Omreglering av apoteksmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omreglering av apoteksmarknaden"

Transkript

1 Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning

2 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet har nu yttrat sig och en proposition kan förväntas under vintern. Enligt förslaget skall lagändringarna träda i kraft 1 juli I detta PM sammanfattas lagrådsremissen. Sammanfattningen vänder sig till medlemmarna i Sveriges Farmacevtförbund, både de som vill arbeta vidare som anställda i Apoteket AB eller hos ett privat apotek och de som planerar att driva ett eget apotek. Framställningen har fokus på den nya lagen om handel med läkemedel (LHL) och ändringarna i lagen om läkemedelsförmåner (LLF). Dessutom beskrivs omstruktureringen av Apoteket AB. I anslutning till vissa avsnitt redovisas också Sveriges Farmacevtförbunds ställningstagande (i kursiv text), som drivits via bl.a. remissvaren till Apoteksmarknadsutredningen. 2. Mål för reformen Reformen innebär att det statliga apoteksmonopolet avvecklas och att det blir tillåtet att driva privata öppenvårdsapotek. Enligt regeringen är de övergripande målen med reformen att: öka tillgängligheten till läkemedel, ge bättre service, bibehålla låga läkemedelskostnader, förbättra läkemedelsanvändningen samt bibehålla kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen Sveriges Farmacevtförbunds inställning i frågan om förbättrad läkemedelsanvändning: Denna fråga har förbundet drivit hårt. En bra läkemedelsanvändning måste vara en målsättning för omregleringen av apoteksmarknaden. Apotekare och receptarier är de yrkesgrupper som är specialutbildade för att genom förebyggande, konsultativt och uppföljande arbete hjälpa patienter och kunder till en bra läkemedelsanvändning. Förbundet anser därför att ett större fokus borde ha lagts på detta i regeringens direktiv och i förslagen till lagrådsremissen. 3. Förutsättningar för tillstånd Enligt LHL definieras ett öppenvårdsapotek som en detaljhandel med läkemedel till konsument. Ett öppenvårdsapotek får även sälja läkemedel till sjukhus och till förskrivare av läkemedel. LHL lägger fast att den som i framtiden vill driva öppenvårdsapotek måste ha Läkemedelsverkets tillstånd. Tillståndskravet riktar sig mot den som driver verksamheten, det kan vara en fysisk person i formen av en enskild firma eller en juridisk person, t ex ett 2

3 aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening (kooperativ). Både en fysisk och en juridisk person kan driva flera öppenvårdsapotek. Då krävs dock ett separat tillstånd för vart och ett av apoteken. Sveriges Farmacevtförbunds inställning i frågan om tillstånd: Regeringen har enligt vad bl.a. Farmacevtförbundet framfört, ändrat utredningens förslag så att tillstånd ska krävas för varje apotek, oavsett hur många apotek en person driver. Detaljhandelstillstånd kan endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att driva verksamheten. När det gäller juridiska personer kommer lämplighetskravet att inrikta sig mot de personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, som VD, styrelseledamot och aktieägare med betydande aktieinnehav. Tillstånd får överhuvudtaget inte ges till tillverkare av läkemedel. Detta tillståndsförbud är motiverat av behovet av att hindra att en aktör kan dominera hela försäljningskedjan (s k fullständig vertikal integration). Dessutom får inte tillstånd ges till den som är behörig att förordna läkemedel, t ex läkare. Det har ingen betydelse att vissa yrkesgrupper endast har begränsad rätt att förordna vissa läkemedel. De yrkesgrupper som har förordningsrätt omfattas generellt av tillståndsförbudet och kan inte driva öppenvårdapotek. De har dock möjlighet att vara delägare i t ex ett aktiebolag som innehar tillstånd, under förutsättning att de inte har ett bestämmande inflytande. Det är viktigt att notera att tillståndsförbudet inte omfattar partihandlare. LHL tillåter således vertikal integration mellan detaljist- och grossistföretag. 4. Verksamhetskrav I 5 LHL listas 11 stycken krav som måste uppfyllas av den som innehar tillståndet för öppenvårdsapoteket. Utöver tillståndskraven finns det alltså andra krav som skall uppfyllas efter att tillstånd beviljats och verksamheten påbörjats. Ett urval av dessa 11 krav beskrivs här Närvarande farmacevter Under öppethållandet skall det finnas en eller flera farmacevter närvarande på öppenvårdsapoteket Tillhandahållandeskyldighet Öppenvårdsapoteken har en tillhandahållandeskyldighet som omfattar samtliga förordnade läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen. Receptfria läkemedel som inte är förordnade ligger utanför tillhandahållandeskyldigheten. I myndighetsföreskrifter kommer det att anges närmare inom vilken tidsram apoteken måste tillhandahålla läkemedlen. Den bortre gränsen kommer då att preciseras till 24 timmar under helgfri måndag till fredag. 3

4 4.3. Läkemedelsansvarig Tillståndsinnehavaren skall ha en läkemedelsansvarig till sitt förfogande. Kravet innebär att en läkemedelsansvarig måste utses som har de befogenheter och det ansvar som krävs för att säkerställa att reglerna om hantering av läkemedel följs. Men trots att det finns en läkemedelsansvarig ligger det yttersta ansvaret för verksamheten kvar hos tillståndsinnehavaren. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd och straffrättsliga regler i LHL riktar sig endast till den som innehar tillståndet för öppenvårdsapoteket. Om den läkemedelsansvarige får för snäva befogenheter kan tillståndet återkallas. Detsamma gäller om den som utses som läkemedelsansvarig inte har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Beträffande kompetenskravet anses apotekare alltid uppfylla detta. Även receptarier kan utses till läkemedelsansvarig, men i dessa fall görs en individuell bedömning av om farmacevten har tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften. Apotekare har alltså ett försteg, eftersom deras utbildning gör att någon individuell bedömning inte behövs. En läkemedelsansvarig får inte ansvara för mer än tre apotek. Det finns inget krav på att den läkemedelsansvarige måste vara anställd hos tillståndsinnehavaren. Det innebär att tillståndsinnehavaren kan hyra in en läkemedelsansvarig farmacevt, under förutsättning att det totala tillsynsansvaret inte överstiger tre öppenvårdsapotek. Sveriges Farmacevtförbunds inställning i frågan om farmacevtisk kompetens: Sveriges Farmacevtförbund anser att ansvaret för kvalitets- och säkerhetsfrågor ska innehas av en apotekschef, som också har ansvaret för apotekets resurser (personal, ekonomi etc.) samt att apotekschefen ska vara apotekare. Förbundet har också betonat att övergångsregler och dispenser måste finnas så att även receptarier med relevant vidareutbildning och erfarenhet kan inneha apotekschefstjänster. Förbundet konstaterar att detta inte alls har beaktats i lagrådsremisen och anser att det nu är mest ändamålsenligt att arbeta för att kompetensnivån för den läkemedelsansvarige uttrycks tydligt i den föreslagna lagparagrafen (LHL 9 ). Regeringen har föreslagit formuleringen Endast apotekare, eller annan farmacevt med tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften, får utses till läkemedelsansvarig. Sveriges Farmacevtförbund kommer till regeringen att föreslå ett alternativ till lagtext, nämligen Endast apotekare, eller annan farmacevt med motsvarande kompetens och erfarenhet för uppgiften, får utses till läkemedelsansvarig. I den formuleringen är ordet tillräcklig ersatt med motsvarande, vilket ställer helt andra krav på hur Läkemedelsverket ska bedöma kompetensen hos den läkemedelsansvarige, som tillståndsinnehavaren anmäler till myndigheten. Samtidigt utesluter den inte receptarier med relevant vidareutbildning och erfarenhet Individuell och producentoberoende information Öppenvårdsapoteken blir skyldiga att ge individuell och producentoberoende information om läkemedel. Att informationen skall vara individuell innebär att den skall anpassas till den enskildes förmåga att förstå och ta till sig informationen. Vidare skall informationen vara producentoberoende. Det får alltså inte vara fråga om marknadsföring. Det finns inget krav på att informationen skall ges av farmacevter. Tillståndsinnehavaren skall se till att informationen i varje enskilt fall lämnas av den som har tillräcklig kompetens för 4

5 uppgiften och att det finns rutiner som säkerställer att svårare frågor slussas vidare till farmacevter. Sveriges Farmacevtförbunds inställning i frågan om individuell och producentoberoende information: Förbundet kommer fortsatt att arbeta för att det vid varje expedition av receptförskrivna läkemedel ska ges information av en farmacevt. Frågan om ersättning för farmacevtiska tjänster besvaras inte i lagrådsremissen. Regeringen kommer i stället att ge i uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att utreda detta vidare och lämna ett förslag senast den 1 mars Informationskravet är alltså fastställt trots att ersättningsfrågan inte är löst. (Se vidare avsnittet 5.4) 4.5 Apotekens Service Aktiebolag Öppenvårdsapoteket måste ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos Apotekens Service Aktiebolag. Man är också skyldig att lämna uppgifter om receptexpeditioner och uppgifter som är nödvändiga för statistiken om detaljhandel till Apotekens Service Aktiebolag. 5. Prissättning av läkemedel och utbyte 5.1. Inledning Reglerna om prissättning av läkemedel är naturligtvis avgörande för öppenvårdsapotekens lönsamhet. Det nya regelsystemet som skall gälla från den 1 juli 2009 förs in i lagen om läkemedelsförmåner (LLF). Lagen innehåller reglerna om högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel och även i det nya systemet är det TLV som skall besluta om vilka läkemedel som skall ingå i läkmedelsförmånen. Under år 2007 utgjorde försäljningen av receptbelagda läkemedel 68 procent av Apotekets omsättning. Receptfria läkemedel och handelsvaror stod för den övriga delen. För försäljningen av receptbelagda läkemedel styrs bruttovinsten i huvudsak av den handelsmarginal som TLV har fastställt (läkemedel inom förmånen) som år 2007 uppgick till 16,8 procent. I det nya systemet kommer prissättningen av läkemedel utanför förmånen och av handelsvaror att vara fri. Beskrivningen av prissättningsreglerna nedan gäller därför endast läkemedel (receptfria och receptbelagda) som ligger inom läkemedelsförmånen TLV beslutar om förmån och pris Utgångspunkten i det nya prissättningssystemet är att TLV fastställer vilka läkemedel som skall ingå i läkemedelsförmånen och fastställer öppenvårdsapotekens inköps- och försäljningspris för dessa läkemedel. Detta leder till att priserna blir enhetliga över hela landet. TLV skall vid beräkningen av handelsmarginalen beakta att lönsamheten inom den svenska apoteksmarknaden inte får skilja sig alltför mycket från vad som gäller i andra länder. 5

6 Huvudregeln är att TLV fastställer inköps- och försäljningspriset. Med beaktande av de undantag som beskrivs nedan (avsnitt och 5.2.2) kommer dock huvudregeln att främst tillämpas på generiska läkemedel (kopia av annat läkemedel där patentet löpt ut). För generiska läkemedel skall TLV genom föreskrifter organisera en nationell marknadsplats där generikatillverkarna konkurrerar med varandra och på så sätt skapa en prispress. Öppenvårdsapoteken får inte avvika från det fastställda inköps- och försäljningspriset på generika Direktimporterade originalläkemedel utan generisk konkurrens För direktimporterade originalläkemedel utan generisk konkurrens gäller att öppenvårdsapoteken får köpa in läkemedlen till priser som understiger det av TLV fastställda. Undantaget gäller endast inköpspriset. TLV:s försäljningspris måste alltså tillämpas. Syftet med undantagsbestämmelsen är att tillvarata öppenvårdsapotekens roll som inköpare och ge ekonomiskt utrymme för att utveckla service och tjänster. Anledningen till att originalläkemedlet saknar generisk konkurrens kan vara antingen att det fortfarande finns ett gällande patent eller att generiska läkemedel ännu inte utvecklats. Oavsett skälet är dock undantagsregeln tillämplig och TLV:s inköpspris får underskridas Parallellimporterade originalläkemedel utan generisk konkurrens Beträffande parallellimporterade läkemedel, när det parallellimporterade läkemedlet är det enda som är utbytbart mot originalläkemedlet, får öppenvårdsapoteken både köpa in och sälja dessa läkemedel till priser som understiger det som TLV har fastställt. Undantaget har införts för att skapa incitament för handel med parallellimporterade läkemedel och innebär att apoteken, om man så vill, kan föra de vinster som uppstår genom de lägre inköpspriserna vidare till konsumenterna. Vilka möjligheter ett litet öppenvårdsapotek har att göra arbitragevinster (vinst som uppstår genom prisdifferenser mellan olika marknader) på parallellimport återstår att se. Enligt regeringen är dock parallellimporten viktig, eftersom det är den enda metod som kan skapa prispress på originalläkemedel utan generisk konkurrens Utbyte Som beskrivits ovan får undantagen i och inte tillämpas om det finns generisk konkurrens till originalläkemedlet. Då skall i stället TLV:s fastställda inköps- och försäljningspris tillämpas och prispressen skapas genom den marknadsplats som TLV tillhandahåller. Här finns en koppling till den utvidgade utbytesskyldigheten i det nya systemet. Om det finns ett tillgängligt parallellimporterat läkemedel som har lägre försäljningspris än det föreskrivna läkemedlet så skall utbyte ske även i det nya systemet. Genom myndighetsföreskrifter kommer det att fastställas vilka tillgängliga läkemedel som har lägst försäljningspris. I denna situation kan undantaget i bli tillämpligt och öppenvårdsapoteket får köpa in och sälja det parallellimporterade läkemedlet till pris som understiger det pris som TLV har fastställt. Detta förutsätter dock att det parallellimporterade läkemedlet är den enda konkurrenten till det föreskrivna originalläkemedlet. Om det dessutom finns konkurrens i form av generiska 6

7 läkemedel gäller huvudregeln att TLV:s fastställda inköps- och försäljningspris skall tillämpas. Utbytesskyldigheten gäller både i förhållande till billigare generiska och parallellimporterade läkemedel som är tillgängliga. Även i det nya systemet finns undantag från utbytesskyldigheten om det finns medicinska skäl eller när patienten själv bekostar läkemedlet Apotekens ersättning Utöver vad som beskrivits ovan om öppenvårdsapotekens rätt att i vissa fall få tillämpa en friare prissättning samt utbytesskyldigheten innehåller inte lagrådsremissen några mera detaljerade regler om hur apotekens ersättning skall beräknas. Konsekvensen av att TLV skall fastställa inköps- och försäljningspriset är att det alltjämt kommer att finnas en myndighet som bestämmer handelsmarginalen. TLV kommer att få i uppdrag att meddela närmare föreskrifter om utformningen av handelsmarginalen och skall då även ta upp frågorna om en fast basersättning oberoende av omsättningen och ersättning för farmacevtiska tjänster. Som nämnts ovan skall detta uppdrag redovisas den 1 mars Sveriges Farmacevtförbunds inställning i frågan om prissättningssystemet: För att till fullo utnyttja apotekens möjligheter att bidra till minskade kostnader för felaktig läkemedelsanvändning är det nödvändigt att de får rimliga möjligheter att erbjuda kvalificerade tjänster till kunderna. Den ekonomiska ersättningen måste vara tillräckligt stor för att apoteket skall kunna avsätta resurser för att utföra den service som kan ge varaktig effekt och dessutom ge en rimlig förtjänst. 6. Omstruktureringen av Apoteket AB En förutsättning för att apoteksmarknaden skall kunna avregleras och nya aktörer etableras är att Apoteket AB inte behåller sin dominerande ställning. Verksamheter som idag bedrivs av bolaget kommer därför att säljas och Apoteket AB:s moderbolag, Apoteket Omstrukturering AB (OAB) har ansvar för denna omstrukturering. Av dagens ca 880 apotek bedömer regeringen att merparten bör vara kvar i statlig ägo. Apoteket AB kommer följaktligen att finnas kvar som en central aktör på apoteksmarknaden. OAB får ett särskilt uppdrag att etablera en stödstruktur för små företag. Uppdraget innebär att högst 200 av de apotek som kvarstår hos Apoteket AB skall överföras till ett nybildat bolag där enskilda entreprenörer skall kunna vara delägare. De närmare detaljerna om denna stödstruktur framgår inte av lagrådsremissen, utan vi får fortsätta att bevaka frågan hos OAB. När det gäller utförsäljningen av apoteksverksamhet beskriver lagrådsremissen att detta kan göras antingen i form av aktieförsäljning eller i form av försäljning av verksamhet. Försäljning av aktier kan avse ett eller flera bolag och på samma sätt kan verksamhetsförsäljning avse en eller flera verksamheter. För de medarbetare som är anställda i Apoteket AB idag uppstår följande situationer beroende på vilken försäljningsmetod som används. Vid en verksamhetsövergång gäller enligt lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen att anställningsavtal och kollektivavtal följer 7

8 med till övertagaren av verksamheten. När det gäller kollektivavtalen finns det vissa undantag från denna huvudregel. Det gäller främst om övertagaren redan har ett kollektivavtal. Tillämpningen av verksamhetssäljarens kollektivavtal är då begränsad till ett år. Vid en aktieförsäljning förändras situationen i viss mån. Försäljning av aktier anses inte utgöra en verksamhetsövergång eftersom arbetsgivaren (aktiebolaget) inte ändras genom att aktierna byter hand. Den avtalsmässiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkas därför inte av en aktieförsäljning. Däremot blir det en verksamhetsövergång i ett tidigare led när ett visst apotek bryts loss från Apoteket AB för att bolagiseras inför försäljningen. 8

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Omreglering av apoteksmarknaden Del 1 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer