UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Innehåll Väsentliga händelser i korthet 2 VD har ordet 3 Bakgrund, uppdrag och mål 4 Verksamheten 8 Den nya apoteksmarknaden 16 Folkupplysningskampanjen 20 Dotterbolagen 22 Förvaltningsberättelse 26 Finansiella rapporter 31 Noter 36 Förslag till vinstdisposition 55 Revisionsberättelse 56 Granskningsrapport 56 Bolagsstyrningsrapport 57 Styrelse och revisorer 62

3 UPPDRAG OAB:s uppdrag är att leda och övervaka omstruktureringen av Apoteket i samband med omregleringen av den svenska marknaden. De främsta uppgifterna är att leda processen för försäljning av apotek som ägs av Apoteket samt tillse att viss infrastruktur och vissa servicefunktioner överförs till Apotekens Service. LÄS MER PÅ SIDAN 5 MÅL Det övergripande målet för bolagets verksamhet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och mångfald på en omreglerad apoteksmarknad. Målen för omregleringen är att åstadkomma bättre tillgänglighet för konsumenterna, bättre service och ett bättre tjänsteutbud, låga läkemedelskostnader, en fortsatt säker och effektiv läkemedelsförsörjning samt en god läkemedelsanvändning. LÄS MER PÅ SIDAN 6 LÄSANVISNING OAB = Apoteket Omstrukturering AB Apoteket = Apoteket AB Apotekens Service = Apotekens Service AB Apoteksgruppen = Apoteksgruppen i Sverige AB

4 Väsentliga händelser i korthet Väsentliga händelser i korthet 2009 Den 29 april antog riksdagen propositionen 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden. Den 5 maj offentliggjorde OAB vilka apotek som skulle säljas till privata aktörer och i vilka kluster (portföljer) de delats in i. Den 1 juli trädde den nya lagstiftningen om en omreglering av apoteksmarknaden i kraft och därmed öppnades apoteksmarknaden formellt för konkurrens. Samtidigt öppnade OAB ett 020-nummer för allmänhetens frågor. I oktober inleddes en informationskampanj avseende omregleringen. Den 7 oktober tillsattes ny styrelse i Apoteket. Den 1 november blev det möjligt att köpa vissa receptfria läkemedel i handeln. Den 9 november offentliggjorde OAB namnen på köparna av de kluster som varit till försäljning Den 15 januari tillträdde den första köparen av apotekskluster. Den 2 februari började den första nya apoteksaktören utanför försäljningsprocessen att expediera receptbelagda läkemedel. Den 12 mars övertog OAB direktägandet av Apoteksgruppen från Apoteket. Vd tillträdde i Apoteksgruppen. Den 26 mars utdelades samtliga aktier i Apotekens Service till staten. Den 26 mars beslutade OAB:s styrelse att föreslå årsstämman att samtliga aktier i Apoteket delas ut till staten. 2 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

5 Vd har ordet Spännande, utmanande och händelserikt 2009 har varit ett mycket spännande, utmanande och händelserikt år. Propositionen avseende omregleringen av apoteksmarknaden beslutades av riks dagen den 29 april. Det blev startskottet för en rad händelser. Det uppdrag som OAB har haft har inneburit ett omfattande arbete för att möjliggöra omvandlingen av det 40 år gamla monopolet. Tillsammans med Apoteket och Apotekens Service har förberedelser och åtgärder genomförts för att möjliggöra att andra apoteksaktörer ska kunna etablera sig på marknaden. Infrastrukturen, inkluderande nationella databaser, har överförts till Apotekens Service så att dessa har blivit tillgängliga för samtliga aktörer på lika villkor. Apoteket har gjort sitt interna datasystem tillgängligt för nya aktörer under en övergångsperiod samt även erbjudit en övergångslösning avseende leverans av varor. Uppdraget att sälja apotek har också inneburit ett stort förberedelsearbete innefattande sammanställning och analys av information till de potentiella köparna samt bolagisering och förberedelser inför överlämnade av kluster (portföljer). OAB har haft ansvar för organisationen och genomförandet av försäljningen av apotek. Utgångspunkten har varit att skapa en väl fungerande konkurrens och mångfald på marknaden, bättre service och tillgänglighet för kunderna med bibehållande av god läkemedelsförsörjning. Beslut om vilka apotek och i vilka grupper som apoteken skulle säljas var ett led i att uppnå dessa mål. Nio olika kluster bildades och spelreglerna för försäljning av dessa beslutades av OAB:s styrelse. Resultatet av försäljningen uppfyller de mål om konkurrens och mångfald som uppsattes i samband med omregleringen genom att fyra större aktörer initialt kommer att finnas på den nya marknaden Apoteket, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel samt Apoteksgruppen samt två medelstora Medstop och Vårdapoteket i Norden. Ytterligare aktörer har också i januari och februari 2010 erhållit tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Mycket kommer att hända på den nya marknaden. De nya aktörerna ser möjligheter att öka servicen genom att tillföra ytterligare utbud av varor och tjänster till kunderna utan att detta går ut över läkemedeltillgången och säkerheten enligt den målbild reformen utformats efter. Mycket stora arbetsresurser har lagts ned på många håll i denna process hos departement, myndigheter, nya apoteksaktörer, partihandlare, leverantörer, Apotekens Service, OAB samt inte minst Apoteket. Utan ett stort engagemang från personalen vid alla dessa enheter hade inte denna omvandling av apoteksmarknaden kunnat genomföras. Jag vill därför passa på att tacka alla inblandade och önska dem lycka till i framtiden. Stockholm i april månad 2010 Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

6 Bakgrund, uppdrag och mål Ett komplext uppdrag Apoteksmarknadsutredningen tillsattes Bakgrund Den 21 december 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare, Lars Reje, (Apoteksmarknadsutredningen) med uppdrag att lämna förslag om att göra det möjligt för andra aktörer än Apoteket att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Dessutom skulle förslag ges på hur konkurrensen kunde ökas, tillgängligheten förbättras och priserna pressas. Detta skulle förenas med en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Som en del av uppdraget skulle också förslag lämnas om att andra än Apoteket skulle få distribuera läkemedel till slutenvården och driva sjukhusapotek. Denna del av utredningen redovisades i ett delbetänkande 2007 och efter framläggande av en proposition till riksdagen i april 2008 trädde lagen i kraft den 1 september 2008, varvid Apotekets monopol att erbjuda tjänster till slutenvården upphörde. Apoteksmarknadsutredningen lämnade i övrigt sitt huvudbetänkande till regeringen den 8 januari I betänkandet föreslogs bland annat vilka villkor som skulle gälla för att få äga apotek och för att få bedriva detaljhandel med läkemedel. IT-infrastrukturen inkluderande e-recept och högkostnadsskydd föreslogs separeras från Apoteket för att göras tillgänglig för alla apotek oavsett ägare. Den 13 mars 2008 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen avseende bildande av ett moderbolag för Apoteket samt vissa omstruktureringsåtgärder. 4 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

7 Bakgrund, uppdrag och mål Denna gav regeringen bemyndigandet bland annat att: Omstrukturera ägandet av Apoteket genom att inrätta ett moderbolag, Apoteket Omstrukturering (OAB), som ska inneha samtliga aktier i Apoteket under den tid som behövs för att säkerställa genomförandet av omregleringen. Inrätta ett av staten ägt servicebolag, Apotekens Service, med ansvar för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser. Vidta de åtgärder som behövs för att Apoteket till utomstående ska avyttra apotek som bolaget äger. OAB var inledningsvis ett dotterbolag till Apoteket. Namnändring till Apoteket Omstrukturering från Sveriges Apotek skedde i maj Vid Apotekets årsstämma i juni 2008 togs beslut om att dela ut samtliga aktier i OAB till ägaren, det vill säga staten, som ett första steg i bildandet av ett nytt moderbolag för Apoteket. Samtliga aktier i Apoteket överfördes till OAB den 8 juli 2008, som sedan dess är moderbolag i koncernen. Under sommaren 2008 tillsattes också en styrelse bestående av Birgitta Böhlin (ordförande), Gunvor Engström, Jan Forsberg, Ann-Christin Nykvist samt Sofia Wallström. Styrelsens första uppgift blev att rekrytera en verkställande direktör. Eva-Britt Gustafsson tillsattes i slutet av augusti samma år, med uppgift att förbereda för, samt också senare genomföra, projektet att omstrukturera Apoteket. I början av 2009 lämnade regeringen en proposition till riksdagen avseende omregleringen av apoteksmarknaden med bland annat innehållet att: Apoteksmarknaden ska omregleras och Apotekets ensamrätt att sälja läkemedel ska upphöra. Tillstånd ska krävas för att bedriva detaljhandel med läkemedel. Apotekens Service ska ta över ansvaret för IT-infrastruktur. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bestämma öppenvårdsapotekens inköps- och försäljningspris för läkemedel som är subventionerade. Läkemedelsverket ska vara tillståndsgivande och övervakande myndighet. Regeringens bedömning var att merparten av de apotek som Apoteket då ägde skulle komma att finnas kvar i statlig ägo samt att det inom denna ram skulle ges utrymme för ett statligt småföretagarbolag som skulle kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Detta bolag skulle inte ha någon ägarmässig koppling till Apoteket. OAB har inom ramen för sina ägar direktiv att ansvara för genomförandet av denna fråga. Propositionen om omregleringen av apoteksmarknaden beslutades i april Propositionen beslutades av riksdagen den 29 april och den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli Uppdrag OAB:s uppdrag är att leda och övervaka omstruktureringen av Apoteket. De främsta uppgifterna är enligt statens ägardirektiv från den 23 april 2008 att leda processen för försäljning av apotek som ägs av Apoteket samt tillse att viss IT-infrastruktur och servicefunktioner överförs till Apotekens Service. Under omregleringsperioden, tills lagstiftningen för den omreglerade apoteksmarknaden trätt i kraft och förutsättningar för konkurrens uppnåtts, kommer OAB att vara moderbolag till Apoteket. Enligt regeringens bedömning i propositionen 2007/08:87 är avsikten att avveckla OAB när omregleringen är genomförd. Bolagets uppgifter är att ansvara för planering, förberedelser och genomförandet av processen att avyttra apotek. Apoteken hos Apoteket skulle sammanställas till lämpliga Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

8 Bakgrund, uppdrag och mål portföljer inför försäljningen. Överlåtelser skulle ske på marknadsmässiga villkor och små aktörers möjligheter att verka på marknaden var prioriterade. OAB skulle säkerställa att samtliga apotek på den omreglerade marknaden skulle få del av den samhällsnyttiga infrastruktur, de servicefunktioner och informationsdatabaser som Apoteket ägde, genom att dessa skulle överföras till Apotekens Service. Ett av målen för omregleringen är bättre tillgänglighet för konsumenterna. Mål Det övergripande målet för OAB:s verksamhet är enligt ägardirektivet att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och mångfald på en omreglerad apoteksmarknad. Målen för omregleringen är att åstadkomma bättre tillgänglighet för konsumenterna, bättre service, och ett bättre tjänsteutbud samt låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga. Omregleringen bör också tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning. En grundläggande förutsättning är att minst samma krav på kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen bibehålls. OAB genomförde inledningsvis ett antal konsekvensanalyser avseende den planerade omregleringen. Den mest omfattande av dessa är arbetet med tänkbara scenarier för konkurrens på en framtida omreglerad marknad. Bolaget har också analyserat prissättningsmodellen utifrån dess möjlighet att svara mot samhällets krav på bland annat kostnadskontroll, samtidigt som nya aktörers möjligheter att etablera sig varit i fokus. Med utgångspunkt från dessa analyser bedömdes att det initialt behövde finnas minst tre nya aktörer förutom Apoteket samt det tilltänkta småföretagarbolaget, det vill säga totalt minst fem apoteksaktörer för att undvika att en oligopolliknande situation skulle uppstå. Budprocessen konstruerades med detta mål som utgångspunkt. Därutöver beräknades att ett antal nya aktörer skulle etablera sig på marknaden efterhand. 6 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

9 Bakgrund, uppdrag och mål Koncernöversikt Staten Apoteket Omstrukturering Apoteket 330 apotek Apotekens Service Apoteket Farmaci Apoteket Produktion & Laboratorier Apoteket International Kluster apotek Kluster apotek Kluster 3 21 apotek Kluster 4 20 apotek Kluster 5 21 apotek Kluster 6 12 apotek Kluster 7 12 apotek Kluster 8 10 apotek Apoteksgruppen 150 apotek Koncernen bestod vid årsskiftet av moderbolaget Apoteket Omstrukturering AB (OAB) med dotterbolagen Apotekens Service samt Apoteket-koncernen med klusterbolagen 1 8, Apoteksgruppen samt dotterbolagen Apoteket Farmaci, Apoteket Produktion & Laboratorier och Apoteket International. Apoteksgruppen har per den 12 mars 2010 delats ut av Apoteket och blivit ett direktägt dotterbolag till OAB. Per den 26 mars 2010 utdelades Apotekens Service till staten och förslag till beslut att utdela Apoteket till staten har tagits av OAB:s styrelse den 26 mars Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

10 Verksamheten Genomförande av uppdraget Analysfas OAB analyserade under hösten och vintern apoteksmarknaden med utgångspunkt från förslagen i Apoteksmarknadsutredningen, de ägardirektiv som utfärdades i juni 2008 samt den lagrådsremiss som av regeringen lämnades till Lagrådet i december Kartläggning OAB inledde arbetet med en kartläggning av lönsamhetsnivåer och strukturer på apoteksmarknaden både i Sverige och i övriga Europa. Målet med denna kartläggning var att få en uppfattning om lönsamhetsnivåer på motsvarande marknader samt vad som var en rimlig lönsamhetsnivå för att det skulle finnas ett intresse att etablera sig på den svenska marknaden. 930 apotek genom lystes och värderades. Konkurrensanalys OAB gjorde även ett antal konsekvensanalyser avseende den planerade omregleringen. Den mest omfattande av dessa är arbetet med tänkbara scenarier för konkurrens på en framtida omreglerad marknad. I detta ingick bedömningar av hur stor del av antalet apotek samt andra verksamhetsgrenar, tillgångar och system som behövde separeras från Apoteket, eller göras tillgänglig för nya aktörer, för att det skulle kunna etableras en marknad med fungerande konkurrens. Samtidigt gjordes en genomlysning och värdering av samtliga 930 befintliga apotek. Då samtliga kostnader ej historiskt fördelats ut på apoteksnivå behövde en omfattande 8 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

11 Verksamheten genomlysning ske av apotekens resultat för både 2008 och Det innebar att proformaresultat fick tas fram per apotek för dessa perioder. De verksamheter som av olika skäl ej kunde delas och/eller avyttras analyserades utifrån utgångspunkten att tillgång för apotekskunden skulle värnas och konkurrensneutralitet på marknaden skulle uppnås. En särskild analys över apotek i glesbygd genomfördes, vilket resulterade i att vissa apotek under en treårsperiod kommer att vara skyddade av ett åtagande om fortsatt drift. Bolaget har också analyserat prissättningsmodellen utifrån dess möjlighet att svara mot samhällets krav på bland annat kostnadskontroll, samtidigt som nya aktörers möjligheter att etablera sig varit i fokus. Effekterna av en förväntad möjlighet att sälja receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln vägdes också in i lönsamhetsberäkningarna. Med utgångspunkt från dessa analyser bedömdes att Apotekets marknadsandel borde hamna mellan 25 och 50 procent för att möjliggöra för nya aktörer att etablera sig och verka på liknande villkor. Initialt antogs att det behövde finnas minst tre nya aktörer förutom Apoteket och småföretagarsatsningen, det vill säga totalt minst fem apoteksaktörer, för att undvika att en oligopolliknande situation skulle kunna uppstå. Efter att riksdagen tagit beslut om att merparten av apoteken skulle kvarstå i statens ägo, varav upp till 200 apotek skulle avsättas till en särskild småföretagarsatsning, tog OAB beslut att åtta kluster (portföljer) innehållande 49,9 procent av apoteken skulle etableras för försäljning till större och medelstora aktörer. Dessutom skapades ett nionde kluster innehållande 150 apotek för det så kallade småföretagarkonceptet, Apoteksgruppen. På detta sätt bedömdes att god konkurrens skulle uppnås på den nya marknaden och en oligopolsituation kunna undvikas. Val av transaktionsstruktur Valet av transaktionsstruktur påverkades framför allt av följande målsättningar samt uppdraget att uppnå bästa möjliga värde förutsatt dessa målsättningar: Konkurrens: Önskad konkurrens på nationell nivå bedömdes kunna uppnås genom en försäljningsstruktur som garanterade ett lägsta antal aktörer. För att även få konkurrens på regional och lokal nivå måste varje enskilt apotek och dess läge utvärderas så att närliggande apotek i största möjliga utsträckning lades i olika klusterbolag. Europasnittet för apotekstäthet ligger på cirka innevånare per apotek medan det i Sverige går nästan innevånare per apotek. Detta faktum gjorde att även förutsättningarna för att etablera nya apotek bedömdes som goda. Mångfald: För att skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer krävdes att apoteken såldes i enheter med olika storlek och inriktning. Åtta kluster, varav två större rikstäckande, skapades. Syftet med denna indelning var att attrahera större intressenter som kunde bli konkurrenter till Apoteket på riksnivå men också medelstora med ett nischtänkanden geografisk eller avseende verksamhetsinriktning. Därtill skapades småföretagarkonceptet Apoteksgruppen för att underlätta för enskilda personer att kunna driva enstaka apotek. Beslut togs att överlåtelseavtalen skulle innehålla klausuler som under en treårsperiod hindrar klusterköparna från att sälja enstaka eller samtliga apotek till andra klusterköpare eller enstaka till andra apoteksaktörer. För Apoteksgruppens apotek finns också begränsningar avseende överlåtelser innebärande att apoteken ska överlåtas till enskilda entreprenörer och inte till större apoteksaktörer. Ett särskilt glesbygdsåtagande inkorporerades också i samtliga överlåtelseavtal för att säkra apotekstillgången på utvalda orter. Glesbygdsåtagandet säkrar närvaron av apotek på utvalda orter. Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

12 Verksamheten Rationell drift: Hänsyn till rationell drift togs i grupperingen av apoteken. Exempelvis bedömdes att ett litet kluster inte skulle omfatta apotek som var utspridda över hela landet. Dessutom togs hänsyn till att vissa apotek organisatoriskt var beroende av andra apotek för att till exempel kunna låna personal vid sjukdomar och semester. Högsta möjliga försäljningsvärde: För att få högsta möjliga försäljningsvärde behövde strukturen tilltala intressenter av olika karaktär och storlek, samt spelreglerna i den omreglerade marknaden vara så tydliga och transparenta som möjligt för att eliminera osäkerhet. Osäkerhet kan annars innebära lägre budnivåer och minskat intresse från budgivare. Målsättningen var att skapa ett så brett intresse som möjligt samt minimera risken för prissamarbete. När samtliga faktorer vägts samman valdes en struktur med två större kluster med nationell täckning samt sex mindre kluster (tre regionala storstadskluster, två kluster med expeditionsapotek belägna på sjukhus och ett kluster med större apotek i storstäder). De åtta klustrens specifika sammansättning valdes för att tillsammans med budreglerna säkerställa konkurrens på alla nivåer. Till Apoteksgruppen avsattes 150 apotek för småföretagare. Detta kluster gavs en nationell spridning för att kunna konkurrera med de andra större klustren men också för att kunna erbjuda småföretagare i hela landet att förvärva ett apotek. En transparent process med tydliga regler. Identifiering av intressenter Under hösten 2008 arbetade OAB också med att identifiera potentiella köpare av olika karaktär. Vid möten tidigt i processen framkom att intressenterna hade olika förväntningar på försäljningen, bland annat avseende antalet apotek som en enskild part skulle kunna förvärva, geografisk fördelning samt storlek och inriktningen på dessa apotek. Gemensamt var dock vikten av en transparent process, där det tydligt skulle framgå hur den framtida marknaden skulle se ut och vilka regler som skulle gälla, både för de nya aktörerna och för Apoteket. I samband med dessa möten erhöll intressenterna ett kortfattat memorandum som innehöll information avseende omregleringen, marknadsförutsättningarna, prisförhandlingsmodellen, apoteksdrift med system och processer samt ekonomisk information om Apoteket. Försäljningsprocessen Efter att riksdagen beslutade godkänna propositionen avseende omregleringen av apoteksmarknaden kunde OAB:s styrelse besluta och offentliggöra vilka apotek som skulle säljas och i vilka kluster de delats in. Detta skedde vid en presskonferens den 5 maj Samtidigt informerades Apotekets personal om vilka apotek som skulle säljas och i vilka kluster de låg. De potentiella köparna fick därefter en inbjudan till den formella försäljningsprocessen tillsammans med ett informationsmemorandum, ett så kallat IM. Detta material innehöll mer omfattande och detaljerad information om omregleringen, övriga regulatoriska förutsättningar, prissättningsmodellen, möjlig lönsamhet och konkurrens på en omreglerad marknaden, beskrivning av apoteksverksamhet både vad avsåg drift, system, processer, varuflöden samt personal. IM:et innehöll dessutom detaljerad information om samtliga Apotekets apotek innefattande information även om de som inte skulle säljas. Syftet med att ge denna information var att skapa konkurrensneutrala förutsättningar mellan Apoteket och köparna av apotek. Till detta IM fogades också ett så kallat processbrev som beskrev hur transaktionsprocessen skulle utformas, villkoren för denna samt de kommande försäljningsavtalens utformning. Detta var särskilt viktigt att kommunicera tidigt eftersom säljaren ej önskade utfärda några garantier och köparna dessutom förväntades kunna visa att de hade finansiering klar vid lämnande av bindande bud. 10 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

13 Verksamheten De aktörer som efter mottagandet av IM var intresserade av att gå vidare i processen, uppmanades att lämna indikativa bud på de kluster de ville förvärva enligt följande budregler: Kluster 1 kunde förvärvas i kombination med ett mindre kluster. Kluster 2 kunde förvärvas i kombination med två mindre kluster. Maximalt tre små kluster kunde förvärvas tillsammans. Bud fick dock läggas på samtliga kluster. De aktörer som OAB bedömde lämnat konkurrenskraftiga bud inbjöds till en andra budomgång där de erhöll mer detaljerad finansiell, legal och ekonomisk information i ett så kallat datarum. Datarummet innehöll drygt dokument av varierande omfång. Till datarummet var också knutet en frågefunktion där kompletterande frågor kunde ställas. Cirka frågor ställdes av intressenterna och besvarades av Apoteket och OAB under några veckor. Till köparnas förfogande fanns också en så kallad vendor due diligence rapport. Denna rapport innehöll en genomgång och verifiering av Apotekets redovisning ned på apoteksnivå utförd av en extern revisionsbyrå. I samband med detta gavs också köparna möjlighet att vid 130 möten ställa frågor direkt till Apotekets personal och de olika rådgivarna. Samtliga intressenter fick också möjlighet att genomföra flera apoteksbesök och vid dessa ställa frågor direkt till apotekscheferna. Efter dessa möten ombads deltagarna att lämna slutgiltiga bindande bud där också ingick att visa att finansiering av budet fanns tillgänglig. Intresset för apoteken var mycket stort. Inledningsvis kontaktades över 100 aktörer och över 60 mottog informationsmemorandum. I den slutgiltiga budomgången fanns flera bud på samtliga kluster från såväl industriella som finansiella aktörer. Efter att buden lämnats utvärderades dessa mot de budregler som kommunicerats i förväg i processbrevet. Styrelsen i OAB beslutade därefter vilka bud som skulle accepteras med utgångspunkt från budreglerna, budens storlek, bekräftad finansiering samt en bedömning av att budgivarna skulle kunna erhålla både Läkemedelsverkets och konkurrensmyndigheters tillstånd. Försäljningarna utföll enligt följande Apotek Hjärtat förvärvade det ena nationella klustret (kluster 1) samt klustret med de större apoteken (kluster 8). Kronans Droghandel förvärvade det andra nationella klustret (kluster 2). Medstop förvärvade de tre regionala klustren (kluster 3, 4 och 5). Vårdapoteket i Norden förvärvade kluster med vårdnära apotek (kluster 6 och 7). Försäljningsprocessen var ovanlig på flera sätt. Apoteksklustren såldes utan ledningsfunktioner och huvudkontor, vilket en förvärvare således själv måste etablera. Dessutom påverkade myndighets- och politiska beslut processen löpande allt eftersom de kommunicerades. Detta gällde TLV:s handelsmarginalsättning likväl som förslaget om receptfria läkemedel, den så kallade OTC-reformen. Den slutliga totala försäljningssumman uppgick till cirka 6 miljarder kronor. Den totala försäljningssumman uppgick till cirka 6 miljarder kronor. Överlämnande av apotek Efter ingående av köpeavtal ansökte de olika köparna till Läkemedelsverket om tillstånd att överta apoteken. Dessutom behövde några köpare konkurrensprövning av förvärven hos relevanta konkurrensmyndigheter. Tillträde till apoteken kunde inte ske förrän båda dessa prövningar avslutats. Dessa tillstånd erhölls under december 2009 och januari Tillträde till klusterbolagen skedde under januari och februari. Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

14 Verksamheten Nio klusterbolag bildades med vilka Apoteket ingick överlåtelseavtal avseende tillgångarna på respektive apotek. En övergångslösning etablerades för affärskritiska varor och tjänster med bland annat en IT-lösning. Avtalsgenomgång bolagisering Samtidigt med transaktionsprocessen inleddes tillsammans med Apoteket en kartläggning och förhandling avseende olika leverantörsavtal, både på central nivå och på apoteksnivå, för att förbereda för bolagiseringen av de apotek som skulle säljas. 630 hyresavtal omförhandlades för att kunna överlåtas till de nya bolagen, varvid 50 tvister fick drivas vid olika hyresnämnder. Att kunna överlåta de enskilda apotekens hyresavtal var en nödvändighet för att kunna genomföra försäljningen. För hyreskontrakt yngre än tre år finns inte någon legal rätt att överlåta dem i samband med en försäljning av tillgångar och för hyreskontrakt äldre än tre år finns vissa begränsningar. Framgång i dessa förhandlingar med hyresvärdar var därför en förutsättning för att kunna genomföra transaktionen. Endast ett fåtal kontrakt kunde ej överföras vilket påverkade transaktionen marginellt. Efter dessa förhandlingar bildades nio klusterbolag med vilka Apoteket ingick överlåtelseavtal avseende tillgångarna på respektive apotek. Så kallade aktörsavtal ingicks också mellan klusterbolagen och Apotekens Service avseende tillgång till e-recept- och högkostnadsdatabaserna. En förutsättning för att detta avtal skulle kunna ingås var att bolagen skulle ha möjlighet att under två år få tillgång till Apotekets expeditionssystem, det så kallade ATS-systemet. OAB beslutade därför att alla köpare samt även nya apoteksaktörer under en begränsad tidsperiod skulle få tillgång till detta system mot ett självkostnadspris. För att möjliggöra detta gjordes en omfattande separation av Apotekets ATS-system så att det skulle kunna användas av olika aktörer på ett konkurrensneutralt och integritetssäkrat sätt. En överenskommelse slöts också med Apoteket och de flesta leverantörer att köparna under sex månader skulle ha tillgång till en övergångslösning avseende varuleveranser för att säkra läkemedelsförsörjningen i ett inledningsskede. Under denna period bedömdes att köparna skulle ha möjlighet att förhandla nya leveransavtal. Liknande övergångslösningar förhandlades fram med leverantörer av affärskritiska varor och tjänster som el, telekommunikation, transporter med mera. I samband med bolagiseringen genomfördes fackliga förhandlingar avseende så kallad övergång av verksamhet omfattande cirka anställda vid enskilda apotek. Endast ett fåtal av dessa anställda tackade nej till att anställningen skulle övergå till de nio nya klusterbolagen. Samtliga aktiviteter samlades därefter i ett överlämningsprojekt för att säkra driftsättningen av tekniska övergångslösningar samt överföra den information om processer, system med mera som ingick i förvärven. Inom överlämningsprojektet har över 200 möten med apoteksköparna arrangerats. Analyser avseende EG-rättsliga förhållandena för konkurrens, småföretagare, statsstöd med mera genomfördes för att säkra kvaliteten i de framtagna lösningarna. I samband med försäljningstransaktionen upprättades en mängd olika avtal inkluderande inkråmsöverlåtelseavtal, aktörsavtal med Apotekens Service, överlåtelse av hyresavtal, leverantörsavtal, processbrev, sekretessförbindelser, försäljningsavtal och likvidavräkningar. Dessa avtal har kvalitetssäkrats genom juridisk expertis. Etablering av Apoteksgruppen Som ett led i omregleringen av apoteksmarknaden bedömde regeringen att det skulle finnas goda möjligheter för små företag att verka på marknaden. Regeringen gjorde dock samtidigt den bedömningen att det för att möjliggöra ett inslag av småföretagande på apoteksmarknaden redan vid ikraftträdandet behövde åstadkommas en särskild stödstruktur för enskilda aktörer. Därför ansåg regeringen att högst 200 apotek av den del som kvarstår i Apoteket efter försäljning borde överföras till ett nyinrättat bolag och kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. OAB fick inom ramen för sitt ägardirektiv ansvar för detta. Apoteket har därför efter beslut av OAB till ett särskilt bolag, Apoteksgruppen, överfört 150 apotek som ska säljas till enskilda småföretagare. Detta bolag har per den 12 mars 2010 överförts från Apoteket till OAB. Apoteksgruppen ska bli en rikstäckande kedja med 150 apotek som ska drivas av småföretagare. 12 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

15 Verksamheten Under 2010 kommer uppbyggandet av den centrala organisationen för småföretagarkonceptet att slutföras. Samtidigt pågår två projekt, dels att försälja de enskilda apoteken till nya ägare, dels att bolagisera och överlämna apoteken med fungerande system och verksamhet i samband med försäljningarna. Apoteksgruppens varumärke symboliserar mångfalden inom bolaget. Uppdrag Apoteksgruppens huvudsyfte är att möjliggöra för småföretagare att delta på den omreglerade, svenska apoteksmarknaden. Apoteksgruppen ska utgöra en serviceorganisation, förhandlingspart och långsiktig affärspartner för apoteken, med övergripande mål att skapa förutsättningar för livskraftiga småföretagarapotek. Detta görs genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus. Gruppen kommer att erbjuda gemensamma tjänster till de enskilda apoteken i syfte att skapa skalfördelar för småföretagarna inom bland annat IT, inköp, logistik, kvalitet, ekonomi och kundklubb. Mål Apoteksgruppen hade under 2009 en marknadsandel på 13 procent med cirka 950 anställda. Serviceorganisationen beräknas ha cirka 35 medarbetare. Kunderna ska erbjudas säker och tillgänglig receptexpedition tillsammans med ett intressant utbud av prisvärda OTC-, egenvårdsoch handelsvaror med inriktning på god rådgivning och service. Apoteksgruppen har som målsättning att kombinera de ekonomiska fördelarna med stordrift inom bland annat inköp och uppbyggnad av IT-infrastruktur med den enskilda entreprenörens drivkraft och lokala förankring. Detta gör det möjligt även för den enskilda småföretagaren att delta på den framtida apoteksmarknaden utan att behöva ta orimligt höga ingångskostnader som annars skulle ha uppkommit för IT, lokalkostnad etc. Det operationella stödet kommer att skötas av Apoteksgruppen. Vision Apoteksgruppen ska upplevas som ett personligt och tryggt alternativ med den farmacevtiska kunskapen som grund. Samtliga varor som tillhandahålls ska vara av god kvalitet och upplevas som säkra. Rådgivningen ska präglas av omtanke om kunden och även innefatta förebyggande åtgärder. Försäljningsprocess Försäljningen av de 150 apoteken i Apoteksgruppen började våren 2009 i och med en enkät där OAB undersökte intresset för att köpa och driva ett småföretagarapotek. Försäljningsprocessen startades formellt i juni 2009 och fortsätter under 2010 och till dess att apoteken har sålts. Den kan delas in i sex steg, där intressenten successivt arbetat fram en affärsplan och säkrat finansiering, som avslutas med en urvalsprocess och tillträde till apoteken. Under processens gång har köparna även tillgång till stöd och hjälp i form av material, seminarier samt kontakter med affärscoacher och banker. Intresserade småföretagare har haft tillgång till en hemsida speciellt framtagen för Under 2010 kommer försäljningen av enskilda apotek till småföretagare att genomföras. Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

16 Verksamheten försäljningsprocessen, tagit emot tre informationsbroschyrer och haft tillgång till en telefonservice hos Apoteksgruppen där de fått stöd med framtagande av affärsplan och budgetering. För att underlätta försäljningen av de enskilda apoteken har referenspriser tagits fram. Dessa bygger på historiska resultat och omsättningssiffror men har också justerats med prognoser avseende utvecklingen av konkurrenssituation, omsättning och resultat. Finansiellt stödjer Apoteksgruppen, genom dotterbolaget Apoteksgruppen Förvaltning, blivande småföretagare genom att finansiera upp till 40 procent av förvärvskostnaden för att köpa apotek, vilket tillsammans med bankfinansiering betyder att ingångsinvesteringen för enskilda intressenter har kunnat hållas nere. Den genomsnittliga omsättningen för ett öppenvårdsapotek var under miljoner kronor, vilket med en genomsnittlig fördelning mellan produktkategorierna innebär en försäljning på cirka 26 miljoner kronor receptförskrivet, 4 miljoner kronor OTC och cirka 3 miljoner kronor övrigt. OAB:s beräkningar visar att det kostar minst 7 miljoner kronor att sätta upp ett medelstort apotek från grunden. Baserat på detaljerad information presenterad i ett datarum har småföretagarna lagt bud på de apotek man är intresserad av att förvärva. Slutdatum för förvärvsanmälan var den 12 februari Intresset för att köpa ett apotek i småföretagarprocessen har varit mycket stort. Bland dessa finns erfarenhet från både apoteksverksamhet och detaljhandel. De enskilda småföretagarna köper existerande verksamheter inom ramen för Apoteksgruppens erbjudande med de fördelar detta innebär. Apoteken har redan kompetent personal och upparbetade affärslägen som de lokala kunderna känner till. De första småföretagarna beräknas kunna ta över sina apotek med början under juni Moderbolagets resultat Kostnaderna för uppdragets genomförande uppgick 2009 till totalt 175 miljoner kronor. Av dessa var 72 miljoner kronor projekt-, transaktions- och personalkostnader avseende förberedelse för försäljning av småföretagarapotek i Apoteksgruppen samt skapande av en central organisation. Resterande 103 miljoner kronor avser moderbolaget OAB:s övriga verksamhet och omfattar personalkostnader, övrig overhead, informationsåtgärder via hemsidor, 020-nummer till kundservice, broschyrer på ett flertal språk, informationsmöten samt en upplysningskampanj riktad till allmänheten. Dessutom ingår kostnader för projektledning vad avser inledande analyser av marknad, lönsamhet, prissättningmodell, processer, bolagisering samt klusterindelning. Kostnader för försäljningsprocessen inkluderande upprättande av IM, datarum, vendor due diligencerapport, proformering av historiska resultatrapporter, värdering av apotek samt avtalsskrivning och förhandlingar ingår. För utförda tjänster har motsvarande 100 miljoner kronor fakturerats Apoteket och 45 miljoner kronor Apoteksgruppen under Överlämningen av klustren tillsammans med Apoteket till de nya köparna har förutom en tekniskt komplicerad överlämning inkluderat kostnader för en stor utbildningsinsats riktad till köparna för att säkerställa kvalitet, kontinuerlig drift och en säker läkemedelstillgång. Måluppfyllnad Sammanfattningsvis bedömer OAB att utfallet av försäljningsprocessen och skapandet av den nya apoteksmarknaden väl uppfyller det uppdrag och de mål som bolaget gavs och därmed de mål som anges i propositionen därför att: Fem nya apoteksaktörer har tillkommit, varav tre med nationell spridning, vilket innebär förutsättningar för god konkurrens på den nya marknaden. IT-system och nationella databaser har ställts till samtliga aktörers förfogande på konkurrensneutrala villkor. Övergångslösning vad avser varuleveranser har förhandlats fram och ställdes till förfogande för nya aktörer. 14 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

17 Verksamheten God läkemedelsförsörjning har kunnat uppehållas under omregleringsperioden. Tillgången till apotek i glesbygd har säkrats genom ett särskilt åtagande avseende apotekstäckning. Stand-still förelåg för Apoteket under transaktionsprocessen och förtydligades löpande, vilket inneburit att konkurrensmöjligheten för nya aktörer stärkts. Marknadsmässigt pris erhölls för de apotek som såldes. Apoteksgruppen har bildats för försäljning av 150 apotek till enskilda entreprenörer. Kulturhistoriskt värdefulla tillgångar som fanns på apoteken kvarstår i statlig ägo. Apotekens Service har bildats. Det generiska namnet apotek kan användas av samtliga apoteksaktörer. Ett omfattande informationsarbete har genomförts gentemot allmänheten och nya aktörer. Kvarvarande arbetsuppgifter för moderbolaget Kapitalisering av Apoteket med mera OAB har enligt ägardirektivet ansvar att lämna förslag på kapitaliseringsstruktur avseende Apoteket, Apoteket Produktion & Laboratorier samt Apoteksgruppen. Detta arbete pågår med utgångspunkten att dessa bolag ska få ett lönsamhetsmål samt en kapitaliseringsstruktur i linje med jämförbara verksamheter både inom den privata och den statliga sektorn. Den 26 mars 2010 utdelade OAB dotterbolaget Apotekens Service till staten. Ägandet förvaltas av Socialdepartementet. OAB:s styrelse har i mars beslutat att Apoteket ska överföra förskrivargränssnittet (e-recept dos) samt ansvaret för e-receptdatabasen för djurläkemedel till Apotekens Service. Medel som behövs för att genomföra detta kommer att överföras från Apoteket i samband med detta. OAB har också beslutat att vissa förändringar av systemen för beställning av ApoDos ska genomföras för att underlätta för konkurrens inom detta område samt inom upphandlingen av apotekstjänster för slutenvårdens läkemedelsförsörjning. Apoteksgruppens skylt sätts upp jämte den nationella apotekssymbolen. Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

18 Den nya apoteksmarknaden Offentliggörandet av köparna OAB offentliggjorde på en presskonferens den 9 november 2009 vilka företag som hade ingått aktieöverlåtelseavtal avseende de åtta klusterbolagen. 465 apotek till stora köpare De apotek som skulle säljas till större och medelstora köpare hade delats in i åtta grupper, så kallade kluster, med apotek i varje. OAB offentliggjorde på en presskonferens den 9 november 2009 vilka företag som hade ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av dessa kluster. Bland köparna fanns företag inom apoteksbranschen, riskkapitalbolag och andra aktörer: Apotek Hjärtat, som ägs av Apo Pharm AB, förvärvade kluster 1 och 8 som omfattar 208 apotek. Kronans Droghandel Retail, som ägs av Oriola-KD och KF, förvärvade kluster 2 som omfattar 171 apotek. Medstop Holding, som ägs av Segulah, förvärvade kluster 3, 4 och 5 som omfattar 62 apotek. Vårdapoteket i Norden, som ägs av Investor och Priveq Investment, förvärvade kluster 6 och 7 som omfattar 24 apotek. Eva-Britt Gustafsson, vd för OAB och Birgitta Böhlin, styrelseordförande i OAB ledde presskonferensen där köparna presenterades. Det totala försäljningspriset för samtliga kluster uppgick till miljoner kronor. Försäljningsprocessen gick enligt plan och ett av de viktigaste stegen i omregleringen av den svenska apoteksmarknaden var i och med detta genomförd. Med detta bildas en marknad bestående av de fyra förvärvarna, Apoteket och småföretagargruppen samt nystartade aktörer. Vi upplever att det skapar en bra marknadsstruktur med ett flertal aktörer med varierande inriktning och geografisk täckning, sade Eva-Britt Gustafsson, vd för OAB. En ny nationell apotekssymbol För konsumenten innebär den nya reformen att man kommer att mötas av många nya symboler och logotyper när man besöker apoteken. För att minska osäkerheten om de olika apotekens status och för att skapa konkurrensneutrala villkor ansåg staten att det behövdes en gemensam, nationell apotekssymbol. Detta uppdrag gick till Läkemedelsverket. Det är viktigt att alla medborgare kan känna sig trygga när de handlar läkemedel och veta att de vänder sig till ett apotek som staten har godkänt och även kontrollerar, sade Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket. Alla apotek som är godkända av Läkemedelsverket ska använda den nya nationella apotekssymbolen, ett grönt kors. Fyra parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga åtta kluster som varit till försäljning. På bilden (fr.v.): Cecilia Marlow, Kronans Droghandel; Eero Hautaniemi, Oriola-KD; Lars Idermark, KF; Peter Weiderman, Vårdapoteket; Fredrik Strömholm, Apotek Hjärtat; Anders Nyberg, Apotek Hjärtat; Peter Elving, Medstop och Fredrik Söderberg, Medstop. 16 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

19 Den nya apoteksmarknaden Antal apotek 208 Kluster 1 och 8 Omsättning ca 7,3 miljarder kronor Antal anställda ca Grundat år 2009 Vd Anders Nyberg Webbplats apotekhjartat.se Ägare Apo Pharm AB Apotek Hjärtat Verksamhet/affärsidé Apotek Hjärtat blir Sveriges största fristående apotekskedja med 208 apotek fördelade över hela landet. Minst 100 nya apotek ska öppnas under de närmaste åren. Basen i Apotek Hjärtats kunderbjudande är fortsatt trygg och säker läkemedelshantering, utförd av kunniga apoteksspecialister. I nästa steg ska Apotek Hjärtat, tillsammans med medarbetarna och med kundens behov i centrum utveckla framtidens apotek. Marknadsandel, 23% Antal apotek 315 Kluster 9 Omsättning 1) Antal anställda 1) ca Grundat år 2) 1970 Vd Webbplats ca 11,3 miljarder kronor Stefan Carlsson apoteket.se Ägare OAB fram till och med den 29 april 2010, därefter svenska staten 1) Avser kvarvarande apotek. Koncernen omsätter ca 22,8 miljarder kronor och har ca anställda. 2) Apoteksbolaget Apoteket Verksamhet/affärsidé Apoteket är marknadsledare på den omreglerade apoteksmarknaden med 315 apotek och avtal med alla landsting planeras för flera nya butiker, och ett breddat sortiment. Affärsidén är att erbjuda kunderna ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa. Apoteket verkar för en god läkemedelshantering och läkemedelsanvändning och utvecklar nya tjänster som gör det enklare att må bra. Marknadsandel, 36% Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning

20 Den nya apoteksmarknaden Apoteksgruppen Antal apotek 150 Kluster 10 Omsättning Antal anställda ca 950 Grundat år 2009 Vd Webbplats Ägare ca 3,9 miljarder kronor Jens Sandström apoteksgruppen.se OAB fram till och med den 29 april 2010, därefter Apoteksgruppen Holding AB som ägs av svenska staten Verksamhet/affärsidé Apoteksgruppens huvudsyfte är att möjliggöra för småföretagare att delta på den omreglerade, svenska apoteksmarknaden genom att sälja 150 apotek till småföretagare. Apoteksgruppen ska vara attraktiv för entreprenörer och uppvisa en uthålligt god lönsamhet både centralt och lokalt. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, vill Apoteksgruppen skapa lönsamma, personliga och inspirerande apotek. Marknadsandel, 12% Kronans Droghandel Antal apotek 171 Kluster 2 Omsättning ca 4,6 miljarder kronor Antal anställda ca 930 Grundat år 1907 Vd Cecilia Marlow Webbplats kronansdroghandel.se Ägare Oriola-KD och KF Verksamhet/affärsidé I samband med förvärvet av kluster 2 bildade finska Oriola-KD och KF ett joint venture-bolag, Kronans Droghandel Retail. Genom ägarna ges Kronans Droghandel Retail möjlighet att etablera nya apotek, främst i anslutning till Coops stormarknader och dagligvarubutiker. Oriola-KD ansvarar för apotekskedjans utveckling och ledning. Det samägda bolaget ska verka under varumärket Kronans Droghandel. Marknadsandel, 15% 18 Apoteket Omstrukturering AB Årsredovisning 2009

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:87

Regeringens proposition 2007/08:87 Regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder Prop. 2007/08:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek

Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU9 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2012/13:33 Riksrevisionens rapport om statens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22

Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22 Årsredovisning 2010 Innehåll Uppdraget 1 Målet 1 Året i korthet 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Apoteksgruppen 16 Apoteksgruppen Förvaltning 22 Bolagsstyrningsrapport 23 Finansiella rapporter

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Statens försäljningar av apotek rir 2012:10

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Statens försäljningar av apotek rir 2012:10 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Statens försäljningar av apotek rir 2012:10 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt

Läs mer

Snart får vi fler apotek i Sverige

Snart får vi fler apotek i Sverige Snart får vi fler apotek i Sverige Fler apotek och bättre öppettider. Varför? Målet med apoteksreformen är att vi ska få fler apotek i Sverige och bättre öppettider. Förändringen innebär att nya apotek

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Konsument Éérkilffföi KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Datum Dnr 2009-12-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport från uppdrag samt insamling av information och statistik om Apoteket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari juni 2011 Totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till 700 miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet; SFS 2009:905 Utkom från trycket den 21 juli 2009 beslutat den 9 juli 2009. Regeringen ger

Läs mer

- de olika aktörernas roller

- de olika aktörernas roller Utbyte av läkemedel på apotek - de olika aktörernas roller Modul 2 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor. Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteksoch kosmetikprodukter.

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor. Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteksoch kosmetikprodukter. Periodens nettoomsättning uppgick till 3 205 SEK (0 SEK) Resultat efter finansiella poster uppgick till -422 773 SEK (-3 358 SEK) Balansomslutningen uppgick till 5 061 567 SEK (46 642 SEK) Soliditet 93

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008 DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars Perioden januari mars Periodens nettoomsättning uppgick till cirka 2,536 Mkr (4,083) Periodens resultat före finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Apoteket AB (publ)

Delårsrapport Apoteket AB (publ) Delårsrapport Apoteket AB (publ) Tredje kvartalet juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till 5 783 (10 460) miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek ökade med 1,9 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen.

Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen. Delårsrapport Xtracom ab (publ), 1 jan-30 juni 2007 O rg. NR 556634-1300 VD har ordet Koncernen redovisar en förlust på 1 048 KSEK för årets första sex månader. Denna förlust är av engångskaraktär och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS)

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS) YTTRANDE 2008-04- Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS) Gotlands kommun tillstyrker i huvudsak

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer