År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID"

Transkript

1 År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret eller cykla omkull? För dig som är medlem i Seko ingår försäkringen i medlemskapet och du kan sedan komplettera. Din partner kan också teckna försäkringen. Detta ingår i medlemskapet: MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Medicinsk invaliditet kr Krisbehandling Komplettera med -18:-/mån Medicinsk invaliditet kr Seko Frågor medlemsförsäkringar Folksam För medförsäkrad -38 :-/mån Allmänna försäkringsfrågor Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Medicinsk invaliditet kr Krisbehandling Att anmäla en skada

2 Olycksfallsersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. - Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, får du ersättning med upp till kronor per år i ytterligare fyra år. Akutersättning Om skadan leder till minst åtta dagars akut sjuktid (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du kronor i ersättning, kronor vid ytterligare minst sju dagar och kronor vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 1000 kr/månad i ytterligare 5 månader. Du får också full ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, exempelvis kostnader för hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. Sjukhusvistelse Om olycksfallskadan medför inskrivning på sjukhus eller rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd får du ersättning med 200 kr per dag i upp till 180 dagar. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Rehabilitering Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med upp till kr för kostnader. Övriga kostnader Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under akut sjuktid för ex: hjälp i hemmet och korttidsboende som kommunen godkänt, fotvård och hårvård, skadade glasögon och kläder. Kroppsskadeersättning Om din skada kräver läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3000 kronor vid benbrott, 2000 kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Invaliditeten fastställs tidigast 2 år efter att olycksfallet inträffade. 2

3 Krisbehandling Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld av familjemedlem eller annan, kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Om du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen kan du också få en engångsersättning på kronor. Våld som tillfogas av familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning. KOMPLETTERINGS TGL Försäkringen gäller för de försäkringsberättigade medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring genom avtal eller därmed jämförbar försäkring tecknad på medlemmens arbetsplats. OBS finns kvar även efter 65 år, så länge man är kvar i arbetslivet. Försäkringsförmåner som kan utges: Helt grundbelopp, högst 6 och lägst 1 prisbasbelopp Barnbelopp, högst 2 och lägst 1 prisbasbelopp Begravningshjälp, 0,5 prisbasbelopp Grundbelopp Grundbeloppen fastställs med hänsyn till den avlidnes ålder. Om gruppmedlemmen fyllt 55, men ej 65 år och efterlämnar barn som vid dödsfallet ej fyllt 17 år utges grundbeloppet 6 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet är 6 prisbasbelopp. När du fyllt 55 år minskas beloppet med 0,5 prisbasbelopp per år så att det vid 64 år återstår 1 prisbasbelopp. Efterlämnar den avlidne som närmast anhörig endast arvsberättigat barn som fyllt 21 år utges hälften av ett prisbasbelopp. Förmånstagarordning för utbetalning av grundbeloppet är: 1. Make eller registrerad partner 2. Ogift person levt tillsammans under äktenskapslika förhållanden eller har/ har haft/ väntade barn med densamma. 3. Annan gift person som levt tillsammans sedan minst sex månader, under äktenskapsliknande förhållanden, med ogift försäkrad vi dödsfallet. Både den försäkrade och sambon ska ha fyllt 18 år. - Hela beloppet om den försäkrade inte efterlämnar arvsberättigade barn. - Halva beloppet om även arvsberättigade barn efterlämnas. Se punkt Arvsberättigade barn - Hela beloppet om ingen person enligt punkt 1, 2 och 3 ovan, efterlämnas. - Halva beloppet om även sambo, enligt punkt 3 ovan, efterlämnas. 3

4 Med arvsberättigade barn avses försäkringstagarens barn som enligt lag har arvsrätt efter denne, i avlidet barns ställe inträder bröstarvingar. Finns ingen förmånstagare enligt förordnandet ovan utbetalas endast begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp. Barnbelopp Barnbelopp kan utbetalas om gruppmedlemmen efterlämnar arvsberättigat barn under 21 år, eller om make, registrerad partner eller sambo inte finns, syskon under 21 år som kan motta arv under förutsättning att syskonet inte har någon förälder i livet. Barnets eller syskons ålder vid dödsfallet Antal prisbasbelopp Under 17 år 2 Mellan 17 och 18 år 1,5 Mellan 19 och 20 år 1 Begravningshjälp Begravningshjälpen är ett 0,5 prisbasbelopp och betalas till den avlidnes dödsbo. INKOMSTFÖRSÄKRING Med inkomstförsäkringen kan man behålla 80 procent av inkomsten även vid arbetslöshet. Ersättning utöver a-kassa Den högsta ersättning som betalas ut idag från arbetslöshetskassan är 680 kronor per dag. Det motsvarar 80% av en inkomst på kronor, vilket är ersättningstaket som riksdagen fastställt. Inkomstförsäkringen fyller på, så att de som har lön över kronor också får arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare inkomsten efter skatt. De som tjänat under kronor får därmed ingen ersättning från inkomstförsäkringen. Detta eftersom lagen säger att försäkringar vid arbetslöshet inte får betala ut ersättning som överstiger 80 procent av den tidigare inkomsten. Ersättningen betalas ut under 100 dagar. Vem omfattas? För att kunna få ersättning från försäkringen ska man oavbrutet ha varit medlem i förbundet och arbetslöshetskassan de senaste 12 månaderna innan men blev arbetslös. Under den tiden får man inte ha varit arbetslös. Ersättningen från inkomstförsäkringen förutsätter att man blivit arbetslös. 4

5 Om du blir arbetslös Ersättningen från försäkringen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig. Man ansöker om inkomstförsäkringen och besked från A-kassan att man uppfyller villkoret, därefter sänds fortlöpande in kopior på utbetalningsbeskeden från a-kassan till Förenade Liv. BARNGRUPPLIV Gäller för barn till gruppmedlem till och med det kalenderår barnet fyller 18 år, även barn till make/registrerad partner eller sambo omfattas om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara stadigvarande bosatt inom Norden. Om barnet avlider utbetalas kr till barnets dödsbo. Som medlem i Seko kan du teckna till: SJUK OCH EFTERLEVANDE FÖRSÄKRING - gäller från den månad du blir medlem Premier: - 26 år 80:-/mån :-/mån :-/mån :-/mån Försäkringen kan tecknas av dig och din partner och omfattar Vid arbetsoförmåga månadsersättning ( kr) efter 180 dagars karens Kostnadsersättning engångsbelopp (1 600 kr) efter 90 dagars karens Vissa diagnoser engångsersättning ( kr) Dödsfall engångsbelopp ( kr) 5

6 Ersättningskarens vid arbetsoförmåga För att få ersättning krävs att du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har varit arbetsoförmögen till minst hälften under en sammanhängande period av 180 dagar. Ersättning vid arbetsoförmåga Ersättning från och med dag 181 i perioden med arbetsoförmåga. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar då du varit arbetsoförmögen. Utbetalningen pågår i högst 13 månader dock längst till och med den kalendermånad du fyller 65 år. Månadsersättningen är kr vid hel sjukskrivning. Kostnadsersättning Ersättning lämnas om du har varit arbetsoförmögen till minst hälften under en sammanhängande period om 90 dagar. Ersättningen i form av ett engångsbelopp på kr. Ersättningen kan användas för att täcka en del av utgifterna i samband med läkarvård eller rehabilitering. Ersättning vid vissa diagnoser Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. De:ssa diagnoser med ICD koder omfattas av försäkringen Cancer (exklusive vissa cancertyper) se villkor. Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg Diabetes typ 1 och 2 Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS) Parkinsons sjukdom Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS) Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar) Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada Blindhet Dövhet Akut hjärtinfarkt Stroke Aortaaneurysm (aortabråck) Leversvikt (ej alkoholrelaterad) Njursvikt (kronisk njursvikt) Förlust av arm eller ben (amputationer) Hjärtstillestånd Alzheimers sjukdom Ersättning Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att får rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen. Försäkringsbeloppet är kr. 6

7 Ersättning vid dödsfall Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på kronor till efterlevande. Förmånstagare Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen: 1. Make, maka, registrerad partner eller sambo 2. Arvsberättigad släkt 3. Facket Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam. MEDLEMSBARN 20 pbb 30 pbb 40 pbb 50 pbb 0-7 år 75:-/mån 90:-/mån 106:-/mån 121:-/mån 8 25 år 84:-/mån 101:-/mån 118:-/mån 135:-/mån En sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn, bonusbarn och barnbarn Typiskt nog så inträffar de flesta allvarliga olyckor med barn under kvällar och lov, tider när kommunens försäkringar inte gäller. Dessutom ger de flesta kommunala försäkringarna ett dåligt skydd vid sjukdom, vilket faktiskt är den vanligaste orsaken till exempelvis invaliditet. Ingen hälsoprövning Gäller dygnet runt. Ersätter i samband med sjukdom, olyckor och även bestående men Krisbehandling vid överfall, hot och dödsfall Kan tecknas upp till 18 års ålder och gäller till 25 år Obegränsad tillgång till samtalsstöd med bland annat professionella rådgivare. OBS För försäkringen gäller vissa begränsningar av försäkringsskyddet och begränsningar i rätten till ersättning. Se villkorshäftet. Invaliditet Folksam kan betala ersättning om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning eller får problem med att komma ut i arbetslivet. Folksam skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Medicinsk invaliditet och Ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning. Folksam och alla andra försäkringsbolag har en gemensam tabell för att fastställa ersättningen. Medicinsk invaliditet betalas ut med ett engångsbelopp. 7

8 Ekonomisk invaliditet Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sitt funktionsnedsättning. Man kan välja ersättningsnivå 20, 30, 40 och 50 pbb. Ersättning vid kritisk sjukdom Vissa sjukdomar räknas som kritiska sjukdomar, till exempel cancer, MS och vissa hjärnskador. Om ditt barn drabbas av en sådan sjukdom lämnas ersättning. Du kan läsa mer i villkorshäftet. Ersättning vid vårdbidrag Om du blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrarpenning vid vård av allvarligt sjukt barn enl. bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken, kan du få viss ersättning. Du kan läsa mer i villkorshäftet. Ärr Om ditt barn får ett klart vanprydande ärr efter en olycka eller sjukdom, kan ersättning utbetalas. Det kan till exempel vara ett synligt ärr efter en olyckshändelse eller ett operationsärr. Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av det försäkringsbelopp du väljer och baseras på var och hur stort ärret är på kroppen. Du kan läsa mer i villkorshäftet. Fritidsaktivitet Folksam kan lämna ersättning för organiserad aktivitet utanför hemmet (till exempel sportutövande).. Du kan läsa mer i villkorshäftet. Krisbehandling Ditt barn kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av exempelvis ett överfall. Folksam hjälper till att komma i kontakt med psykolog och bekostar upp till 10 behandlingstillfällen. Akutersättning, sjukhusvistelse, vård i hemmet Om ditt barn behöver vistas akut på sjukhus över natten, lämnas ersättning med ett engångsbelopp på 600 kronor. Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus i minst 3 dagar i följd lämnar Folksam ersättning med 425 kronor från första dagen i som längst 365 dagar, vård i hemmet inkluderat. Ibland behöver föräldrarna vara hemma med sitt barn efter en sjukhusvistelse. Vi lämnar ersättning med 425 kronor per dag för den tiden, om vistelsen på sjukhuset och i hemmet är minst 14 dagar (men längst 30 dagar) och styrks av läkarintyg. Olycksfallsersättning Du får en engångsersättning på 600 kr första året, avsedd för läkarvårds-, rese-, läkemedels-, och hjälpmedelskostnader. Efter det ersätts upp till 600 kr per år upp till fem år. Hjälpmedel Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för hjälpmedel. 8

9 Tandskador, kläder och glasögon Om ditt barn till exempel cyklar omkull och slår ut en tand, kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis. Då kan Folksam hjälpa till att betala. Folksam kan också ersätta glasögon och kläder som skadas om ditt barn råkar ut för en olycka. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret. Läkarvård eller hjälpmedel Om ditt barn behöver läkarvård kan Folksam betala ersättning, bland annat ersättning för medicin, resekostnader och hjälpmedel. Gäller endast vid sjukdom. Dödsfall Folksam betalar ersättning om det värsta skulle hända och ditt barn skulle avlida. Det är en klen tröst, men kan hjälpa till med det praktiska. Ersättningen är 1 pbb ( kr) oavsett dödsorsak. HEMFÖRSÄKRING - beloppslös Premie styrs av det postnummer man bor på. Som medlem i Seko har du möjlighet att teckna en hemförsäkring i Folksam. Det finns ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få för dina saker du är aldrig underförsäkrad. (gäller ej smycken) Skydd för dina saker Hemförsäkringen gäller för din egendom alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga. Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation. Det finns vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. 9

10 Bortaskydd Gäller för dina saker som förvaras på annan adress än den som anges i försäkringsskyddet och ger upp till kr i ers. vid varje skadetillfälle. Ex. saker som förvaras i fritidshus eller har med utanför bostaden. Saker du använder i ditt arbete Egendom du använder i din (eller annans) företagsverksamhet, kan ersättas upp till kr Brand och blixt Försäkringen gäller för skada genom brand genom blixt genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat genom explosion, men inte genom sprängningsarbete som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast Översvämning och läckage Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning. Hushållsmaskiner och mat i frys Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen blir förstörd, kan du få ersättning för den också. Undantag gäller för mat i kyl. Värdering av dina saker Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Åldersavdrag görs beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Det känslomässiga värdet ersätts aldrig. Reseskydd ingår i 45 dagar I boendeförsäkringar ingår ett reseskydd. Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till kronor. Du kan också få ersättning för till exempel läkarvård eller andra merkostnader när du är utomlands. Om du ska resa längre tid än 45 dagar, rekommenderas en separat reseförsäkring. 10

11 Ansvars-, överfall och rättsskydd Om du råkar skada någon annan, eller själv blir utsatt för våld, kan du få ersättning från försäkringen. Om du krävs på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen. Blir du själv utsatt för våld innebär överfallsskyddet att du kan få ersättning för dina personskador. Om du blir indragen i en rättstvist innebär rättsskyddet att du kan få ersättning för ombudsoch rättegångskostnader. Flyttskydd Flyttskydd innebär att hemförsäkringen gäller på båda adresserna under en månad när man byter bostad. Krisskydd Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som du kan få ersättning för (exempelvis om du blir rånad eller överfallen) kan du få hjälp med, som högst,10 behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk. Hjälp om du blir utsatt för ID-stöld Om du blir utsatt för ID-stöld kan du få dygnet runt-hjälp med att spärra konton och krediter. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar med upp till kr. Självrisker Grundsjälvrisk kr vid varje skadetillfälle. Rättsskydd - 20% av kostnaderna, men lägst kr. Du kan också välja att ha utökat skydd till hemförsäkring Bas. Det heter då hemförsäkring Mellan eller hemförsäkring Stor. Se vidare på: Kollektiv hem- Otursskydd/ -Halverad självrisk/ 750 kr försäkring 2 x obl hemf. -Nyvärde på hemelektronik kr i -Kontant förlust självrisk -Lite annat -ID stöld 11

12 Gäller för privatanställda medlemmar inom väg & ban och ingår i medl.avgiften GF 3370 Livsvarig Utökad medlemsolycksfall fritid Medicinsk invaliditet kronor Gruppliv för medlem och medförsäkrad Dödsfallskapital 1 prisbasbelopp ( kronor) för medlem och medförsäkrad t o m 65 år Dödsfallskapital med 0,15 prisbasbelopp (6 660 kronor) för medlem och medförsäkrad över 65 år. EFTER 65 ÅR - PENSIONÄRSFÖRSÄKRING Olycksfallsförsäkring medlem -Fritid Medicinsk invaliditet kronor Premie: 8 kronor/månad Olycksfallsförsäkring medförsäkrad -Fritid Olycksfallsersättning Övriga kostnader Tandskador Medicinsk invaliditet kronor Premie: 19 kronor/månad Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp 0,15 prisbasbelopp Premie: 39 kronor/månad Sjukdom 60+ för medlem och medförsäkrad Ersättning vid vissa diagnoser, högst kr Slutålder 85 år Sparliv 60+ för medlem och medförsäkrad Försäkringen är en kombination av efterlevande skydd och sparande Premie: Beroende på ålder mellan kr 12

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 januari 2012

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Innehåll Översiktlig information... 3 A Hemförsäkring Bas... 4 Var och för vem försäkringen gäller... 4 Självrisker... 4 Egendomsskydd... 4 Stöld och skadegörelse...6

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2012

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2012 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2012 3 Innehåll Översiktlig information... 4 A Hemförsäkring Standard... 5 Var och för vem försäkringen gäller... 5 Självrisker... 5

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2010 Hem och villa Innehåll Översiktlig information....5 A Hemförsäkring...6 Var och för vem försäkringen gäller........... 6 Självrisker............................... 6

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring, GF 900:5 Villkor för Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer