Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:"

Transkript

1 Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Artikel 1. Under beteckningen MAS AMIGOS bildas en FÖRENING i enlighet med den spanska lagen la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo samt gällande fyllnadsregler, häri ingår även de seder och bruk som Föreningen tillämpat under många år innan föreningen registrerats i Spanien som Spansk Förening, med fulla rättigheter att verka som juridisk och fysisk person, utan vinstintressen, men däremot med möjlighet att ägna sig åt ekonomisk verksamhet. Resultatet av denna ekonomiska verksamhet kommer alltid att tillfalla föreningen. Nämnd verksamhet kan äga rum antingen direkt genom Föreningen eller genom att bilda eller delta i andra organ av ekonomisk art. Möjlighet kommer även att finnas för Föreningen Mas Amigos att bilda enheter med delegerade uppgifter eller lokala enheter på annan ort än huvudkontoret i Torrevieja med syfte att öka tillgängligheten och närheten för medlemmarna till kontoret och dess verksamhet och till alla de tjänster som utgår därifrån. Verksamheten hos dessa enheter med delegerade uppgifter och lokala kontor måste dock alltid ske i enlighet med lagen samt med de härmed antagna stadgarna och det måste alltid föreligga en skriftlig överenskommelse mellan Föreningens styrelse och de lokala enheterna avseende dessas funktion samt befogenheter och behörigheter. Föreningen MasAmigos är ett organ som, med syfte att uppnå de mål som definieras i dessa artiklar, avser samt har benägenhet att samla medborgare från alla de nordiska länderna inom sig, som antingen är skrivna som residentes i Spanien eller inte, för att verka för dessas integrering i det spanska samhället. Artikel 2. Denna förening bildas på obestämd tid. Artikel 3. Denna förening har som syfte att: Främja kulturella och sportsliga aktiviteter, samt socialt liv mellan medlemmarna. Organisera möten, kurser, konferenser samt främja kulturella och språkliga utbytet mellan de nordiska länderna och Spanien. Lyfta fram personer, företag och organ som under ett års tid medverkat i eller bidragit till positiva aspekter och händelser i strävan att uppnå föreningens syften och ändamål. Artikel 4. För att uppnå dessa syften, får det bildas underavdelningar eller klubbar som verkar enligt interna föreskrifter och som inte har rätt att handla i strid med dessa stadgar. Artikel 5. Föreningen utser sitt huvudkontor till kontoret i Torrevieja, Calle Capitán García Gea n º17, och dess lokala verksamhetsområde, där Föreningens aktiviteter i huvudsak ska äga rum är hela den spanska staten. En ändring av denna adress måste meddelas så fort som den äger rum. KAPITEL II REPRESENTATIONSORGAN

2 Artikel 6. Föreningen leds och representeras av styrelsen som består av minst sex och högst nio medlemmar, som utses till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Dessa väljs och avsätts fritt av stämman på förslag av valberedningen. Valberedning består av minst en och högst tre föreningsmedlemmar, valda av stämman för detta ändamål. Stämman utser även högst tre föreningsmedlemmar som ersättare för styrelsemed-lemmarna och som även de väljs på förslag från valberedningen. För all verksamhet samt för de arbetstimmar inom styrelsen som sker till fördel för Föreningen ska det utgå ersättning. Styrelsemedlemmarna väljs och avsätts av stämman och mandattiden är på två år samt på ett år för ersättarna. Hälften av posterna väljs om årsvis. Ersättare för styrelsemedlemmar väljs och avsätts av stämman och mandatperioden är på ett år. Kostnaderna för styrelsearbete betalas av Föreningen. Stämman ger årsvis sitt godkännande till totalbeloppet av den budgeterade ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna, och styrelsen har sedan rätt att bestämma vilket ersättningsbelopp som ska utgå för varje enskild post inom styrelsen. Artikel 7. Styrelseledamöterna kan avgå frivilligt och måste då meddela styrelsen skriftligt därom. De kan också avsättas på grund av åsidosättande av sina skyldigheter som åligger dem samt genom att deras mandattid gått ut. Styrelsen kommer att tillsätta lediga poster som uppstått inom styrelsen av någon anledning under året. Om de lediga poster som uppkommit uppgår till hälften av de föreliggande posterna inom styrelsen ska stämman sammankallas i syfte att tillsätta de lediga posterna. Individerna kan väljas om hur många gånger som helst enligt stämmans gottfinnande. Artikel 8. Styrelsen sammanträder lika många gånger som ordföranden beslutar härom samt på ansökan av tre styrelseledamöter. Styrelsemötet äger rum vid närvaro av hälften av styrelseledamöterna plus en. De som kallar till styrelsemötet bör i skriftligt brev med krav på mottagningsbevis redogöra för skälen till mötet samt i detalj redogöra för sina behov och syften hos Föreningens sekreterare. Föreningens sekreterare kallar sedan var och en av styrelseledamöterna till styrelsemötet på sätt som föreskrivs för varje enskilt fall. I vanliga fall sker kallelsen per elektronisk post eller via ett telefonsamtal till var och en av ledamöterna inom en lämplig tidsfrist, som i nödfall kan vara endast 24 timmar om det ärende som ska behandlas kräver det. För att besluten som fattats ska bli giltiga samt kunna verkställas juridiskt, krävs att minst hälften av styrelseledamöterna plus en närvarar vid mötena och omröstningarna vid första kallelsen och vid andra kallelsen blir besluten giltiga oavsett antal närvarande, så länge som dessa åtminstone är fler än tre samt det råder enighet mellan dessa. Vid oavgjord utgång är det ordförandens röst som blir avgörande. Styrelseledamöterna är skyldiga att närvara vid styrelsemötena och om de uteblir vid tre tillfällen i rad, utan att motivera sin frånvaro, ska detta tolkas som om de frivilligt avgår från sin post. Artikel 9. Styrelsens befogenheter: I Styrelsens befogenheter ingår allmänt sett allt som Föreningens verksamhet syftar till, med undantag från de fall för vilka dessa stadgar kräver ett uttryckligt godkännande från stämman. De särskilda befogenheter som styrelsen har är: Att leda all verksamhet rörande föreningen samt all dess ekonomi och administration, med godkännande av ingångna rättsakter och avtal. Genomföra de beslut som fattats vid stämman. Sammanställa och presentera årsredovisning och räkenskaper för godkännande på stämman.

3 Besluta om nya medlemmar efter ett kandidatförfarande samt föreslå förlust av medlemskap eller uteslutande i fastslagna fall. Utse personer för att utföra viss bestämd verksamhet inom Föreningen. Utse alla anställda inom Föreningen, fastslå deras ersättning samt avsätta eller avskeda dessa om de inte uppfyller sina skyldigheter. Komma överens om utförandet av rättshandlingar eller godkänna offentliga eller privata avtal, samt fullmakter som behövs utfärdas. För att köpa, sälja eller inteckna fastigheter krävs godkännande från stämman. Ge sitt godkännande eller underkännande till räkenskaperna som Föreningens kassör uppger tre gånger om året. Lägga fram en rapport om administration och ledning samt en verksamhetsberättelse vid budgetårets slut. Besluta vilken bank eller vilket kreditinstitut som Föreningen vill arbeta med samt var Föreningens tillgångar ska förvaltas. Skriva ihop en budget för kommande år i februari inför stämman som äger rum enligt artikel Ge förslag på vilka hedersmedlemmar som ska utses. Lägga fram det totala årsbeloppet på den budgeterade ersättning, som ska utgå till styrelseledamöterna, på stämman, samt fördela denna ersättning årsvis mellan de olika ledamöterna, utgående från vars och ens arbete. Alla andra befogenheter och uppgifter som inte ingår i stämmans exklusiva befogenhet. Artikel 10 Följande befogenheter tillfaller ordföranden: Representera Föreningen juridiskt inför alla offentliga och privata organ. Kalla in, verka som ordförande för, lämna över ordet samt överlämna ordförandens uppgifter till mötesordförande som valts av stämman vid varje nyöppnat möte, i enlighet med Föreningens seder och bruk samt alltid vara trogen det resonemang som förts av stämman. Öppna styrelsemöten och stämmor samt leda överläggningen härvid, i fall då denna funktion inte delegerats till mötesordföranden som valts för varje stämma. Ge order om betalningar samt auktorisera dokument, handlingar och korrespondens genom sin underskrift. Genom avtal anlita tredje personer i Föreningens namn. Om dessa avtal kan innebära uppkomsten av ekonomiskt ansvar, åligganden, eller förlust av rättigheter för Föreningen måste ordföranden dock alltid åtminstone inhämta stämmans godkännande i förväg. I nödlägen vidta de åtgärder, som är tillrådliga, lämpliga eller nödvändiga för att Föreningen ska fungera på ett bra sätt vid utförandet av sin verksamhet, utan att för den skull behöva meddela styrelsen härom. Säga upp anställningsavtal, eller lön till en anställd eller till någon som är underordnad Föreningen, med vederbörlig underrättelse om detta till Styrelsen. Tillkännage röstresultat samt överenskommelser som antagits eller förkastats. För att få vara ordförande i Föreningen måste man uppfylla krav på att vara nordisk medborgare samt ha varit medlem i Föreningen under minst ett oavbrutet, föregående år, samt aldrig av någon anledning ha blivit utvisad från eller föremål för en utredning under mandatperioder eller stämmor eller tidigare styrelsemöten. Det krävs dessutom att ordföranden är en person som, mot bakgrund till Föreningen Mas Amigos stora medlemsantal och med hänsyn till att ordföranden representerar dessa medlemmar gentemot tredje man, har ett högt socialt anseende, ett oklanderligt och rättrådigt beteende samt handlingssätt och är en person som bland alla är känd för sin ärlighet och heder. Artikel 11. Vice ordföranden ersätter ordföranden i dess frånvaro, pga. sjukdom eller annan orsak och innehar då samma befogenheter som denne samt bör uppfylla samma krav på högt socialt anseende.

4 Artikel 12. Sekreteraren ansvarar för Föreningens protokoll; ett för stämman och ett annat för styrelsen samt i kronologisk ordning protokollförda protokoll från styrelsemöten och stämmor av ordinarie eller extra art samt underteckna dessa tillsammans med ordföranden. Föreningens sekreterare fungerar även som rösträknare samt läser högt upp rösterna för och emot. Artikel 13. Minst tre gånger om året redovisar kassören alla inkomster och utgifter till styrelsen och vid den ordinarie stämman. Artikel 14. Ledamöternas skyldigheter bestäms utifrån deras ställning som Styrelseledamöter, samt utifrån deras åligganden som innehavare av de delegerade uppgifter eller uppdrag dessa har erhållit från styrelsen. Artikel 15. De lediga poster inom styrelsen, som händelsevis kan uppkomma under mandatperioden tillsätts övergående av andra styrelseledamöter till dess stämman tagit definitiva beslut om val av nya styrelseledamöter på möte, till vilket kallelse skett i vanlig ordning avseende ärendet i fråga. För att kunna tillträda en post som nämnts ovan, måste kandidaten ha varit medlem i Föreningen under minst ett helt sammanhängande år precis före den ifrågavarande mandatperioden samt aldrig av någon anledning ha blivit utvisad från eller föremål för en utredning under mandatperioder eller stämmor eller tidigare styrelsemöten. Det ställs ett minimikrav på en av allmänheten välkänd ärlighet och moralisk redbarhet hos kandidaten. Kandidaten måste vara myndig, ha full civilrättslig rättskapacitet och inte vara olämplig av någon annan anledning enligt gällande lagstiftning. KAPITEL III STÄMMAN Artikel 16. Stämman är det högsta beslutande organet inom Föreningen och utgörs av alla medlemmar. Artikel 17. Stämmans möten är antingen ordinarie eller extra. Den ordinarie stämman äger rum under de sex första månaderna varje år, och lika många gånger som styrelsen finner för gott att genomföra kallelse; de extra mötena äger rum när omständigheterna kräver det, enligt ordförandens gottfinnande, när styrelsen så beslutar eller när en tiondel av medlemmarna ansöker om detta skriftligen. Artikel 18. Kallelsen till stämman, vare sig det rör sig om ett ordinarie eller ett extra möte, sker skriftligen med angivelse av plats, dag och tid för mötet samt med bifogad dagordning med tydlig specifikation av de teman som ska behandlas. I händelse av att en andra kallelse till stämman ska äga rum, kan också datum och tid för denna anges. Tiden mellan första och andra kallelsen får dock inte vara kortare än en halvtimme. Kallelserna av detta ovan beskrivna slag måste ske inom en lämplig tidsfrist i förväg genom underrättelse minst trettio dagar i förväg på en plats inom Föreningen, där den kan ses allra bäst och på skriftlig väg genom Föreningen. För att få närvara vid stämmans ordinarie och extra möten krävs förevisande av medlemskort och ID-handlingar samt att medlemsavgifter är betalda. Varje medlem har bara rätt att representera sig själv samt en annan medlem. Härvid räcker det med uppvisandet av en auktorisation som skrivits under av den representerade medlemmen, alltid

5 med bifogad kopia på den representerade medlemmens ID-handlingar. En medlem kan inte representeras av någon som själv inte är medlem. Artikel 19. Stämman hålls aldrig under längre tid än fyra timmar; men den kan dock förlängas och bli permanent vid majoritetsbeslut härom, fattat av de närvarande medlemmarna. Om tiden för en stämma inte räcker till för en fullödig behandling av alla de ärenden som stämman lagt fram till behandling, skjuts stämman upp för att återupptas senast inom de närmast påföljande åtta dagarna, dock utan att bortse från vad som framgår av den tidigare paragrafen. Om det av någon anledning inte vore möjligt att fortsätta stämman inom de närmast påföljande åtta dagarna, kan ett annat datum väljas fritt. Artikel 20. Både ordinarie och extra stämmor anses konstituerade på laglig väg vid första kallelsen, när över fyrtio medlemmar har infunnit sig vid första kallelsen och vid andra kallelsen anses det räcka med det antal närvarande medlemmar som infunnit sig. Besluten tas med enkel majoritet av de närvarande eller presenterade medlemmarna. Ett beslut har fattats när de positiva rösterna är fler än de negativa. Härvid räknas inte nedlagda eller ogiltiga röster eller röster som röstat blankt. Avseende styrelseledamöternas ersättning krävs det ett majoritetsbeslut bestående av hälften av alla röster från de närvarande och representerade medlemmarna plus en. Ett kvalificerat majoritetsbeslut krävs med två tredjedelar av rösterna från alla närvarande och representerade medlemmar, för att: Upplösa Föreningen. Ändra stadgarna. Avyttra eller förvärva fast egendom. Uteslutande av medlemmar på förslag från styrelsen. Artikel 21. Stämman har följande befogenheter: Godkänna styrelsens ledning och ta ställning till ansvarsfrihet för styreslens ledamöter. Gå igenom och godkänna årsredovisningen. Välja styrelseledamöter. Fastslå allmänna och särskilda medlemsavgifter. Förfoga över eller avyttra egendom. Utse två revisorer med befogenhet att gå igenom de räkenskaper som lagts fram av Styrelsen, och informera om tillvägagångssättet avseende dessa vid den i tiden närmaste stämman. Besluta om sanktionsåtgärder eller uteslutande avseende medlemmar som inte uppsåtligen underlåtit att efterkomma sina skyldigheter på förslag från Styrelsen. Godkänna det totala årsbeloppet som ska gå till ersättning till styrelseledamöterna. Varje annan befogenhet som inte tillskrivits något annat organ. Artikel 22. Vid de ordinarie eller extra möten som hålls av stämman är det den vid varje tillfälle utsedda ordföranden som har i uppgift att leda mötet, samtalen och debatten samt göra sammanfattningar och lämna över ordet till dem som begär om det. Stämmans tillvägagångssätt ska vara följande, förutom befogenheter enligt artikel 21, vid ordinarie och (i fall av) extra möten:

6 Uppläsa kallelsen. Förslag, val, och utseende av ordföranden vid varje stämma, som inte är samma som ordföranden för hela Föreningen, och stämman utrustar mötesordförande med de befogenheter som krävs för mötets fullföljande samt fortsättningen på mötet, i händelse av att det av någon anledning beslutas om mötets uppskjutande. Uppläsandet av protokollet från föregående möte, som kan bli föremål för diskussion före sitt godkännande avseende utifall dess innehåll är riktigt eller ej pga. fel eller utelämnande vid dess utformning, men som ska godkännas, utan att dessa ändringsförslag eller ändringar inverkar på beslut som fattats vid det föregående mötet. Uppläsning och diskussion av årsredovisningen av utgifter och inkomster. Stämman utser två revisorer utrustade med befogenhet att gå igenom räkenskaperna som läggs fram årsvis av Styrelsen, med skyldighet att informera sig om Styrelsens ekonomiska ledning vid stämmans ordinarie möte som hålls omedelbart under följande år med syfte att årsvis godkänna räkenskaperna. Uppläsning, diskussion och framröstning av revisionskommittén bestående av de två revisorerna som utsetts i förväg för att informera om räkenskaperna som sedan måste godkännas under nästkommande år. Uppläsning och genomgång av skillnad i medlemsantal jämfört med föregående år. Uppläsning av förfarandet och beslut avseende ärenden om förlorat medlemskap. Uppläsning, diskussion och röstning av förslag som lagts fram till Styrelsen en månad före datum som angivits stämman. Vid genomgång av dagordningen lämnar Stämmans ordförande över orden till medlemmarna för en allmän genomgång av brådskande eller akuta ärenden. Om ett förslag som inte tagits med i kallelsen från styrelsen eller från någon medlem definierats som akut enligt ett majoritetsbeslut, ska diskussionen föras utifrån tre argument för och tre argument mot förslaget och sedan ska stämman rösta om detta. Detta förfarande får inte tillämpas avseende ärenden som måste behandlas vid ett särskilt möte genom stämman. (art. 25). Artikel 23. Under stämmans ordinarie eller extra möten ger mötesordföranden ordet till deltagarna enligt en viss ordning och ser till att debatten hålls till saken i varje enskilt fall. När en debatt börjar utsträcka sig i det oändliga och ordföranden - med stämmans godkännande anser att ämnet har diskuteras klart, förklaras debatten avslutat och röstning äger rum. Ordet ska också vara fritt vid kritik av enskild person eller vid försvar av en icke närvarande. I detta fall är dock högst ett verbalt utlåtande till försvar tillåtet och av den person som påtar sig uppgiften, eller svar på kritiken mot någon särskild individ samt förklaring från den som gett upphov till händelsen. En medlem som har ordet och inte håller sig till ämnet för debatten eller uppehåller sig för länge om detta samt struntar i stämmans vilja ska bli tillrättavisad av ordföranden för stämman högst två gånger, och medlemmen ska bli fråntagen ordet om denne fortsätter att bete sig på samma sätt. Deltagaren kan bli fråntagen rätten att yttra sig samt att rösta under den resterande delen av mötet. Om deltagaren inte åtlyder ordföranden uppmaning om ordning kan denne bli tvungen att lämna lokalen eller till och med bli utkastad rent fysiskt och om deltagaren skulle bjuda motstånd, inta en ohövlig attityd eller brist på respekt gentemot majoritetens vilja, kan denne bli förmån för ett sanktionsförfarande eller bli avstängd från stämman. Artikel 24. Besluten som fattats av stämman är giltiga och verkställbara om de fattats med majoritet enligt artikel 20; vid oavgjort resultat, är det ordföranden för stämman som avgör resultatet genom sin röst, denna befogenhet tillkommer bara ordföranden just i denna situation. Röstningsförfarandet kan vara vanligt eller nominellt. Det vanliga röstningsförfarandet innebär att stämmans uttryckliga vilja uppfattas genom enhälligt beslut, samtycke eller gester som ger ett tydligt uttryck för medhåll. Varje familj förfogar över en enda röstsedel eller röst inför röstningen. Besluten fattas alltid genom vanligt röstningsförfarande, utom i händelse av att majoriteten kräver

7 och fattar beslut om att röstningsförfarandet ska vara nominellt. Det nominella röstningsförfarandet sker med hjälp av röstsedlar eller listor över de röstande för eller emot. Det räcker att räkna det exakta röstantalet för och mot i det behandlade ärendet, utan krav på en namnlista. När det nominella röstförfarandet ägt rum tillkännager stämmans ordförande resultatet av röstningen samt det fattade beslutet. Artikel 25. Vid en extra stämma får det inte behandlas fler ärenden än de som funnits upptagna i kallelsen, med undantag för vad som stadgas i art. 22. Det krävs beslut från den extra stämman som sammankallats i detta ärende för att: Ändra stadgarna. Upplösa Föreningen. Fatta beslut om ärenden på dagordningen, på begäran av 10% av medlemmarna. Förfoga över eller avyttra av egendom som ingår i det fasta kapitalet. KAPITEL IV MEDLEMMAR Artikel 26. De nordiska medborgare med handlingsförmåga som är residenta eller inte residenta i Spanien kan tillhöra Föreningen om de är intresserade av att förverkliga de ändamål som Föreningen syftar till. Artikel 27. Inom Föreningen finns följande medlemstyper: Nummermedlemmar: är de medlemmar som inte är främjande medlemmar eller hedersmedlemmar; för att bli nummermedlem krävs det att man är myndig, samt medborgare i ett nordiskt land. Dessutom kan alla de personer vara nummermedlemmar som blivit godkända på förhand av stämman, oavsett sin nationalitet. Främjande medlemmar: är de som bidrar med ett belopp eller en speciell avgift och som med avseende på dess storlek enligt Styrelsens bedömning gör sig förtjänta av denna utmärkelse. Hedersmedlemmar: de som pga. sina speciella förtjänster förtjänar denna titel. Det är stämman som utser hedersmedlemmar på förslag från och med en föregående rapport från Styrelsen. Styrelsen äger rätt att utse andra medlemmar förkortare tid än ett år. Styrelsen kan begränsa sådana medlemmars rättigheter. Artikel 28. Medlemskap i Föreningen erhålls genom skriftlig eller verbal ansökan hos ordföranden eller hos någon av Styrelseledamötena. Den som tar emot ansökan ska meddela den övriga Styrelsen.

8 Vid det första styrelsemöte som äger rum efter att ansökan tagits emot, bifalles eller förkastas ansökan om medlemskap, utan att någon förklaring måste lämnas vid ett eventuellt förkastande. Den ansökande kan dock överklara beslutet. Ansökningarna om medlemskap ska arkiveras. Om någon av uppgifterna inte stämmer i ansökan utgör detta en grund för att upphäva medlemskapet. Artikel 29. Medlemmarna har följande rättigheter: Delta i alla aktiviteter som Föreningen arrangerar för att uppnå Föreningens syften och ändamål. Utnyttja alla fördelar och privilegier som Föreningen kan erbjuda, dock alltid i överensstämmelse med Styrelsen beslut och de interna regler som gäller. Delta i alla stämmor med yttrande- och rösträtt, utom i fall då medlemmen blivit föremål för tillrättavisning eller har blivit fråntagen sina rättigheter av stämmans Ordförande pga. sitt beteende eller enligt vad som har stadgats i art. 23. Välja och bli valda till styrelseledamöter, förutom i de fall då medlemmen blivit avstängd från eller blivit föremål för utredning under mandatperioder, stämmor eller tidigare styrelsemöten av någon anledning. Det ställs även minimikrav på välkänd hederlighet och moralisk redbarhet. Det krävs också att kandidaten har full rättskapacitet, och inte uppfyller de kriterier som fastslagits om olämplighet enligt gällande lagstiftning. Erhålla information om beslut som fattats av Föreningens organ. Lämna förslag på förbättringar till Styrelsen om hur Föreningen ska gå tillväga för att bättre kunna uppnå sina syften och ändamål. Ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar delta i de aktiviteter som äger rum i Föreningens lokaler, när medlemmen så finner för gott, med rätt att stanna så länge denne önskar och under de timmar som Styrelsen avsatt härför. Använda tidningar, tidskrifter, böcker, videos, band, kassetter, skivor, CDs, och övrigt material som finns tillgängligt i det rum utsetts till bibliotek. Överklaga skriftligt hos Styrelsen när medlemmen anser att hans rättigheter överträtts eller inlämna förslag, minst en månad innan stämmans årsmöte eller extra möte som beslutats om i förväg innan förslaget, för att Styrelsen ska kunna lägga fram dennes förslag och resonemang samt möjliga förslag till stämman. Artikel 30. Medlemmarna har följande skyldigheter: Följa dessa stadgar samt gällande beslut tagna av stämman och styrelsen i enlighet med vad som föreskrivits. Betala medlemsavgifter. Närvara vid stämmorna och vid andra organiserade tillställningar. Efterkomma sina skyldigheter som följer av innehavd post, förutom vid föreliggande rättfärdigande skäl som t.ex. omöjlighet. Meddela Föreningen om adressändringar samt andra föreliggande omständigheter. Meddela Styrelsen om avvikelser eller brister som medlemmen iakttagit i de tjänster som Föreningen tillhandahåller. Artikel 31. Hedersmedlemmarna har samma skyldigheter som nummermedlemmarna och de främjande medlemmarna, med undantag för vad som fastslagits i b) och d) i föregående artikel. Dessa har dessutom samma rättigheter, med undantag för vad som fastslagits i c) och d) i art. 30 och får även närvara vid stämmorna, dock utan rösträtt. Artikel 32. Medlemmarna blir utskrivna ur Föreningen eller förlorar sitt medlemskap av följande orsaker: Genom att frivilligt lämna Föreningen, vilket ska meddelas skriftligen till Styrelsen eller till någon av styrelseledamöterna.

9 Vid underlåtelse att uppfylla sina betalningsskyldigheter. Genom klandervärd, förkastlig illegal verksamhet utanför eller inom Föreningens lokaler, som gör medlemmen ovärdig i ett allmänt eller socialt sammanhang, eller som i något avseende är skadliga för Föreningens intressen eller goda rykte och ordning. Olydnad avseende stämmans eller Styrelsens beslut samt brist på respekt och hänsynsfullhet avseende Styrelseledamöterna eller någon annan medlem inom eller utom Föreningens lokaler. I fall som definierats i c) och d) kan Föreningens medlemmar bli föremål för sanktionsåtgärder på grund av uppsåtligt underlåtande att efterkomma sina skyldigheter. Sanktionsåtgärderna vidtas av stämman och utgörs av det definitiva uteslutandet av medlemmen ur Föreningen, som framlagts på förslag av Styrelsen. Ingen medlem kan dock bli föremål för sanktionsåtgärder, utan att ett förfarande för ärendets behandling dessförinnan inletts, där medlemmen har rätt att höras och vid vilket, styrelsens eller dess representant samt den medlem vars fall blir utrett finns representerade. Kostnaderna för detta förfarande ska betalas av vardera part och de gemensamma kostnaderna ska parterna betala med hälften var. Som undersökningsdomare i ärendet agerar en oberoende advokat som utsetts av advokatsamfundet i Alicante, bland de advokater som är verksamma regionen (provincia). KAPITEL V TILLGÅNGAR, EKONOMISKA MEDEL SAMT GRÄNSER FÖR DEN ÅRLIGA BUDGETEN Artikel 33. De ekonomiska medel som finns tillgängliga för Föreningens arbete med att uppnå sina målsättningar och utföra sin verksamhet är följande: Löpande och särskilda medlemsavgifter. Bidrag, legat, donationer och arv som Föreningar kan erhålla på laglig väg av sina medlemmar eller tredje personer, vare sig dessa är fysiska eller juridiska. Inkomster till organisationen från kulturella aktiviteter och sammankomster som Föreningen organiserar. Andra lagliga medel. Artikel 34. Föreningens tillgångar eller kapital består av: - Saldo på checkkonto Två datorer med skrivare Kontorsmöbler 480, Mikrovågsugn 150, Köksredskap 300, Möbler 300, Faxapparat och telefon 240, Kopieringsmaskin 901, Fastighet ,42.- Värdet av alla tillgängliga, ekonomiska medel uppgår uppskattningsvis till NIO TUSEN EUROS ( ) Artikel 35. Föreningen Mas Amigos har i egenskap av juridisk person rättskapacitet och kan således erhålla samt äga all typ av egendom, förfoga över dessa på olika sätt, ingå förpliktelser samt på laglig väg vidta de åtgärder eller beakta de undantag av det slag som Föreningen behöver. Dessa rättigheter får bara utövas i överensstämmelse med de regler som fastslagits i dessa stadgar och bara inom den gällande lagens råmärken.

10 Perioden för Föreningens budget ska vara på ett år och sista dagen är den 31 december varje år. KAPITEL VI. UPPLÖSNING Artikel 36. Föreningen upplöses frivilligt genom beslut fattat av stämman vid ett särskilt möte, till vilket kallelse har skett, i enlighet med artikel 26 i dessa stadgar. Artikel 37. I händelsen av upplösning ska en bokslutskommitté utses och när alla skulder har betalts det fortfarande återstår ekonomiska medel avsätter denna dessa för ändamål utan vinstintresse. TILLÄGGSFÖRESKRIFT Vad gäller allt som inte reglerats i dessa stadgar tillämpas lagen Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo om spansk associationsrätt, Föreningens egna seder och bruk samt komplimenterande lagstiftning. Ovan ska gälla i avsedda situationer, Torrevieja den tjugoåttonde mars 2007.