Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015"

Transkript

1 Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj Kallelse och lunchanmälan 1 sida 2. Dagordning 1 sida 3. Fullmakt 1 sida 4. Verksamhetsberättelse 3 sidor 5. Årsredovisning och revisionsberättelse 12 sidor 6. Protokoll extra årsmöte 4 sidor 7. Stadgar 4 sidor 8. Valberedningens förslag 1 sida

2 Kallelse till ordinarie årsmöte den 9 maj 2015 i Lundsbrunn Ärende: att avsluta verksamhetsåret och verksamheten i distriktet samt ta alla formella beslut som behövs för att omforma distriktet till Föreningen Tre gårdar. Distriktstyrelsen bjuder alla deltagare på lunch och en samling i Brunnskyrkan. Alla som var med i någon av distriktets kommittéer och/eller var anställda den 31 augusti 2013 vill vi härmed hälsa särskilt välkomna. Välkomna! förmiddagskaffe och ombudsregistrering årsmötesförhandlingar lunch årsmötesförhandlingar eftermiddags kaffe ca avslutande andakt i Brunnskyrkan Lars- Gustaf Hauptmann ordf, styrelsen för Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland Obs! Anmälan till kaffe och lunch senast den 10 april brev: telefon: Distriktstyrelsen, c/o Rangela Kolback, Danska vägen 20, Göteborg Namn mobil ev. allergier, vegankost etc.

3 Dagordning för Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 Upprättande av närvaroförteckning, som också är röstlängd. (vid ankomst) 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och rösträknare. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Styrelsens verksamhetsberättelse. 4. Revisorernas berättelse 5. Fastställande av balansräkning 6. Hantering av övriga ansvarsområden för distriktsstyrelsen inför ombildningen; t.ex. gåvor, arv och kontor 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens uppdrag 2014 till ordinarie årsmöte Beslut om ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland vars verksamhet till den ideella föreningen Föreningen Tre gårdar. 9. Beslut om stadgar för Föreningen Tre gårdar 10. Beslut om medlemsavgift för Föreningen Tre gårdar 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år 12. Beslut om antalet styrelseledamöter 13. Val av ordförande för föreningen och styrelsen 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen 15. Val av två revisorer och ersättare för dessa 16. Val av valberedning till nästkommande föreningsstämma, varav en utses till sammankallande 17. Diskussion kring vid stämman väckta frågor 18. Beslut om dag för nästa ordinarie stämma 19. Övriga inkomna ärenden 20. Årsmötet avslutas

4 FULLMAKT För att vid Årsmötet med SVENSKA MISSIONSKYRKAN/SMU I VÄSTRA GÖTALAND den 9 maj 2015 som ombud representera församling/förening den / 2015 Ordförande/sekreterare Varje församling och förening har rätt att representeras av 2 ombud intill ett medlemstal av 100, därutöver 1 ombud för varje påbörjat 100-tal. Ombud skall vara medlem eller vara anställd av församling som ombudet representerar.

5 INLEDNING Under 2014 har Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland arbetat med att äga och driva Sjöviksgården, Bobergsgården och Åsengården. Vi har arbetat med förberedelse för ombildning av distriktet till att bli gårdsförening. En enkät om olika framtida verksamhetsformer genomfördes bland distriktets församlingar och föreningar. Enkäten presenterade tre alternativ för framtiden: 1. Ombilda distriktet till en gemensam gårdsförening som äger och driver de tre gårdarna. 2. Bilda en gårdsförening kring varje gård. 3. Sälj gårdarna. Enkätsvaren gav en klar majoritet för att ombilda distriktet till en gemensam gårdsförening som äger och driver de tre gårdarna. Denna inriktning beslutades enhälligt på extra årsmöte och föreslås slutgiltigt fastställas på årsmötet Distriktsstyrelsen har haft 9 sammanträden under året. För SMU- föreningarna: Anna Möll Trollhättans mfs Erik Norberg Majornas mfs För församlingarna: Ingela Bergström Betlehemskyrkans mfs Ingela Hallenrud Nårunga- Ljurs mfs Lars- Gustaf Hauptmann Bifrostkyrkans församling Christer Svensson Vängdala mfs Inger Sandqvist Styrsö mfs PERSONAL Sjöviksgården (hela året) Ove Einebrant, föreståndare Robert Mastromonaco, vaktmästare/praktiktjänst Birgitta Johansson, husmor AnnCatrin Larsson, husmor Timanställd personal Bobergsgården: Holger Andersson, gårdsvärd, 1/4-30/9 Åsengården: Ruben Enochsson, timanställd 1 (3) Gårdarna Målet för verksamheten är att vara en mötesplats för människor med skiftande bakgrund och tro. På gårdarna ska finnas möjlighet att skapa god gemen- skap och goda relationer och en miljö som öppnar sig för dialog och samtal om livet och tron. Gårdarna ska vara självbärande ekonomiskt och i första hand betjäna församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan region väst Sjöviksgården Allmänt Sjöviksgården har haft en god beläggning under året. Under sommarhalvåret är gården så gott som fullbokad. Övriga månader är det fullt på helgerna men mindre uppbokat underveckorna: En ny trend för året är att bokningarna har ökat även i januari och december. Sjöviksgården är efterfrågad som kurs, läger och församlingsgård. Främst för att vi är ganska ensam om konceptet att hålla en lagom standard med humana priser. Anställda Under året har Ove Einebrant arbetat som föreståndare på Sjöviksgården. Kökschefer har varit AnnCatrin Larsson och Birgitta Johansson. Robert Mastromonaco har varit anställd som vaktmästare på särskilt anställningsstöd till november, då han fick ett annat arbete. Övrig personal som extra vaktmästare och biträden har arbetet på timlön. Byggnader och utemiljö Byggnaderna har underhållits efter tid och möjlighet. Det gamla kylrummet har rivits ut och har byggts om till torrskafferi. Mycket målningsarbete har gjorts med hjälp av Bräcke Diakoni i Lerum. Underhåll av byggnader är ett ständigt pågående arbete. Takplåtarna på Sörviken har delvis bytts. Vandrarhemmet har gjorts om i 50- talsstil med retrocafé som har varit öppet regelbundet under sommaren. Vi har köpt en ny ugn i köket på auktion för ett

6 rimligt pris. Under året har Sjöviksgården haft 8192 gästnätter, vilket är en ökning på 1442 jämfört med förra året. Det har också inneburit att vi har fått ta in extra timanställda. Det är församlingar, konfirmandgrupper, skolor, föreningar, företag, musikgrupper och många andra gäster som bokat och besökt gården. Under hösten har vandrarhemmet varit uthyrt till en flyktingfamilj från Syrien. sammanträden, varav ett på Bobergsgården med rundvandring på gården. Beläggning: Under säsongen 2014 har Bobergsgården gästats av 2 läger från Equmenia Väst, 7 missions- församlingar, 4 andra kristna grupper samt 19 skolor och föreningar. Equmenia Västs tonårsläger hade 150 deltagare och ledare. Vi har kunnat ta emot vandrahemsgäster och campinggäster under vecka 29 samt vecka 30. Värdar för dessa julidagar var Ingela och Sten Hallenrud, Holger Andersson, Inger Eriksson och Gunbritt Volmari. Vi har genomfört två städ- och arbetshelger. 14 respektive 15 villiga arbetare deltog i Full fart och Höstglöd. Personal: Vi har under året haft Holger Andersson som gårdsvärd. Gården har även vid behov bemannats av frivilliga krafter. Avslutningsvis Sjöviksgården fortsätter att få in bokningar och förfrågningar. Vi har ett samarbete med kommunen och föreningen Upplev Sjövik och Lerums Gästabud när det gäller turism. Låt oss be att allt blir till välsignelse för Guds Rike. Åsengården Under 20 14har beläggningen på Åsengården varit mycket god. Gården har gästats av 62 grupper varav 19 har varit Equmenia- församlingar och Equmenia- föreningar. Under året har vi haft två stora scoutläger. En del mindre reparationer har gjorts både inom- och utomhus. Bobergsgårdskommittén Åsengården har en aktiv gårdskommitté och som tillsammans med Ruben Enochsson svarar för gårdens skötsel och tillsyn på ett förtjänstfullt sätt. Åsengårdskommittén Klara Albertsson Börje Björnstam Bertil Carmesund Margareta Englund Conny Frick Lars- Gunnar Larsson Stefan Palmér Vängdala Hemsjö Fristad Vängdala Fristad Vängdala Toarp Bobergsgården Bobergskommittén består av fyra ledamöter, en representant från styrelsen samt personalrepresentant. Kommittén har haft 3 protokollförda Claes- Ove Antonson Skövde Mikael Ahlström Lindveden Inger Eriksson Majorna Monica Svensson Blidsberg Reparationer/investeringar: Byte av dörr med sidoljus i Tärnan. Under höstens arbetshelg satte vi upp ljuddämpande plattor i matsalens tak. Internetinstallation samt nytt frysskåp. Röjningsarbete i parken har genomförts, framförallt på arbetshelgen i början i april. MARSTRANDS MISSIONSHUS 2009 erhöll distriktet Marstrands missionshus som en gåva från Marstrands frikyrkoförsamling. Med gåvan följer särskilda villkor i enlighet med gåvobrevet. Under 2014 har missionshuset varit uthyrt som förskola för att Kungälvs kommun saknade lokaler då deras egen lokal behövde byggas om. Samarbetet med Kungälvs kommun har varit mycket gott och vi är glada att vi har kunnat hjälpa till med att lösa ett problem för kommunen. En bönegrupp möts regelbundet och en välbesökt gemensam mans- och kvinnofrukost har hållits. Vaktmästarlägenheten är uthyrd. Marstrands missionshus framtid kommer att avgöras när Equmeniakyrkan fattat beslut om det finns förutsättningar för en församlingsplantering 2 (3)

7 på Marstrand. Beslut i frågan väntas under april ALINGSÅSKONTORET Distriktet hyr en kontorslokal i Alingsås. Hyreskontraktet går ut Förhandlingar med hyresvärden om att finna en ny hyresgäst och att avsluta kontraktet pågår. Hyreskostnaden är reserverad TACK! Distriktsstyrelsen tackar alla som gjort årets verksamhet möjlig! GÖTEBORGSARVET För några år sedan fick distriktet del av ett testamente vars syfte är att minska äldre människors ensamhet i Göteborgsområdet. De kvarstående medlen från Göteborgsarvet har fördelats ut som gåva till ett antal församlingar som efter ansökan fått förtroendet att förvalta och använda pengarna enligt testamentets syfte. Utbetalningarna genomfördes i februari STIFTELSER Källtorp Stiftelsen Källtorp bedriver ingen egen verksamhet utan dess styrelse, som väljs av distriktsstyrelsen, förvaltar ett kapital som kan användas för verksamhet som bedrivs i linje med inriktningen i de ursprungliga stadgarna. Under 2014 har medel utbetalats till projekt för bl.a. Hela Människan och Räddningsmissionen. DETTA OCKSÅ Distriktet satsar med stöd av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet på inventering och dokumentation av missionshusen och missionskyrkorna i distriktet. Stig Florén har sedan 1997 varit engagerad i denna kartläggning och dokumentation. Hittills har 627 missionshus/ missionskyrkor inventerats. Arbetet kommer att avslutas 2015 med en sammanfattande bok om projektet. 3 (3)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 1(3) STADGAR för Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland Inledning Jesus Kristus är Herre. Den urkristna bekännelsen är också Svenska Missionskyrkans och SMU:s bekännelse. Arbetet har formats med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som Herre och Frälsare. 1 Distriktets namn och omfattning Distriktets namn är Svenska Missionskyrkan/Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Västra Götaland, nedan benämnt distriktet. Distriktet utgörs av församlingar anslutna till Svenska Missionskyrkan och SMU- föreningar anslutna till Svenska Missionskyrkans Ungdom inom Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner i Hallands län, dock med undantag för kommunerna i Dalsland samt Svenljunga och Tranemo kommuner. Distriktets geografiska omfattning har beslutats av Svenska Missionskyrkans Kyrkokonferens enligt dess stadgar. Distriktet bildades 1997 genom en sammanslagning av Västkustens distrikt av SMF/SMU (tidigare Västkustens missionsförening) och Skaraborgs distrikt av SMF/SMU (tidigare Västergötlands missionsförening). 2 Distriktets ändamål Distriktets ändamål är att: - inom sitt område främja Svenska Missionskyrkans och SMU:s verksamhet i enlighet med för dem gällande konstitution och stadgar - taga initiativ till och leda gemensamma arbetsuppgifter för distriktets församlingar och föreningar - bistå och handleda distriktets församlingar och föreningar i utvecklings-, förändrings- målsättnings- och pionjärarbete - förstärka det lokala arbetet och samhörigheten inom distrikt och samfund samt i samråd med berörda församlingar och föreningar bl.a. verka för att olika samverkansområden bildas - planera för och om möjligt introducera Svenska Missionskyrkans och SMU:s arbete i områden där sådant arbete saknas - beakta och främja ekumeniska kontakter och ekumenisk utveckling inom distriktet. 3 Årsmöte Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Detta hålls årligen på tid och plats som distriktsstyrelsen beslutar, dock senast 31 maj. Kallelse till årsmötet sker skriftligen genom distriktsstyrelsens försorg och ska vara församlingarna och SMU- föreningarna tillhanda senast 3 månader före årsmötet. Extra årsmöte kan hållas då distriktsstyrelsen anser det erfoderligt eller då minst ⅓ av församlingarna eller SMU- föreningarna för framställning därom till distriktsstyrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen minst 5 veckor före mötet. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut tillkommer ledamöterna i distriktsstyrelsen samt utsedda ombud från distriktets församlingar och SMU- föreningar enligt följande grunder:

25 2(3) Medlemstal/rätt till ombud: ger rätt till 2 ombud ger rätt till 3 ombud Därefter ger varje påbörjat 200- tal medlemmar rätt till ytterligare ett ombud. Ombud ska vara medlem eller anställd av den församling/smu- förening som ombudet representerar. Rätt att med förslagsrätt delta i årsmötets förhandlingar men ej i besluten tillkommer dessutom distriktsföreståndaren, befattningshavare tillsatta av distriktsstyrelsen och revisorerna. Rätt att närvara utan yttranderätt tillkommer varje församlings- eller SMU - föreningsmedlem i distriktet, om ej årsmötet annat beslutar. Röstning på årsmötet sker med öppen omröstning. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen sker med sluten omröstning. Årsmötet har rätt att besluta om annan ordning vid röstningsförfaranden. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad som regleras i paragraferna 8 och 9. Varje röstberättigad deltagare har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då lottning avgör. Distriktsstyrelsen, revisorerna samt församling och SMU- förening inom distriktet äger rätt att väcka förslag som ska behandlas av årsmötet. Sådant förslag ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 3 månader före årsmötet. Distriktsstyrelsen äger dock rätt att framlägga senare inkomna förslag. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse jämte förslag till föredragningslista skall utsändas till varje församling och SMU- förening inom distriktet senast tre veckor före årsmötet. Vid extra årsmöte förekommer - förutom val av funktionärer vid mötet och fråga om mötets behöriga utlysande- endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet. På årsmötet behandlas följande ärenden: 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokollsjusterare och rösträknare. 2. Upprättande av närvaroförteckning, som också är röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 5. Revisorernas berättelse. 6. Fastställande av balansräkning. 7. Beslut angående ansvarsfrihet. 8. Fastställande av budget samt avgift för församlingarna och föreningarna för nästkommande år. 9. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen. 10. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen. 11. Val av distriktsstyrelsens ordförande, som väljs bland distriktsstyrelsens ledamöter. 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 13. Val av valberedning och sammankallande i denna. 14. Förslag som väckts av distriktsstyrelsen eller av församling eller av förening som upptagits i kallelsen till årsmötet. 15. Ev. övriga ärenden. Val enligt punkterna träder i kraft omedelbart efter det årsmöte då valet ägt rum. 4 Distriktsstyrelsen Distriktet leds av en styrelse som har sitt säte i Alingsås. Distriktets firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill utser.

26 3(3) Styrelsen består av 5-9 ledamöter, vilka samtliga väljs av årsmötet, för en tid av 2år, i sådan ordning att hälften av ledamöterna väljs växelvis varje år. Ledamöterna av distriktsstyrelsen ska representera Svenska Missionskyrkans och SMU:s arbete och tillhöra en församling eller SMU- förening inom distriktet. Avgår ledamot under sin mandatperiod och det därav återstår minst 1 år ska fyllnadsval äga rum vid nästkommande årsmöte. Distriktsstyrelsen utser inom sig funktionsansvariga samt tillsätter erforderliga utskott, kommittéer och projektgrupper. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är sittande mötesordförandens röst utslagsgivande. Såvida tid för nästa styrelsemöte inte bestämts av styrelsen, sammanträder denna på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär detta. Distriktstyrelsens uppgifter: - förbereda årsmötets ärenden. - verkställa årsmötets beslut. - i övrigt verka för punkterna i paragrafen om distriktets ändamål. 5 Verksamhetsår Distriktets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 6 Revision För granskning av distriktets förvaltning ska finnas 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter, varav en ordinarie och en suppleant ska vara kvalificerad revisor. Dessa väljs för ett år i sänder. Revisorerna ska ha tillgång till distriktets förvaltningshandlingar för föregående år senast 6 veckor före årsmötet. 7 Distriktsföreståndaren Distriktsföreståndaren, som är distriktets andlige ledare och Svenska Missionskyrkans företrädare i distriktet anställs av Svenska Missionskyrkan enligt bestämmelser i dess konstitution. Distriktsföreståndaren har rätt att delta i årsmötet och styrelsemöten men har då ej rösträtt. 8 Ändring av stadgarna Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av distriktsstyrelsen eller av varje församling och SMU- förening inom distriktet. Förslaget till stadgeändring tillsammans med distriktstyrelsens yttrande utsänds till församlingar och SMU- föreningar senast 1 månad före årsmötet. För beslut om stadgeändring fordras årsmötesbeslut med minst ⅔- dels majoritet samt för ändring av 8-9 krävs godkännande av Svenska Missionskyrkans styrelse och SMU:s styrelse. 9 Upphörande För beslut om upphörande av distriktets verksamhet fordras minst två tredjedels majoritet på två varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa möten måste förflyta minst tre månader. Beslut om upphörande skall för att äga giltighet godkännas av Svenska Missionskyrkans styrelse (kyrkostyrelsen). Vid upphörande tillfaller distriktets tillgångar Svenska Missionskyrkan och SMU. Dessa stadgar är antagna av Västra Götalands distrikt av Svenska Missionsförbundet/SMU vid årsmötet 14 mars 1998 samt godkända av Svenska Missionsförbundets styrelse 5 december Reviderade vid årsmöten med Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland 22 mars 2003, 22 april 2006, 25 april 2009 och 12 april 2014.

27 Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Tre Gårdar Status Lars-Gustaf Hauptmann Christer Svensson Bengt Gustafson Maggan Englund Arne Björling Bifrostkyrkan Mölndal Vängdala Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Vängdala Missionsförsamling Ulricehamns Missionsförsamling Valberedningens förslag till ordförande för föreningen och styrelsen Lars-Gustaf Hauptmann Bifrostkyrkan Mölndal Kontaktperson valberedningen: Charlotta Forsberg