Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun"

Transkript

1 Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen

2 Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young granskat beslutsprocessen samt genomförandet av brukarval inom hemtjänsten. Granskningen belyser processen som ledde fram till beslutet i omsorgsnämnden samt underlaget som ligger till grund för auktorisation av utförare inom hemtjänsten. Då denna granskning utförs i en genomförandefas kan delar av det som beskrivs i detta PM vara inaktuellt och nya aspekter kan ha tillkommit när granskningen överlämnas till nämnden. Den 12 december 2007 beslöt omsorgsnämnden i Växjö kommun att godkänna förvaltningens förslag Villkor för att erhålla auktorisation inom hemtjänst och hemsjukvård i Växjö kommun. Syftet är att få fler alternativa utförare och därmed öka brukarens möjlighet att välja utförare av beviljat bistånd. Vi har funnit, i enlighet med två länsrättsdomar, att brukarval utan upphandling strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare torde det erfordras ett beslut från fullmäktige för att införa en brukarvalmodell. I Växjös fall är detta beslut från fullmäktige inte tillräckligt tydligt enligt vår mening. Däremot anser vi att kommunen arbetat väl med kriterierna för auktorisation. Vi saknar dock en tydligare koppling mellan uppföljning och auktorisation/avtal. Auktorisation med krav på ledningssystem för kvalitet tillsammans med en systematisk uppföljning är exempel på åtgärder för att säkra en god vård och omsorg. Den 29 februari 2008 överlämnade frittvalsutredningen sitt betänkande LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem till regeringen. I betänkandet föreslås att LOU kompletteras med en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Utredaren fastslår att det föreligger ett avtalsförhållande mellan kommunen och utföraren, vilket medför att LOU eller LOV måste tillämpas om kommunen vill konkurrenspröva egenregiverksamheten. LOV är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner som vill överlåta valet av utförare till brukaren. Auktorisationsbegreppet föreslås försvinna. Den kommun som vill att brukarna fritt ska få välja utförare utan begränsningar tillämpar LOV, den kommun som vill begränsa antalet utförare går på LOU. Vidare föreslår utredningen att de företag som vill konkurrera om kommunens brukare men inte blir godkända, ska kunna överklaga och få saken prövad. Även om LOV medför att besluten som Växjö kommun nu har fattat inte längre blir aktuella menar vi att det arbete som är nerlagt kommer att kunna användas och ligger väl i linje med intentionerna med LOV. Rekommendationer Fullmäktige bör fatta ett tydligt beslut om den fortsatta inriktningen. Omsorgsnämndens reglemente bör justeras så att det tydligt framgår att nämnden kan bedriva sin verksamhet även genom annan. Kommunen bör innan avtal träffas klargöra hur uppföljningen skall genomföras. En analys över de ekonomiska konsekvenserna bör genomföras utifrån nuläget och konsekvenserna vid olika scenarier med ökad andel alternativa utförare. Att i övrigt beakta kommentarerna i denna rapport.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Inriktning Genomförande Brukarval Hanteringen av frågan Beslutsprocessen Ärendeprocessen utifrån LOU Ärendeprocessen utifrån kommunallagen Byte av styrmodell Avtal med befintliga utförare Konsekvenser vid byte av styrmodell Konkurrensneutralitet Kommentarer Villkor för att erhålla auktorisation Auktorisationsbestämmelser Uppföljning Kommentarer Framtiden för brukarval... 11

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Cirka 35 kommuner har infört brukarval/kundval och lika många planerar att införa detta det närmaste året. En del kommuner har infört brukarval via upphandling och andra genom införandet av auktorisation/certifiering. Syftet med brukarval/kundval är dels att ge den enskilde brukaren möjlighet att välja utförare, dels att ge möjlighet till privata entreprenörer och medarbetargrupper att ta över och driva verksamheten. Den 19 september 2007 beslöt omsorgsnämnden i Växjö kommun att uppdra till omsorgsförvaltningen att omforma upphandlingsunderlaget för brukarval. Förvaltningens uppdrag var att ta fram underlag för auktorisation av utförare. Den 12 december 2007 beslöt omsorgsnämnden att: godkänna förvaltningens underlag Villkor för att erhålla auktorisation inom hemtjänst och hemsjukvård i Växjö kommun. ge förvaltningen i uppdrag att annonsera i dagspress och informera på kommunens hemsida om möjligheten att ansöka om auktorisation. uppdra åt förvaltningen att förbereda ändring i gällande delegationsordning. Kommunfullmäktige har i budget för 2008 angett Fler företag skall kunna utföra hemtjänst och kommunen skall handla upp driften av tillkommande särskilda boenden. Det finns många aspekter som behöver beaktas när nya styrprinciper genomförs och aktörer utanför den kommunala förvaltningen engageras i produktionen av välfärdstjänster. Ur revisionssynpunkt är det väsentligt att tidigt följa processen för beslut om och genomförande av brukarval. 1.2 Syfte Granskningen syftar till att belysa processen som ledde fram till beslutet i omsorgsnämnden samt granska underlaget för auktorisation av utförare inom hemtjänsten. 1.3 Inriktning Granskiningen fokuserar på; Hanteringen av frågan, d.v.s. beslutsprocessen, utifrån kommunallagen och lagen om offentlig upphandling (LOU). Underlaget som ligger till grund för utförarnas ansökan om auktorisation. Avveckling av nuvarande styrmodell för hemtjänst i ordinärt boende. 1

5 1.4 Genomförande Granskningen grundas på genomgång av följande dokument: Budget 2008 med verksamhetsplan 2009 och 2010 Förfrågningsunderlag för upphandling av omvårdnad, service och vård i ordinärt boende i Växjö kommun (Brukarvalsmodell), maj 2006 Brukarval, information och markandsföring, omsorgsnämnden, Auktorisation av utförare inom hemtjänst och hemsjukvård, omsorgsnämnden, Villkor för att erhålla auktorisation inom hemtjänst och hemsjukvård i Växjö kommun (Brukarvalsmodell), december 2007 Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll, , och Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2008 Omsorgsnämndens reglemente Betänkande LOV - Lag Om Valfrihetssystem Intervjuer har genomförts med följande funktioner i omsorgsförvaltningen: Förvaltningschef Utvecklingschef Avdelningschef för avdelningen Ekonomi och administration 2. Brukarval Allt fler kommuner väljer att konkurrensutsätta hela eller delar av äldreomsorgen. Inledningsvis skedde detta i första hand genom entreprenadupphandlingar. De senaste åren har olika brukarval/kundvalsmodeller introducerats som alternativ eller komplement till entreprenadupphandlingarna vilket har bidragit till att fler företag, även små bolag, har etablerat sig inom hemtjänsten. Lagen om offentlig upphandling innehåller inga specifika regler för upphandling av tjänster som avropas i en brukarval/kundvalsmodell. De kommuner som tillämpar brukarval utser sina utförare antingen genom offentlig upphandling eller genom certifiering/auktorisation. Auktorisationen baseras på ett antal förbestämda kvalitetskrav på utföraren. Utföraren lämnar in en ansökan om auktorisation som bedöms och beslutas av ansvarig nämnd. Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar vem som har rätt att få omsorg via hemtjänst. Med brukarval väljer brukaren själv vilken utförare som skall utföra den beviljade omsorgen. Brukaren kan då välja mellan de utförare som kommunen har i egen regi, ingått avtal med eller auktoriserat. Det är fortfarande kommunens ansvar att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Det kommunen kan delegera till brukaren är möjligheten att välja utförare, utifrån de utförare kommunen godkänt via upphandling eller auktorisation/certifiering. I valet upphandling eller auktorisation har omsorgsnämnden beslutat sig för att verka för en brukarvalsmodell med auktorisation. Fördelarna med auktorisation enligt de intervjuade är möjligheten för entreprenörer att löpande komma in på marknaden, d.v.s. entreprenörerna kan själva välja när de vill ansöka och etablera sig och behöver därmed inte invänta upphandlingar. 2

6 I en brukarvalsmodell med auktorisation är ersättningen till utförarna lika för alla. Utförarna är heller inte garanterade några brukare utan måste förvärva dem. 3 Hanteringen av frågan 3.1 Beslutsprocessen Det råder enighet över de politiska blockgränserna i Växjö kommun om att erbjuda brukarval med syfte att öka den enskildes valfrihet. Hösten 2006 beslöt omsorgsnämnden att brukarval skulle införas och förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förhoppningen var att ett antal privata entreprenörer skulle upphandlas. Några av hörnstenarna var: Fast pris, d.v.s. kommunen bestämmer priset och upphandlingen avgörs endast ur ett kvalitetsperspektiv. Geografiska områden, entreprenörerna kan lägga bud på en eller flera geografiska områden. De geografiska områdena följer den kommunala verksamhetens indelning. Inga garanterade brukare, entreprenörerna måste förtjäna sina brukare inom det geografiska området. I uppdraget ligger att utföra både hemtjänst (enligt socialtjänstlagen) och hemsjukvård (enligt hälso- och sjukvårdslagen). Redan i samband med upphandlingen fördes diskussioner i nämnden huruvida tjänsten skulle upphandlas eller om man skulle välja auktorisation. Nämnden valde upphandling enligt LOU och ett anbud inkom. Anbudet granskades och entreprenören godkändes och verkar i kommunen sedan maj Den privata utföraren har ca brukare av kommunens totalt ca brukare. Eftersom endast ett anbud inkom startade omgående diskussioner kring ny upphandling eller införande av auktorisation. En genomgång av läget gjordes och ett nytt beslutsunderlag togs fram. Beslutsunderlaget bestod av den omvärldsanalys som genomförts i samband med upphandlingen med bland annat besök i Stockholms stad och Solna Stad som båda har brukarvalsmodell samt utlåtande från den egna upphandlingsavdelningen i Växjö kommun. Stockholms stad har ca 50 alternativa utförare som upphandlats enligt LOU och Solna stad har åtta upphandlade alternativa utförare. Tjänstemännen vid upphandlingsenheten i Växjö gjorde bedömningen att införandet av auktorisation skulle stå i strid med LOU enligt de intervjuade. Underlaget som togs fram dokumenterades ej utan framfördes muntligen av tjänstemännen till nämnden. Det innebär att nämnden valde att fatta ett beslut som stod i strid med tjänstemännens rekommendationer. När nämnden i december 2007 beslutade om att införa auktorisation gällde samma modell och krav på utförarna som vid den tidigare upphandlingen med ett fåtal undantag. Dessa är: Underlaget för upphandlingen reglerade att tvist mellan parterna skulle lösas i Svensk allmän domstol. Underlaget i auktorisationen anger att tvist skall lösas i skiljenämnd. 3

7 Underlaget i upphandlingen anger fast avtalsperiod med möjlighet till förlängning. Vid auktorisation löper avtalet tillsvidare med reglerad uppsägningstid. Underlaget i upphandlingen ger utföraren möjlighet att avropa legitimerade sjukskötersketjänster från kommunen. Inom ramen för auktorisation erbjuds utföraren att under en övergångsperiod avropa dessa tjänster. 3.2 Ärendeprocessen utifrån LOU Som framgår ovan har det redan tidigare diskuterats huruvida brukarval-utförare måste upphandlas enligt LOU. Frågan avgjordes av länsrätten i Stockholm i två mål som avsåg Täby kommun, mål nr och Det ena målet gällde att Täby kommun erbjöd inom ramen för kundval ett företag att svara för verksamheten i ett nybyggt särskilt boende för äldre. Det andra målet gällde beslut om att ett företag fick rätt att överta verksamheten i ett särskilt boende under förutsättning att företaget erhöll auktorisation för kundval. I båda målen framfördes invändningar såväl kommunalrättsligt som utifrån LOU. Domstolen fann i båda målen att LOU var tillämpligt varför de kommunalrättsliga invändningarna inte prövades. I Växjö kommun är avsikten att utförare skall auktoriseras utan upphandling. 3.2 Ärendeprocessen utifrån kommunallagen Av de två rättsfallen från länsrätten i Stockholms län framgår att LOU var tillämplig och därför prövade länsrätten inte huruvida handläggningarna i Täby kommun om införande av kundval stred mot kommunallagen. Domstolen har därför inte uttalat sig avseende klagandenas invändningar att Täby kommuns beslut stred mot bl.a. likställighetsprincipen och förbud att stödja enskild näringsidkare 2 kap 2 och 8 kommunallagen. Vidare anfördes av klagandena att Socialnämnden inte var behörig att fatta beslutet om kundval eftersom det aktuella beslutets innehåll är sådant att beslut enligt 3 kap 9 och 16 kommunallagen skall fattas av kommunfullmäktige. I Växjö har kommunfullmäktige beslutat i budgeten för 2008 att: Fler företag skall kunna utföra hemtjänst och kommunen skall handla upp driften av tillkommande särskilda boenden. I övrigt framgår inte av handlingarna att kommunfullmäktige har fattat beslut om brukarval. Det framgår inte heller av omsorgsnämndens reglemente att nämnden har rätt att tillämpa brukarval lika lite som det framgår att nämnden inte får tillämpa brukarval. Av 3 kap 9 kommunallagen framgår att /../fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget främst..p3 nämndernas organisation och verksamhetsformer/../. 3.3 Kommentarer Nämnden är inte skyldig att följa tjänstemännens rekommendationer. Det är nämnden som svarar för beslutet och ytterst skall göra bedömningen. 4

8 Även om länsrättens domar ej är prejudicerande torde idag inte ifrågasättas att LOU måste tillämpas vid kundvalsmodellen (eller brukarval). Vi menar att principen huruvida brukarval skall tillämpas är en fråga som fullmäktige skall besluta om. Vi bedömer att det är en fråga som rör nämndens verksamhetsform och är i vart fall av principiell beskaffenhet. Frågan är då om kommunfullmäktige genom sin markering i budgeten 2008 har fattat ett principiellt ställningstagande. Fullmäktige har utan tvivel hävdat att fler företag skall kunna utföra hemtjänst. En semantisk tolkning av detta beslut innebär dock inte att fullmäktige bokstavligen uttalat att brukarvalsmodellen skall tillämpas. Av beslutet framgår att fler företag skall utföra hemtjänster, inte åt vem, eller hur. Det torde vara rimligt att anta att hemtjänsterna skall utföras åt kommunen men däremot är det inte tydligt hur detta skall genomföras. Enligt vår mening är det en principiell skillnad mellan att upphandla hemtjänster och att tillämpa en kundvals- (brukar) modell, bl.a. på grund av att kundvalsmodellen är ifrågasatt utifrån dess lagenlighet om LOU inte tillämpas. Mot denna bakgrund anser vi det tveksamt om fullmäktige har fattat ett beslut om att godkänna brukarval. Beslutet är otydligt. Vad gäller invändningarna i Täby-fallen att besluten stred mot likställighetsprincipen m.m., torde detta inte vara aktuellt i Växjö än. Beslutet som är föremål för denna granskning avser endast godkännande av förvaltningens underlag. Någon enskild kan därför inte sägas vara gynnad genom detta beslut. 4. Byte av styrmodell Bytet av styrmodell skedde i samband med upphandlingen som slutfördes i mars Införandet av auktorisation påverkar inte nuvarande styrmodell utan innebär en möjlighet för fortsatt etablering av privata entreprenörer enligt de intervjuade. De aktiviteter som nu pågår är framtagande av ansökningsunderlag, annonsering om möjligheten att söka auktorisation och utbildning till den egna personalen kring frågor om att starta upp egen verksamhet. När ett företag erhåller auktorisation kommer kommunen att informera brukarna om möjligheten att även välja detta företag. Information kommer främst att ske genom biståndshandläggarna. De auktoriserade företagen kommer uppmanas att ta fram informationsmaterial som kan delas ut av biståndshandläggarna. 4.1 Avtal med befintliga utförare Kommunen har idag en privat utförare med att avtal som sträcker sig till Hur denne entreprenör ställer sig till auktorisation känner de intervjuade ej till. Tjänstemännen har ingen uppfattning om nämnden har för avsikt att uppmana entreprenören till att omfattas av den nya modellen med auktorisation eller låta denne verka vidare utifrån befintligt avtal. 4.2 Konsekvenser vid byte av styrmodell Någon riskanalys eller konsekvensbeskrivning vid bytet av styrmodell är ej genomförd. De konsekvenser de intervjuade uppger är: 5

9 Risk för övertalighet i den kommunala verksamheten. Det kommer att behövas en beredskap för övertalighet då den privata andelen utförare förväntas öka. Det kommer dock att dröja då de privata utförarna har en lång startsträcka innan de når stora volymer. Behovet av dessa tjänster antas öka utifrån att antalet äldre ökar. Risk för interna konflikter inom arbetsgrupper. Exempelvis om en del av ett arbetslag önskar ta över verksamheten i egen regi. Kommunen kommer att uppmärksamma etiska perspektiv och ta fram spelregler för övertagande av verksamhet. Minskat behov av egna lokaler. På lång sikt kan det bli fråga om att avveckla egna lokaler till följd av ett minskat behov. Kommunen hyr i dag av de kommunala bostadsbolagen. De flesta lokalerna är små vilket också gör att konsekvenserna bedöms små. Kostnadsdrivande. Om kommunens egen verksamhet får en minskad volym kommer effektiviteten att påverkas. Suboptimering av den egna administrationen/staben/förvaltningen om underlaget minskar. Förmågan att snabbt öka kommunens egen kapacitet minskar. Även om kommunen anlitar privata utförare av vården och omsorgen ligger ansvaret kvar på kommunen. Kommunen måste således med kort varsel snabbt kunna öka sin egen kapacitet om exempelvis en entreprenör går i konkurs eller sägs upp. Detta anser de intervjuade inte vara något problem utifrån den stora verksamhet kommunen har och den ökade efterfrågan. Behov av en stärkt organisation för uppföljning. Ett ökat antal alternativa utförare kommer att öka kraven på förvaltningens uppföljningar. 4.3 Konkurrensneutralitet Nämndens avsikt är att modellen skall vara helt konkurrensneutral. Det finns dock faktorer att beakta som kan uppfattas som konkurrensfördel för den ena eller andra parten enligt de intervjuade, nämligen: Alternativa utförare ersätts med ett högre belopp per timme. Detta motiveras med att de alternativa utförarna inte har rätt att lyfta av ingående moms för verksamhet inom vård och omsorg. Skillnaden i ersättning är 5kr/timme. Ersättningens storlek är framräknad utifrån den kommunala verksamhetens andel moms i den egna verksamheten. Alternativa utförare erbjuder tilläggstjänster som exempelvis snöskottning och trädgårdsskötsel. 6

10 Kommunen bedriver uppsökande verksamhet hos alla i kommunen över 80 år. Ett syfte med detta är att informera om kommunens äldreomsorgstjänster. Informationen ges av kommunens anställda. Risken finns därmed att informationen inte är neutral. När brukaren inte själv kan välja utförare tillfaller brukaren automatiskt verksamheten i egen regi. Förvaltningen och omsorgsnämnden har diskuterat olika alternativ utifrån erfarenheterna från andra kommuner. 4.4 Kommentarer Det saknas en analys över tänkbara konsekvenser och risker vid bytet av styrmodell. Det finns ett antal konsekvenser som med tiden kan bli en utmaning för kommunens egen verksamhet. Hemtjänst utförs på ett stort antal olika geografiska platser och är därför en logistisk utmaning för utförarna. För att nå effektivitet vill utförarna ha många brukare på liten yta. Med fler utförare finns risk att avståndet mellan de egna brukarna kommer att öka med ökade restidskostnader som följd. Erfarenheter från andra delar av landet visar att det finns en tendens att de privata utförarna många gånger väljer att etablera sig där underlaget är stort för att möjliggöra en god lönsamhet. En annan risk är att vissa geografiska områden får få eller inga alternativa utförare, vilket skulle inskränka brukarens möjlighet att välja. Risken är dock liten att brukaren blir utan hjälp, då Växjö kommuns egna utförare kommer att verka inom hela Växjö kommun. En utmaning för Växjö kommuns egna utförare är att säkerställa att samtliga funktioner, även specialfunktioner såsom natt/kvällspatrull och leverans av matlådor, är effektiva. Stora volymer underlättar effektivitet. Om volymerna är för små kommer personalens tid till stor del åtgå till resande mellan brukare eller standby i väntan på uppdrag. Sammantaget kan minskade volymer i den egna verksamheten leda till följande ekonomiska konsekvenser: Ökade kostnader för den egna verksamheten i form av ökade restidskostnader/ej belagd tid och eventuella avvecklingskostnader av personal. Växjö kommun riskerar på sikt att stå med outhyrda lokaler och lokaler som behöver byggas om för att kunna hyras ut till annan verksamhet. Ökade kostnader för uppföljning av verksamheten. Suboptimering av den egna administrationen. Investrings- och driftkostnader vad gäller IS/IT-system som beställaren åtar sig installera hos utföraren. En analys över de ekonomiska konsekvenserna bör genomföras utifrån nuläget och konsekvenserna vid olika scenarier med ökad andel alternativa utförare. En fråga nämnden har att hantera är vilken beredskap Växjö kommun har att med kort varsel snabbt öka sin kapacitet om/när volymerna i den egna verksamheten minskar. Det kan till exempel inträffa att en alternativ utförare brister i kvalitet och fråntas sin auktorisation eller går i konkurs. Kommunen har det yttersta ansvaret och måste då med kort varsel snabbt kunna öka sin kapacitet i kommunens alla delar. 7

11 Erfarenheten från andra kommuner visar att valet av utförare inte alltid görs av brukaren. Orsaken till detta kan vara flera, exempelvis sjukdom. I de fall den enskilde inte själv kan eller vill välja kan biståndshandläggaren vara behjälplig. Spelregler kring biståndshandläggarens agerande i dessa fall bör utarbetas för att säkerställa att inga bindningar uppstår mellan biståndshandläggare och specifik utförare. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan den enskilde medarbetaren i hemtjänsten hamna i ett svårt läge om de skall vara bärare av information avseende valfrihetsmodellen och dess utförare och samtidigt vara lojal mot sin arbetsgivare. Det vill säga informera brukaren om att det finns andra utförare. Risken finns därmed att befintliga brukare inte får nödvändig information om inte informationen också ges på annat sätt. Här har biståndshandläggaren en viktig roll i att sprida opartisk information om utförare och valfrihetsmodellen. En dialog med den upphandlade entreprenören bör inledas för att utröna huruvida denne ställer sig positiv till att söka auktorisation och därmed verka på samma grunder som de kommande alternativa utförarna. 5. Villkor för att erhålla auktorisation För att erhålla auktorisation skall en ansökan göras och godkännas av omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden kommer att teckna avtal med utförare som uppfyller; de formella kraven, skall kraven i de allmänna åtagandena samt omsorgsnämndens särskilda krav på utförandet av vården och omsorgen utifrån sex kvalitetsindikatorer. 5.1 Auktorisationsbestämmelser Formella krav för att erhålla auktorisation är: Juridisk person med registreringsbevis från Bolagsverket samt inneha F-skattebevis. Får ej ha avgifts- eller skatteskulder till skattemyndigheten eller kronofogden. Utföraren ska uppfylla följande skall - krav : följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter. bedriva verksamheten utifrån omsorgsnämndens grundläggande värderingar samt inriktning. personalen skall behärska svenska språket i tal och skrift. iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten skall bedrivas religiöst och politiskt obundet. ansvara för utförandet hela dygnet årets alla dagar. ha system för klagomålshantering och avvikelse- och riskhantering. dokumentera och rapportera i omsorgsnämndens verksamhetssystem. Utöver ovanstående åtagande finns även skyldighet att samarbeta med andra vårdgivare, att ta emot uppdrag inom ramen för överenskommelsen, att följa kommunens avvikelserutiner, att inlämna verksamhetsplan och årsberättelse samt att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar. Ett antal skall-åtagande finns även vad gäller vården och omsorgen inom bland annat följande områden; kost, trygghetslarm, medicinska produkter, hantering av privata medel, nyckelhantering och att servicetjänster skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. 8

12 För att erhålla auktorisation måste utförarens ansökan erhålla lägst 115 poäng utifrån omsorgsnämndens utvärdering av kvalitetsindikatorerna (se nedan). Ett krav är även att anbudsgivarna uppnår minst medelnivå när det gäller kvalitetsindikatorerna 1 och 2 samt minst miniminivå när det gäller indikatorerna 3-6. Poängen fördelar sig enligt följande: Minimumnivå ger 10 poäng Medelnivå ger 15 poäng Maxnivå ger 20 poäng. Kvalitetsindikatorerna är angivna i prioritetsordning och är viktade. Indikator 1 har en viktning på 3 och indikator 2 viktas till 2. Indikator 3-6 viktas till 1. Kriterierna 1 Förhållningssätt och metoder Här bedöms anbudsgivaren beskrivning av förslag till rutiner och metoder för hur vård och omsorg introduceras, tillämpas, utvecklas och avvecklas. 2 Kompetens och bemanning Bedömning av anbudsgivarens planer på bland annat introduktion av nyanställda, adekvat kompetens och fortbildning. 3 Extern och intern samverkan och samarbete Bedömning av bland annat fördelning av roller, ansvar och informationsöverföring. 4 Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering Bedömning av anbudsgivarens förmåga att förebygga fel och brister samt systematiskt arbete med avvikelsehantering. 5 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Bedömning av det systematiska kvalitetsarbetet. 6 Dokumentation och spårbarhet Bedömning av bland annat utformningen av rutiner för hantering av biståndsbeslut och dokumentation av förbättringsåtgärder. 5.2 Uppföljning Omsorgsnämnden har skyldighet att och äger rätt att följa upp verksamheten. Idag sker uppföljningen av den egna verksamheten på samtliga nivåer i organisationen. Uppföljningen utförs av distriktscheferna, biståndshandläggarna och av den medicinskt ansvarige sjuksköterskan. Det genomförs även brukarundersökningar. På generell nivå sker uppföljningen genom att utförarna skall inlämna verksamhetsplan och årsberättelse. Omsorgsnämnden genomför även brukarunderökningar vart tredje år i syfte att få den enskildes syn på den service, vård och omsorg som ges. Nästa brukarundersökning kvalitetsbarometern kommer att genomföras 2008 och resultatet kommer att anslås öppet bland annat på kommunens hemsida. Där kan medborgarna ta del av resultatet i den kommunala verksamheten och i de privata utförarnas verksamhet. En jämförelse görs även med KKKVH - kommunerna utifrån ett etablerat samarbete med dessa kommuner. 9

13 Omsorgsnämnden har för avsikt att följa upp verksamheten för att se att utförarna uppfyller sina åtaganden. Uppföljningen kommer att ske både individuellt och på generell nivå. På individuell nivå kommer det att ske genom att biståndshandläggaren följer upp att beställda insatser utförs och att handlingsplan är upprättad. Enskilda klagomål och anmälningar kommer omgående att utredas och följas upp. De intervjuade uppger att det finns behov av att utveckla systemet för uppföljning när antalet alternativa utförare ökar. Diskussioner förs kring att sätta samman tvärprofessionella team bestående av exempelvis handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och ekonom för uppföljning av verksamhet. Utöver uppföljning av kvaliteten anser de intervjuade att det måste ske en uppföljning av andra områden, exempelvis kompetensnivån på personalen och administrativ uppföljning av avtalet. Uppföljningen kommer företrädesvis att ske efter överenskommelse med utföraren. 5.3 Kommentarer Auktorisationen kan ses som en av flera kvalitetssäkringsåtgärder för att säkerställa att utföraren tillhandahåller en god vård och omsorg. Allmänt ställs tilltron om ökad kvalitet i hemtjänsten till brukarens valfrihet. Valfriheten bidrar sannolikt till en ökad kvalitet på lång sikt. Någon kvalitetshöjning i samband med införandet av modellen eller när nya företag etablerar sig är knappast trolig. Därför är bedömningen vid auktorisationen den enskilt viktigaste kvalitetssäkringsåtgärden så att inga utförare som inte lever upp till förväntningarna tillåts verka inom Växjö kommun. Auktorisation med krav på ledningssystem för kvalitet tillsammans med en systematisk uppföljning är exempel på åtgärder för att säkra en god vård och omsorg. Uppföljning utgör en viktig hörnsten för att säkra kvaliteten utifrån kommunens ansvar. Enligt de intervjuade kommer uppföljningen och hur den organiseras att ses över då det ökade antalet alternativa utförare kräver detta. Det bör även framgå i överenskommelsen med utföraren att kommunen äger rätt att vid varje tidpunkt följa upp att bestämmelserna efterlevs. Brukarundersökning kvalitetsbarometern som anslås på kommunens hemsida. Önskvärt vore att mäta oftare än vart tredje år. Den långa perioden mellan mätningarna kan verka hämmande på viljan att investera för att bibehålla eller utveckla resultatet. Om ett företag exempelvis erhåller toppbetyg och vet att nästa mätning sker om tre år finns en risk att de håller igen och är nöjda som det är. Likaså kan företaget som fått ett dåligt utfall på enkäten och som jobbar hårt för att nå bättre resultat, förmodligen nå bättre resultat om företaget får tätare återkoppling på sina ansträngningar. Tätare mätningar skulle förmodligen även ge brukarna ett mer rättvisande underlag för sitt beslut. Omsorgsnämnden har rätt till insyn i verksamheten med fokus på kvalitén i verksamheten. Skrivningen i förfrågningsunderlaget bör vidgas så att insynen möjliggör uppföljning av utförarens ekonomiska bestånd. Vår bedömning är att kriterierna som ställs för att erhålla auktorisation tillsammans med de planer förvaltningen har för uppföljningen, är ändamålsenliga och utgör en bra bas för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Vi saknar dock en tydligare koppling mellan uppföljning och auktorisation/avtal. 10

14 6 Framtiden för brukarval Regeringen beslöt den 15 mars 2007, Dir 2007:38 Socialdepartementet, att tillkalla en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer mer funktionshinder enligt socialtjänstlagen. Det fanns två skäl för utredningen. Det är oklart hur olika valfrihetsmodeller förhåller sig till upphandlingslagstiftningen Fler kommuner, borde enligt regeringen, införa valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorgen. Den 29 februari 2008 överlämnade utredaren sitt betänkande LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem till regeringen. I betänkandet föreslås att LOU kompletteras med en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Utredaren fastslår att det föreligger ett avtalsförhållande mellan kommunen och utföraren, vilket medför att LOU eller LOV måste tillämpas om kommunen vill konkurrenspröva egenregiverksamheten. LOV är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner som vill överlåta valet av utförare till brukaren. Den kommun som vill att brukarna fritt ska få välja utförare utan begränsningar tillämpar LOV, den kommun som vill begränsa antalet utförare går på LOU. LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna och det skall därför i förfrågningsunderlaget framgå den ekonomiska ersättning som utföraren får för utförd tjänst. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget godkänns. Det är inte möjligt att begränsa antalet utförare. Kommuner som önskar priskonkurrens måste tillämpa LOU. Vidare föreslår utredningen att de företag som vill konkurrera om kommunens brukare/kunder men inte blir godkända, ska kunna överklaga och få saken prövad. Enligt lagförslaget ansvarar kommunen för att brukaren får fullödig information om valfrihetssystemet och om samtliga de utförare som brukaren kan välja emellan. Informationen som ges skall vara jämförbar när det gäller olika utförare. Den brukare som inte vill välja ska kunna avstå. Brukaren blir i dessa fall hänvisad till det ickevalsalternativ som kommunen har bestämt i förväg och som beskrivs i kommunens informationsmaterial. Utöver detta kommer lagen att innehålla regler om löpande annonsering i en ny nationell databas för valfrihetssystem. I betänkandet behandlas även frågor om uppföljning och kontroll av utförare, kvalitet, tilläggstjänster och kommunalsamverkan. Auktorisationsbegreppet föreslås försvinna. Även om LOV medför att besluten som Växjö kommun nu har fattat inte längre blir aktuella menar vi att det arbete som är nerlagt kommer att kunna användas och ligger väl i linje med intentionerna med LOV. Växjö den 19 mars 2008 Conny Mathiesen 11

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden Valfrihetssystem för hemtjänst Lokala pensionärsråden Vad har beslutats? Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om att Göteborgs Stad ska införa ett valfrihetssystem för de som har hemtjänst. Valfrihetssystemet

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden 2015-2018 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-02 7 Uppdrag om LOV för korttidsvistelse och korttidstillsyn (SN 2016.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Diarienr 2015/80-ÄN-003 nternati Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Antagen av äldrenämnden 2015-06-15 program policy handlingsplan riktlinje program

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2013-11-28 Dnr 228/2013 1 (6) Falköpings kommun 521 81 Falköping Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut Falköpings

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Kapitel 1 - Inbjudan Innehållsförteckning 1 Inbjudan... 3 1.2 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst... 3 1.3 Administrativa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Bilaga tjänsteskrivelse 1(8) 2016-09-23 Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Syfte Socialnämnden har lämnat följande utredningsdirektiv. Daglig verksamhet inom LSS är våra brukares arbetsplats.

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter KKV1000, v1.1, 2009-06-18 BESLUT 2009-12-02 Dnr 446/2009 1 (7) Hälsans Hus Landvetter AB Milstensvägen 2 438 35 Landvetter Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter Beslut Konkurrensverket

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer