Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:"

Transkript

1 Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Artikel 1. Under beteckningen MAS AMIGOS bildas en FÖRENING i enlighet med den spanska lagen la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo samt gällande fyllnadsregler, häri ingår även de seder och bruk som Föreningen tillämpat under många år innan föreningen registrerats i Spanien som Spansk Förening, med fulla rättigheter att verka som juridisk och fysisk person, utan vinstintressen, men däremot med möjlighet att ägna sig åt ekonomisk verksamhet. Resultatet av denna ekonomiska verksamhet kommer alltid att tillfalla föreningen. Nämnd verksamhet kan äga rum antingen direkt genom Föreningen eller genom att bilda eller delta i andra organ av ekonomisk art. Möjlighet kommer även att finnas för Föreningen Mas Amigos att bilda enheter med delegerade uppgifter eller lokala enheter på annan ort än huvudkontoret i Torrevieja med syfte att öka tillgängligheten och närheten för medlemmarna till kontoret och dess verksamhet och till alla de tjänster som utgår därifrån. Verksamheten hos dessa enheter med delegerade uppgifter och lokala kontor måste dock alltid ske i enlighet med lagen samt med de härmed antagna stadgarna och det måste alltid föreligga en skriftlig överenskommelse mellan Föreningens styrelse och de lokala enheterna avseende dessas funktion samt befogenheter och behörigheter. Föreningen MasAmigos är ett organ som, med syfte att uppnå de mål som definieras i dessa artiklar, avser samt har benägenhet att samla medborgare från alla de nordiska länderna inom sig, som antingen är skrivna som residentes i Spanien eller inte, för att verka för dessas integrering i det spanska samhället. Artikel 2. Denna förening bildas på obestämd tid. Artikel 3. Denna förening har som syfte att: Främja kulturella och sportsliga aktiviteter, samt socialt liv mellan medlemmarna. Organisera möten, kurser, konferenser samt främja kulturella och språkliga utbytet mellan de nordiska länderna och Spanien. Lyfta fram personer, företag och organ som under ett års tid medverkat i eller bidragit till positiva aspekter och händelser i strävan att uppnå föreningens syften och ändamål. Artikel 4. För att uppnå dessa syften, får det bildas underavdelningar eller klubbar som verkar enligt interna föreskrifter och som inte har rätt att handla i strid med dessa stadgar. Artikel 5. Föreningen utser sitt huvudkontor till kontoret i Torrevieja, Calle Capitán García Gea n º17, och dess lokala verksamhetsområde, där Föreningens aktiviteter i huvudsak ska äga rum är hela den spanska staten. En ändring av denna adress måste meddelas så fort som den äger rum. KAPITEL II REPRESENTATIONSORGAN

2 Artikel 6. Föreningen leds och representeras av styrelsen som består av minst sex och högst nio medlemmar, som utses till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Dessa väljs och avsätts fritt av stämman på förslag av valberedningen. Valberedning består av minst en och högst tre föreningsmedlemmar, valda av stämman för detta ändamål. Stämman utser även högst tre föreningsmedlemmar som ersättare för styrelsemed-lemmarna och som även de väljs på förslag från valberedningen. För all verksamhet samt för de arbetstimmar inom styrelsen som sker till fördel för Föreningen ska det utgå ersättning. Styrelsemedlemmarna väljs och avsätts av stämman och mandattiden är på två år samt på ett år för ersättarna. Hälften av posterna väljs om årsvis. Ersättare för styrelsemedlemmar väljs och avsätts av stämman och mandatperioden är på ett år. Kostnaderna för styrelsearbete betalas av Föreningen. Stämman ger årsvis sitt godkännande till totalbeloppet av den budgeterade ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna, och styrelsen har sedan rätt att bestämma vilket ersättningsbelopp som ska utgå för varje enskild post inom styrelsen. Artikel 7. Styrelseledamöterna kan avgå frivilligt och måste då meddela styrelsen skriftligt därom. De kan också avsättas på grund av åsidosättande av sina skyldigheter som åligger dem samt genom att deras mandattid gått ut. Styrelsen kommer att tillsätta lediga poster som uppstått inom styrelsen av någon anledning under året. Om de lediga poster som uppkommit uppgår till hälften av de föreliggande posterna inom styrelsen ska stämman sammankallas i syfte att tillsätta de lediga posterna. Individerna kan väljas om hur många gånger som helst enligt stämmans gottfinnande. Artikel 8. Styrelsen sammanträder lika många gånger som ordföranden beslutar härom samt på ansökan av tre styrelseledamöter. Styrelsemötet äger rum vid närvaro av hälften av styrelseledamöterna plus en. De som kallar till styrelsemötet bör i skriftligt brev med krav på mottagningsbevis redogöra för skälen till mötet samt i detalj redogöra för sina behov och syften hos Föreningens sekreterare. Föreningens sekreterare kallar sedan var och en av styrelseledamöterna till styrelsemötet på sätt som föreskrivs för varje enskilt fall. I vanliga fall sker kallelsen per elektronisk post eller via ett telefonsamtal till var och en av ledamöterna inom en lämplig tidsfrist, som i nödfall kan vara endast 24 timmar om det ärende som ska behandlas kräver det. För att besluten som fattats ska bli giltiga samt kunna verkställas juridiskt, krävs att minst hälften av styrelseledamöterna plus en närvarar vid mötena och omröstningarna vid första kallelsen och vid andra kallelsen blir besluten giltiga oavsett antal närvarande, så länge som dessa åtminstone är fler än tre samt det råder enighet mellan dessa. Vid oavgjord utgång är det ordförandens röst som blir avgörande. Styrelseledamöterna är skyldiga att närvara vid styrelsemötena och om de uteblir vid tre tillfällen i rad, utan att motivera sin frånvaro, ska detta tolkas som om de frivilligt avgår från sin post. Artikel 9. Styrelsens befogenheter: I Styrelsens befogenheter ingår allmänt sett allt som Föreningens verksamhet syftar till, med undantag från de fall för vilka dessa stadgar kräver ett uttryckligt godkännande från stämman. De särskilda befogenheter som styrelsen har är: Att leda all verksamhet rörande föreningen samt all dess ekonomi och administration, med godkännande av ingångna rättsakter och avtal. Genomföra de beslut som fattats vid stämman. Sammanställa och presentera årsredovisning och räkenskaper för godkännande på stämman.

3 Besluta om nya medlemmar efter ett kandidatförfarande samt föreslå förlust av medlemskap eller uteslutande i fastslagna fall. Utse personer för att utföra viss bestämd verksamhet inom Föreningen. Utse alla anställda inom Föreningen, fastslå deras ersättning samt avsätta eller avskeda dessa om de inte uppfyller sina skyldigheter. Komma överens om utförandet av rättshandlingar eller godkänna offentliga eller privata avtal, samt fullmakter som behövs utfärdas. För att köpa, sälja eller inteckna fastigheter krävs godkännande från stämman. Ge sitt godkännande eller underkännande till räkenskaperna som Föreningens kassör uppger tre gånger om året. Lägga fram en rapport om administration och ledning samt en verksamhetsberättelse vid budgetårets slut. Besluta vilken bank eller vilket kreditinstitut som Föreningen vill arbeta med samt var Föreningens tillgångar ska förvaltas. Skriva ihop en budget för kommande år i februari inför stämman som äger rum enligt artikel Ge förslag på vilka hedersmedlemmar som ska utses. Lägga fram det totala årsbeloppet på den budgeterade ersättning, som ska utgå till styrelseledamöterna, på stämman, samt fördela denna ersättning årsvis mellan de olika ledamöterna, utgående från vars och ens arbete. Alla andra befogenheter och uppgifter som inte ingår i stämmans exklusiva befogenhet. Artikel 10 Följande befogenheter tillfaller ordföranden: Representera Föreningen juridiskt inför alla offentliga och privata organ. Kalla in, verka som ordförande för, lämna över ordet samt överlämna ordförandens uppgifter till mötesordförande som valts av stämman vid varje nyöppnat möte, i enlighet med Föreningens seder och bruk samt alltid vara trogen det resonemang som förts av stämman. Öppna styrelsemöten och stämmor samt leda överläggningen härvid, i fall då denna funktion inte delegerats till mötesordföranden som valts för varje stämma. Ge order om betalningar samt auktorisera dokument, handlingar och korrespondens genom sin underskrift. Genom avtal anlita tredje personer i Föreningens namn. Om dessa avtal kan innebära uppkomsten av ekonomiskt ansvar, åligganden, eller förlust av rättigheter för Föreningen måste ordföranden dock alltid åtminstone inhämta stämmans godkännande i förväg. I nödlägen vidta de åtgärder, som är tillrådliga, lämpliga eller nödvändiga för att Föreningen ska fungera på ett bra sätt vid utförandet av sin verksamhet, utan att för den skull behöva meddela styrelsen härom. Säga upp anställningsavtal, eller lön till en anställd eller till någon som är underordnad Föreningen, med vederbörlig underrättelse om detta till Styrelsen. Tillkännage röstresultat samt överenskommelser som antagits eller förkastats. För att få vara ordförande i Föreningen måste man uppfylla krav på att vara nordisk medborgare samt ha varit medlem i Föreningen under minst ett oavbrutet, föregående år, samt aldrig av någon anledning ha blivit utvisad från eller föremål för en utredning under mandatperioder eller stämmor eller tidigare styrelsemöten. Det krävs dessutom att ordföranden är en person som, mot bakgrund till Föreningen Mas Amigos stora medlemsantal och med hänsyn till att ordföranden representerar dessa medlemmar gentemot tredje man, har ett högt socialt anseende, ett oklanderligt och rättrådigt beteende samt handlingssätt och är en person som bland alla är känd för sin ärlighet och heder. Artikel 11. Vice ordföranden ersätter ordföranden i dess frånvaro, pga. sjukdom eller annan orsak och innehar då samma befogenheter som denne samt bör uppfylla samma krav på högt socialt anseende.

4 Artikel 12. Sekreteraren ansvarar för Föreningens protokoll; ett för stämman och ett annat för styrelsen samt i kronologisk ordning protokollförda protokoll från styrelsemöten och stämmor av ordinarie eller extra art samt underteckna dessa tillsammans med ordföranden. Föreningens sekreterare fungerar även som rösträknare samt läser högt upp rösterna för och emot. Artikel 13. Minst tre gånger om året redovisar kassören alla inkomster och utgifter till styrelsen och vid den ordinarie stämman. Artikel 14. Ledamöternas skyldigheter bestäms utifrån deras ställning som Styrelseledamöter, samt utifrån deras åligganden som innehavare av de delegerade uppgifter eller uppdrag dessa har erhållit från styrelsen. Artikel 15. De lediga poster inom styrelsen, som händelsevis kan uppkomma under mandatperioden tillsätts övergående av andra styrelseledamöter till dess stämman tagit definitiva beslut om val av nya styrelseledamöter på möte, till vilket kallelse skett i vanlig ordning avseende ärendet i fråga. För att kunna tillträda en post som nämnts ovan, måste kandidaten ha varit medlem i Föreningen under minst ett helt sammanhängande år precis före den ifrågavarande mandatperioden samt aldrig av någon anledning ha blivit utvisad från eller föremål för en utredning under mandatperioder eller stämmor eller tidigare styrelsemöten. Det ställs ett minimikrav på en av allmänheten välkänd ärlighet och moralisk redbarhet hos kandidaten. Kandidaten måste vara myndig, ha full civilrättslig rättskapacitet och inte vara olämplig av någon annan anledning enligt gällande lagstiftning. KAPITEL III STÄMMAN Artikel 16. Stämman är det högsta beslutande organet inom Föreningen och utgörs av alla medlemmar. Artikel 17. Stämmans möten är antingen ordinarie eller extra. Den ordinarie stämman äger rum under de sex första månaderna varje år, och lika många gånger som styrelsen finner för gott att genomföra kallelse; de extra mötena äger rum när omständigheterna kräver det, enligt ordförandens gottfinnande, när styrelsen så beslutar eller när en tiondel av medlemmarna ansöker om detta skriftligen. Artikel 18. Kallelsen till stämman, vare sig det rör sig om ett ordinarie eller ett extra möte, sker skriftligen med angivelse av plats, dag och tid för mötet samt med bifogad dagordning med tydlig specifikation av de teman som ska behandlas. I händelse av att en andra kallelse till stämman ska äga rum, kan också datum och tid för denna anges. Tiden mellan första och andra kallelsen får dock inte vara kortare än en halvtimme. Kallelserna av detta ovan beskrivna slag måste ske inom en lämplig tidsfrist i förväg genom underrättelse minst trettio dagar i förväg på en plats inom Föreningen, där den kan ses allra bäst och på skriftlig väg genom Föreningen. För att få närvara vid stämmans ordinarie och extra möten krävs förevisande av medlemskort och ID-handlingar samt att medlemsavgifter är betalda. Varje medlem har bara rätt att representera sig själv samt en annan medlem. Härvid räcker det med uppvisandet av en auktorisation som skrivits under av den representerade medlemmen, alltid

5 med bifogad kopia på den representerade medlemmens ID-handlingar. En medlem kan inte representeras av någon som själv inte är medlem. Artikel 19. Stämman hålls aldrig under längre tid än fyra timmar; men den kan dock förlängas och bli permanent vid majoritetsbeslut härom, fattat av de närvarande medlemmarna. Om tiden för en stämma inte räcker till för en fullödig behandling av alla de ärenden som stämman lagt fram till behandling, skjuts stämman upp för att återupptas senast inom de närmast påföljande åtta dagarna, dock utan att bortse från vad som framgår av den tidigare paragrafen. Om det av någon anledning inte vore möjligt att fortsätta stämman inom de närmast påföljande åtta dagarna, kan ett annat datum väljas fritt. Artikel 20. Både ordinarie och extra stämmor anses konstituerade på laglig väg vid första kallelsen, när över fyrtio medlemmar har infunnit sig vid första kallelsen och vid andra kallelsen anses det räcka med det antal närvarande medlemmar som infunnit sig. Besluten tas med enkel majoritet av de närvarande eller presenterade medlemmarna. Ett beslut har fattats när de positiva rösterna är fler än de negativa. Härvid räknas inte nedlagda eller ogiltiga röster eller röster som röstat blankt. Avseende styrelseledamöternas ersättning krävs det ett majoritetsbeslut bestående av hälften av alla röster från de närvarande och representerade medlemmarna plus en. Ett kvalificerat majoritetsbeslut krävs med två tredjedelar av rösterna från alla närvarande och representerade medlemmar, för att: Upplösa Föreningen. Ändra stadgarna. Avyttra eller förvärva fast egendom. Uteslutande av medlemmar på förslag från styrelsen. Artikel 21. Stämman har följande befogenheter: Godkänna styrelsens ledning och ta ställning till ansvarsfrihet för styreslens ledamöter. Gå igenom och godkänna årsredovisningen. Välja styrelseledamöter. Fastslå allmänna och särskilda medlemsavgifter. Förfoga över eller avyttra egendom. Utse två revisorer med befogenhet att gå igenom de räkenskaper som lagts fram av Styrelsen, och informera om tillvägagångssättet avseende dessa vid den i tiden närmaste stämman. Besluta om sanktionsåtgärder eller uteslutande avseende medlemmar som inte uppsåtligen underlåtit att efterkomma sina skyldigheter på förslag från Styrelsen. Godkänna det totala årsbeloppet som ska gå till ersättning till styrelseledamöterna. Varje annan befogenhet som inte tillskrivits något annat organ. Artikel 22. Vid de ordinarie eller extra möten som hålls av stämman är det den vid varje tillfälle utsedda ordföranden som har i uppgift att leda mötet, samtalen och debatten samt göra sammanfattningar och lämna över ordet till dem som begär om det. Stämmans tillvägagångssätt ska vara följande, förutom befogenheter enligt artikel 21, vid ordinarie och (i fall av) extra möten:

6 Uppläsa kallelsen. Förslag, val, och utseende av ordföranden vid varje stämma, som inte är samma som ordföranden för hela Föreningen, och stämman utrustar mötesordförande med de befogenheter som krävs för mötets fullföljande samt fortsättningen på mötet, i händelse av att det av någon anledning beslutas om mötets uppskjutande. Uppläsandet av protokollet från föregående möte, som kan bli föremål för diskussion före sitt godkännande avseende utifall dess innehåll är riktigt eller ej pga. fel eller utelämnande vid dess utformning, men som ska godkännas, utan att dessa ändringsförslag eller ändringar inverkar på beslut som fattats vid det föregående mötet. Uppläsning och diskussion av årsredovisningen av utgifter och inkomster. Stämman utser två revisorer utrustade med befogenhet att gå igenom räkenskaperna som läggs fram årsvis av Styrelsen, med skyldighet att informera sig om Styrelsens ekonomiska ledning vid stämmans ordinarie möte som hålls omedelbart under följande år med syfte att årsvis godkänna räkenskaperna. Uppläsning, diskussion och framröstning av revisionskommittén bestående av de två revisorerna som utsetts i förväg för att informera om räkenskaperna som sedan måste godkännas under nästkommande år. Uppläsning och genomgång av skillnad i medlemsantal jämfört med föregående år. Uppläsning av förfarandet och beslut avseende ärenden om förlorat medlemskap. Uppläsning, diskussion och röstning av förslag som lagts fram till Styrelsen en månad före datum som angivits stämman. Vid genomgång av dagordningen lämnar Stämmans ordförande över orden till medlemmarna för en allmän genomgång av brådskande eller akuta ärenden. Om ett förslag som inte tagits med i kallelsen från styrelsen eller från någon medlem definierats som akut enligt ett majoritetsbeslut, ska diskussionen föras utifrån tre argument för och tre argument mot förslaget och sedan ska stämman rösta om detta. Detta förfarande får inte tillämpas avseende ärenden som måste behandlas vid ett särskilt möte genom stämman. (art. 25). Artikel 23. Under stämmans ordinarie eller extra möten ger mötesordföranden ordet till deltagarna enligt en viss ordning och ser till att debatten hålls till saken i varje enskilt fall. När en debatt börjar utsträcka sig i det oändliga och ordföranden - med stämmans godkännande anser att ämnet har diskuteras klart, förklaras debatten avslutat och röstning äger rum. Ordet ska också vara fritt vid kritik av enskild person eller vid försvar av en icke närvarande. I detta fall är dock högst ett verbalt utlåtande till försvar tillåtet och av den person som påtar sig uppgiften, eller svar på kritiken mot någon särskild individ samt förklaring från den som gett upphov till händelsen. En medlem som har ordet och inte håller sig till ämnet för debatten eller uppehåller sig för länge om detta samt struntar i stämmans vilja ska bli tillrättavisad av ordföranden för stämman högst två gånger, och medlemmen ska bli fråntagen ordet om denne fortsätter att bete sig på samma sätt. Deltagaren kan bli fråntagen rätten att yttra sig samt att rösta under den resterande delen av mötet. Om deltagaren inte åtlyder ordföranden uppmaning om ordning kan denne bli tvungen att lämna lokalen eller till och med bli utkastad rent fysiskt och om deltagaren skulle bjuda motstånd, inta en ohövlig attityd eller brist på respekt gentemot majoritetens vilja, kan denne bli förmån för ett sanktionsförfarande eller bli avstängd från stämman. Artikel 24. Besluten som fattats av stämman är giltiga och verkställbara om de fattats med majoritet enligt artikel 20; vid oavgjort resultat, är det ordföranden för stämman som avgör resultatet genom sin röst, denna befogenhet tillkommer bara ordföranden just i denna situation. Röstningsförfarandet kan vara vanligt eller nominellt. Det vanliga röstningsförfarandet innebär att stämmans uttryckliga vilja uppfattas genom enhälligt beslut, samtycke eller gester som ger ett tydligt uttryck för medhåll. Varje familj förfogar över en enda röstsedel eller röst inför röstningen. Besluten fattas alltid genom vanligt röstningsförfarande, utom i händelse av att majoriteten kräver

7 och fattar beslut om att röstningsförfarandet ska vara nominellt. Det nominella röstningsförfarandet sker med hjälp av röstsedlar eller listor över de röstande för eller emot. Det räcker att räkna det exakta röstantalet för och mot i det behandlade ärendet, utan krav på en namnlista. När det nominella röstförfarandet ägt rum tillkännager stämmans ordförande resultatet av röstningen samt det fattade beslutet. Artikel 25. Vid en extra stämma får det inte behandlas fler ärenden än de som funnits upptagna i kallelsen, med undantag för vad som stadgas i art. 22. Det krävs beslut från den extra stämman som sammankallats i detta ärende för att: Ändra stadgarna. Upplösa Föreningen. Fatta beslut om ärenden på dagordningen, på begäran av 10% av medlemmarna. Förfoga över eller avyttra av egendom som ingår i det fasta kapitalet. KAPITEL IV MEDLEMMAR Artikel 26. De nordiska medborgare med handlingsförmåga som är residenta eller inte residenta i Spanien kan tillhöra Föreningen om de är intresserade av att förverkliga de ändamål som Föreningen syftar till. Artikel 27. Inom Föreningen finns följande medlemstyper: Nummermedlemmar: är de medlemmar som inte är främjande medlemmar eller hedersmedlemmar; för att bli nummermedlem krävs det att man är myndig, samt medborgare i ett nordiskt land. Dessutom kan alla de personer vara nummermedlemmar som blivit godkända på förhand av stämman, oavsett sin nationalitet. Främjande medlemmar: är de som bidrar med ett belopp eller en speciell avgift och som med avseende på dess storlek enligt Styrelsens bedömning gör sig förtjänta av denna utmärkelse. Hedersmedlemmar: de som pga. sina speciella förtjänster förtjänar denna titel. Det är stämman som utser hedersmedlemmar på förslag från och med en föregående rapport från Styrelsen. Styrelsen äger rätt att utse andra medlemmar förkortare tid än ett år. Styrelsen kan begränsa sådana medlemmars rättigheter. Artikel 28. Medlemskap i Föreningen erhålls genom skriftlig eller verbal ansökan hos ordföranden eller hos någon av Styrelseledamötena. Den som tar emot ansökan ska meddela den övriga Styrelsen.

8 Vid det första styrelsemöte som äger rum efter att ansökan tagits emot, bifalles eller förkastas ansökan om medlemskap, utan att någon förklaring måste lämnas vid ett eventuellt förkastande. Den ansökande kan dock överklara beslutet. Ansökningarna om medlemskap ska arkiveras. Om någon av uppgifterna inte stämmer i ansökan utgör detta en grund för att upphäva medlemskapet. Artikel 29. Medlemmarna har följande rättigheter: Delta i alla aktiviteter som Föreningen arrangerar för att uppnå Föreningens syften och ändamål. Utnyttja alla fördelar och privilegier som Föreningen kan erbjuda, dock alltid i överensstämmelse med Styrelsen beslut och de interna regler som gäller. Delta i alla stämmor med yttrande- och rösträtt, utom i fall då medlemmen blivit föremål för tillrättavisning eller har blivit fråntagen sina rättigheter av stämmans Ordförande pga. sitt beteende eller enligt vad som har stadgats i art. 23. Välja och bli valda till styrelseledamöter, förutom i de fall då medlemmen blivit avstängd från eller blivit föremål för utredning under mandatperioder, stämmor eller tidigare styrelsemöten av någon anledning. Det ställs även minimikrav på välkänd hederlighet och moralisk redbarhet. Det krävs också att kandidaten har full rättskapacitet, och inte uppfyller de kriterier som fastslagits om olämplighet enligt gällande lagstiftning. Erhålla information om beslut som fattats av Föreningens organ. Lämna förslag på förbättringar till Styrelsen om hur Föreningen ska gå tillväga för att bättre kunna uppnå sina syften och ändamål. Ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar delta i de aktiviteter som äger rum i Föreningens lokaler, när medlemmen så finner för gott, med rätt att stanna så länge denne önskar och under de timmar som Styrelsen avsatt härför. Använda tidningar, tidskrifter, böcker, videos, band, kassetter, skivor, CDs, och övrigt material som finns tillgängligt i det rum utsetts till bibliotek. Överklaga skriftligt hos Styrelsen när medlemmen anser att hans rättigheter överträtts eller inlämna förslag, minst en månad innan stämmans årsmöte eller extra möte som beslutats om i förväg innan förslaget, för att Styrelsen ska kunna lägga fram dennes förslag och resonemang samt möjliga förslag till stämman. Artikel 30. Medlemmarna har följande skyldigheter: Följa dessa stadgar samt gällande beslut tagna av stämman och styrelsen i enlighet med vad som föreskrivits. Betala medlemsavgifter. Närvara vid stämmorna och vid andra organiserade tillställningar. Efterkomma sina skyldigheter som följer av innehavd post, förutom vid föreliggande rättfärdigande skäl som t.ex. omöjlighet. Meddela Föreningen om adressändringar samt andra föreliggande omständigheter. Meddela Styrelsen om avvikelser eller brister som medlemmen iakttagit i de tjänster som Föreningen tillhandahåller. Artikel 31. Hedersmedlemmarna har samma skyldigheter som nummermedlemmarna och de främjande medlemmarna, med undantag för vad som fastslagits i b) och d) i föregående artikel. Dessa har dessutom samma rättigheter, med undantag för vad som fastslagits i c) och d) i art. 30 och får även närvara vid stämmorna, dock utan rösträtt. Artikel 32. Medlemmarna blir utskrivna ur Föreningen eller förlorar sitt medlemskap av följande orsaker: Genom att frivilligt lämna Föreningen, vilket ska meddelas skriftligen till Styrelsen eller till någon av styrelseledamöterna.

9 Vid underlåtelse att uppfylla sina betalningsskyldigheter. Genom klandervärd, förkastlig illegal verksamhet utanför eller inom Föreningens lokaler, som gör medlemmen ovärdig i ett allmänt eller socialt sammanhang, eller som i något avseende är skadliga för Föreningens intressen eller goda rykte och ordning. Olydnad avseende stämmans eller Styrelsens beslut samt brist på respekt och hänsynsfullhet avseende Styrelseledamöterna eller någon annan medlem inom eller utom Föreningens lokaler. I fall som definierats i c) och d) kan Föreningens medlemmar bli föremål för sanktionsåtgärder på grund av uppsåtligt underlåtande att efterkomma sina skyldigheter. Sanktionsåtgärderna vidtas av stämman och utgörs av det definitiva uteslutandet av medlemmen ur Föreningen, som framlagts på förslag av Styrelsen. Ingen medlem kan dock bli föremål för sanktionsåtgärder, utan att ett förfarande för ärendets behandling dessförinnan inletts, där medlemmen har rätt att höras och vid vilket, styrelsens eller dess representant samt den medlem vars fall blir utrett finns representerade. Kostnaderna för detta förfarande ska betalas av vardera part och de gemensamma kostnaderna ska parterna betala med hälften var. Som undersökningsdomare i ärendet agerar en oberoende advokat som utsetts av advokatsamfundet i Alicante, bland de advokater som är verksamma regionen (provincia). KAPITEL V TILLGÅNGAR, EKONOMISKA MEDEL SAMT GRÄNSER FÖR DEN ÅRLIGA BUDGETEN Artikel 33. De ekonomiska medel som finns tillgängliga för Föreningens arbete med att uppnå sina målsättningar och utföra sin verksamhet är följande: Löpande och särskilda medlemsavgifter. Bidrag, legat, donationer och arv som Föreningar kan erhålla på laglig väg av sina medlemmar eller tredje personer, vare sig dessa är fysiska eller juridiska. Inkomster till organisationen från kulturella aktiviteter och sammankomster som Föreningen organiserar. Andra lagliga medel. Artikel 34. Föreningens tillgångar eller kapital består av: - Saldo på checkkonto Två datorer med skrivare Kontorsmöbler 480, Mikrovågsugn 150, Köksredskap 300, Möbler 300, Faxapparat och telefon 240, Kopieringsmaskin 901, Fastighet ,42.- Värdet av alla tillgängliga, ekonomiska medel uppgår uppskattningsvis till NIO TUSEN EUROS ( ) Artikel 35. Föreningen Mas Amigos har i egenskap av juridisk person rättskapacitet och kan således erhålla samt äga all typ av egendom, förfoga över dessa på olika sätt, ingå förpliktelser samt på laglig väg vidta de åtgärder eller beakta de undantag av det slag som Föreningen behöver. Dessa rättigheter får bara utövas i överensstämmelse med de regler som fastslagits i dessa stadgar och bara inom den gällande lagens råmärken.

10 Perioden för Föreningens budget ska vara på ett år och sista dagen är den 31 december varje år. KAPITEL VI. UPPLÖSNING Artikel 36. Föreningen upplöses frivilligt genom beslut fattat av stämman vid ett särskilt möte, till vilket kallelse har skett, i enlighet med artikel 26 i dessa stadgar. Artikel 37. I händelsen av upplösning ska en bokslutskommitté utses och när alla skulder har betalts det fortfarande återstår ekonomiska medel avsätter denna dessa för ändamål utan vinstintresse. TILLÄGGSFÖRESKRIFT Vad gäller allt som inte reglerats i dessa stadgar tillämpas lagen Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo om spansk associationsrätt, Föreningens egna seder och bruk samt komplimenterande lagstiftning. Ovan ska gälla i avsedda situationer, Torrevieja den tjugoåttonde mars 2007.

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL

STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL 1 STADGAR för SWEA MALLORCA SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL FÖRENINGENS STADGAR OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningen skall ha följande namn: Swedish Women s Educational Association/SWEA MALLORCA

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer