Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll Uppdraget 1 Målet 1 Året i korthet 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Apoteksgruppen 16 Apoteksgruppen Förvaltning 22 Bolagsstyrningsrapport 23 Finansiella rapporter 27 Noter 32 Förslag till vinstdisposition 52 Revisionsberättelse 53 Granskningsrapport 53 Styrelse 54 Ledningsgrupp 55

3 Uppdraget Möjliggöra småföretagande på apoteksmarknaden genom att erbjuda administrativa tjänster till de anslutna medlemmarna. De kvarvarande uppgifterna för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är att planera och genomföra transaktionsprocessen och bolagiseringsprocessen av de 150 apoteken till småföretagare och samtidigt skapa serviceorganisationen som stödjer småföretagarnas drift av apoteken, utarbeta en gemensam värdegrund och fungera som mottagarorganisation avseende de apotek som bolagiseras och säljs. Apoteksgruppen bör sträva efter att även möjliggöra medlemsanslutning för andra småföretagare som äger apotek, men som inte förvärvat dessa från Apoteksgruppen. Målet Bibehållen marknadsposition och lönsamhet i alla led. Apoteksgruppen ska långsiktigt vara en av de fyra större apotekskedjorna med nationell spridning på den omreglerade marknaden. Apoteksgruppen ska vara intressant att vara ansluten till för de enskilda apoteksägarna och kunna öka antalet medlemmar och apotek genom att ge ett kvalificerat stöd för entreprenören och kunna ge stordriftsfördelar inom bland annat inköp, sortiment, kvalitet, marknadsföring och IT. 1

4 Året i korthet Året i korthet 2010 Under det första kvartalet tillträdde köparna av de 8 apoteksklustren med totalt 466 apotek. Den 2 februari började det första nyöppnade apoteket att expediera receptbelagda läkemedel. Den 12 mars övertog Apoteket Omstrukturering AB, OAB, direktägandet av Apoteksgruppen med 150 apotek från Apoteket AB. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Den 26 mars utdelades samtliga aktier i Apotekens Service AB till staten. Den 26 mars beslutade OAB:s styrelse att föreslå årsstämman att samtliga aktier i Apoteket AB delas ut till staten, vilket genomfördes i april. Apoteket Lotsen i Vaxholm fick som första apotek 2010 inom Apoteksgruppen en ny ägare den 4 juni. I slutet av året hade 89 enskilda apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. I slutet av september fortsatte försäljningsprocessen avseende de resterande 61 apoteken. Den 15 december installeras den första piloten av Apoteksgruppens nya expeditions- och kassasystem på apoteket Baggen i Saltsjöbaden. 2 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

5 Vd har ordet Apoteksgruppen växer fram småföretagare i samverkan Under första kvartalet 2010 överlämnades de åtta sålda klusterbolagen med totalt 466 apotek till nya apoteksaktörer. Apoteket Omstrukturering AB (OAB) tog samtidigt över ägandet av klusterbolag 10, döpt till Apoteksgruppen i Sverige AB, innehållande 150 enskilda apotek. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB för att tydliggöra att den första delen av uppdraget var slutfört. Detta markerade också slutet för apoteksmonopolet i Sverige. Det kvarvarande uppdraget för bolaget är att fortsätta föräljningen av de 150 enskilda apoteken samt att driva en serviceorganisation som, till de anslutna apoteken, ska erbjuda tjänster i form av inköp, sortiment, IT, marknadsföring med mera. Apoteksgruppen ska genom samverkan erbjuda den stora kedjans stordriftsfördelar samtidigt som den enskilde entreprenörens drivkraft får utrymme. Under året har 89 av de 150 apoteken överlåtits till entreprenörer samtidigt som försäljningsprocessen avseende de resterande fortsätter med full kraft. Målet är att sälja de resterande apoteken under Övergången från ett monopol, där Apoteket AB hade ensamrätt att sälja läkemedel, till en marknad i konkurrens har börjat på ett bra sätt. Ett stort antal apotek har fått nya ägare samtidigt som läkemedelsförsörjningen har fungerat väl. Nya och befintliga aktörer har öppnat totalt över 200 apotek och ytterligare öppningar planeras. Kunderna har fått en fortsatt trygg och säker recepthantering samt ökad service, både genom fler apotek och förlängda öppettider, men också genom att vissa receptfria läkemedel numera får säljas i dagligvaruhandeln. De närmaste åren kommer med stor sannolikhet att innebära en utveckling av de olika apoteksverksamheternas serviceutbud både när det gäller tjänster och sortiment. Nya vägar kommer att prövas för att erbjuda kunderna bättre och smidigare tillgänglighet. Samtidigt kvarstår funktioner som e recept och högkostnadsskydd oförändrade samt inte minst apotekens ansvar för en trygg läkemedelshantering, tillgänglighet samt farmaceutisk rådgivning. Det gångna året har inneburit ett spännande och intensivt arbete för våra samarbetspartners, medarbetarna på de enskilda apoteken och vår serviceorganisation men också för dem som förvärvat och övertagit apotek. Jag vill framföra ett stort tack till samtliga inblandade för deras helhjärtade insatser. Stockholm i mars månad 2011 Eva Britt Gustafsson Verkställande direktör Apoteksgruppen Årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Apoteksgruppen Holding AB, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Det uppdrag som Apoteket Omstrukturering AB, OAB, har haft för att möjliggöra omvandlingen av det 40 år gamla monopolet kunde under året avslutas i och med överlämnandet av klusterbolagen till nya ägare. I mars övertogs också 150 apotek som ska säljas till enskilda apoteks ägare. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. I och med det förändrades uppdraget till att fokusera på försäljningen av enskilda apotek. Väsentliga händelser 2010 Under det första kvartalet tillträdde köparna av de 8 apoteksklustren med totalt 466 apotek. Den 2 februari började det första nyöppnade apoteket att expediera recept belagda läkemedel. Den 12 mars övertog Apoteket Omstrukturering AB, OAB, direktägandet av Apoteksgruppen med 150 apotek från Apoteket AB. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Den 26 mars utdelades samtliga aktier i Apotekens Service AB till staten. Den 26 mars beslutade OAB:s styrelse att föreslå årsstämman att samtliga aktier i Apoteket AB delas ut till staten, vilket genomfördes i april. Apoteket Lotsen i Vaxholm fick som första apotek inom Apoteksgruppen en ny ägare den 4 juni. I slutet av året hade 89 enskilda apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. I slutet av september fortsatte försäljningsprocessen avseende de resterande 61 apoteken. Den 15 december installeras den första piloten av Apoteksgruppens nya expeditions och kassasystem på apoteket Baggen i Saltsjöbaden. Bakgrund Den 21 december 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare, Lars Reje, (Apoteksmarknadsutredningen) med uppdrag att lämna förslag om att göra det möjligt för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Apoteksmarknadsutredningen skulle ge förslag på hur konkurrensen kunde ökas, Samlad styrka är det bästa alternativet för enskilda apoteksägare. Storskalighet och lokal anpassning ska gå hand i hand. 4 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

7 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppen ska vara det bästa alternativet för entreprenörer. tillgängligheten förbättras och priserna pressas. Detta skulle förenas med en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Som en del av uppdraget skulle också förslag lämnas om att andra än Apoteket AB skulle få distribuera läkemedel till slutenvården och driva sjukhusapotek. Denna del av utredningen redovisades i ett delbetänkande 2007 och efter framläggandet av en proposition till riksdagen i april 2008 trädde lagen i kraft den 1 september 2008, varvid Apoteket AB:s monopol att erbjuda tjänster till slutenvården upphörde. Apoteksmarknadsutredningen lämnade sitt huvudbetänkande till regeringen den 8 januari I betänkandet föreslogs bland annat vilka villkor som skulle gälla för att få äga apotek och för att få bedriva detaljhandel med läkemedel. IT infrastrukturen inkluderande e recept och högkostnadsskydd föreslogs separeras från Apoteket AB för att göras tillgänglig för alla apotek oavsett ägare. Den 13 mars 2008 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen avseende bildande av ett moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder. Denna gav regeringen bemyndigande bland annat att: Omstrukturera ägandet av Apoteket AB genom att inrätta ett moderbolag, Apoteket Omstrukturering AB, OAB, som skulle inneha samtliga aktier i Apoteket AB under den tid som behövdes för att säkerställa genomförandet av omregleringen. Inrätta ett av staten ägt servicebolag, Apotekens Service AB, med ansvar för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser. Vidta de åtgärder som behövdes för att Apoteket AB till utomstående skulle avyttra apotek som bolaget ägde. I början av 2009 lämnade regeringen en proposition till riksdagen avseende omregleringen av apoteksmarknaden med bland annat innehållet att: Apoteksmarknaden skulle omregleras och Apoteket AB:s ensamrätt att sälja läkemedel skulle upphöra. Tillstånd skulle krävas för att bedriva detaljhandel med läkemedel. Apotekens Service AB skulle ta över ansvaret för IT infrastrukturen. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket skulle bestämma öppenvårdsapotekens inköps och försäljningspris för subventionerade läkemedel. Läkemedelsverket skulle vara tillståndsgivande och övervakande myndighet. Regeringens bedömning var att merparten av de apotek som Apoteket AB då ägde skulle komma att finnas kvar i statlig ägo samt att det inom denna ram skulle ges utrymme för ett statligt småföretagarbolag som skulle kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Detta bolag skulle inte ha någon ägarmässig koppling till Apoteket AB. Propositionen beslutades av riksdagen den 29 april och den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli Ursprungligt uppdrag OAB:s ursprungliga uppdrag var att leda och övervaka omstruktureringen av Apoteket AB. De främsta uppgifterna var enligt statens ägardirektiv från den 23 april 2008 att leda processen för försäljning av apotek som ägdes av Apoteket AB samt tillse att viss IT infrastruktur och servicefunktioner överfördes till Apotekens Service AB. Under omregleringsperioden, tills lagstiftningen för den omreglerade apoteksmarknaden trätt i kraft och förutsättningar för konkurrens hade uppnåtts, var OAB moderbolag till Apoteket AB. Enligt regeringens bedömning i propositionen 2007/08:87 var avsikten att avveckla OAB när omregleringen var genomförd. Bolagets uppgifter var att ansvara för planering, förberedelser och genomförandet av processen att Apoteksgruppen Årsredovisning

8 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppen ska långsiktigt vara den fjärde största apotekskedjan med nationell spridning på den omreglerade marknaden. avyttra apotek. Apoteken hos Apoteket AB skulle sammanställdas till lämpliga portföljer (apotekskluster) inför försäljningen. Överlåtelser skulle ske på marknadsmässiga villkor och små aktörers möjligheter att verka på marknaden var prioriterade. OAB skulle säkerställa att samtliga apotek på den omreglerade marknaden skulle få ta del av den samhällsnyttiga infrastruktur, de servicefunktioner och informationsdatabaser som Apoteket AB ägde, genom att dessa skulle överföras till Apotekens Service. Ursprungligt mål Det övergripande målet för OAB:s verksamhet var enligt ägardirektivet att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och mångfald på en omreglerad apoteksmarknad. Målen för omregleringen var att åstadkomma bättre tillgänglighet för konsumenterna, bättre service och ett bättre tjänsteutbud samt låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga. Omregleringen skulle också tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning. En grundläggande förutsättning var att minst samma krav på kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen skulle bibe hållas. Överlämning av klusterbolagen Efter ingående av köpeavtal ansökte de olika köparna av apotekskluster hos Läkemedelsverket om tillstånd att överta apoteken. Tillstånd erhölls under december 2009 och januari 2010 och tillträde till klusterbolagen skedde under januari och februari Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat ägs av ApoPharm Holding AB. Apotek Hjärtat tog över 206 apotek och hade initialt en marknads andel på 23 %. 15 december 2010 hade Apotek Hjärtat 258 apotek. Kronans Droghandel Kronans Droghandel ägs av finska Oriola KD och Kooperativa Förbundet, KF. Företaget tog över 171 apotek och hade då en marknadsandel på 15 %. 15 december 2010 hade Kronans Droghandel 188 apotek. Medstop Medstop ägs av Segulah AB och tog över 62 apotek. De hade en marknadsandel på 10 %. 15 december 2010 hade Medstop 63 apotek. Vårdapoteket i Norden Vårdapoteket ägs av Investor AB och Priveq Investment. De tog över och ägde vid årets slut 24 apotek och hade vid övertagandet en marknadsandel på ca 4 %. Apoteksgruppen i Sverige AB Apoteksgruppen är en rikstäckande kedja som ägs av staten genom Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. 150 apotek ska drivas och ägas av småföretagare med en gemensam serviceorganisation. Apoteksgruppen har en marknadsandel på 13 %. 6 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

9 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Koncernen bestod vid början av året av moderbolaget Apoteket Omstrukturering AB, OAB, numera Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apotekens Service samt Apoteketkoncernen som omfattade dotterbolagen Apoteket Farmaci AB, Apoteket Produktion & Laboratorier AB och Apoteket International AB samt klusterbolagen 1 8 och Apoteksgruppen. Per den 26 mars 2010 utdelades Apotekens Service AB till staten och därefter utdelades Apoteket AB koncernen till staten i april. Apoteksgruppen hade dessförinnan per den 12 mars 2010 delats ut av Apoteket och blivit ett direktägt dotterbolag till OAB. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Apoteksgruppen i Sverige AB är serviceorganisationen för apoteken inom Apoteksgruppen. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB förvaltar lån till enskilda apoteks ägare. Koncernens utveckling under 2010 JAN FEB MARS APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (f d OAB) Apoteksgruppen i Sverige AB (150 apotek) Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB Apotekens Service AB 26/3 Utdelas till svenska staten. Apoteket AB 29/4 Utdelas till svenska staten. Medstop 17/1 Apotek Hjärtat 8/2 Kronans Droghandel 22/2 Vårdapoteket 28/2 Apoteksgruppen i Sv. AB 12/3 Koncernen den 1 januari 2010 Staten Staten Apoteket Omstrukturering AB Apoteket Omstrukturering AB Apoteket AB 330 apotek Apoteket AB 330 apotek Apotekens Service AB Apotekens Service AB Apoteket Farmaci Apoteket Farmaci Apoteket Produktion & Laboratorier Apoteket Produktion & Laboratorier Apoteket International Apoteket International Kluster apotek Kluster apotek Kluster 1 Kluster apotek 171 apotek Apotek Kronans Hjärtat Droghandel Apotek Kronans Hjärtat Droghandel Kluster 3 21 apotek Kluster 4 20 apotek Kluster 5 21 apotek Kluster 6 12 apotek Kluster 8 10 apotek Kluster 8 10 apotek Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat Kluster 3 Kluster 4 Kluster 5 Kluster 6 21 apotek 20 apotek 21 apotek 12 apotek Medstop Medstop Medstop Vårdapoteket Medstop Medstop Medstop Vårdapoteket Kluster 7 12 apotek Kluster 7 12 apotek Vårdapoteket Vårdapoteket Apoteksgruppen 150 apotek Apoteksgruppen 150 apotek Koncernen efter bolagsstämman den 29 april 2010 Staten Staten Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Apoteksgruppen (fd OAB) i Sverige Holding AB (fd OAB) Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB Apoteksgruppen (nybildat) i Sverige Förvaltning AB (nybildat) Apoteksgruppen i Sverige AB Apoteksgruppen i Sverige AB Apoteksgruppen Årsredovisning

10 Förvaltningsberättelse Apoteksmarknaden i Sverige Sedan den 1 juli 2009 har det enligt Läkemedelsverket tillkommit över 200 nya apotek och den 15 december fanns det 23 nya apoteksaktörer en ökning med 22 %. Den som vill bedriva detaljhandel med läkemedel i så kallade öppenvårdsapotek måste ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket. Inget av de apotek som fanns före omregleringen hade lagts ned vid årsskiftet. Konkurrensverket rapporterar i en undersökning att det planeras ytter ligare cirka 200 nya apotek i Sverige under den kommande tvåårsperioden. På många av de befintliga apoteken har öppettiderna ökat jämfört med perioden före omregleringen. I december 2010 var det fortfarande Tamro AB och KD Pharma som dominerade marknaden för partihandel i Sverige. Konkurrensverket säger i en rapport att det finns ett stort intresse hos etablerade logistik företag att etablera partihandel med läkemedel. Det är Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) som fastställer öppenvårdsapotekens inköps respektive försäljningspris för de läkemedel och varor som ingår Apoteksaktörernas andel av totala antalet apotek i december 2010 i läkemedelsförmånerna. I vissa fall får öppenvårdsapoteken själva förhandla om inköpspriser. Detta gäller originalläkemedel samt parallellimport av dessa. Det finns en rad databaser, register och annan IT infrastruktur som alla öppenvårdsapotek måste ha tillgång till för att kunna bedriva sin verksamhet. Apotekens Service AB, som övertog dessa system från Apoteket AB, erbjuder dessa infrastrukturtjänster till öppenvårdsapoteken på konkurrensneutrala villkor. Landstingen ansvarar för att på egen hand eller genom avtal med andra aktörer organisera sin försörjning med läkemedel. Detta sker genom upphandling på den nya marknaden. För att öka tillgängligheten till receptfria läkemedel får detaljhandel sedan den 1 november 2009 bedrivas med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel detta tillstånd omfattar. Apoteket 30,5 % Apotek Hjärtat 23,0 % Kronans Droghandel 16,5 % Apoteksgruppen 13,5 % Medstop 5,5 % Övriga 11,0 % DocMorris Apotek 4% Cura Apoteket 3 % Vårdapoteket 2 % Övriga 2 % Källa: Konkurrensverket Fortsatt uppdrag I samband med årsstämman i april 2010 konstaterades att OAB genomfört den huvudsakliga delen av sitt uppdrag, det vill säga, beslutat om vilka apotek som skulle avskiljas från Apoteket AB samt sålt och överlämnat dessa i lämpliga kluster. Det fortsatta uppdraget formulerades i ett reviderat ägardirektiv. 8 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

11 Förvaltningsberättelse Vår vision Apoteksgruppen ska upplevas som ett personligt och tryggt och självklart val med den farmaceutiska kunskapen som grund ditt lokala apotek. Ur ägardirektivet Dessa grundläggande uppgifter är, bl a att planera och genomföra transaktionsprocessen och bolagiseringsprocessen av de 150 apoteken till småföretagare och att samtidigt skapa serviceorganisationen som stödjer småföretagarnas drift av apoteken, utarbetar en gemensam värdegrund och som fungerar som mottagarorganisation avseende de apotek som bolagiseras. Apoteksgruppen bör sträva efter att även möjliggöra medlemsanslutning för andra småföretagare som äger apotek, men som inte förvärvat dessa från Apoteksgruppen. Medlemsorganisationen ska innehålla en särskild stödstruktur för småföretagare som innebär att småföretagare mot en serviceavgift erhåller samverkan kring t ex inköp, distribution, IT och kvalitet samt ges stöd i organisatoriskt och administrativt hänseende. Småföretagarna ska genom medlemsråd äga rådgivande inflytande över innehållet i den stödstruktur som etableras i Apoteksgruppen och i övriga frågor som är av betydelse för medlemmarna. Med utgångspunkt i propositionen avseende omregleringen av apoteksmarknaden, ägardirektivet samt som ett led i försäljningen av apotek bildade OAB dotterbolagen Apoteksgruppen i Sverige AB och Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen har byggt upp en serviceorganisation som bistår de anslutna apoteken med tjänster i form av finansiering, inköp, sortiment, marknadsföring, IT system samt stöd avseende administrativa tjänster. Apoteken i Apoteksgruppen bildar, genom att samlas i en och samma organisation, en stark aktör på apoteksmarknaden. För att garantera att småföretagar apoteken finns kvar i framtiden kommer den som vill sälja sitt apotek endast att kunna sälja det till en annan småföretagare godkänd av Apoteksgruppen och som fortsätter vara medlem. Apoteksgruppen Årsredovisning

12 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppen från Borrby i söder till Gällivare i norr Apoteksgruppen är en rikstäckande apotekskedja med 150 apotek. Eftersom Apoteksgruppen tillåter nyanslutning av apotek växer kedjan och har som mål att behålla platsen som den fjärde största apoteksaktören. Eget apotek i Apoteksgruppen Som en del av riksdagens beslut att omreglera apoteksmarknaden ingick att upp till 200 apotek skulle säljas till småföretagare. Apoteket Omstrukturering AB:s styrelse beslöt att 150 apotek skulle göras tillgängliga för försäljning till småföretagare. För att få en ökad kunskap om vad blivande småföretagare önskade i form av stöd för att driva apotek samt ekonomiska villkor som skulle kunna underlätta förvärv av apotek, gjordes två enkäter. Enkäterna med över tusen svarande visade att de flesta intressenter var intresserade av att driva apotek men gärna skulle vilja ha stödet från en serviceorganisation för uppgifter som logistik, IT, sortimentsfrågor, marknadsföring och förhandlingar med leverantörer. Konceptet för stöd till småföretagare preciserades successivt och beskrevs genom flera informationsbroschyrer samt genom presentationer i flera större städer runt om i landet. Försäljningsprocess i flera steg För varje apotek fastställdes ett referenspris baserat på apotekets storlek, lönsamhet, läge och risk samt inredningskvalitet. Referenspriset var dels ett minimipris, dels underlag för den belåning som bankerna och Apoteksgruppen erbjöd köparna. Ett så kallat datarum 10 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

13 Förvaltningsberättelse Socialminister Göran Hägglund inviger apoteket Lotsen i Vaxholm. Claes Kjellander, projektchef försäljningsprocessen. byggdes upp med information om varje apotek i syfte att ge köparna underlag för sina bud. Köparen gör först en intresseanmälan för att få tillgång till data om apoteket. Nästa steg är att köparen lägger ett bud på ett specifikt apotek. Detta bud får inte understiga referens priset. Därefter följer en utvärdering av köparens affärsplaner samt kontroll att köparen har den finansiering som krävs. När detta är godkänt prövas köparen av Apoteksgruppens medlems och kreditkommitté. När Läkemedelsverket har givit sitt tillstånd till träder den nye ägaren apoteket. Avtalet mellan Apoteksgruppen och apoteksägaren har som målsättning att ge apoteksägaren bästa möjliga förutsättningar att driva sin verksamhet. Ett basutbud av tjänster är obligatoriskt för medlemmarna. Vissa tjänster är fördelaktigt att upphandla centralt. Det är, till exempel, inom sortiment och inköp, marknadsföring, IT och ekonomi. Därutöver finns möjlighet att teckna sig för tilläggstjänster. Budprocessen har genomförts i två omgångar. Den första omgången resulterade i att 89 apotek såldes. Den andra omgången som inleddes i slutet av september har resulterat i att ytterligare cirka 30 apotek kommer att överlåtas till nya ägare under första halvåret Försäljningen av resterande apotek fortsätter under Bland köparna finns både farmaceuter och entreprenörer från andra branscher. Apoteksgruppen använder sig av EU:s småföretagardefinition för att bestämma hur många apotek en enskild köpare får förvärva. Denna definition innebär att en enskild köpare inte får köpa apotek med en total omsättning som överstiger 100 mkr. Apoteksgruppen erbjuder även apoteksägare att ansluta sitt nyöppnade apotek till Apoteksgruppen. På Apoteksgruppens hemsida kan man se vilka apotek som är till salu och se hur man ska gå tillväga om man vill köpa ett apotek. Hållbar utveckling ansvarsfullt företagande Policies, riktlinjer och rutiner utgör tillsammans Apoteksgruppens ledningssystem och egenkontrollprogram. Rutiner baseras på nationella regelverk och internationellt vedertagen Good Pharmacy Practice (GPP). Policies Apoteksgruppens styrelse har antagit policies för bland annat medlems, kredit och finansfrågor, miljö, etik, jämställdhet och mångfald, personal, kommunikation och IT. Apoteksgruppens policies, riktlinjer och rutiner som stödjer visionen ska säkerställa att apoteken erbjuder produkter och service av hög och hållbar kvalitet. Kvalitet Apoteksgruppens produkter ska främja människors hälsa och livskvalitet samt vara säkra. Detta uppnås genom att Tillhandahålla av europeiska myndigheter godkända produkter/läkemedel. Styrka påstådda effekter med dokumentation/studier. Tydligt kravställa leverantörer vad gäller kvalitet och kvalitetsuppföljning. Endast anlita leverantörer som har kvalitetskontroll av sin verksamhet och hos sina underleverantörer. Drift och egenkontroll Ett öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd från Läkemedelsverket. Apoteksverksamheten regleras av olika författningar vilka omfattar bland annat detaljhandel med läkemedel, ledningssystem för kvalitet och och anmälningsskyldighet, läkemedelsförmånen, patientsäkerhet, avgifter till Apotekens Service AB, handelsmarginal, prissättning av utbytbara läkemedel och livsmedelslagen. Utifrån Lagen om handel med läkemedel ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel Apoteksgruppen Årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse till konsument, utöva särskild kontroll (egen kontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Som en del av Apoteksgruppens egenkontroll genomförs egeninspektion minst en gång per år. Vid egeninspektionen tillses att verksamheten efterlever de krav som gäller för apoteksverksamhet, vilket dokumenteras. Apoteksgruppens egenkontrollprogram är ett komplement till den tillsyn som bedrivs av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV och Livsmedelverket. Systemstöd Elektroniskt Expert Stöd (EES) är ett stöd för farmaceuterna i de dagliga arbetsuppgifterna på apoteket. EES syftar till en bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Genom expertstödet får farmaceuten möjlighet att granska receptuppgifterna mot ett antal kliniska regler. Genom en automatisk granskning av alla elektroniska recept före expediering kan läkemedelsinteraktioner, dubbelförskrivningar, risker till följd av ålder med mera upptäckas. EES är en tjänst från Apotekens Service. Apoteksgruppen har infört ett databaserat system InControl för hantering av avvikelser (felexpeditioner och incidenter). Systemet styr att hanteringen sker i enlighet med de regelverk som krävs avseende dokumentation, spårbarhet, test och validering. Leverantörer En viktigt del i arbetet för en hållbar utveckling är att säkerställa goda förhållanden hos olika samarbetspartners. De ska till exempel beskriva sitt kvalitetssystem inklusive kontroll av underleverantörer. Apoteksgruppen kräver att dessa leverantörer beaktar FN:s barnkonvention. Miljö Apoteken har arbetat framgångsrikt med miljöfrågor under många år. De mest miljöpåverkande delarna i apoteksverksamheten är utsläpp av miljöbelastande ämnen från produktion och konsumtion av läkemedel samt utsläpp av växthusgaser från transporter och resor. Apoteken erbjuder kunder en särskild påse för inlämning av läkemedelsavfall och informerar att läkemedelsavfall från allmänheten ska lämnas in till apotek för destruktion. Apoteksgruppen har en miljöpolicy som innebär ett åtagande att ständigt förbättra miljöarbetet genom att ställa tydliga krav på leverantörer att minimera miljöpåverkan, sträva efter att minska egen miljöbelastning samt att uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav. I första hand används miljöbilar, kollektiva transportmedel och tåg. Papper och förpackningsmaterial sorteras för returhantering och återvinning. Energiförbrukningen minimeras genom till exempel användning av lågenergilampor samt energisnåla kyl och frysskåp. Lokala leverantörer med korta transportvägar prioriteras framför leverantörer med långa transportvägar när så är möjligt. Under året har Apoteksgruppen fattat beslut att tillhandahålla egna märkesvaror som uppfyller kraven för Svanenmärkning samt kravet för märkningen rekommenderas av Astma och Allergiförbundet. Apoteksgruppen bidrar till en bättre miljö genom att: Ställa tydliga krav på våra leverantörer att minimera miljöpåverkan vid tillverkning och övrig hantering av varor. Sträva efter att minska vår egen miljöbelastning, Uppfylla berörd miljölagstiftning och övriga miljökrav. Ständigt förbättra vårt miljöarbete. 12 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

15 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppen ska vara intressant att vara ansluten till för de enskilda apoteksägarna och kunna öka antalet medlemmar och apotek genom att ge ett kvalificerat stöd för entreprenören och kunna ge stordriftsfördelar inom bland annat inköp, sortiment, kvalitet, marknadsföring och IT. Finansiella upplysningar Koncernen bestod vid början av året av moderbolaget Apoteket Omstrukturering AB, OAB, numera Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apotekens Service AB samt Apoteketkoncernen som omfattade dotterbolagen Apoteket Farmaci AB, Apoteket Produktion & Laboratorier AB och Apoteket International AB samt klusterbolagen 1 8 och Apoteksgruppen. Per den 26 mars 2010 utdelades Apotekens Service AB till staten och i april utdelades Apoteket AB till staten. Apoteksgruppen hade dessförinnan per den 12 mars 2010 delats ut av Apoteket och blivit ett direktägt dotterbolag till OAB. Samtidigt bytte OAB namn till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Apoteksgruppen i Sverige AB är serviceorganisationen för apoteken inom Apoteksgruppen. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB förvaltar lån till enskilda apoteksägare. Apoteksgruppens resultat från kvarvarande verksamhet särredovisas från resultatet från avvecklad verksamhet eller verksamhet under avveckling. I den kvarvarande verksamheten ingår serviceorganisationen för Apoteksgruppen. Avvecklad verksamhet avser den apoteksverksamhet som bedrivs eller har bedrivits av koncernen genom Apoteket AB, Apotekens Service AB samt genom de 150 apotek som ingår i Apoteksgruppen. Vidare ingår realisations resultatet från avyttring av apotek i den avvecklade verksamheten. Jämförelsetalen för 2009 har presenterats på motsvarande sätt. Nettoomsättningen i den avvecklade verksamheten minskade med 71,2 (3,3) procent, motsvarande miljoner kronor, till (43 076) miljoner kronor. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 233 (0) miljoner kronor. Resultat för verksamheter under avveckling uppgick till (501) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till (503) miljoner kronor. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 745 (12,7) procent. Kassaflödet uppgick till 625 ( 75) miljoner kronor. Nettoomsättning i avvecklad verksamhet Koncernens nettoomsättning kommer främst från tre delområden: försäljning av förskrivna läkemedel, avtalsbaserad försäljning till landsting, kommuner och företag samt försäljning av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter. Under 2010 minskade nettoomsättningen med 71,2 (3,3) procent och uppgick till (43 076) miljoner kronor. Försäljning av stora delar av verksamheten har skett under året, vilket har inneburit en väsentlig minskning av nettoomsättningen. Rörelseresultat i kvarvarande verksamhet Rörelseresultatet för 2010 uppgick till 233 (0) miljoner kronor, vilket var en minskning med 233 miljoner kronor. Bruttovinsten från apoteksverksamheten minskade med 70,5 (5,4) procent till miljoner kronor. Bruttovinstmarginalen uppgick till 21,2 (20,7) procent där generikautbytet samt parallellimport bidragit till den förbättrade marginalen. I rörelse resultatet ingår kostnader om 139 miljoner kronor som kan hänföras till: Etablering och uppstart av Apoteksgruppen med ett servicekontor. Bland annat ingår byte av skyltmaterial och skapandet av en grafisk profil. Försäljningsprocess, avtalspaket, budgivning samt bolagisering av 89 apotek som sålts till enskilda apoteksägare. Implementering av nya IT och affärssystem. Personalkostnaderna uppgick till 45 (0) miljoner kronor. Medelantalet anställda uppgick till 49 (0). Övriga externa kostnader uppgick till 217 (0) miljoner kronor. Av och nedskrivningar uppgick till 1 (0) miljoner kronor. Kassaflöde Koncernens kassaflöde uppgick till 625 ( 75) miljoner kronor. Apoteksgruppen Årsredovisning

16 Förvaltningsberättelse Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 462 (1 038) miljoner kronor och förklaras huvudsakligen av årets resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till ( 306) miljoner kronor där försäljning av dotterbolag för miljoner kronor har skett under året. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 16 (140) miljoner kronor. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 19 (163) miljoner kronor och utgjordes huvudsakligen av investeringar i nya IT system. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till ( 807) miljoner kronor och förklaras av utdelade dotter bolag. Likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 315 miljoner kronor. Finansiell ställning Eget kapital uppgick den 31 december 2010 till 645 (4 095) miljoner kronor, vilket var (265) miljoner kronor lägre än vid föregående årsskifte. Förändringen motsvarar årets vinst och genomförd utdelning till ägaren, kontant samt i form av aktier. Soliditeten uppgick till 73,0 (34,4) procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 745 (12,7) procent. Finansnettot uppgick till 5 (3) miljoner kronor. Ingen räntebärande nettoskuld fanns vid årsskiftet. Föregående årsskifte uppgick den till 810 miljoner kronor. Dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB har per den 31 december 2010 lämnat ett koncernbidrag om 192 miljoner kronor till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Detta påverkar ej koncernens ställning. Finansiella upplysningar för moderbolaget Rörelseresultatet uppgick till 6 ( 30) miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 122 (929) miljoner kronor, varav erhållna koncernbidrag och utdelningar uppgår till 192 (952) miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 159 ( 5) miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 66 (145) miljoner kronor och utgörs av fakturerade tjänster till Apoteket AB och Apoteksgruppen i Sverige AB. Rörelsens kostnader uppgick till 60 (175) miljoner kronor, varav 44 miljoner kronor utgjorde bland annat kostnader för juridisk konsultation avseende avtalsförhandlingar och bolagisering, analyser av marknad samt kostnader kopplat till försäljningsprocessen av apotek. Resterande 16 miljoner kronor utgjorde kostnader kopplat till förberedelser av försäljning av småföretagarapotek samt uppbyggnad av en serviceorganisation för småföre tagarkonceptet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (tidigare OAB) är det bolag som har haft uppdraget att hantera försäljningen av apotek till följd av omregleringen av apoteksmarknaden. Under fjärde kvartalet 2009 ingick Apoteket AB, som då var ett helägt dotterbolag, avtal om försäljning av åtta dotterbolag innehållande 465 apotek, och köparna har tillträtt under första kvartalet Affärsmässiga risker Från och med november 2009 blev det tillåtet att sälja ett stort urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Detta har under 2010 inneburit att försäljningsvolymen avseende dessa produkter i apoteksledet har minskat. Samtidigt ökar antalet aktörer och apotek vilket leder till ökad konkurrens. Under 2010 har 200 nya apotek etablerats, vilket innebär att antalet apotek i Sverige ökat med 22 %. Ovanstående händelser får en väsentlig påverkan på omsättning och resultat. Nya affärsmöjligheter måste utvecklas och effektiviteten i de befintliga apoteken måste öka för att motverka volymminskningen. 14 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

17 Förvaltningsberättelse Operativa risker På en omreglerad apoteksmarknad, där nya aktörer etablerar sig, finns en betydande risk att medarbetare med hög kompetens förloras till konkurrenter, inte bara farmaceuter och apotekstekniker, utan också centralt placerade nyckelmedarbetare. Finansiella risker Koncernens verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta och ränterisker. Vid försäljningar av apotek ger Apoteksgruppen Förvaltning i Sverige AB lån till de enskilda småföretagarna. Det kan komma att innebära risk för framtida kreditförlust. Styrelsens arbete Vid årsstämman den 29 april 2010 omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Birgitta Böhlin (ordförande), Gunvor Engström, Jan Forsberg och Ann Christin Nykvist. Peder Larsson invaldes vid en extra bolagsstämma den 15 september Styrelsens ersättning I enlighet med beslut av bolagsstämman 24 april 2010 utgår ett fast arvode på kronor till styrelsens ordförande. Till övriga stämmovalda styrelseledamöter utgår ett fast arvode om kronor med undantag för anställda i departement som ej erhåller arvode. Styrelsens arbete Under 2010 har styrelsen haft 15 möten där bland annat följande frågor har behandlats: Arbetsordning för styrelse och instruktion för vd med instruktion för den ekonomiska rapporteringen, samt antagande av policies för OAB/Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Beslut avseende årsredovisning. Fastställande av delårsrapporter. Mål, vision, strategi, policies med mera. Budget. Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Bolaget följder de av regeringen fastställda reglerna för ersättning till ledande befattningshavare och anställda. Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för den verkställande direktören. Ersättning och förmåner till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören och informeras om i styrelsen. Styrelsen ska på årsstämman presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen för godkännande av stämman. Några utestående aktie eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen eller koncernledningen förekommer inte. Lön och ersättningar till vd och andra ledande befattningshavare framgår av not 8. Förslag till riktlinjer att gälla för tiden från nästa årsstämma Styrelsen föreslår att bolaget tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen. Riktlinjerna utgör en del av statens ägar policy. För ytterligare information om statens ägarpolicy se regeringens webbplats. Väsentliga händelser efter balansdagen Apoteksgruppens eget varumärke, ELW, lanserades i mars Apoteksgruppens affärssystem, ExAGT, började rullas ut på samtliga apotek från mars Övertagandeprocessen i den fortsatta försäljningsprocessen startade i februari Vinstdisposition För förslag till vinstdisposition se sidan 52. Apoteksgruppen Årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppen Lokala apoteksägare i stark samverkan Apoteksgruppen består av enskilda apoteksägare som samverkar genom en central serviceorganisation. Skalfördelar ger starka lokala entreprenörer som kan utveckla sitt apotek så att det upplevs som tryggt, personligt och inspirerande för kunden. Apoteksgruppen ska vara det bästa alternativet för entreprenörer. Som ett led i omregleringen av apoteksmarknaden överfördes per den 12 mars 2010 ett nybildat bolag, Apoteksgruppen, med 150 apotek, från Apoteket AB till OAB, i syfte att sälja dessa till småföretagare i samverkan genom Apoteksgruppen. Under året har verksamheten i dessa apotek bedrivits i egen regi fram till avyttringen genom Apoteksgruppen i Sverige AB. Vid årets utgång kvarstod 61 apotek till försäljning. Verksamheten redovisas därför som avvecklad verksamhet i Apoteksgruppens koncernredovisning. Apoteksgruppen ska vara en rikstäckande kedja där de enskilda apoteken ska drivas av småföretagare. Vid köp av apotek ingår apoteksköparen och Apoteksgruppen ett medlemsavtal som reglerar bland annat medlemsvillkor, hyresavtal, tjänsteavtal, kostnader samt hembudsklausul. Affärsidé Genom samverkan uppnår vi skalfördelar som i kombination med entreprenörens engagemang och kundfokus skapar det bästa alternativet för apoteksföretagare. Mål Apoteksgruppen ska långsiktigt vara en av de fyra största apotekskedjorna med nationell spridning på den omreglerade marknaden. Apoteksgruppen ska vara intressant att vara ansluten till för enskilda apoteksägare och öka antalet medlemmar och apotek genom att ge ett kvalificerat stöd för entreprenören och kunna erbjuda stordriftsfördelar inom bland annat inköp, marknadsföring, sortiment, kvalitet och IT. Vision Apoteksgruppen din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande. Apoteksgruppen ska upplevas som ett personligt, tryggt och självklart val med den farmaceutiska kunskapen som grund ditt lokala apotek. Samtliga varor som tillhandahålls ska vara av god kvalitet och upplevas som säkra. Rådgivningen ska präglas av omtanke om kunden och även innefatta förebyggande åtgärder. Kärnvärden Apoteksgruppens kärnvärden är: Kunnigt och tryggt, personligt, lokalt och inspirerande. Vision Apoteksgruppen din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande. Mål Apoteksgruppen ska långsiktigt vara en av de fyra största apoteks kedjorna med nationell spridning. 16 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

19 Förvaltningsberättelse Våra kärnvärden Kunnigt och tryggt, personligt, lokalt och inspirerande. Marknad Apoteksgruppen var i december 2010 den fjärde största aktören på den svenska apoteksmarknaden, med en marknadsandel på 13,5 procent. Apoteksgruppen, med apotek över hela landet på såväl stora som små orter, spelar redan nu en viktig roll på apoteksmarknaden. Styrkan Apoteksgruppen har en särskild position på marknaden. Den naturliga kopplingen mellan ägare och verksamhet ger ett starkt engagemang och korta beslutsvägar. De enskilda apoteken har möjlighet att ta in ett eget sortiment och erbjuda olika tjänster. Som exempel kan nämnas hemkörning av läkemedel och lokalt sortiment. Apoteksgruppen (proforma) Antal apotek 150 Omsättning ca 3,7 miljarder kronor Antal anställda ca 950 Grundat år 2009 Webbplats apoteksgruppen.se Ägare Apoteksgruppen i Sverige Holding AB som ägs av svenska staten Vd Apoteksfördelning* Könsfördelning ägare* Eva Britt Gustafsson Kunder Apoteksgruppen tar del av önskemål och synpunkter från kunderna genom olika undersökningar. Kundarbetet strävar mot att nå visionen att vara en lokal hälsopartner för ökat välbefinnande. Detta görs genom att erbjuda kunder ett tryggt, säkert och inspirerande sortiment av god kvalitet, hög kompetens och rådgivning. Kunderna kan också ta del av tjänster för ökat välbefinnande, som till exempel rådgivning, hemkörning samt abonnemang av läkemedel. Verksamheten Under 2010 färdigställdes i stort uppbyggandet av den centrala serviceorganisationen för Apoteksgruppen. Efterhand som apotek säljs minskar driften av egna apotek men Apoteksgruppen kommer att kvarstå som serviceorganisation för de sålda apoteken. Apoteksgruppen arbetar med att utveckla kunderbjudandet genom samarbeten och sortimentsutveckling, egna varumärken samt utbildning inom farmaci och kundbemötanden. Sortimentet uppfyller högt ställda kvalitetskrav och Apoteksgruppens egna varumärken ska vara miljöklassade. Kunderna erbjuds en säker och Sålda apotek 89 Till salu 61 Kvinnor 55 Män 104 * Per 31 december Apoteksgruppen Årsredovisning

20 Förvaltningsberättelse Apoteksgruppens eget varumärke ELW lanserades i mars Produkterna finns både som oparfymerade och parfymerade och flertalet uppfyller kraven för Svanenmärkning samt kravet för märkningen rekommenderas av Astma & Allergiförbundet. tillgänglig receptexpedition samt ett intressant utbud av prisvärda receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter tillsammans med god rådgivning och service. Apoteksägaren kan genom Apoteksgruppen ta del av ett prisvärt varu och tjänstesortiment, kvalificerade IT system, bastjänster i form av redovisning, analyssystem och lönehantering, kvalitet, central marknadsföring samt stöd för lokal marknadsföring och lokalt sortiment. Genom samarbeten kan Apoteksgruppen tillhandahålla tilläggstjänster som skapar mervärde för apoteksägarna. Apoteksgruppen erbjuder medlemmar möjligheten att öppna flera apotek och kommer också att ansluta nya medlemmar som vill öppna apotek inom ramen för Apoteksgruppen. Den 4 juni överlämnades det allra första apoteket till nya ägare Apoteket Lotsen i Vaxholm. Därmed inleddes överlämningen av de 89 apotek som såldes under Sortiment och inköp Apoteksgruppen har slutit avtal med distributörer för att säkerställa läkemedelsleveranser till samtliga apotek och med leverantörer av handelsvaror, receptfria läkemedel och parallellimporterade läkemedel. I den ökade konkurrensen som omregleringen inneburit är det nödvändigt att arbeta med förbättring och breddning av sortiment både vad avser produkter och prisintervaller. Hela sortimentet har arbetats igenom och en ny sortimentsstruktur har fastställts som omfattar ett bassortiment som är obligatoriskt för samtliga apotek samt ett tilläggssortiment, för fördjupning av sortimentet utifrån det lokala apotekets kundkrets. Det finns också möjlighet att komplettera med ett lokalt sortiment som ligger i linje med Apoteksgruppens miljö och kvalitetskrav. Under året har ett intensivt arbete genomförts för att ta fram produkter under Apoteksgruppens eget varumärke, i syfte att erbjuda kunderna ett utökat sortiment. Produkterna lanseras i början av 2011 och består av ett bassortiment med Apoteksgruppen som varumärke samt en hud och hårvårdsserie under det egna varumärket ELW. Hud och hårvårdsprodukterna finns både som oparfymerade och parfymerade och flertalet uppfyller kraven för Svanenmärkning, samt kraven för märkningen rekommenderas av Astma & Allergiförbundet. Marknad och Affärsutveckling Apoteksgruppens marknadsföring har som huvudsyfte att stärka varumärket och öka kännedomen om Apoteksgruppen. En gemensam grafisk profil ligger till grund för framtagande av allt från butiksskyltar till butiksinredning och personalkläder. Under andra halvåret 2010 har den varumärkesbyggande reklamen kompletterats med kampanjer på apoteken. I samband med detta inleddes en satsning på butiks tv som kommunicerar aktuella erbjudanden varvat med instruktions och inspirationsfilmer. Affärsutveckling På en omreglerad marknad uppstår nya affärsmöjligheter. Vård och värdekedjor förändras och nya tjänster och nya produkter uppstår. Genom att arbeta med affärsutveckling och strategiska samarbeten har Apoteksgruppen ambitionen att få kunderna att uppleva apoteksbesöket som mer inspirerande, sam tidigt som apotekens rådgivande funktion stärks. Under året har Apoteksgruppen ingått ett samarbete med medicininstruktioner.se som är en portal på webben där patienter och sjukvårdspersonal har 18 Apoteksgruppen Årsredovisning 2010

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6

UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Väsentliga händelser i korthet 2 VD har ordet 3 Bakgrund, uppdrag och mål 4 Verksamheten 8 Den nya apoteksmarknaden 16 Folkupplysningskampanjen 20 Dotterbolagen 22 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer