Upprättad i maj Gnosjö Kommun. Miljö- och byggnämnden. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad i maj 2006. Gnosjö Kommun. Miljö- och byggnämnden. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen"

Transkript

1 Detaljplan för fastigheten Gårö 1:259 m.fl. MILJÖBEDÖMNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Upprättad i maj 2006 Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT. sidan 3 OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR.. sidan 4 EGENSKAPER FÖR DE VERKSAMHETER ETC. SOM PLANEN AVSER ATT MEDGE INOM OMRÅDET sidan 4 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PLANERING GENTEMOT NOLLALTERNATIVET sidan 5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING EFFEKTER PÅ OMRÅDET sidan 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖMÅL.. Sidan 7 AVGRÄNSNING.. sidan10 SAMMANFATTNING / ANALYS. sidan 11 UPPFÖLJNING.. sidan 11

3 3 ALLMÄNT Kommunstyrelsens arbetsutskott gav , 296 miljö- och byggnämnden i uppdrag att genomföra en planändring för rubricerad fastighet m.fl. i syfte att möjliggöra en utvidgning av fastigheten för industriändamål. Miljö- och byggnämnden beslöt , 11 att uppdra till miljö- och byggförvaltningen att upprätta programhandlingar i ärendet. Förvaltningen upprättade två alternativskisser och miljö- och byggnämnden beslutade , 30 att sända ut programhandlingarna på samråd. Under tiden 13 mars, 2006 till och med den 3 april 2006 har programhandlingarna varit utställda på kommunen och samråd har utförts enligt PBL 5:20. Annons om samråd och samrådsmöte var införd i Värnamo Nyheter lördagen den 11 mars Samrådsmöte har hållits torsdagen den 23 mars 2006 kl i kommunhuset Gnosjö. En samrådsredogörelse har upprättats och beslutats av miljö- och byggnämnden , 74. Följande åtgärder beslöts i samrådsredogörelsen att ligga till grund för planarbetet: Alternativ 2 fordonsinfart från Idrottsvägen skall vara utgångspunkt för detaljplanearbetet. In- och utfart på Idrottsvägen placeras sydväst om LJ-Produkter. Inmätning av stolpar för luftledningen Samråd med elleverantörerna om skydd för ledningarna. Bullerutredning skall utföras förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1 998:905). Enligt förordningen är anläggning av industriområden, projekt för tätortsbebyggelse och dammar eller vattenmagasin för långvarigt bruk verksamheter som alltid skall antas medföra en betydande miljöpåverkan. För denna detaljplan skall därför en miljöbedömning upprättas. Kommunen har ansvaret för miljöbedömning av översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL). Mycket av det som skall ingå i en miljöbedömning för planer enligt MB ingår normalt i planarbetet. Det är därför naturligt att samordna processerna. Miljöbedömningen upprättas av och beslutas av Gnosjö kommun och skall innehålla ett motiverat ställningstagande. Innan kommunen antar miljöbedömningen genom att ta ställning till om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, skall kommunen ge länsstyrelsen, myndigheter och kommuner som berörs av planen tillfälle att yttra sig. Detta sker lämpligen genom ett samrådsförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning Enligt Plan- och bygglagens 5 kap 18 skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för exempelvis industriändamål. För denna detaljplan skall därför en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Miljöbedömning Enligt 6 kapitlet 11 andra stycket i Miljöbalken (MB) är syftet med miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planer eller program så att en hållbar utveckling främjas. Om planen eller programmets genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning upprättas. Vad som är en betydande miljöpåverkan framgår av

4 4 Gällande planer, förordnanden etc. Översiktsplaner För kommunen gäller Översiktsplan antagen av kommunfullmäktige För Gnosjö tätort gäller fördjupad översiktsplan som vunnit laga kraft Detaljplaner För området gäller detaljplan Gårö 7:1 m.fl., Gnosjö tätort och kommun, fastställd OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR Beträffande beskrivning av områdesförutsättningarna, hänvisas till planbeskrivningen. Områdesegenskaper att beakta: Föroreningsrisken till Töllstorpsån/Gåröström Dagvattnet från området Skyddsavstånd elledning Ny anslutningsväg till fastigheten Bullerproblem för bostadsfastigheterna Nationella mål för samhällsplaneringen Planläggning skall bland annat: ske med beaktande av natur- och kulturvärden. främja en ändamålsenlig struktur och estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. främja en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror. EGENSKAPER FÖR DE VERKSAMHETER ETC. SOM PLANEN AVSER ATT MEDGE INOM OMRÅDET Beträffande beskrivning av de egenskaper verksamheterna har som planen avser medge, se planbeskrivning. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm (Miljöbalkens 5 kapitel) överträds. Följande miljökvalitetsmål bedöms beröra området: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö God bebyggd miljö

5 5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - PLANERING GENTEMOT NOLLALTERNATIVET Tabellen nedan skall ses som en del av miljökonsekvensbeskrivningen för planområdet. Nollalternativet innebär att områdets användning i nuläget fortsätter. Planförslag innebär att fastigheten Gårö 1:259 utvidgas och ges tillkommande byggrätt västerut, med befintlig el-ledning som begränsning. Tillfart sker via ny infart från Industrivägen avseende R-Kås. Bostäder Kommunikationer Buller Dagvatten Alternativ noll Lastbilstrafiken på Ågatan mellan vändplan och Runågatan försvinner. Ökat biltrafik på resten av Ågatan. Runågatan byggs ut enligt gällande detaljplan Industriområdet behålls i stort sätt samma omfattning som i dag. På Runågatan ökar trafik och buller medan det minskar på Ågatans sträckning mellan vändplan och Runågatan, där trafiken i stort upphör. Buller från industrin sannolikt oförändrat. Industribuller oförändrat. Dagvatten från fastigheterna fortsätter att rinna orenat ut i Töllstorpsån/Gåröström. Planförslag Lastbilstrafiken på Ågatan minskas till ett par lastbilar om dagen. Ökat biltrafik på Idrottsvägen. Industriområdet utökas. Runågatan byggs inte ut utan förses med vändplan i den nuvarande södra ändan. Buller från lastbilstrafiken minimeras på Ågatan när transporter till R-Kås går över Idrottsvägen. Buller från industrin ökar sannolikt. Begränsning av industribullret införs i planen. Dagvatten från fastigheterna leds till dagvattendamm/fördröjningsmagasin innan det rinner ut i Töllstorpsån/Gåröström.

6 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING EFFEKTER PÅ OMRÅDET Tabellen nedan skall ses som en del av miljökonsekvensbeskrivningen för planområdet. Åtgärder som planen kommer att medge Utvidgning av industriområde Trafikbuller Områdesegenskaper att beakta Bostäderna längs Ågatan bullrig miljö. Naturområde/vägreservat. Planförslag tänkbara effekter på området Motiverat ställningstagande Mindre lastbilstrafik på Ågatan ger mindre trafikbuller. Ökat industribuller. Del av naturområde ner mot Töllstorpsån iordningställs och görs mer tillgängligt. Planförslaget minskar biltrafiken och trafikbullret. Åtgärder utföres för bullerskydd mellan bostäderna och industrin. Kommunikationer Ågatans miljö. Den nya lokalgatans läge. Idrottsvägens miljö. Ny vägbro över Töllstorpsån/Gåröström Ny anslutningsväg till fastigheten Ågatan kommer att få mindre mängd tung trafik. Bostadsmiljön där kommer att förbättras. Ny gångväg utförs mellan Runågatans nya vändplan och gc-vägen i söder. Den nya lokalgatan till R-Kås AB från Idrottsvägen kommer att öka trafikmängden på Idrottsvägen och kräva ändringar av de två luftledningarna över gatan. Vägbron kommer att påverka miljön i och kring Gåröström/Töllstorpsån. Det är viktigt att minska biltrafiken på Läroverksgatan /Ågatan med tanke på alla skolbarn som rör sig på Läroverksgatan. Den nya lokalgatan till R-Kås AB från Idrottsvägen kommer att minimera trafikbullret och riskerna för fotgängare och cyklister på Ågatan. Den nya vägbron över ån bedöms inte påverka ån i väsentlig omfattning. Luftledningarna utförs brottsäkra över lokalgata. Dagvatten Dagvattnet från området går i dag direkt ut i Töllstorpsån Föroreningsrisken till Töllstorpsån/Gåröström Orenat dagvatten leds till dagvattendamm (fördröjningsmagasin) innan det rinner ut i Töllstorpsån Åtgärden enligt förslagen innebär en förbättring av miljön i Töllstorpsån Energi Ledningen går över naturområde/vägreservat. Strålning från ledningen? Skyddsavstånd elledning Skyddsavstånd måste beaktas. På sikt bör båda luftledningarna jordförläggas. Människors oro för strålningen från luftledningarna måste beaktas. Skyddsområde mellan bostäder och industri - buller Lummig bostadsmiljö. Ett skyddsområde är utlagd mellan industri och bostäder i gällande detaljplan. Bullerproblem för bostadsfastigheterna Skyddsområde/plantering mellan bostäderna och industrin utvidgas Enligt bullerutredningen klarar industrin bullerkraven på max 55 db (A) utomhus vid bostäderna i dag: Genom enkla praktiska åtgärder kan bullernivåerna sänkas. Krav införs i planen på max ekvivalentnivå buller i fastighetsgräns på 55 db (A).

7 7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - MILJÖMÅL Miljökvalitetsmål Målformulering - delmål Motiverat ställningstagande till exploateringspåverkan i området - Levande sjöar och vattendrag Enligt Miljömål för Jönköpings län skall berörda myndigheter senast år 2005 ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd. Senast 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering av skyddsvärda vattendrag. Senast 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större ytvattentäkter. Utsättning av djur och växter som lever i vatten skall senast år 2005 ske på sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas negativt, åtgärder skall finnas och ha inletts för de hotade arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder, åtgärdsprogram skall finnas och ha inletts för de fiskestammar av vilka uttag av resurser sker inom länet och som har behov av riktade åtgärder samt skall antagna vattenvårdsplaner för länsgemensamma sjöar och vattendrag följas. Senast år 2009 skall det finnas ett åtgärdsprogram enligt EG: s ramdirektiv för vatten som anger hur god ytvattenstatus skall uppnås. I ett riksperspektiv kommer sannolikt både miljökvalitetsmålet och samtliga delmål att nås inom den utsatta tidsramen. Töllstorpsån/Gåröström tillhör Anderstorpsåns nederbördsområde. Dagvatten från planområdet som i dag rinner orenat ut i Töllstorpsån, ges genom anläggandet av en dagvattendamm/sedimenteringsmagasin möjlighet att avsätta de grövre partiklarna i dammen innan vattnet når ån, och det vatten som sedan rinner ut i ån blir därmed renare. Dagvattendammen och miljön kring denna kommer att bidra till ett utökat biologiskt mångfald. Miljökvalitetsmål Målformulering - delmål Motiverat ställningstagande till exploateringspåverkan i området - Frisk luft Enligt Miljömål för Jönköpings län skall halten 5 mikrogram/m3 för svaveldioxid som årsmedelvärde inte överskridas någon stans i länet år Halterna 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde och 100 mikrogram/m3 som timmedelvärde för kvävedioxid skall inte överskridas någon stans i länet år Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m3 som åtta timmars medelvärde år År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i länet, exklusive metan, ha minskat till mindre än 9000 ton. År 2010 skall högst 5 % av befolkningen i länet uppleva störning och olägenhet av luktande utsläpp. Miljökvalitetsnormer för luft: Från den 1 januari 2006 får NO2-halten i utomhusluft inte överskrida 60 mikrogram/m3 (dygnsmedelvärde). Från den 1 januari 2006 får PM10-halten i utomhusluft inte överskrida 50 mikrogram/m3 (dygnsmedelvärde). Från den 1 januari 1999 får SO2-halten i utomhusluft inte överskrida 60 mikrogram/m3 (dygnsmedelvärde). Från den 1 januari 1999 får blyhalten i utomhusluft inte överskrida 0,5 mikrogram/m3 (årsmedelvärde). Utsläppen till luft från industrin kommer sannolikt inte att öka väsentligt på grund av de utbyggnadsmöjligheter som denna planen ger. Transportarbetet ger ett minskat utsläpp till luft inom området Ågatan-Läroverksgatan, när anslutningen till industriområdet flyttas längre västerut (från Idrottsvägen). Gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte medverkar till att miljökvalitetsnormen överträds.

8 8 Från den 1 januari 2005 får kolmonoxidhalten i utomhusluft under 8 timmar inte överskrida 6 mikrogram/m3. Från den 1 januari 2010 får bensenhalten i utomhusluft inte överskrida 2,5 mikrogram/m3 under 1 år (aritmetisk medelvärde). I ett riksperspektiv kommer sannolikt både miljökvalitetsmålet och samtliga delmål att nås inom den utsatta tidsramen. - Bara naturlig försurning År 2010 skall högst 15 av sträckan rinnande vatten i länet per huvudavrinningsområde vara försurad på grund av mänsklig påverkan. År 2010 skall utsläppen i länet av svaveldioxid till luft ha minskat med 30 % från 1994 års nivå. År 2010 skall utsläppen i länet av kväveoxider till luft ha minskat till ton. I ett riksperspektiv kommer sannolikt både miljökvalitetsmålet och samtliga delmål att nås inom den utsatta tidsramen. Utsläppen till luft av svaveldioxid förändras inte väsentligt på grund av industriutbyggnaden. Däremot kan utsläppen av kväveoxider till luft flyttas från området vid bostäderna på Ågatan-Läroverksgatan och västerut till det öppna och relativt obebyggda området kring Gåröström, när trafiken till och från R-Kås AB flyttas från Ågatan till ny lokalgata från Idrottsvägen. Miljökvalitetsmål Målformulering - delmål Motiverat ställningstagande till exploateringspåverkan i området - Giftfri miljö Senast åt 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i högre volymer och övriga ämnen som t.ex. efter inledande översiktliga tester bedöms som särskilt farliga skall uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än Samma krav på uppgifter skall då gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020 skall det även så långt möjligt finnas uppgifter om egenskaper hos alla oavsiktligt framställda och utvunna kemiska ämnen. Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla: Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen senast år 2007 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet, Nya organiska långlivade och bioackumulerande ämnen så snart som möjligt, dock senast år 2005, Övriga organiska mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen senast år 2010, Övriga organiska långlivade och bioackumulerande ämnen senast år 2015, Kvicksilver senast år 2003 och kadmium respektive bly senast år Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål 3, skall det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. Riktvärdena skall ange vilka halter som får förekomma i miljön eller vilka halter människor högst får utsättas för. Syftet är att riktvärdena på sikt skall fastställas som miljökvalitetsnormer. Av de undersökningar som utförts framgår att konsultens bedömningar är att marken inte behöver saneras (se bilaga 3).

9 9 Senast 2005 skall de förorenade områdena i Jönköpings län ha identifierats och blivit föremål för kart- och arkivstudier, samt ha riskklassats enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden, Naturvårdsverkets rapport 4918). I ett riksperspektiv kommer sannolikt varken miljökvalitetsmålet eller merparten av delmålen att kunna nås inom den utsatta tidsramen. Avseende delmålet om riktvärden för miljökvalitet kommer detta sannolikt att nås inom den utsatta tidsramen. - God bebyggd miljö Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. Hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas tillvara och utvecklas. Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. Hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen skall senast år 2010 vara identifierad och program finnas för skydd av dessa värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 10 % till år 2010 jämfört med år Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50 % till år 2005 räknat från 1994 års nivå, samtidigt som den totala mängden genererat avfall inte ökar. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år Detta skall bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att: Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterad fungerande ventilation. Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft. Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. I ett riksperspektiv kommer sannolikt både miljökvalitetsmålet och ca hälften av delmålen att nås inom den utsatta tidsramen. Delmålen avseende skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och god inomhusmiljö kommer inte att kunna nås inom den utsatta tidsramen. Det område i nuvarande detaljplan som avsatts som grönområde/vägområde har i detaljplanen avsatts som skyddsområde för luftledning och som framtida område för ny förlängning av Kungsleden. Förlängningen av Kungsleden från rondellen och söderut är inte längre aktuell. I den fördjupade översiktsplanen Vision Gnosjö Centrum redovisas i stället en anslutning av Strömgatan till rondellen vid Kungsgatan. Tillräckligt skyddsområde för luftledningen avses behållas som naturområde. Naturområdet norr om industrifastigheterna (ner mot ån) upprustas och görs mer tillgänglig. Bullerstörningarna från trafiken för boende på Ågatan kommer i princip att försvinna då transporterna leds in från Idrottsvägen.

10 10 Miljökvalitetsmål Målformulering - delmål Motiverat ställningstagande till exploateringspåverkan i området - Begränsad klimatpåverkan Enligt Miljömål för Jönköpings län skall halten växthusgaser stabiliseras på en lägre halt än 550 ppm i atmosfären. År 2050 skall utsläppen vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska ytterligare. Som delmål skall utsläppen av växthusgaser vara minst 10% lägre än utsläppen år 1990 under perioden (som ett medelvärde). I ett riksperspektiv kommer sannolikt inte miljökvalitetsmålet att nås inom den utsatta tidsramen. Den mängd växthusgaser som släpps ut i dag inom området, kommer sannolikt inte att öka väsentligt. - Säker strålmiljö Enligt Miljömål för Jönköpings län skall halterna av i miljön radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter år 2010 vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänheten skall understiga 0,01 msv per person och år från varje enskild verksamhet. År 2010 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen/solarium inte vara högre än år Den nationella kartläggningen av riskerna med elektromagnetiska fält skall följas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. I ett riksperspektiv kommer det att vara möjligt med vissa förändringar/åtgärder att nå både miljökvalitetsmålet och delmålet inom den utsatta tidsramen. De elektromagnetiska fält som den intilliggande kraftledningen åstadkommer ligger långt under gränsvärdena. Det är dock viktigt att beakta människors oro beträffande den elektromagnetiska strålningen. AVGRÄNSNING Den geografiska avgränsningen av det område den planerade exploateringen påverkar, bedömer kommunen vara ungefär såsom redovisat i figur bredvid.

11 11 SAMMANFATTNING / ANALYS Följande frågeställningar eller effekter på området behöver inte utredas närmre, utan har visat sig vara av mindre betydelse eller kan lösas på tillfredställande sätt i den fortsatta planprocessen: Skyddsavstånd industri - boende. En bullerutredning har utförts av bsv arkitekter & ingenjörer i Värnamo (bilaga 3) och redovisar bland annat förslag till åtgärder för att minska industribullret. UPPFÖLJNING Uppföljningen om hur denna detaljplan genomförs skall redovisas i: Arbetsplaner och bygghandlingar för enskilda projekt inom planområdet. På en särskild skrivelse tillhörande arbetsplanen eller bygghandlingarna skall man redovisa hur man följer denna detaljplans förutsättningar. Om avsteg behöver göras skall dessa tydligt redovisas och motiveras. GNOSJÖ KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Tor Asbjörnsen stadsarkitekt

Miljömålen i prövning & tillsyn

Miljömålen i prövning & tillsyn Miljömålen i prövning & tillsyn --- Miljö- och byggnadsnämnden 2005 Miljömålen i prövning och tillsyn Miljö- och byggnadsnämnden 2005 Förslag till miljömålsdokument har upprättats av Johan Kleman, miljö-

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(14) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är att anpassa redan planlagd kvartersmark för fjärrvärmeverk

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Bakgrund Utgångspunkterna för Riksdagsförvaltningens miljömål är Riksdagsförvaltningens betydande miljöaspekter samt de nationella miljökvalitetsmålen

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för del av Alfta tätort TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR AMBJÖRNARP 1:85 M FL AMBJÖRNARP, TRANEMO KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLINGAR... 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN 2014-05-23 SBK 2014-13 DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING BETRÄFFANDE MILJÖKONSEKVENSER Bakgrund Vadstena bil & Däckservice AB har framfört behov av större yta för uppställning

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby

Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby 1 (8) Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby Enkelt planförfarande Planbeskrivning Till denna planbeskrivning hör följande handlingar: - plankarta (inkl illustrationskarta) Gudöbroleden Planområde

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Orienteringsbild Ändring av detaljplan för detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl., Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Tillägg till

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län Sida 1(13) Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 1(6) Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 BEHOVSBEDÖMNING Dnr 2012-0818-214/205 Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun Enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen ska en miljöbedömning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor-

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- 2006-08-23 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- i centrala Eslöv Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA Läge Plankarta,

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING RAMPROGRAM FÖR SÖDRA VIKEN VIKEN IDAG OCH IMORGON - inventering, analys och förslag till struktur? Upprättad den 1 februari 2011 BAKGRUND Genom de lagändringar och ändringar

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28

H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28 H-E Åslin Arkitektkontor 2016-04-28 Översiktsbild över området kring Vivsta skola Detaljplan för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta Skola Vivsta 19:1 m.fl. fastigheter Timrå kommun i Västernorrlands

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum.

Yttrande över program för Älta centrum. 1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-02-02 KFKS 2012/696-214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka Yttrande över program för Älta centrum. Sammanfattning En fördjupad översiktsplan bör tas fram för Älta

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Hova tätort Gullspångs kommun

Hova tätort Gullspångs kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING FÖR DEL AV BJÖRNEMOSSEN 3:38 Hova tätort Gullspångs kommun PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Fastighetsförteckning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1/10

SAMRÅDSHANDLING 1/10 SAMRÅDSHANDLING 1/10 Detaljplan för Del av Siretorp 9:74 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: grundkarta fastighetsförteckning plankarta med bestämmelser planbeskrivning inkl

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter

Detaljplan för Knislinge Resecenter Dnr: KS 2011/447.343 LAGA KRAFT 2014-10-25 Antagen i KS 2014-10-01 150 Planbeskrivning Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning

antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning innehållsförteckning SID 1. INLEDNING 3 Läsanvisning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Avgränsning miljöbedömning 3 1.3 Nollalternativet 4 1.4 MKB:s

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015. 2015-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr: 15SBN23 Handläggare: Emma Olofsson Sid 1 (1) Lagakraftbevis Källö 46:1 mfl, anstalten Gävle Detaljplan för kriminalvård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV VIRSBO 2:74 M FL., VIRSBO; SURAHAMMARS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV VIRSBO 2:74 M FL., VIRSBO; SURAHAMMARS KOMMUN GRANSKNINGSHANDLING 2014 12 15 Dnr BM 2014.0457 211 Antagen 200X XX XX Laga kraft 200X XX XX Förskolebyggnaden idag DETALJPLAN FÖR DEL AV VIRSBO 2:74 M FL., VIRSBO; SURAHAMMARS KOMMUN GRANSKNINGSTID: 2015

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Hullarydsvägen i Frinnaryd tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Hullarydsvägen i Frinnaryd tätort, Aneby kommun 2012-02-06 Dnr 2011-0565-214 / 203 Laga kraft 2012-xx-xx PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Hullarydsvägen i Frinnaryd tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2004-01-28 LUDVIG MILLES DNR64/2000-214 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad Handlingar Planhandlingarna utgörs av plankarta

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer