Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015"

Transkript

1 Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj Kallelse och lunchanmälan 1 sida 2. Dagordning 1 sida 3. Fullmakt 1 sida 4. Verksamhetsberättelse 3 sidor 5. Årsredovisning och revisionsberättelse 12 sidor 6. Protokoll extra årsmöte 4 sidor 7. Stadgar 4 sidor 8. Valberedningens förslag 1 sida

2 Kallelse till ordinarie årsmöte den 9 maj 2015 i Lundsbrunn Ärende: att avsluta verksamhetsåret och verksamheten i distriktet samt ta alla formella beslut som behövs för att omforma distriktet till Föreningen Tre gårdar. Distriktstyrelsen bjuder alla deltagare på lunch och en samling i Brunnskyrkan. Alla som var med i någon av distriktets kommittéer och/eller var anställda den 31 augusti 2013 vill vi härmed hälsa särskilt välkomna. Välkomna! förmiddagskaffe och ombudsregistrering årsmötesförhandlingar lunch årsmötesförhandlingar eftermiddags kaffe ca avslutande andakt i Brunnskyrkan Lars- Gustaf Hauptmann ordf, styrelsen för Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland Obs! Anmälan till kaffe och lunch senast den 10 april brev: telefon: Distriktstyrelsen, c/o Rangela Kolback, Danska vägen 20, Göteborg Namn mobil ev. allergier, vegankost etc.

3 Dagordning för Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 Upprättande av närvaroförteckning, som också är röstlängd. (vid ankomst) 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och rösträknare. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Styrelsens verksamhetsberättelse. 4. Revisorernas berättelse 5. Fastställande av balansräkning 6. Hantering av övriga ansvarsområden för distriktsstyrelsen inför ombildningen; t.ex. gåvor, arv och kontor 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens uppdrag 2014 till ordinarie årsmöte Beslut om ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland vars verksamhet till den ideella föreningen Föreningen Tre gårdar. 9. Beslut om stadgar för Föreningen Tre gårdar 10. Beslut om medlemsavgift för Föreningen Tre gårdar 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år 12. Beslut om antalet styrelseledamöter 13. Val av ordförande för föreningen och styrelsen 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen 15. Val av två revisorer och ersättare för dessa 16. Val av valberedning till nästkommande föreningsstämma, varav en utses till sammankallande 17. Diskussion kring vid stämman väckta frågor 18. Beslut om dag för nästa ordinarie stämma 19. Övriga inkomna ärenden 20. Årsmötet avslutas

4 FULLMAKT För att vid Årsmötet med SVENSKA MISSIONSKYRKAN/SMU I VÄSTRA GÖTALAND den 9 maj 2015 som ombud representera församling/förening den / 2015 Ordförande/sekreterare Varje församling och förening har rätt att representeras av 2 ombud intill ett medlemstal av 100, därutöver 1 ombud för varje påbörjat 100-tal. Ombud skall vara medlem eller vara anställd av församling som ombudet representerar.

5 INLEDNING Under 2014 har Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland arbetat med att äga och driva Sjöviksgården, Bobergsgården och Åsengården. Vi har arbetat med förberedelse för ombildning av distriktet till att bli gårdsförening. En enkät om olika framtida verksamhetsformer genomfördes bland distriktets församlingar och föreningar. Enkäten presenterade tre alternativ för framtiden: 1. Ombilda distriktet till en gemensam gårdsförening som äger och driver de tre gårdarna. 2. Bilda en gårdsförening kring varje gård. 3. Sälj gårdarna. Enkätsvaren gav en klar majoritet för att ombilda distriktet till en gemensam gårdsförening som äger och driver de tre gårdarna. Denna inriktning beslutades enhälligt på extra årsmöte och föreslås slutgiltigt fastställas på årsmötet Distriktsstyrelsen har haft 9 sammanträden under året. För SMU- föreningarna: Anna Möll Trollhättans mfs Erik Norberg Majornas mfs För församlingarna: Ingela Bergström Betlehemskyrkans mfs Ingela Hallenrud Nårunga- Ljurs mfs Lars- Gustaf Hauptmann Bifrostkyrkans församling Christer Svensson Vängdala mfs Inger Sandqvist Styrsö mfs PERSONAL Sjöviksgården (hela året) Ove Einebrant, föreståndare Robert Mastromonaco, vaktmästare/praktiktjänst Birgitta Johansson, husmor AnnCatrin Larsson, husmor Timanställd personal Bobergsgården: Holger Andersson, gårdsvärd, 1/4-30/9 Åsengården: Ruben Enochsson, timanställd 1 (3) Gårdarna Målet för verksamheten är att vara en mötesplats för människor med skiftande bakgrund och tro. På gårdarna ska finnas möjlighet att skapa god gemen- skap och goda relationer och en miljö som öppnar sig för dialog och samtal om livet och tron. Gårdarna ska vara självbärande ekonomiskt och i första hand betjäna församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan region väst Sjöviksgården Allmänt Sjöviksgården har haft en god beläggning under året. Under sommarhalvåret är gården så gott som fullbokad. Övriga månader är det fullt på helgerna men mindre uppbokat underveckorna: En ny trend för året är att bokningarna har ökat även i januari och december. Sjöviksgården är efterfrågad som kurs, läger och församlingsgård. Främst för att vi är ganska ensam om konceptet att hålla en lagom standard med humana priser. Anställda Under året har Ove Einebrant arbetat som föreståndare på Sjöviksgården. Kökschefer har varit AnnCatrin Larsson och Birgitta Johansson. Robert Mastromonaco har varit anställd som vaktmästare på särskilt anställningsstöd till november, då han fick ett annat arbete. Övrig personal som extra vaktmästare och biträden har arbetet på timlön. Byggnader och utemiljö Byggnaderna har underhållits efter tid och möjlighet. Det gamla kylrummet har rivits ut och har byggts om till torrskafferi. Mycket målningsarbete har gjorts med hjälp av Bräcke Diakoni i Lerum. Underhåll av byggnader är ett ständigt pågående arbete. Takplåtarna på Sörviken har delvis bytts. Vandrarhemmet har gjorts om i 50- talsstil med retrocafé som har varit öppet regelbundet under sommaren. Vi har köpt en ny ugn i köket på auktion för ett

6 rimligt pris. Under året har Sjöviksgården haft 8192 gästnätter, vilket är en ökning på 1442 jämfört med förra året. Det har också inneburit att vi har fått ta in extra timanställda. Det är församlingar, konfirmandgrupper, skolor, föreningar, företag, musikgrupper och många andra gäster som bokat och besökt gården. Under hösten har vandrarhemmet varit uthyrt till en flyktingfamilj från Syrien. sammanträden, varav ett på Bobergsgården med rundvandring på gården. Beläggning: Under säsongen 2014 har Bobergsgården gästats av 2 läger från Equmenia Väst, 7 missions- församlingar, 4 andra kristna grupper samt 19 skolor och föreningar. Equmenia Västs tonårsläger hade 150 deltagare och ledare. Vi har kunnat ta emot vandrahemsgäster och campinggäster under vecka 29 samt vecka 30. Värdar för dessa julidagar var Ingela och Sten Hallenrud, Holger Andersson, Inger Eriksson och Gunbritt Volmari. Vi har genomfört två städ- och arbetshelger. 14 respektive 15 villiga arbetare deltog i Full fart och Höstglöd. Personal: Vi har under året haft Holger Andersson som gårdsvärd. Gården har även vid behov bemannats av frivilliga krafter. Avslutningsvis Sjöviksgården fortsätter att få in bokningar och förfrågningar. Vi har ett samarbete med kommunen och föreningen Upplev Sjövik och Lerums Gästabud när det gäller turism. Låt oss be att allt blir till välsignelse för Guds Rike. Åsengården Under 20 14har beläggningen på Åsengården varit mycket god. Gården har gästats av 62 grupper varav 19 har varit Equmenia- församlingar och Equmenia- föreningar. Under året har vi haft två stora scoutläger. En del mindre reparationer har gjorts både inom- och utomhus. Bobergsgårdskommittén Åsengården har en aktiv gårdskommitté och som tillsammans med Ruben Enochsson svarar för gårdens skötsel och tillsyn på ett förtjänstfullt sätt. Åsengårdskommittén Klara Albertsson Börje Björnstam Bertil Carmesund Margareta Englund Conny Frick Lars- Gunnar Larsson Stefan Palmér Vängdala Hemsjö Fristad Vängdala Fristad Vängdala Toarp Bobergsgården Bobergskommittén består av fyra ledamöter, en representant från styrelsen samt personalrepresentant. Kommittén har haft 3 protokollförda Claes- Ove Antonson Skövde Mikael Ahlström Lindveden Inger Eriksson Majorna Monica Svensson Blidsberg Reparationer/investeringar: Byte av dörr med sidoljus i Tärnan. Under höstens arbetshelg satte vi upp ljuddämpande plattor i matsalens tak. Internetinstallation samt nytt frysskåp. Röjningsarbete i parken har genomförts, framförallt på arbetshelgen i början i april. MARSTRANDS MISSIONSHUS 2009 erhöll distriktet Marstrands missionshus som en gåva från Marstrands frikyrkoförsamling. Med gåvan följer särskilda villkor i enlighet med gåvobrevet. Under 2014 har missionshuset varit uthyrt som förskola för att Kungälvs kommun saknade lokaler då deras egen lokal behövde byggas om. Samarbetet med Kungälvs kommun har varit mycket gott och vi är glada att vi har kunnat hjälpa till med att lösa ett problem för kommunen. En bönegrupp möts regelbundet och en välbesökt gemensam mans- och kvinnofrukost har hållits. Vaktmästarlägenheten är uthyrd. Marstrands missionshus framtid kommer att avgöras när Equmeniakyrkan fattat beslut om det finns förutsättningar för en församlingsplantering 2 (3)

7 på Marstrand. Beslut i frågan väntas under april ALINGSÅSKONTORET Distriktet hyr en kontorslokal i Alingsås. Hyreskontraktet går ut Förhandlingar med hyresvärden om att finna en ny hyresgäst och att avsluta kontraktet pågår. Hyreskostnaden är reserverad TACK! Distriktsstyrelsen tackar alla som gjort årets verksamhet möjlig! GÖTEBORGSARVET För några år sedan fick distriktet del av ett testamente vars syfte är att minska äldre människors ensamhet i Göteborgsområdet. De kvarstående medlen från Göteborgsarvet har fördelats ut som gåva till ett antal församlingar som efter ansökan fått förtroendet att förvalta och använda pengarna enligt testamentets syfte. Utbetalningarna genomfördes i februari STIFTELSER Källtorp Stiftelsen Källtorp bedriver ingen egen verksamhet utan dess styrelse, som väljs av distriktsstyrelsen, förvaltar ett kapital som kan användas för verksamhet som bedrivs i linje med inriktningen i de ursprungliga stadgarna. Under 2014 har medel utbetalats till projekt för bl.a. Hela Människan och Räddningsmissionen. DETTA OCKSÅ Distriktet satsar med stöd av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet på inventering och dokumentation av missionshusen och missionskyrkorna i distriktet. Stig Florén har sedan 1997 varit engagerad i denna kartläggning och dokumentation. Hittills har 627 missionshus/ missionskyrkor inventerats. Arbetet kommer att avslutas 2015 med en sammanfattande bok om projektet. 3 (3)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 1(3) STADGAR för Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland Inledning Jesus Kristus är Herre. Den urkristna bekännelsen är också Svenska Missionskyrkans och SMU:s bekännelse. Arbetet har formats med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som Herre och Frälsare. 1 Distriktets namn och omfattning Distriktets namn är Svenska Missionskyrkan/Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Västra Götaland, nedan benämnt distriktet. Distriktet utgörs av församlingar anslutna till Svenska Missionskyrkan och SMU- föreningar anslutna till Svenska Missionskyrkans Ungdom inom Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner i Hallands län, dock med undantag för kommunerna i Dalsland samt Svenljunga och Tranemo kommuner. Distriktets geografiska omfattning har beslutats av Svenska Missionskyrkans Kyrkokonferens enligt dess stadgar. Distriktet bildades 1997 genom en sammanslagning av Västkustens distrikt av SMF/SMU (tidigare Västkustens missionsförening) och Skaraborgs distrikt av SMF/SMU (tidigare Västergötlands missionsförening). 2 Distriktets ändamål Distriktets ändamål är att: - inom sitt område främja Svenska Missionskyrkans och SMU:s verksamhet i enlighet med för dem gällande konstitution och stadgar - taga initiativ till och leda gemensamma arbetsuppgifter för distriktets församlingar och föreningar - bistå och handleda distriktets församlingar och föreningar i utvecklings-, förändrings- målsättnings- och pionjärarbete - förstärka det lokala arbetet och samhörigheten inom distrikt och samfund samt i samråd med berörda församlingar och föreningar bl.a. verka för att olika samverkansområden bildas - planera för och om möjligt introducera Svenska Missionskyrkans och SMU:s arbete i områden där sådant arbete saknas - beakta och främja ekumeniska kontakter och ekumenisk utveckling inom distriktet. 3 Årsmöte Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Detta hålls årligen på tid och plats som distriktsstyrelsen beslutar, dock senast 31 maj. Kallelse till årsmötet sker skriftligen genom distriktsstyrelsens försorg och ska vara församlingarna och SMU- föreningarna tillhanda senast 3 månader före årsmötet. Extra årsmöte kan hållas då distriktsstyrelsen anser det erfoderligt eller då minst ⅓ av församlingarna eller SMU- föreningarna för framställning därom till distriktsstyrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen minst 5 veckor före mötet. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut tillkommer ledamöterna i distriktsstyrelsen samt utsedda ombud från distriktets församlingar och SMU- föreningar enligt följande grunder:

25 2(3) Medlemstal/rätt till ombud: ger rätt till 2 ombud ger rätt till 3 ombud Därefter ger varje påbörjat 200- tal medlemmar rätt till ytterligare ett ombud. Ombud ska vara medlem eller anställd av den församling/smu- förening som ombudet representerar. Rätt att med förslagsrätt delta i årsmötets förhandlingar men ej i besluten tillkommer dessutom distriktsföreståndaren, befattningshavare tillsatta av distriktsstyrelsen och revisorerna. Rätt att närvara utan yttranderätt tillkommer varje församlings- eller SMU - föreningsmedlem i distriktet, om ej årsmötet annat beslutar. Röstning på årsmötet sker med öppen omröstning. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen sker med sluten omröstning. Årsmötet har rätt att besluta om annan ordning vid röstningsförfaranden. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad som regleras i paragraferna 8 och 9. Varje röstberättigad deltagare har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då lottning avgör. Distriktsstyrelsen, revisorerna samt församling och SMU- förening inom distriktet äger rätt att väcka förslag som ska behandlas av årsmötet. Sådant förslag ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 3 månader före årsmötet. Distriktsstyrelsen äger dock rätt att framlägga senare inkomna förslag. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse jämte förslag till föredragningslista skall utsändas till varje församling och SMU- förening inom distriktet senast tre veckor före årsmötet. Vid extra årsmöte förekommer - förutom val av funktionärer vid mötet och fråga om mötets behöriga utlysande- endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet. På årsmötet behandlas följande ärenden: 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokollsjusterare och rösträknare. 2. Upprättande av närvaroförteckning, som också är röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 5. Revisorernas berättelse. 6. Fastställande av balansräkning. 7. Beslut angående ansvarsfrihet. 8. Fastställande av budget samt avgift för församlingarna och föreningarna för nästkommande år. 9. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen. 10. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen. 11. Val av distriktsstyrelsens ordförande, som väljs bland distriktsstyrelsens ledamöter. 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 13. Val av valberedning och sammankallande i denna. 14. Förslag som väckts av distriktsstyrelsen eller av församling eller av förening som upptagits i kallelsen till årsmötet. 15. Ev. övriga ärenden. Val enligt punkterna träder i kraft omedelbart efter det årsmöte då valet ägt rum. 4 Distriktsstyrelsen Distriktet leds av en styrelse som har sitt säte i Alingsås. Distriktets firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill utser.

26 3(3) Styrelsen består av 5-9 ledamöter, vilka samtliga väljs av årsmötet, för en tid av 2år, i sådan ordning att hälften av ledamöterna väljs växelvis varje år. Ledamöterna av distriktsstyrelsen ska representera Svenska Missionskyrkans och SMU:s arbete och tillhöra en församling eller SMU- förening inom distriktet. Avgår ledamot under sin mandatperiod och det därav återstår minst 1 år ska fyllnadsval äga rum vid nästkommande årsmöte. Distriktsstyrelsen utser inom sig funktionsansvariga samt tillsätter erforderliga utskott, kommittéer och projektgrupper. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är sittande mötesordförandens röst utslagsgivande. Såvida tid för nästa styrelsemöte inte bestämts av styrelsen, sammanträder denna på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär detta. Distriktstyrelsens uppgifter: - förbereda årsmötets ärenden. - verkställa årsmötets beslut. - i övrigt verka för punkterna i paragrafen om distriktets ändamål. 5 Verksamhetsår Distriktets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 6 Revision För granskning av distriktets förvaltning ska finnas 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter, varav en ordinarie och en suppleant ska vara kvalificerad revisor. Dessa väljs för ett år i sänder. Revisorerna ska ha tillgång till distriktets förvaltningshandlingar för föregående år senast 6 veckor före årsmötet. 7 Distriktsföreståndaren Distriktsföreståndaren, som är distriktets andlige ledare och Svenska Missionskyrkans företrädare i distriktet anställs av Svenska Missionskyrkan enligt bestämmelser i dess konstitution. Distriktsföreståndaren har rätt att delta i årsmötet och styrelsemöten men har då ej rösträtt. 8 Ändring av stadgarna Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av distriktsstyrelsen eller av varje församling och SMU- förening inom distriktet. Förslaget till stadgeändring tillsammans med distriktstyrelsens yttrande utsänds till församlingar och SMU- föreningar senast 1 månad före årsmötet. För beslut om stadgeändring fordras årsmötesbeslut med minst ⅔- dels majoritet samt för ändring av 8-9 krävs godkännande av Svenska Missionskyrkans styrelse och SMU:s styrelse. 9 Upphörande För beslut om upphörande av distriktets verksamhet fordras minst två tredjedels majoritet på två varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa möten måste förflyta minst tre månader. Beslut om upphörande skall för att äga giltighet godkännas av Svenska Missionskyrkans styrelse (kyrkostyrelsen). Vid upphörande tillfaller distriktets tillgångar Svenska Missionskyrkan och SMU. Dessa stadgar är antagna av Västra Götalands distrikt av Svenska Missionsförbundet/SMU vid årsmötet 14 mars 1998 samt godkända av Svenska Missionsförbundets styrelse 5 december Reviderade vid årsmöten med Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland 22 mars 2003, 22 april 2006, 25 april 2009 och 12 april 2014.

27 Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Tre Gårdar Status Lars-Gustaf Hauptmann Christer Svensson Bengt Gustafson Maggan Englund Arne Björling Bifrostkyrkan Mölndal Vängdala Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Vängdala Missionsförsamling Ulricehamns Missionsförsamling Valberedningens förslag till ordförande för föreningen och styrelsen Lars-Gustaf Hauptmann Bifrostkyrkan Mölndal Kontaktperson valberedningen: Charlotta Forsberg

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer