VA årsrapport Teknisk servicenämnd Lidköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA årsrapport Teknisk servicenämnd Lidköpings kommun"

Transkript

1 VA årsrapport 2018 Teknisk servicenämnd Lidköpings kommun

2 Årsrapport 2018 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution av dricksvatten, samt avledning och rening av avloppsvatten inom kommunens verksamhetsområden som är samtliga tätorter. Leverans sker till omkring abonnenter. Dricksvatten levereras även till Vara och Grästorps kommuner. Enheten levererar vatten till och tar hand om avlopp från ett hundratal VA-föreningar. Cirka personer utanför verksamhetsområdet försörjs med vatten och i vissa fall både vatten och avlopp via dessa föreningar. Vatten-Avlopp ansvarar också för avledning av dag-och dräneringsvatten från fastigheter, gator och parkmark, drift, underhåll och nybyggnation av vatten-och avloppsledningar, samt förvaltning av enhetens cirka 70 anläggningar, allt ifrån små pumpstationsbyggnader till vattenverk och avloppsreningsverk. Viktiga händelser under året! Ekonomiskt resultat: Vatten-Avlopp resultat 2018, uppgår till 0 tkr. I detta resultat ingår att Vatten-Avlopp år 2018 har ökat skulden (förutbetalda intäkter) till VAkollektivet, dvs. minskat intäkterna med 128 tkr. I resultat ingår även bland annat att enheten gör en avsättning av medel till en fond för framtida nyinvesteringar med 3,6 mnkr. Denna investeringsfond avser maskinell utrustning avseende rötkammare och gashantering som är en del av investering i det nya avloppsreningsverket. Investeringsfonden kommer succesivt lösas upp i takt med de avskrivningar som investeringen medför, med start den dagen då verket tas i bruk. Nyttjandeperioden för denna del av investeringen beräknas till 12 år. Nytt reningsverk: Den 23 januari 2017 fattade kommunfullmäktige beslutet om placering och utformning för nya avloppsreningsverket, Ängens ARV. Projektet har drabbats av försening på grund av att tillståndsansökningarna behöver gå via Mark och miljödomstolen som dessvärre har lång handläggningstid. Systemhandlingen är klar och detaljprojekteringen bör kunna påbörjas under 2019, beroende på tillståndsprocessen Bidrag: Vatten-Avlopp Under 2018 har EU beviljat LIWE-LIFE ansökan för bidrag till projektet Ängens ARV gällande införandet från start av läkemedelsrening, fosforåtervinning samt avskiljning av mikroplaster i vattenfasen. Totalt är projektbudgeten på 75 mnkr varav EU:s bidrag är cirka 30 mnkr. Vatten-Avlopp har även beviljats bidrag från Länsstyrelsen, LONA (lokal naturvårdsatsningar) för en förstudie, Lärande och rekreation i Ängsbäcken. Syftet är att skapa ett tätortsnära naturområde med utbildnings-, frilufts-, och naturvårdsinriktning. Bidraget ger intäkter på cirka 0,5 mnkr. Vattenskyddsområde och VA-plan:

3 Vatten-Avlopp har färdigställt vattenskyddsområde för Kinneviken tillsammans med Götene vatten och värme. Under året har även en VA-plan och en dagvattenhandbok färdigställts. Arbete med vattenplan, dagvattenplan/dagvattenhandbok och vattenskyddsområde har pågått under 2016 och 2017, med bred förankring i kommunen. Tanken är att politikerna ska ta ett samlat beslut om dessa ärenden, och därefter kan Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställa vattenskyddsområdet. Driftsäkerhet: Det har varit två stora incidenter i vattenförsörjningen som gjort att VA gått upp i krisstabsläge. Den första uppstod i slutet av februari när råvattenintaget i Blänkås var på väg att frysa och mängden vatten in till vattenverket påverkades. Den andra incidenten var i augusti när rutinprovtagning av dricksvattnet visade höga halter av koliforma bakterier och dricksvattnet klassades som otjänligt. Under en veckas tid fick Lidköpingsborna koka sitt dricksvatten innan förtäring. Ett analysfel är den troligaste orsaken till att denna situation uppstod. Förvaltningen har fått mycket beröm för hur situationen hanterades och hur kommunikation sköttes under hela förloppet. Det har under året varit en del avbrott i vattenledningsnätet. Luftvattenspolningen som genomfördes i ledningsnätet under 2017 har synliggjort svaga punkter i ledningsnätet. Tack vare stora insatser med att byta ventiler och ventilbrunnar så har driftstörningar hos våra abonnenter kunnat begränsas. VA - taxa Ett intensivt arbete med att utforma en ny VA taxa har pågått sedan våren Det nya förslaget är mer skäligt och rättvist fördelat mellan de olika kundgrupperna än tidigare. Teknisk servicenämnd har antagit den nya taxekonstruktionen och prishöjningen. Nästa steg är beslut i kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Miljötrattar: Under hösten har en informationskampanj startat där information om hur man bör hantera fett i hushållet så att det inte hamnar i avloppsledningsnätet. Under hösten har det delats ut miljötrattar, som ska användas för att samla upp fett i en flaska istället för att det hälls ut i avloppet.

4

5 Nedan följer en förenklad resultaträkning och en förenklad balansräkning för VA-enheten inom Lidköpings kommun. Balansräkningens uppgift om tillgångar och skulder är till viss del uppskattade värden eftersom VA-enheten inte fullt ut är skild från kommunens totala redovisning vad gäller tillgångar och skulder. Se anmärkningar nedan. Resultaträkning VA-verksamhet Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017 Verksamhetens intäkter Not därav externa därav interna Verksamhetens kostnader därav externa därav interna Not Av- och nedskrivningar Not Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not 6 0 0

6 Balansräkning VA-verksamhet Belopp i tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar därav mark, byggnader, tekniska anläggningar, ledningar Not därav maskiner,inventarier, transportmedel Not Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Not (1.) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPTAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not därav årets resultat 0 0 Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not (1.) Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 NOTER VA-VERKSAMHET Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Tilläggsavgifter Allmän platsmark Slammottagning Övriga intäkter Periodisering av årets anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter från tidigare år Årets avsättning till investeringsfond Upplösning av investeringsfond 0 0 Förändring av kortfristig skuld (förutbetalda intäkter) Totalt Not 2 Verksamhetens interna kostnader Följande principer har använts för fördelning av kostnader avseende annan verksamhet inom kommunen Kostnader Fördelningsnyckel Kommunstyrelse Ingen 0 0 Centrala kommunövergripande kostnader tex.,löne och ekonomiavd. VA enhetens procentuella andel av kommunens totala kostnadsmassa Telefonanslutning Per abonnemang ,5 Företagshälsovård Fast avgift per anställd ,4 Teknisk servicenämnd, f-v chef, stab Uppskattad tid nedlagd på VA-ärenden Datakostnader Pris per datortyp, e-post adress etc ,9 Lokalkostnader Per m ,3 VA-jour Nedlagd tid/kostnader ,2 Lednings- /anläggningsarbete mm. Nedlagd tid/kostnader Reparation och underhåll av maskiner/inventarier Nedlagd tid/kostnader Städning, snöröjning Nedlagd tid/kostnader Gis-avgift rekommendation Primärkarta Slamhantering Nedlagd tid/kostnader Elnätsavgifter Bredbandsanslutningar Övrigt Nedlagd tid/kostnader Totalt

8 NOTER VA-VERKSAMHET Belopp i tkr Not 3 Avskrivningar enligt plan/nedskrivningar Nyttjandeperiod, år VA-anläggningar/ledningar/byggnader Maskiner, inventarier, transportmedel Totalt Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter från kommunen, avräkningskonto 0 0 Ränteintäkter kundfordringar 0 0 Totalt 0 0 Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader till kommunen, avräkningskonto 0 0 Räntekostnader till kommunen, reverslån Övrig finansiell kostnad Totalt Not 6 Årets resultat Årets resultat före över-/underuttag Årets resultat Överuttag från föregående år Avstämning inkl över/underuttag Årets Resultat efter över-/underuttag 0 0 Årets resultat 2018 blev ett överskott på 128 tkr, vilket överförs som ett ackumulerat uttag års överskott på 128 tkr ökar skulden till kollektivet och den totala skulden är därmed 718 tkr. Not 7 Materiella anläggningstillgångar, VAanläggningar/ledningar/byggnader/mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

9 NOTER VA-VERKSAMHET Belopp i tkr Not 8 Maskiner, inventarier, transportmedel Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 9 Kortfristig fordran Upplupen intäkt Förutbetald kostnad 0 0 Momsfordran (1.) Kundfordran inklusive värdereglering Avräkning Lidköpings kommun (1.) Totalt Not 10 Eget kapital/ackumulerat resultat Ingående eget kapital/ackumulerat resultat Tillskott 0 0 Årets resultat 0 0 Utgående eget kapital/ackumulerat resultat (1.) Not 11 Långfristiga skulder Reverslån Lidköpings kommun, långfristig del Förutbetalda anläggningsavgifter, långfristig del Ackumulerade upplösta anläggningsavgifter Totalt (1.) Eftersom VA enheten inte fullt ut är skild från kommunens totala redovisning vad gäller tillgångar och skulder har vissa tillgångar och skulders storlek uppskattats, ibland schablonmässigt.

10 NOTER VA-VERKSAMHET Belopp i tkr Not 12 Kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter, överuttag Övriga interimsskulder Återbetalning till kunder 0 0 Momsskuld 0 0 (1.) Sociala avgifter (1.) Personalens källskatt (1.) Avräkning Lidköpings kommun 0 0 (1.) Reverslån Lidköpings kommun, kortfristig del Leverantörsskuld (1.) Semester/övertidslöneskuld inkl. sociala avgifter Förutbetalda anläggningsavgifter, kortfristig del Totalt (1.) Eftersom V-A enheten inte fullt ut är skild från kommunens totala redovisning vad gäller tillgångar och skulder har vissa tillgångar och skulders storlek uppskattats, ibland schablonmässigt.

11 Kassaflödesanalys Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 0 0 Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (+) /minskning (-) av förutbetalda anläggningsavgifter Ökning (-) /minskning (+) varulager 0 0 Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar exkl. avräkning kommunen Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder exkl. avräkning kommunen, och exkl. förutbetalda anläggningsavgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Avräkning Lidköpings kommun vid årets början Avräkning Lidköpings kommun vid årets slut

12 Redovisningsprinciper Periodisering I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts på rätt år. Det gäller t ex leverantörsfakturor, utställda fakturor, förändring av skulden till de anställda avseende ej uttagen semester och okompenserad övertid. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minskad med investeringsinkomster. Avskrivningar Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med belopp som är lika stora för varje år under objektets beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas vid ianspråktagandet. Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter Den del av anläggnings/anslutningsavgifter som är hänförbara till en investeringskostnad och som Vatten-Avlopps debiterade kunder/brukare avseende 2017 har periodiserats i enlighet med RKR:s rekommendation nr Denna periodisering sker över 42 år vilket motsvarar den genomsnittliga nyttjandeperioden på de anläggningar vars investeringskostnader anläggningsavgifterna är avsedda att täcka. Överuttag VA-verksamheten En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter sp, får tas ut av VA-kollektivet är endast de avgifter som täcker "nödvändiga kostnader" för de levererade tjänsterna. Det här regleras i vattentjänstlagen. Uppkommit överskott/överuttag redovisas som en förutbetald intäkt och minska eller ökar därmed intäkterna för att sedan återföras det år som ett underskott/överskott uppstår.

13 Lidköping VA-enheten inom Lidköpings kommun Linda Lundström Teknisk servicechef Pernilla Bratt VA-chef Teknisk servicenämnd Karl Wiktorsson Ordförande David Söderberg Erdal 1:e vice ordförande Kenneth Svensson 2:e vice ordförande Martin Eriksson Marianne Bonnevier Greger Ulleryd Tomas Persson