Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12

2 Org.nr (12) Styrelsen för BRF VÄKTAREN 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Styrelsen har utgjorts av: Niklas Lindström Ordförande Yehia El Masri Kassör Jessica Linnman Sekreterare Marcus Skoglund Ledamot Ulf Andersson Ledamot Åke Bendel Johan Ahrens Revisor Percy Feiff Valberedning Per-Erik Larsson Anton Ekberg Suppleant Suppleant Revisor Sammankallande Nuvarande styrelse valdes vid den ordinarie föreningsstämma som hölls den 26:e maj Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. Den kamerala förvaltningen har handlagts av Upplands Företagsförvaltning. Kontaktperson Annika Laurin. Extra föreningsstämma En extra föreningsstämma hölls den 31:a oktober Under stämman röstade medlemmarna igenom nya föreningsstadgar. Mötet innefattade också samtal, planering och omröstning angående den övertagna hyreslokalen i B-huset. Fönsterbyte Byte av fastighetens samtliga fönster har utförts. Resultatet blev mycket tillfredsställande med hänsyn, dels till energibesparingen, dels till de estetiskt kommer att passa in. Övertagande av hyreslokaler Föreningen har under året övertagit två hyreslokaler i huset. Lokalen i A-huset byggdes om till lägenhet och såldes via mäklare i januari. Lokalen i B-huset skall byggas om. Förslaget röstades igenom på den extra föreningsstämman. En projektgrupp med frivilliga medlemmar har tillsatts. Projektgruppen skall tillsammans med styrelsen arbeta fram ett förslag på hur lokalen skall utformas.

3 Org.nr (12) Stora hyreslokalen Vi har fortfarande avtal med vår hyresgäst Svenska Spel. Avtalet löper ut i september Under året har verksamheten drivits av en tredje part, Bingokonsult i Solna AB. Avbetalning och omförhandling av lån Under året har större avbetalningar gjorts på föreningens lån. Nytt försäkringsbolag Föreningen har tecknat ett nytt försäkringsavtal. Vårt nya försäkringsbolag är Dina Försäkringar. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet är Väktaren 16. Nybyggnadsår: Total lokalyta är m2, fördelat på 2 lokaler med hyresrätt Den totala bostadsytan är m2. Fastigheten består av 39 lägenheter enligt följande fördelning: Lägenhetstyp Antal (st) 1 rok 6 1,5 rok 12 2 rok 16 3 rok 3 5 rok 1 Lägenhetsöverlåtelser Två lägenhetsöverlåtelser har ägt rum under året avseende lägenhet nr A 1105 och B Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Redovisning av underhållsarbeten och reparationer Smärre reparationer exempelvis av fastighetens hiss har utförts under året. Underhåll har utförts i källaren där gamla och överflödiga elkablar har avlägsnats. Ett par vattenskador på innergård samt i hyreslokal har reparerats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt framtida utveckling Energibesparingar Brf. Väktaren 16 har under första kvartalet 2011 sparat in 31,6% i energiförbrukning jämfört med samma period I och med detta vann föreningen Fortums värmetävling med över 200 deltagande bostadsrättsföreningar. Innergård Arbetet fortgår och ett antal offerter har inkommit. Ambitionen är att starta upprustning under 2011.

4 Org.nr (12) Ekonomi Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Org.nr (12) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Org.nr (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Org.nr (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Org.nr (12) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkts och kostnadsredovisning Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningsed. Hyres och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsunderlaget utgörs av anskaffningsvärdet. Följande avskrivningstider tillämpas Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: % per år -Byggnad 0,5 -Stamrenovering Målning och elrenovering Fönster 2 -Inventarier 20 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

9 Org.nr (12) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättning Medlemsavgifter Hyresintäkter lokaler Fakt fastighetsskatt Not 2 Driftskostnader El Gas Värme Vatten och avlopp Fastighetsskatt Fastighetsförsäkring Kabel-TV / Bredband Renhållning Städning Fastighetsskötsel Rep och underhåll fastighet Reparationer hissar Servicekontrakt Porto, kopior mm Diverse omkostnader Ekonomisk förvaltning Övr fastighetskostnader Förbrukningsinventarier Telefon Revisionsarvode Konsultarvoden

10 Org.nr (12) Not 3 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar Styrelsearvoden Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Not 5 Räntekostnader Räntekostnader

11 Org.nr (12) Not 6 Byggnader och mark Byggnader Mark Renovering ingående balans Årets renovering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar byggnad Årets avskrivningar renovering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Övriga fordringar Tillgodohavande.Skattekonto Fordringar fjärrkyla

12 Org.nr (12) Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bredbandsbolaget Upplands Företagsförvaltning Fastighetsförsäkring Stockholm Vatten Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Balanserat Årets insatser avgifter resultat resultat Belopp vid årets ingång Försälj. läg Disposition av föregåendeårs resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Långfristiga skulder i Handelsbanken Kreditgivare Räntesats Skuldbelopp Villkorsändringsdag Stadshypotek 3,79% kr Stadshypotek 2,90% kr Stadshypotek 5,96% kr Stadshypotek 2,62% kr Stadshypotek 2,50% kr Skuldsaldo kr Not 12 Övriga kortfristiga skulder Mervärdesskatt

13 Org.nr (12) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Försk bet hyror/ avgifter Övr interimsskulder Stockholm / 2011 Niklas Lindström Yehia El Masri Jessica Linnman Marcus Skoglund Ulf Andersson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Percy Feiff Auktoriserad revisor