elev, elev mot vuxen och vuxen mot vuxen. Alla på vår skola har rätt att bli behandlade lika. Trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling är absolut förbjudet på vår skola. Varje händelse skall leda till en reaktion från de vuxna på skolan. Vår värdegrund Vi har alla samma värde. Oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, om vi är kvinna eller man, oavsett sexuell läggning eller vad vi tror på, är vi alla lika mycket värda. De grundläggande värden som skall genomsyra vår skola är tolerans, demokrati, solidaritet, respekt och jämställdhet. Elevernas delaktighet Eleverna får information om likabehandlingsplanen i början av höstterminen. Skolans värdegrund och ordningsregler diskuteras på klassrådet. Elevrådet deltar i arbetet med att revidera Likabehandlingsplanen. Vårdnadshavarnas delaktighet Likabehandlingsplanen gås igenom av rektor eller representant från trygghetsgruppen på skolans verksamhetsråd. Via verksamhetsrådet har vårdnadshavare möjlighet att framföra synpunkter. Planen läggs ut på skolans hemsida. Personalens delaktighet Personalen får information om likabehandlingsplanen när planen är fastställd. Planen finns i den pärm som delas ut till alla pedagoger. Vid vårterminens slut utvärderar arbetslagen verksamheten och ger förslag till konkreta mål och aktiviteter för Likabehandlingsarbetet. Skolans trygghetsgrupp medverkar i att analysera resultat av trivselenkäten och ger förslag till revidering av planen under början av höstterminen. 2

3 Resultat av utvärderingen av föregående plan Arbetet med att utveckla arbetsformer i undervisningen för att minska skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor: fortsatta insatser krävs och arbetsformer utvärderas. Personalen kommer att både individuellt och i arbetslaget fortsätta att söka pedagogiska modeller som medger större variationer i att tillgodogöra sig kunskap. Lärarna ska öka sin lyhördhet och reagera tidigare vid misstanke om att någon känner sig kränkt: fler elever upplever att vuxna reagerar och agerar i jämförelse med tidigare enkäter, men fortfarande är det 19 % som upplever att vuxna inte reagerar. Skolans målsättning är att minska den administrativa delen av pedagogernas uppdrag och istället öka tiden med eleverna för att ge utrymme för personalen att upptäcka och reagera. Främjande arbete Det främjande arbetet är något som sker ständigt i det dagliga arbetet för att främja att alla behandlas lika. Mentorstid Målet är att träna ett demokratiskt arbetssätt genom klassråd. Klassrådet väljer representanter till elevrådet. Ordningsregler, värdegrund och likabehandlingsplan diskuteras och utvärderas. Ansvarig är två mentorer för varje klass. Elevråd Eleverna väljer två representanter i varje klass. Elevrådet deltar i arbetet med att revidera Ordningsregler och Likabehandlingsplan. Ansvarig är rektor och pedagog med uppdrag som elevrådsstödjare. Elevskyddsombud Skolan har utbildat fyra elevskyddsombud. Elevskyddsombuden kommer att delta i elevrådsarbetet. De kommer även att samverka med trygghetsgruppen och rektor i frågor om psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Hemklassrum För att bidra till ökad trygghet och möjlighet till individuellt anpassade arbetsplatser. Det är läraren som styr placeringen med elevernas lärande och trygghet som utgångspunkt. Café och servicegrupp Café och servicegruppen är en integrerad verksamhet i samarbete med sociala omsorgsnämnden. Målet för skolan är att ge eleverna en möjlighet att i den dagliga verksamheten möta personer med olika former av funktionshinder. Ansvarig är personal från sociala omsorgsnämnden. Hälsosamtal Skolsköterskan ansvarar för att genomföra hälsosamtal med alla elever i år 7. Pedagogisk lunch Personalens möjlighet till pedagogisk lunch till en reducerad kostnad ger fler vuxna i matsalen för ökad trygghet och möjlighet att upptäcka och agera på utsatthet. Modersmålsundervisning Målet är att erbjuda elever undervisning i sitt modersmål. Riktlinjer för och samordning av insatser sker gemensamt för alla skolor i Orust kommun. Ansvarig är rektor med samordningsansvar för modersmålsundervisningen i Orust kommun. Genus Målet är att arbeta för att motverka skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor. Pedagogerna arbetar medvetet med att pröva olika metoder i undervisningen för att uppnå 3

4 detta. Arbetslaget diskuterar och utvärderar elevernas resultat ur ett genusperspektiv vid vårterminens slut. Varje läsår genomförs Kärleken är Fri -tema med fokus på Genusfrågor bland annat. Förebyggande åtgärder Värdegrund Att alla elever skall känna till skolans värdegrund och den finns uppsatt i alla klassrum. Rektor ser till att föräldrarna informeras om värdegrunden genom läsårsutskicket. Värdegrunden tas upp vid utvecklingssamtalet varje termin. Ordningsregler Alla elever skall känna till skolans ordningsregler. Ordningsreglerna finns uppsatta i alla klassrum. Verksamhetsråd Samverkan med föräldrarna sker bland annat genom ett verksamhetsråd med möten vid minst två tillfällen per termin. Vid höstterminens föräldramöte väljer föräldrarna i varje klass två representanter till verksamhetsrådet. Personalrepresentant deltar. Ansvarig är Rektor. Trivselenkät Alla elever får möjlighet att anonymt fylla i en enkät för att följa upp elevernas trivsel och trygghet. Ansvarig för genomförandet är skolans trygghetsgrupp. Genomförs senast 30 mars. Föräldraenkät Varje läsår genomförs en föräldraenkät för att följa upp skolans resultat, trivsel och trygghet. Resultatet följs upp och analyseras av rektor med skolans personal, trygghetsgrupp och verksamhetsråd. Ansvarig är Rektor. Genomförs senast 30 april. Närvaro En viktig indikation på elevens trivsel och mående är närvaron i skolan. Mentor följer upp närvaron för varje elev. Expeditionen underrättas om en elev uteblir. Skolan använder ett webbaserat närvaroprogram, skola 24, vilket gör att föräldrarna får daglig information om närvaron. Ett e-postmeddelande skickas till föräldrarna vid ogiltig frånvaro. Särskilda rutiner kommer att utarbetas gemensamt för Orust skolor vid fall av återkommande och/eller ogiltig frånvaro (åtgärdstrappa) under innevarande läsår. Fritidsgård Målet är att ge eleverna möjlighet till fler möten och närvaro av vuxna. Fritidsgården är öppen varje dag på dagtid och kvällstid en eller två tillfällen/vecka. Det ger även möjlighet till möten med personer med funktionsnedsättning då café och servicegruppens verksamhet är integrerad med fritidsgården. Målet är att det skall bidra till en ökad tolerans och förståelse hos eleverna för olikheter. Ansvariga är skolvärd och fritidsgårdspersonal. Westkust Målet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och sammanhållning i klasserna genom en resa med Westkust. Genomförs med alla elever i år 8 klassvis under höstterminen. Elevstyrda aktiviteter För att skapa ett gott arbetsklimat och en sammanhållning i klassen, arbetslaget och på skolan som helhet sker olika aktiviteter som eleverna helt eller delvis har möjlighet driva och genomföra: exempelvis Sune-dag, Lusse-cup och trivsel/kamratdag. Ansvariga är elevrådet. Övergångar Övergången från år 6 till år 7 förebereds genom en stadiebytardag, mentorsbesök och överlämningar mellan berörda pedagoger där elevhälsoteamet medverkar. Övergången till gymnasiet förbereds genom överlämningar till mottagande gymnasieskola där elevhälsoteamet medverkar. 4

5 Elevhälsoteamet arbetar fram förslag till klassindelning inför år 7 efter samråd med berörda avlämnande pedagoger. Ansvariga är Elevhälsoteamet. Trygghetsgrupp På skolan finns en trygghetsgrupp (TG) där rektor, skolkurator, skolvärd och representant från varje arbetslag ingår. TG s uppgift är att diskutera övergripande frågor gällande likabehandlingsarbetet och att åtgärda om elever upplever sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Matvärd och bussvärd För att skapa förutsättningar för en trygg miljö i skolans matsal och vid bussarna finns bussvärdar och matvärdar. Ansvarig är schemalagd pedagog. Vuxennärvaro All personal har till uppgift att vara tillgängliga och lyhörda för elevernas behov av att bli sedda och respekterade. De skall särskilt uppmärksamma de platser som eleverna uppgett som otrygga: utanför fritidsgården och vid bussfållorna. Personalen skall ha särskilt uppsikt utomhus då det har snöat. Arbetslagets representant i trygghetsgruppen har i uppgift att påminna om vuxennärvaron. Policy gällande sociala medier På skolan ser vi att sociala medier där man har möjlighet att vara anonym såsom exempelvis Ask.com skapar problem som återspeglar sig i skolan. Elever blir trakasserade eller kränkta på ett grövre sätt när avsändaren har möjlighet att vara anonym. Möjligheten att utreda utsattheten hindras vidare genom anonymiteten. Skolan har som mål att motverka detta genom att användning av Ask eller motsvarande sociala medier inte är tillåtna på skolan. Vidare rekommenderar skolan även elever och deras familjer att välja bort Ask.com och motsvarande sociala medier för att minska elevernas utsatthet på nätet. Rutiner för akuta situationer Policy För att leva upp till skolans vision krävs att alla, elever, föräldrar, personal och skolledning tar avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Detta gäller så väl elev mot elev, vuxen mot elev, elev mot vuxen som vuxen mot vuxen. Trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling är absolut förbjudet på vår skola. Varje händelse skall leda till en reaktion från de vuxna på skolan. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla elever och deras vårdnadshavare får information om vikten av att vända sig till mentor eller annan personal för att uppmärksamma/få hjälp vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkningar. All personal har ansvar att reagera mot diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Mentor informeras och vid behov informeras annan berörd personal. Vid arbetslagsmötet varje vecka diskuteras elevernas trivsel och trygghet. Vid utvecklingssamtalet tar mentor upp trivsel och trygghet med elev och vårdnadshavare. Vid konstaterad kränkning eller misstanke om kränkning fyller den personal som först blev uppmärksam på händelsen i en anmälan till huvudmannen: diskriminering/kränkande behandling incidentrapport. Den lämnas till rektor, kopia lämnas till mentor. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till: Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samtalar i första hand mentor med berörd elev. 5

6 Ärendet lämnas vidare till trygghetsgruppen om elev, vårdnadshavare, mentor eller annan personal önskar det eller vid upprepade händelser. Representanter i trygghetsgruppen: Pierre Lauste, pedagog telefon / Thomas Liebig, pedagog telefon / Jessika Hallinger, pedagog telefon / Anki Hjelm, skolkurator - telefon / Lars Eriksson, rektor telefon / Lena Hermansson, bitr. rektor - telefon / Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Två representanter ur trygghetgruppen (TG)samtalar enskilt med berörda elever. Inom 24 timmar informeras hemmen av representant från TG. Information lämnas till berörda mentorer, muntligt eller skriftligt. Ärendet dokumenteras på särskild blankett som lämnas till rektor. Uppföljningssamtal sker efter 1-2 veckor. Har kränkningarna upphört avslutas samtalen. Handlingsplan upprättas för utsatt elev och/ eller elev som utsätter om kränkningarna inte upphört. Åtgärder skall alltid övervägas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och/eller organisationsnivå. Rektor kallar vid behov till Elevhälsokonferens (EHK). Om vidtagna åtgärder i handlingsplanen inte leder till att trakasserier eller kränkningar upphör kallar rektor alltid till EHK. I varje enskilt fall görs en bedömning av om anmälan till socialtjänsten bör ske. Vid brottsmisstanke fattar rektor beslut om polisanmälan. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas av rektor. För att garantera andra elevers trygghet och för att undervisningens kvalitet skall kunna upprätthållas kan en elev i undantagsfall flyttas, ytterst mot elevens och vårdnadshavarens vilja. Detta kan bli aktuellt för att bättre kunna tillgodose elevens behov av särskilda stödåtgärder. Beslut fattas av förvaltningsområdeschef. Se vidare Orust kommuns riktlinjer mot hot och våld. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Ärendet lämnas över till rektor. Rektor samtalar med berörd elev. Rektor samtalar med den berörda skolpersonalen. Möte med den berörda personalen, rektor och elev tillsammans med vårdnadshavare för att samråda om lämpliga åtgärder. Rektor gör en uppföljning med de inblandade inom en vecka. Om situationen inte blivit bra kontaktar rektor personalavdelningen för samråd om ytterligare åtgärder. Ansvarig är rektor. Rutiner för att utreda och åtgärda om elev blir diskriminerad Elev, förälder, mentor eller annan personal som uppmärksammar/misstänker diskriminering av elev anmäler det till trygghetsgruppen. 6

7 Samtal med den eventuellt diskriminerade eleven genomförs av två personer ur trygghetsgruppen. Ärendet dokumenteras. Vårdnadshavare informeras inom 24 timmar. Trygghetsteamet samlas och utvärderar uppgifterna. Samtal sker med skolans personal/arbetslag/pedagog beroende på vilka som är involverade i den upplevda diskrimineringen. Vid behov genomförs ändringar i skolans regler för att motverka framtida diskriminering. Rektor ansvarar. Rutiner för uppföljning Uppföljning av åtgärderna sker 1-2 veckor efter genomförd TG-utredning. Ärendet avslutas om diskriminering/trakasserier/kränkningar upphört. Efter två uppföljningar utan att det upphört vidtas nästa åtgärd. Ansvarig är rektor och/eller personal i trygghetsgruppen. Rutiner för dokumentation Dokumentation sker på särskild blankett (TG-utredning). Ansvarig är den personal i trygghetsgruppen eller rektor som ansvarar för utredningen. Ansvarsförhållande All personal är ansvarig för att följa upp misstanke om kränkning, trakasserier eller diskriminering. Information ges till mentor. Mentor ansvarar i första hand för att samtala med berörda. Vid behov kontaktar mentor personal i trygghetsgruppen. Representant i trygghetsgruppen ansvarar för att utreda, dokumentera och följa upp. Rektor är alltid ansvarig i fall som rör att personal utsätter elev eller annan personal för kränkning, trakasserier eller diskriminering. Rektor ansvarar för att vidarebefordra anmälan om trakasserier till huvudmannen. Kartläggning Kartläggning sker genom att eleverna får fylla i en trivselenkät varje läsår. Föräldrarna får fylla i en föräldraenkät varje läsår. Samtliga diskrimineringsgrunder berörs i kartläggningen. Alla mentorer får del av kartläggningen. Eleverna får del av resultatet av kartläggningen genom klassens mentorer. Resultatet analyseras och insatser planeras genom trygghetsgruppen. Resultat och analys Trivselenkäten genomfördes under vårterminen 2014 Resultatet har jämförts med resultatet höstterminen Årets enkät har digitaliserats och delvis omarbetats. Det påverkar möjligheten att göra jämförelser med tidigare år. Bland annat har frågor om eleverna blivit kränkta, diskriminerade eller trakasserade förts samman till en fråga. Tidigare ställdes separata frågor om upplevelser av kränkning, diskriminering eller trakasserier. Det gör att jämförelser med tidigare år kan halta. 7

8 Enkäten genomfördes senare än vanligt, på vårterminen i januari. Tidigare har enkäten genomförts på höstterminen, i november. Trygg på skolan: (i jämförelse med 2012) 86 % HT 12-91% VT 14 Kränkt eller trakasserad av någon elev: 18 % kränkt, 15 % trakasserad HT % kränkt eller trakasserad VT 14 Kränkt, diskriminerad eller trakasserad av någon vuxen: 4 % kränkt, 9,5 % diskriminerad och 2 % trakasserad HT 12 8 % kränkt, diskriminerad eller trakasserad VT 14. Upplevelse av att personal på skolan reagerar om någon blir utsatt: 25 % nej, 27 % ibland och 39% ganska/mycket ofta HT % nej, 30 % ibland och 36 % alltid eller nästan alltid VT 14. Otrygga platser: fler platser som tidigare nämnts som otrygga tar eleverna inte längre upp (utanför klassrummen, korridorerna, fritidsgården, biblioteket). De platser som fortfarande anges som otrygga är: utomhus då det har snöat (1 elev). De platser som tillkommit som otrygga är sofforna utanför fritidsgården (4 elever) och busskön (1 elev). Totalt har 23 tjejer 16 killar, känt sig utsatta av andra elever, en övervikt för tjejer. Totalt har 8 eller 9 tjejer och 9 killar känner sig utsatta av vuxna. Enbart tjejer uppger sig utsatta p.g.a. att någon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ska vara, respektive p.g.a. sitt kön. För övrigt har många kommentarer om rökning som förekommer vid entrén utanför ingången till musiksalen/fritidsgården. På vilket sätt blir eleverna utsatta (antal): 29- med ord, 12- genom att bli utesluten, 6- genom att bli fotograferad mot sin vilja. 5 - genom slag, knuffar, 4- genom meddelanden på internet/mobil, 2- med blickar. Diskrimineringsgrunder vid utsatthet från vuxna (antal): 4 - p.g.a. kön, 4 - p.g.a. att hen inte tycker att jag är som en pojke/flicka ska vara. 2 - p.g.a. etnisk tillhörighet. 1 - p.g.a. funktionshinder. 1- p.g.a. politisk åsikt. Upplevelse av att personal reagerar om någon blir utsatt (antal): 73 anser att vuxna alltid eller nästan alltid reagerar. 65 anser att vuxna reagerar ibland. 39 svarar nej. 1 svarar aldrig. Mål Att minst halvera antalet elever som upplever sig kränkta med ord. Särskilt fokus på att ingen skall känna sig utsatt på grund av sitt etniska ursprung, ord och uttryck som är främlingsfientliga (ex. neger, rita hakkors). Särskilt fokus läggs på sexistiska, könsrelaterade ord och uttryck (ex. hora,bitch) Insatser för att nå målen De flesta klasserna på skolan genomför en resa till Auschwitz, Polen i år 9. Vår målsättning är att sträva efter att tidigarelägga resan till början av höstterminen i år 9. Det ger skolan en ökad möjlighet att ta tillvara de upplevelser som resan medför i vår undervisning. Målet är att 8

9 motverka främlingsfientliga åsikter och handlingar. Utöver resan fortsätter vi med att genomföra en föreläsning av en överlevare från förintelsen. Trygghetsgruppen arbetar med att utarbeta en modell för case/fallbeskrivningar som skall diskuteras en gång per månad på mentorstid i alla klasser. Tanken är att utgå från aktuella händelser i vår omvärld, på Orust eller på vår skola. När klassen diskuterat fallet mejlar mentor klassens förslag till lösningar till trygghetsgruppen. Gemensam aktivitetsdag/aktivitetsdagar för alla elever i arbetslaget i syfte att stärka gemenskapen mellan elever i de olika klasserna. Förklaring av begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan missgynnar en elev utifrån diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunder: Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder. Trakasserier: Trakasserier är uppträdande som kränker en annans persons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling: Kränkande behandling är uppträdande som kränker en annan persons värdighet men som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Exempel: fysisk (slag, knuffar), verbal (hot, nedsättande ord, öknamn), psykosocial (utfrysning, blickar), texter och bilder (teckningar, lappar, SMS, MMS, MSN eller meddelanden på olika webcommunities.) Lagar och regler som styr arbetet för Likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: FN s barnkonvention (artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28) Skollagen (6 kap. 8 ) Diskrimineringslagen (3 kap. 16 ) Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. 9

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom främjande och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016 2015-11-26 Erik Dahlbergsgymnasiet LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING samt ORDNINGSREGLER läsåret 2015/ 2016 för Individuellt alternativ Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekdalaskolans grundskola läsåret 2014-2015. Innehållsförteckning

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekdalaskolans grundskola läsåret 2014-2015. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekdalaskolans grundskola läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning och bilagor 2 Planens syfte och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Nacka Likabehandlingsplan 2015/2016 Läsåret 15/16:s plan för likabehandling och årlig plan mot kränkande behandling vid Kunskapsskolan Nacka Varje Kunskapsskola skall vara en frizon mot

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Kjerstin Brandt, kurator

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16 Likabehandlingsplan 2015-16 Ulf Peterson Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdrag Skolans mål Definitioner Ansvarsfördelning Ansvar s handlingsplan för arbetet med 7 att motverka alla former av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer