UTSKICK Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSKICK Nr 2 2014-02-07"

Transkript

1 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid kommer vi att komma ut med information om våra utlandskonferenser Håll ögonen öppna på vår hemsida. UTSKICK Nr Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur utomståenderegeln ska tillämpas när aktierna i bolaget utgör ett kvalificerat innehav på grund av att man är verksam i ett annat företag som bedriver likartad verksamhet. Se vidare under Flik 5. Skatteverket har lämnat två ställningstagande som berör definitionen av det nya begreppet ekonomisk verksamhet inom mervärdeskatterätten. Det handlar om fastigheter och idrottsutövare. Läs under Flik 7. Glöm inte att räkna på eventuella fyllnadsinbetalningar för att slippa kvarskatteränta. Läs under Flik 9. Information och anmälan Tel Flik 5 Flik 7 Flik 7 Flik 9 Flik 10 Nr 2 Utomståenderegeln och dess tillämpning Nr 2 Årsmomsen i praktiken Nr 3 SKV om ekonomisk verksamhet Nr 1 Fyllnadsinbetala eller ej? Nr 2 Mikroproduktion av förnybar el Utbytesblad Flik 11 Sid Moms valutakurser jan-feb SKATTEHUSET i GÖTEBORG AB Box 11092, Göteborg Beställning: , Support: , Fax:

2

3 SKATTEHUSET INFORMATION 5 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 1 (2) Utomståenderegeln och dess tillämpning SAMMANFATTNING HFD har prövat frågan om hur utomståenderegeln ska tillämpas när aktierna i bolaget utgör ett kvalificerat innehav på grund av att man är verksam i ett annat företag som bedriver likartad verksamhet. KÄLLA HFD , mål nr Utomståenderegeln HFD har haft att bedöma tillämpningen av utomståenderegeln i ett överklagat förhandsbesked. Förutsättningarna i ansökan om förhandsbesked var följande. Förutsättningar A äger andelar i Y AB. A äger också andelar i X AB. Andelarna i Y AB är ett kvalificerat innehav för A beroende på att A är verksam i X AB som anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB. B äger 1/3 av andelarna i Y AB. De andelar som B äger utgör enligt förutsättningarna inte ett kvalificerat innehav efter utgången av Frågeställningar Frågan är om utomståenderegeln är tillämplig på A:s aktier i Y AB, eller om A:s ägande av aktierna i X AB smittar ned också andelarna i Y AB. I praktiken gäller frågan således om prövningen om utomståenderegelns tillämpning ska avse ägarförhållandet i Y eller X? Om de ska avse Y är frågan också vid vilken tidpunkt som utomståenderegeln kan tillämpas. Domstolens bedömning HFD konstaterar att det framgår av lagtexten att utomståenderegeln kan vara tillämplig även om en delägare inte är verksam i det direktägda företaget, utan i ett dotterföretag där den utomstående äger andelar. Det bekräftas också av praxis, RÅ 2007 not.1. En motsvarande tolkning gäller enligt praxis, RÅ 2004 ref. 124, också i det fallet att utomstående äger aktier i moderbolaget och en av delägarna är verksam i dotterföretaget. Där anges uttryckligen att undantagsbestämmelsen i 5 inte bara gäller andelar i företag där den skattskyldige faktiskt varit verksam i.

4 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 2 (2) Lagtextens tolkning Enligt HFD måste därför definitionen av företag enligt 57 kap. 5 2 st IL tolkas med tillämpning av bestämmelsen i första stycket, vilken förutsätter för sin tillämpning att utomstående direkt eller indirekt har rätt till utdelning. Vilket bolag ska bedömas? Om delägarens andel i företaget, som i nu aktuellt fall, är kvalificerat p.g.a. att delägarens äger andelar i ett annat företag (smittat kvalificerat, vår anmärkning) som bedriver samma eller likartad verksamhet, ska bedömningen inte avse det andra företaget. Istället ska bedömningen bara avse det företag där den utomstående direkt eller indirekt har rätt till utdelning, d.v.s. bolag Y AB i nu aktuellt fall. Det saknar då, säger HFD, betydelse om utomstående äger andelar i det företag där A faktiskt är verksam (verksamhetsbolaget). Påverkar inte HFD anser därför att förhållandet i X AB inte ska påverka prövningen av utomståenderegeln är tillämplig på A:s aktier i Y AB. Från när är aktierna inte kvalificerade Vad gäller den andra frågeställningen, från när aktierna inte längre utgör ett kvalificerat innehav för A, gör HFD samma bedömning som Skatterättsnämnden (SRN). Enligt SRN ska bedömningen av om utomstående äger andelar ske utifrån förhållandet under beskattningsåret och de fem föregående åren och av praxis framgår att en restriktiv tolkning ska göras. I det nu aktuella fallet har inte visats några skäl som innebär att något undantag kan göras, varför A:s innehav av andelar i Y AB inte längre utgör ett kvalificerat innehav med tillämpning av utomståenderegeln slår igenom först när femårsperioden löpt ut, d.v.s. den 1 januari 2019.

5 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 1 (3) Årsmomsen i praktiken SAMMANFATTNING Skatteverket har lämnat information om hur årsmomsen skall redovisas Informationen föranleds av att riksdagen beslutat om vissa ändringar när det gäller inlämningsdagarna. Skatteförfarandelagen Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) har gällt sedan 1 januari 2012 men varit förenad med en mängd övergångsregler och det är först nu som den kommer att träda i kraft fullt ut. En sådan följd blir att redovisning av helårsmoms skall göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (den 27:e i december). Fysiska personer Riksdagen har nu beslutat om att vissa fysiska personer ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas. Ordinarie förfallodagar är 12:e eller 26:e (17:e i januari och augusti respektive 27:e i december). Fysiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen den 2 maj ska då redovisa momsen för beskattningsåret senast den 12 maj. Juridiska personer utom handelsbolag Juridiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen för kalenderår den 1 juli ska redovisa momsen senast den 12 juli, eller om momsdeklarationen lämnas elektroniskt senast den 17 augusti. Beskattningsåret går ut Deklarationen lämnas in 31 december 12 juli 30 april 12 november 30 juni 27 december 31 augusti 12 mars Gäller inte företag med EU-handel Senareläggningen ska inte gälla företag som under beskattningsåret genomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU. Samma gäller försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. Sådana företag ska därför redovisa momsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).

6 MOMS Nr Sid 2 (3) Vad är EU-handel? Den som har bedrivit EU-handel är någon som under beskattningsåret har omsatt, förvärvat eller överfört varor som transporterats mellan EU-länder eller omsatt eller förvärvat tjänster som köparen är skattskyldig för i Sverige eller ett annat EU-land. Det räcker med ett enda inköp eller försäljning för att du ska anses bedriva EU-handel. Exempelvis om du har sålt en vara eller en tjänst till Finland ska du ange det i din deklaration och mottagaren av varan eller tjänsten deklarerar sedan skatten i sin deklaration i Finland. Om du bedrivit EU-handel ska du fylla i någon av följande rutor i momsdeklarationen: Ruta 20: Ruta 21: Ruta 35: Ruta 37: Ruta 38: Ruta 39: Inköp av varor från ett annat EU-land Inköp av tjänster från annat EU-land enligt huvudregeln Försäljning av varor till ett annat EU-land Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln Om du under ditt beskattningsår sålt varor eller tjänster till andra EUländer ska du i vissa fall lämna en periodisk sammanställning varje månad eller kalenderkvartal. Du lämnar in den antingen elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst eller på papper. Momsdeklaration Om du lämnat en periodisk sammanställning eller förvärvat varor eller tjänster från andra EU-länder, får du automatiskt en momsdeklaration som ska lämnas senast den 26 i andra månaden efter beskattningsåret. Undantaget är om du börjat handla med andra EU-länder först i september Då kan det hända att myndigheten inte känner till det än och därför inte skickar någon momsdeklaration i tid. Du måste då själv meddela Skatteverket att du behöver en deklaration. Om du inte får en momsdeklaration före den 26 i andra månaden efter beskattningsåret betyder det således inte att du kan lämna redovisning senare, du måste själv hålla ordning på reglerna för att undvika förseningsavgiften.

7 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 3 (3) Anstånd med deklaration och betalning Den som har redovisningsperioden beskattningsår och ska lämna inkomstdeklaration kan i vissa fall beviljas deklarationsanstånd. Om deklarationsanstånd medges får Skatteverket också bevilja motsvarande anstånd med betalningen. Enskilda näringsidkare och dödsbon För enskilda näringsidkare och dödsbon som lämnar inkomstdeklaration, och som har deklarationshjälp, finns möjlighet att få så kallat byråanstånd med att deklarera momsen. Byråanstånd kan medges till den 26 juni. Uppfyller man villkoren för att få anstånd med att deklarera kommer Skatteverket samtidigt att ge anstånd med betalningen. Vid byråanstånd påförs alltid låg kostnadsränta på belopp som betalas efter den ordinarie deklarationstidpunkten men senast den 26 juni. Att tänka på! Justeringen av inlämningsdag för årsmomsen enligt ovan, gäller för företag som påbörjar sitt beskattningsår 1 januari 2013 eller senare. Dessa företag kan således, om de inte är involverade i någon som helst EU-handel, skjuta på sin inlämning i förhållande till vad som sägs i Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Av det följer att om ett företag har ett förlängt räkenskapsår, som påbörjats före 1 januari 2013, så gäller inte den nämnda ändringen och alla dessa företag, oavsett om de har EU-handel eller ej, måste därför lämna in sin redovisning av årsmoms senast det 26 i andra månaden efter beskattningsåret. Så måste bli fallet med stöd av att övergångsregeln till lagen är utformad enligt nedan. Denna lag träder i kraft den 1 januari Lagen skall när det gäller mervärdesskattedeklarationer tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2013.

8

9 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 1 (3) SKV om ekonomisk verksamhet SAMMANFATTNING KÄLLA Skatteverket har lämnat två ställningstagande som berör definitionen av det nya begreppet ekonomisk verksamhet. Det handlar om fastigheter och idrottsutövare. Se under respektive avsnitt Ställningstagande om fastigheter, dnr /111 Den 1 juli 2013 infördes begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Samtidigt togs de bestämmelser bort som särskilt reglerar yrkemässighet för verksamheter med anknytning till privatbostadsfastighet. I detta ställningstagande ger Skatteverket (SKV) sin syn på hur de nya begreppen ska tolkas när det gäller transaktioner som har anknytning till fastighetsinnehav. Ställningstagandet behandlar inte rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Beskattningsbar person och ekonomisk person Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet (4 kap. 1 ML). Utnyttjande av fast egendom Enbart innehav av en fastighet är inte en ekonomisk verksamhet. För det krävs att fastigheten används för att regelbundet vinna intäkter av den. Med att vinna intäkter förstås försäljning av varor eller tjänster.

10 MOMS Nr Sid 2 (3) En fastighet kan också användas för att indirekt generera intäkter i en ekonomisk verksamhet, exempelvis när en reklambyrå hyr en kontorslokal för sin verksamhet. Vissa fastigheter kan i princip inte användas i annan verksamhet än en ekonomisk verksamhet. Exempel på sådana fastigheter är byggnader med hyreslägenheter och affärslokaler eller skogsmark och grustag. Andra fastigheter är i princip avsedda bara för privat bruk. Det kan till exempel vara fråga om en fastighet som är inrättad som privatbostad åt ägaren eller ägarens närstående. Försäljning och upplåtelse av fastighet Om en transaktion bara innebär att ägaren till en fastighet utnyttjar sin äganderätt är det inte en ekonomisk verksamhet, till exempel genom att sälja en fastighet som inte används för att regelbundet vinna intäkter. Det innebär att beloppsmässigt stora transaktioner kan genomföras utan att det blir fråga om en ekonomisk verksamhet. Försäljning av en fastighet kan dock i vissa fall vara en ekonomisk verksamhet. Så är fallet om fastigheten är en tillgång i en ekonomisk verksamhet eller om försäljningen görs på samma sätt som av en producent eller återförsäljare. Ett exempel är att mark styckas av till mindre tomter och förbereds för bebyggelse för att kunna säljas. Uthyrning av fastighet och annan upplåtelse av rätt till fastighet som inte bara görs tillfälligt ska normalt anses vara en ekonomisk verksamhet. Försäljning av fastighet är undantagen från skatteplikt enligt ML. Också upplåtelse av fastighet är i de flesta fall undantagen från skatteplikt. Det innebär att mervärdesskatt inte ska betalas på sådana omsättningar även om de görs i en ekonomisk verksamhet. I vissa fall är upplåtelse av fastighet dock skattepliktig. Det gäller till exempel upplåtelse av jordbruksarrende, avverkningsrätt, rätt att ta jord eller sten och rätt till jakt fiske eller bete. Tillfälliga försäljningar från fastighet som används privat Tillfälliga försäljningar av varor från en fastighet som används som privatbostad är inte en ekonomisk verksamhet. Ett exempel på sådana transaktioner, som alltså faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde, är tillfällig försäljning av frukt eller grönsaker från en villaträdgård. Ett annat exempel är enstaka försäljning av träd som växer på en fastighet som används som privatbostad. Sådana försäljningar medför inte att fastigheten kan anses användas för att regelbundet vinna intäkter.

11 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 3 (3) Jordbruk, djurskötsel och skogsbruk Jordbruksverksamhet innebär användning av mark för att odla grödor som kan användas som livsmedel, djurfoder eller som råvaror för exempelvis framställning av bränsle eller textilier. Djurskötsel innebär uppfödning av husdjur för att producera livsmedel eller andra varor. Jordbruksverksamhet och djurskötsel anses som ekonomisk verksamhet när de innefattar regelbunden försäljning av varor eller tjänster. Skogsbruksverksamhet innebär utnyttjande av skog för produktion av exempelvis timmer, massaved och bränsle. Skogsbruk kännetecknas av att det går lång tid mellan de första investeringarna, till exempel i form av markberedning och plantering, och själva försäljningen av skogsprodukter. Skogsbruk är därför en ekonomisk verksamhet även om själva avverkningen och försäljningen av skogen görs under begränsad tid och med mycket långa mellanrum. Det innebär att den som innehar skogsmark och som säljer skog eller upplåter avverkningsrätt är en beskattningsbar person. Också den som innehar skogsmark och som vidtar åtgärder för förvaltningen och skötseln av skogen för att senare kunna avverka och sälja skogsprodukter eller upplåta avverkningsrätt är en beskattningsbar person. Ställningstagande om idrottsutövare, dnr /111 En idrottsutövare som bedriver sin tävlingsverksamhet som en ekonomisk verksamhet är en beskattningsbar person. Det spelar inte någon roll i vilken företagsform verksamheten bedrivs. De tjänster som omsätts i en sådan verksamhet är normalt skattepliktiga och verksamheten medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Om tjänsterna tillhandahålls en annan beskattningsbar person är de normalt omsatta inom landet om köparen har sitt säte eller ett fast etableringsställe här i landet. De ersättningar som företaget får för idrottsutövarens tävlingsverksamhet eller för olika reklamtjänster ska beskattas enligt skattesatsen 25 procent. Avdragsrätt finns för ingående skatt på företagets inköp till den del som inköpen kan hänföras till verksamhet som medför skattskyldighet.

12

13 SKATTEHUSET INFORMATION 9 SKATTETIPS Nr Sid 1 (2) Fyllnadsinbetala eller ej? SAMMANFATTNING För att undvika kvarskatteränta måste fyllnadsinbetalning ske senast 12 februari När är det lönsamt att inte göra en fyllnadsinbetalning och istället välja att betala kvarskatteräntan? Frågeställning En frågeställning som uppkommer varje år är om man ska fyllnadsinbetala skatt eller avvakta och istället få en kvarskatt. Frågeställningen går ju att bryta ned i ekonomi, d.v.s. lönar det sig att fyllnadsinbetala rent ekonomiskt eller är kvarskatteräntan tillräckligt låg för att det blir ett ekonomiskt mer intressant alternativ. Ränta Om det uppkommer underskott på skattekontot när den preliminära och slutliga skatten stäms av påförs skattekontot en kostnadsränta. Räntan beräknas dag för dag och beräknas från och med den 13 februari respektive 6 maj till dess skatten förfaller till betalning. Räntan utgörs av basräntan. Från och med 2013 finns endast en räntesats för kvarskatt, basräntan, vilken för närvarande uppgår till 1,25 procent. Observera att kostnadsräntan inte är avdragsgill. Underlag för beräkning Reglerna för uttag av ränta innebär att man påförs ränta på följande sätt. Kvarskatt kr 6/5 Kvarskatt kr Ingen ränta 12/2-5/5. Ränta påförs från Ränta påförs på belopp över kr från 13/2 Ingen ränta på belopp upp till kr för tiden 13/2 5/5 Ränta på belopp upp till kr från 6/5 Om skatten inte betalas på förfallodagen tillkommer en särskild kostnadsränta. Den beräknas som basräntan med tillägg av 15 procent och beräknas också den dag för dag.

14 SKATTETIPS Nr Sid 2 (2) Fyllnadsinbetalning Gör man en fyllnadsinbetalning av hela den obetalda skatten så undviker man naturligtvis kostnadsräntan ovan. Frågan uppkommer när det är mer lönsamt att göra fyllnadsinbetalningen jämfört med att få betala kvarskatteräntan? Om kvarskatten uppgår till kr och denna betalas på förfallodagen 12 mars 2015 blir kostnadsräntan följande. 13/ / = 134 kr ( kr x 1,25% x (393/365)) 6/ / = 319 kr ( kr x 1,25% x (311/365)) Total kostnadsränta för en kvarskatt på kr blir således 453 kr. Om man kan finna en alternativ avkastning som motsvarar en räntesats före skatt om 1,7 procent, (d.v.s. 1,25% / 0,7) är det mer lönsamt att välja kvarskatten istället för att fyllnadsinbetala. Eller motsatsvis om den alternativa avkastningen inte uppgår till 1,78 procent före skatt är det mer ekonomiskt lönsamt att fyllnadsinbetala. Att tänka på! Om man missar datumet 12 februari så blir det inte en katastrof eftersom räntan belastar skattekontot dag för dag. Om man fyllnadsinbetalar den 17 februari istället för den 12 februari blir det såldes bara några få dagars ränta som belastar skattekontot.

15 SKATTEHUSET INFORMATION 10 ÖVRIGT Nr Sid 1 (2) Mikroproduktion av förnybar el SAMMANFATTNING I en lagrådsremiss föreslås att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Reglerna ska gälla såväl privatpersoner som juridiska personer och tillämpas från och med 1 juli KÄLLA Lagrådsremiss 30 januari 2014 Förnybar elproduktion I en lagrådsremiss som lämnades i slutet av januari föreslår regeringen att det införs en särskild skattereduktion för den som investerar i mikroproduktion av förnybar el. För vad? Skattereduktionen gäller den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält sin mikroproduktion till nätkoncessionshavaren. Vem omfattas? Skattereduktionen ges till privatpersoner som vid kalenderårets utgång fyllt 18 år, juridiska personer, dödsbon och svenska handelsbolag. Underlaget Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under året. Hur mycket? Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Tak för skattereduktionen Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga kilowattimmar per person eller per anslutningspunkt. Har fler anmält att man utnyttjar samma anslutningspunkt ska underlaget för skattereduktionen fördelas lika mellan dem. Avräkningsordning Reglerna om denna skattereduktion ska tas in i 67 kap 2 IL. I avräkningsordningen för skattereduktioner kommer den nya att hamna efter det att man räknat av skattereduktion för

16 ÖVRIGT Nr Sid 2 (2) sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital, hushållsarbete och gåva Skattereduktionen är avräkningsbar mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt samt kommunalfastighetsavgift. Kontrolluppgiftsskyldighet Det införs också en skyldighet att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för den föreslagna åtgärden. Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som är nätkoncessionshavare. I inkomstdeklarationen Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget avser. Definitioner Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, från vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk, från biomassa eller produkter som framställs från biomassa eller från bränsleceller. Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession. Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut. Tillstånd från EU-kommissionen Då den föreslagna skattereduktionen utgör ett statligt stöd måste åtgärden få ett godkännande från EU-kommissionen innan den kan genomföras. Ikraftträdande Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

17 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 21 (22) 18. MOMS VALUTAKURSER Valutakurs När du gör en valutaomräkning för moms, får du använda en genomsnittlig kurs under månaden. Riksbanken och Tullverket lämnar uppgifterna och Skatteverket rekommenderar att du använder någon av de två. Riksbanken Riksbankens valutakurser är ett medelvärde av mittkurserna under den månad som har gått. Landkod/Land Valuta Jan Feb Mars April Maj Juni DK Danmark 100 kronor, DKK 118,39 EU 1 euro EUR 8,8338 IS Island 100 kronor, ISK 5,4978 JP Japan 100 yen, JPY 6,2378 CA Kanada 1 dollar, CAD 5,9224 NO Norge 100 kronor, NOK 102,573 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,115 CH Schweiz 100 franc, CHF 717,2333 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10,6816 US USA 1 dollar, USD 6,4838 Landkod/Land Valuta Juli Aug Sep Okt Nov -13 Dec -13 DK Danmark 100 kronor, DKK 119,05 120,10 EU 1 euro EUR 8,884 8,959 IS Island 100 kronor, ISK 5,2403 5,0539 JP Japan 100 yen, JPY 6,5858 6,3329 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,279 6,146 NO Norge 100 kronor, NOK 108, ,5471 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,120 2,1438 CH Schweiz 100 franc, CHF 721,21 731,48 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10, ,714 US USA 1 dollar, USD 6,58 6,541

18 TABELLER Sid 22 (22) Tullverket Tullverkets valutakurser är växelkursen den näst sista onsdagen i varje månad, och gäller för den kommande månaden. Landkod/Land Valuta Jan Feb Mars April Maj Juni DK Danmark 100 kronor, DKK 120,97 118,55 EU 1 euro EUR 9,03 8,84 IS Island 100 kronor, ISK 5,5400 5,5400 JP Japan 100 yen, JPY 6,3763 6,2560 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,1874 5,9558 NO Norge 100 kronor, NOK 1,0746 1,0588 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,1676 2,1248 CH Schweiz 100 franc, CHF 740,23 716,52 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10, ,7523 US USA 1 dollar, USD 6,5842 6,5309 Landkod/Land Valuta Juli Aug Sep Okt Nov Dec -13 DK Danmark 100 kronor, DKK 120,58 EU 1 euro EUR 8,998 IS Island 100 kronor, ISK 5,5400 JP Japan 100 yen, JPY 6,649 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,356 NO Norge 100 kronor, NOK 1,0917 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,1585 CH Schweiz 100 franc, CHF 730,14 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10,7262 US USA 1 dollar, USD 6, KONSUMENTPRISINDEX Månad Basår Januari 312,00 311,85 Februari 313,39 313,94 Mars 314,65 314,80 April 314,03 315,49 Maj 314,54 315,23 Juni 313,99 314,45 Juli 313,55 313,23 Augusti 313,84 313,55 September 315,05 314,81 Oktober 314,40 314,59 November 314,20 313,82 December 315,04 314,61

UTSKICK Nr 9 2014-06-12

UTSKICK Nr 9 2014-06-12 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

UTSKICK Nr 12 2014-08-28

UTSKICK Nr 12 2014-08-28 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Bokar du en Skattedag före 12 september får du 300 kr i boka tidigt rabatt* *Rabatten gäller på ordinarie pris 2550 kr. UTSKICK Nr 12

Läs mer

UTSKICK Nr 10 2014-06-24

UTSKICK Nr 10 2014-06-24 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, FULLBOKAD Medelhavskryssning, 4-12 okt FÅTAL PL

Läs mer

UTSKICK Nr 3 2014-02-26

UTSKICK Nr 3 2014-02-26 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst är nu bokade. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep Medelhavskryssning, 4-12

Läs mer

UTSKICK Nr 16 2014-11-04

UTSKICK Nr 16 2014-11-04 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. Våra kunniga föreläsare uppdaterar dig inom alla aktuella och viktiga skatteoch momsnyheter på ett

Läs mer

UTSKICK Nr 7 2014-05-13

UTSKICK Nr 7 2014-05-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

SKATTEDAGAR 2014-2015

SKATTEDAGAR 2014-2015 Rabatt 300 kr om du bokar en skattedag före 12 september! SKATTEDAGAR 2014-2015 Nyhetsdagar med alla skatte- och momsnyheter Anmäl dig på www.skattehuset.com Skattehuset i Göteborg AB info@skattehuset.com

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:151

Regeringens proposition 2013/14:151 Regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Prop. 2013/14:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund

Läs mer

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Statliga utredningar och rapporter Svåra skatter (SOU 2003:38) Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Proposition 2010/11:153

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

UTSKICK Nr

UTSKICK Nr SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Maj 2015 1 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att skattefriheten för allmännyttiga ideella föreningars

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

På sidan 117 i prop. 1999/2000:82 anges följande avseende det av lagstiftaren valda förfarandet.

På sidan 117 i prop. 1999/2000:82 anges följande avseende det av lagstiftaren valda förfarandet. Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15). HFD 2016 ref. 19 Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014!

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! SKATTEHUSET INFORMATION Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! Här kommer ditt första utskick av Skattehuset Proffs Information år 2014. Vi har som målsättning att komma ut med nyheterna

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 14 april 2014 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 27 november 2013 i ärende

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Priveq G.P. III AB, 556665-7119 Ombud: Advokat Martin Nilsson Mannheimer Swartling

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Asken Finans AB Ombud: Jur. kand. Urban Nordenadler Kronofogdevägen 59 163 52 Spånga MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. HFD 2014 ref 74 Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor I 65 kap. 5 inkomstskattelagen

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm SAKEN Inkomsttaxering 2003

meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm SAKEN Inkomsttaxering 2003 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg 1 SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg Jag har noterat ett par frågor om skattetillägg som kan vara intressanta, och då framförallt för de företag som tidigare

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

UTSKICK Nr

UTSKICK Nr SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. Våra kunniga föreläsare uppdaterar dig inom alla aktuella och viktiga skatteoch momsnyheter på ett

Läs mer

32 Serveringstjänster

32 Serveringstjänster Serveringstjänster, Avsnitt 32 813 32 Serveringstjänster Med serveringstjänst förstås tillhandahållande av mat, dryck eller annan serveringsvara för förtäring på stället inom en serveringslokal, dvs. en

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Juni 2008 1 Sammanfattning I denna promemoria föreslås att det i syfte att bl.a. underlätta

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer