UTSKICK Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSKICK Nr 12 2014-08-28"

Transkript

1 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Bokar du en Skattedag före 12 september får du 300 kr i boka tidigt rabatt* *Rabatten gäller på ordinarie pris 2550 kr. UTSKICK Nr Hovrätten ansåg att ett tryckeri inte hade en skyldighet att betala tillbaka den moms till kunden, som var för högt debiterad. Detta trots att SKV hade betalat tillbaka moms till tryckeriet. Se under Flik 8. Skatteverket har genom ett ställningstagande ändrat sin uppfattning om moms eller el vid försäljning av vindkraftverk m.m. Förändringen föranleds av ett beslut från Skatterättsnämnden. Läs under Flik 7. Fördjupningsdagen är ett bra komplement till Skattedagen. Bokar ni både en Skattedag och en Fördjupningsdag får ni dessutom 500 kr i rabatt på Fördjupningsdagen. Orter och datum för årets skattedagar finns på hemsidan och i bifogade blad. Information och anmälan Tel Flik 5 Flik 5 Flik 7 Flik 8 Nr 5 Tilläggsköpeskilling blev lön Nr 6 Kapitalandelsregeln 4 procent Nr 13 SKV om försäljning av vindkraftverk Nr 4 Återbetalning av moms medgavs inte Utbytesblad Flik 11 Sid Valutakurser moms Utbytesblad Flik 11 Sid 22 Konsumentprisindex juli SKATTEHUSET i GÖTEBORG AB Box 11092, Göteborg Beställning: , Support: , Fax:

2

3 SKATTEHUSET INFORMATION 5 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 1 (2) Tilläggsköpeskilling blev lön SAMMANFATTNING Kammarrätten trotsade parternas överenskommelse om en tilläggsköpeskilling, och beskattade säljaren istället som för lön. Det avgörande i frågan blev en konkurrensklausul i avtalet. KÄLLA Kammarrätten i Göteborg, , mål nr Tilläggsköpeskilling Skatteverket (SKV) beskattade i samband med en överlåtelse av ett bolag en man som för lön, trots att parterna kallat det för en tilläggsköpeskilling. Man beskattade honom således som för lön för det arbete som utförts i bolaget. Tilläggsköpeskillingen betalades ut tre år efter försäljningen och enligt SKV och förvaltningsrätten (FR) var den en betalning för mannens arbete som säljchef i bolaget, under den tid då det resultat uppstått som ligger till grund för beräkningen. SKV ifrågasatte inte att det fanns ett värde i bolaget. Detta värde är dock inte kopplat till ett aktievärde, utan värdet har uppstått vid ett senare tillfälle och ligger i de anställdas kompetens. Den tidigare ägaren har fått ersättning för sin affärsidé och ersättningen ska då anses utgöra lön, även om det har konstruerats som en aktieöverlåtelse i detta fall. Kammarrätten Kammarrätten (KR) påpekade att mannen och övriga delägare avtalade om resultatbaserad tilläggsköpeskilling och att parterna var överens om en långsiktig verksamhet. De anställdes i bolaget med marknadsmässiga löner dagen efter överlåtelsen. Dessutom har anställningsavtalet kombinerats med en treårig konkurrensklausul och skadestånd i aktieöverlåtelseavtalet. Konkurrensklausul KR anser att genom denna klausul, som betraktas som ett yrkesförbud, uppnås samma effekt som om mannen hade förbundit sig att kvarstå i anställningen.

4 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 2 (2) Slutsatsen av detta är att den resultatbaserade tilläggsköpeskillingen endast har utgått på aktier som ägts av anställda som valt, och genom klausulen förbundit sig, att fortsätta sin anställning i bolaget. Detta, anser KR, talar starkt för att ersättningen utgör betalning för tjänster under den period som tilläggsköpeskillingen har baserats på. Man hänvisar också till HFD 2012 not.58 som stöd. Även om affärsplanen i sig har haft ett värde anser KR att köparen inte hade kunnat tillämpa den utan att mannen och övriga delägare deltagit i genomförandet. Omständigheterna tyder tvärt om på att deras arbetsinsatser har varit avgörande för resultatet i bolaget. KRs dom Ersättningen som benämns tilläggsköpeskilling ska därför beskattas som lön under inkomst av tjänst och inte beskattas som en kapitalvinst. Att tänka på! Domen visar att olika typer av klausuler som låser säljaren, kan leda till skatteeffekter som inte är önskvärda. Detta bör föranleda särskilda diskussioner mellan säljare och köpare så parterna är medvetna om problemet.

5 SKATTEHUSET INFORMATION 5 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 1 (2) Kapitalandelsregeln 4 procent SAMMANFATTNING KÄLLA Andelen 4 procent som krävs för att få använda löneunderlagsregeln, har prövats. Skatterättsnämnden hävdar att regeln gäller andelen i kapitalet och inte rätten till utdelning. Skatterättsnämnden, , dnr 5-14/D Bakgrund Av 57 kap. 20 och 21 inkomstskattelagen (IL) framgår att utdelning och kapitalvinst på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del de överstiger gränsbeloppet. Inom gränsbeloppet ingår för andelar i fåmansföretag ett lönebaserat utrymme enligt a IL. Nya löneunderlagsregler Sedan 2014 kom nya löneunderlagsregler med bl.a. kravet på att lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget vid ingången av utdelningsåret. Bakgrunden var att löneunderlagsregeln ansågs medföra en överkompensation av delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Omständigheterna i ärendet X är ett svenskt aktiebolag. Det ägs av ett antal utländska och svenska delägare, samtliga verksamma i bolaget eller i dess dotterföretag. Aktiekapitalet i X var tidigare fördelat på två aktieslag, A- och B-aktier, men efter hand utökades aktierna med ytterligare ett aktieslag, C-aktier. Olika aktieslag Aktieslagen skiljde sig åt på så sätt att de hade olika röstetal. A-aktien berättigar till tre gånger så stor rätt till utdelning som en B-aktie. C-aktien har rätt till årlig utdelning, med belopp beräknat till viss procentsats av emissionspriset, med förtur framför övriga aktieslag. Därutöver har en C- aktie ingen rätt till utdelning. Mer än fyra procent Två av de svenska delägarna, A och B, ägde före emissionen mer än fyra procent respektive mindre än fyra procent av aktiekapitalet i X. Deras andel av röstetalet och aktiekapitalet har efter förvärven av C-aktier endast förändrats på så sätt att B:s andel av aktiekapitalet har ökat.

6 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 2 (2) Varje aktie i bolaget får anses representera en lika stor andel av aktiekapitalet i bolaget. Frågorna och parternas inställning A och B vill veta om det är tillräckligt att de innehar minst fyra procent vardera av det totala antalet aktier i X vid tillämpningen av 57 kap för att de ska få beräkna lönebaserat utrymme trots att rätten till utdelning kan komma att understiga fyra procent av den totala utdelningen för året (fråga 1). Om så bedöms vara fallet vill de veta om skatteflyktslagen kan anses tillämplig (fråga 2). Skatterättsnämndens bedömning Skatteverket (SKV) anser att det är andel i aktiekapitalet som avses i bestämmelsen och att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Fråga 1 Viss osäkerhet har uppstått om hur uttrycket kapitalet i företaget i 57 kap ska förstås eftersom det inte preciseras i lagtexten. I förarbetena används alternativt ordet kapitalandel men utan att ordvalen kommenteras närmare. Skatterättsnämnden (SRN) gör kopplingar till koncerner och tittar också på en jämförbar reglering som finns i koncernbidragsreglernas definition av moderföretag och dotterföretag. I 35 kap. 2 första stycket sägs att med moderföretag avses i kapitlet ett företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svensk aktiebolag. Mot denna bakgrund finner SRN att kravet på visst minsta kapital i företaget i 57 kap ska anses uppfyllt för ett aktiebolag, när andelsägaren innehar andelar som motsvarar minst fyra procent av aktiekapitalet i bolaget. Något krav på att andelarna också ska ha rätt till utdelning uppställs inte. Fråga 2 Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

7 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 1 (2) SKV om försäljning av vindkraftverk SAMMANFATTNING KÄLLA Skatteverket har genom ett ställningstagande ändrat sin uppfattning om moms eller ej vid försäljning av vindkraftverk m.m. Förändringen föranleds av ett beslut från Skatterättsnämnden. SKV, , Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk, dnr /111. Sammanfattning Skatteverket (SKV) har lämnat ett ställningstagande som behandlar vad som enligt SKV gäller vid några vanligt förekommande omsättningar som avser sådana vindkraftverk/vindkraftsparker som klassificeras som medelstora eller stora anläggningar och för vilka det krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken eller regeringens tillstånd. Frågeställning SKV har i ett tidigare ställningstagande, Mervärdesskattefrågor vid överlåtelse av projekteringsunderlag och försäljning av vindkraftverk, (dnr /111) gett sin syn på de mervärdesskatterättsliga konsekvenserna vid överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk. Den bedömning som gjordes då var att en överlåtelse av ett vindkraftverk, innan det har tagits i bruk för elproduktion, är delvis en från skatteplikt undantagen omsättning av fastighet. Den delen som avser verksamhetstillbehör är en omsättning som inte är undantagen från skatteplikt. Skatterättsnämnden Skatterättsnämnden (SRN) har härefter bedömt att en överlåtelse av ett vindkraftverk är en i sin helhet skattepliktig omsättning av ett verksamhetstillbehör i form av en maskin (SRN , dnr 37-13/I). Med hänsyn till SRNs beslut omarbetas därför det tidigare ställningstagandet. Det nya synsättet gäller överlåtelse av ett vindkraftverk innan det har tagits i drift, enligt nedan. Överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk Om det i en överlåtelse av ett projekteringsunderlag ingår markupplåtelseavtal, utredningsmaterial, bygglov, miljötillstånd och nätanslutningsavtal anser SKV att tillhandahållandet av markupplåtelseavtalet är en omsättning som är undantagen från skatteplikt.

8 MOMS Nr Sid 2 (2) Överlåtelsen av bygglov och miljötillstånd får enligt SKVs uppfattning anses som ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och är därmed undantagen från skatteplikt. Omsättningen av övriga delar av projektet enligt förutsättningarna är skattepliktig. Ersättningen ska därför delas upp så att beskattningsunderlaget kan bestämmas. Om en gemensam ersättning betalas för tillhandahållandena ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. Överlåtelse av vindkraftverk innan det har tagits i drift Enligt SKVs uppfattning ska en överlåtelse av ett vindkraftverk mervärdesskatterättsligt anses som en överlåtelse av ett verksamhetstillbehör. Överlåtelsen av ett vindkraftverk som inte har tagits i drift är därmed skattepliktig. Om det i överlåtelsen av ett vindkraftverk även ingår en överlåtelse av ett markupplåtelseavtal ska denna del mervärdesskatterättsligt bedömas för sig. Överlåtelse av miljötillstånd är ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och ska därför bedömas på samma sätt som upplåtelsen av marken. Den del av överlåtelsen som avser markupplåtelseavtalet är undantagen från skatteplikt. Om en gemensam ersättning betalas för tillhandahållandena ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. Överlåtelse av vindkraftverk som har tagits i drift När ett vindkraftverk som har tagits i drift överlåts och köparen i syfte att fortsätta driften även övertar de rättigheter och skyldigheter som är förenade med verksamheten, är detta en sådan överlåtelse som är undantagen från skatteplikt. SKV anser att överlåtelsen kan vara en sådan verksamhetsöverlåtelse som är undantagen från skatteplikt även om det endast är ett av vindkraftverken i en vindkraftspark som överlåts. Det förutsätter dock att allt som ingår i denna del av verksamheten överlåts och att köparen förvärvar vad som krävs för att driva verksamheten vidare självständigt. SKV anser vidare att ett vindkraftverk har tagits i drift och används i verksamhet som medför skattskyldighet när det efter testdrift börjar användas för elproduktion.

9 SKATTEHUSET INFORMATION 8 JURIDIK Nr Sid 1 (2) Återbetalning av moms medgavs inte SAMMANFATTNING Hovrätten ansåg att ett tryckeri inte hade en skyldighet att betala tillbaka den moms till kunden, som var för högt debiterad. KÄLLA Svea Hovrätt, , mål nr T Allmänt Ett bolag anlitade 2006 ett tryckeri för vissa tjänster och de tog ut 25 procent moms på dessa tjänster. Med hänvisning till EU-domstolens dom från 2010, C-88/09 Graphic Procédé, är momsen för aktuella tjänster 6 procent istället för 25 procent. Vi har redovisat skattefrågorna i en mängd artiklar, bl.a. i Moms Nr 5, Moms Nr 14/13. Skattefrågan Skatteverket (SKV) betalade tillbaka kronor till tryckeriet med anledning av dess försäljning till bolaget. Tryckeriet hade ju betalat för mycket men samtidigt också naturligtvis tagit ut för mycket moms av bolaget, kunden. Kunden kräver återbetalning Bolaget har därefter begärt att tryckeriet i sin tur ska betala tillbaka den för högt debiterade momsen till bolaget men tryckeriet har tillbakavisat kravet. Process Kunden gjorde då något som SKV normalt brukar använda som argument när man kräver kunden på högre moms, ni kan ju alltid kräva tryckeriet på momsen. Kunden väckte således talan mot tryckeriet eftersom man vägrade en återbetalning. Skäl för återbetalning Bolaget hävdade att betalningen varit en misstagsbetalning. Tingsrätten Tingsrätten (TR) ansåg att tryckeriet hade varit i god tro avseende tillämplig momssats och när man tog emot beloppen. Dessutom ansåg TR att tryckeriet hade inrättat sig efter de felaktiga betalningarna senast i samband med momsredovisningen till SKV.

10 JURIDIK Nr Sid 2 (2) Enligt TR hade bolaget därför inte rätt till återbetalning enligt principen om condictio indebiti. Condictio indebiti är en civilrättslig regel som innebär att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet återbetalt. Det är latin och betyder, återställa det icke ägda. Svea hovrätt I hovrätten (HovR) åberopade bolaget ytterligare omständigheter till stöd för sin talan. Bolaget pekade på att bolagets momsredovisning kan komma att omprövas av SKV, med återbetalning som följd, och att bolaget därmed skulle kunna komma att lida skada och tryckeriet göra en obehörig vinst på bolagets bekostnad. Enligt HovR hade bolaget kunnat åberopa detta förhållande redan i TR och bolaget hade inte haft giltig ursäkt att inte göra det. Bolaget tilläts därför inte att åberopa dessa omständigheter först i HovR. HovR har därmed endast haft att pröva om bolaget, med anledning av avtalsförhållandet mellan parterna och oberoende av utgången i skattemålet, har rätt till återbetalning av tryckeriet enligt principen om condictio indebiti. Om bolaget har rätt till återbetalning av tryckeriet på någon annan grund, till exempel enligt principen om obehörig vinst, har HovR därför inte tagit ställning till. När det gäller frågan om återbetalningsskyldighet gör HovR samma bedömning som TR. Även HovR lämnar därmed bolagets talan utan bifall. Att tänka på! Domen ovan visar på att SKVs argumentering att kunden, bolaget, har rätt att få tillbaka momsbeloppet från tryckeriet, är fel. Framförallt om kunden inte tagit fram just det argumentet, d.v.s. att tryckeriet gör en obehörig vinst om man inte återbetalar momsen. Det SKV hävdar har således inget stöd av Svea Hovrätt. Ytterligare en skattedom har lämnats av Kammarrätten i Göteborg, , mål nr , som berör tryckerimomsen. Kammarrätten (KR) anser att det är oskäligt att kunden med all sannolikhet inte kommer att ha möjlighet att få betalning av ett tryckeri som gått i konkurs. Om detta var även SKV överens.

11 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 21 (22) 18. MOMS VALUTAKURSER Valutakurs När du gör en valutaomräkning för moms, får du använda en genomsnittlig kurs under månaden. Riksbanken och Tullverket lämnar uppgifterna och Skatteverket rekommenderar att du använder någon av de två. Riksbanken Riksbankens valutakurser är ett medelvärde av mittkurserna under den månad som har gått. Landkod/Land Valuta Jan Feb Mars April Maj Juni DK Danmark 100 kronor, DKK 118,39 118, , , , ,8305 EU 1 euro EUR 8,8338 8,8716 8,8657 9,0319 9,0311 9,0867 IS Island 100 kronor, ISK 5,4978 5,6899 5,6817 5,8222 5,8311 5,8801 JP Japan 100 yen, JPY 6,2378 6,3687 6,2703 6,378 6,4542 6,5507 CA Kanada 1 dollar, CAD 5,9224 5,8775 5,774 5,2492 6,0332 6,1732 NO Norge 100 kronor, NOK 102, , , , , ,7908 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,115 2,1247 2,111 2,1589 2,16 2,1974 CH Schweiz 100 franc, CHF 717, , , ,90 740, ,8516 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10, , , , , ,2984 US USA 1 dollar, USD 6,4838 6,4977 6,414 6,5399 6,5697 6,6845 Landkod/Land Valuta Juli Aug Sep Okt Nov -13 Dec -13 DK Danmark 100 kronor, DKK 123, ,05 120,10 EU 1 euro EUR 9,2337 8,884 8,959 IS Island 100 kronor, ISK 5,9669 5,2403 5,0539 JP Japan 100 yen, JPY 6,7019 6,5858 6,3329 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,3547 6,279 6,146 NO Norge 100 kronor, NOK 109, , ,5471 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,228 2,120 2,1438 CH Schweiz 100 franc, CHF 754, ,21 731,48 GB Storbritannien 1 pund, GBP 11, , ,714 US USA 1 dollar, USD 6,816 6,58 6,541

12 TABELLER Sid 22 (22) Tullverket Tullverkets valutakurser är växelkursen den näst sista onsdagen i varje månad, och gäller för den kommande månaden. Landkod/Land Valuta Jan Feb Mars April Maj Juni DK Danmark 100 kronor, DKK 120,97 118,55 1,2043 1,1908 1,2266 1,2189 EU 1 euro EUR 9,03 8,84 8,9865 8,8879 9,1579 9,0988 IS Island 100 kronor, ISK 5,5400 Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas ej längre ej längre ej längre ej längre ej längre JP Japan 100 yen, JPY 6,3763 6,2560 6,3970 6,2784 6,4650 6,5729 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,1874 5,9558 5,9762 5,7313 6,0127 6,0867 NO Norge 100 kronor, NOK 1,0746 1,0588 1,0805 1,0715 1,1063 1,1132 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,1676 2,1248 2,1609 2,1148 2,1854 2,1725 CH Schweiz 100 franc, CHF 740,23 716,52 735,72 730,29 749,55 745,08 GB Storbritannien 1 pund, GBP 10, , , , , ,1762 US USA 1 dollar, USD 6,5842 6,5309 6,5314 6,3815 6,6323 6,6340 Landkod/Land Valuta Juli Aug Sep Okt Nov Dec -13 DK Danmark 100 kronor, DKK 121, ,59 120,58 EU 1 euro EUR 9,0571 9,2908 8,998 IS Island 100 kronor, ISK Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas 5,5400 ej längre ej längre ej längre ej längre ej längre JP Japan 100 yen, JPY 6,5386 6,8052 6,649 CA Kanada 1 dollar, CAD 6,1523 6,4319 6,356 NO Norge 100 kronor, NOK 111,23 111,43 109,17 PL Polen 1 new zloty, PLN 2,1847 2,2478 2,1585 CH Schweiz 100 franc, CHF 743,21 764,58 730,14 GB Storbritannien 1 pund, GBP 11, , ,7262 US USA 1 dollar, USD 6,6862 6,9012 6, KONSUMENTPRISINDEX Månad Basår Januari 311,39 312,00 311,85 Februari 312,70 313,39 313,94 Mars 312,68 314,65 314,80 April 313,89 314,03 315,49 Maj 314,05 314,54 315,23 Juni 314,70 313,99 314,45 Juli 313,67 313,55 313,23 Augusti 313,84 313,55 September 315,05 314,81 Oktober 314,40 314,59 November 314,20 313,82 December 315,04 314,61

UTSKICK Nr 3 2014-02-26

UTSKICK Nr 3 2014-02-26 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst är nu bokade. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep Medelhavskryssning, 4-12

Läs mer

UTSKICK Nr 2 2014-02-07

UTSKICK Nr 2 2014-02-07 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid

Läs mer

UTSKICK Nr 10 2014-06-24

UTSKICK Nr 10 2014-06-24 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, FULLBOKAD Medelhavskryssning, 4-12 okt FÅTAL PL

Läs mer

UTSKICK Nr 9 2014-06-12

UTSKICK Nr 9 2014-06-12 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

UTSKICK Nr 16 2014-11-04

UTSKICK Nr 16 2014-11-04 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. Våra kunniga föreläsare uppdaterar dig inom alla aktuella och viktiga skatteoch momsnyheter på ett

Läs mer

SKATTEDAGAR 2014-2015

SKATTEDAGAR 2014-2015 Rabatt 300 kr om du bokar en skattedag före 12 september! SKATTEDAGAR 2014-2015 Nyhetsdagar med alla skatte- och momsnyheter Anmäl dig på www.skattehuset.com Skattehuset i Göteborg AB info@skattehuset.com

Läs mer

UTSKICK Nr 7 2014-05-13

UTSKICK Nr 7 2014-05-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

UTSKICK Nr

UTSKICK Nr SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ID Kommunikation AB, 556503-2926 Beijerskajen 12 A 211 19 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 14 april 2014 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 27 november 2013 i ärende

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

UTSKICK Nr

UTSKICK Nr SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. Våra kunniga föreläsare uppdaterar dig inom alla aktuella och viktiga skatteoch momsnyheter på ett

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

DOM 2014-06-25 Stockholm

DOM 2014-06-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 2014-06-25 Stockholm Mål nr T 3478-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-03-08 i mål nr T 9633-12, se bilaga A KLAGANDE Voice the Brand Liberation

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Syfte: Syftet med enkäten

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

13 Utlägg och vidarefakturering

13 Utlägg och vidarefakturering Utlägg och vidarefakturering, Avsnitt 13 331 13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader 13.1 Allmänt Med utlägg i ML:s mening torde i allmänhet avses sådana utgifter som en säljare bestrider för köparens

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 7 mars 2014 kl. 16.30

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

12 Valutakurser. 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Valutakurser, Avsnitt 12 157

12 Valutakurser. 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Valutakurser, Avsnitt 12 157 Valutakurser, Avsnitt 12 157 12 Valutakurser Tillämpningsområde Sammanfattning 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser RR 8 behandlar a. redovisning av transaktioner i utländsk valuta

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning 1 (8) Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 16050 103 21 STOCKHOLM SN Dnr 266/2009 2009-11-20 Remissyttrande Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande.

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande. HFD 2014 ref 78 Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. Lagrum: 2 kap. 8 andra

Läs mer

Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB

Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB Sida 1(5) Dnr xx-xx 2003-03-31 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB YTTRANDE XX AB borde ha redovisat en fordran på Socialstyrelsen

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Sida 1 (19) Mål nr 4928-14 KLAGANDE Kungsleden Fastighets AB, 556459-8612 Ombud: Skattejurist Kristina Tulldahl Box 70414 107 25 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) Mål nr 5893-14 meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

32 Serveringstjänster

32 Serveringstjänster Serveringstjänster, Avsnitt 32 813 32 Serveringstjänster Med serveringstjänst förstås tillhandahållande av mat, dryck eller annan serveringsvara för förtäring på stället inom en serveringslokal, dvs. en

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen 21 1 Inledning Hemvistprincipen Källstatsprincipen Denna handledning behandlar internationell beskattning. Uttrycket innefattar de svenska interna reglerna för beskattning av i Sverige bosatta eller hemmahörande

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006 tullvärdet år 2006 december 2006 november 2006, ändring fr.o.m. 22.11.2006 oktober 2006, ändring fr.o.m. 11.10.2006, ändring fr.o.m. 25.10.2006 september 2006 augusti 2006, ändring fr.o.m. 16.8.2006 juli

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007 december 2007, ändring fr.o.m. 26.12.2007 november 2007, ändring fr.o.m. 28.11.2007 oktober 2007 september 2007 augusti 2007,

Läs mer

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010. HFD 2015 ref 81 Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010. Lagrum: 10 kap. 5 och 11 kap. 1 inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemoria Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 3 december 11 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 58 357 518 353 1 626 318 989 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 31 januari 212 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 7 848 341 18 1 8 474 66 169 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

29 Trav- och galoppsportverksamhet

29 Trav- och galoppsportverksamhet Trav- och galoppsportverksamhet, Avsnitt 29 653 29 Trav- och galoppsportverksamhet 29.1 Hästsport i Sverige I Sverige bedrivs hästsportverksamhet i många olika former. De mest vanliga är ridsport, t.ex.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Till: Utredningen om översyn av 3:12-reglerna Stockholm 15 mars 2016 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) FAR har beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer